Egedal Kommune. Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015"

Transkript

1 Egedal Kommune Spildevandsplan

2 Egedal Kommune Spildevandsplan

3 Spildevandsplan Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen Kloakerede områder Ukloakerede ejendomme Recipientbelastning 8 3 Fokusområder Strategi og visioner Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Håndtering af vejvand Beskyttelse af grundvand Klimasikring og serviceniveau Energieffektivitet Egedal Forsynings prioritering 13 4 Lov - og planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Vedtagelsesprocedure og klagemulighed 18 5 Recipientforhold Målsætningssystemet Målsatte recipienter Mulighed for opnåelse af god økologisk tilstand 20 6 Kloakoplande Smørumnedre Ledøje, Nybøllevej Øst og Hede Enge/Margrethelund Hove Smørumovre 25

4 Spildevandsplan Nybølle Edelgave Stenløse Veksø Ganløse/Toppevad Søsum, Østersø og Nordre Sørække Slagslunde Buresø Knardrup og Kildedal Værebro Svestrup Tangbjerg Ølstykke Stationsby Gl. Ølstykke Skenkelsø Sperrestrup Ny Sperrestrup 36 7 Overløb og regnvandsudløb Lovgrundlag Behov for indsats Overløb Separate regnvandsudløb 39 8 Ukloakerede ejendomme Lovgrundlaget Hovedelementerne ved etablering af forbedret rensning Procedure ved etablering af forbedret rensning Klassifikation af de ukloakerede ejendomme Administration af de ukloakerede ejendomme Tilbud om medlemskab af kloakforsyningen Renseklasser og rensemuligheder Omfang af indgreb Registrering af afløbsforhold for ukloakerede ejendomme Kloakeringer Økonomi Tidsplan 50 9 Langtidsplan for kloakfornyelse Formål med kloakfornyelse Baggrund og forudsætninger 51

5 Spildevandsplan Grundlaget for langtidsplanen Prioritering Strategi Budget for fornyelse af kloakker Indsats i Renseanlæg og struktur for spildevandsrensning Stenløse Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Ølstykke Renseanlæg Knardrup Renseanlæg Struktur for spildevandsrensning Økonomi og betalingsforhold Investeringsplan Betalingsvedtægt Administrative forhold Forsynings/private anlæg Grundejerens pligter Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand Fejltilslutninger og fejlkoblinger Særligt forurenende virksomheder Nedsivning af spildevand Arealbehov og ekspropriation Betalingsvedtægt Kommunale tømnings- og bortskaffelsesordninger Kælder og højvandslukke 72 Bilag Bilag 1 Beregningsforudsætninger Bilag 2 Statusopgørelse Bilag 3 Planopgørelse Bilag 4 Berørte lodsejere Bilag 5 Oversigt over fællesprivate anlæg Bilag 6 Udlederkrav for renseanlæg Tegning Tegning 1 Oversigtstegning Status 2011/plan : Tegning 2 Stenløse - Ølstykke - Ølstykke Stationsby - Tangbjerg - Værebro- Svestrup -Skenkelsø -Sperrestrup - Ny Sperrestrup

6 Spildevandsplan Status 2011/plan : Tegning 3 Tegning 4 Tegning 5 Tegning 6 Veksø - Knardrup - Ganløse - Slagslunde - Burresø - Toppevad Status 2011/plan : Veksø - Smørum - Hove - Edelgave - Nybølle Status 2011/plan : Ukloakerede ejendomme Beskyttelseszoner i forhold til nedsivning af spildevand

7 Spildevandsplan Introduktion og læsevejledning I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Ifølge lovgivningen skal spildevandsplanen ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i et spildevandsanlæg eller de forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget. Ajourføring sker ved udarbejdelse af tillæg. Tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse. For borgere og virksomheder er spildevandsplanen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Denne spildevandsplan omfatter hele Egedal Kommune og er udarbejdet i samarbejde mellem Miljøcentret i Egedal Kommune, Egedal Forsyning samt COWI. Planen dækker perioden og erstatter helt de tidligere spildevandsplaner for Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Kommuner samt tillæg til planerne. Spildevandsplanen er godkendt af Egedal Kommunalbestyrelse d. 26. oktober Spildevandsplanen indeholder en registrering af afløbsforholdene i 2011, samt en plan for udbygningen af Egedal Forsynings spildevandsanlæg frem til Grundlaget for spildevandsplanen er primært kommuneplanen og forslagene til vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund. Kommuneplanen udgør grundlaget for de planlagte kloakeringer, og i forslagene til vandplanerne er der opstillet retningslinjer for vandområdernes kvalitet og for indgreb, der anses for nødvendige, for at opnå de fastsatte målsætninger for vandkvalitet for vandløbene. Det er valgt at lade spildevandsplanen have en tidshorisont på fire år, og så revidere denne plan igen i 2015, hvor det forventes, at der kommer nye vandplaner. Egedal Kommune afvandes til Roskilde Fjord via Hove Å, Værebro Å, Sillebro Å og Buresø/Græse Å, samt til Øresund via Bastrup Sø/Hestetangs Å/Mølleåsystemet.

8 Spildevandsplan Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, forslagene til vandplaner, regionplanen og den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Et forslag til spildevandsplan godkendt af Egedal Kommunalbestyrelse skal udsendes til offentlig høring i 8 uger. Herefter kan kommunalbestyrelsen vedtage spildevandsplanen endeligt efter vurdering af høringssvarene.

9 Spildevandsplan Resumé af spildevandsplanen I dette afsnit gennemgås de overordnede linjer fra spildevandsplanen. 2.1 Kloakerede områder Alle større bysamfund i Egedal Kommune er kloakeret og spildevand fra områderne ledes til et af Egedal Forsynings fire renseanlæg eller til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune. De kloakerede områder består overvejende af separatkloak, hvor regn- og spildevand bortledes i hvert sit system, men der er også både fælleskloakerede oplande og oplande, der kun er kloakeret for spildevand. Fremtidige oplande vil som udgangspunkt kun blive kloakeret for spildevand. 2.2 Ukloakerede ejendomme Fremtidige forhold Alle ukloakerede ejendomme, herunder sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand indenfor oplandet til et vandløb eller lignende der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Der findes 635 ukloakerede ejendomme, hvoraf 79 påtænkes kloakeret i planperioden. Derudover er der 169 ejendomme, hvor rensningen ikke lever op til kravet og disse skal meddeles påbud om etablering af forbedret rensning. På tegning 5er vist, hvilke områder der er planlagt kloakeret samt hvilke rensekrav der gælder for de resterende ejendomme, der ikke kloakeres. Dette er uddybet i kapitel 8. Helårsbeboelse, som meddeles påbud om forbedret rensning, vil blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen, der kan etablere og drive den forbedrede rensning, hvis dette ønskes.

10 Spildevandsplan Recipientbelastning I nedenstående tabeller er anført den beregnede recipientbelastning fra spildevandskilder i Egedal Kommune for såvel status 2011 som plan Tabel 2.1 Oversigt overrecipientbelastningen for status Total [m³/år] [kg BI 5/år] [kg N/år] [kg P/år] [kg COD/år] Renseanlæg, , , , ,0 Overløb ,3 114,1 28, ,1 Separat regnvand , ,1 909, ,7 I alt , , , ,8 Tabel 2.2 Oversigt over recipientbelastningen for plan Total [m³/år] [kg BI 5/år] [kg N/år] [kg P/år] [kg COD/år] Renseanlæg, , , , ,9 Overløb ,9 118,0 29,0 191,5 Separat regnvand , , , ,5 I alt , , , ,9

11 Spildevandsplan Fokusområder 3.1 Strategi og visioner En af de helt store udfordringer for Egedal Kommune og Egedal Forsyning bliver i fællesskab af få håndteret de store vandmængder, der kommer til kloakken og vandløbene som følge af den kraftigere nedbør, bymæssige fortætning herunder øget befæstelse samt øget landbrugsmæssig dræning. Det er konkret et problem at overholde serviceniveauet i forhold til opstuvning til terræn for vand i kloaksystemerne. Vision Egedal Kommune og Egedal Forsyning deler vision om følgende: - at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land - at fremme adskillelse af regnvand og spildevand - at fremme lokal håndtering af regnvand i by og på land - at øge magasineringskapaciteten bedst muligt også økonomisk - at fremme nedsivningen også af vejvand - at forbedre forståelsen af hvor og hvorfor der sker oversvømmelser Strategi Egedal Kommune og Egedal Forsyning er enige om følgende strategi: - Enkeltejendomme i det åbne land, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning, påbydes at forbedre deres spildevandsrensning inden udgang af Efter konkret vurdering at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, for ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder, mod at ejendommen håndterer regnvandet på egen grund - Der udføres en kortlægning af nedsivningspotentialet og tanken om vand som rekreativt element i byerne vurderes - Der installeres overvågning af hvor der sker overløb - Vejafvandingen skal kortlægges og evt. nedsivning skal vurderes i det konkrete tilfælde - Der etableres en model og dermed en beregning af hvor der sker oversvømmelse i givne situationer Egedal Kommune og Egedal Forsyning deler et ønske om i løbet af 2012 at gennemfører en omfattende kortlægning relateret til oversvømmelser, med henblik på erkendelse af, hvilke vandløbsstrækninger der er hydraulisk overbelastet. Der skal opstilles en model som beregningsmæssigt fastlægger, hvor i kommunen, der er oversvømmelsesproblemer og hvor essentiel problemet er.

12 Spildevandsplan Dette vil udgøre et prioriteringsgrundlag for hvor indsatsen mod oversvømmelse skal sættes ind først og hvad indsatsen skal omfatte. 3.2 Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Egedal Kommune ønsker at fremme anvendelsen af LAR i både eksisterende og nye områder. Egedal Kommune har et inspirationskatalog over hvilke muligheder, der er for lokal håndtering og afledning af regnvand. Kataloget findes på kommunes hjemmeside LAR i nye områder Ved alle nye områder stilles der krav om, at ejendomme selv skal håndterer regnvand, hvor forholdene tillader dette. Regnvandet vil her typisk blive afledt til faskiner eller regnbede. Herved sikres den størst mulige tilførsel af regnvand til undergrunden. Derudover vil det i forbindelse med etablering af nye områder blive overvejet, hvorvidt regnvandet kan indgå som et rekreativt element i området. Nedsivning af regnvand kan ikke ske i områder, hvor grundvandsstanden er høj. Egedal Kommune har, i stil med visionen om kortlægning af oversvømmelsespotentialet, en vision om at kortlægge nedsivningspotentialet, om ikke andet, så i form af et kort som viser, hvor nedsivning ikke er mulig LAR i eksisterende områder I eksisterende byområder er der en del problemer med oversvømmelser, og der er behov for at få forsinket regnvand, inden det udledes til recipienterne. Disse områder er oftest helt udbyggede, og det er derfor vanskeligt for kloakforsyningen og meget dyrt at finde ledige arealer, som kan bruges til forsinkelse og nedsivning. I disse områder er det nødvendigt at tage mange løsningsmetoder i brug. Det kan bl.a. være relevant, samt indebærer en væsentlig økonomisk fordel, at udnytte terrænmæssige lavninger som bassiner opstrøms byzoner. Først og fremmest skal det sikres, at der ikke føres vand til området, som lige så godt kan løbe et andet sted hen. For eksempel bør der ske en indsats for at aflaste Stenløse Å hydraulisk, inden den løber ind i Stenløse by. Ligeledes kan der arbejdes for at lede regnvand fra byområder ud til nærliggende naturområder, hvor det kan indgå som rekreativt element. Egedal Kommune og Egedal Forsyning samarbejder om, at undersøge mulighederne for anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Der er pt. udpeget et område i Slagslunde, hvor der vil blive gennemført et pilotprojekt i forhold til muligheden for anvendelse af LAR i eksisterende områder.

13 11 Spildevandsplan Eksempel på hvorledes et eksisterende område kan ændres, så LAR løsninger kan integreres. Kilde: Landskabsarkitekt Svava Thorleifsdottir Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand Betalingsvedtægtsloven giver mulighed for, at der kan ske en tilbagebetaling af den del af tilslutningsbidraget, der omhandler afledning af tag- og overfladvand (40 %). Egedal Forsyning A/S vil indarbejde denne mulighed i en kommende revision af betalingsvedtægten. Der er ikke tale om at kloakforsyningen hermed har pligt til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. Det betyder, at der i de enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt en udtræden er økonomisk og miljømæssig forsvarlig, og om der derfor kan tilbydes en tilbagebetaling Genbrug af regnvand Egedal Kommune ser positivt på genbrug af regnvand. Ved genbrug af regnvand opnås fordele både for borgerne og for Egedal Kommune samt Egedal Forsyning. Opsamlet regnvand kan anvendes til toiletskylning, tøjvask, bilvask og havevanding, mens det ikke kan anvendes til f.eks. drikkevand og badning. Regnvand kan opsamles på følgende måder: Regnvandstønde: Det mest almindelige er en regnvandstønde, som stilles i nærheden af nedløbsrøret og tilsluttes, så regnen fra taget løber fra nedløbsrøret og over i tønden. En sådan tønde kan kun rumme en del af det regnvand, der falder, og anvendelsen af vandet vil typisk være til havevanding. Palletank: En palletank er en tank, der står ovenpå jorden, og typisk har et volumen på ca. 1 m³.

14 Spildevandsplan Regnvandsanlæg med nedgravet tank: Hvis regnvandet skal genbruges i husholdningen skal der installeres et egentlig regnvandsanlæg, f.eks. en stor tank, der graves ned i jorden. Fra tanken skal der installeres rør ind i huset, og regnvandssystemet må ikke kobles sammen med drikkevandssystemet. Regnvandsanlægget må kun installeres af en autoriseret VVS-installatør. Ved konkrete overvejelser omkring genanvendelse af regnvand skal der tages kontakt til Egedal Kommune, hvorved yderligere muligheder samt konkret gennemførelse herunder ansøgningsprocedure mv. kan drøftes. 3.3 Håndtering af vejvand Egedal Kommune ønsker som ovenfor beskrevet at fremme nedsivning af regnvand for at mindske belastningen på kloakkerne og recipienterne. I forhold til nedsivning af vejvand er kommunen positiv overfor dette, men vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt det er miljømæssigt forsvarligt. Egedal Kommune ser positivt på at indgå i demonstrationsprojekter hvor f.eks. muligheder for rensning af vejvand i forbindelse med nedsivning undersøges. 3.4 Beskyttelse af grundvand Der er mange årsager til, at grundvand ikke altid er egnet til drikkevand. En af disse kan være utætte kloakker, og nedsivning af spildevand. For at sikre, at grundvandet i Egedal Kommune ikke forringes, iværksætter kloakforsyningen aktiviteter, der sikrer, at afledning af spildevand ikke påvirker drikkevandet. Der er fokus på, at: Spildevand afledes i tætte, separate systemer, hvor kloakkerne omkring boringsnære beskyttelsesområder har højeste prioritet Overfladevand bør, hvor det er muligt, nedsives for at bidrage til grundvandsdannelsen Afledning og nedsivning af vejvand skal sker via olieudskiller og sandfang 3.5 Klimasikring og serviceniveau Udviklingen i klimaet i retning af kraftigere nedbørshændelser, udfordrer Egedal Forsyning mht. opretholdelse af forsyningssikkerheden, i forhold til risikoen for opstuvninger i kloakkerne med deraf følgende mulige oversvømmelse af kældre og terræn. Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 fastsætter kriterier for tilladelige hyppigheder for opstuvninger i kloakkerne med terrænoversvømmelser til følge. Disse kriterier har Egedal Forsyning valgt at efterleve, ved nyanlæg og renovering af kloakker.

15 Spildevandsplan Overordnet betyder kriterierne, at oversvømmelse af terræn som følge af overbelastning af kloakkerne, kun må ske en gang hvert 10. år i fælleskloakerede oplande og en gang hvert 5. år i separatkloakerede oplande. Ud over disse kriterier, er der ikke i lovgrundlaget eller i normer fastsat et bestemt serviceniveau som kloakforsyningerne i Danmark skal efterleve i forhold til tilsluttede boliger, virksomheder og institutioner. Egedal Kommune har fastsat følgende serviceniveau, som Egedal Forsyning vil tilstræbe at sikre sine forbrugere i forbindelse med nyanlæg eller renoveringer: Efterlevelse af Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 om tilladelige hyppigheder for oversvømmelser som følge af overbelastede kloakker. Det vil sige at kloakkerne dimensioneres, så de kan rumme en regnhændelse med en gentagelsesperiode på en gang hvert 10. år for fællessystemer og en gang hvert 5. år for separate regnvandssystemer Afvanding af enhver ejendom således, at denne kan aflede spildevand og regnvand fra stueplan uden brug af pumpning. Kan ejendommen ikke afvandes fra stueplan uden brug af pumpning, etablerer og driver Egedal Forsyningen pumpeinstallation 3.6 Energieffektivitet Egedal Forsyning tilstræber at anvende bedst egnede teknologi, med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer og anlæg. Der udarbejdes hvert år et grønt regnskab som opgør forbruget af vand, varme og el, og der føres løbende kontrol med energiudgifterne og CO 2 -regnskab iht. kravet om benchmarking. Egedal Forsyning formulerer i sit årsregnskab målsætninger og tilhørende investeringsplan med henblik på at nedsætte energiforbruget i produktionen. Egedal Forsyning forsøger aktivt via forbrugerinformation at regulere kundernes adfærd i retning mod reduceret forbrug. På tilsvarende vis deltager Egedal Forsyning i drøftelser og kortlægning af realistiske muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, bioforgasning, brug af varmepumper m.m. 3.7 Egedal Forsynings prioritering Ud over de store udfordringer med håndtering af oversvømmelser vil Egedal Forsyning i de kommende år prioritere at: Nedbringe overløb fra fælleskloakerede områder, så udledningstilladelser og kravene i vandplanerne overholdes Igangsætte aktiviteten med delvis overdækning af åbne spildevandsbassiner i Egedal Kommune Gennemgå og vurdere regnvandsudløb med henblik på etablering eller optimering af olieudskillere

16 Spildevandsplan Løbende udarbejdes samlet renoveringsplan for kloaksystemet

17 Spildevandsplan Lov - og planlægningsgrundlaget I dette kapitel gennemgås lov - og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanen overordnet. 4.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 879 af 26. juni Det fremgår af lovens formålsparagraf, at "loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet." Miljømålsloven "Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009" er en udmøntning af bl.a. Vandrammedirektivet fra EU. Loven fastsætter regler for, hvorledes der skal udarbejdes statslige vandplaner og kommunale handleplaner, begge inkl. indsatsprogram. Som udgangspunkt fastsættes det, at alle vandområder skal have opnået god tilstand senest d. 22. december 2015, idet der dog i specielle tilfælde kan ske udsættelse af fristen i op til 2 gange 6 år. Forslag til vandplaner har været i høring frem til 6. april 2011 og det forventes, at de endelige vandplaner udsendes ultimo Med udgangspunkt i de endelige vandplaner skal kommunerne udarbejde kommunale handleplaner. De kommunale handleplaner skal være endeligt godkendt senest et år efter offentliggørelsen af den endelige vandplan. Disse handleplaner afløser ikke spildevandsplanen, men der vil være overlap mellem planerne Spildevandsbekendtgørelsen Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bekendtgørelse nr af 11. de-

18 Spildevandsplan cember 2007) anvendes på alle spildevandsforsyningens- og private spildevandsanlæg. Udledningstilladelser Tilladelser til udledning af spildevand meddeles af kommunalbestyrelsen, bortset fra listevirksomheder, hvor staten er godkendelsesmyndighed. Tilladelser til udledning af spildevand fra kommunale spildevandsanlæg kan ikke meddeles førend 4 uger efter, at et udkast til tilladelse er sendt til vejledende udtalelse i Roskilde Miljøcenter (spildevandsbekendtgørelsens 12). Tilslutningstilladelser Påbud Tilladelser til tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningens kloak fra ejendomme indenfor oplandsgrænsen meddeles af kommunalbestyrelsen (miljøbeskyttelseslovens 28). Kommunalbestyrelsen kan påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg, herunder sådanne ændringer, der er nødvendiggjort af ændringer af det fælles afløbssystem (miljøbeskyttelseslovens 30). Nedsivningstilladelser Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg (spildevandsbekendtgørelsens 28). En række afstandskrav til vandindvindingsanlæg, vandløb, søer eller havet skal dog overholdes. Udledning på jordoverfladen Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen (spildevandsbekendtgørelsens 34). 4.2 Planlægningsgrundlag Planlægningsgrundlaget er udover lovgrundlaget i hovedtræk: Vandplanen med tilhørende indsatsprogrammer. Regionplanen Kommuneplanen, herunder lokalplaner Kommunens øvrige planlægning Vandplanen Vandplanen udarbejdes af staten/naturstyrelsen Roskilde. Forslagene til vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund, der er de relevante planer for Egedal Kommune, foreligger p.t. som forslag i høring. Efter høringen skal staten færdiggøre vandplanerne og derefter skal kommunerne udarbejde handleplaner til opfyldelse af vandplanerne. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den kommunale handleplan. Hvis det viser sig, at spildevandsplanen, når den kommunale handleplan foreligger, formentlig i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012, er i strid med handleplanen, vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, for at bringe den i overensstemmelse med handleplanen.

19 Spildevandsplan Vandplanerne fastlægger, at indsatsen i det åbne land overfor udledningerne fra ukloakerede ejendomme, skal være effektueret ved udgangen af Grundlaget for indsatsen er beskrevet i regionplanen. Regionplanen Regionplanen indeholder bl.a. retningslinjer for kommuneplanlægningen og sektorplanlægningen. Mest relevant for spildevandsplanen er målsætningerne for recipienterne. Regionplanen har virkning for recipienterne indtil vandplanerne er endelig vedtaget ved udgangen af 2011, men det er vurderet mest relevant at tage udgangspunkt i det foreliggende forslag til vandplan. Af betydning for spildevandsplanen er der desuden i Regionplanen/vandplanen udpeget en række områder f.eks. område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der er retningslinjer for arealanvendelsen og administration af hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Grundvandet i Egedal Kommune er en vigtig ressource. Hele kommunen er i Regionplanen/Vandplanen udpeget som område med særlig drikkevandsinteresser. De nitratfølsomme indvindingsområder fremgår af Kommuneplan Kommuneplanen indeholder mulighed for en omfattende byudvikling både til boliger og erhverv. Der er udlagt følgende store byudviklingsområder: Kong Svends Park i Smørum, Kildedal, Egedal Park i Gl. Ølstykke, Veksø Syd samt Nordbyen i Ølstykke Stationsby og det forventes, at der på sigt kommer yderligere byudviklingsområder i spil i Smørum, Veksø og Ølstykke Stationsby. Områderne er nævnt i gennemgangen af de enkelte oplande i kapitel 5. I kommuneplanen er det angivet, at i byområder skal regnvand fra tage og befæstede flader i videst muligt omfang genbruges, nedsives eller forsinkes lokalt. Øvrig planlægning Vandforsyningsplanen En vandforsyningsplans hovedformål er tilsvarende en spildevandsplan at beskrive hvilke anlæg at drikkevandsforsyningen bygger på og hvordan forsyningen i fremtiden skal udvikles. Vandforsyningsstrukturen i Egedal Kommune beskrives i de 3 vandforsyningsplaner ("Stenløse Kommune. Vandforsyningsplan januar 1999", "Ølstykke Kommune. Vandforsyningsplan. Januar 1993" og "Ledøje-Smørum Kommune. Vandforsyningsplan Juni 2000"). Der udarbejdes en samlet vandforsyningsplan for Egedal Kommune, der forventes færdig i Vandforsyningsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen. I sidste ende er det forbruget af vand som bestemmer hvor meget spildevand som kloakker og spildevandsanlæg skal håndtere. Derudover har vandindvindingsstrukturen betydning for spildevandsplanlægningen. Udsivning fra utætte kloakker eller nedsivning af spildevand kan forurene grundvandvandet. Omvendt kan en

20 Spildevandsplan øget nedsivning af rent regnvand bidrage positivt til dannelse af grundvand og dermed drikkevand til fremtidige generationer. I Egedal Kommune indvinder 15 lokale vandværker og den regionale Vandforsyning Københavns Energi. Hertil kommer cirka 400 ejendomme med egen vandforsyning. Hovedparten af det grundvand, der indvindes, går til forsyning af Hovedstadsregionens befolkning. Af betydning for spildevandsplanlægningen er de beskyttelsesområder, der er udpeget i vandværkernes indvindingstilladelser. Inden for beskyttelsesområder tillades ikke nedsivning af husspildevand, og der kan være begrænsninger i hvilke andre typer nedsivningsanlæg som tillades. På tegning 6 fremgår udstrækningen af beskyttelsesområderne. Plan og Agenda 21 strategi Egedal Kommunes Plan og Agenda 21 strategi er under udarbejdelse 4.3 Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Spildevandsplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen for Egedal Kommune samtidig med afgørelsen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Inden spildevandsplanen kan vedtages er der en offentlig høringsperiode. Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 uger. I forbindelse med udsendelse af spildevandsplanen i høring modtager Naturstyrelsen Roskilde udkastet til udtalelse. Efter høringsperiodens udløb gennemgås de indkomne bemærkninger, hvorefter planen eventuelt justeres. Herefter kan spildevandsplanen vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Det vedtagne tillæg offentliggøres og fremsendes samtidig til Naturstyrelsen Roskilde.

21 Spildevandsplan Recipientforhold Egedal Kommune afvandes via Hove Å-systemet, Værebro Å-systemet, Sillebro Å-systemet og Buresø (Græse Å) til Roskilde Fjord samt via Mølleåsystemet og Bastrup Sø til Øresund. Recipienterne er målsat i forhold til miljøkvalitetskrav efter planlovens bestemmelser. Målsætningerne for de enkelte recipienter er angivet i HURs regionplan fra 2005, der er gældende indtil vedtagelsen af de statslige vandplaner. I regionplanerne er også angivet hvilke påvirkninger, der er af de enkelte recipienter. Egedal Kommune er omfattet af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandplanen for Øresund. 5.1 Målsætningssystemet For målsætningerne anvendes følgende betegnelser: A B1 B2 B3 C D E F Skærpet målsætning; Særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Basismålsætning; Gyde- og yngelopvækstområde for laksevand Basismålsætning; Laksefiskevand Basismålsætning; Karpefiskevand Lempet målsætning; Afledning af vand Lempet målsætning; Spildevand Lempet målsætning; Vandindvinding Lempet målsætning; Okkerpåvirket I forhold til vandrammedirektivet skal vandløbenes økologiske tilstand vurderes ud fra kendskab til såvel biologiske forhold, hydromorfologiske, fysiskkemiske og kemiske forhold. De biologiske forhold bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). For vandløbene anvendes ved tilstandsvurderingen klasserne høj, god, moderat, ringe eller dårlig. Den økologiske tilstand anses for god, hvis faunaklassen er 5 eller 6, og for høj, hvis faunaklassen er 7. For visse naturlige vandløb, som ligger i meget flade-

22 Spildevandsplan områder, og hvor vandløbsbunden derfor er finkornet, betragtes tilstanden dog som god, hvis faunaklassen er Målsatte recipienter På nedenstående kort ses en angivelse af de målsatte recipienter i Egedal Kommune. Kort over målsatte vandløb i Egedal Kommune. Kortet er tematiseret i forhold til krav til faunaklasse. 5.3 Mulighed for opnåelse af god økologisk tilstand I vandplanerne er angivet, hvilken indsats, der vurderes nødvendig for at opfylde målene omkring god økologisk tilstand. På nedenstående kort ses, hvilke af recipienterne i Egedal Kommune, der ikke forventes at opfylde målsætningen, hvis der ikke sker en indsats.

23 Spildevandsplan Kort over hvilke, af de målsatte vandløb i Egedal Kommune, der ikke forventes at opfylde målsætningen i 2015 medmindre der sker en indsats. Det ses ved sammenligning af de to kort, der er vist ovenfor at der stort set ikke er nogle af de målsatte vandløb, der forventes at opfylde målsætningen, hvis ikke der sker en indsats Planlagt indsats I forhold til forbedring af recipientkvaliteten indeholder denne spildevandsplan følgende tiltag: Etablering af bassin ved overløb U14 Kloakering af 79ejendomme i det åbne land Forbedret rensning ved 107 ukloakerede ejendomme Det er ikke muligt at kvantificere effekten af tiltagene på spildevandsområdet. Givet er det dog, at forbedringerne på overløbene og de ukloakerede ejendomme vil have en gunstig effekt. Det bemærkes, at en tilfredsstillende vandløbskvalitet tillige forudsætter, at der gennemføres en række andre tiltag som f.eks.: Sikring af vandføringen

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Udtræden af kloakopland v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Mulighed for udtræden af kloakopland mht. regnvand Kan det bruges som planlægningsværktøj i spildevandsplanlægning? Hvilke problemstillinger skal

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011 Gundsø Kommune Spildevandsplan 2004-2011 Vedtaget af Gundsø Byråd 13. oktober 2004 13.10.2004 202551 2 af 46 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 1.1 Spildevandsplanens opbygning... 4 1.2 Fremtidige revisioner...

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere