Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen og Lisbet Berthelin Fra KAB: Jan Spohr, Christian Fries og Bettina Darlslund Afbud fra: H.C. Thigaard Indholdsfortegnelse Selskabet: Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 20. november Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning: Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser Startboliger med støtte Afdelingernes driftsbudgetter Godkendelse af låneoptagelse i Baunehøjparken Konkret udlejningssag i Baunehøjparken... 7 Sager til orientering: Ny forretningsfører for Overenskomst for ejendomsfunktionærer Ajourføringsgebyrer påmindelse ved manglende betaling Gældsrådgivning ved køkkenbordet Grundkapital nedsat fra 14 til 10 procent Nyt fra afdelingerne Orientering om selskabets investeringer Beboerklagenævnssager Mødedatoer næste år Orientering om kommende møder Eventuelt /13

2 Bilag 3: Indkøbspolitik... 4 Bilag 5: Afdelingernes budgetter for 2013/ Bilag 13: Beboerklagenævnsstatestik /13

3 Selskabet: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012 Referatet fra ovenfor anførte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til formandens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. Sager til beslutning: Formand Leif Tingvad bad indledningsvist om organisationsbestyrelsens accept af, at der kunne sættes nyt punkt på dagsorden til beslutning vedrørende en konkret udlejningssag i Baunehøjparken. Organisationsbestyrelsens medlemmer accepterede dette. 3. Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser Om indkøbspolitikken KAB s bestyrelse har den 23. oktober 2012 godkendt den indkøbspolitik, som er vedlagt som bilag 3. Den overordnede indkøbspolitik dækker alle typer af indkøb af varer og tjenestydelser i KAB-fællesskabet og vil altid blive anvendt ved fremtidige aftaler, der forhandles af KAB s Indkøbsafdeling. Politikken gælder dog ikke ved indkøb af bygge- og anlægsydelser. Formålet med den overordnede indkøbspolitik er at sikre bedst mulige indkøbsaftaler, der opfylder gældende regler m.v. og god indkøbsetik. Der er tale om en frivillig ordning, men det er KAB s vurdering, at det i de fleste tilfælde kan betale sig for boligorganisationen/afdelingen at indgå i et fællesindkøb. Det har erfaringerne fra tidligere indkøb vist. 3/13

4 Hvis ejendomskontoret selv køber ind, har boligorganisationen ansvaret for, at annonceringsog udbudsregler overholdes. Benyttes KAB s indkøbsafdeling, vil vi sørge for, at afdelingen inddrages i indkøbet. Om standardleverandørbetingelserne De mere konkrete forhold ved indkøb af varer og tjenesteydelser er formuleret i KAB s standardleverandørbetingelser. Disse standardleverandørbetingelser dækker fremover alle leverancer af varer og tjenesteydelser indenfor KAB-fællesskabet, som indkøbes via KAB s rekvisitionssystem. Leverandørbetingelserne er en ajourføring af gældende regler og skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder i KAB og lokalt på et ejendomskontor, indkøber efter gældende regler og normer. Disse betingelser sikrer blandt andet: ensartede indkøbsbetingelser ved indkøb med rekvisitioner at alle reglerne vedrørende arbejdsmiljø og ansættelsesforhold overholdes af leverandørerne Der stilles blandt andet krav til salgs- og leveringsbetingelser, fakturering, reklamationsret samt krav om godkendelse af brug af underleverandører, arbejdsmiljø og CSR (Corporate Social Responsibility). Endelig har disse betingelser forrang for leverandørens salgsbetingelser. Standardleverandørbetingelserne kan findes og læses på KAB s hjemmeside. Det er KAB s vurdering, at den nye fælles indkøbspolitik sammen med standardleverandørbetingelserne styrker vores indsats for høj kvalitet, gode priser m.v. i forbindelse med leverancer. Læs standardleverandørbetingelserne her: Bilag 3: Indkøbspolitik Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager KAB s indkøbspolitik til efterretning. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt man ønsker at tiltræde KAB s Indkøbspolitik med den konsekvens, at politikken også gælder ved indkøb lokalt. Derudover indstilles det, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om standardleverandørbetingelserne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog KAB s indkøbspolitik til efterretning. Organisationsbestyrelsen anbefalede endvidere, at man fra ejendomskontorernes side i videst muligt omfang benytter KAB s 4/13

5 indkøbsafdeling, og at man ligeledes i videst muligt omfang lægger leverandørbetingelserne til grund, når der købes ind. 4. Startboliger med støtte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i Lov nr. 518 af den 5. juni 2012 om startboliger givet mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift af startboliger for unge. Startboliger er almene ungdomsboliger, der er målrettet unge årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte. Formålet med startboliger er at sikre unge med forskellige grader af problemer en god start på et liv i egen bolig. Der er tilknyttet voksenstøtte i form af en social vicevært direkte til boligen og bomiljøet. De unge, som tilbuddet om startboliger retter sig imod, er unge, der med en let støtte kan klare at bo for sig selv. Unge med behov for mere massiv faglig støtte er udenfor målgruppen. Umiddelbart er der følgende muligheder for etablering af startboliger: I større afdelinger, eller i nært beliggende afdelinger med ældre små almene familieboliger med lav husleje I ungdomsboliger, eventuelt boliger hvor den kommunale forvaltning allerede anviser unge med særlige behov I afdelinger med særlige lejlighedstyper som tillægsrum, enkeltværelser og hybler uden køkken Det er KAB, der på vegne af boligorganisationen anviser til boligerne. I praksis vil det dog ske i tæt samarbejde med kommunen, hvorfor det er oplagt at tilbyde startboligerne til lokale unge, som skal hjælpes i gang. Økonomien Lovgivningen yder ikke støtte til husleje. Det vurderes derfor, at lejen for en startbolig ikke må overstige ca kr. om måneden. Der ydes økonomisk støtte til etablering af startboliger, op til kr. pr. bolig, og fuld støtte til ansættelse af en social vicevært. Den sociale vicevært skal kunne yde bostøtte til mellem 12 og 26 unge. Yderligere ydes økonomisk støtte til udgifter ved kontorhold og aktiviteter. Det skal drøftes med kommunerne, i hvilket omfang udgifter til tomgangsleje og misligholdelse kan betales af kommunen. Startboligerne etableres som nævnt i eksisterende almene boliger. Dog vil der muligvis kunne etableres startboliger i nyopførte ungdomsboligafdelinger. Startboligen skal etableres som et midlertidigt tilbud, der som udgangspunkt senest skal fraflyttes, når den unge fylder 24 år. Tilskuddet på op til kr. pr. bolig skal ikke refunderes, hvis startboligen på grund af ændringer i boligbehov i afdelingen igen indgår i afdelingens almindelige boligudbud senere. Flere boligorganisationer, eventuelt med inddragelse af boligorganisationer uden for KABfællesskabet, vil kunne etablere et samarbejde. 5/13

6 Medarbejderne, de sociale viceværter, bør tilknyttes et lokalt boligsocialt sekretariat, hvor dette findes eller til den boligsociale koordinator centralt i KAB. Boligsociale medarbejdere på deltid kan ansættes som sociale viceværter i en splitansættelse, hvor nogle af timerne betales via støtten til startboliger. Ansøgning indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter muligheden for at etablere startboliger og beslutter, om der kan etableres startboliger i en eller flere afdelinger. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om startboliger til efterretning. Bestyrelsen fandt ikke, at det er aktuelt at etablere startboliger i selskabets afdelinger. 5. Afdelingernes driftsbudgetter Afdelingernes driftsbudgetter pr. 1. juli Budgetter for år 2013/14 for s afdelinger vedlægges som bilag 5. Budgetterne udviser følgende reguleringer for kommende budgetår: Antal lejemål Afdelings nr. Afdeling Ny M² - leje Stigning procent Baunehøjparken 865,58 2,47 % Mølleengen 1.072,17 0,31 % 15 Ældreboliger 1.152,66 0,31 % 28 Ungdomsboliger 836,9 0,14 % Sværdagergård 1.133,43 2,60 % 17 Ældreboliger 1.290,93 2,92 % Bilag 5: Afdelingernes budgetter for 2013/14 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for år 2013/14. Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2013/ Godkendelse af låneoptagelse i Baunehøjparken På det ordinære afdelingsmøde den 11. marts 2013 i Baunehøjparken blev det vedtaget at lade foretage en udskiftning af samtlige Velux-vinduer i afdelingen. Udgiften er anslået til kr., og denne forudsættes finansieret ved optagelse af realkreditlån. Det forventes, at udgiften vil medføre en huslejestigning på 0,5 %. 6/13

7 Organisationsbestyrelsen anmodes på denne baggrund om at godkende, at der optages lån til finansiering af vinduesudskiftningen. Låneoptagelsen skal efterfølgende godkendes i Roskilde Kommune. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der ansøges om låneoptagelse på kr. til finansiering af vinduesudskiftningen i Baunehøjparken. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der ansøges om låneoptagelse på kr. til finansiering af vinduesudskiftning i Baunehøjparken. 7. Konkret udlejningssag i Baunehøjparken Formand Leif Tingvad orienterede om en konkret udlejningssag, hvor en datter ønskede at overtage en bolig efter sin mor, der var afgået ved døden. Ifølge en vurdering fra administrationen opfyldte datteren ikke kravet om bofællesskab med moderen. Formanden ønskede en tilkendegivelse fra organisationsbestyrelsen om hvorvidt boligselskabet med henvisning til særlige sociale omstændigheder alligevel skulle lade datteren overtage lejemålet. Efter en drøftelse traf organisationsbestyrelsen beslutning om, at ønsket fra datteren ikke kunne imødekommes, da en sådan dispensation ikke kan gives inden for de lovgivningsmæssige rammer. Sager til orientering: 8. Ny forretningsfører for I forbindelse med en opnormering og et generationsskifte i forvaltningsområde B vil der ske et skifte på forretningsførerposten i. Efter godt 6 år afløses Jan Spohr den 1. maj 2013 som forretningsfører af Christian Fries. Christian har været ansat i KAB siden 2009 først som konsulent i Forvaltningsområde C, siden som kundekonsulent i Særlig Kundeenhed (SKE), hvor han bl.a. har været en drivende kraft i udviklingen af og implementeringen af AlmenBolig+konceptet. Christian er ansat som forretningsfører pr. den 1. maj 2013 og skal ud over at være forretningsfører for også varetage forretningsføreropgaven i Den almene Andelsboligforening Eskemosepark og Furesø Boligselskab. Jan Spohr vil være ansvarlig for en god og solid overdragelse af forretningsføreropgaverne i. Forretningsfører Christian Fries præsenterede sig over for organisationsbestyrelsen. Formanden bød på organisationsbestyrelsens vegne Christian Fries velkommen i selskabet. 7/13

8 9. Overenskomst for ejendomsfunktionærer BL og ESL har indgået en overenskomstaftale for ejendomsfunktionærer. Aftalen er 2-årig og dækker perioden Aftalen dækker alle ejendomsfunktionærer i boligorganisationerne. Det samlede overenskomstresultat for perioden giver en samlet lønstigning på 2,9 %, som fordeler sig således: Emne I alt Lønregulering 1,40 % 1,40 % 2,80 % Øvrige forhold - 0,10 % 0,10 % I alt 1,40 % 1,50 % 2,9 % Forklaring til tabellen: Øvrige forhold dækker regulering af lærlingelønnen, ændring af alder for indtrædelse i arbejdsmarkedspensionen, regulering af indbetaling til Udviklingsfonden (tidligere FIU) samt et årligt tilskud til de faglige klubber. Bemærk, at der ikke afsættes midler til decentrale lønmidler i overenskomstperioden Ajourføringsgebyrer påmindelse ved manglende betaling Pr. 23. januar 2013 er der kommet nye regler om ajourføringsgebyret. Reglerne fremgår af udlejningsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Efter de nye regler skal boligorganisationen sende en påmindelse (rykker) til den boligsøgende, hvis den boligsøgende ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr. Det skal fremgå af påmindelsen, at manglende betaling af ajourføringsgebyret vil betyde, at den boligsøgende slettes fra listen. Den hidtil gældende regel om, at den boligsøgende kan slettes fra ventelisten 6 uger efter, at boligorganisationen har sendt opkrævning på ajourføringsgebyret og betaling ikke har fundet sted, gælder derfor ikke længere. Der er i de nye regler ikke fastsat nogen frister for, hvornår påmindelse skal sendes, og hvor hurtigt herefter sletning kan ske. De nye regler giver ikke mulighed for at opkræve et rykkergebyr. De administrative udgifter ved påmindelse skal derfor dækkes af ajourføringsgebyret. 8/13

9 Reglerne fastslår i øvrigt, at boligorganisationen allerede i forbindelse med opnoteringen skal meddele den boligsøgende, at der én gang årligt vil blive opkrævet et ajourføringsgebyr, at der vil blive sendt en påmindelse ved manglende betaling, og at manglende betaling vil medføre sletning fra ventelisten. KAB har imidlertid altid fremsendt en påmindelse før sletning af ventelisten. Ændringen i reglerne medfører derfor kun mindre ændringer i de breve, der udsendes i forbindelse med opnotering på venteliste. KAB s politik er fortsat, at sletning sker 6 uger efter, at rykkeren er modtaget. 11. Gældsrådgivning ved køkkenbordet Projektet Gældsrådgivning ved køkkenbordet har været i gang i Københavns- og Furesø Kommune siden slutningen af Projektet finansieres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med en bevilling på ca. 4 mio. kr. I efteråret 2012 bevilgede ministeriet yderligere 4,28 mio. kr. til en udvidelse af projektet, så det fra 1. januar 2013 dækker alle KABadministrerede afdelinger. Formålet med gældsrådgivningen er 1. at forhindre en udsættelse nu og her. 2. at skabe en positiv og varig ændring af beboernes økonomiske situation og i nogle tilfælde personlige situation, så en udsættelse kan undgås på længere sigt. Projektet har fra den 1. februar 3 gældsrådgivere tilknyttet, som kontakter beboere, som er i restance, og tilbyder rådgivning og bistand. Det kan for eksempel dreje sig om hjælp til: at få opstillet et budget og oprettet PBS aftaler. at undersøge, om husstanden er berettiget til sociale ydelser, de ikke modtager og ansøge kommunen. at kontakte SKAT og/eller kommunen med henblik på nedsættelse af tilbagebetaling på gæld. KAB har et samarbejde med advokatfirmaet LETT og revisionsfirmaet Ernst & Young, som begge stiller gratis timer til rådighed til de mest komplicerede sager. Projektet har i det forløbne år opnået gode resultater. I løbet af det første år hvor der var én gældsrådgiver ansat havde rådgiveren kontakt til ca. 380 husstande. Nogle ønskede ikke hjælp, men ca. 180 beboere fik rådgivning. I de allerfleste tilfælde hvor beboerne ønsker hjælp lykkes det at hjælpe husstanden til en stabil økonomisk situation. 9/13

10 Husstandene kontaktes normalt allerede ved rykkerskrivelsen, så gælden ikke når at vokse for meget. Det betyder til gengæld, at det ikke med sikkerhed kan siges hvor mange af restancerne, som ville være endt i en udsættelse. I 22 sager er det dog mere sikkert. Her har været en fogedsag i gang, som er blevet stoppet i forbindelse med rådgivningen. Projektet tager kontakt til alle kommunerne om samarbejde. Enkelte kommuner og boligorganisationer vil blive inviteret med i projektets følgegruppe. Der forventes afholdt en konference i foråret 2013 om projektet. 12. Grundkapital nedsat fra 14 til 10 procent Folketinget har nu vedtaget en nedsættelse af den kommunale grundkapital fra 14 til 10 procent for almene boliger. Loven er trådt i kraft 1. december 2012 og gælder for støttetilsagn til almene boliger, der er givet eller gives i perioden 1. juli 2012 til og med 31. december Kommunerne og regeringen indgik i juni 2012 den årlige aftale. Kommunerne og regeringen blev her enige om at understøtte kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. Landsbyggefonden forestår udlån af grundkapitallån til offentligt støttet byggeri, hvor almene boligorganisationer er bygherrer. Den lavere grundkapital kan gøre det lettere at bygge i disse år, hvor der er lavkonjunktur, for da er byggeomkostninger og grundpriser lavere. 13. Nyt fra afdelingerne 2601 Baunehøjparken Der har været periodisk eftersyn i afdelingen og vurderingen er, at den er velfungerende samtidig med, at driftspersonalets faglighed i forbindelse med vedligeholdelse af afdelingen er bemærkelsesværdig. Afdelingen har udskiftet meget få vinduer ud om året, og for at der ikke skal gå for lang tid før alle vinduer er udskiftet, er det på afdelingsmødet blevet besluttet, at der skal optages lån, således at alle vinduerne bliver skiftet i næste budgetår. Der er foretaget tv- inspektion af kloakker, og en fejl på ca. 100 m er planlagt udbedret med strømpeforing. 10/13

11 2602 Mølleengen Der har været periodisk eftersyn af afdelingen og p.t. afventes rapport. Der har været afholdt 5 års eftersyn på vinduer og udvendige døre. Konklusionen er umiddelbart, at der mangler isolation, og der skal rettes op på skævheder. Der er planlagt møde med entreprenøren den 24. april 2013 med henblik på gennemgang af mangler og efterfølgende igangsættelse af udbedring af mangler Sværdagergård Der har været periodisk eftersyn i afdelingen og vurderingen er, at afdelingen er i god stand, og at der ikke skønnes at være væsentlige problemer indenfor en overskuelig fremtid, når der ses bort fra almindelig vedligeholdelse af kloakker, som muligvis er behæftet med fejl, da der flere gange har været tilkald af slamsuger. Derudover nævnes kuldebroer, som giver fugt i ydervægge i den gamle hovedbygning, hvilket der bør holdes fokus på. 14. Orientering om selskabets investeringer har indskudt en relativt stor andel af afdelingernes opsparede midler i investeringsforeningerne i KAB-fællesskabet. De tre investeringsforeninger administreres af hhv. Danske Capital, SEB og Nykredit, og forretningsføreren foretager løbende vurdering af, hvor meget der kan indskydes, og hvordan fordelingen skal være mellem de tre investeringsforeninger. har i august 2012 foretaget indskud for i alt 4,2 mio. kr., og det er i øjeblikket ikke aktuelt at indskyde yderligere. Som det fremgår af nedenstående tabel, så har der i 1. kvartal 2013 ikke været stor værdistigning. Går man ned i detaljerne, så har der faktisk været et fald i værdien i januar, men den er så steget igen siden starten af februar. Vi forventer, at afkastet for hele 2013 bliver lavere end i 2012, men det vil dog formentlig være højere end den rente, man kan få af bankindestående. KAB følger udviklingen nøje. 11/13

12 Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning 5. april 2012 (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 5. april 2012 Værdiudvikling hidtil 2013 Værdiudvikling hele ,80 106,46 0,66 %-point 4,63 %-point SEB ,67 107,36 0,69 %-point 4,16 %-point Nykredit Port ,87 108,66 0,79 %-point 5,32 %-point 15. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 13 oversigt over beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 13: Beboerklagenævnsstatestik 16. Mødedatoer næste år Organisationsbestyrelsesmøder i 2014 Tirsdag den 22. april 2014, kl , lokalt: Tirsdag den 24. juni 2014, kl , lokalt Tirsdag den 26. august 2014, kl , lokalt Tirsdag den 25. november 2014, kl , lokalt Repræsentantskabsmøder i 2014: Tirsdag den 9. december 2014, kl , lokalt 12/13

13 Afdelingsmøder i 2014: Baunehøjparken, mandag den 10. marts 2014, kl , lokalt Mølleengen, tirsdag den 18. marts 2014, kl , lokalt Sværdagergård, onsdag den 19. marts 2014, kl , lokalt Organisationsbestyrelsen tog mødedatoerne til efterretning 17. Orientering om kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder i 2013: Tirsdag den 25. juni 2013, kl , lokalt Tirsdag den 27. august 2013, kl , lokalt Tirsdag den 26. november 2013, kl , lokalt Repræsentantskabsmøder i 2013: Tirsdag den 10. december 2013, kl , lokalt 18. Eventuelt Organisationsbestyrelsen tog mødedatoerne til efterretning. Der var intet at behandle under eventuelt 13/13

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere