Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup"

Transkript

1 Dagsorden: Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup 5. oktober2014 Til grundejerforeningens medlemmer I henhold til foreningens vedtaegter indkaldes medlemmeme til ordinaer generalforsamling 1. Valg af dirigent. 21. oktober 2014 kl Vaskeriet Jens Andersens Vaenge Taastrup 2. Bestyrelsens og formandens beretning. 3. Kassererens fremteggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 5. Valg til bestyrelsen. (og suppleant) Pa valg er: Tina Petersen - modtager ikke genvalg. Annette Nielsen - modtager ikke genvalg. Hanne Svane - modtager genvalg samt 2 suppleanter. 6. Valg af revisor (og revisorsuppleant) 7. Eventuelt. Pa generalforsamlingen serveres 0I og vand pa foreningens regning. Der g0res opmaerksom pa, at restance medforer tab af stemmeret. Foreningens regnskab, varmeregnskab, bestyrelsens beretning, samt forslag fra bestyrelse vedlasgges. BEM^RK; Generalforsamlingen afholdes i vaskeriet, og vi starter allerede kl Grundejerne opfordres til at m0de op og dermed vaere med til at tage ansvar for det omrade, vi har valgt at bo i. Vel m0dt. Bestyrelsen 1

2 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen: 1. Vederlag til kasserer for indevaerende regnskabsar: kr ,- Usendret 2. Vederlag til formand for indevaerende regnskabsar: kr ,- Uasndret

3 Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup Beretning Efter generalforsamlingen den 23. oktober 2013 konstituerede bestyrelsen sig saledes i henhold til 8 stk.l: Formand Tina Petersen 39 Kasserer Susanne Sonne 48 Sekret^r Inge Gyllensteen 4 Bestyrelsesmedlem Annette Nielsen 27 Suppleant Hanne Svane 29 Suppleant Jytte K0j 30 Afholdte bestyrelsesmoder i perioden: 27. november december januar februar marts april maj 2014 ll.juni September September 2014 I forbindelse med kasserer Susanne Sonnes fraflytning pr. 31. juli har Inge Gyllensteen overtaget posten som kasserer og Hanne Svane posten som sekretaer. 0konomi Det gar fremad med vores okonomi. Vi har kobt et ny regnskabsprogram, da det gamle ikke kunne bruges pa ny pc. Bestyrelsen onsker, at der er 0konomi til uforudsete udgifter. Derfor vil der altid sta kr ,00 pa kontoen. Henssettelsen fra de seneste tre ar er i ar blevet brugt pa varmecentralen. Den nye bestyrelse ma se, om det er nodvendig at lave en ny hensa^ttelse. Alle bedes kigge efter pa varmeregnskabet, om det er den rigtige konto, der er oplyst til udbetaling af overskydende varmepenge. Revisor og kassereren har tilf0jet regningen fra Hertz Varmeregnskab til regnskabet, som den tidligere kasserer ikke har godkendt. 3

4 Varmeregnskabet Afl^sning af varme samt udarbejdelse af foreningens varmeregnskab er udliciteret til Hertz Varmeregnskab. Aftalen er g^ldende fra og med regnskabsperioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med f0rste arsaflaesning omkring manedsskiftet maj/juni. Den samlede pris for udfasrdigelse af det arlige varmeregnskab udg0r kr ,00 ekskl. moms. Denne pris vil kun kunne reguleres med den procentvise aendring i nettoprisindekset (September 2013 = 131,6) - f0rste gang 1. januar Hertz kommer 4 gange arligt og aflasser alle malere, sa vi sikrer, at der ikke er malere, der er gaet i sta. Det er aftalt, at Hertz Varmeregnskab laner og benytter foreningens aflaesningsudstyr, og ovenstaende pris reduceres derfor med kr ,00 ekskl. moms som betaling for leje af udstyret. Grundejerforeningens varmeanlaeg I lighed med tidligere ar har Grundejerforeningen fortsat ikke opnaet at overholde afkolingskravet pa 35 grader pa vores varmeanlaeg. Bestyrelsen har derfor bedt vvs firmaet Larsen & Holm VVS ApS gennemga anlaegget for fejl og mangier, for at fa overblik over eventuelle tiltag, der ikke kun kan optimere antegget generelt men ogsa forbedre kolingen, sa vi kan overholde aflkolingskravet. I forlffingelse af denne gennemgang har bestyrelsen igangsat f0lgende vedligeholdelsesarbejder i varmecentralen Udskiftning af defekt ekspansionsbeholder Udskiftning af defekt returbegrasnserventil Udskiftning af ut^t vandr0r Samtidig vil den gamle varmvandbeholder bliver opskaret og bortskafifet. Den samlede omkostning hertil vil betebe sig til ca. kr inkl. moms, som vil blive palagt varmeregnskabet 2014/2015. Rotter Bestyrelsen har i ar ikke fact henvendelser vedr. rotteplage. For god ordens skyld g0r bestyrelsen opm^rksom pa arbejdsgangen for bestilling af inspektion af r0r hos Tastrup kloakservice i tilf^lde af, at der observeres rotter pa ens matrikel 1. Observeres der rotter pa matriklen skal grundejer rette henvendelse til rottef^nger hos kommunen 2. Konstaterer rottef^nger, at der skal foretages tv-inspektion kontakter grundejer selv Tastrup kloakservice eller lign. for at sastte aftale i stand. 3. Grundejer modtager inspektionsrapport og faktura for inspektion 4. Safremt inspektion paviser/dokumenterer, at det er grundejerforeningens r0r der er 4

5 beskadiget, skal inspektionsrapport og faktura afleveres til bestyrelsen som over for grundejeren bekr^fter at det er grundejerforeningens ror. 5. Grundejerforeningen S0rger herefter for betaling af faktura og opbevarer inspektionsrapport som dokumentation 6. Safremt der er tvivl om hvorvidt det er grundejerforeningens eller grundejers ror er det altid grundejers pligt at lasgge ud og betale fakturaen. Kloakrenovering Bestyrelsen har i perioden ikke faet indhentet nyt tilbud pa strompeforing af kloakledninger Det skyldes til dels manglede viden om omradet, og bestyrelsen anbefaler derfor, at den nye bestyrelse varetager og prioriterer at fa dette gjort. Herunder, pa baggrund af foreningens okonomiske situation, at tage stilling til, om der skal udfores en etape i 2014 og/eller Grundvandspumpe Der er installeret ny grundvandspumpe til JAV25, og i samme forbindelse er der etableret dobbelt pumpe system, som ekstra sikring. Ejerskifte Bestyrelsen minder om, at grundejer ved hussalg skal kontakte bestyrelsen med oplysninger om salgsdato, da der skal afl^ses varme ved ejerskifte. Afl^sning af varme vil blive foretaget af Hertz Varmeregnskab og fraflyttende grundejer vil blive palagt et afl^sningsgebyr pa kr. 500 inkl. moms. Desuden skal sslger meddele sin nye/kommende adresse til kasseren. Lejligheden JAV nr. 28 Der har germem mange ar ikke vaeret investeret i vedligeholdelse af vores f^lles lejemal, lejligheden i nr. 28. Vi har derfor i forbindelse med ny udlejning pr. 1. juli i ar faet lavet folgende vedligeholdelsesarbejder: Emhastte opsat Gulv i stue og vserelse er blevet slebet og lakeret Trappe er blevet slebet og lakeret Der er lagt nyt linoleum i kokkenet Lejligheden fremstar nu som v^rende pasn og velholdt. Det anbefales, at en ny bestyrelse unders0ger muligheden for evt. at s^tte lejen op. Haven - lejligheden JAV nr. 28 Grundet haekkens alder og manglende vedligeholdelse gennem mange ar, er der foretaget en klipning af "haekken" ned til 150 cm. og foretaget en udtynding. Samtidig er gamle tracer i haven ved parkeringspladsen ved vaskeriet blevet beskaret, ligesom bede er blevet luget og spr0jtet for ukrudt. Tagrender er endvidere blevet renset. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside skal opdateres, og bestyrelsen har undersogt muligheder herfor hos ekstem leverand0r. Foreningen er dog sa heldig, at en grundejer har tilbudt at vaere behjaelpelig hermed, og arbejdet er igangsat. Det forventes derfor, at en ny hjemmeside vil vaere klar inden udgangen af aret. En ny bestyrelse vil informere naermere herom. 5

6 Jubilaeumskomsammen - bebyggelsen fyldte 50 ar I ar var det 50 ar siden bebyggelsen blev bygget. Det blev fejret med meget hyggelig morgenkomsammen i vores vaskeri. Tak til alle jer der m0dte op. I 2015 runder selve grundejerforeningen Lertoften de 50 ar. Vi haber, at en ny bestyrelse eller et evt. festudvalg vil stable et arrangement pa benene, og at fremmodet bliver v^sentlig storre. Legeplads Der afholdes oprydningsdag S0ndag den 5. oktober. Legepladsudvalget har rundsendt invitation og haber pa stort fremm0de. Opfordring til grundejerne HUSK at rense regnvandsbronden i k^lderskakten, sa der undgas regnvandsskader. at tjekke/"massere" jeres radiatorventiler inden I retter henvendelse om evt. ingen varme. Bestyrelsen

7 Grundejerforeningen Lertoften Jens Andersens Vaenge - Taastrup Grundeirforeniiigen har en ledig P-plads. Tastrup den 5. oktober 2014 Er I/Du intresseret i pladsen, giv da besked til bestyrelsen. Pa mail dk eller i vores postkasse JAV 28. Lejen udgor p.t. kr pr. ar. P-pladsen ma kun benyttes til parkeringsplads. Der ma saledes ikke forega aktiviteter, der er stejende eller pa anden made generende for omradet. Parkeringspladsen ma ikke benyttes til opbevaring af biler, campingvogne o.lgn. Det er lejers pligt at vedligeholde lejemalet, sa arealet til enhver tid fremstar p^nt og ryddeligt. Dvs. 2 raekker korefliser med perlesten imellem. Lejer har desuden pligt til at Qeme ukrudt og sorge for snerydning. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven

REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven iba REFERAT af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven Tirsdag den 25. oktober 2011 ki. 19.00 afholdtes i beboerhuset Birkeskoven 2, 2600 Glostrup, ordinaer generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere