GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

2 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé Indledning Resumé Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Lovgrundlag Bekendtgørelser Regionplan Kommuneplan og lokalplaner Vandforsyningsplan Agenda 21 plan Vandløbsregulativer Betalingsvedtægt Fælles Teknisk Grundlag Oversigt over plangrundlag...12 /2/ Definitioner, begreber og fremtidig planlægning...13 /3/ Generel beskrivelse af renseanlæg Spildevandscenter Avedøre I/S...14 /4/ Kloakeringsområder Status Planlagte ændringer og tiltag...21 /5/ Udledninger og recipienter Udledning fra renseanlæg Regnvandsbetingede udløb...28 /6/ Tilstand og fornyelse af afløbssystemet Status Målsætninger for kloakfornyelsen Plan for fornyelse af afløbssystemet Investering i kloakfornyelse...35 /7/ Det åbne land...36 /8/ Afgivelse af areal og pålæggelse af ledningsservitut...37 /9/ Områder hvor tilslutningspligt kan ophæves Tag- og overfladevand...38 /10/ Revision af tilslutningstilladelser...40

3 Side: 2/45 /11/ Tidsfølge og finansiering af kloakforsyningen...41 Tabel 11.1 Oversigt over forventede udgifter...41 Tabel 11.2 Oversigt over forventede indtægter, vandafledningsbidrag...42 /12/ Revision af spildevandsplanen...43 /13/ Litteraturliste...44 /14/ Bilags- og tegningsfortegnelse...45

4 Side: 3/45 /0/ Indledning og resumé 0.1 Indledning Denne spildevandsplan er en plan for Glostrup Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand. Planen afløser den hidtil gældende spildevandsplan fra Kommunerne skal, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, udarbejde en spildevandsplan. Planen er en sektorplan som er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner. Alle fornyelser og udbygninger af kloakanlæggene i oplandet, skal i princippet fremgå af spildevandsplanen. Der kan udstedes påbud / ekspropriation overfor borgerne med lovhjemmel i bl.a. spildevandsplanen. Den kommunale spildevandsplan må ikke stride imod regionplanen, men den skal ikke formelt godkendes af amtet eller HUR. Spildevandsplanen fastlægger rammer for håndtering af spildevand og regnvand i Glostrup Kommune, og kommunen er således forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de kommunale anlæg, der er optaget i planen i overensstemmelse med den tidsfølgeplan, der er fastsat i spildevandsplanen. Fravigelser fra spildevandsplanen skal løbende indarbejdes i spildevandsplanen som tillæg. Den nye plan er opbygget svarende til Spildevandscenter Avedøres Paradigma for udarbejdelse af spildevandsplaner. I forhold til den tidligere plan er der specielt medtaget et nyt afsnit om renoveringsindsatsen for spildevandssystemet i Glostrup Kommune. Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. 0.2 Resumé Status Glostrup Kommune er en bykommune med stort set udbygget infrastruktur. Kloaksystemet i Glostrup Kommune er opbygget dels som separatsystem (ca.545 ha.), dels som fællessystem (ca. 450 ha. inkl. ca. 40 ha. separatsystem, der afvander via fællessystemet). Systemet omfatter ca. 145 km hovedledning, hvoraf ca. 62 km udgøres af fællesledninger. Hertil kommer ca stikledninger samt bygværker, bassiner m.m. Tilstanden af kloaksystemet svarer generelt til erfaringer med tilstanden i andre kommuner. De typiske skader er forskudte eller åbne samlinger mellem rørerne, korrosion af betonen og rørbrud. I de ældste dele af fælleskloaksystemet er der visse steder konsta-

5 Side: 4/45 teret kraftig korrosion. Dette skyldes især gamle (private) septiktanke, hvoraf nogle endnu ikke er blevet fjernet. Der er til brug for kloakrenoveringen gennemført Tv-inspektioner af ca. 80 km ledninger og tilhørende stikledninger. I perioden er der fornyet ca. 10 km kloakledninger inkl. stikledninger og ca. 9 km hovedledninger ekskl. stikledninger. Dette omfatter blandt andet en total renovering af ledninger og stikledninger i Hovedvejen, renoveringer i de ældre dele af kloaksystemet syd for Hovedvejen samt i et område nord for Hovedvejen. Glostrup Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA) et fælles kommunalt interessentskab ejet af 10 kommuner på Københavns Vestegn. Spildevandet fra Glostrup afledes til renseanlægget hos SCA, der er opbygget som et mekaniskbiologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse. Endvidere ejer og forestår SCA driften af diverse fælleskommunale transit-spildevandsledninger i og uden for Glostrup Kommune. Glostrup Kommunes andel af interessentskabet udgør 12 %. Udledninger og recipienter Glostrup Kommune er beliggende i oplandet til Køge Bugt, som er slutrecipient for alle udledninger i kommunen. Til Køge Bugt udledes der renset spildevand via Spildevandscenter Avedøre s renseanlæg og ved regn udledes der tillige spildevand fra de fælleskloakerede områder (via bassin i Brøndby). Til vandløbene i kommunen udledes der regnvand fra separatkloakerede områder via olieudskillere og bassiner. Køge Bugt og vandløbene i oplandet er målsat i forslaget til Regionplan De målsatte vandløb i Glostrup Kommune omfatter Bymose Rende, Harrestrup Å og Fæstningskanalen. Af forslaget til Regionplan 2005 fremgår det, at målsætningen er opfyldt i Bymose Rende, men ikke i de øvrige recipienter. Det skal bemærkes, at Københavns Kommune har taget initiativ til at forbedre tilstanden i Harrestrup Å, blandt andet af hensyn til badevandskvaliteten i Kalveboderne. Målsætninger for kloakrenovering Der er opstillet en række målsætninger for hvordan kloakrenoveringen skal foregå i de kommende år. Hovedmålsætningerne omfatter: Regionplanens målsætninger skal opfyldes. Spildevand og regnvand skal afledes effektivt. Ledningsanlæggene skal være tætte (grundvandsbeskyttelse, begrænse rottevækst) og kunne modstå forventede påvirkninger. Oversvømmelser skal så vidt muligt undgås og det tilstræbes, at overbelastningshyppigheden bliver 1/5 (overbelastning hvert 5.år).

6 Side: 5/45 Den fremtidige planlægning af afløbssystemet vil blive baseret på det nye danske regelsæt - Skrift nr. 27 der indeholder en ensartet praksis for, hvorledes afløbssystemet fremover skal fungere under regn Ledningsnettet skal fornys med en hastighed der svarer til, at ledningernes gennemsnitlige levetid udgør ca. 75 år. søgelse af tilstanden og renovering af kloakledninger beliggende i områder med vandindvinding skal prioriteres højt. Indholdet af miljøfremmede stoffer i spildevand og regnvand skal søges begrænset. Spildevandscenter Avedøres fælles målsætninger for kloakrenovering skal følges. Målsætningerne skal sikre at serviceniveauet over for borgere og virksomheder ikke forringes. Målsætningerne skal endvidere tilgodese vandmiljøet, herunder beskyttelse af grundvand og overfladevand. Planlagte tiltag Det er ikke generelt foreslået at ændre det eksisterende fællessystem til separat system, blandt andet fordi dette vil være meget omkostningskrævende. Kloakering af nye oplande og arealer skal ske ved etablering af separatsystemer med lokal nedsivning af tagvand på ejendommene, hvor dette er muligt. Der er ikke foreslået ændringer af afgrænsningen af de kloakerede områder i forhold til den foreliggende plan. Ejby området er blevet udvidet med kloakeringen af Ny Vestergård, hvilket blev gennemført som et tillæg til den forrige plan. Af større områder der endnu ikke er bebygget skal nævnes Hvissinge Øst, et område på ca. 16 ha til boligformål samt et område beliggende mellem Ndr. Ringvej og Ejby Mosevej. Endvidere kan nævnes udbygning af kolonihaveområdet i Ejby. Hovedaktiviteterne vil i de kommende år omfatte en fortsættelse af tilstandsvurderingen af kloaksystemet, som skal danne grundlag for fornyelse og renovering af hovedledninger og stikledninger. Der foreligger en saneringsplan for kloakforsyningen som skal revideres på baggrund af nye data og erfaringer fra de seneste års tilstandsvurderinger. Endvidere skal en række forskellige forslag til planlagte initiativer og tiltag undersøges nærmere, herunder følgende: Eventuel overtagelse af stikledninger på privat ejendom. Sanering af åbne bassiner i fælleskloakerede oplande. Synliggørelse af driftsopgaver, herunder miljøindikatorer for driften (f.eks. rotter, kælderoversvømmelser). Vurdering af betydningen for kloaksystemet af klimaændringer/ny funktionspraksis for dimensionering af kloaksystemer.

7 Side: 6/45 Videreførelsen af indsatsen for at reducere mængden af uvedkommende vand (i samarbejde med Spildevandscenter Avedøre). Økonomi og finansiering Udgifterne til driftsopgaver og egentlig kloakfornyelse m.v. indgår i kommunens årlige budgetlægning. I budget 2006 udgør de samlede udgifter til kloakforsyningen i alt. ca. 18. mio. kr./år. Kloakforsyningen er en virksomhed der skal fungere efter hvile i sig selv princippet. Finansieringen af forsyningsvirksomheden sker via opkrævning af en vandafledningsafgift fra brugerne. Kommunalbestyrelsen fastsætter 1 gang årligt de nødvendige takster for spildevandsafledningen. Taksterne fremgår af et takstblad, der udarbejdes på baggrund af Glostrup Kommunes betalingsvedtægt. 0.3 Læsevejledning Spildevandsplanen er opdelt i en række afsnit, der hver især indeholder en statusdel og en plandel. Statusdelen redegør for eksisterende forhold, og plandelen redegør for fremtidige forhold, herunder tidsfølgeplan og forventede udgifter for de planlagte aktiviteter Afsnit 1 er en beskrivelse af hvilket lovgrundlag og øvrigt plangrundlag der ligger til grund for udarbejdelsen af spildevandsplanen. Afsnit 2 redegør for de i planen anvendte definitioner, begreber og angiver nogle forudsætninger for den fremtidige spildevandsplanlægning. Afsnit 3 er en kort beskrivelse af renseanlægget, Spildevandscenter Avedøre, hvortil alt spildevand fra Glostrup Kommune tilledes. Der beskrives dels den formelle struktur og dels hvilke anlæg Spildevandscenteret ejer og forestår driften af. Afsnit 4 beskriver i hovedtræk de eksisterende afvandingsforhold i kommunen samt hvilke ændringer der er planlagt i planperioden. Afsnit 5 redegør for hvilke mængder der udledes dels fra renseanlæg til Køge Bugt og dels via regnvandsbetingede udløb til vandløb, søer og Køge Bugt. Detaljer om udledningerne fremgår af bilagsskemaer om oplande, renseanlæg og andre udløb. Afsnit 6 er en redegørelse for hvilken tilstand Glostrup Kommunes afløbssystem har, og hvilke tiltag der er planlagt i planperioden for at fremme kendskabet til tilstanden og for at forbedre tilstanden. Afsnit 7 omhandler spildevandsafledning i det åbne land, herunder krav til renseklasser i oplandet.

8 Side: 7/45 Afsnit 8 angiver hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller vil blive pålagt ledningsservitut ved gennemførelse af spildevandsplanen. Afsnit 9 redegør for muligheden for hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Afsnit 10 er en tidsfølge over forventede anlægs- og driftsudgifter til gennemførelse af denne spildevandsplan. Afsnit 11 redegør for hvilke forhold, der vil afgøre hvornår der skal ske en revision af denne spildevandsplan.

9 Side: 8/45 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning 1.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 /1/. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af 32: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: 1) Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og - pligten helt eller delvis, 3) Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) Hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) Efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.

10 Side: 9/45 Miljømålsloven (Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder) af 17. december Miljømålsloven implementerer EU s vandrammedirektiv i dansk lovgivning /3/. Loven fastsætter blandt andet regler for inddelingen af Danmark i nye vanddistrikter, herunder at der for de enkelte distrikter skal udarbejdes vandplaner. Vandplanerne afløser fra 2009 regionplanerne som overordnet styringsredskab for mål og krav til vandområderne og bliver således også den overordnede reference for den kommunale spildevandsplanlægning. 1.2 Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er der i kapitel 3 yderligere fastsat regler om spildevandsplanens indhold: 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om: 1)Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet, 3) Hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning, 4) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand, 5) En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet, 6) Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, 7) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 8) Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 12, stk. 3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32 stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrologiske forhold ikke strider her-

11 Side: 10/45 imod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 28. Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles afløbssystem er optaget i spildevandsplanen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen. I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 4 er fastlagt procedurer for behandling og vedtagelse af spildevandsplanen. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen skal offentliggøres med en høringsperiode på 8 uger. Før offentliggørelsen skal kommunen indhente kommentarer fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og fra Københans Amt for så vidt angår målsætninger for vådområderne m.m. 1.3 Regionplan Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med Regionplan 2005 (HUR) med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Recipienterne omtales i afsnit, 5 Udledninger og recipienter. De forureningsfølsomme områder behandles i afsnit 7 Det åbne land. 1.4 Kommuneplan og lokalplaner Kommune- og lokalplanernes oplysninger indgår som grundlag for udarbejdelse af oplands- og udløbsskemaer. Den gældende kommuneplan dækker perioden Spildevandsplanen overholder de krav Kommuneplanen har opstillet. jf. /12/. 1.5 Vandforsyningsplan I Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan er placeringen af almene vandindvindingsanlæg og andre drikkevandsinteresseområder vist. Disse anlæg kan betyde restriktioner mht. placering af renseanlæg, pumpestationer, spildevandsbassiner, tanke og nedsivningsanlæg m.v. Vandforsyningsanlæg fremgår af tegning nr. 6, herunder områder med særlige drikkevandsinteresser, jf. i øvrigt /13/.

12 Side: 11/ Agenda 21 plan I henhold til Agenda 21 Plan, Glostrup Kommune , jf. /14/, er en af de politiske målsætninger at begrænse forureningen af, vand og luft til et bæredygtigt niveau, hvor naturen kan reparere sig selv. 1.7 Vandløbsregulativer For Bymose Rende og Harrestrup Å er der udarbejdet vandløbsregulativer. De angivne forudsætninger i regulativerne m.h.t. kapacitet for det konkrete vandløb skal respekteres. Oplysninger fra vandløbsregulativerne er anvendt ved udarbejdelse af afsnit 5 Udledninger. 1.8 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som skal hvile i sig selv. Betalingsregler fremgår af Betalingsvedtægten af 1. januar Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Der opkræves særbidrag til kloakforsyningen udover det ordinære vandafledningsbidrag. Bidraget betales for særligt forurenet spildevand, og fastsættelsen af særbidraget fremgår af Betalingsvedtægten. For afledning af opsamlet tagvand til wc-skyl og maskintøjvask, afværgevand, filterskyllevand, kølevand til produktion samt perkolat opkræves bidrag i henhold til Betalingsvedtægten. 1.9 Fælles Teknisk Grundlag De 10 kommuner, som er interessenter i Spildevandscenter Avedøre, har sammen ladet udarbejde rapporten Fælles Teknisk Grundlag for fornyelse af afløbssystemer og udarbejdelse af spildevandsplaner i oplandet til Spildevandscenter Avedøre I/S. Rapporten er godkendt af embedsmandsudvalget den 10. august /10/ Rapporten, der er et arbejdsdokument, indeholder oplæg til en række fælles målsætninger for fornyelse af afløbssystemet, samt retningslinier for udarbejdelse af spildevandsplaner og fornyelsesplaner.

13 Side: 12/ Oversigt over plangrundlag Den samlede spildevandsplan er baseret på følgende grundlag: Spildevandsplan for Glostrup Kommune, Regionplan 2005, HUR. Kommuneplan for inkl. tilhørende temaplaner, maj Landvæsenskommissionskendelser. Agenda 21 Plan, Glostrup Kommune Vandløbsregulativ for Bymose Rende, februar Vandløbsregulativ for Harrestrup Å, februar Vandforsyningsplan , september 1998.

14 Side: 13/45 /2/ Definitioner, begreber og fremtidig planlægning Definitioner Ved fastlæggelse af definitioner og begreber er der taget udgangspunkt i de definitioner der er anvendt i Betalingsvedtægten og i Dansk Vand og Spildevandsforenings (DANVA) officielle ordliste. Spildevandsplanens ordliste er vedlagt som bilag 1. Forudsætninger for planlægningen Til opgørelse af den fremtidige spildevandsbelastning anvendes så vidt muligt specifikke oplysninger fra kommuneplanen, befolknings- og erhvervsprognosen samt lokalplaner. Hvor dette ikke er muligt, anvendes generelle forudsætninger om befolkningstæthed i nye boligområder, spildevandsbelastning pr. borger, spildevandsbelastning pr. ha. i nye erhvervsområder, regnvandsmængder, infiltrationsvandmængder m.v. Alle disse forudsætninger er samlet i bilag 2.

15 Side: 14/45 /3/ Generel beskrivelse af renseanlæg 3.1 Spildevandscenter Avedøre I/S Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA) er et fælles kommunalt interessentskab ejet af 10 kommuner på Københavns Vestegn. Renseanlægget med tilhørende slambehandling, slamforbrænding og depot for aske herfra er beliggende på Avedøre Holme, i Hvidovre Kommune. Endvidere ejer og forestår SCA driften af diverse fælleskommunale transitspildevandsledninger uden for Glostrup Kommune. Spildevandscentrets arbejdsområder er fastlagt i en vedtægt. Den nugældende vedtægt er godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt 8. maj En nøjere beskrivelse af Spildevandscentrets indsatsområder findes i en strategiplan (VISION 2008), som er vedtaget i selskabets bestyrelse. Den nugældende plan er godkendt af bestyrelsen 11. februar Glostrup Kommunes andel i interessenternes indskud og ejerforhold udgør 12 % jf. Spildevandscenter Avedøre s regnskab Spildevandscentret ejer og forestår driften af følgende fælleskommunale anlæg beliggende i Glostrup Kommune: Transitspildevandsledning fra sammenløb af spildevandsledninger fra Ballerup og Herlev Kommuner ved Vestforbrændingen og frem til Ejby Øst hovedkloakpumpestation. Spildevandscentret har i 2005 overtaget ejerskabet af denne fælles ledning som også modtager spildevand fra Rødovre. Transitspildevandsledning fra Ejby Øst hovedkloakpumpestation og frem til Spildevandscenter Avedøre. Hovedspildevandsledning fra Banemarksvej langs sydlig kommunegrænse til Brøndby frem til og med overfaldsbygværk beliggende ved Gyvelvej. Denne ledning har Spildevandscenter Avedøre også overtaget i Ledningerne er vist fremhævet på tegning nr. 1. Renseanlægget er opbygget som et mekanisk-biologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse. Slambehandlingen består af rådnetanke for anaerob (iltfri) biologisk omsætning af slammet med efterfølgende afvanding i centrifuger. Produceret biogas anvendes til produktion af elektricitet, til opvarmning og til støttefyring i slamforbrændingsanlægget. Det afvandede slam forbrændes, og asken herfra henlægges i depot på egen grund i det omfang, der ikke kan findes andre anvendelsesmuligheder. Røggassen fra forbrændingen undergår en omfattende rensning forud for emission (udledning) gennem skorstenen.

16 Side: 15/45 Spildevandscentret er endvidere ansvarlig for en central styring og overvågning af fire store regnvandsbassiner i oplandet og yderligere et på renseanlægget for opmagasinering af opspædet spildevand fra fællessystemet. Udledning af spildevand til Køge Bugt er omfattet af udledningstilladelse af 15. juni 1994 med efterfølgende revision af 24. marts 1999 og afgørelse fra Miljøstyrelsen, 19. august Driften af et nyt slamforbrændingsanlæg, samt emissionen af røggas herfra, er omfattet af miljøgodkendelse af 26. februar 1997 og afgørelse fra Miljøstyrelsen 5. august Indretning og driften af askedepotet er omfattet af miljøgodkendelse af 5. maj 1999 og supplerende afgørelse af 27. maj Spildevandscentret udarbejder en årsberetning med redegørelse for årets aktiviteter, overholdelse af kravværdier m.m. og endvidere udarbejdes der grønt regnskab, som redegør for energi- og miljømæssige forhold samt den vedtagne miljøpolitik. Det fremgår af ovenstående at alle udlederkrav til renset spildevand har været overholdt i 2003 og Det er Spildevandscentrets ansvar, at renseanlæggets aktuelle behandlingskapacitet er tilstrækkelig således at udledningstilladelsen kan overholdes. Dette gøres ved løbende at tilpasse designkapaciteten til udviklingen i spildevandsbelastningen.

17 Side: 16/45 /4/ Kloakeringsområder 4.1 Status Overordnet afledning af regn- og spildevand Den egentlige kloakering af Glostrup Kommune blev påbegyndt i 1907 med udførelse af fælleskloakerede omåder. Kloaksystemet er på nuværende tidspunkt opbygget dels som separatsystem og dels som fællessystem. Separatsystemet betyder at regn og spildevand afledes i hver sin ledning, således at kun spildevand føres til renseanlægget. Fællessystemet betyder at både regn og spildevand afledes i samme ledning, hvilket betyder at der også ledes regnvand til Spildevandscentret. Det samlede kloakerede område i kommunen omfatter ca. 995 ha. Fællessystemet udgør ca. 450 ha, svarende til ca. 45 % af det kloakerede areal, inklusiv enkelte mindre delområder (ca. 40 ha), der er separatkloakeret, men tilsluttet fællessystemet. De separatkloakerede områder er hovedsagelig udført efter Dele af de ældste kloakanlæg er stadig i drift. Kommunens kloakområder er inddelt i 5 hovedområder, som anvendes i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Inden for hvert område har brøndene det samme hovednummer. Ejby bolig og kolonihavebebyggelse, hovedområde E. Ejby Industri, hovedområde I. Hvissinge, hovedområde H. Glostrup, hovedområde G. Vestlige Glostrup, hovedområde V. Opdeling af hovedkloakområderne for afledning af regn- og spildevand samt det overordnede kloaksystem, større private kloakanlæg samt kommunale og fælleskommunale kloakanlæg er vist på tegning 1. Områder med separatsystem Ejby områderne, den nordlige del af Hvissinge og det vestlige Glostrup er udført som separatsystem. Alt spildevand og en del af regnvandet fra det vestlige Glostrup bliver afledt til fællessystemet i det centrale Glostrup. Områder med fællessystem Det sydlige Hvissinge og det centrale Glostrup er udført som fællessystem. Spildevand

18 Side: 17/45 Spildevandet fra den nordlige del af kommunen afledes sammen med spildevand fra Ballerup, Herlev og Rødovre til Spildevandscenter Avedøre via pumpestationen Ejby Øst. Regn- og spildevand (fællessystem) Fra Glostrups centrale og vestlige del samt fra den sydlige del af Hvissinge afledes spildevandet sammen med regnvandet fra den centrale del og regnvandet fra en del af det vestlige område til Spildevandscenter Avedøre via et overfaldsbygværk ved Gyvelvej.. Regnvand Regnvand fra de separatkloakerede områder afledes til de nærliggende vandløb: Fra Vestervangskvarteret til Vallensbæk Mose og St. Vejle Å via Bækrenden/grøfte-anlæg i Albertslund. Fra Ejby området til Ejby Mose, Bymose Rende og Harrestrup Å. Fra Hvissinge til Fæstningskanalen i Rødovre og Brøndby. Ejby Mose indgår i kloaksystemet som bassinanlæg. Overfladeafvanding fra amts- og statsveje (Ring 3, Fredeiksundsmotorvejen/Jyllingevej og Motorring 3) samt fra Banedanmarks stations- og banearealer, afledes via eksisterende kloaksystem. Inden udløb til vandløbene ledes regnvandet gennem sandfang og olieudskillere. Kloakområder og ledningsanlæg På tegning nr. 2 (spildevand og fællessystem) og 3 (regnvand og fællessystem) er angivet strukturen for regn- og spildevandsafledning, herunder afgrænsningen af deloplandene for den kloakerede del af kommunen. Tegningerne viser hvilke områder der er separatkloakerede og hvilke der er fælleskloakerede. På tegning 2 og 3 er også angivet recipienter, hovedledninger, delkloakområder og bassinanlæg samt tilløb og udløb mellem Glostrup og nabokommunerne. I forhold til den tidligere spildevandsplan er de ydre områdegrænser kun blevet ændret i Ejby området, hvor én ejendom er blevet kloakeret (tillæg til spildevandsplan). De ældre spildevandsanlæg er udført på grundlag af landvæsenskommissions-kendelser og de nyeste kloakanlæg er etableret på grundlag af Spildevandsplan Oversigt for landvæsenskommissionskendelser findes i bilag 7. Områder der er dækket af en kendelse fremgår af tegning 5. Status for hovedkloakområderne er i de efterfølgende afsnit beskrevet nærmere.

19 Side: 18/45 Ejby området hovedkloakområderne E og I: Den nordlige del af kommunen, Ejby-områderne E og I er separat kloakeret. I område E indgår de privatkloakerede kolonihaveområder som er beliggende i landzone. Tag- og overfladevand fra Ejby kolonihaveområde afledes til Bymose Rende og Harrestrup Å via grøfter og dræn. Spildevand Spildevand afledes til Ejby Øst pumpstationen og via den fælleskommunale transitspildevandsledning til Spildevandscenter Avedøre. Fra et mindre boligområde Brandsbjerg nord i område E, afledes spildevandet via pumpestation Ejbydalsvej 160. Fra et mindre område ved Slotsherrensvej ledes spildevand til Rødovre Kommune. Ved Vestforbrænding er der etableret omløbsarrangement til Rødovre Kommune. Omløbet betjenes af Spildevandscentret og kan bruges ved driftsafbrydelser på Ejby Øst Pumpestation. Endvidere indgår der en overløbsledning til Harrestrup Å. Regnvand Regnvand fra den offentlige kloakering afledes til Harrestrup Å og videre til Kalveboderne med Køge bugt som slutrecipient. Dele af vandmængderne fra Harrestrup Å oppumpes til friskning og udskiftning af vandet i de indre søer i København. Afledningsretten er maksimeret til 1,5 l/s/ha af brutto-området, hvilket betyder, at der er etableret regnvandsbassiner med tilhørende olie/benzin-udskillere inden udledning til åen. Kolonihaveområdet Sommerbyerne er ikke kloakeret for overfladevand, idet dette afledes til det offentlige vandløb Bymose Renden og Harrestrup Å via drænsystemet i området. Uvedkommende vand (dræn- overflade og regnvand) i spildevandsledningerne kan give forholdsvis store problemer fra kolonihaveområdet, fordi området ikke er regnvandskloakeret. Teknisk Forvaltning holder årlige møder med Haveforeningerne for at afhjælpe / begrænse problemet. Nordlige Hvissinge område del af hovedkloakområde H: Hvissinge Nord-området er separat kloakeret. Spildevand ledes til Ejby Øst hovedpumpestation. Regnvand afledes via olieudskillere til Fæstningskanalen. Regn- og spildevand fra transformerstation Fabriksparken afledes dog til Albertslund Kommune.

20 Side: 19/45 Hvissinge syd og Glostrup del af hovedkloakområde H samt hele G: Den sydlige del af Hvissinge samt den centrale del af Glostrup er fælleskloakeret. For hele afstrømningsområdet gælder således, at både spildevand og overfladevand afledes til overfaldsbygværket ved Gyvelvej, hvorfra det ledes videre til Spildevandscenter Avedøre. Regn- og spildevand fra kloak-delområdet ved motorvejsudfletning til Hovedvejen, afledes til Brøndby Kommune. Vestlige Glostrup hovedkloakområde V: Dette hovedkloakområde er både separatkloakeret og fælleskloakeret. Spildevandet fra området afledes primært via kloaksystemet i hovedkloakområde G til overløbsbygværket ved Gyvelvej og herfra videre til Spildevandscenter Avedøre. Regn- og spildevand fra Kennedy-Instituttet afledes til Albertslund Kommune. Til Pumpestationen Sydvestvej ledes der spildevand fra enkelte ejendomme i Albertslund Kommune. Regnvand fra den østlige del af området afledes via fællessystemet i område G til overløbsbygværket ved Gyvelvej og videre til Spildevandscenter Avedøre. Regnvand fra den vestlige del af området afledes til Albertslund Kommunes regnvandskloakker i Røde Vejrmøllegård området via udløb til Bækrenden som nu fungerer som en regnvandsledning. Fælleskommunale anlæg Spildevandscenter Avedøre Visse hovedspildevandsledninger fungerer i Glostrup Kommune som transitledninger for spildevand fra nabokommuner. Ballerup og Herlev Kommune afleder spildevand til en hovedspildevandsledning som har sit toppunkt ved Vestforbrænding. Rødovre afleder spildevand til denne ledning som er tilsluttet Ejby Øst pumpestation. Spildevandscenter Avedøre fik overdraget denne ledningsstrækning i Øst for Hvissinge Øst fortsætter den fælleskommunale hovedspildevandsledning ind i Rødovre og videre til Spildevandscenter Avedøre. Denne ledningsstrækning inkl. Ejby Øst Pumpestation - har været ejet af spildevandscentret siden etableringen. Hovedspildevandsledningen fra Banemarksvej langs den sydlige kommunegrænse til Brøndby Kommune inklusive opstuvningsbassin og frem til og med overfaldsbygværket ved Gyvelvej er i 2005 overtaget af Spildevandscenter Avedøre. Både Glostrup og Brøndby fører regn- og spildevand til denne ledning.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 Maj 2005 Side: 1/87 Indhold: Spildevandsplan. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 7 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandsplan 2010-19

Spildevandsplan 2010-19 Spildevandsplan 0-19 SPILDEVANDSPLAN 0-9 Forord Spildevandsplanen er udarbejdet for at sikre, at alle borgere og virksomheder kan få håndteret deres spildevand på en betryggende måde og så vi sikrer vores

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere