avisen NR. 2 JUNI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen NR. 2 JUNI 2013"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 3 Miljøtilsyn i 2012 og tilsynsplan for 2013 side 10

2 Ny erhvervsstrategi på vej Udkast til Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune er i høring frem til den 26. juli. Af Katrine Buhl Møller, chefkonsulent Erhvervsudviklingen skal være drivkraften for byomdannelse og vækst, og en god erhvervsudvikling i Albertslund understøttes igennem service, drift og udviklingsprojekter. Udvalg for erhvervsudvikling Gennem det sidste år har et særligt politisk udvalg for Erhvervsudvikling arbejdet intensivt med mange facetter af erhvervsudvikling i Albertslund Kommune. Borgmester Steen Christiansen (A) er formand for udvalget. De øvrige medlemmer er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Anette Petersen (F), formand for Miljø- og Planudvalget, Leif Pedersen (F), Pia Brandt Halling (C) og Brian Palmund (V). Udover det politiske niveau har erhvervsforeninger og virksomheder været inviteret til at komme med input til udvalgsarbejdet. Oprustning af erhvervsservice Albertslund Kommune vil tilbyde virksomhederne en smidig, fleksibel og enstrenget erhvervsservice med direkte vej til den rette kontaktperson og rådgivning. Erhvervsservicen skal oprustes, så den understøtter udviklingen i eksisterende virksomheder og tiltrækker nye virksomheder til kommunen. Samtidig skal der bygges videre på den stærke profil inden for grøn erhvervsservice, hvor Albertslund går foran i at understøtte grøn omstilling i virksomhederne. Målet er at skabe attraktive erhvervsområder og arbejde for et bredt og alsidigt arbejdsmarked, og det skal ske i samarbejde med vores regionale partnere og virksomhederne. Eksperimentarium for virksomheder I Albertslund bruges byens ressourcer aktivt til at skabe vækst og udvikling, og byen stilles til rådighed som et eksperimentarium for de virksomheder og aktive borgere, som ønsker at være med til at skabe nye løsninger i fremtidens by. Albertslund Kommune ønsker at invitere virksomhederne ind i forpligtende samarbejder og sammen udvikle nye innovative løsninger. Løsninger der kan modnes og afsættes på et marked, eller som på andre måder bidrager til den samlede vækst og fødekæde. Erhvervsstrategi Strategien er baseret på tre vækstspor, hvor kommunen kan drive en udvikling frem, samt tværgående spor, hvor kommunen kan understøtte vilkårene for eksisterende og nye virksomheder. De tre strategiske spor er de faglige områder, hvor vi vil opruste vores satsninger i forhold til at skabe vækst og nye arbejdspladser. De fire tværgående spor er der, hvor vi vil styrke vores rolle som erhvervsaktør og samarbejdspartner for virksomhederne. Udkast til Erhvervsstrategi for Albertslund kommune er tilgængelig på kommunens hjemmeside eller kan rekvireres i en trykt version ved henvendelse til Giv dit besyv med Udkast til Erhvervsstrategi for Albertslund kommune sendes i høring i 8 uger, fra den 31. maj 2013 til den 26. juli Erhvervslivet inviteres til dialog om indholdet og interessetilkendegivelse om konkrete initiativer. Bemærkninger, interessetilkendegivelser og ændringsforslag skal være modtaget senest den 26. juli 2013, og kan afgives på www. albertslund.dk/erhvervsstrategi eller sendes til Albertslund Kommune, Erhvervs- og Udviklingscenteret, Rådhuset, 2620 Albertslund eller Indhold side 2 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 Ny erhvervsstrategi på vej Blå Fisk beskytter vandmiljøet TV-inspektion i Hersted Industripark Afledning af vand ved byggeri og gravearbejde kræver tilladelse Spildevandsrensning og problematiske stoffer Kan det betale sig at udnytte overskudsvarme fra produktion til opvarmning? side 8 Det kan betale sig at genanvende! side 8 Grønne offentlige indkøb side 9 Nyt lys over Albertslund side 10 Miljøtilsyn side 11 Ny tilsynsbekendtgørelse på vej side 12 Skal I bygge om? 2

3 Blå Fisk beskytter vandmiljøet En Blå Fisk på asfalten ved regnvandsriste skal hjælpe virksomhederne og boligområderne med at passe på vandmiljøet. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Miljøtilsyn på virksomheder og i boligområder har vist, at der er mange, som afleder spildevand til vores regnvandssystem. At der afledes spildevand til regnvandssystemet er oftest ikke af ond vilje, men simpelthen fordi der er rigtig mange, som ikke ved, at der er to forskellige kloaksystemer i Albertslund. Derfor vil vi i 2013 og 2014 hjælpe boligområder og virksomheder med at huske på, hvor spildevand og regnvand skal hen ved at påsætte Blå Fisk ved siden af strategisk udvalgte regnvandsriste. Hvad er Blå Fisk? Den Blå Fisk symboliserer naturen. Den Blå Fisk skal gøre virksomheder og boligområder opmærksomme på, at de skal tage hensyn til, hvad der kommer i denne kloak, fordi vandet herfra løber direkte ud i havet... og der er jo ikke nogen der har lyst til at bade i kemikalier. To separate kloaksystemer I Albertslund har vi et separatkloakeret kloaksystem, som sørger for at adskille spildevand og regnvand. Spildevandet ledes til Spilde vandscenter Avedøre, hvor det renses i et biologisk resningsanlæg, inden det ledes ud i Køge Bugt. Den Blå Fisk skal hjælpe os alle med at huske på, at der ikke må komme kemikalier i regnvandssystemet, fordi vandet herfra løber direkte ud i havet og der er jo ikke nogen der har lyst til at bade i kemikalier. Regnvandet fra tage, veje og stier m.m. ledes til regnvandssystemet ved at løbe ned i regnvandsriste langs veje og på parkeringsarealer. Vandet i regnvandssystemet renses kun sparsomt via strategisk placerede sandfang og olieudskillere, før det løber gennem Albertslund Kommunes rekreative områder, kanaler, vandløb, søer og åer for til sidst at ende ud i Køge Bugt. Kemikalier i regnvandssystemet Da regnvandet ikke bliver renset, før det ledes Påsætning af Blå Fisk ved regnvandsrist. ud i vores badevand, er det meget vigtigt, at der ikke hældes olie, vaskevand fra bilvask eller andre kemikalier i regnvandssystemet. Men også uhensigtsmæssig udendørs opbevaring af bl.a. motordele, skrot og kemikalier kan føre til forurening af regnvandssystemet. Det er bl.a. derfor, at vi ved miljøtilsynene altid gennemgår virksomhedernes udendørs oplag. Hvornår får I en Blå Fisk? Vi starter Blå Fisk kampagnen i boligområderne hen over sommeren Kampagnen følges op hos virksomhederne i sommeren TV-inspektion Inspektion af regn- og spildevandsledninger i Hersted Industripark på de ejendomme, der har overdraget deres stikledninger til Albertslund Forsyning. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Virksomhederne i Albertslund Kommune fik i 2002 tilbud om at overdrage deres stikledninger til Albertslund Forsyning. Overdragelsen betød, at det nu var Albertslund Forsynings ansvar at vedligeholde stikledningerne inde på virksomhedernes matrikel frem til sidste brønd inden bygningen. HOFOR overtog i 2012 Albertslund Forsyning og dermed også stikledningerne. Systematisk TV-inspektion HOFOR startede i april 2013 systematisk tv-inspektion af både regn- og spildevandsledninger på ejendommene, som har overdraget deres stikledninger. På baggrund af tv-inspektionen vil HOFOR udarbejde renoveringsplaner, hvorefter ledninger renoveres i det omfang, det er nødvendigt. HOFOR forventer at afslutte renoveringsarbejdet ved udgangen af Hvem ejer stikledningerne på din virksomhed? Er din virksomhed interesseret i at overdrage stikledningerne på jeres matrikel til HOFOR, skal du kontakte Atef Sadr, Projekt og Ressourcer, på tlf eller mail 3

4 Afledning af vand ved byggeri og gravearbejde kræver tilladelse Har du brug for midlertidigt at aflede vand ved fx byggeri, gravearbejde eller ved opsætning af skurvogne, skal du søge om at blive tilsluttet den offentlige kloak. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Det er ikke kun afledning af spildevand fra virksomheden, der kræver en spildevandstilladelse. Er du i gang med at bygge eller grave og har brug for midlertidigt at aflede vand fra byggegruben, skal du søge om at blive tilsluttet den offentlige kloak og have en tilladelse fra kommunen, inden arbejdet påbegyndes. Hvornår skal der søges om tilladelse? Bygherrer, rådgivere eller entreprenører skal søge om tilladelse til afledning af vand, hvis de udfører arbejde, der involverer afledning af vand til offentlig kloak, fx: Skurvogne/byer, der bliver tilsluttet enten ved stik, hovedkloakken eller en vejbrønd Byggegruber, hvor der oppumpes og afledes overfladevand og/eller grundvand, fx når der udgraves til kælder Grundvandssænkning, dvs bortledning af grundvand for at sænke grundvandsspejlet mens byggeriet står på Afværgeforanstaltninger, fx når der pumpes ved en forurening for at hindre forureningen i at sprede sig. Få tilladelse til afledning hos kommunen Allerede i forbindelse med planlægningen af bygge- eller gravearbejdet skal det vurderes, om der er brug for at aflede vand. Hvis der skal afledes vand, skal kommunen, minimum 4 uger inden arbejdet påbegyndes, have modtaget en ansøgning om tilslutning til offentlig kloak. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om bl.a.: Adresse og matrikelnr. på bygge-anlægsprojekt Ansøgers navn, adresse, og kontaktperson Ejerforhold, kontaktoplysninger på bygherre og grundejer Kort beskrivelse af projektet Start- og slutdatoer for afledningen Er der tale om regnvand, sekundært grundvand eller primært grundvand? Hvad er den forventede totale vandmængde i afledningsperioden, hvad er det maksimale flow (l/s), og hvad er pumpekapaciteten? Er der foretaget geotekniske/hydrogeologiske undersøgelser? Hvis ja, vedlæg undersøgelsen Er der foretaget forureningsundersøgelser af jord og/eller grundvand? Hvis ja, vedlæg undersøgelsen Er der planlagt renseforanstaltninger? (sedimentation, olieudskiller eller andet) Hvor skal vandet tilsluttes det eksisterende kloaksystem? Vedlæg kloaktegning Er HOFOR blevet kontaktet om anvisning af tilslutningsbrønd i offentlig kloak og opsætning af afregningsmåler? Hvis nej, kontakt Jan Bryde Perk Nielsen, HOFOR på eller tlf Angiv kontaktperson til betaling af vandafledningsbidrag. Læs mere om afledning af vand fra byggeri og gravearbejde på kommunens hjemmeside Opsætning af afregningsmåler Når kommunen har givet tilladelse til afledning, skal Jan Bryde Perk Nielsen fra HOFOR kontaktes på eller tlf , så I kan få udleveret en afregningsmåler. Tilladelsen skal altid ligge på byggepladsen og skal kunne fremvises, når HOFOR kommer på tilsyn. HOFOR fører løbende tilsyn med byggepladser m.m. for at sikre, at der ikke sker afledning uden tilladelse. Hvorfor skal der betales for afledning af vand? Afløbssystemet er brugerfinansieret, dvs. man betaler for den mængde vand, man får transporteret. Prisen er uafhængig af vandtype og forureningsgrad. HOFOR har overtaget alle kommunens kloakker, og det er derfor HOFOR, der kontrollerer den afledte vandmængde ved en midlertidig afledning. 4

5 Spildevandsrensning og problematiske stoffer Spildevand fra husholdninger og virksomheder ledes til renseanlæg, hvor skadelige stoffer renses fra spildevandet, så det kan ledes ud i recipienten. Det er dog ikke ligegyldigt, hvad spildevandet indeholder. Nogle stoffer nedbrydes ikke ved rensningen, men kan fx ende i spilde vands slammet eller blive udledt til recipienten med det rensede spildevand. Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet nedbrydelige, bioakkumulerbare, kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. På renseanlægget bliver spildevandet renset for organisk stof, kvælstofforbindelser og fosfor. Det slam, der under renseprocessen, bliver fjernet fra spildevandet, bliver udrådnet i en rådnetank, og - i det storkøbenhavnske område - forbrændt efter en tørringsproces. Anvendelse af spildevandsslam Spildevandsslam kan, istedet for at blive brændt, anvendes til jordbrugsformål, hvis det er behandlet. Der stilles i slambekendtgørelsen krav til anvendelsen, både af hygiejniske grunde og af hensyn til spredningen af tungmetaller og problemstoffer til miljøet. For at anvende slammet til jordbrugsformål skal indholdet af tungmetaller og en række organiske stoffer overholde fastsatte grænseværdier. Spildvandsslam fra områder med udbredt industri vil oftest ikke kunne anvendes til jordbrugsformål på grund af indhold af tungmetaller mv. Problemstoffer Ikke alle stoffer renses fra spildevandet i renseanlæggene. Nogle såkaldte problemstoffer, tungmetaller og organiske stoffer, der kan skade miljøet, kan slippe gennem renseanlæggene i større eller mindre grad. Det meste af det organiske stof i spildevandet nedbrydes i renseanlægget, men svært nedbrydelige forbindelser vil kun blive nedbrudt i mindre omfang, og ender i slammet eller i det spildevand, der udledes til recipienten. En række af disse stoffer er svært Hvis slammet forbrændes, vil de organiske forbindelser blive brændt, men tungmetallerne vil blive i asken og i røggasrensningsprodukterne fra slamforbrændingen, og deponering af asken og røggasrenseprodukterne er derfor problematisk, da tungmetallerne kan spredes i miljøet efter deponeringen. Fokusstoffer skal begrænses ved kilden De problemstoffer, der slipper igennem renseanlægget enten i slammet eller i det rensede spildevand, kan skade miljøet og sundheden. Lynettefællesskabet, der ejes af otte kommuner i københavnsområdet, og driver Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, har, på grund af målinger af indholdet af en række miljøskadelige stoffer i spildevand og slam fra de to renseanlæg, udpeget en række stoffer, der skal være særlig opmærksomhed på på grund af deres skadelighed. Lynettefællesskabet er af den opfattelse, at tilledningen af disse stoffer, fokusstoffer, til renseanlæggene skal begrænses ved kilden, og har derfor anbefalet oplandskommunerne at inddrage de udpegede stoffer i tilslutningstilladelserne til de relevante brancher. Listen over fokusstofferne indeholder en række tungmetaller, fx kviksølv, nikkel, barium, bly, kobber og zink, samt nogle skadelige organiske forbindelser. Fokusstofferne omfatter også en Foto: Spildevandscenter Avedøre række lægemidler, der er fundet i væsentlige koncentrationer på renseanlæggene. Det er Lynettefællesskabets opfattelse, at tilledningen til renseanlæggene skal begrænses ved, at de virksomheder, der udleder stofferne, anvender den bedste tilgængelige teknologi, så stofferne eventuelt helt kan undværes i produktionen. Kildesporing Lynettefællesskabet opfordrer kommunerne til at udføre kildesporing af de miljøskadelige stoffer i oplandet for herved at identificere og kortlægge kilderne til fokusstofferne. De udpegede fokusstoffer kan for nogles vedkommende være specifikke for renseanlæg Lynetten og Damhusåen, men problemstoffer i spildevandet udgør de samme problemer for alle renseanlæg, Virksomheder bør derfor være opmærksomme på, om der udledes skadelige stoffer sammen med spildevandet. Antibiotikaresistente mikroorganismer Det er ikke kun kemiske stoffer, der kan ud- Fortsættes side 6 } 5

6 } Fortsat fra side 5 gøre en risiko for sundheden og miljøet, når de udledes med spildevandet. Også antibiotikaresistente mikroorganismer kan udgøre en risiko. Hospitaler og patienter, der behandles med antibiotika, kan være kilder til udledning af spildevand med antibiotikaresistente mikroorganismer. Der er ved undersøgelser af spildevand tilledt og fraledt Renseanlæg Lynetten fundet antibiotikaresistente mikroorganismer. Samme antibiotikaresistente mikroorganismer er fundet i større koncentrationer i spildevandet fra Rigshospitalet. De resistente mikroorganismer kan stamme fra hospitalerne, men kan også komme fra spildevandet fra husholdningerne, fra inficerede hjemmegående patienter, eller de kan være dannet i kloaksystemerne. Selvom renseeffektiviteten i Lynetten er på omkring 95 procent, slipper der stadig resistente bakterier ud i recipienten. Kan det betale sig at udnytte overskudsvarme fra produktion til opvarmning? Mange virksomheder har overskudsvarme fra produktionen, som i mange tilfælde bortkøles. Det koster elektricitet til pumper og køleblæsere, og overskudsvarmen forsvinder op i den blå luft. Men kan det betale sig at anvende overskudsvarmen til opvarmning i egen eller andres virksomheder eller boliger? Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet Virksomheder, der indkøber energi, fx naturgas og elektricitet skal betale energiafgifter. Når energien anvendes i produktionen, er der en delvis godtgørelse af afgifterne. Også den del af afgiften, der betales for den energi, der anvendes til at drive køleanlæg til bortskaffelse af overskudsvarmen, bliver godtgjort. Derfor godtgøres en meget stor del af energiafgifterne på den energi, virksomhederne anvender i procesanlæg. Men hvis overskudsvarmen anvendes i stedet for at blive bortkølet, skal der betales andre afgifter så er det økonomisk interessant at udnytte varmen? Afgift på rumopvarmning Der er afgift på rumopvarmning. Hvis overskudsvarme fra processerne anvendes til rumopvarmning, skal virksomhederne betale afgift på overskudsvarmen, når varmen ved særlige installationer genvindes. Afgift ved salg af overskudsvarme Hvis overskudsvarmen afsættes til fjernvarmeanlæg, skal der betales en afgift på 38 procent af det samlede vederlag ved virksomhedens salg af overskudsvarmen til fjernvarmeværket. Denne afgift afregnes ved, at beløbet modregnes i den godtgørelse af energiafgifter, som virksomheden modtager i forbindelse med køb af energi til processer. Er afgiften en hindring for udnyttelse af overskudsvarmen? Interesseorganisationen Dansk Fjernvarme er, ifølge Ingeniøren 10. april 2013, af den opfattelse, at afgiften på de 38 procent står i vejen for at udnytte overskudsvarme på omkring 7,3 PJ, eller hvad der svarer til omkring det årlige fjernvarmeforbrug i Aarhus. Dansk Fjernvarme mener, at afgiften bør nedsættes til 32,6 procent, som den var indtil februar i år. Ved en sænkning af afgiften mener Dansk Fjernvarme, at der kan skaffes omkring arbejdspladser i en kortere periode til etablering af anlæg til udnyttelse af overskudsvarmen. Skatteministeriets opfattelse Efter Skatteministeriets opfattelse fjerner afgiften på overskudsvarme ikke incitamentet til at udnytte overskudsvarme som rumvarme i virksomhederne. Det skyldes, ifølge Skatteministeriet, at overskudsvarmeafgiften er lavere end den almindelige energiafgift på den varme, som overskudsvarmen erstatter. Skatteministeriet har beregnet, at der er en ikke uvæsentlig besparelse ved at anvende overskudsvarme i stedet for at indkøbe fx gas til rumopvarmning. Besparelsen opstår ved, at afgiften på gassen til rumopvarmning er betydeligt højere end afgiften på overskudsvarme. Baseret på 2010 afgifter, har Skatteministeriet beregnet afgiftsbesparelsen til omkring 25 procent. Dansk Fjernvarme mener, at udnyttelse af over- 6

7 Fjernvarmenettet kan anvendes til udnyttelse af store mængder overskudsvarme fra produktionsvirksomheder. Foto: DONG Energy A/S skudsvarme i virksomheder kræver anlægsinvesteringer, som kun vil være økonomisk attraktive for virksomhederne, hvis tilbagebetalingstiden er kort. Det er den, efter Dansk Fjernvarmes opfattelse ikke i dag. Lempelse af afgiften kan øge energiforbruget Skatteministeriet har på den anden side givet udtryk for, at en lempelse af afgiften på anvendelse af overskudsvarme kan medføre, at virksomhederne ikke vil udvise den samme interesse i at begrænse energiforbruget til produktionen, og minimere mængden af overskudsvarme, idet denne kan anvendes til rumopvarmning på bekostning af rumopvarmning med en højere afgift, fx ved brug af naturgas. Lavere afgift på elektricitet til varmepumper Udnyttelse af overskudsvarme er med nedsættelse af afgiften på elektricitet til opvarmningsformål fra den 1. januar i år blevet mere attraktiv. Det betyder, at der med fordel kan etableres varmepumper til genvinding af overskudsvarme. Regeringen har desuden i vækstplanen afsat 100 millioner kroner om året fra 2015 til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri. Hvordan pengene præcist skal anvendes, skal en analyse af mulighederne for anvendelse af overskudsvarme afklare. Genvinding af rumvarme Om genvinding af rumvarme skriver Skat i sin vejledning: Genindvinding af rumvarme er som hovedregel ikke omfattet af afgiftsreglerne for overskudsvarme, fordi det typisk må antages, at der er betalt afgift af rumvarme ved selve opvarmningen. I de tilfælde hvor der indvindes varme fra rum, som opvarmes ved, at processen direkte afgiver varme, skal der dog betales afgift af den overskudsvarme, som indvindes og forbruges andre steder. Hvis rummet også er opvarmet med fx varme fra et oliefyr, kan denne mængde varme modregnes i afgiften på overskudsvarmen. Opvarmning af andre rum Hvis der er gjort en aktiv indsats for at udnytte den varme procesluft i andre rum, fx i form af en rørføring, skal der betales afgift af overskudsvarme fra den luftbaserede overskudsvarme. Da det kan være vanskeligt at opgøre energiindholdet i luft ved måling, kan beregningen ske på grundlag af energiforbruget (dvs. elektriciteten) i de anlæg, som transporterer luften til andre rum. Hvis der fx anvendes en ventilator til at blæse varm luft ind i et ventilationssystem, som opvarmer virksomhedens øvrige lokaler, kan mængden af overskudsvarme opgøres som 2 gange ventilatorens elforbrug. Procesvarme og udsugning Der skal ikke betales afgift af nyttiggjort varm luft, der anvendes til opvarmning af det samme rum, som varmen kommer fra. Dette gælder uanset, om nyttiggørelse er sket ved almindelig ventilation (udsugning ved anlæg monteret i loft eller væg) fra et rum, hvor der foregår en proces, eller om der er tale om et udsugningsanlæg, der er centreret omkring selve processen, men hvor der også foregår udsugning af anden varme (emhættemodellen). Det er også uden betydning, om den nyttiggjorte varme føres tilbage til det samme rum ved opvarmning af anden luft i et ventilationssystem, eller om varmen føres tilbage til rummet i væskeform, fx som radiatorvarme. Hvis der er tale om varm luft udelukkende fra procesformål, fx varm luft ved udsugning fra selve produktionsprocessen, hvor der ikke samtidig sker udsugning af anden luft, skal der betales afgift af overskudsvarmen, hvis den i forbindelse med nyttiggørelsen gøres væskebaseret. 7

8 Det kan betale sig at genanvende! Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser en miljø- og samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af dagrenovation fra husholdninger. Af Dorte Nejrup, Københavns Kommune Rapporten har haft som opgave at undersøge de miljø- og samfundsøkonomiske forhold ved at øge genanvendelsen af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra husholdningernes dagrenovation. Konklusionen på rapporten er i den korte version, at det kan betale sig at genanvende. Det gælder hele vejen rundt for klimaet, samfundet og den enkelte husstand. Der arbejdes i rapporten med 13 scenarier, der kan opdeles i fem hovedgrupper: En typisk situation som den forekommer i kommunerne i dag bruges som basisscenarie Kildesortering af få fraktioner hos husholdningerne Kildesortering af mange fraktioner hos husholdningerne Kildesortering af mange fraktioner hos husholdningerne, hvor der efterfølgende foregår central sortering af genbrugsmaterialer fra restfraktionen Kildesortering af mange fraktioner hos husholdningerne, hvor der efterfølgende foregår central sortering af både genbrugsmaterialer og sortering af den tørre restfraktion. Konklusionen på disse scenarier er, at den faktiske genanvendelse kan øges væsentligt fra de nuværende 17 % genanvendelse til 55 % genanvendelse i det mest udfoldede scenarie. I det scenarie, hvor der er størst genanvendelse foretages der kildesorteret indsamling fra husholdningerne af papir og organisk affald, kildeopdelt indsamling af pap, plast og metal som efterfølgende sorteres centralt, og en afsluttende central sortering af den indsamlede tørre fraktion fra husholdningerne (restaffaldet). Rapporten lægger også vægt på, at der er områder, hvor stordriftsfordele må forventes at have betydelig indflydelse på økonomien i behandlingsanlæggene. Rapporten lægger op til en overvejelse i kommunerne i forhold til at lave kildeopdelt indsamling med efterfølgende central sortering på anlæg, hvor der også kan sorteres på den tørre del af restaffaldet. Rapportens resultater vil indgå som et væsentligt element i en politisk beslutning om den fremtidige håndtering af de genanvendelige fraktioner i dagrenovationen, og dermed hvilke krav der vil blive stillet til kommunerne i forhold til den fremtidige indsamling. Kilde: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Miljøprojekt nr. 1458, 2013, Miljøstyrelsen. Grønne offentlige indkøb Nyt e-læringsværktøj Guide til grønne offentlige indkøb har set dagens lys. Værktøjet skal give offentlige indkøbere og andre interesserede en grundlæggende forståelse for grønne indkøb. Værktøjet er udviklet i et samarbejde i Østersø - regionen med det mål at sætte en ny fælles uddannelsesindsats i gang for offentlige indkøbere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Estland og Litauen. Det er målet, at indkøbene i hele regionen skal være mere grønne. Værktøjet dækker fire udvalgte områder IT, transport, fødevarer og byggeri. Her kan man nu lære, hvordan man kan inddrage miljø- og energikrav, når der købes ind. Her er konkrete bud på, hvilke overvejelser, der er relevante for at sikre grønne indkøb. Guiden kan gennemføres på mellem 15 og 60 minutter, alt efter hvor dybt man går ned i materialet. Du kan finde værktøjet på: 8

9 Nyt lys over Albertslund DOLL er Albertslunds og hele Danmarks nye platform for udviklingen af morgendagens LED- belysning. DOLL skal skabe energibesparelser, mere intelligent indendørs og udendørs belysning og nye danske arbejdspladser. Af Loa Brix, kommunikationschef Gate21 Albertslund forvandles i disse år til et laboratorium for udviklingen af nye energieffektive teknologier. En af disse er LED-belysning, som er omdrejningspunktet for DOLL, der netop er blevet lanceret i samarbejde mellem Albertslund Kommune, DTU Fotonik og Gate 21. Hersted Industripark skal danne rammen for DOLL s Living Lab, som er en test- og demonstrationsfacilitet for LED-teknologi. Derudover består DOLL af to andre lys-laboratorier, som ligger på DTU Fotonik i Roskilde. DOLL er støttet af Green Lab under Energistyrelsen med 15 mio. kr., der efter etableringen kanaliseres videre til brugerne i form af rabatter på brugen af DOLL s laboratorier. Kommunerne står foran en nødvendig renovering af udendørsbelysning, trafikregulering og andre elektroniske systemer, der vil kræve milliardstore investeringer over de næste år. Derfor er der behov for DOLL. Vi kan teste konkrete løsninger i fuld skala. Det gør det nemmere at træffe de rette valg og stille de rigtige krav til leverandøren, siger leder af DOLL, Flemming Madsen, der også ser frem til et tæt samarbejde med erhvervslivet i Albertslund: DOLL s testfaciliteter kan bruges til at teste såvel indendørs- som udendørsbelysning. Det vil sige, at vi også kan bidrage til at udvikle innovativ og energibesparende butiks- eller produktionslys. Derfor håber vi, at Albertslunds lokale erhvervsliv vil byde ind med deres udfordringer, så vi i fællesskab kan gøre Albertslund til et aktivt lyslaboratorium. fortsætter Flemming Madsen. LED-belysning giver danske arbejdspladser Et af målene med DOLL er at stimulere oprettelsen af nye virksomheder og fremme innovation, som kan lede til nye arbejdspladser. Dette mål deler DOLL med Albertslund Kommune, som lige har sendt sin nye erhvervsstrategi i høring, hvor netop fotonik og udviklingen af Hersted Industripark står centralt. Hos Philips udvikler Customization and Site Manager Tim Jensen LED-baserede byrumsarmaturer i samarbejde med kommunerne. Når de kommunale indkøbere oplever et moderne LED-armatur, er de aldrig i tvivl om, at de skal have skiftet deres gamle armaturer ud. Jeg er ikke i tvivl om, at DOLL vil være med til at accelerere kommunernes overgang til LED-belysning. Og hver gang en kommune bestiller nye armaturer hos os pr. måned, skaber det nye danske arbejdspladser. Fakta om LED LED står for Light Emitting Diode Teknologien har eksisteret siden 1962 Tilbagebetalingstiden på LED-armaturer er i dag typisk 2-3 år Et LED-armatur brænder i gennemsnit i 10 år uden udskiftning Ved overgang fra traditionelle lyskilder til LED reduceres energiforbruget med typisk med 50 %. DOLL vurderer, at der vil blive udskiftet gadebelysning i Danmark for 2-3 mia. over de næste 3-5 år. Fakta om DOLL DOLL, består af 3 laboratorier: Quality Lab på DTU Fotonik, hvor producenter og købere kan få foretaget uafhængige kvalitetsmålinger. Virtual Lab på DTU Fotonik, hvor belysningsløsninger visualiseres i 3D-format. Living Lab i Hersted Industripark, hvor belysning, styringssystemer og Smart City-teknologier testes i skala 1:1. 9

10 I Albertslund Kommune har vi ført tilsyn med miljø- og affaldsforhold på alle typer af virksomheder i 2012 for at kontrollere, at miljøreglerne overholdes. Det vil vi fortsætte med at gøre i Af Lars Bertholdt, miljømedarbejder I Albertslund Kommune er der ca. 600 virksomheder, som skal have et miljøtilsyn. Ved miljøtilsynet kontrollerer vi, at miljøforholdene på virksomheden er i orden, kombineret med dialog og indsatser om forebyggende miljøarbejde fx mulighed for energigennemgang og grønne diplom-ordninger. Hvor ofte vi kommer på netop jeres virksomhed afhænger af jeres lovlydighed og jeres miljøbelastning. Det varierer fra hvert år til hvert 4-5. år. Tilsynsindsatsen i 2012 Vi har udført i alt 267 tilsyn fordelt på 190 virksomheder og 3 landbrug. Heraf er de 135 udført som samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens miljøforhold er blevet gennemgået og kontrolleret. Derudover har vi udført 112 tilsyn med forskellige miljøforhold fx affald, farligt affald, støj, spildevand, luft, lugt og jordforurening, typisk i forbindelse med opfølgende tilsyn på håndhævelser fra samlet tilsyn. De sidste 20 tilsyn er udført hos borgere og omhandler støj, røg fra brændeovne og jordforurening. De 135 samlet tilsyn er fordelt på 8 listevirksomheder, 25 bilag 1-virksomheder, 23 autoværksteder, 2 landbrug, 4 svømmebade og virksomheder. Aftale om tilsyn er opfyldt Der er en aftale mellem Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening om minimumsfrekvenser for tilsyn med listevirksomheder, bilag 1-virksomheder, autoværksteder og landbrug. Aftalen betyder, at alle listevirksomheder skal besøges inden for en 3-årig periode, bilag 1-virksomheder og autoværksteder indenfor en 4-årig periode og landbrug indenfor en 6-årig periode. Albertslund Kommune har opfyldt denne aftale. Derudover har vi udført tilsyn med 42-virksomheder, hvor Miljøstyrelsen stiller krav om, at der foretages et opsøgende tilsyn. Håndhævelser Der har været 139 overtrædelser af miljøforhold i 2012 fordelt på alle typer af virksomheder. Nogle virksomheder har haft mere end én overtrædelse. Det er en stigning i antallet af håndhævelser på ca. 50 % i forhold til de seneste år, hvor antallet har ligget på om året. Stigningen skyldes, at der i 2012 er blevet udført miljøtilsyn på boligområdernes miljøstationer og materielgårde, hvor vi ikke plejer at udføre tilsyn. Håndhævelserne her har primært drejet sig om afledning af spildevand fra vask af materiel til regnvandskloakken, sortering af affald samt håndtering af farligt affald. Pejlemærker Vi bruger håndhævelserne som pejlemærker for, hvor vi skal sætte ekstra ind for at hjælpe jer med at overholde miljølovgivningen. I 2012 fordelte håndhævelserne sig på 43 forhold om affald, 27 om farligt affald, 27 om spildevand, 15 om opbevaring og håndtering af kemikalier, 10 om jordforurening, 8 om luft, 1 om støj og 8 om andet. 72 af håndhævelserne er givet som henstillinger, 66 som indskærpelser og 1 som påbud. Det lave antal påbud skyldes, at den positive dialog vi har med virksomhederne ofte er tilstrækkelig til at rette op på miljøforholdene. Virksomheden modtager dog altid et tilsynsbrev med beskrivelse af håndhævelsen og en tidsfrist for, hvornår forholdet skal være bragt i orden, efterfulgt af et opfølgende tilsyn som kontrol. 10

11 42-virksomhederne har i år stået for 65 % af håndhævelserne. Det høje antal skyldes delvist, at boligområdernes miljøstationer ikke tidligere er blevet reguleret. Tallet viser vigtigheden af stadigvæk at føre regelmæssigt tilsyn med 42-virksomhederne. Kampagne på baggrund af håndhævelser De mange afledninger af spildevand til regnvandskloakken gør, at vi hen over sommeren 2013 iværksætter en kampagne for at beskytte vores regnvandskloakker mod kemikalier og dermed vores badevand i Køge Bugt. Kampagnen starter i boligområderne og følges i 2014 op på virksomhederne. Læs mere på side 3. Tilsynsplan for 2013 Vi planlægger at udføre 133 samlede tilsyn på alle typer af virksomheder og landbrug inkl. vandværker og svømmebade i Nogle tilsyn bliver varslet på forhånd, men vi kommer også på uanmeldt tilsyn. Virksomhederne kan sikre et godt miljø ved løbende at have fokus på deres forskellige miljøforhold, fx orientere medarbejderne om korrekt sortering af virksomhedens affald, om korrekt håndtering af det farlige affald samt om ikke at hælde vaskevand fra gulvvask eller kemi i de udendørs riste, fordi disse er tilsluttet regnvandskloakken. Vi vil fortsætte den positive dialog med den enkelte virksomhed, fordi dette kan sikre, at Virksomhedstyper Miljøstyrelsen har inddelt virksomhederne i følgende grupper: IE-virksomheder og Listevirksomheder: Større produktionsvirksomheder, der kræver en miljøgodkendelse, som indeholder vilkår om miljøforhold fx varmeproduktion, større metalforarbejdende virksomheder, asfaltfabrikker og affaldsbehandlere. Albertslund Kommune har 2 IE-virksomheder og 11 listevirksomheder. Bilag 1-virksomheder: Mindre produktionsvirksomheder, optaget på et bilag til brugerbetalingsbekendtgørelsen fx maskinværksteder, trykkerier, snedkerier, entreprenører og vognmandsforretninger. Albertslund Kommune har i alt 51 bilag 1-virksomheder. eventuelle uhensigtsmæssige miljøforhold og episoder kan opdages i tide, og at vi i fællesskab kan passe på miljøet og bevare det for kommende generationer. Læs mere i kommunens Miljøtilsynsplan 2013 på Branchevirksomheder: Udvalgte brancher fx autobranchen har bekendtgørelse om miljøkrav til autoværksteder, autolakererier og undervognsbehandlere samt tankstationer med vaskehal. Albertslund Kommune har 52 autobranchevirksomheder. 42-virksomheder: Øvrige virksomheder, som reguleres efter 42 i miljøbeskyttelsesloven, fx handels- og kontorvirksomheder, lagervirksomheder, ubemandede tankstationer, butikker, mindre transportvirksomheder, boligområdernes miljø stationer og materielgårde samt vandværker og svømmebade. Albertslund Kommune har ca. 460 virksomheder, heraf 30 genbrugs- og miljøstationer, 5 vandværker og 4 svømmebade. Landbrug: Omfatter i Albertslund Kommune kun landbrug med mindre dyrehold, som vi har i alt 6 af. Ny tilsynsbekendtgørelse på vej Miljøstyrelsen forventer inden sommer at udsende ny bekendtgørelse om tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven for virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn. Af Lars Bertholdt, miljømedarbejder Som udkastet til bekendtgørelsen ser ud i dag, vil det kun medføre små ændringer i tilsynsarbejdet i Albertslund Kommune. Miljørisikovurdering Alle virksomheder, der er omfattet af brugerbetaling for tilsyn, skal miljørisikovurderes ud fra et scoringssystem, hvor forhold som overholdelse af miljølovgivningen, indførelse af miljøledelse, opbevaring og håndtering af farligt affald, udledning af stoffer til luft, jord og vand, samt virksomhedens beliggenhed i forhold til sårbare områder for grundvand og boliger indgår. Resultatet af miljørisikovurderingen bliver afgørende for tilsynsfrekvensen for planlagte tilsyn på den enkelte virksomhed. Offentliggørelse af tilsynsrapporter Som noget nyt skal det tilsynsbrev, vi sender til jer efter tilsynet, i høring hos jer, og hvorefter oplysningerne offentliggøres på hjemmesiden. Eventuelle påbud, forbud og indskærpelser skal offentliggøres i deres helhed. Tilsynsplan i høring Den tilsynsplan som Albertslund Kommune udarbejder hvert år skal nu i høring, så alle har mulighed for at kommentere på den. Derudover skal der laves en liste med navn og adresser på de virksomheder, der skal føres tilsyn med. Tilsynsplanen for 2013 er offentliggjort på kommunens hjemmeside miljøtilsyn, og vi vil opfordre alle virksomheder til at læse den nye miljøtilsynsplan og komme med bemærkninger til inden den 21. juni

12 Skal I bygge om? Husk, du skal have styr på både anmeldelser og tilladelser, inden du går igang. Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d. Der er masser at holde styr på, når man skal bygge om på virksomheden. Miljømæssigt er der forskellige krav, som skal være opfyldt, inden ombygningen kan påbegyndes. Byggeri og byggetilladelse Der skal altid søges om byggetilladelse, hvis der skal opføres noget nyt på jeres virksomhed. Afledning af vand fra byggeri skal også have en tilladelse. Læs artiklen på side 4. Hvis der kun er der tale om enkeltstående ombygninger og andre forandringer i virksomheden på højest 150 m 2, og hvis der ikke ændres på de bærende konstruktioner eller flugtveje, skal det ikke anmeldes til kommunen. Nedrivning samt støj og støvende arbejder Nedrivning skal anmeldes til kommunen, senest 14 dage før nedrivningen påbegyndes. Nedrivning må først ske efter tilladelse fra kommunen. Nedrivninger og ombygninger giver ofte anledning til støj og støvende bygge- og anlægsarbejder. For at reducere generne for de nære omgivelser, skal man have tilladelse til midlertidige aktiviteter, der foregår i en afgrænset tidsperiode. Midlertidige aktiviteter er fx større nedrivningsarbejder, facaderensning, knusning af bygge- og anlægsmaterialer og mobile asfaltanlæg. De skal anmeldes til kommunen, senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Tilladelsen indeholder vilkår, som I skal overholde. Et typisk krav er, at arbejdet kun må foregå på hverdage kl. 7-17, og de nærmeste naboer skal have en skriftlig orientering. Anmeldelse af byggeaffald Nedrivninger og ombygninger giver anledning til byggeaffald, som kan indeholde forskellige miljøfarlige stoffer. Der er specielt fokus på PCB, bly og asbest. Fra årsskiftet er der kommet nye regler om anmeldelse af byggeaffald. Hvis arbejdet vedrører mere end 10 m 2 af en bygning, eller hvor der opstår mere end 1 ton affald, skal affaldet anmeldes til kommunen, senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes. Hvis bygningen er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal der desuden foretages en screening for PCB. Læs mere på kommunens hjemmeside www. albertslund.dk Albertslund Miljøavis udgives af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik forvaltningen. Ansvarshavende redaktør: Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d., Avisen tilrettelægges i samarbejde med Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Oplag: 600 stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed) og OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 ÅRGANG 20 Ny affaldsplan på vej side 2 Nu kan du læse kommunens miljøberetning for 2012 side 10 By- og Teknikforvaltningen Ny affaldsplan på vej

Læs mere

avisen NR. 2 JUNI 2013

avisen NR. 2 JUNI 2013 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE avisen NR. 2 JUNI 2013 Miljøtilsyn på virksomheder i 2012 side 4 Fokus på mellemstore olietanke på over 6000 liter side 10 Hvad handler miljøtilsyn om? Herlev Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik

Januar 2015. Miljøtilsyn. Miljø & Teknik Januar 205 Miljøtilsyn Miljø & Teknik Årsberetning 204 og Årsplan 205 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Januar 205 Årsberetning 204 og Årsplan 205

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøtilsyn. Årsberetning 2015 og årsplan Januar Udkast Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Miljøtilsyn. Årsberetning 2015 og årsplan Januar Udkast Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Januar 206 Udkast 27..206 Miljø & Teknik Miljøtilsyn Årsberetning 205 og årsplan 206 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 UDKAST 27..206 ÅRSBERETNING

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 Offentlig høring af Miljøtilsynsplanen side 9 Miljøtilsyn Hvordan og hvorfor? side 10 By- og Teknikforvaltningen Biler uden nummerplader

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2013

avisen NR. 1 MARTS 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 14 Miljøafdelingen hvem er vi side 8 Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Brøndby Brøndby Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 19.10.2015 CVR-nummer 31984483 P-nummer 1015125663 Virksomhed Adresse Postnummer og by Mejlby Bilvask Mejlbyvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund Januar 206 Udkast 27..206 Miljø & Teknik Miljøtilsynsplan 204-207 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund bmb.miljo.teknik@albertslund.dk T 43 68 68 68 Revideret for 206 og 207 SIDE 2 UDKAST

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21. december 2016 CVR-nummer 31 88 41 36 edoc journal nr. 17/000140 (Miljøsagsnr.: 4578) P.nr. 1018654802 Virksomhed

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej TEKNIK OG MILJØ Gammelvind - v/ Lars Gammelvind Ørnhøjvej 12 7500 Holstebro Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk CVR-nr.: 15542691

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.11.2015 CVR-nummer 29818231 P-nummer 1015105719 Virksomhed Uno-X Adresse Gunnar Clausens Vej 24 Postnummer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Handlingsplan for hospitalsspildevand

Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Nationalt og international er hospitalsspildevand et nyt område, som langsomt er ved at få en øget opmærksomhed. Der er imidlertid

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.02.2017 CVR-nummer 14337334 P-nummer 1000724613 e-doc journal nr. 13/027112 Virksomhed Werks Grafiske Hus A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere