Egedal Kommune. Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015"

Transkript

1 Egedal Kommune Spildevandsplan

2 Egedal Kommune Spildevandsplan

3 Spildevandsplan Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen Kloakerede områder Ukloakerede ejendomme Recipientbelastning 8 3 Fokusområder Strategi og visioner Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Håndtering af vejvand Beskyttelse af grundvand Klimasikring og serviceniveau Energieffektivitet Egedal Forsynings prioritering 13 4 Lov - og planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Vedtagelsesprocedure og klagemulighed 18 5 Recipientforhold Målsætningssystemet Målsatte recipienter Mulighed for opnåelse af god økologisk tilstand 20 6 Kloakoplande Smørumnedre Ledøje, Nybøllevej Øst og Hede Enge/Margrethelund Hove Smørumovre 25

4 Spildevandsplan Nybølle Edelgave Stenløse Veksø Ganløse/Toppevad Søsum, Østersø og Nordre Sørække Slagslunde Buresø Knardrup og Kildedal Værebro Svestrup Tangbjerg Ølstykke Stationsby Gl. Ølstykke Skenkelsø Sperrestrup Ny Sperrestrup 36 7 Overløb og regnvandsudløb Lovgrundlag Behov for indsats Overløb Separate regnvandsudløb 39 8 Ukloakerede ejendomme Lovgrundlaget Hovedelementerne ved etablering af forbedret rensning Procedure ved etablering af forbedret rensning Klassifikation af de ukloakerede ejendomme Administration af de ukloakerede ejendomme Tilbud om medlemskab af kloakforsyningen Renseklasser og rensemuligheder Omfang af indgreb Registrering af afløbsforhold for ukloakerede ejendomme Kloakeringer Økonomi Tidsplan 50 9 Langtidsplan for kloakfornyelse Formål med kloakfornyelse Baggrund og forudsætninger 51

5 Spildevandsplan Grundlaget for langtidsplanen Prioritering Strategi Budget for fornyelse af kloakker Indsats i Renseanlæg og struktur for spildevandsrensning Stenløse Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Ølstykke Renseanlæg Knardrup Renseanlæg Struktur for spildevandsrensning Økonomi og betalingsforhold Investeringsplan Betalingsvedtægt Administrative forhold Forsynings/private anlæg Grundejerens pligter Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand Fejltilslutninger og fejlkoblinger Særligt forurenende virksomheder Nedsivning af spildevand Arealbehov og ekspropriation Betalingsvedtægt Kommunale tømnings- og bortskaffelsesordninger Kælder og højvandslukke 72 Bilag Bilag 1 Beregningsforudsætninger Bilag 2 Statusopgørelse Bilag 3 Planopgørelse Bilag 4 Berørte lodsejere Bilag 5 Oversigt over fællesprivate anlæg Bilag 6 Udlederkrav for renseanlæg Tegning Tegning 1 Oversigtstegning Status 2011/plan : Tegning 2 Stenløse - Ølstykke - Ølstykke Stationsby - Tangbjerg - Værebro- Svestrup -Skenkelsø -Sperrestrup - Ny Sperrestrup

6 Spildevandsplan Status 2011/plan : Tegning 3 Tegning 4 Tegning 5 Tegning 6 Veksø - Knardrup - Ganløse - Slagslunde - Burresø - Toppevad Status 2011/plan : Veksø - Smørum - Hove - Edelgave - Nybølle Status 2011/plan : Ukloakerede ejendomme Beskyttelseszoner i forhold til nedsivning af spildevand

7 Spildevandsplan Introduktion og læsevejledning I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Ifølge lovgivningen skal spildevandsplanen ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i et spildevandsanlæg eller de forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget. Ajourføring sker ved udarbejdelse af tillæg. Tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse. For borgere og virksomheder er spildevandsplanen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Denne spildevandsplan omfatter hele Egedal Kommune og er udarbejdet i samarbejde mellem Miljøcentret i Egedal Kommune, Egedal Forsyning samt COWI. Planen dækker perioden og erstatter helt de tidligere spildevandsplaner for Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Kommuner samt tillæg til planerne. Spildevandsplanen er godkendt af Egedal Kommunalbestyrelse d. 26. oktober Spildevandsplanen indeholder en registrering af afløbsforholdene i 2011, samt en plan for udbygningen af Egedal Forsynings spildevandsanlæg frem til Grundlaget for spildevandsplanen er primært kommuneplanen og forslagene til vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund. Kommuneplanen udgør grundlaget for de planlagte kloakeringer, og i forslagene til vandplanerne er der opstillet retningslinjer for vandområdernes kvalitet og for indgreb, der anses for nødvendige, for at opnå de fastsatte målsætninger for vandkvalitet for vandløbene. Det er valgt at lade spildevandsplanen have en tidshorisont på fire år, og så revidere denne plan igen i 2015, hvor det forventes, at der kommer nye vandplaner. Egedal Kommune afvandes til Roskilde Fjord via Hove Å, Værebro Å, Sillebro Å og Buresø/Græse Å, samt til Øresund via Bastrup Sø/Hestetangs Å/Mølleåsystemet.

8 Spildevandsplan Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, forslagene til vandplaner, regionplanen og den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Et forslag til spildevandsplan godkendt af Egedal Kommunalbestyrelse skal udsendes til offentlig høring i 8 uger. Herefter kan kommunalbestyrelsen vedtage spildevandsplanen endeligt efter vurdering af høringssvarene.

9 Spildevandsplan Resumé af spildevandsplanen I dette afsnit gennemgås de overordnede linjer fra spildevandsplanen. 2.1 Kloakerede områder Alle større bysamfund i Egedal Kommune er kloakeret og spildevand fra områderne ledes til et af Egedal Forsynings fire renseanlæg eller til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune. De kloakerede områder består overvejende af separatkloak, hvor regn- og spildevand bortledes i hvert sit system, men der er også både fælleskloakerede oplande og oplande, der kun er kloakeret for spildevand. Fremtidige oplande vil som udgangspunkt kun blive kloakeret for spildevand. 2.2 Ukloakerede ejendomme Fremtidige forhold Alle ukloakerede ejendomme, herunder sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand indenfor oplandet til et vandløb eller lignende der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Der findes 635 ukloakerede ejendomme, hvoraf 79 påtænkes kloakeret i planperioden. Derudover er der 169 ejendomme, hvor rensningen ikke lever op til kravet og disse skal meddeles påbud om etablering af forbedret rensning. På tegning 5er vist, hvilke områder der er planlagt kloakeret samt hvilke rensekrav der gælder for de resterende ejendomme, der ikke kloakeres. Dette er uddybet i kapitel 8. Helårsbeboelse, som meddeles påbud om forbedret rensning, vil blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen, der kan etablere og drive den forbedrede rensning, hvis dette ønskes.

10 Spildevandsplan Recipientbelastning I nedenstående tabeller er anført den beregnede recipientbelastning fra spildevandskilder i Egedal Kommune for såvel status 2011 som plan Tabel 2.1 Oversigt overrecipientbelastningen for status Total [m³/år] [kg BI 5/år] [kg N/år] [kg P/år] [kg COD/år] Renseanlæg, , , , ,0 Overløb ,3 114,1 28, ,1 Separat regnvand , ,1 909, ,7 I alt , , , ,8 Tabel 2.2 Oversigt over recipientbelastningen for plan Total [m³/år] [kg BI 5/år] [kg N/år] [kg P/år] [kg COD/år] Renseanlæg, , , , ,9 Overløb ,9 118,0 29,0 191,5 Separat regnvand , , , ,5 I alt , , , ,9

11 Spildevandsplan Fokusområder 3.1 Strategi og visioner En af de helt store udfordringer for Egedal Kommune og Egedal Forsyning bliver i fællesskab af få håndteret de store vandmængder, der kommer til kloakken og vandløbene som følge af den kraftigere nedbør, bymæssige fortætning herunder øget befæstelse samt øget landbrugsmæssig dræning. Det er konkret et problem at overholde serviceniveauet i forhold til opstuvning til terræn for vand i kloaksystemerne. Vision Egedal Kommune og Egedal Forsyning deler vision om følgende: - at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land - at fremme adskillelse af regnvand og spildevand - at fremme lokal håndtering af regnvand i by og på land - at øge magasineringskapaciteten bedst muligt også økonomisk - at fremme nedsivningen også af vejvand - at forbedre forståelsen af hvor og hvorfor der sker oversvømmelser Strategi Egedal Kommune og Egedal Forsyning er enige om følgende strategi: - Enkeltejendomme i det åbne land, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning, påbydes at forbedre deres spildevandsrensning inden udgang af Efter konkret vurdering at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, for ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder, mod at ejendommen håndterer regnvandet på egen grund - Der udføres en kortlægning af nedsivningspotentialet og tanken om vand som rekreativt element i byerne vurderes - Der installeres overvågning af hvor der sker overløb - Vejafvandingen skal kortlægges og evt. nedsivning skal vurderes i det konkrete tilfælde - Der etableres en model og dermed en beregning af hvor der sker oversvømmelse i givne situationer Egedal Kommune og Egedal Forsyning deler et ønske om i løbet af 2012 at gennemfører en omfattende kortlægning relateret til oversvømmelser, med henblik på erkendelse af, hvilke vandløbsstrækninger der er hydraulisk overbelastet. Der skal opstilles en model som beregningsmæssigt fastlægger, hvor i kommunen, der er oversvømmelsesproblemer og hvor essentiel problemet er.

12 Spildevandsplan Dette vil udgøre et prioriteringsgrundlag for hvor indsatsen mod oversvømmelse skal sættes ind først og hvad indsatsen skal omfatte. 3.2 Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Egedal Kommune ønsker at fremme anvendelsen af LAR i både eksisterende og nye områder. Egedal Kommune har et inspirationskatalog over hvilke muligheder, der er for lokal håndtering og afledning af regnvand. Kataloget findes på kommunes hjemmeside LAR i nye områder Ved alle nye områder stilles der krav om, at ejendomme selv skal håndterer regnvand, hvor forholdene tillader dette. Regnvandet vil her typisk blive afledt til faskiner eller regnbede. Herved sikres den størst mulige tilførsel af regnvand til undergrunden. Derudover vil det i forbindelse med etablering af nye områder blive overvejet, hvorvidt regnvandet kan indgå som et rekreativt element i området. Nedsivning af regnvand kan ikke ske i områder, hvor grundvandsstanden er høj. Egedal Kommune har, i stil med visionen om kortlægning af oversvømmelsespotentialet, en vision om at kortlægge nedsivningspotentialet, om ikke andet, så i form af et kort som viser, hvor nedsivning ikke er mulig LAR i eksisterende områder I eksisterende byområder er der en del problemer med oversvømmelser, og der er behov for at få forsinket regnvand, inden det udledes til recipienterne. Disse områder er oftest helt udbyggede, og det er derfor vanskeligt for kloakforsyningen og meget dyrt at finde ledige arealer, som kan bruges til forsinkelse og nedsivning. I disse områder er det nødvendigt at tage mange løsningsmetoder i brug. Det kan bl.a. være relevant, samt indebærer en væsentlig økonomisk fordel, at udnytte terrænmæssige lavninger som bassiner opstrøms byzoner. Først og fremmest skal det sikres, at der ikke føres vand til området, som lige så godt kan løbe et andet sted hen. For eksempel bør der ske en indsats for at aflaste Stenløse Å hydraulisk, inden den løber ind i Stenløse by. Ligeledes kan der arbejdes for at lede regnvand fra byområder ud til nærliggende naturområder, hvor det kan indgå som rekreativt element. Egedal Kommune og Egedal Forsyning samarbejder om, at undersøge mulighederne for anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Der er pt. udpeget et område i Slagslunde, hvor der vil blive gennemført et pilotprojekt i forhold til muligheden for anvendelse af LAR i eksisterende områder.

13 11 Spildevandsplan Eksempel på hvorledes et eksisterende område kan ændres, så LAR løsninger kan integreres. Kilde: Landskabsarkitekt Svava Thorleifsdottir Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand Betalingsvedtægtsloven giver mulighed for, at der kan ske en tilbagebetaling af den del af tilslutningsbidraget, der omhandler afledning af tag- og overfladvand (40 %). Egedal Forsyning A/S vil indarbejde denne mulighed i en kommende revision af betalingsvedtægten. Der er ikke tale om at kloakforsyningen hermed har pligt til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. Det betyder, at der i de enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt en udtræden er økonomisk og miljømæssig forsvarlig, og om der derfor kan tilbydes en tilbagebetaling Genbrug af regnvand Egedal Kommune ser positivt på genbrug af regnvand. Ved genbrug af regnvand opnås fordele både for borgerne og for Egedal Kommune samt Egedal Forsyning. Opsamlet regnvand kan anvendes til toiletskylning, tøjvask, bilvask og havevanding, mens det ikke kan anvendes til f.eks. drikkevand og badning. Regnvand kan opsamles på følgende måder: Regnvandstønde: Det mest almindelige er en regnvandstønde, som stilles i nærheden af nedløbsrøret og tilsluttes, så regnen fra taget løber fra nedløbsrøret og over i tønden. En sådan tønde kan kun rumme en del af det regnvand, der falder, og anvendelsen af vandet vil typisk være til havevanding. Palletank: En palletank er en tank, der står ovenpå jorden, og typisk har et volumen på ca. 1 m³.

14 Spildevandsplan Regnvandsanlæg med nedgravet tank: Hvis regnvandet skal genbruges i husholdningen skal der installeres et egentlig regnvandsanlæg, f.eks. en stor tank, der graves ned i jorden. Fra tanken skal der installeres rør ind i huset, og regnvandssystemet må ikke kobles sammen med drikkevandssystemet. Regnvandsanlægget må kun installeres af en autoriseret VVS-installatør. Ved konkrete overvejelser omkring genanvendelse af regnvand skal der tages kontakt til Egedal Kommune, hvorved yderligere muligheder samt konkret gennemførelse herunder ansøgningsprocedure mv. kan drøftes. 3.3 Håndtering af vejvand Egedal Kommune ønsker som ovenfor beskrevet at fremme nedsivning af regnvand for at mindske belastningen på kloakkerne og recipienterne. I forhold til nedsivning af vejvand er kommunen positiv overfor dette, men vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt det er miljømæssigt forsvarligt. Egedal Kommune ser positivt på at indgå i demonstrationsprojekter hvor f.eks. muligheder for rensning af vejvand i forbindelse med nedsivning undersøges. 3.4 Beskyttelse af grundvand Der er mange årsager til, at grundvand ikke altid er egnet til drikkevand. En af disse kan være utætte kloakker, og nedsivning af spildevand. For at sikre, at grundvandet i Egedal Kommune ikke forringes, iværksætter kloakforsyningen aktiviteter, der sikrer, at afledning af spildevand ikke påvirker drikkevandet. Der er fokus på, at: Spildevand afledes i tætte, separate systemer, hvor kloakkerne omkring boringsnære beskyttelsesområder har højeste prioritet Overfladevand bør, hvor det er muligt, nedsives for at bidrage til grundvandsdannelsen Afledning og nedsivning af vejvand skal sker via olieudskiller og sandfang 3.5 Klimasikring og serviceniveau Udviklingen i klimaet i retning af kraftigere nedbørshændelser, udfordrer Egedal Forsyning mht. opretholdelse af forsyningssikkerheden, i forhold til risikoen for opstuvninger i kloakkerne med deraf følgende mulige oversvømmelse af kældre og terræn. Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 fastsætter kriterier for tilladelige hyppigheder for opstuvninger i kloakkerne med terrænoversvømmelser til følge. Disse kriterier har Egedal Forsyning valgt at efterleve, ved nyanlæg og renovering af kloakker.

15 Spildevandsplan Overordnet betyder kriterierne, at oversvømmelse af terræn som følge af overbelastning af kloakkerne, kun må ske en gang hvert 10. år i fælleskloakerede oplande og en gang hvert 5. år i separatkloakerede oplande. Ud over disse kriterier, er der ikke i lovgrundlaget eller i normer fastsat et bestemt serviceniveau som kloakforsyningerne i Danmark skal efterleve i forhold til tilsluttede boliger, virksomheder og institutioner. Egedal Kommune har fastsat følgende serviceniveau, som Egedal Forsyning vil tilstræbe at sikre sine forbrugere i forbindelse med nyanlæg eller renoveringer: Efterlevelse af Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 om tilladelige hyppigheder for oversvømmelser som følge af overbelastede kloakker. Det vil sige at kloakkerne dimensioneres, så de kan rumme en regnhændelse med en gentagelsesperiode på en gang hvert 10. år for fællessystemer og en gang hvert 5. år for separate regnvandssystemer Afvanding af enhver ejendom således, at denne kan aflede spildevand og regnvand fra stueplan uden brug af pumpning. Kan ejendommen ikke afvandes fra stueplan uden brug af pumpning, etablerer og driver Egedal Forsyningen pumpeinstallation 3.6 Energieffektivitet Egedal Forsyning tilstræber at anvende bedst egnede teknologi, med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer og anlæg. Der udarbejdes hvert år et grønt regnskab som opgør forbruget af vand, varme og el, og der føres løbende kontrol med energiudgifterne og CO 2 -regnskab iht. kravet om benchmarking. Egedal Forsyning formulerer i sit årsregnskab målsætninger og tilhørende investeringsplan med henblik på at nedsætte energiforbruget i produktionen. Egedal Forsyning forsøger aktivt via forbrugerinformation at regulere kundernes adfærd i retning mod reduceret forbrug. På tilsvarende vis deltager Egedal Forsyning i drøftelser og kortlægning af realistiske muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, bioforgasning, brug af varmepumper m.m. 3.7 Egedal Forsynings prioritering Ud over de store udfordringer med håndtering af oversvømmelser vil Egedal Forsyning i de kommende år prioritere at: Nedbringe overløb fra fælleskloakerede områder, så udledningstilladelser og kravene i vandplanerne overholdes Igangsætte aktiviteten med delvis overdækning af åbne spildevandsbassiner i Egedal Kommune Gennemgå og vurdere regnvandsudløb med henblik på etablering eller optimering af olieudskillere

16 Spildevandsplan Løbende udarbejdes samlet renoveringsplan for kloaksystemet

17 Spildevandsplan Lov - og planlægningsgrundlaget I dette kapitel gennemgås lov - og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanen overordnet. 4.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 879 af 26. juni Det fremgår af lovens formålsparagraf, at "loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet." Miljømålsloven "Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009" er en udmøntning af bl.a. Vandrammedirektivet fra EU. Loven fastsætter regler for, hvorledes der skal udarbejdes statslige vandplaner og kommunale handleplaner, begge inkl. indsatsprogram. Som udgangspunkt fastsættes det, at alle vandområder skal have opnået god tilstand senest d. 22. december 2015, idet der dog i specielle tilfælde kan ske udsættelse af fristen i op til 2 gange 6 år. Forslag til vandplaner har været i høring frem til 6. april 2011 og det forventes, at de endelige vandplaner udsendes ultimo Med udgangspunkt i de endelige vandplaner skal kommunerne udarbejde kommunale handleplaner. De kommunale handleplaner skal være endeligt godkendt senest et år efter offentliggørelsen af den endelige vandplan. Disse handleplaner afløser ikke spildevandsplanen, men der vil være overlap mellem planerne Spildevandsbekendtgørelsen Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bekendtgørelse nr af 11. de-

18 Spildevandsplan cember 2007) anvendes på alle spildevandsforsyningens- og private spildevandsanlæg. Udledningstilladelser Tilladelser til udledning af spildevand meddeles af kommunalbestyrelsen, bortset fra listevirksomheder, hvor staten er godkendelsesmyndighed. Tilladelser til udledning af spildevand fra kommunale spildevandsanlæg kan ikke meddeles førend 4 uger efter, at et udkast til tilladelse er sendt til vejledende udtalelse i Roskilde Miljøcenter (spildevandsbekendtgørelsens 12). Tilslutningstilladelser Påbud Tilladelser til tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningens kloak fra ejendomme indenfor oplandsgrænsen meddeles af kommunalbestyrelsen (miljøbeskyttelseslovens 28). Kommunalbestyrelsen kan påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg, herunder sådanne ændringer, der er nødvendiggjort af ændringer af det fælles afløbssystem (miljøbeskyttelseslovens 30). Nedsivningstilladelser Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg (spildevandsbekendtgørelsens 28). En række afstandskrav til vandindvindingsanlæg, vandløb, søer eller havet skal dog overholdes. Udledning på jordoverfladen Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen (spildevandsbekendtgørelsens 34). 4.2 Planlægningsgrundlag Planlægningsgrundlaget er udover lovgrundlaget i hovedtræk: Vandplanen med tilhørende indsatsprogrammer. Regionplanen Kommuneplanen, herunder lokalplaner Kommunens øvrige planlægning Vandplanen Vandplanen udarbejdes af staten/naturstyrelsen Roskilde. Forslagene til vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund, der er de relevante planer for Egedal Kommune, foreligger p.t. som forslag i høring. Efter høringen skal staten færdiggøre vandplanerne og derefter skal kommunerne udarbejde handleplaner til opfyldelse af vandplanerne. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den kommunale handleplan. Hvis det viser sig, at spildevandsplanen, når den kommunale handleplan foreligger, formentlig i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012, er i strid med handleplanen, vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, for at bringe den i overensstemmelse med handleplanen.

19 Spildevandsplan Vandplanerne fastlægger, at indsatsen i det åbne land overfor udledningerne fra ukloakerede ejendomme, skal være effektueret ved udgangen af Grundlaget for indsatsen er beskrevet i regionplanen. Regionplanen Regionplanen indeholder bl.a. retningslinjer for kommuneplanlægningen og sektorplanlægningen. Mest relevant for spildevandsplanen er målsætningerne for recipienterne. Regionplanen har virkning for recipienterne indtil vandplanerne er endelig vedtaget ved udgangen af 2011, men det er vurderet mest relevant at tage udgangspunkt i det foreliggende forslag til vandplan. Af betydning for spildevandsplanen er der desuden i Regionplanen/vandplanen udpeget en række områder f.eks. område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der er retningslinjer for arealanvendelsen og administration af hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Grundvandet i Egedal Kommune er en vigtig ressource. Hele kommunen er i Regionplanen/Vandplanen udpeget som område med særlig drikkevandsinteresser. De nitratfølsomme indvindingsområder fremgår af Kommuneplan Kommuneplanen indeholder mulighed for en omfattende byudvikling både til boliger og erhverv. Der er udlagt følgende store byudviklingsområder: Kong Svends Park i Smørum, Kildedal, Egedal Park i Gl. Ølstykke, Veksø Syd samt Nordbyen i Ølstykke Stationsby og det forventes, at der på sigt kommer yderligere byudviklingsområder i spil i Smørum, Veksø og Ølstykke Stationsby. Områderne er nævnt i gennemgangen af de enkelte oplande i kapitel 5. I kommuneplanen er det angivet, at i byområder skal regnvand fra tage og befæstede flader i videst muligt omfang genbruges, nedsives eller forsinkes lokalt. Øvrig planlægning Vandforsyningsplanen En vandforsyningsplans hovedformål er tilsvarende en spildevandsplan at beskrive hvilke anlæg at drikkevandsforsyningen bygger på og hvordan forsyningen i fremtiden skal udvikles. Vandforsyningsstrukturen i Egedal Kommune beskrives i de 3 vandforsyningsplaner ("Stenløse Kommune. Vandforsyningsplan januar 1999", "Ølstykke Kommune. Vandforsyningsplan. Januar 1993" og "Ledøje-Smørum Kommune. Vandforsyningsplan Juni 2000"). Der udarbejdes en samlet vandforsyningsplan for Egedal Kommune, der forventes færdig i Vandforsyningsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen. I sidste ende er det forbruget af vand som bestemmer hvor meget spildevand som kloakker og spildevandsanlæg skal håndtere. Derudover har vandindvindingsstrukturen betydning for spildevandsplanlægningen. Udsivning fra utætte kloakker eller nedsivning af spildevand kan forurene grundvandvandet. Omvendt kan en

20 Spildevandsplan øget nedsivning af rent regnvand bidrage positivt til dannelse af grundvand og dermed drikkevand til fremtidige generationer. I Egedal Kommune indvinder 15 lokale vandværker og den regionale Vandforsyning Københavns Energi. Hertil kommer cirka 400 ejendomme med egen vandforsyning. Hovedparten af det grundvand, der indvindes, går til forsyning af Hovedstadsregionens befolkning. Af betydning for spildevandsplanlægningen er de beskyttelsesområder, der er udpeget i vandværkernes indvindingstilladelser. Inden for beskyttelsesområder tillades ikke nedsivning af husspildevand, og der kan være begrænsninger i hvilke andre typer nedsivningsanlæg som tillades. På tegning 6 fremgår udstrækningen af beskyttelsesområderne. Plan og Agenda 21 strategi Egedal Kommunes Plan og Agenda 21 strategi er under udarbejdelse 4.3 Vedtagelsesprocedure og klagemulighed Spildevandsplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen for Egedal Kommune samtidig med afgørelsen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Inden spildevandsplanen kan vedtages er der en offentlig høringsperiode. Den offentlige høringsperiode skal være på mindst 8 uger. I forbindelse med udsendelse af spildevandsplanen i høring modtager Naturstyrelsen Roskilde udkastet til udtalelse. Efter høringsperiodens udløb gennemgås de indkomne bemærkninger, hvorefter planen eventuelt justeres. Herefter kan spildevandsplanen vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Det vedtagne tillæg offentliggøres og fremsendes samtidig til Naturstyrelsen Roskilde.

21 Spildevandsplan Recipientforhold Egedal Kommune afvandes via Hove Å-systemet, Værebro Å-systemet, Sillebro Å-systemet og Buresø (Græse Å) til Roskilde Fjord samt via Mølleåsystemet og Bastrup Sø til Øresund. Recipienterne er målsat i forhold til miljøkvalitetskrav efter planlovens bestemmelser. Målsætningerne for de enkelte recipienter er angivet i HURs regionplan fra 2005, der er gældende indtil vedtagelsen af de statslige vandplaner. I regionplanerne er også angivet hvilke påvirkninger, der er af de enkelte recipienter. Egedal Kommune er omfattet af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandplanen for Øresund. 5.1 Målsætningssystemet For målsætningerne anvendes følgende betegnelser: A B1 B2 B3 C D E F Skærpet målsætning; Særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Basismålsætning; Gyde- og yngelopvækstområde for laksevand Basismålsætning; Laksefiskevand Basismålsætning; Karpefiskevand Lempet målsætning; Afledning af vand Lempet målsætning; Spildevand Lempet målsætning; Vandindvinding Lempet målsætning; Okkerpåvirket I forhold til vandrammedirektivet skal vandløbenes økologiske tilstand vurderes ud fra kendskab til såvel biologiske forhold, hydromorfologiske, fysiskkemiske og kemiske forhold. De biologiske forhold bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). For vandløbene anvendes ved tilstandsvurderingen klasserne høj, god, moderat, ringe eller dårlig. Den økologiske tilstand anses for god, hvis faunaklassen er 5 eller 6, og for høj, hvis faunaklassen er 7. For visse naturlige vandløb, som ligger i meget flade-

22 Spildevandsplan områder, og hvor vandløbsbunden derfor er finkornet, betragtes tilstanden dog som god, hvis faunaklassen er Målsatte recipienter På nedenstående kort ses en angivelse af de målsatte recipienter i Egedal Kommune. Kort over målsatte vandløb i Egedal Kommune. Kortet er tematiseret i forhold til krav til faunaklasse. 5.3 Mulighed for opnåelse af god økologisk tilstand I vandplanerne er angivet, hvilken indsats, der vurderes nødvendig for at opfylde målene omkring god økologisk tilstand. På nedenstående kort ses, hvilke af recipienterne i Egedal Kommune, der ikke forventes at opfylde målsætningen, hvis der ikke sker en indsats.

23 Spildevandsplan Kort over hvilke, af de målsatte vandløb i Egedal Kommune, der ikke forventes at opfylde målsætningen i 2015 medmindre der sker en indsats. Det ses ved sammenligning af de to kort, der er vist ovenfor at der stort set ikke er nogle af de målsatte vandløb, der forventes at opfylde målsætningen, hvis ikke der sker en indsats Planlagt indsats I forhold til forbedring af recipientkvaliteten indeholder denne spildevandsplan følgende tiltag: Etablering af bassin ved overløb U14 Kloakering af 79ejendomme i det åbne land Forbedret rensning ved 107 ukloakerede ejendomme Det er ikke muligt at kvantificere effekten af tiltagene på spildevandsområdet. Givet er det dog, at forbedringerne på overløbene og de ukloakerede ejendomme vil have en gunstig effekt. Det bemærkes, at en tilfredsstillende vandløbskvalitet tillige forudsætter, at der gennemføres en række andre tiltag som f.eks.: Sikring af vandføringen

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Resumé...5 1.2 1.3 Baggrund for tillægget...5 Lovgrundlag...6 1.4 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen...6 1.5 Forhold til anden planlægning...6 2 2.1

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Vedtaget. Kloakering i det åbne land

Vedtaget. Kloakering i det åbne land 02 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Vedtaget 24.09 2014 Kloakering i det åbne land Indholdfortegnelse 1 Indledning 1 Nye kloakeringer 2 Bastbjergvej 39, 40 og 41, Ganløse 4 Blomstervej 23,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere