På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt."

Transkript

1 Rebild Kommune Hobrovej Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: Projekt nr.: T: E: BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning af tilbud på ovenstående projekt fremsendes hermed vore bemærkninger til de indkomne tilbud, herunder anbefaling af valg af entreprenør. På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Tilbudsafgivning Udbudsmaterialet var udsendt til 6 forhåndsudvalgte entreprenørfirmaer. Ved afholdelse af begrænset licitation den 31. marts 2014, kl. 11:00 hos MOE A/S, Østre Havnegade 18, 9000 Aalborg blev der afgivet 6 tilbud med følgende rækkefølge: Nr. Firma Tilbud 1 HMN Entreprenøren A/S Gunnar Nielsen A/S Aabybro Entreprenørforretning A/S A/S Mortensen & Nymark Chr. Guldhammer Jensen A/S Carsten Kristensen A/S De angivne licitationstilbud er ekskl. moms. Gennemgang og vurdering af lavestbydendes tilbud. Tildelingskriteriet for nærværende entreprise er laveste pris. Tilbud med laveste pris, kr ekskl. moms, blev afgivet af HMN Entreprenøren A/S. MOE A/S Østre Havnegade 18, 1.th DK-9000 Aalborg T: CVR nr.:

2 Ved gennemgang af tilbuddet fra HMN Entreprenøren A/S bemærkes følgende: Den vedlagte Tro- og loveerklæring er korrekt udfyldt og viser, at firmaet ikke har ubetalt/forfalden gæld til det offentlige. Tilbuddet er ikke behæftet med bemærkninger eller forbehold. Samtlige poster i tilbudslisten er prissat. Tilbuddet er behæftet med følgende regnefejl: Post Ø600 PP rensebrønd, inkl. karm og tæt dæksel 40 t, dybde= 1,6 3,6 m. på i alt ,00 kr. er ikke medregnet i den samlede tilbudssum. Baseret på ovenstående forhold vurderes det, at tilbuddet fra HMN Entreprenøren A/S er konditionsmæssigt og lavest, hvorfor det anbefales Rebild Kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S, at indlede kontraktforhandling med dette firma med henblik på indgåelse af kontrakt om entreprisens udførelse. Det skal bemærkes, at den samlede tilbudspris fra HMN Entreprenører A/S på kr. bibeholdes trods regnefejl. Revideret anlægsbudget På baggrund af tilbuddet fra lavestbydende entreprenørfirma, er der udarbejdet et forventet anlægsbudget for byggemodningsentreprisen (Rebild Kommune) og kloakentreprisen (Rebild Vand og Spildevand A/S). Fordelingen af udgifter til henholdsvis Rebild Kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S er fundet ud af hvilke poster, der hører under den enkelte bygherre. Fællesudgifterne så som Arbejdsplads er fordelt efter den fordeling af udgifter, som de øvrige poster giver. Det betyder, at Rebild Kommune afholder 63 % af fællesudgifterne og Rebild Vand og Spildevand A/S afholder 37 % af fællesudgifterne. Anlægsbudgettet for Rebild Kommune udgør i alt kr ekskl. moms, jf. bilag 1. Med venlig hilsen MOE A/S Mandy P. Mittelstädt Anlægsingeniør Bilag: Bilag 1, Anlægsbudget Rebild Kommune Bilag 2, Fordeling af omkostninger efter tilbudslistens poster Side 2 af 3

3 Bilag 1 Rebild Kommune Anlægsbudget pr. 02. april 2014 Anlægsentreprise kr Geoteknisk arbejde, inkl. miljøundersøgelser, Landinspektør, opmåling, afsætning, skelafmærkning, rids osv. Detailprojekt, udbud, tilsyn, byggemøder, projektopfølgning kr Uforudseelige udgifter kr Samlet anlægsbudget kr Tilslutningsafgifter: Tilslutningsafgift kloak 2014 kr Tilslutningsafgift el-forsyning, 2014 kr Tilslutningsafgift vand, baseret på tilbud fra Sørup Vandværk, 2014 kr. ikke modtaget Samlet budget tilslutningsafgifter kr Forudsætninger: Alle angivne beløb er ekskl. moms. Entreprenørens regnefejl er udjævnet over poster 3.2 (Rebild Forsyning). Der er ikke indregnet udgift til bygherrens egen administration i projektperioden. Der er ikke indregnet afgifter/gebyr vedr. landinspektør på kr. ca Side 3 af 3

4 1 1 ARBEJDSPLADS M.V. 1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads Indretning, drift, afrigning og rømning af arbejdsplads. 1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger - - Sum Afspærring og afmærkning. - - Sum Trafikregulerende foranstaltninger. - - Sum Etablering af midlertidige overkørsler samt gang- og kørebroer. - - Sum Rystelsesmålere Levering, leje, montering, drift, dokumentation, nedtagning og flytning af rystelsesmåler inkl. alt. døg n JORDARBEJDER 2.1 Rydning Rydning af areal. - - Sum Muldjord Muldjord fra vejudlæg, at afrømme og oplægge i depot, t=30 cm. Flytteafstand m. m² Udlægning og udjævning af muld i rabatter, t=10cm. m² Græssåning Græssåning i rabatter og grønne områder. m² Afgravning af jord Afgravning for vejanlæg og oplægning af råjord i lokalt depot, t = 30 cm, Flytteafstand m. m³ Udskiftning Tilkøring af materiale til udjævningslag, støttelag, omkringfyldning og tilfyldning. m³

5 2 3 AFVANDING 3.1 Jordarbejde for ledninger. Levering og lægning af ledninger i fællesgrav i følgende dimension, inkl. lænsning; levering og etablering udjævningslag, omkringfyldning såfremt eksisterende ikke er egnet, tilfyldning til underside bundsikring, komprimering og bortkørsel af overskudsjord til jordvold/eget tip. Spuling og TV-inspektion. Spildevandsledninger ø160 pvc, SN8-ledning, dybde=1,6-3,6m m Regnvandsledninger i fællesgrav ø200 PVC, SN8-ledning, dybde=1,3-2,3m m ø315 PP, SN8-ledning, dybde=1,6-3,5m m ø1200 bt. rørbassin, dybde=2,3-3,5m m Brønde 3.2 Forberedelsesarbejder og jordarbejde for etablering af brønde, oplægning i sidedepot, genindbygning, såvel som børtkørsel til jordvold/eget tip alt inkl., samtlige materialer, tilslutninger, spærrebold, lænsning og 5 cm afrettet sandlag. Levering og sætning af brønd inkl. samtlige materialer, tilslutninger, omkringfyldning og komprimering. Levering og montering af dæksel inkl. alt. Spuling, rensning, opmåling og brøndrapporter. For følgende dimension og gravdybde: Spildevandsbrønde Entreprenørens regnefejl er udjævnet over poster Ø600 PP rensebrønd, inkl. karm og tæt dæksel 40 t, dybde= 1,6-3,6 m. Ø315 PP skelbrønd inkl. karm og betondæksel, dybde= 2,0-2,5 m. Samt levering, lægning og montering af stikedning ø160 PVC SN8, dybde = 1,9-2,7 m varierende længde ca. 4-7 m. Iht. beskrivelsen oplægning af råjord i depot, udjævningslag, omkringfyldning og tilfyldning og komprimering. stk stk

6 3 Regnvandsbrønde Ø600 PP rensebrønd inkl. karm og tæt dæksel 40 t, dybde= 1,6 m. stk Ø1250 bt. rensebrønd inkl. kegel, karm og tæt dæksel 40 t, dybde ca. 3,5 m. stk Ø1250 bt. rensebrønd med sandfang (t=0,5m) inkl. kegel, karm og tæt dæksel 40 t, dybde ca. 2,7 m. Levering og montering af centrifugalbremse af rustfrit syrefast stål i brønd inkl. gribeklo på vandbremse. Væghængt, ydelse på 5 l/s ved 1,7 m opstuvning; inkl. kobling og løftestang, inkl. alt. stk Ø315 PP skelbrønd inkl. karm og betondæksel dybde= 1,8-2,6 m. Levering, lægning og montering af stikedning ø110 SN8, dybde = 1,6-2,6 m varierende længde ca. 4-7 m. Iht. beskrivelsen oplægning af råjord i depot, udjævningslag, omkringfyldning og tilfyldning og komprimering. stk Vejafvanding Ø315 PP vejafvandingsbrønd med 70 l sandfang inkl. karm og rist (40t), ø160 pvc, SN8, varierende længde ca m og tilslutning til ny regnvandssystem, dybde= 1,2-1,7 m. stk Ø315 PP vejafvandingsbrønd med 70 l sandfang inkl. karm og rist (40t), 22 m ø160 pvc stikledning, SN8 og tilslutning til ny regnvandssystem, dybde= 1,2 m. stk Flytning af eksist. ø315 PP vejafvandingsbrønd samt rist, levering og etablering af ca. 6 m ø160 pvc, SN8 og tilslutning til eksist. regnvandssystem dybde= 1,4 m. stk Jordarbejde for drænledninger. Levering og lægning af ø80/92 mm korrugerede drænrør, SN8, inkl. tilslutninger med godkendt manchet; lænsning, levering og etablering af drænkasse med 0/8 mm filtergrus, fiberdug, tilfyldning, komprimering og bortkørsel til jordvold/eget tip. Spuling. m

7 4 3.4 Fjernelse af anlæg Fjernelse af eksist. rendestensbrønd samt stikledning inkl. bortkørsel og deponering af materialer. Eksist. rist genbruges. Inkl. alt. stk Fjernelse af ca. 9 m eksist. ø200 PVCledning inkl. overskæring, bortkørsel og deponering af materialer. Inkl. alt. - - Sum RETABLERINGSARBEJDER 4.1 Jordvold Indbygning af overskudsmuld- og overskudsråjord i jordvold vest for byggegrunde og retablering af berørt areal ved jordvold, alt inkl. m³ Planum at regulere Regulering og komprimering ved veje. m³ Retablering af dyrkningsareal, inkl. grubning og planering/fræsning, alt inkl. 4.3 Bundsikringsgrus at levere og indbygge m² Levering og indbygning af 30 cm bundsikringsgrus under veje, inkl. alt. m² Levering og indbygning af 20 cm bundsikringsgrus under rabat på veje, inkl. alt. m² Stabilt grus SG (II) at levere og indbygge Levering og indbygning af SG (II) 20 cm tykkelse under veje inkl. alt. m² Levering og indbygning af SG (II) 10 cm tykkelse under under rabatarealer inkl. alt. 4.5 Komprimeringskontrol Komprimeringskontrol af tilfyldning i ledningsgrav og ved retableringen af befæstelser. m² sæt 4 sum

8 5 5 BELÆGNINGSARBEJDER 5.1 Grusasfaltbærelag GAB kg/m² på stam- og stikvej inkl. 1 rampe pr. grund i 4 m bredde. m² GAB kg/m² på stam- og stikvej inkl. 1 rampe pr. grund i 4 m bredde. m² Pulverasfalt PA sort, 70 kg/m 2, at levere og udlægge på stam- og stikvej, inkl. opretning, fræsning. Slidlag påregnes udlagt i m² PA sort, 50 kg/m 2, at levere og udlægge på stam- og stikvej, inkl. opretning, fræsning. Slidlag påregnes udlagt i m² Kantsten Levering, tilpasning og sætning af rabatkantsten i beton inkl. fugebånd. m DIVERSE ARBEJDER 6.1 Vandforsyningsledninger Jordarbejde for op til ø50 mm PE vandforsyningsledning med op til 1,2 m jorddækning, udjævningslag, omkringfyldning lægning af markeringsbånd (leveres af forsyningsejer). Tilfyldning inkl. komprimering og oplægning af overskudsjord i depot, inkl. alt. Jf. post 6.1.1, jordarbejde for etablering af ø32 mm vandstikledning til parcel, varierende længde 2 til 7 m, inkl. alt. m 150 stk. 5

9 6 6.2 El-forsyningskabler mv Jordarbejde for trækrør ø110 mm PVC til elforsyning mv., lægning trækrør med træksnor med ca. 0,7 m jorddækning, længde ca. 7 m, udjævningslag, omkringfyldning og tilfyldning inkl. komprimering, inkl. alt. stk Jordarbejder i forbindelse med montering af gadebelysning, fællesgrav med øvrige kabler (tlf., el, fiber), kabelanlæg ca. 0,7 jorddækning, inkl. alt. m Vejskilte og kørebaneafmærkning Levering, sætning og montering af B 11 "Ubetinget vigepligt" inkl. stander og fundament. stk Levering, sætning og montering af E 18.1 "Blind vej" inkl. stander og fundament. stk Levering og udførelse af kørebaneafmærkning som angivet på belægningsplan. - - sum BELYSNING Stikledning 4x10 mm² CU, at levere og lægge. lbm Gadelyskabel 4x6 mm² CU, at levere og lægge. lbm ,5 mtr. bertlet mast med sikringsindsats, inkl. fundament, at levere og montere. stk Armatur Prisma Light Eliott W 4000K, at levere og montere. stk Kanel/målerskab inkl. skumringsrelæ, fejlstrømsrelæ, sikringsafbrydere og kontaktorer, at levere og montere. stk Kontrolmåling, test, afprøvning og dokumentation af færdigt belysningsanlæg alt inkl. - sum

10 7 8 DISPONIBELT DIVERSE 8.1 Arbejdsmand inkl. alle tillæg time Formand inkl. alle tillæg time Rendegraver inkl. fører time Gravemaskine inkl. fører time Lastvogn, 10 t, inkl. fører time Udgravning og bortskaffelse af opblødt eller ikke bæredygtig jord under befæstede arealer samt levering og indbygning af bundsikringsgrus som erstatning for blødbund m Anlægssumme i alt

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere