Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29"

Transkript

1 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade Juni 2011

2 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt om vedligeholdsgennemgangen Gaihede a/s har foretaget en overordnet gennemgang af ejendommens tag, facader, trapper, vinduer, kælder, VVS-installation mv. for at få registreret omfang af tilrådelige renoveringsarbejder. På baggrund af dette, er der af Gaihede a/s vurderet og beregnet budgetter for gennemførelse af arbejderne. Der er herved fremkommet medfølgende forslag ud fra en samlet betragtning - herunder tekniske og økonomiske overvejelser. Renoveringsopgaverne, kan ikke udskydes uden samtidig enten at regulere omkostninger til forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager skade. Om budgettal Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og erfaringstal fra tilsvarende arbejder Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentning af tilbud fra håndværkere Budgettallene er beregnet i forventede 2011 priser Bemærk at omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger ikke er medregnet Alle delpriser er eksklusiv moms Ejendomsdata AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29; Prinsesse Charlottes Gade 23-29, 2200 København N. Opført i etager + kælder og tagetage Samlet boligareal 2127 m² 32 boliger Fjernvarme - 2 -

3 Overordnet konklusion Generelt er tilstand af ejendommen på niveau med tilsvarende ejendomme af den alder. Beboerne opretholder et godt niveau af indvendig vedligehold i lejligheder. Ejendommen bør gennemføre renoveringsarbejder i de kommende år. På følgende områder bør der foretages særligt vedligehold /renoveringsarbejder de kommende år: Vedligehold af VVS-installationer Konstruktion under terrazzo på trapper Opgange Vedligehold af hoved- og bitrappedøre - 3 -

4 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Prinsesse Charlottes Gade Tag Bygningen er udført med saddeltag og tagbelægningen er udført i eternitskiffer. Det oplyses at omkring 80 % af taget er udskiftet omkring år 2003, hvor den eksisterende konstruktion er forstærket/ oprettet med lasker på de gamle spær. Der er ikke undertag på den besigtigede del af taget. Underliggende konstruktion (spær og lægter mv.) er udført i træ. Tagfladerne er gennembrudt af tagvinduer, brandkamme, faldstammeudluftninger, ventilation og skorstenspiber. Taget er udført med zinkinddækninger, skotrender i zink, samt tagrender og nedløb i plast. Det oplyses at der er observeret utæthed omkring skorsten ved nr. 27, hvor der ved større skybrud løber vand ind. Der ses løse fuger og sten, ved skorsten. Almindelig levetid for eternitskiffer er ca. 40 år. Eternitplader nedbrydes med tiden af påvirkninger fra sol, vind og vejr, samt tagrensninger og mosbegroninger. Eternitplader bliver ved nedbrydning flossede, således at taget får tendens til utætheder. Med udgangspunkt i tagbelægningens alder og den registrerede tilstand vil den nye del af taget, ved normalt vedligehold, forventes at kunne holde mere end år. Man må forvente en udskiftning af den ældre del af taget inden for de næste år. Det anbefales at foretage tagkontrol hvert andet år ved entreprenørfirma, med kontrol på indvendig og udvendig side af tagfladen. Det anbefales at overholde normale eftersynsintervaller, og registrerede utætheder skal omgående afhjælpes. Derudover kan der forekomme enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader (er ikke medregnet i budgettal). Det anbefales at reparere og tætne skorsten i forbindelse med 1. tagkontrol. 1. tagkontrol budgetteres derfor til kr. ekskl. moms, mens efterfølgende tagkontroller er budgetteret til kr. ekskl. moms. Tagkontrol og småreparationer hvert andet år: Der forefindes pulterrum under tag

5 Tag (fortsat) Bestyrelsen oplyser at der har været snak om evt. etablering af tagboliger. Der er umiddelbart to muligheder for etablering af tagboliger. Det kan vælges at fortsætte 5. sals lejlighederne op i tagrummet, eller det kan vælges at etablere separate boliger i tagrummet. Fordelene ved at fortsætte 5. sals lejlighederne op i tagrummet er bl.a. at der derved ikke bliver behov for at etablere vådrum og trække vand installationer. Endelig kan der etableres et større fællesrum med tilhørende tagterrasse, der kan benyttes ved fællesarrangementer eller af den enkelte beboer. Det anbefales at få udført skitseprojekt v/ Gaihede, vedr. tagboliger, inkl. afklaring vedr. principiel myndighedsgodkendelse. Skitseprojekt af tagboliger:

6 Altaner Der etableres altaner på ejendommens facade mod gård, i Der etableres altaner ved alle lejligheder, på nær stuelejligheder. Dog får de to stuelejligheder i hver ende af bygningen etableret altan. I forbindelse med verserende opsætning af altaner, nedtages dele af gesimsbånd, mellem stueetage og 1. sal. Kun gesimsbånd på bitrappetårne bibeholdes

7 Facader Ejendommens facader fremstår mod gade, med blank mur og tilbagetrukne fuger på overfacade og pudset mur med refrengfuger, på underfacade, samt ornamentering omkring vinduer, gesimsbånd og pudsede sålbænke. Der er nedløbsrør i plast for hver ende af bygningerne, samt mellem de to bygninger. Facaden mod gaden er generelt i god stand, men der ses dog flere mindre revner i gesimsbåndene, samt pudsafskalling. Ornamenteringen omkring vinduer er i pæn stand. I pudset bånd umiddelbart under tredje række vinduer, ses der flere fine revner, der løber op i de pudsede vindueslysninger. På sokkel, ses afskalninger og skader efter cykler, der bliver stillet op ad muren. Det anbefales at udføre en partiel pudsreparation af sokkel, pudsrenovering af pudsede sålbænke i stueetagen, pletreparation af to nederste gesimsbånd, samt efterfølgende malerbehandling af underfacade, sokkel, sålbænke i stueetage og gesimsbånd. Foreningen har planer om at opsætte cykelstativer på facade mod gade. Udføres facaderenoveringen, bør cykelstativer sættes op umiddelbart efter, så muren så vidt muligt skånes for skader påført at cyklerne. Vedligehold af underfacade mod gade: Facaden mod gården fremstår med pudset mur og gesimsbånd, samt sålbænke i skiffer. Facaden ind mod gården fremstår i pæn stand. Der ses dog enkelte revner i pudset, enkelte sætninger over vinduer, store skader på gesimsbåndet og afknækkede dele af enkelte skiffer sålbænkene. Der foreslås en partiel renovering af overfacaden mod gården, indeholdende afhjælpning af revner over vinduer, ved forankring af rustfri jern, udskiftning af ca. 5 defekte skiffersålbænke, samt pudsreparationer og efterfølgende malerbehandling af hele overfacaden. Partiel renovering af facade mod gård: Det anbefales at renovere hele underfacaden mod gården, i en højde af 5 m over terræn, i forbindelse med verserende altanopsætning. Renoveringen indbefatter pudsreparationer, udbedring af revner, renovering af resterende gesimsbånd, samt efterfølgende malerbehandling. Facaderne er ikke i en stand, hvor man normalt vil iværksætte en komplet renovering. Facadearbejder foreslås udført samtidig med udførelsen af andet arbejde, der kræver lift/stillads

8 Vinduer og døre Vinduer til lejligheder og opgange er fra Vinduerne er energi A vinduer, i træ, med enkelt spalteventil. Vinduer er udadgående, med faste rammer og anverfere og stormkroge i messing. Alle vinduer er skiftet, undtagen smalt vindue i køkken og kældervinduer, der er de oprindelige. Der er etableret franske altaner i enkelte lejligheder og i den forbindelse er der etableret indadgående altandøre. Der vil i verserende altanprojekt blive etableret altandøre alle steder hvor der etableres altaner. Trævinduer bør løbende malervedligeholdes. En god malerbehandling kan ofte forventes at have en levetid mellem 5 og 10 år afhængig af verdenshjørne orientering m.m. Det anbefales derfor at få udført malerbehandling af vinduer inden for de næste 3 år. Malervedligehold af vinduer: Vinduerne bør løbende vedligeholdes ved afvaskning af karm og rammer samt smøring af mekaniske dele med syrefri olie. Der har været få tilfælde af punkterede ruder, og disse er skiftet undervejs. Det oplyses at der opleves kuldeindtrængning ved smalle vinduer i køkkener. Nogle af disse vinduer er lukket af og bliver nogle steder brugt til afkast fra emhætter. De smalle vinduer er i en noget nedslidt stand og trænger til renovering. Nogle beboere ønsker at anvende vinduet i sin oprindelige funktion, nogle ønsker at anvende det som udtræk fra emhætter og nogle ønsker at anvende det som udluftningskanal. En renovering af de smalle køkkenvinduer kan med fordel udføres samtidigt, selvom beboerne har forskellige ønsker til brug af vinduesåbningen. Renovering af smalle køkkenvinduer: Kældervinduer er i fin stand. Det anbefales at malervedligeholde inden for de nærmeste år. Malervedligehold af kældervinduer: Udvendige hoveddøre er i ringe stand, med afskallende maling, revner i ruder og afknækkede dele og trænger til vedligehold. Det anbefales at snedker- og malerrenovere de udvendige hoveddøre. En god malerbehandling kan ofte forventes at have en levetid mellem 5 og 10 år afhængig af verdenshjørneorientering m.m. Renovering af udvendige hoveddøre:

9 Vinduer og døre (fortsat) Bitrappedøre er ældre og malerbehandlingen er noget nedslidt. To af dørene er i rimelig stand, og vil have en god restlevetid, hvis de vedligeholdes korrekt, mens to døre er i betydeligt dårligere stand og står til udskiftning. Der foreslås malervedligehold af to bitrappedøre, samt udskiftning to bitrappedøre. Malervedligehold af to bitrappedøre: Udskiftning af to bitrappedøre: I ejendommens port er der to portdøre. Yderligere er der portdør ind til rum, der bliver brugt som en form for opbevaringsskur. Alle portdørene trænger til snedker og malervedligehold, men selve træet i dørene er i fin stand. Der foreslås snedker- og malervedligehold af portdøre mod gade og gård. Vedligehold af dørpartier mod gade og gård i port: Dørtelefonanlæg er af ældre model, men er repareret for nyligt og fungerer. Det kan overvejes at udskifte med et nyt trådløst anlæg, som f.eks. kan slukkes om natten mm, hvis der ønskes udvidet funktionalitet. Pris på dette er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet. Nyt dørtelefonanlæg:

10 Kælder Kælderydervægge er grundmurede i teglsten med pudset overflade. Gulve er af beton. Generelt er kældre beliggende med kældergulv placeret omtrent 1,5 meter under terræn. Der er både fuld kælder, samt høj og lav krybekælder. Det ses at noget at kælderen tidligere har været anvendt som lager, med direkte adgang til butikker i stueetage. Kælderen bruges til vaskekælder, tørrekælder, varmecentral, cykelkælder mv. Etageadskillelse mod stueetage er generelt udført som træbjælkelag med lerindskud, samt som betondæk, udstøbt mellem bærejern. Der er ikke varme i kælderen. Der er ventilation i enkelte glasruder, men denne vurderes at være utilstrækkelig. Der er udført fugtsikring af hele kælderen i 2009, samt krystalindskydning. Der ses løs / afskallende puds på kældervægge, udfaldne fuger og saltudtrækning. Disse problemer er fremkommet af den tidligere fugtpåvirkning af ydermurene. Generelt siges det at en kældermur udtørrer på ca. 2 år, hvorfor omfang af murreparationer kan vurderes endeligt fra starten af Det anbefales yderligere at udføre følgende arbejder i kælder: - Etablering af supplerende ventilation af kælder, ved montering af yderligere 16 runde motorløse ventiler. Etablering af supplerende ventilation af kælder: Der opleves stadig opfugtning af dele af kælderen i forbindelse med store regnskyl, dog ikke i en størrelsesorden som inden udført fugtsikring. Uanset en fugtsikring må man stadig påregne at der kan trænge fugt ind i kælderen, dog i begrænset omfang. Det foreslås at der gennemføres yderligere undersøgelse af problemet ved Gaihede. Der er ikke medregnet udbedringer i budgettallet. Undersøgelse af fugtindtrængning i kælder:

11 Kælder (fortsat) Der er flere steder registreret tærede bærejern, samt tegn på råd i bjælker. Dette viser sig bl.a. ved revner i ovenliggende terrazzo. Terrazzo og bærejern under indgangspartier behandles yderligere i næste afsnit, Trapper og opgange. Tæringen af bærejern og råd i bjælker skyldes at kældervægge, inden gennemførelse af fugtsikring, har været kontinuerligt opfugtede. For at kortlægge omfanget af tæringer og råd, bør der undersøges for evt. følgeskader på konstruktioner. Der anbefales undersøgelse med stikprøveudtagning for svampe/insektangreb samt visuel gennemgang af bærejern. Evt. omkostninger til afhjælpning af evt. konstateret råd/svamp og tæring er ikke medtaget i budgettet. Undersøgelse af bjælkelag mod stuen: Der er konstateret brud på brandsikring i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage. Brud på brandsikring er ulovligt, da den manglende lukning bevirker at evt. ild kan trænge op gennem etagedækket og brede sig til etagen ovenover. Hullet skal derfor lukkes. Det anbefales at etageadskillelse gennemgås for lukning (manglende puds) iht. gældende lovgivning om brandsikring, samt at brudt brandsikring udbedres. Gennemgang af etageadskillelse for lukning: Der har ikke været problemer med stoppede faldstammer, brønde eller rotter. Der er ikke foretaget TV-inspektion. Der er udført renoveringer af kloakken i forbindelse med udførsel af fugtsikring

12 Trapper og opgange Ejendommens hovedtrapper og bitrapper har et stort behov for vedligehold. Der kunne registres ujævnheder, revner og hakker i vægge og lofter og puds- og malingsafskalninger. Trin/reposer ses nedslidte og ujævne med hule trin og afrundede forkanter. Lakering er meget slidt. Træværk har skader i malingen. Alle hovedtrapper foreslås istandsat, omfattende: Pudsreparationer, afrensning, pletspartling, filt på vægge, lofter, underside af trappeløb og efterfølgende maling i samme antal farver som nu. Snedkerreparation og maling/lakering af alt træværk herunder vinduesplader og trapper. Etablering af linoleum og forkanter på alle trin. Ny installation for og nye lamper med bevægelsessensorer. (pris på disse er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet m.v.) Alle bitrapper foreslås istandsat omfattende: Istandsættelse af hovedtrapper og opgange: Pudsreparationer, afrensning, pletspartling, filt på vægge, lofter, underside af trappeløb og efterfølgende maling i samme antal farver som nu. Snedkerreparation og maling/lakering af alt træværk herunder vinduesplader og trapper. Ny installation for og nye lamper med bevægelsessensorer. (pris på disse er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet m.v.) Istandsættelse af bitrapper og opgange: Indgangsdøre til lejligheder trænger til malervedligehold. Bestyrelsen oplyser at der er stor lydgennemtrængning gennem dørene. Der anbefales en malerrenovering af 32 indgangsdørene. Alternativt foreslås det at udskifte 32 indgangsdøre til nye lydtætte døre. Malerrenovering af indgangsdøre til lejligheder: Udskiftning af indgangsdøre til lejligheder: Som nævnt i ovenstående afsnit ses der flere steder revner i terrazzoen i indgangspartierne. Revner i terrazzoen, skyldes at bærejernene vokser når de ruster og at ovenliggende beton og terrazzolag derved går i stykker. Terrazzoen er af arkitektonisk værdi og bør derfor restaureres af fagmand. Inden en sådan restauration bør bærejern blotlægges og rustbeskyttes. Der er, i budgettal, indregnet udskiftning af 3 gennemtærede bærejern. Renovering af terrazzo, inkl. rustbeskyttelse af bærejern:

13 Trapper og opgange (fortsat) Gennemgang: Der forefindes gennemgang fra gård til gade. Gennemgangen ses meget nedslidt, med afskalninger af puds på vægge, slidt håndliste, falmet maling og revner i betongulv. Der anbefales en renovering af alle overflader: Beton reparationer, pudsreparationer, malerbehandling af vægge og loft og slibning og maling af håndliste. Renovering af gennemgang:

14 VVS-installationer Ejendommens varmecentral, der er fjernvarmeforsynet, er fra 1997 og fremtræder i god stand, og vil ved normalt vedligehold kunne holde mere end 10 år. Centralvarmeanlægget (radiatoranlægget), er 1-strenget med blandede typer radiatorer placeret under vinduer og blandede typer radiatorventiler, med et overtal af ældre termostater. Bestyrelsen oplyser om problemer med varmefordelingen. Især i stueetagen har beboere problemer med utilstrækkelig varme. Varmerørene løber på loft og er isolerede. Der kunne konstateres skader på isoleringen, men det anbefales ikke at udbedre den defekte isolering, da radiatoranlægget formodentligt udskiftes inden for de nærmeste år. Grundet radiatoranlæggets alder, de konstaterede problemer og oplysningerne om beboernes problemer med varmen, anbefales det at udskifte radiatoranlægget inden for den nærmeste fremtid. Udskiftning af radiatoranlæg: I forbindelse med verserende altanopsætning, demonteres radiator under vindue i værelse mod gård og der etableres nye radiatorer, der er dimensioneret til et nyt tostrenget radiatoranlæg, hvilket betyder at nye radiatorer ikke skal skiftes igen ved en udskiftning af radiatoranlægget. Hvis beboerne ønsker det kan der yderligere installeres radiatorer i køkkener, men det vil som oftest resultere i nogle atypiske placeringer, hvorfor det ikke altid er ønsket at få installeret radiatorer her. Installering af radiatorer i køkkener:

15 VVS-installationer (fortsat) Ejendommens faldstammer er en blanding mellem oprindelige og nyere installationer. Installationerne er generelt placeret i lejligheder skjult i rørkasser. Faldstammerne er udført i støbejern. Under drænprojekt blev nederste bøjning af faldstammer mod kloak skiftet. Faldstammer er i blandet tilstand. Generelt er toiletfaldstammer i bedre stand end køkkenfaldstammer. Med udgangspunkt i installationernes alder og de registrerede forhold bør man overveje en udskiftning inden for de nærmeste år. Udskiftning af afløbsinstallation kan med fordel udføres samtidig med udskiftning af installationer for brugsvand. (Budget afhænger af omfangsvalg på bygnings-/følgearbejder). Udskiftning af afløbsinstallation: Ejendommens rør for koldt og varmt brugsvand, er en blanding mellem oprindelige og nyere installationer. Installationerne er generelt placeret i lejligheder skjult i rørkasser. Rør for varmt brugsvand er trukket fra køkkenet. De dele af vandrørene der er udskiftede er udført i galvaniserede stålrør, mens ældre vandrør er udført i jern. Der oplyses om store forskelle på vandtrykket. Med udgangspunkt i installationernes alder og de registrerede forhold bør man overveje en udskiftning inden for de nærmeste år. Udskiftning af installationer for brugsvand kan med fordel udføres samtidig med udskiftning af afløbsinstallation. (Budget afhænger af omfangsvalg på bygnings- /følgearbejder). En ny installation udføres i rustfri stålrør med termostatisk virkende strengreguleringsventiler. Installationer udskiftes evt. til én samlet installation, der føres på køkkentrappen. Budget er inkl. bygningsarbejder. Udskiftning af vandinstallation: Det er konstateret, at der på enkelte toiletter ikke forefindes håndvask. Ved udskiftning af vandinstallationen kan man undersøge, om dette giver mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte

16 VVS-installationer (fortsat) I lejligheder med kolde ydervægge stiger kravet til ventilation, ligesom ventilation vil bidrage til et godt indeklima (luftkvalitet). I køkkener er placeret en fælles køkkenskorsten samt aftrækskanal til ventilation. Såfremt der er tilsluttet emhætter (med integreret motor), trykkes luften delvis ind i andre lejligheder, ligesom en del af luften afkastes over tag via skorsten. Der kan forventes problemer med lugtgener m.v. (cigaretrøg, madlugt osv.). Generelt er emhætter med integreret motor kun hensigtsmæssige, når der er separate aftrækskanaler til hver lejlighed. Badeværelser er forsynet med aftrækskanal til ventilation. Nogle badeværelser har vådrumsventilatorer monteret. Det foreslås at etablere mekanisk udsugning fra badeværelser og køkkener: Kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra badeværelser i mængder svarende til nuværende krav/anbefalinger. Fremtidige udsugningsanlæg foreslås opbygget som centrale udsugningsanlæg med fælles udsugningsventilator samt lyddæmpere placeret på loftet. Kontinuerlig tilførsel af udeluft til lejligheder sker via ventilationsspalter i vinduer. Kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra emfang/emhætter i køkkener i mængder svarende til nuværende krav/anbefalinger. Eksisterende skorsten/aftrækskanal i køkken foreslås anvendt som udsugnings-kanal. Disse tilsluttes udsugningsventilator på loft. Forslag om mekanisk ventilation er betinget af kommunens tilladelse til at benytte eksisterende skorstene som ventilationskanaler. Mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser: EL Der er installeret fælles internet i ejendommen, ved indlagt fibernet. Serverrum forefindes i kælder. Bestyrelsen oplyser at der opleves et behov for at få mere strøm ført til lejligheder. Det anbefales at få opsat ny hovedtavle med målere i kælder, trukket nye hovedledninger til lejlighederne, og få opsat nye gruppetavler. Nye hovedledninger til lejligheder mm:

17 Gård / udearealer Ejendommens udearealer hører under fælles gårdlaug. Udearealerne fremstår meget velplejede og foreningen opretholder et højt niveau af vedligehold. Udearealet er belagt med fliser og afsluttet med beplantning. Der forefindes plankeværk og tilhørende låger. Der er placeret cykelstativer, i tilknytning til ejendommen, på den anden side af hæk/beplantning. Der forefindes nye borde og stole på ejendommens udeareal. Det fælles gårdlaug råder over et stort fællesareal i midten af gården. Dette areal er renoveret i 2002/2003 og fremstår yderst velholdt. Yderligere er låse i samtlige porte ind til fællesareal, skiftet. Der forefindes udvendig kældertrappe til ejendommens cykelkælder. Kældertrappen renoveres i 2011, i forbindelse med altanopsætning. Andet Der er i juni 2009 udført energimærkning. Herunder er nævnt de anbefalede besparelsesforslag, fra nr. 1 til nr. 10. tilbagebetalingstid er angivet i parentes. 1. Forbedret afkøling af fjernvarme (1,5 år) (Denne vil automatisk opnås, ved en udskiftning af radiatoranlægget, hvor ventiler alligevel udskiftes og indreguleres.) 2. Sommerlukning og energistyring (0 år) (Anbefales gennemført) 3. Isolering af varmerør og ventiler (2 år) (Denne vil automatisk opnås, ved en udskiftning af radiatoranlægget, hvor varmerør og ventiler alligevel udskiftes og isoleres.) 4. Vandmålere (4,2 år) (Denne vil automatisk opnås, ved en udskiftning af vandinstallationen, hvor der alligevel opsættes separate vandmålere.) 5. Efterisolering af etageadskillelse (17,8 år )(Anbefales gennemført) 6. Belysning i trappeopgange (0,8 år) (Anbefales gennemført) Besparelsesforslag 2 og 6 iht. Energimærkning: 800 Besparelsesforslag 5 iht. Energimærkning: Uforudselige Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

18 Teknisk rådgivning ved gennemførelse af projekter på ejendommen I fortsættelse af gennemgangen på ejendommen, vil der ofte være ønske om at få gennemført renoveringer eller er på ejendommen. Renoveringsprojekter bør altid gennemføres med assistance fra ingeniørfirma/teknisk rådgiver. Gaihede a/s er specialister i at gennemføre projekterne inden for det aftalte budget og til tiden. Vi bestræber os på at finde den helt rigtige løsning, som vi tilpasser jeres ejendom indtil den mindste detalje. I tæt dialog med bestyrelsen aftaler vi byggesagens omfang og forløb lige fra idé og behovsanalyse til eftersyn, før garantien udløber. Herunder kan du se et eksempel på, hvilke opgaver, vi normalt håndterer for ejendommen i et renoveringsprojekt: Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til en generalforsamling, herunder budgettal for delopgaver af forskellige omfang samt evt. supplerende arbejder. Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen, og tilpasses herefter. Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra bestyrelsen og evt. administrator Deltagelse på generalforsamling Aftale med bestyrelsen om arbejdets endelige omfang Beboerinformation Projektmateriale for indhentning af tilbud Myndighedsbehandling Indhentelse af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse/byggemøder Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale Iværksættelse af ekstraarbejder indenfor aftalt budget Godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budget-opfølgning Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab Afholdelse af 1 og 5 års eftersyn Forløbet af byggesager kan altid tilpasses til netop jeres ønsker og behov

19 Gaihede a/s er specialister i renovering og vedligehold af boligejendomme, som f.eks. kan omfatte: Tagudskiftning Vindues renovering, restaurering eller udskiftning Facade renovering Vandinstallations udskiftning Faldstamme udskiftning Centralvarme / fjernvarme Indeklima / ventilation Gas installationer Energistyring Kloak renovering Fugtsikring Altaner Gårdmiljø Brandalarmering Altanlukninger Badeværelser Køkkener Vaskeri Alarmer Solvarme Elevator Tagboliger Affaldshåndtering Herudover efterspørger andels- og ejerforeninger oftest vores husingeniør funktion med rådgivning/hjælp i forbindelse med: Andelsvurderinger Bygningsdrift og mindre ombygninger i ejendommen Fugtproblemer bl.a. opstigende i fundament eller kældergulv Skimmelsvamp Rør og afløb Revner Utætheder ved tag, facade, vinduer, rør, kælder Efterisoleringsbehov og -muligheder samt besparelse Thermografi En metode til påvisning af f.eks. mangelfuld isolering og dårlige konstruktioner, fugt samt varmerør (utætheder og kuldebroer) Energimærkning (EMO) Myndighedhedskrav og tilskudsordninger Syn og skønssager Leverandør- og håndværkerstyring Byggeteknisk hot-line Opfølgning og rutiner for viceværter Forsikringsskader

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk November 2009 Vedligeholdsgennemgang

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19

Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19 Vedligeholdsgennemgang Holger Danskes Vej 17-19 Udført af: Tomas Heiner Bygningsingeniør Direkte tlf: 31 42 20 06 Mail: th@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsgennemgangen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D

Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D Vedligeholdsgennemgang AB Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Januar 2011 Vedligeholdsgennemgang AB

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Vedligeholdsplan EF Aladdin

Vedligeholdsplan EF Aladdin EF Aladdin Udført af: Jeppe Blohm Nielsen Tlf: 41 78 57 03 Mail: jbn@gaihede.dk & Jesper Krog Tlf: 31 42 20 33 Mail: jk@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten

Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten Vedligeholdsgennemgang AB Margueritten Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Bygningskonstruktør Jeppe Blohm Nielsen

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse

Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse Vedligeholdsgennemgang AB Bangsbo 2720 Vanløse Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Bygningskonstruktør Jeppe Blohm

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Gennemgangen og vurderingen bestod af: Haverne Vandindføringerne Vandinstallation i kældrene Generel vurdering af belægningerne Vandledning

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere