Afløbssystemets levetid og renovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afløbssystemets levetid og renovering"

Transkript

1 Afløbssystemets levetid og renovering - en teknisk, økonomisk og servicerelateret analyse Jes Vollertsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen Aalborg Universitet Niels Aagaard Jensen, Christian Seidelin Sørensen og Mads Uggerby NIRAS Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 13 DEFINITIONER 16 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL METODIK 19 2 OPBYGNING AF SYSTEMGENNEMGANGEN INDLEDNING EKSEMPEL PÅ ANALYSE AF ET RENOVERINGSPROJEKT DATAINDSAMLING OG -SYSTEMATISERING METODENS OPBYGNING Miljøteknisk analyse af afløbssystemets funktion Økonomisk analyse af løsningsforslag Målsætninger og prioritering af renoveringsopgaver Brugerens anvendelse af metodikken 28 3 ANALYSE AF AFLØBSSYSTEMETS TILSTAND, FUNKTION OG MILJØPÅVIRKNING TEKNISKE TILSTANDE DER FORÅRSAGER GENER Dimensionering af regnafledning Dimensionering af tørvejrsafledning Selvrensningsevne Lunker og bagfald Udformning af ledninger, brønde og bygværker; forhindringer Aggressivt grund- og spildevand (abiotisk korrosion) Udløb fra trykledninger Ledninger med stort fald samt styrt Fysiske skader, deformitet og lignende Fællessystemers bassiner Fysiske fejl, fejlkoblinger, kortslutninger og lignende Udløb fra separatsystemer og overløbsbygværker Manglende drift og vedligehold Problematiske afledningsstrukturer Dårlige adgangs- og arbejdsforhold VIRKNINGER PÅ AFLØBSSYSTEMETS TEKNISKE FUNKTION Hydraulisk kapacitet under regn Overløbshyppighed Hydraulisk kapacitet under tørvejr Sedimentaflejringer Resuspension af sediment under regn Resuspension af sediment ved daglige maksimal vandføringer 64 3

4 3.2.7 Uvedkommende vand Materialetransport fra den omgivende jord ind i ledninger Udsivning Kemisk korrosion Svovlbrintedannelse Biologisk korrosion Lugtdannelse Mekanisk erosion Rodindtrængning GENER VED DRIFT OG ÅRSAGER HERTIL Oversvømmelser af byoverflader og kældre under regn Oversvømmelser af installationer under tørvejr Eutrofiering af søer, fjorde og havmiljø Badevandskvalitet Vandløbskvalitet Grundvandskvalitet Udledning af toksiske stoffer Lugt Arbejdsmiljø Fysisk nedbrydning af afløbssystemet Skadedyr Æstetik ved regnbetingede udledninger Driftsproblemer på renseanlæg relateret til afløbssystemet Drift og vedligehold af afløbssystemet SAMMENFATNING AF PERFORMANCE INDIKATORER AFLØBSSYSTEMETS LEVETID TYPER AF SVIGT OG DISSES UDVIKLING OVER TID TEKNOLOGIVALG FOR RENOVERING LEDNINGENS FYSISKE TILSTAND DRIFT AF AFLØBSSYSTEMET SAMFUNDSUDVIKLINGEN IDENTIFIKATION AF BEHOV FOR RENOVERING ØKONOMISK KONCEPT FOR VURDERING AF RENOVERINGSLØSNINGER METODEVALG COST-EFFECTIVENESS ANALYSE Samfundsøkonomi eller selskabsøkonomi Normalisering af omkostninger Annuiseringsmetoden Implementering af performance indikatorer Afgrænsning MODELBESKRIVELSE Model inputs Model resultater MÅLSÆTNINGER OG SERVICENIVEAU SERVICENIVEAU EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE DEFINITIONER Saneringsprojekt Etape Løsning Illustration 127 4

5 8.2 SANERINGSPROJEKTER - EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE Saneringsprojekt A Saneringsprojekt B Prioritering af saneringsprojekter AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER REFERENCER 139 5

6 6

7 Forord Det er afgørende for forfatterne indledningsvis at fastslå, at der med denne publikation ikke nødvendigvis lægges afstand til det grundlag, som mange kommunale tekniske forvaltninger allerede benytter i forbindelse med igangsætning af renoveringsprojekter for deres afløbsnet. Det nye ligger i systematiseringen og bevidstgørelsen af hvilke elementer og beslutningsveje, der indgår i den samlede proces. Det har været forfatterne magtpåliggende, at denne proces bliver logisk besluttet og gennemført, især derved, at den indledende analyse af afløbssystemets tilstand både adskilles fra og integreres med den tilhørende virkning og de potentielle gener det er jo på grund af generne, at vi overhovedet ofrer tanker og ressourcer på afløbsnettets renovering! Har vi først på logisk vis gennemført denne samlede analyse, ligger vejen åben for både den økonomiske vurdering og den enkelte kommunes efterfølgende stillingtagen til hvilke specifikke mål, der skal opnås for afløbssystemets udbygning og forhåbentlig fremtidssikring. Hermed har vi fået hvad vi ønsker, nemlig mere for pengene eller sagt mere nøgternt optimal udnyttelse af ressourcerne. Hvilke mål der vægtes tungest og hvordan disse mål bliver fortolket, er en kommunalpolitisk beslutning, der skal være synlig og danne ledetråden for forvaltningens udbygning, drift og vedligehold af afløbssystemet. Nærværende projekt giver et bud på en sådan systematisk integrationen af det tekniske grundlag for renoveringsbehovet, de økonomiske overvejelser der skal gøres samt de politiske mål for afløbssystemets funktion herunder forhold der vedrører ledningsejeren, kloakforsyningens mandskab, brugerne af systemet og det eksterne miljø. Denne rapport retter sig basalt mod at etablere en metodik for hvorledes et højt serviceniveau af et kommunalt afløbssystem kan opnås. Dette serviceniveau skal i en udvidet forståelse ikke blot etableres over for brugerne af systemet, men i lige så høj grad over for de fysiske omgivelser, som påvirkes af afløbssystemets eksistens. Det er således et helhedssyn på afløbssystemets funktion, der vil blive lagt til grund for begrebet et godt afløbssystem. Det er ledningsejerens legitime ret og pligt, at dette helhedsorienterede serviceniveau opnås på et økonomisk forsvarligt grundlag. Dermed bliver der lagt op til en sammenhængende teknisk og økonomisk analyse, som vil blive efterfulgt af en vurdering og afvejning af de kvalitetskriterier, som ikke er sammenlignelige. Denne samlede forståelse udgør således det logiske grundlag for renoveringsprocessens planlægning og gennemførelse. Tidshorisonten er afløbssystemets teknologiske levetid, dvs. den tidsperiode, hvor systemet opfylder de krav og ønsker, der fremgår af de opstillede servicemål. Det bliver dermed dette projekts overordnede mål at beskrive og etablere metodikken for håndteringen af disse forhold. 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner Projekt har til formål at medvirke til processen det bedst mulige afløbssystem for pengene ved at præsentere en metodik for renoveringen under hensyntagen til en bred vifte af kriterier for teknisk funktion, miljøpåvirkning, økonomi og serviceniveau. Det opfattes som vigtigt, at en sådan metodik er udarbejdet under grundig hensyntagen til bæredygtige tekniske, miljømæssige og økonomiske principper samtidigt med, at den er åben for lokale ønsker og behov. Projektet præsenterer metoder og strategier, der kan anvendes som beslutningsværktøjer ved renovering og udbygning af det danske afløbsnet. Værktøjerne tager udgangspunkt i de drifts- og miljømæssige gener, der skabes af uhensigtsmæssig funktion, tilstand og indretning af afløbssystemet, vurderer disses økonomiske konsekvenser og sætter dem i forhold til den lokale målsætning og strategi for renovering. Ved brug af teknisk-objektive værktøjer identificeres og kvantificeres først de problemer, der måtte være i et kloakopland. Afløbssystemet analyseres for tekniske forhold, der kan føre til behov for renovering eller nyanlæg, og der redegøres for potentielle problemer forårsaget af disse tekniske forhold. Værktøjerne kobler problemer og gener med de tekniske årsager hertil, og der opstilles målbare funktionskriterier (performance indikatorer, PI) for et bredt spektrum af problemstillinger. Funktionskriterierne er kvantificerbare i form af PI-værdier, der kan benyttes som indikatorer for graden af målopfyldelse. Opfyldelsen af en given målsætning for renovering med udgangspunkt i afløbssystemets tekniske funktion overlejres til enhver tid af de økonomiske konsekvenser. Der præsenteres følgelig et værktøj til vurdering af det økonomiske perspektiv i form af en selskabsøkonomisk Cost-Effectiveness Analyse (CEA) af de tekniske løsningsforslag. Resultatet af en CEA udgør et overskueligt grundlag for en teknisk prioritering af de enkelte saneringsprojekter eller løsningsalternativer. For det enkelte projekt måles Cost ved den annuiserede nettoomkostning, mens Effectiveness måles ved ændring i udvalgte PI-værdier. Forholdet (ratioen) mellem Cost og Effectiveness indikerer, hvor omkostningseffektiv den betragtede investering er med henblik på det enkelte funktionskriterium. For at sammenligne forskellige projekter, rangordnes Cost-Effectiveness ratioen, og projektet med den bedste ratio favoriseres. Ved sammenligning af visse alternativer, er effekterne ikke sammenlignelige, og prioriteringen må foretages på kvalitativt grundlag. Den mere objektive og systemafhængige indgangsvinkel til valg af en aktuel strategi for renovering, overlejres af ønsker og krav, der typisk vil være afledt af såvel lokale som samfundsmæssige forhold. Dermed fastlægges et serviceniveau, der defineres i form af ønsker og behov, og som vil variere i tid og sted. De tekniske og økonomiske muligheder for en given kloakrenovering bliver hermed filtreret gennem den enkelte kommunes sæt af målsætninger og strategier for slutteligt at ende i en samlet bæredygtig løsning. Metodikken giver med andre ord ikke faste teknisk-økonomiske løsninger til 9

10 en given problemstilling, men er åben for en aktiv medvirken af beslutningstageren. I overensstemmelse med ovenstående bliver arbejdsgangen i renoveringsprocessen følgende: Projektet fokuserer på at skaffe et helhedssyn på renoveringsprocessen og den samfundsmæssige indflydelse herpå. Afløbssystemets muligheder for at kunne tilpasse sig fremtidige pt. ukendte funktions- og miljøkrav er i denne sammenhæng et væsentligt hensyn. Til opfyldelse af dette formål behandles 10

11 en vifte af funktions- og miljøorienterede muligheder og økonomiske konsekvenser for kloakrenovering, samt disses endelige prioritering med udgangspunkt i ønskede aktuelle servicemål og fleksibilitet. Overordnet har projektet dermed til formål at etablere et grundlag for renovering og udbygning af et afløbsnet, som den enkelte kommune i praksis vil kunne forholde sig til. Anvendelsen af de udviklede metoder og strategier er sket med dette for øje og er vist gennem et større eksempel. I rapporten er der lagt stor vægt på såvel en systematisering som en bevidstgørelse af de elementer og beslutningsveje, der indgår i den samlede proces i tilknytning til renoveringen af kommunernes afløbssystemer. Til yderligere illustration af den bagvedliggende tankegang er der givet eksempler på anvendelse, der belyser delelementer i arbejdsgangen for renoveringsprocessen. Rapporten giver baggrund og procedure for, hvorledes tekniske, miljømæssige, økonomiske og servicerelaterede aspekter kan inddrages i en renoveringsproces for et afløbssystem. Herved opnås en samlet optimal funktion indenfor systemets teknologiske levetid. Som en del af denne procedure gives endvidere forslag til, hvorledes detaljer i denne forbindelse inddrages, eksempelvis i form af valg af performance indikatorer (PI er) for afløbssystemets funktion samt detaljer vedrørende den økonomiske analyse. Det er i denne forbindelse magtpåliggende at få præciseret, at disse detaljer ikke er mere fastlagte end at der fortsat er åbent for fortolkning og valg afledt af den enkelte brugers ønsker og behov. Begrebet levetid er central ved enhver anlægs- eller renoveringsopgave for et afløbssystem. Kravet til denne opgave er i korthed udtrykt gennem en teknologisk levetid, der i bund og grund er bestemt af det til enhver tid ønskede serviceniveau. En lang fysisk levetid af et afløbssystem bliver derfor kun meningsfuld, såfremt vi har indbygget fleksibilitet, således at vi senere vil kunne tilføje ny teknologisk levetid og dermed udnytte den fysiske restlevetid. Det vil være ønskeligt, om denne rapports metode vil blive benyttet i denne sammenhæng. 11

12 12

13 Summary and conclusions The purpose of this project is to contribute to the process of achieving the best possible sewer system for the money available. This task is undertaken by developing a methodology for sewer rehabilitation, taking into account a large number of criteria for technical operation, environmental impacts, economy and service level. It is considered important that such methodology is developed with due regard to sustainability, technological, environmental and economic principles, at the same time allowing consideration of local objectives and needs. The project presents methods and strategies, which can be applied as decision support tools for renovation and development of the Danish sewer system. The starting point of the tool is the operational problems and environmental impacts resulting from poor operation, state and structure of the sewer system. The tool then addresses the economic consequences and puts them in relation to the local objectives and strategies for rehabilitation. By means of a technical-objective tool, the problems in a sewer catchment area are identified and quantified. The sewer system is then analyzed with respect to conditions that may result in the need for rehabilitation. Potential problems originating from the network itself are discussed. The tool links problems and adverse effects with their technical origin. Quantifiable performance indicators (PI s) are defined for a broad range of issues. The performance indicators are quantified in terms of PI values that can be used to determine to which degree objectives are met. Meeting a certain objective for the technical operation of a sewer system is at any time overlayered by the economic consequence hereof. Consequently, a tool for evaluation of the economic perspectives of the technological rehabilitation solution, in terms of a Cost-Effectiveness Analysis (CEA), is presented. The CEA establishes a sound basis for the technological prioritization of each rehabilitation project or solution method. For each project or solution the Cost is measured by the annuity of the net costs, and Effectiveness is measured by the change in selected PI s. The ratio between Cost and Effectiveness indicates how cost-effective an investment is with respect to selected performance indicators. To compare different projects or solutions, the cost-effectiveness ratios are ranked, and the best ratio is favoured. For some alternatives, the performance indicators are not comparable, and the prioritization must be done on a qualitative basis. The impartial and system-depending approach for choosing a rehabilitation strategy is overlayered by objectives and demands originating from local and national interests. Thus, a service level is defined in terms of objectives and demands, which vary in time and space. The technical and economic possibilities for a rehabilitation project are hereby filtered through the objectives and strategies of each municipality, finally resulting in an overall and sustainable solution. In other words, the methodology does not result in a 13

14 fixed technological/economic solution of a problem, but paves the way for an active interaction with the decision maker. In agreement with this, the procedure in the rehabilitation process is as follows: Focus of the project is on the establishment of a holistic rehabilitation process, including socio-economic influences. In this context, the capability of the sewer system to adapt to future and, at the time, unknown aspects of operation and environmental impacts, is crucial. To meet this objective, a 14

15 broad spectrum of operational and environmental possibilities and economic consequences of sewer rehabilitation is addressed. Furthermore, the final prioritization, with starting point in the desired service level and flexibility of the system, is dealt with. Overall, the project has the purpose of establishing a basis for rehabilitation and development of a sewer system, which a municipality in practice can operate. An example is given of application of the developed methods, with this purpose in mind. Emphasis is on the systematization and awareness of elements and decision processes, which are part of the overall sewer rehabilitation process. To further illustrate the underlying ideas, examples are given that illustrate the use and importance of elements of the rehabilitation process. The report provides the background for and the procedures with which technological, environmental, economical and service-related aspects can be included in the sewer rehabilitation process. Hereby, operation of the sewer within its service life time is optimized. As part of this procedure, proposals are given on how to include e.g. the choice of performance indicators (PI s) for the characterization of the sewer, as well as details regarding economic aspects. It is in this respect important to emphasize that the procedure is not rigid, but open for interpretation and choices according to the needs and objectives of individual users. The concept of lifetime is central for any construction or rehabilitation work of the sewer system. Briefly stated, the requirement for this task is expressed through the technological lifetime, which, basically, is determined by the actual demand for a certain level of service. A long physical lifetime of a sewer system is therefore only meaningful when the system is based on flexibility. Hereby it becomes possible later to add technological lifetime, and, thus, make use of the residual physical lifetime. It would be advisable to apply the method described in this report in this context. 15

16 Definitioner Afløbssystem Et afløbssystem defineres i dette projekt som summen af de tekniske installationer i form af ledninger, bygværker, indretninger på byoverfladen mv., der betinger, at byspildevand og regnvand kan opsamles og transporteres i det offentlige rum frem til renseanlæg eller anden form for afledning. Afløbssystemet omfatter dermed indretninger til regnvandets eventuelle håndtering i oplandet, men ikke installationer, der specifikt vedrører slutbehandling af spildevand på renseanlæg. Annuiseringsmetoden En økonomisk analysemetode, hvor investeringer omregnes til annuiteter, som derved umiddelbart kan sammenlignes med årligt forekommende driftsudgifter og -indtægter resulterende i en samlet årlig omkostning ved en renoveringsproces. Det afløbssystem, som har lavest annuitet i forhold til effekten, er derfor omkostningsmæssigt mest attraktivt. En PI-værdi kan anvendes som mål for opnået effekt forudsat at dennes enhed er angivet på årsbasis. Cost-Effectiveness Analyse (CEA) CEA er en økonomisk analyse af et teknisk løsningsforslag, som finder sted på et selskabsøkonomisk grundlag, idet Cost er den annuiserede nettoomkostning ved løsningsforslaget og Effectiveness måles i form af summen af en række ændringer i værdierne for de valgte performance indikatorer. Et antal løsningsforslag til en kloakrenovering kan dermed rangordnes mht. omkostningseffektivitet. Performance indikator (PI) En indikator, der kvantificerer graden af ønsket tilstand, funktion eller indretning (ydeevnen) for et afløbssystem og som dermed kan benyttes for at angive graden af ønsket opfyldelse af en given egenskab ved systemet. En PI-værdi er dermed det bestemmende bindeled mellem en teknisk-miljømæssig analyse og en økonomisk analyse. Som kvantificerbar størrelse (numerisk værdi) omfatter en PI-værdi derfor også en fysisk enhed, eksempelvis antal overløb per år, hyppigheden af terrænoversvømmelser eller indsivet vandmængde per år. Renoveringsproces En proces der kan iværksættes, når det opstillede serviceniveau for et afløbssystems tilstand, funktion og indretning ikke længere opfyldes i ønsket omfang. Sådanne manglende servicemål kan være af teknisk, miljømæssig eller økonomisk karakter eller de kan være fastlagte i form af lokalt opstillede målsætninger eller myndighedskrav. Serviceniveau Et kvalitetsniveau for et afløbssystem i form af ønsket tilstand, funktion eller indretning, der kan omfatte aspekter af teknisk, miljømæssig og økonomisk karakter samt omfatte forhold, der er afledt af lokale ønsker og krav fra myndigheder. Et serviceniveau relaterer sig 16

17 til ledningsejeren, kloakforsyningens mandskab, brugerne af systemet eller det eksterne miljø. Et serviceniveau fastlægges ud fra en kvantificerbar (objektiv) CEA, der overlejres af en ikke-kvantificerbar del, som omfatter en (subjektiv) hensyntagen til ikke-målbare forhold. Et serviceniveau er underlagt variationer i både tid og sted. Som eksempel på serviceniveau kan nævnes, at der højest accepteres terrænoversvømmelse fx hvert 10 år eller at indsivning højest må udgøre fx 20% af den samlede vandmængde i afløbssystemet. Teknologisk levetid Den tidsperiode inden for hvilken et afløbssystem opfylder de krav og ønsker, der fremgår af de opstillede mål i form af et serviceniveau. Den teknologiske levetid er typisk betragtelig mindre end den rent fysiske levetid, der udelukkende omfatter konstruktions- og materialemæssige forhold. 17

18 1 Indledning 1.1 Baggrund Det danske afløbssystem, der omfatter et ca km offentligt ledningsnet, renoveres og udbygges på årsbasis for ca. 1 mia. kr. Ud over denne anlægsinvestering anvendes betydelige ressourcer på driften heraf. Såvel anlæg som drift er brugerbetalt og administreres af de kommunale myndigheder og vidt forskellige målsætninger og kriterier for ønsket funktion lægges til grund for renovering og udbygning af nettet. Det foreliggende projekt tager dette forhold som udgangspunkt. På dette grundlag fokuseres på de forhold, som indgår i hele renoveringsprocessen, med det overordnede mål at optimere de anvendte ressourcer i dette stykke dansk infrastruktur. Det er i udgangspunktet en udfordring, at et afløbssystem har en potentiel fysisk levetid (funktionsperiode) på måske 100 år eller mere, og at den tilhørende teknologiske udvikling og de samfundsmæssige krav til afløbssystemets funktion udvikler sig grundlæggende over måske blot 10 år. En lang funktionsperiode af et afløbsnet er af en lang række årsager naturligvis ønskelig; så meget desto mere er fremtidssikringen ved renovering heraf nødvendig. Det er ikke tilstrækkeligt, at et afløbssystem som sådant stadig er fysisk intakt, hvis det ikke lever op til dagens funktionskrav. Der er dermed behov for at skelne mellem fysisk og teknologisk levetid af et afløbssystem. Der er behov for at betragte renovering af et kloaksystem i forhold til en øjeblikkelig investering og med en ønsket funktion (funktionsforbedring) her og nu. Ønsket om at tilgodese funktionen på lang sigt stiller krav til fleksibilitet i vor måde at renovere på. Der er derfor behov for at tydeliggøre målet med en renovering og systematisere den måde hvorpå selve renoveringsprocessen skal finde sted. I modsat fald bliver renovering af afløbsnettet en konserverende faktor, der vil lægge hindringer i vejen for den fremtidige håndtering af vandressourcen i vore byer. Det aktuelle projekt har til formål at medvirke til processen et bedre afløbssystem til en fornuftig pris ved at udarbejde en metodik for renoveringen under hensyntagen til en bred vifte af kriterier for teknisk funktion, miljøpåvirkning, økonomi og serviceniveau. Det opfattes som vigtigt, at en sådan metodik er udarbejdet under grundig hensyntagen til tekniske, miljømæssige og økonomiske principper samtidigt med, at den er åben for lokale ønsker og behov. Fleksibilitet ved valg af renoveringsløsninger bliver væsentlig ikke mindst på grund af ændringer i samfundets krav til funktion. 1.2 Formål Projektet har således til formål at udvikle og belyse metoder og strategier, der kan anvendes som beslutningsværktøjer ved renovering og udbygning af det danske afløbsnet. De nævnte beslutningsværktøjer tager udgangspunkt i kriterier, der kan grupperes som værende af enten driftsmæssig eller 18

19 miljømæssig karakter (den samlede tekniske funktion), og som afhængig af en række eksterne forhold skal opfyldes i samspil med økonomi og de aktuelle, lokale behov og samfundsmæssige krav. Opfyldelsen af en given målsætning for renovering med udgangspunkt i afløbssystemets tekniske funktion overlejres til enhver tid af de økonomiske konsekvenser. Den mere objektive og systemafhængige indgangsvinkel til valg af en aktuel strategi for renovering, overlejres af ønsker og krav, der typisk vil være afledt af såvel lokale som samfundsmæssige forhold. Dermed fastlægges et serviceniveau, der defineres i form af ønsker og behov, og som vil variere i tid og sted. De tekniske og økonomiske muligheder for en given kloakrenovering bliver hermed filtreret gennem den enkelte kommunes sæt af målsætninger for sluttelig at ende i en samlet bæredygtig og lokal ønskelig løsning. Metodikken giver med andre ord ikke faste teknisk-økonomiske løsninger til en given problemstilling, men er åben for en aktiv medvirken af beslutningstageren. Der vil med projektet blive fokuseret på at skaffe et helhedssyn på renoveringsprocessen og den samfundsmæssige indflydelse herpå. Afløbssystemets muligheder for at kunne tilpasse sig fremtidige pt. ukendte funktions- og miljøkrav er i denne sammenhæng et væsentligt hensyn. Til opfyldelse af dette formål behandles en vifte af funktions- og miljøorienterede muligheder og økonomiske konsekvenser for kloakrenovering, samt disses endelige prioritering med udgangspunkt i ønskede aktuelle servicemål og fleksibilitet. Overordnet har projektet dermed til formål at etablere et grundlag for renovering og udbygning af et afløbsnet, som den enkelte kommune i praksis vil kunne forholde sig til. Anvendelsen af de udviklede metoder og strategier er sket med dette for øje og er eksemplificeret gennem et større eksempel. 1.3 Metodik Som nævnt i det foregående behandler projektet renoveringsprocessen for afløbsnet ud fra følgende 3 hovedhensyn: Den miljøtekniske funktion defineret under hensyntagen til de brugsog omgivelsesmæssige gener, som forekommer i såvel afløbssystemet som i dets fysiske omgivelser De økonomiske konsekvenser af en række teknisk relevante muligheder for renovering Brugerønsker og fleksibilitet Figur 1-1: Princip for analyse og prioritering af hovedhensynene ved en renoveringsproces. Det er udgangspunktet, at de to førstnævnte hensyn kan operationaliseres i forhold til en række eksternt givne forudsætninger. Efterfølgende er det opfyldelsen af en række lokale og brugerrelaterede ønsker et politiske valg 19

20 som på et miljøteknisk-økonomisk sundt grundlag vil bestemme, hvorledes renoveringen skal gennemføres. Hele strategien for behandling af en renoveringsproces kan derfor illustreres gennem Figur 1-1, der mere detaljeret vil blive kommenteret i Kapitel 2. Det er med den skitserede metodik projektets overordnede mål at give både teknikere og beslutningstagere i den kommunale sektor et værktøj, som kan benyttes ved valg af kloakrenovering for et konkret opland på et systematisk grundlag og under hensyntagen til forhold, som grundlæggende set ikke er sammenlignelige. 20

21 2 Opbygning af systemgennemgangen 2.1 Indledning Afløbssystemet skal holdes i en sådan tilstand, at det opfylder ønsket funktion og ikke giver anledning til væsentlige gener for borgere, miljøet, driftspersonalet og ledningsejeren. For at forebygge gener, skal renoveringer af systemet sættes i værk før systemet svigter. Det ideelle afløbssystem skal ikke ses, lugtes, eller på anden vis forårsage gener. Afløbssystemets formål er at opsamle og flytte spildevand og regnvand fra kilde til renseanlæg og recipient samt at fungere i en integreret sammenhæng med disse omgivelser. Ligesom andre forsyningssystemer er afløbssystemet en skjult infrastruktur, som skal virke, uden at brugeren er opmærksom på, at systemet eksisterer. Så længe brugeren individet såvel som samfundet bliver betjent af systemet på ønsket vis og ikke bliver generet af dets drift, så længe må systemet siges at fungere tilfredsstillende. Afløbssystemet kan medføre en række forskellige gener for individ og samfund. Hver især eller i kombination kan disse gener gøre renovering påkrævet. En væsentlig type af gener skabes, når afløbssystemet har utilstrækkelig evne til at opfylde sin grundlæggende funktion altså at lede spildevand fra kilde til recipient og renseanlæg. Under tørvejr vil samfundet altid forvente at spildevandet kan bortledes, hvorimod man under regn accepterer, at vandet ikke altid kan bortledes i den takt regnen falder. Under såvel regn som tørvejr kan afløbssystemets drift føre til, at det eksterne miljø forringes enten direkte eller via forringede vilkår for den efterfølgende rensning af spildevandet. Eksempelvis vil ringe hydraulisk kapacitet under regn kunne give anledning til hyppige aflastninger, med negativ påvirkning af recipienter til følge. Utætheder i systemet kan give anledning til ind- og udsivning, der igen påvirker recipienter og grundvand. Enkeltpersoner kan blive generet af forhold, der ikke nødvendigvis har betydning for det eksterne miljø eller systemets transportkapacitet, og utætheder kan føre til lokale lugtgener og skadedyrsproblemer. De mest udsatte enkeltpersoner er det driftspersonale, der arbejder med afløbssystemet, og arbejdsmiljøhensyn skal derfor medtages når renovering prioriteres. Hvilke forhold der vejer tungest, er ikke givet på forhånd. Skal gentagne oversvømmelser af kældre eksempelvis veje tungere end forringet badevandskvalitet? Systemgennemgangen, der er præsenteret i nærværende rapport, skal ikke give svar på sådanne spørgsmål, men giver i stedet anvisninger på, hvordan en systematisk afvejning af sådanne usammenlignelige forhold kan opnås. 21

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DETEKTERING AV FREMMEDVANN

DETEKTERING AV FREMMEDVANN DETEKTERING AV FREMMEDVANN RIN årsmøte 13. august 2015 Peter Plejdrup Poulsen Dagsorden Hvem er jeg? Hvad er fremmedvann? NIRAS erfaringer og tilgang til detektering af fremmedvann Anvendelse af DTS/fiberoptik

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Praktiske erfaringer med Svovlbrinte Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Hvad er svovlbrinte? Hvordan opstår Svovlbrinte? Hvad gør vi ved det? Omgivelserne Praktiske erfaringer Personsikkerhed

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere