VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over din ejendoms vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for at ejendommen forstår vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen giver et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder med følgende 10-års budget, således at foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Udført af: Thomas Mortensen Kontrolleret af: Mail: Udført d.: Februar 2014 Tlf: Version: Endelig Ejendomsnr DEAS A/S DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 TLF CVR-NR Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Grundlag og forudsætninger... 3 Konklusion/sammenfatning... 5 Det videre arbejde... 7 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele:... 8 Tilstandsvurdering af bygningen Tagværk Kælder / Fundering Facade / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Konstruktioner WC / Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Ventilation El installation Postkasse Energimærkning Udenomsarealer Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 2 af 33

3 Formål Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør som minimum opdateres hvert 3 år. Herved kan der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes, om der er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grundlag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer af DEAS A/S Ejendommene har været besigtiget udvendig med tilhørende udenoms arealer og fællesarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. El-installationerne er kun visuelt bedømt af DEAS A/S for umiddelbare forekommende fejl, og anbefales følgende gennemgået og bedømt af en autoriseret el-installatør, for at skabe overblik over el-installationernes fuldstændige tilstand. DEAS A/S har intet ansvar for forhold som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundlag. DEAS A/S påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet DEAS A/S samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af den ønskede kvalitet og niveau for færdiggørelse af arbejder. Side 3 af 33

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Ejendommens bestyrelsesmedlem, kontaktperson Bent Møller Larsen Erik Eriksens Gade 11, 5. tv København S. BBR meddelelse Rapport vedr. asbest Indeklima undersøgelse Termografirapport Situationsplan Kælderplan Snit Svamp Energimærkning, EMO rapport Andet: - Driftmappe. Side 4 af 33

5 Konklusion/sammenfatning af ejendommen Ejendom. opført i (årstal) Antal ejendomme Antal etager Kælder Tagetage Fuld Ja Ejendommen består af 1 bygning med i alt 40 andelsboliger. Ejendommen er opført med et bebygget areal svarende til 735 m2 og et boligareal på 4935 m2, fordelt på 3 opgange, inkl. tagetage på 521 m2. Kælderareal: 1153 m2. Ejendommen har fuld kælder udnyttet til parkeringsområde, teknikrum, cykelparkering samt pulterrum til penthouse lejligheder. Adgang til kælder via elevator, trapper samt rampe til Erik Eriksens Gade. Ejendommene antages opført normalfunderet på stribefundamenter og/eller pælefundering. Det bærende system er opført som et betonelement byggeri, med betonvægge og forspændte betonhuldæk. Facader fremstår med rødbrunt blankt skalmurværk, med pudset sokkel på alle sider. Mod begge gavle findes altaner med facadebeklædning af lærketræ. Facader i penthouse lejligheder er udført som massive ydervægge med lærketræ mod isolering. Ejendommens indgangspartier er etableret med glasfelter i hele bygningens højde og opgangstrappers bredde. Ejendommen fremstår på gårdsiden med præfabrikerede stålaltaner med galvaniseret stålrækværk med håndlister og gulv i ædeltræ. Ejendommens døre, vinduer og altandøre er udført med træ/alu elementer placeret mod gård i vandrette bånd adskilt af pulverlakerede plader i aluminium og mod gade i lodrette ranker som følger opgangspartier. Kalfatringsfuger er udført med grå elastisk fuge og sålbænke er udført i aluminiumstyndplade. Tagkonstruktionen er udført som fladt built- up tag isoleret, med tagbelægning udført med sort tagpap. Tagpappen er afsluttet med aluminiumsinddækninger mod facader Ejendommen forsynes med fjernvarme fra HOFOR. Opvarmning af lejligheder foregår via gulvarme med gulvvarmeslanger placeret i gulv Ventilation fra boliger sker via emhætter og badeværelses aftræk gennem udsugningsventilatorer placeret på taget. Ejendommens generelle tilstand: Ejendommen fremstår generelt i meget god stand, med enkelte områder der kræver særligt videre fokus for at forebygge forringelser af tilstødende bygningsdele. Hovedparten af ejendommens delkomponenter og bygningsdele fremstår i god stand, svarende til ejendommens alder, hvor der fortsat kan forventes fornuftig restlevetid og funktion, såfremt der fortsat sker normal vedligeholdelse heraf. I forhold til lignende byggeri opført i samme periode og markedsmæssig konjunktur fremstår ejendommen opført i gode materialer, med lavt energiforbrug og med kun mindre vedligehold. Bygning: Kælderkonstruktioner fremstår generelt intakte og tørre, dog skal der fokuseres på området hvor lodrette og vandrette betonkonstruktioner mødes da der observeredes lokal opfugtning. Side 5 af 33

6 Der skal foretages normal vedligeholdelse af facader, døre og vinduer, samt øvrige klimaskærme. Fokus rettes specielt mod overfladebehandling af træpartier på facader. Tagflader bør gennemgås snarest. Kalfatringsfuger fremstår generelt elastiske, men udskiftning skal påregnes indenfor den kommende 10-års periode. Teknik, vand og afløb: Ejendommen har løbende har haft problemer med varmefordelingsmålere leveret af Brunata hvorfor foreningen har iværksat udskiftning til målere fra Ista. Der er ingen bemærkninger til brugsvands- og varmeinstallationer, dog skal procedurer vedr. aflæsning af forbrug ændres til at opfylde lovkrav om månedlig føring af driftsjournal. Mekanisk ventilationsanlæg for centralsug skal rengøres og indreguleres planmæssigt. Kloak- og afløbssystem skal visuelt vurderes jævnligt, da der er konstateret enkelte stoppede brønde ved trappenedløb. I varmecentralen skal der påregnes normal vedligeholdelse og eventuelt udskiftning af delkomponenter, herunder cirkulationspumper. Udearealer: Ejendommen har ikke udearealer tilknyttet. Vedligehold af udearealer foretages af Havnestadens Grundejerforening. Side 6 af 33

7 Det videre arbejde Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi. DEAS A/S har stor erfaring i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og bistår gerne foreningen som rådgiver i forbindelse med gennemførelsen af påtænkte renoveringsarbejder, eller som daglig sparringspartner som driftsleder. Ydelser kan bestå af: Byggeteknisk rådgivning: 1. Deltagelse ved budgetmøder 2. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder 3. Deltagelse ved generalforsamling med teknisk information og beslutningsforslag 4. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. 5. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 6. Indhentning af tilbud fra håndværkere samt vurdering af indkomne tilbud. 7. Forhandling med håndværkere og budgetindstilling til bestyrelsen. 8. Kontrahering med håndværker og igangsætning af entreprise. 9. Tilsyn, afholdelse og referering af byggemøder under arbejdets udførelse. 10. Attestering af fakturaer vedr. entreprisen 11. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol års garantigennemgang af entreprisearbejdet års garantigennemgang af entreprisearbejdet. Driftsledelse: 1. Løbende tilsyn med ejendommen 2. Løbende teknisk dialog og korrespondance med bestyrelse og beboere 3. Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere samt kontrol af udført arbejde. 4. Kontrol og styring af serviceaftaler. 5. Kontrol og styring af viceværtaftale. 6. Teknisk assistance ved forsikringsskader. 7. Årlig bygningsgennemgang. 8. Udarbejdelse af årligt driftsbudget. 9. Tilpasning af driftsbudget ud fra vedligeholdelsesplan 10. Orientering til bestyrelse og beboere ved deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling. Byggeteknisk rådgivning kan tilbydes som fastprishonorar, efter medgået tid eller som et honorar der svarer til en aftalt procentsats af den samlede håndværker udgift. Udlægsudgifter til kørsel, tryk af tegninger mv. vil normalt være indeholdt i aftalen. Side 7 af 33

8 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes/bygningsdelenes tilstand. Denne bruges som en Vurdering Betydning Dårlig Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Mindre god Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Normal Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. God Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn stand. Konstruktionen er ny eller har løbende været vedligeholdt og fremstår ny eller nyistandsat. Ingen bemærkning Side 8 af 33

9 Tilstandsvurdering af bygningen 01. Tagværk Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Tagkonstruktionen fremstår i normal vedligeholdelsesmæssig stand. Dog ses flere steder med dampbuler og/eller løstsiddende pap. Mod opkant ved facader løstsiddede tagpap og ikke tilstrækkelig inddækning. Tagpapbelægninger har en forventet levetid på ca. 20 år, hvormed beregnet restlevetid med rette vedligehold - er min. 10 år. Tagkonstruktionen er udført som fladt built up tag båret af bærende konstruktion i kernen samt søjler placeret langs ydervægge i penthouse lejligheder. Taget er isoleret med 300 mm. isolering hvilket vurderes som tilstrækkeligt. Tagbelægningen er udført med en sort under- og overtagpap fra Icopal. Isolering og tagpap er udført med fald mod indvendige tagnedløb. Afslutning mod facader og gavle er inddækket med aluminiumsinddækninger. Tagfladen fremstår med gennemføringer for ventilation og faldstammeudluftninger. Registreringer 1. Tagdækninger Vurderinger og anbefalinger Tagpap fremstod med enkelte dampuler og partiel løst overpap. På kort sigt anbefales teknisk gennemgang af tagpapbelægningen med tilhørende mindre reparationer. Her gennemgås taggennembrydninger, inddækninger og tagpap for defekter, hvor mindre påbrænding af ny pap samt reparation med flydende bitumen kan forlænge restlevetiden væsentligt. Da taget har lav hældning og afledningen af vand dermed er ringe opstår der unødvendig slitage af tagpappen. Tagpap gennemgås efterfølgende årligt for lunker hvor dampbuler opskæres og fastklæbes. Vandansamlinger skal have særligt opsyn og eventuelt have et ekstra lag pap. Foreningen bør overveje ét eller to årig gennemgang af tagpapproducent. Side 9 af 33

10 2. Inddækninger Inddækninger ved murkrone fremstod i mindre god udførelse. Der er mulighed for at vand kan presses bag om inddækning og ned i tagkonstruktionen. Det anbefales at løsne nuværende inddækning og føre underpap op over murkrone. Ét sted billede var papstrimmel ikke ført korrekt op under inddækning hvilket bør udbedres snarest. 3. Nedløb Afvanding af tag via indvendige gennemføringer i tagpap. Der bør monteres bladfang over nedløb. Ved vandansamlinger kan påsvejses ekstra lag overpap. Afstanden mellem rørgennemføringer og tagnedløb bør min. være 0,5 m. hvilket enkelte steder ikke er overholdt. Forholdet er imidlertidigt vanskeligt at ændre men der børe være skærpet opmærksomhed på dette forhold. Side 10 af 33

11 4. Aftræk og faldrørshætter Aftræk og faldrørshætter i god stand. Årlig kontrol for utætheder i samling mellem tag og aftrækskanaler. Tætnes løbende ved taggennemgang. Aftrækskanaler og faldrør har lang levetid. 5. Tagdæk ved penthouselejligheder Terrassedæk ved penthouselejligheder fungerer som tag for underliggende boliger. Konstruktionen er udført med ringe inspektionsmulighed og indvendige afløb. Underliggende konstruktion er derfor ikke besigtiget. Side 11 af 33

12 02. Kælder / Fundering Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Kælderkonstruktion forekommer i generel god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der forekommer mindre vandindtrængen i betonelement samlinger, som medfører ophobning af vand i hjørner. Forholdet vurderes ikke alvorligt men i hjørnet hvor vandtilførsel tilgår bygningen bør samlinger tætnes udefra. Ejendommen er opført med pæle fundering, kælderkonstruktionen udført i betonelementer samt støbt terrændæk i beton. Etageadskillelse mod lejligheder udført i som huldæk med 50 mm. isolering over og 100 mm. isolering monteret på underside af etageadskillelse. Kælder er indrettet med parkeringsområde, teknikrum, cykelparkering samt pulterrum til penthouse lejligheder. Endvidere opsamling af affald fra lejligheder som føres videre til affaldskværn. Adgang til kælder via elevator, trapper samt rampe til Erik Eriksens Gade. Pulterrum er indrettet med gittervægge og døre, cykelparkering i separat rum med lås og aut. lys. Registreringer 1. Fundament og kælderkonstruktion. Vurderinger og anbefalinger Samling mellem betonelementer og betondæk tætnes udefra. Der skal foretages visuel kontrol hvert år. Loftsisoleringsplader gennemgås årligt for løse plader Side 12 af 33

13 2. Kældertrapper og lyskasser Kældernedgange fremstod med enkelte flækkede fliser og bar præg af manglende opsamling af blade og flyveaffald. Afvandingsbrønde oprenses årligt ved løvfald. Flækkede fliser skiftes og trappetrin eftergås visuelt hvert efterår inden snefald. 3. Port Portautomatik skiftet for nyligt på grund af stormskade. Automatikkens levetid kan forlænges væsentligt ved årlig servicering. Betonstolpen bag pumpen fremstod med afskallet beton ind til armeringsjern. Vurderes ikke alvorligt men bør udbedres ved næste pumpe skift hvor adgang til det skadede område er tilgængeligt. Træværk på port overfladebehandles sammen med ejendommens øvrige bygningsdele af træ. Side 13 af 33

14 03. Facade / sokkel Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens facader og altaner, samt sokler forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Der forekommer kun behov for mindre vedligeholdelse af facadernes lette konstruktioner, samt regelmæssig visuel kontrol af bygningsdele. Facader fremstår med rødbrunt blankt skalmurværk, med pudset sokkel på alle sider. På gårdside er opsat altaner. Mod begge gavle findes yderligere altaner med facadebeklædning af lærketræ mod syd og glasfacader mod nord. Facader i penthouse lejligheder er udført som massive ydervægge med lærketræ mod isolering. Isolering i hule ydervægge med 125 mm. mineraluld og 100 mm. isolering i massive ydervægge i penthouse lejligheder. Ejendommens indgangspartier er etableret som gennemgående glaspartier i hele trappens højde. Over indgangsdøre findes udhæng udført som indspændt stålkonstruktion beklædt med lærketræ nederst. Registreringer 1. Altaner, gårdside Vurderinger og anbefalinger Præfabrikerede altaner med galvaniserede stålrammer og stålbund samt belægning i ædeltræ. Altanerne er ophængt ved etablering af indspændt bundplade til facaden. Galvaniserede altanværn med håndliste i ædeltræ enkelte med stofbeklædning. Altaner på facaden afvandes via tagnedløb ført til kloak, mens altaner på gavle afvandes med udspy. Der kan foretages løbende overfladebehandling af ædeltræ men er ikke afgørende for levetiden da ædeltræ ikke angribes af råd. Visuel kontrol af bærende elementer hvert 2. år. Side 14 af 33

15 2. Indgangsfelter, opgange Over indgangspartier er der udført halvtage, bestående af en stålrammekonstruktion med bræddebeklædning nederst og tagpapbelægning. Træværk overfladebehandles som ejendommens øvrige træværk. Pap tag gennemgås årlig buler og revnedannelse Bræddebeklædning under halvtag er monteret med indbyrdes afstand der tillader fugle at bygge rede. Hvis husdyrhold ikke ønskes kan brædder monteres med mindre afstand eller ved opsætning af fuglegitter. Inddækning mellem mur og tag tillader indtrængen af vand i murstensfugen. Fuge gennemgås for utætheder alternativt skiftes elastisk fuge til mørtelfuge. Side 15 af 33

16 3. Facader Facader er opført som skalmur i rødbrunt blankt murværk med 125 mm isolering på 150 mm. betonelement. Murværket fremstår med intakte fuger og er i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Type KC50/50/700. Facadesten og fuger har lang levetid og kun lidt vedligehold. Fuger gennemgås visuelt fra terræn årligt og fra lift hver 5 år. Udføres med andet liftkrævende arbejde. Træværk på facader overfladebehandles hvert 7. år Side 16 af 33

17 4. Gavle Gavl mod syd med altaner i fuld bredde med facadebeklædning af lærketræ. Lærketræ behandles med olie i henhold til vedligeholdelsesanvisning hvert 2. år. Vedligeholdelsespligten påhviler de enkelte beboere. Gavl mod nord Fremstår med glaspartier i hele gavlens bredde. I etageadskillelsen mellem vinduespartier, er der monteret aluminiumsfacadeplader. Pladerne fremstår intakte. Vedligeholdelse: Udføres samtidig med kontrol af murværksfuger som visuel kontrol fra terræn hvert år og fra lift hvert 5. år. 5. Sokkel. Pudset sokkel, højde ca. 20 cm over terræn. I gavle højere. Sokler fremstår generelt intakte og pæne. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert år og sokler eftergås hvert 5. år for revner og afskalninger. Side 17 af 33

18 04. Vinduer Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ejendommens vinduer forekommer i god vedligeholdelsesmæssig stand. Mindre god Meget god Ejendommens vinduer er udført som træ/alu-elementer fra Fremtidens vinduer og døre. Vinduer mod gård er monteret i vandrette felter med mellemliggende aluminiumsfacadeplader. Mod gade er vinduer monteret i lodrette facadefelter som flugter trappeopganges vindues felter. Der er udført udvendige fuger som elastisk fuge og sålbænk i 1,5 mm aluminium. Registreringer 1. Vinduer, generelt Vurderinger og anbefalinger Træ/alu-vinduer med lavenergi termoruder. Udført som fastepartier og oplukkelige. Indvendig vedligeholdelsespligt påhviler den enkelte andelshaver som bør foretage indvendig overfladebehandling af vinduer hvert 5. år. Mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Udvendig ramme renholdes med vaskemidler uden slibeeffekt. 2. Vinduesfuger og sålbænke Alle fuger omkring vinduer er udført som elastisk fuge. Sålbænke er udført i 1,5 mm aluminium. Vinduesfuger havde stadig god vindhæftning og elasticitet. Levetid fastsættes normalt til 10 år og således med restlevetid inden for denne rapports tidsramme. Restlevetiden skal dog vurderes løbende. Side 18 af 33

19 Indvendige fuger i opgange med manglende vedhæftning til tilstødende vægge. Når fugen slipper helt bør fugen skiftes 05. Udvendige døre Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ejendommens trappeopgangsdøre og kælderdøre forekommer i god vedligeholdelsesmæssig stand. Mindre god Meget god Indgangsdøre til trappeopgang fra gade er udført som træ/alu-glasrammedøre, som forekommer malerbehandlet indvendigt. Indgangsdøre til kælder er udført som ståldøre med standard besætning samt dørpumpe. Døre er generelt udført uden karmbundstykke for niveaufri adgang. Registreringer 1. Hoved-og altandøre Vurderinger og anbefalinger Træ/alu-glasrammedøre med lavenergi termoruder. Udført som glasrammedøre med pumpe på hoveddøre. Endvidere dørtelefonanlæg til alle lejligheder. Dørtelefonanlæg virker efter hensigten. Der bør foretages indvendig overfladebehandling af døre hvert 5. år. Dørpumper og mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Tætningslister kontrolleres årligt. Vedligeholdelsespligten på altandøre påhviler de enkelte andelshavere. Side 19 af 33

20 2. Kælderdøre Kælderdøre i stål med pumpe. Dørpumper og mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Side 20 af 33

21 06. Trapper Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Trapper og elevatorer forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Der skal foretages normal vedligeholdelse af bygningsdelene for opretholdelse af funktion og udseende. Trappeopgange er udført som præfabrikerede betontrapper med terazzooverflade, håndliste i træ monteret på elevatorskat samt malerbehandlede vægge. Der er opsat akustikfelter under trappereposer. Der er placeret indkastningslemme for dagrenovation på hver etage. Elevatorer er udført med stole, automat og udstyr tilsvarende byggeri fra denne tid. Registreringer 1. Hovedtrapper Vurderinger og anbefalinger Trapper med terazzo belægning er i god stand og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Foreningen har indgået aftale med eksternt firma om trappevask. Trapper vaskes i alm. sæbespånevand eller flydende sæbemiddel beregnet til terazzo. Inden for en 10 årig periode kan trapperne slibes op og mættes så stenfarver træder frem igen. Slagsskader kan bankes ud og opfyldes med ny terazzo. Vedligeholdelse: overfladebehandling hvert 10. år. Visuel kontrol af belægning for revner og slagskader hvert. 2. år. I samlinger mellem reposer og trappeløb ses enkelte sætningsrevner. Hvis revner bliver mere end 2 mm. brede bør disse skæres op og fyldes med ny terazzo Side 21 af 33

22 2. Overflader hovedtrapperum Vægflader og underside af trappeløb fremstår med intakte og med pæne overfladebehandlede vægge. Enkelte flytteskader ses Akustikfelter fremstår intakte og rene. Vedligeholdelse: Overfladebehandling hvert 10. år. Visuel kontrol af vægge og løb hvert. 2. år. 3. Elevatorer Elevatorer forekommer med almindeligt indrettede stole i præsentabel stand uden yderligere bemærkninger. Der foretages de lovpligtige eftersyn og faldprøver via servicekontrakt. Omkostning til service og drift afholdes som en driftomkostning, årligt ca. kr ,- inkl. moms. Elevatorens mekanik er med nutidigt udstyr, som forventes at have længere restlevetid. Elevatorgruber efterses 1 gang årligt for revner og fugtindtrængning. 4. Røglemme Røglemme i trappeopgange serviceres årligt Side 22 af 33

23 08. Konstruktioner Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens konstruktioner forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der forekommer ikke behov for vedligeholdelse heraf i de kommende 10 år. Ejendommens bærende konstruktion er opført som elementbyggeri i beton med øverste etage udført som delvist let konstruktion. Konstruktioner forekommer generelt afdækket af klimaskærmen og af indvendig beklædning. Registreringer 1. Konstruktioner (bærende). Vurderinger og anbefalinger Betonelement byggeri med filigrankældervægselementer, 1500 mm armerende betonelementvægge og 220 mm forspændte huldækelementer. Beskyttede/Indvendige betonkonstruktioner har en meget lang levetid og der forventes ikke nødvendig vedligeholdelse af disse i mange år, så længe klimaskærmen opretholdes. Side 23 af 33

24 09. WC / Bad Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens wc/badeværelser forekommer i en meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Andelshaver varetager selv vedligeholdelsen. Wc / Badeværelser er opført efter gældende krav og er opført tidssvarende. Wc/Badeværelser forekommer med vådrumsmembran og flisesystem i vådzoner, skjult installation samt mekanisk udsugning til centralt sug. Registreringer 1. WC / bad Vurderinger og anbefalinger Vedligeholdelse af Wc/badeværelser henhører til den enkelte ejers forpligtigelse. Ligeledes bør den enkelte ejer sørge for løbende opretholdelse af installationer og afløb, således at vandskader undgås. 2. Installationsskakt i bolig (entre) Installationsskakte i boliger fremstod velorganiserede renholdte og med isoleret rørføring. Ifølge energimærkningsrapport er der en CO2 besparelse ved at skifte cirkulationspumpen på gulvvarmeshunt til ny automatisk modulerende pumpe. Giver både en mere jævn varmefordeling og mindre temperatursvingninger. Investering ca ,- pr. lejlighed. Kan give en besparelse på ca. kr.: 600,- årligt. Side 24 af 33

25 10. Køkken Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens køkkener forekommer i en meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Ejer varetager selv vedligeholdelsen. Køkkener er opført i henhold til gældende lovgivnings krav som elementkøkken med skjult installation og mekanisk udsugning fra emhætte. Registreringer 1. Køkken Vurderinger og anbefalinger Vedligeholdelse af køkkener henhører til den enkelte andelshavers forpligtigelse. Ligeledes bør den enkelte ejer sørge for løbende opretholdelse af installationer og afløb, således vandskader undgås. Side 25 af 33

26 11. Varmeanlæg Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens varmecentral forekommer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der vil forekomme behov for udskiftning af driftsdele i anlægget indenfor 10-års perioden samt mulighed for mindre ekstra tiltag. Varmecentral beliggende i kælder forsynes med fjernvarme fra HOFOR. Alle lejligheder opvarmes via gulvvarme i alle rum. Fordeler rør til lejligheder føres i installationsskakte til lejligheder og videre frem med gulvarmeslager placeret i gulve. Automatikken på fjernvarmeveksleren regulerer fremløbstemperatur efter udetemperaturen. Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder på liter og cirkuleres rundt via trinreguleret pumpe fra Grundfoss. Registreringer 1. Varmecentral, generelt Vurderinger og anbefalinger Centralen var i drift på besigtigelsestidspunktet, hvor der forekom fornuftigt afkøling på anlægget. Alle komponenter fremstod velisolerede ved gennemgangen Energistyring af varmecentralen kan anbefales, for optimering af forbrug og komponenter. Opmærksomheden henledes på at det er lovkrav jf. energimærkningsordningen for boliger over 1000 m2, at føre driftsjournal med månedlige aflæsninger over forbrug af vand, varme og el samt temperaturaflæsninger. Levetid på enkelte komponenter i varmecentralen er begrænset indenfor 10-års perioden, hvormed der bør afsættes midler hertil i vedligeholdelsesplanen. Varmeveksler udsyres min. hvert 2. år Der bør afsættes beløb til årlig serviceaftale for gennemgang af varmecentralen. Side 26 af 33

27 2. Centralvarme 3. Brugsvand Synlige rør fremstod velisolerede. Udskiftning af trinreguleret varmtvandspumpe til modulerende pumpe kan overvejes inden for få år. Synlige rør fremstod velisolerede Varmtvandsbeholder fremstod velisoleret med korrekt størrelse for ejendommen. Varmvandsbeholder bør serviceres årligt. Ved gennemgang forekom temperatur på varmt brugsvand i varmtvandsbeholder i overensstemmelse med grænseværdier, således at der undgås udvikling af legionella bakterier, under 50 grader og kraftig kalkudfældning over 58 grader. Der forekommer vandmålere på ejendommen til forbrugsmåling og udarbejdelse af varmeregnskab Vandmålere har en begrænset levetid i henhold til slidtage og tilkalkning på maksimalt 12 år, hvormed udskiftning bliver nødvendig indenfor 10-års perioden. Ved udskiftning bør disse udskiftes til radiostyrede målere, hvormed fremadrettede aflæsninger kan foretages uden adgang til boligen. Side 27 af 33

28 12. Afløb Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Faldstammer er udført i 110 mm polyester føres i installationsskakt. Faldstammer er udført med renselemme i kælder samt udluftning over tag. Ejendommens faldstammer kun sporadisk besigtiget. Forekommer i normal vedligeholdelsesmæssig tilstand uden tegn på ældning. 13 Kloak Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens kloaksystem er ikke vurderet, da dette kræver Tv-inspektion. I henhold til ejendommens alder må kloaksystem forventes at være i god tilstand. Kloaksystem forekommer med ukendt føringsforløb, som forventes at efterleve gældende regler omkring udformning og materialer i henhold til byggetilladelsen. Registreringer 1. Kloak Vurderinger og anbefalinger Der er ikke observeret problemer med kloaksystemet. Der forekommer ingen serviceaftale på oprensning af brønde, hvilket med tid kan medføre problemer med tilbageløb/opstuvning. Der bør indgås aftale om løbende oprensning af tagnedløbsbrønde og ristebrønde i terræn, som har sandfang, således afløbsfunktion opretholdes. Side 28 af 33

29 16 Ventilation Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens ventilation forekommer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der skal løbende foretages rensning af kanalsystemet, samt kontrol af boksventilatorer. Udsugningsanlægget er udført som kanalsystem ført i installationsskakt til tag med central udsugningsventilator og afkast til det fri, hvor luft trækkes via anemostater/ventil i badeværelse samt emhætte i køkken. I henhold til energimærkningsrapport udsuges m3 luft pr. time pr. bolig. Registreringer 1. Ventilation mekanisk Vurderinger og anbefalinger Der er mekanisk ventilation i køkken og bad. Der bør foretages rensning af kanalsystemet hvert 10. år, dog kan dette afvente længere umiddelbart efter opførelse, da belægninger i kanalsystemet først begyndes dannet efter længere periode. Rensning af kanalsystem bør foretages i 10-års perioden. Anlægget kan indreguleres samtidig, således luftskiftet i den enkelte bolig er i overensstemmelse med ovenstående krav. Der afsættes beløb til årlig servicering af ventilationsanlægget inkl. filterskift. Øvrige værelser i bolig ventileres ved naturlig ventilation. Side 29 af 33

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II Ellesvinget 1-73 2950 Vedbæk DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med at sikre

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken Neergårdsparken 11-41 4000 Roskilde DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for bestyrelsen så de kan varetage opgaven med

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR SLOTSARKADERNE 225

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR SLOTSARKADERNE 225 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR SLOTSARKADERNE 225 Kundenavn: Danica Ejendomsselskab ApS Ejendomsnavn og nummer: Ejerlejlighedsforeningen SlotsArkaderne - 142987 Adresse og postnummer: SlotsArkaderne 225 3400

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Strandbygade 6 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304025-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Guldsmedevænget 41 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-642853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere