VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over din ejendoms vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for at ejendommen forstår vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen giver et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder med følgende 10-års budget, således at foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Udført af: Thomas Mortensen Kontrolleret af: Mail: Udført d.: Februar 2014 Tlf: Version: Endelig Ejendomsnr DEAS A/S DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 TLF CVR-NR Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Grundlag og forudsætninger... 3 Konklusion/sammenfatning... 5 Det videre arbejde... 7 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele:... 8 Tilstandsvurdering af bygningen Tagværk Kælder / Fundering Facade / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Konstruktioner WC / Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Ventilation El installation Postkasse Energimærkning Udenomsarealer Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 2 af 33

3 Formål Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør som minimum opdateres hvert 3 år. Herved kan der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes, om der er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grundlag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer af DEAS A/S Ejendommene har været besigtiget udvendig med tilhørende udenoms arealer og fællesarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. El-installationerne er kun visuelt bedømt af DEAS A/S for umiddelbare forekommende fejl, og anbefales følgende gennemgået og bedømt af en autoriseret el-installatør, for at skabe overblik over el-installationernes fuldstændige tilstand. DEAS A/S har intet ansvar for forhold som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundlag. DEAS A/S påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet DEAS A/S samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af den ønskede kvalitet og niveau for færdiggørelse af arbejder. Side 3 af 33

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Ejendommens bestyrelsesmedlem, kontaktperson Bent Møller Larsen Erik Eriksens Gade 11, 5. tv København S. BBR meddelelse Rapport vedr. asbest Indeklima undersøgelse Termografirapport Situationsplan Kælderplan Snit Svamp Energimærkning, EMO rapport Andet: - Driftmappe. Side 4 af 33

5 Konklusion/sammenfatning af ejendommen Ejendom. opført i (årstal) Antal ejendomme Antal etager Kælder Tagetage Fuld Ja Ejendommen består af 1 bygning med i alt 40 andelsboliger. Ejendommen er opført med et bebygget areal svarende til 735 m2 og et boligareal på 4935 m2, fordelt på 3 opgange, inkl. tagetage på 521 m2. Kælderareal: 1153 m2. Ejendommen har fuld kælder udnyttet til parkeringsområde, teknikrum, cykelparkering samt pulterrum til penthouse lejligheder. Adgang til kælder via elevator, trapper samt rampe til Erik Eriksens Gade. Ejendommene antages opført normalfunderet på stribefundamenter og/eller pælefundering. Det bærende system er opført som et betonelement byggeri, med betonvægge og forspændte betonhuldæk. Facader fremstår med rødbrunt blankt skalmurværk, med pudset sokkel på alle sider. Mod begge gavle findes altaner med facadebeklædning af lærketræ. Facader i penthouse lejligheder er udført som massive ydervægge med lærketræ mod isolering. Ejendommens indgangspartier er etableret med glasfelter i hele bygningens højde og opgangstrappers bredde. Ejendommen fremstår på gårdsiden med præfabrikerede stålaltaner med galvaniseret stålrækværk med håndlister og gulv i ædeltræ. Ejendommens døre, vinduer og altandøre er udført med træ/alu elementer placeret mod gård i vandrette bånd adskilt af pulverlakerede plader i aluminium og mod gade i lodrette ranker som følger opgangspartier. Kalfatringsfuger er udført med grå elastisk fuge og sålbænke er udført i aluminiumstyndplade. Tagkonstruktionen er udført som fladt built- up tag isoleret, med tagbelægning udført med sort tagpap. Tagpappen er afsluttet med aluminiumsinddækninger mod facader Ejendommen forsynes med fjernvarme fra HOFOR. Opvarmning af lejligheder foregår via gulvarme med gulvvarmeslanger placeret i gulv Ventilation fra boliger sker via emhætter og badeværelses aftræk gennem udsugningsventilatorer placeret på taget. Ejendommens generelle tilstand: Ejendommen fremstår generelt i meget god stand, med enkelte områder der kræver særligt videre fokus for at forebygge forringelser af tilstødende bygningsdele. Hovedparten af ejendommens delkomponenter og bygningsdele fremstår i god stand, svarende til ejendommens alder, hvor der fortsat kan forventes fornuftig restlevetid og funktion, såfremt der fortsat sker normal vedligeholdelse heraf. I forhold til lignende byggeri opført i samme periode og markedsmæssig konjunktur fremstår ejendommen opført i gode materialer, med lavt energiforbrug og med kun mindre vedligehold. Bygning: Kælderkonstruktioner fremstår generelt intakte og tørre, dog skal der fokuseres på området hvor lodrette og vandrette betonkonstruktioner mødes da der observeredes lokal opfugtning. Side 5 af 33

6 Der skal foretages normal vedligeholdelse af facader, døre og vinduer, samt øvrige klimaskærme. Fokus rettes specielt mod overfladebehandling af træpartier på facader. Tagflader bør gennemgås snarest. Kalfatringsfuger fremstår generelt elastiske, men udskiftning skal påregnes indenfor den kommende 10-års periode. Teknik, vand og afløb: Ejendommen har løbende har haft problemer med varmefordelingsmålere leveret af Brunata hvorfor foreningen har iværksat udskiftning til målere fra Ista. Der er ingen bemærkninger til brugsvands- og varmeinstallationer, dog skal procedurer vedr. aflæsning af forbrug ændres til at opfylde lovkrav om månedlig føring af driftsjournal. Mekanisk ventilationsanlæg for centralsug skal rengøres og indreguleres planmæssigt. Kloak- og afløbssystem skal visuelt vurderes jævnligt, da der er konstateret enkelte stoppede brønde ved trappenedløb. I varmecentralen skal der påregnes normal vedligeholdelse og eventuelt udskiftning af delkomponenter, herunder cirkulationspumper. Udearealer: Ejendommen har ikke udearealer tilknyttet. Vedligehold af udearealer foretages af Havnestadens Grundejerforening. Side 6 af 33

7 Det videre arbejde Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi. DEAS A/S har stor erfaring i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og bistår gerne foreningen som rådgiver i forbindelse med gennemførelsen af påtænkte renoveringsarbejder, eller som daglig sparringspartner som driftsleder. Ydelser kan bestå af: Byggeteknisk rådgivning: 1. Deltagelse ved budgetmøder 2. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder 3. Deltagelse ved generalforsamling med teknisk information og beslutningsforslag 4. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. 5. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 6. Indhentning af tilbud fra håndværkere samt vurdering af indkomne tilbud. 7. Forhandling med håndværkere og budgetindstilling til bestyrelsen. 8. Kontrahering med håndværker og igangsætning af entreprise. 9. Tilsyn, afholdelse og referering af byggemøder under arbejdets udførelse. 10. Attestering af fakturaer vedr. entreprisen 11. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol års garantigennemgang af entreprisearbejdet års garantigennemgang af entreprisearbejdet. Driftsledelse: 1. Løbende tilsyn med ejendommen 2. Løbende teknisk dialog og korrespondance med bestyrelse og beboere 3. Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere samt kontrol af udført arbejde. 4. Kontrol og styring af serviceaftaler. 5. Kontrol og styring af viceværtaftale. 6. Teknisk assistance ved forsikringsskader. 7. Årlig bygningsgennemgang. 8. Udarbejdelse af årligt driftsbudget. 9. Tilpasning af driftsbudget ud fra vedligeholdelsesplan 10. Orientering til bestyrelse og beboere ved deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling. Byggeteknisk rådgivning kan tilbydes som fastprishonorar, efter medgået tid eller som et honorar der svarer til en aftalt procentsats af den samlede håndværker udgift. Udlægsudgifter til kørsel, tryk af tegninger mv. vil normalt være indeholdt i aftalen. Side 7 af 33

8 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes/bygningsdelenes tilstand. Denne bruges som en Vurdering Betydning Dårlig Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Mindre god Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Normal Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. God Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn stand. Konstruktionen er ny eller har løbende været vedligeholdt og fremstår ny eller nyistandsat. Ingen bemærkning Side 8 af 33

9 Tilstandsvurdering af bygningen 01. Tagværk Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Tagkonstruktionen fremstår i normal vedligeholdelsesmæssig stand. Dog ses flere steder med dampbuler og/eller løstsiddende pap. Mod opkant ved facader løstsiddede tagpap og ikke tilstrækkelig inddækning. Tagpapbelægninger har en forventet levetid på ca. 20 år, hvormed beregnet restlevetid med rette vedligehold - er min. 10 år. Tagkonstruktionen er udført som fladt built up tag båret af bærende konstruktion i kernen samt søjler placeret langs ydervægge i penthouse lejligheder. Taget er isoleret med 300 mm. isolering hvilket vurderes som tilstrækkeligt. Tagbelægningen er udført med en sort under- og overtagpap fra Icopal. Isolering og tagpap er udført med fald mod indvendige tagnedløb. Afslutning mod facader og gavle er inddækket med aluminiumsinddækninger. Tagfladen fremstår med gennemføringer for ventilation og faldstammeudluftninger. Registreringer 1. Tagdækninger Vurderinger og anbefalinger Tagpap fremstod med enkelte dampuler og partiel løst overpap. På kort sigt anbefales teknisk gennemgang af tagpapbelægningen med tilhørende mindre reparationer. Her gennemgås taggennembrydninger, inddækninger og tagpap for defekter, hvor mindre påbrænding af ny pap samt reparation med flydende bitumen kan forlænge restlevetiden væsentligt. Da taget har lav hældning og afledningen af vand dermed er ringe opstår der unødvendig slitage af tagpappen. Tagpap gennemgås efterfølgende årligt for lunker hvor dampbuler opskæres og fastklæbes. Vandansamlinger skal have særligt opsyn og eventuelt have et ekstra lag pap. Foreningen bør overveje ét eller to årig gennemgang af tagpapproducent. Side 9 af 33

10 2. Inddækninger Inddækninger ved murkrone fremstod i mindre god udførelse. Der er mulighed for at vand kan presses bag om inddækning og ned i tagkonstruktionen. Det anbefales at løsne nuværende inddækning og føre underpap op over murkrone. Ét sted billede var papstrimmel ikke ført korrekt op under inddækning hvilket bør udbedres snarest. 3. Nedløb Afvanding af tag via indvendige gennemføringer i tagpap. Der bør monteres bladfang over nedløb. Ved vandansamlinger kan påsvejses ekstra lag overpap. Afstanden mellem rørgennemføringer og tagnedløb bør min. være 0,5 m. hvilket enkelte steder ikke er overholdt. Forholdet er imidlertidigt vanskeligt at ændre men der børe være skærpet opmærksomhed på dette forhold. Side 10 af 33

11 4. Aftræk og faldrørshætter Aftræk og faldrørshætter i god stand. Årlig kontrol for utætheder i samling mellem tag og aftrækskanaler. Tætnes løbende ved taggennemgang. Aftrækskanaler og faldrør har lang levetid. 5. Tagdæk ved penthouselejligheder Terrassedæk ved penthouselejligheder fungerer som tag for underliggende boliger. Konstruktionen er udført med ringe inspektionsmulighed og indvendige afløb. Underliggende konstruktion er derfor ikke besigtiget. Side 11 af 33

12 02. Kælder / Fundering Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Kælderkonstruktion forekommer i generel god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der forekommer mindre vandindtrængen i betonelement samlinger, som medfører ophobning af vand i hjørner. Forholdet vurderes ikke alvorligt men i hjørnet hvor vandtilførsel tilgår bygningen bør samlinger tætnes udefra. Ejendommen er opført med pæle fundering, kælderkonstruktionen udført i betonelementer samt støbt terrændæk i beton. Etageadskillelse mod lejligheder udført i som huldæk med 50 mm. isolering over og 100 mm. isolering monteret på underside af etageadskillelse. Kælder er indrettet med parkeringsområde, teknikrum, cykelparkering samt pulterrum til penthouse lejligheder. Endvidere opsamling af affald fra lejligheder som føres videre til affaldskværn. Adgang til kælder via elevator, trapper samt rampe til Erik Eriksens Gade. Pulterrum er indrettet med gittervægge og døre, cykelparkering i separat rum med lås og aut. lys. Registreringer 1. Fundament og kælderkonstruktion. Vurderinger og anbefalinger Samling mellem betonelementer og betondæk tætnes udefra. Der skal foretages visuel kontrol hvert år. Loftsisoleringsplader gennemgås årligt for løse plader Side 12 af 33

13 2. Kældertrapper og lyskasser Kældernedgange fremstod med enkelte flækkede fliser og bar præg af manglende opsamling af blade og flyveaffald. Afvandingsbrønde oprenses årligt ved løvfald. Flækkede fliser skiftes og trappetrin eftergås visuelt hvert efterår inden snefald. 3. Port Portautomatik skiftet for nyligt på grund af stormskade. Automatikkens levetid kan forlænges væsentligt ved årlig servicering. Betonstolpen bag pumpen fremstod med afskallet beton ind til armeringsjern. Vurderes ikke alvorligt men bør udbedres ved næste pumpe skift hvor adgang til det skadede område er tilgængeligt. Træværk på port overfladebehandles sammen med ejendommens øvrige bygningsdele af træ. Side 13 af 33

14 03. Facade / sokkel Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens facader og altaner, samt sokler forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Der forekommer kun behov for mindre vedligeholdelse af facadernes lette konstruktioner, samt regelmæssig visuel kontrol af bygningsdele. Facader fremstår med rødbrunt blankt skalmurværk, med pudset sokkel på alle sider. På gårdside er opsat altaner. Mod begge gavle findes yderligere altaner med facadebeklædning af lærketræ mod syd og glasfacader mod nord. Facader i penthouse lejligheder er udført som massive ydervægge med lærketræ mod isolering. Isolering i hule ydervægge med 125 mm. mineraluld og 100 mm. isolering i massive ydervægge i penthouse lejligheder. Ejendommens indgangspartier er etableret som gennemgående glaspartier i hele trappens højde. Over indgangsdøre findes udhæng udført som indspændt stålkonstruktion beklædt med lærketræ nederst. Registreringer 1. Altaner, gårdside Vurderinger og anbefalinger Præfabrikerede altaner med galvaniserede stålrammer og stålbund samt belægning i ædeltræ. Altanerne er ophængt ved etablering af indspændt bundplade til facaden. Galvaniserede altanværn med håndliste i ædeltræ enkelte med stofbeklædning. Altaner på facaden afvandes via tagnedløb ført til kloak, mens altaner på gavle afvandes med udspy. Der kan foretages løbende overfladebehandling af ædeltræ men er ikke afgørende for levetiden da ædeltræ ikke angribes af råd. Visuel kontrol af bærende elementer hvert 2. år. Side 14 af 33

15 2. Indgangsfelter, opgange Over indgangspartier er der udført halvtage, bestående af en stålrammekonstruktion med bræddebeklædning nederst og tagpapbelægning. Træværk overfladebehandles som ejendommens øvrige træværk. Pap tag gennemgås årlig buler og revnedannelse Bræddebeklædning under halvtag er monteret med indbyrdes afstand der tillader fugle at bygge rede. Hvis husdyrhold ikke ønskes kan brædder monteres med mindre afstand eller ved opsætning af fuglegitter. Inddækning mellem mur og tag tillader indtrængen af vand i murstensfugen. Fuge gennemgås for utætheder alternativt skiftes elastisk fuge til mørtelfuge. Side 15 af 33

16 3. Facader Facader er opført som skalmur i rødbrunt blankt murværk med 125 mm isolering på 150 mm. betonelement. Murværket fremstår med intakte fuger og er i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Type KC50/50/700. Facadesten og fuger har lang levetid og kun lidt vedligehold. Fuger gennemgås visuelt fra terræn årligt og fra lift hver 5 år. Udføres med andet liftkrævende arbejde. Træværk på facader overfladebehandles hvert 7. år Side 16 af 33

17 4. Gavle Gavl mod syd med altaner i fuld bredde med facadebeklædning af lærketræ. Lærketræ behandles med olie i henhold til vedligeholdelsesanvisning hvert 2. år. Vedligeholdelsespligten påhviler de enkelte beboere. Gavl mod nord Fremstår med glaspartier i hele gavlens bredde. I etageadskillelsen mellem vinduespartier, er der monteret aluminiumsfacadeplader. Pladerne fremstår intakte. Vedligeholdelse: Udføres samtidig med kontrol af murværksfuger som visuel kontrol fra terræn hvert år og fra lift hvert 5. år. 5. Sokkel. Pudset sokkel, højde ca. 20 cm over terræn. I gavle højere. Sokler fremstår generelt intakte og pæne. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert år og sokler eftergås hvert 5. år for revner og afskalninger. Side 17 af 33

18 04. Vinduer Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ejendommens vinduer forekommer i god vedligeholdelsesmæssig stand. Mindre god Meget god Ejendommens vinduer er udført som træ/alu-elementer fra Fremtidens vinduer og døre. Vinduer mod gård er monteret i vandrette felter med mellemliggende aluminiumsfacadeplader. Mod gade er vinduer monteret i lodrette facadefelter som flugter trappeopganges vindues felter. Der er udført udvendige fuger som elastisk fuge og sålbænk i 1,5 mm aluminium. Registreringer 1. Vinduer, generelt Vurderinger og anbefalinger Træ/alu-vinduer med lavenergi termoruder. Udført som fastepartier og oplukkelige. Indvendig vedligeholdelsespligt påhviler den enkelte andelshaver som bør foretage indvendig overfladebehandling af vinduer hvert 5. år. Mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Udvendig ramme renholdes med vaskemidler uden slibeeffekt. 2. Vinduesfuger og sålbænke Alle fuger omkring vinduer er udført som elastisk fuge. Sålbænke er udført i 1,5 mm aluminium. Vinduesfuger havde stadig god vindhæftning og elasticitet. Levetid fastsættes normalt til 10 år og således med restlevetid inden for denne rapports tidsramme. Restlevetiden skal dog vurderes løbende. Side 18 af 33

19 Indvendige fuger i opgange med manglende vedhæftning til tilstødende vægge. Når fugen slipper helt bør fugen skiftes 05. Udvendige døre Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ejendommens trappeopgangsdøre og kælderdøre forekommer i god vedligeholdelsesmæssig stand. Mindre god Meget god Indgangsdøre til trappeopgang fra gade er udført som træ/alu-glasrammedøre, som forekommer malerbehandlet indvendigt. Indgangsdøre til kælder er udført som ståldøre med standard besætning samt dørpumpe. Døre er generelt udført uden karmbundstykke for niveaufri adgang. Registreringer 1. Hoved-og altandøre Vurderinger og anbefalinger Træ/alu-glasrammedøre med lavenergi termoruder. Udført som glasrammedøre med pumpe på hoveddøre. Endvidere dørtelefonanlæg til alle lejligheder. Dørtelefonanlæg virker efter hensigten. Der bør foretages indvendig overfladebehandling af døre hvert 5. år. Dørpumper og mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Tætningslister kontrolleres årligt. Vedligeholdelsespligten på altandøre påhviler de enkelte andelshavere. Side 19 af 33

20 2. Kælderdøre Kælderdøre i stål med pumpe. Dørpumper og mekaniske dele skal smøres og justeres hvert år for opretholdelse af fuld funktion. Side 20 af 33

21 06. Trapper Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Trapper og elevatorer forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig stand. Der skal foretages normal vedligeholdelse af bygningsdelene for opretholdelse af funktion og udseende. Trappeopgange er udført som præfabrikerede betontrapper med terazzooverflade, håndliste i træ monteret på elevatorskat samt malerbehandlede vægge. Der er opsat akustikfelter under trappereposer. Der er placeret indkastningslemme for dagrenovation på hver etage. Elevatorer er udført med stole, automat og udstyr tilsvarende byggeri fra denne tid. Registreringer 1. Hovedtrapper Vurderinger og anbefalinger Trapper med terazzo belægning er i god stand og kræver stort set ingen vedligeholdelse. Foreningen har indgået aftale med eksternt firma om trappevask. Trapper vaskes i alm. sæbespånevand eller flydende sæbemiddel beregnet til terazzo. Inden for en 10 årig periode kan trapperne slibes op og mættes så stenfarver træder frem igen. Slagsskader kan bankes ud og opfyldes med ny terazzo. Vedligeholdelse: overfladebehandling hvert 10. år. Visuel kontrol af belægning for revner og slagskader hvert. 2. år. I samlinger mellem reposer og trappeløb ses enkelte sætningsrevner. Hvis revner bliver mere end 2 mm. brede bør disse skæres op og fyldes med ny terazzo Side 21 af 33

22 2. Overflader hovedtrapperum Vægflader og underside af trappeløb fremstår med intakte og med pæne overfladebehandlede vægge. Enkelte flytteskader ses Akustikfelter fremstår intakte og rene. Vedligeholdelse: Overfladebehandling hvert 10. år. Visuel kontrol af vægge og løb hvert. 2. år. 3. Elevatorer Elevatorer forekommer med almindeligt indrettede stole i præsentabel stand uden yderligere bemærkninger. Der foretages de lovpligtige eftersyn og faldprøver via servicekontrakt. Omkostning til service og drift afholdes som en driftomkostning, årligt ca. kr ,- inkl. moms. Elevatorens mekanik er med nutidigt udstyr, som forventes at have længere restlevetid. Elevatorgruber efterses 1 gang årligt for revner og fugtindtrængning. 4. Røglemme Røglemme i trappeopgange serviceres årligt Side 22 af 33

23 08. Konstruktioner Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens konstruktioner forekommer i meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der forekommer ikke behov for vedligeholdelse heraf i de kommende 10 år. Ejendommens bærende konstruktion er opført som elementbyggeri i beton med øverste etage udført som delvist let konstruktion. Konstruktioner forekommer generelt afdækket af klimaskærmen og af indvendig beklædning. Registreringer 1. Konstruktioner (bærende). Vurderinger og anbefalinger Betonelement byggeri med filigrankældervægselementer, 1500 mm armerende betonelementvægge og 220 mm forspændte huldækelementer. Beskyttede/Indvendige betonkonstruktioner har en meget lang levetid og der forventes ikke nødvendig vedligeholdelse af disse i mange år, så længe klimaskærmen opretholdes. Side 23 af 33

24 09. WC / Bad Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens wc/badeværelser forekommer i en meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Andelshaver varetager selv vedligeholdelsen. Wc / Badeværelser er opført efter gældende krav og er opført tidssvarende. Wc/Badeværelser forekommer med vådrumsmembran og flisesystem i vådzoner, skjult installation samt mekanisk udsugning til centralt sug. Registreringer 1. WC / bad Vurderinger og anbefalinger Vedligeholdelse af Wc/badeværelser henhører til den enkelte ejers forpligtigelse. Ligeledes bør den enkelte ejer sørge for løbende opretholdelse af installationer og afløb, således at vandskader undgås. 2. Installationsskakt i bolig (entre) Installationsskakte i boliger fremstod velorganiserede renholdte og med isoleret rørføring. Ifølge energimærkningsrapport er der en CO2 besparelse ved at skifte cirkulationspumpen på gulvvarmeshunt til ny automatisk modulerende pumpe. Giver både en mere jævn varmefordeling og mindre temperatursvingninger. Investering ca ,- pr. lejlighed. Kan give en besparelse på ca. kr.: 600,- årligt. Side 24 af 33

25 10. Køkken Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens køkkener forekommer i en meget god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Ejer varetager selv vedligeholdelsen. Køkkener er opført i henhold til gældende lovgivnings krav som elementkøkken med skjult installation og mekanisk udsugning fra emhætte. Registreringer 1. Køkken Vurderinger og anbefalinger Vedligeholdelse af køkkener henhører til den enkelte andelshavers forpligtigelse. Ligeledes bør den enkelte ejer sørge for løbende opretholdelse af installationer og afløb, således vandskader undgås. Side 25 af 33

26 11. Varmeanlæg Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens varmecentral forekommer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der vil forekomme behov for udskiftning af driftsdele i anlægget indenfor 10-års perioden samt mulighed for mindre ekstra tiltag. Varmecentral beliggende i kælder forsynes med fjernvarme fra HOFOR. Alle lejligheder opvarmes via gulvvarme i alle rum. Fordeler rør til lejligheder føres i installationsskakte til lejligheder og videre frem med gulvarmeslager placeret i gulve. Automatikken på fjernvarmeveksleren regulerer fremløbstemperatur efter udetemperaturen. Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder på liter og cirkuleres rundt via trinreguleret pumpe fra Grundfoss. Registreringer 1. Varmecentral, generelt Vurderinger og anbefalinger Centralen var i drift på besigtigelsestidspunktet, hvor der forekom fornuftigt afkøling på anlægget. Alle komponenter fremstod velisolerede ved gennemgangen Energistyring af varmecentralen kan anbefales, for optimering af forbrug og komponenter. Opmærksomheden henledes på at det er lovkrav jf. energimærkningsordningen for boliger over 1000 m2, at føre driftsjournal med månedlige aflæsninger over forbrug af vand, varme og el samt temperaturaflæsninger. Levetid på enkelte komponenter i varmecentralen er begrænset indenfor 10-års perioden, hvormed der bør afsættes midler hertil i vedligeholdelsesplanen. Varmeveksler udsyres min. hvert 2. år Der bør afsættes beløb til årlig serviceaftale for gennemgang af varmecentralen. Side 26 af 33

27 2. Centralvarme 3. Brugsvand Synlige rør fremstod velisolerede. Udskiftning af trinreguleret varmtvandspumpe til modulerende pumpe kan overvejes inden for få år. Synlige rør fremstod velisolerede Varmtvandsbeholder fremstod velisoleret med korrekt størrelse for ejendommen. Varmvandsbeholder bør serviceres årligt. Ved gennemgang forekom temperatur på varmt brugsvand i varmtvandsbeholder i overensstemmelse med grænseværdier, således at der undgås udvikling af legionella bakterier, under 50 grader og kraftig kalkudfældning over 58 grader. Der forekommer vandmålere på ejendommen til forbrugsmåling og udarbejdelse af varmeregnskab Vandmålere har en begrænset levetid i henhold til slidtage og tilkalkning på maksimalt 12 år, hvormed udskiftning bliver nødvendig indenfor 10-års perioden. Ved udskiftning bør disse udskiftes til radiostyrede målere, hvormed fremadrettede aflæsninger kan foretages uden adgang til boligen. Side 27 af 33

28 12. Afløb Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Faldstammer er udført i 110 mm polyester føres i installationsskakt. Faldstammer er udført med renselemme i kælder samt udluftning over tag. Ejendommens faldstammer kun sporadisk besigtiget. Forekommer i normal vedligeholdelsesmæssig tilstand uden tegn på ældning. 13 Kloak Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens kloaksystem er ikke vurderet, da dette kræver Tv-inspektion. I henhold til ejendommens alder må kloaksystem forventes at være i god tilstand. Kloaksystem forekommer med ukendt føringsforløb, som forventes at efterleve gældende regler omkring udformning og materialer i henhold til byggetilladelsen. Registreringer 1. Kloak Vurderinger og anbefalinger Der er ikke observeret problemer med kloaksystemet. Der forekommer ingen serviceaftale på oprensning af brønde, hvilket med tid kan medføre problemer med tilbageløb/opstuvning. Der bør indgås aftale om løbende oprensning af tagnedløbsbrønde og ristebrønde i terræn, som har sandfang, således afløbsfunktion opretholdes. Side 28 af 33

29 16 Ventilation Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens ventilation forekommer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der skal løbende foretages rensning af kanalsystemet, samt kontrol af boksventilatorer. Udsugningsanlægget er udført som kanalsystem ført i installationsskakt til tag med central udsugningsventilator og afkast til det fri, hvor luft trækkes via anemostater/ventil i badeværelse samt emhætte i køkken. I henhold til energimærkningsrapport udsuges m3 luft pr. time pr. bolig. Registreringer 1. Ventilation mekanisk Vurderinger og anbefalinger Der er mekanisk ventilation i køkken og bad. Der bør foretages rensning af kanalsystemet hvert 10. år, dog kan dette afvente længere umiddelbart efter opførelse, da belægninger i kanalsystemet først begyndes dannet efter længere periode. Rensning af kanalsystem bør foretages i 10-års perioden. Anlægget kan indreguleres samtidig, således luftskiftet i den enkelte bolig er i overensstemmelse med ovenstående krav. Der afsættes beløb til årlig servicering af ventilationsanlægget inkl. filterskift. Øvrige værelser i bolig ventileres ved naturlig ventilation. Side 29 af 33

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere