GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

2 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé Indledning Resumé Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Lovgrundlag Bekendtgørelser Regionplan Kommuneplan og lokalplaner Vandforsyningsplan Agenda 21 plan Vandløbsregulativer Betalingsvedtægt Fælles Teknisk Grundlag Oversigt over plangrundlag...12 /2/ Definitioner, begreber og fremtidig planlægning...13 /3/ Generel beskrivelse af renseanlæg Spildevandscenter Avedøre I/S...14 /4/ Kloakeringsområder Status Planlagte ændringer og tiltag...21 /5/ Udledninger og recipienter Udledning fra renseanlæg Regnvandsbetingede udløb...28 /6/ Tilstand og fornyelse af afløbssystemet Status Målsætninger for kloakfornyelsen Plan for fornyelse af afløbssystemet Investering i kloakfornyelse...35 /7/ Det åbne land...36 /8/ Afgivelse af areal og pålæggelse af ledningsservitut...37 /9/ Områder hvor tilslutningspligt kan ophæves Tag- og overfladevand...38 /10/ Revision af tilslutningstilladelser...40

3 Side: 2/45 /11/ Tidsfølge og finansiering af kloakforsyningen...41 Tabel 11.1 Oversigt over forventede udgifter...41 Tabel 11.2 Oversigt over forventede indtægter, vandafledningsbidrag...42 /12/ Revision af spildevandsplanen...43 /13/ Litteraturliste...44 /14/ Bilags- og tegningsfortegnelse...45

4 Side: 3/45 /0/ Indledning og resumé 0.1 Indledning Denne spildevandsplan er en plan for Glostrup Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand. Planen afløser den hidtil gældende spildevandsplan fra Kommunerne skal, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, udarbejde en spildevandsplan. Planen er en sektorplan som er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner. Alle fornyelser og udbygninger af kloakanlæggene i oplandet, skal i princippet fremgå af spildevandsplanen. Der kan udstedes påbud / ekspropriation overfor borgerne med lovhjemmel i bl.a. spildevandsplanen. Den kommunale spildevandsplan må ikke stride imod regionplanen, men den skal ikke formelt godkendes af amtet eller HUR. Spildevandsplanen fastlægger rammer for håndtering af spildevand og regnvand i Glostrup Kommune, og kommunen er således forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de kommunale anlæg, der er optaget i planen i overensstemmelse med den tidsfølgeplan, der er fastsat i spildevandsplanen. Fravigelser fra spildevandsplanen skal løbende indarbejdes i spildevandsplanen som tillæg. Den nye plan er opbygget svarende til Spildevandscenter Avedøres Paradigma for udarbejdelse af spildevandsplaner. I forhold til den tidligere plan er der specielt medtaget et nyt afsnit om renoveringsindsatsen for spildevandssystemet i Glostrup Kommune. Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. 0.2 Resumé Status Glostrup Kommune er en bykommune med stort set udbygget infrastruktur. Kloaksystemet i Glostrup Kommune er opbygget dels som separatsystem (ca.545 ha.), dels som fællessystem (ca. 450 ha. inkl. ca. 40 ha. separatsystem, der afvander via fællessystemet). Systemet omfatter ca. 145 km hovedledning, hvoraf ca. 62 km udgøres af fællesledninger. Hertil kommer ca stikledninger samt bygværker, bassiner m.m. Tilstanden af kloaksystemet svarer generelt til erfaringer med tilstanden i andre kommuner. De typiske skader er forskudte eller åbne samlinger mellem rørerne, korrosion af betonen og rørbrud. I de ældste dele af fælleskloaksystemet er der visse steder konsta-

5 Side: 4/45 teret kraftig korrosion. Dette skyldes især gamle (private) septiktanke, hvoraf nogle endnu ikke er blevet fjernet. Der er til brug for kloakrenoveringen gennemført Tv-inspektioner af ca. 80 km ledninger og tilhørende stikledninger. I perioden er der fornyet ca. 10 km kloakledninger inkl. stikledninger og ca. 9 km hovedledninger ekskl. stikledninger. Dette omfatter blandt andet en total renovering af ledninger og stikledninger i Hovedvejen, renoveringer i de ældre dele af kloaksystemet syd for Hovedvejen samt i et område nord for Hovedvejen. Glostrup Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA) et fælles kommunalt interessentskab ejet af 10 kommuner på Københavns Vestegn. Spildevandet fra Glostrup afledes til renseanlægget hos SCA, der er opbygget som et mekaniskbiologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse. Endvidere ejer og forestår SCA driften af diverse fælleskommunale transit-spildevandsledninger i og uden for Glostrup Kommune. Glostrup Kommunes andel af interessentskabet udgør 12 %. Udledninger og recipienter Glostrup Kommune er beliggende i oplandet til Køge Bugt, som er slutrecipient for alle udledninger i kommunen. Til Køge Bugt udledes der renset spildevand via Spildevandscenter Avedøre s renseanlæg og ved regn udledes der tillige spildevand fra de fælleskloakerede områder (via bassin i Brøndby). Til vandløbene i kommunen udledes der regnvand fra separatkloakerede områder via olieudskillere og bassiner. Køge Bugt og vandløbene i oplandet er målsat i forslaget til Regionplan De målsatte vandløb i Glostrup Kommune omfatter Bymose Rende, Harrestrup Å og Fæstningskanalen. Af forslaget til Regionplan 2005 fremgår det, at målsætningen er opfyldt i Bymose Rende, men ikke i de øvrige recipienter. Det skal bemærkes, at Københavns Kommune har taget initiativ til at forbedre tilstanden i Harrestrup Å, blandt andet af hensyn til badevandskvaliteten i Kalveboderne. Målsætninger for kloakrenovering Der er opstillet en række målsætninger for hvordan kloakrenoveringen skal foregå i de kommende år. Hovedmålsætningerne omfatter: Regionplanens målsætninger skal opfyldes. Spildevand og regnvand skal afledes effektivt. Ledningsanlæggene skal være tætte (grundvandsbeskyttelse, begrænse rottevækst) og kunne modstå forventede påvirkninger. Oversvømmelser skal så vidt muligt undgås og det tilstræbes, at overbelastningshyppigheden bliver 1/5 (overbelastning hvert 5.år).

6 Side: 5/45 Den fremtidige planlægning af afløbssystemet vil blive baseret på det nye danske regelsæt - Skrift nr. 27 der indeholder en ensartet praksis for, hvorledes afløbssystemet fremover skal fungere under regn Ledningsnettet skal fornys med en hastighed der svarer til, at ledningernes gennemsnitlige levetid udgør ca. 75 år. søgelse af tilstanden og renovering af kloakledninger beliggende i områder med vandindvinding skal prioriteres højt. Indholdet af miljøfremmede stoffer i spildevand og regnvand skal søges begrænset. Spildevandscenter Avedøres fælles målsætninger for kloakrenovering skal følges. Målsætningerne skal sikre at serviceniveauet over for borgere og virksomheder ikke forringes. Målsætningerne skal endvidere tilgodese vandmiljøet, herunder beskyttelse af grundvand og overfladevand. Planlagte tiltag Det er ikke generelt foreslået at ændre det eksisterende fællessystem til separat system, blandt andet fordi dette vil være meget omkostningskrævende. Kloakering af nye oplande og arealer skal ske ved etablering af separatsystemer med lokal nedsivning af tagvand på ejendommene, hvor dette er muligt. Der er ikke foreslået ændringer af afgrænsningen af de kloakerede områder i forhold til den foreliggende plan. Ejby området er blevet udvidet med kloakeringen af Ny Vestergård, hvilket blev gennemført som et tillæg til den forrige plan. Af større områder der endnu ikke er bebygget skal nævnes Hvissinge Øst, et område på ca. 16 ha til boligformål samt et område beliggende mellem Ndr. Ringvej og Ejby Mosevej. Endvidere kan nævnes udbygning af kolonihaveområdet i Ejby. Hovedaktiviteterne vil i de kommende år omfatte en fortsættelse af tilstandsvurderingen af kloaksystemet, som skal danne grundlag for fornyelse og renovering af hovedledninger og stikledninger. Der foreligger en saneringsplan for kloakforsyningen som skal revideres på baggrund af nye data og erfaringer fra de seneste års tilstandsvurderinger. Endvidere skal en række forskellige forslag til planlagte initiativer og tiltag undersøges nærmere, herunder følgende: Eventuel overtagelse af stikledninger på privat ejendom. Sanering af åbne bassiner i fælleskloakerede oplande. Synliggørelse af driftsopgaver, herunder miljøindikatorer for driften (f.eks. rotter, kælderoversvømmelser). Vurdering af betydningen for kloaksystemet af klimaændringer/ny funktionspraksis for dimensionering af kloaksystemer.

7 Side: 6/45 Videreførelsen af indsatsen for at reducere mængden af uvedkommende vand (i samarbejde med Spildevandscenter Avedøre). Økonomi og finansiering Udgifterne til driftsopgaver og egentlig kloakfornyelse m.v. indgår i kommunens årlige budgetlægning. I budget 2006 udgør de samlede udgifter til kloakforsyningen i alt. ca. 18. mio. kr./år. Kloakforsyningen er en virksomhed der skal fungere efter hvile i sig selv princippet. Finansieringen af forsyningsvirksomheden sker via opkrævning af en vandafledningsafgift fra brugerne. Kommunalbestyrelsen fastsætter 1 gang årligt de nødvendige takster for spildevandsafledningen. Taksterne fremgår af et takstblad, der udarbejdes på baggrund af Glostrup Kommunes betalingsvedtægt. 0.3 Læsevejledning Spildevandsplanen er opdelt i en række afsnit, der hver især indeholder en statusdel og en plandel. Statusdelen redegør for eksisterende forhold, og plandelen redegør for fremtidige forhold, herunder tidsfølgeplan og forventede udgifter for de planlagte aktiviteter Afsnit 1 er en beskrivelse af hvilket lovgrundlag og øvrigt plangrundlag der ligger til grund for udarbejdelsen af spildevandsplanen. Afsnit 2 redegør for de i planen anvendte definitioner, begreber og angiver nogle forudsætninger for den fremtidige spildevandsplanlægning. Afsnit 3 er en kort beskrivelse af renseanlægget, Spildevandscenter Avedøre, hvortil alt spildevand fra Glostrup Kommune tilledes. Der beskrives dels den formelle struktur og dels hvilke anlæg Spildevandscenteret ejer og forestår driften af. Afsnit 4 beskriver i hovedtræk de eksisterende afvandingsforhold i kommunen samt hvilke ændringer der er planlagt i planperioden. Afsnit 5 redegør for hvilke mængder der udledes dels fra renseanlæg til Køge Bugt og dels via regnvandsbetingede udløb til vandløb, søer og Køge Bugt. Detaljer om udledningerne fremgår af bilagsskemaer om oplande, renseanlæg og andre udløb. Afsnit 6 er en redegørelse for hvilken tilstand Glostrup Kommunes afløbssystem har, og hvilke tiltag der er planlagt i planperioden for at fremme kendskabet til tilstanden og for at forbedre tilstanden. Afsnit 7 omhandler spildevandsafledning i det åbne land, herunder krav til renseklasser i oplandet.

8 Side: 7/45 Afsnit 8 angiver hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller vil blive pålagt ledningsservitut ved gennemførelse af spildevandsplanen. Afsnit 9 redegør for muligheden for hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Afsnit 10 er en tidsfølge over forventede anlægs- og driftsudgifter til gennemførelse af denne spildevandsplan. Afsnit 11 redegør for hvilke forhold, der vil afgøre hvornår der skal ske en revision af denne spildevandsplan.

9 Side: 8/45 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning 1.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 /1/. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af 32: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: 1) Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og - pligten helt eller delvis, 3) Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) Hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) Efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.

10 Side: 9/45 Miljømålsloven (Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder) af 17. december Miljømålsloven implementerer EU s vandrammedirektiv i dansk lovgivning /3/. Loven fastsætter blandt andet regler for inddelingen af Danmark i nye vanddistrikter, herunder at der for de enkelte distrikter skal udarbejdes vandplaner. Vandplanerne afløser fra 2009 regionplanerne som overordnet styringsredskab for mål og krav til vandområderne og bliver således også den overordnede reference for den kommunale spildevandsplanlægning. 1.2 Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er der i kapitel 3 yderligere fastsat regler om spildevandsplanens indhold: 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om: 1)Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet, 3) Hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning, 4) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand, 5) En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet, 6) Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, 7) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 8) Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 12, stk. 3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32 stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrologiske forhold ikke strider her-

11 Side: 10/45 imod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 28. Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles afløbssystem er optaget i spildevandsplanen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen. I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 4 er fastlagt procedurer for behandling og vedtagelse af spildevandsplanen. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen skal offentliggøres med en høringsperiode på 8 uger. Før offentliggørelsen skal kommunen indhente kommentarer fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og fra Københans Amt for så vidt angår målsætninger for vådområderne m.m. 1.3 Regionplan Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med Regionplan 2005 (HUR) med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Recipienterne omtales i afsnit, 5 Udledninger og recipienter. De forureningsfølsomme områder behandles i afsnit 7 Det åbne land. 1.4 Kommuneplan og lokalplaner Kommune- og lokalplanernes oplysninger indgår som grundlag for udarbejdelse af oplands- og udløbsskemaer. Den gældende kommuneplan dækker perioden Spildevandsplanen overholder de krav Kommuneplanen har opstillet. jf. /12/. 1.5 Vandforsyningsplan I Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan er placeringen af almene vandindvindingsanlæg og andre drikkevandsinteresseområder vist. Disse anlæg kan betyde restriktioner mht. placering af renseanlæg, pumpestationer, spildevandsbassiner, tanke og nedsivningsanlæg m.v. Vandforsyningsanlæg fremgår af tegning nr. 6, herunder områder med særlige drikkevandsinteresser, jf. i øvrigt /13/.

12 Side: 11/ Agenda 21 plan I henhold til Agenda 21 Plan, Glostrup Kommune , jf. /14/, er en af de politiske målsætninger at begrænse forureningen af, vand og luft til et bæredygtigt niveau, hvor naturen kan reparere sig selv. 1.7 Vandløbsregulativer For Bymose Rende og Harrestrup Å er der udarbejdet vandløbsregulativer. De angivne forudsætninger i regulativerne m.h.t. kapacitet for det konkrete vandløb skal respekteres. Oplysninger fra vandløbsregulativerne er anvendt ved udarbejdelse af afsnit 5 Udledninger. 1.8 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som skal hvile i sig selv. Betalingsregler fremgår af Betalingsvedtægten af 1. januar Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Der opkræves særbidrag til kloakforsyningen udover det ordinære vandafledningsbidrag. Bidraget betales for særligt forurenet spildevand, og fastsættelsen af særbidraget fremgår af Betalingsvedtægten. For afledning af opsamlet tagvand til wc-skyl og maskintøjvask, afværgevand, filterskyllevand, kølevand til produktion samt perkolat opkræves bidrag i henhold til Betalingsvedtægten. 1.9 Fælles Teknisk Grundlag De 10 kommuner, som er interessenter i Spildevandscenter Avedøre, har sammen ladet udarbejde rapporten Fælles Teknisk Grundlag for fornyelse af afløbssystemer og udarbejdelse af spildevandsplaner i oplandet til Spildevandscenter Avedøre I/S. Rapporten er godkendt af embedsmandsudvalget den 10. august /10/ Rapporten, der er et arbejdsdokument, indeholder oplæg til en række fælles målsætninger for fornyelse af afløbssystemet, samt retningslinier for udarbejdelse af spildevandsplaner og fornyelsesplaner.

13 Side: 12/ Oversigt over plangrundlag Den samlede spildevandsplan er baseret på følgende grundlag: Spildevandsplan for Glostrup Kommune, Regionplan 2005, HUR. Kommuneplan for inkl. tilhørende temaplaner, maj Landvæsenskommissionskendelser. Agenda 21 Plan, Glostrup Kommune Vandløbsregulativ for Bymose Rende, februar Vandløbsregulativ for Harrestrup Å, februar Vandforsyningsplan , september 1998.

14 Side: 13/45 /2/ Definitioner, begreber og fremtidig planlægning Definitioner Ved fastlæggelse af definitioner og begreber er der taget udgangspunkt i de definitioner der er anvendt i Betalingsvedtægten og i Dansk Vand og Spildevandsforenings (DANVA) officielle ordliste. Spildevandsplanens ordliste er vedlagt som bilag 1. Forudsætninger for planlægningen Til opgørelse af den fremtidige spildevandsbelastning anvendes så vidt muligt specifikke oplysninger fra kommuneplanen, befolknings- og erhvervsprognosen samt lokalplaner. Hvor dette ikke er muligt, anvendes generelle forudsætninger om befolkningstæthed i nye boligområder, spildevandsbelastning pr. borger, spildevandsbelastning pr. ha. i nye erhvervsområder, regnvandsmængder, infiltrationsvandmængder m.v. Alle disse forudsætninger er samlet i bilag 2.

15 Side: 14/45 /3/ Generel beskrivelse af renseanlæg 3.1 Spildevandscenter Avedøre I/S Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA) er et fælles kommunalt interessentskab ejet af 10 kommuner på Københavns Vestegn. Renseanlægget med tilhørende slambehandling, slamforbrænding og depot for aske herfra er beliggende på Avedøre Holme, i Hvidovre Kommune. Endvidere ejer og forestår SCA driften af diverse fælleskommunale transitspildevandsledninger uden for Glostrup Kommune. Spildevandscentrets arbejdsområder er fastlagt i en vedtægt. Den nugældende vedtægt er godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt 8. maj En nøjere beskrivelse af Spildevandscentrets indsatsområder findes i en strategiplan (VISION 2008), som er vedtaget i selskabets bestyrelse. Den nugældende plan er godkendt af bestyrelsen 11. februar Glostrup Kommunes andel i interessenternes indskud og ejerforhold udgør 12 % jf. Spildevandscenter Avedøre s regnskab Spildevandscentret ejer og forestår driften af følgende fælleskommunale anlæg beliggende i Glostrup Kommune: Transitspildevandsledning fra sammenløb af spildevandsledninger fra Ballerup og Herlev Kommuner ved Vestforbrændingen og frem til Ejby Øst hovedkloakpumpestation. Spildevandscentret har i 2005 overtaget ejerskabet af denne fælles ledning som også modtager spildevand fra Rødovre. Transitspildevandsledning fra Ejby Øst hovedkloakpumpestation og frem til Spildevandscenter Avedøre. Hovedspildevandsledning fra Banemarksvej langs sydlig kommunegrænse til Brøndby frem til og med overfaldsbygværk beliggende ved Gyvelvej. Denne ledning har Spildevandscenter Avedøre også overtaget i Ledningerne er vist fremhævet på tegning nr. 1. Renseanlægget er opbygget som et mekanisk-biologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse. Slambehandlingen består af rådnetanke for anaerob (iltfri) biologisk omsætning af slammet med efterfølgende afvanding i centrifuger. Produceret biogas anvendes til produktion af elektricitet, til opvarmning og til støttefyring i slamforbrændingsanlægget. Det afvandede slam forbrændes, og asken herfra henlægges i depot på egen grund i det omfang, der ikke kan findes andre anvendelsesmuligheder. Røggassen fra forbrændingen undergår en omfattende rensning forud for emission (udledning) gennem skorstenen.

16 Side: 15/45 Spildevandscentret er endvidere ansvarlig for en central styring og overvågning af fire store regnvandsbassiner i oplandet og yderligere et på renseanlægget for opmagasinering af opspædet spildevand fra fællessystemet. Udledning af spildevand til Køge Bugt er omfattet af udledningstilladelse af 15. juni 1994 med efterfølgende revision af 24. marts 1999 og afgørelse fra Miljøstyrelsen, 19. august Driften af et nyt slamforbrændingsanlæg, samt emissionen af røggas herfra, er omfattet af miljøgodkendelse af 26. februar 1997 og afgørelse fra Miljøstyrelsen 5. august Indretning og driften af askedepotet er omfattet af miljøgodkendelse af 5. maj 1999 og supplerende afgørelse af 27. maj Spildevandscentret udarbejder en årsberetning med redegørelse for årets aktiviteter, overholdelse af kravværdier m.m. og endvidere udarbejdes der grønt regnskab, som redegør for energi- og miljømæssige forhold samt den vedtagne miljøpolitik. Det fremgår af ovenstående at alle udlederkrav til renset spildevand har været overholdt i 2003 og Det er Spildevandscentrets ansvar, at renseanlæggets aktuelle behandlingskapacitet er tilstrækkelig således at udledningstilladelsen kan overholdes. Dette gøres ved løbende at tilpasse designkapaciteten til udviklingen i spildevandsbelastningen.

17 Side: 16/45 /4/ Kloakeringsområder 4.1 Status Overordnet afledning af regn- og spildevand Den egentlige kloakering af Glostrup Kommune blev påbegyndt i 1907 med udførelse af fælleskloakerede omåder. Kloaksystemet er på nuværende tidspunkt opbygget dels som separatsystem og dels som fællessystem. Separatsystemet betyder at regn og spildevand afledes i hver sin ledning, således at kun spildevand føres til renseanlægget. Fællessystemet betyder at både regn og spildevand afledes i samme ledning, hvilket betyder at der også ledes regnvand til Spildevandscentret. Det samlede kloakerede område i kommunen omfatter ca. 995 ha. Fællessystemet udgør ca. 450 ha, svarende til ca. 45 % af det kloakerede areal, inklusiv enkelte mindre delområder (ca. 40 ha), der er separatkloakeret, men tilsluttet fællessystemet. De separatkloakerede områder er hovedsagelig udført efter Dele af de ældste kloakanlæg er stadig i drift. Kommunens kloakområder er inddelt i 5 hovedområder, som anvendes i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Inden for hvert område har brøndene det samme hovednummer. Ejby bolig og kolonihavebebyggelse, hovedområde E. Ejby Industri, hovedområde I. Hvissinge, hovedområde H. Glostrup, hovedområde G. Vestlige Glostrup, hovedområde V. Opdeling af hovedkloakområderne for afledning af regn- og spildevand samt det overordnede kloaksystem, større private kloakanlæg samt kommunale og fælleskommunale kloakanlæg er vist på tegning 1. Områder med separatsystem Ejby områderne, den nordlige del af Hvissinge og det vestlige Glostrup er udført som separatsystem. Alt spildevand og en del af regnvandet fra det vestlige Glostrup bliver afledt til fællessystemet i det centrale Glostrup. Områder med fællessystem Det sydlige Hvissinge og det centrale Glostrup er udført som fællessystem. Spildevand

18 Side: 17/45 Spildevandet fra den nordlige del af kommunen afledes sammen med spildevand fra Ballerup, Herlev og Rødovre til Spildevandscenter Avedøre via pumpestationen Ejby Øst. Regn- og spildevand (fællessystem) Fra Glostrups centrale og vestlige del samt fra den sydlige del af Hvissinge afledes spildevandet sammen med regnvandet fra den centrale del og regnvandet fra en del af det vestlige område til Spildevandscenter Avedøre via et overfaldsbygværk ved Gyvelvej.. Regnvand Regnvand fra de separatkloakerede områder afledes til de nærliggende vandløb: Fra Vestervangskvarteret til Vallensbæk Mose og St. Vejle Å via Bækrenden/grøfte-anlæg i Albertslund. Fra Ejby området til Ejby Mose, Bymose Rende og Harrestrup Å. Fra Hvissinge til Fæstningskanalen i Rødovre og Brøndby. Ejby Mose indgår i kloaksystemet som bassinanlæg. Overfladeafvanding fra amts- og statsveje (Ring 3, Fredeiksundsmotorvejen/Jyllingevej og Motorring 3) samt fra Banedanmarks stations- og banearealer, afledes via eksisterende kloaksystem. Inden udløb til vandløbene ledes regnvandet gennem sandfang og olieudskillere. Kloakområder og ledningsanlæg På tegning nr. 2 (spildevand og fællessystem) og 3 (regnvand og fællessystem) er angivet strukturen for regn- og spildevandsafledning, herunder afgrænsningen af deloplandene for den kloakerede del af kommunen. Tegningerne viser hvilke områder der er separatkloakerede og hvilke der er fælleskloakerede. På tegning 2 og 3 er også angivet recipienter, hovedledninger, delkloakområder og bassinanlæg samt tilløb og udløb mellem Glostrup og nabokommunerne. I forhold til den tidligere spildevandsplan er de ydre områdegrænser kun blevet ændret i Ejby området, hvor én ejendom er blevet kloakeret (tillæg til spildevandsplan). De ældre spildevandsanlæg er udført på grundlag af landvæsenskommissions-kendelser og de nyeste kloakanlæg er etableret på grundlag af Spildevandsplan Oversigt for landvæsenskommissionskendelser findes i bilag 7. Områder der er dækket af en kendelse fremgår af tegning 5. Status for hovedkloakområderne er i de efterfølgende afsnit beskrevet nærmere.

19 Side: 18/45 Ejby området hovedkloakområderne E og I: Den nordlige del af kommunen, Ejby-områderne E og I er separat kloakeret. I område E indgår de privatkloakerede kolonihaveområder som er beliggende i landzone. Tag- og overfladevand fra Ejby kolonihaveområde afledes til Bymose Rende og Harrestrup Å via grøfter og dræn. Spildevand Spildevand afledes til Ejby Øst pumpstationen og via den fælleskommunale transitspildevandsledning til Spildevandscenter Avedøre. Fra et mindre boligområde Brandsbjerg nord i område E, afledes spildevandet via pumpestation Ejbydalsvej 160. Fra et mindre område ved Slotsherrensvej ledes spildevand til Rødovre Kommune. Ved Vestforbrænding er der etableret omløbsarrangement til Rødovre Kommune. Omløbet betjenes af Spildevandscentret og kan bruges ved driftsafbrydelser på Ejby Øst Pumpestation. Endvidere indgår der en overløbsledning til Harrestrup Å. Regnvand Regnvand fra den offentlige kloakering afledes til Harrestrup Å og videre til Kalveboderne med Køge bugt som slutrecipient. Dele af vandmængderne fra Harrestrup Å oppumpes til friskning og udskiftning af vandet i de indre søer i København. Afledningsretten er maksimeret til 1,5 l/s/ha af brutto-området, hvilket betyder, at der er etableret regnvandsbassiner med tilhørende olie/benzin-udskillere inden udledning til åen. Kolonihaveområdet Sommerbyerne er ikke kloakeret for overfladevand, idet dette afledes til det offentlige vandløb Bymose Renden og Harrestrup Å via drænsystemet i området. Uvedkommende vand (dræn- overflade og regnvand) i spildevandsledningerne kan give forholdsvis store problemer fra kolonihaveområdet, fordi området ikke er regnvandskloakeret. Teknisk Forvaltning holder årlige møder med Haveforeningerne for at afhjælpe / begrænse problemet. Nordlige Hvissinge område del af hovedkloakområde H: Hvissinge Nord-området er separat kloakeret. Spildevand ledes til Ejby Øst hovedpumpestation. Regnvand afledes via olieudskillere til Fæstningskanalen. Regn- og spildevand fra transformerstation Fabriksparken afledes dog til Albertslund Kommune.

20 Side: 19/45 Hvissinge syd og Glostrup del af hovedkloakområde H samt hele G: Den sydlige del af Hvissinge samt den centrale del af Glostrup er fælleskloakeret. For hele afstrømningsområdet gælder således, at både spildevand og overfladevand afledes til overfaldsbygværket ved Gyvelvej, hvorfra det ledes videre til Spildevandscenter Avedøre. Regn- og spildevand fra kloak-delområdet ved motorvejsudfletning til Hovedvejen, afledes til Brøndby Kommune. Vestlige Glostrup hovedkloakområde V: Dette hovedkloakområde er både separatkloakeret og fælleskloakeret. Spildevandet fra området afledes primært via kloaksystemet i hovedkloakområde G til overløbsbygværket ved Gyvelvej og herfra videre til Spildevandscenter Avedøre. Regn- og spildevand fra Kennedy-Instituttet afledes til Albertslund Kommune. Til Pumpestationen Sydvestvej ledes der spildevand fra enkelte ejendomme i Albertslund Kommune. Regnvand fra den østlige del af området afledes via fællessystemet i område G til overløbsbygværket ved Gyvelvej og videre til Spildevandscenter Avedøre. Regnvand fra den vestlige del af området afledes til Albertslund Kommunes regnvandskloakker i Røde Vejrmøllegård området via udløb til Bækrenden som nu fungerer som en regnvandsledning. Fælleskommunale anlæg Spildevandscenter Avedøre Visse hovedspildevandsledninger fungerer i Glostrup Kommune som transitledninger for spildevand fra nabokommuner. Ballerup og Herlev Kommune afleder spildevand til en hovedspildevandsledning som har sit toppunkt ved Vestforbrænding. Rødovre afleder spildevand til denne ledning som er tilsluttet Ejby Øst pumpestation. Spildevandscenter Avedøre fik overdraget denne ledningsstrækning i Øst for Hvissinge Øst fortsætter den fælleskommunale hovedspildevandsledning ind i Rødovre og videre til Spildevandscenter Avedøre. Denne ledningsstrækning inkl. Ejby Øst Pumpestation - har været ejet af spildevandscentret siden etableringen. Hovedspildevandsledningen fra Banemarksvej langs den sydlige kommunegrænse til Brøndby Kommune inklusive opstuvningsbassin og frem til og med overfaldsbygværket ved Gyvelvej er i 2005 overtaget af Spildevandscenter Avedøre. Både Glostrup og Brøndby fører regn- og spildevand til denne ledning.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Vallensbæk Kommune Spildevandsplan 2003-2012

Vallensbæk Kommune Spildevandsplan 2003-2012 Spildevandsplan 2003-2012 Spildevandsplan 2003-2012 Side: 1/41 Indhold: Spildevandsplan. /0/ Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 4 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Albertslund Kommune. Spildevandsplan 2003. Spildevandsplan. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Spildevandsplan 2003. Spildevandsplan. Albertslund Kommune Spildevandsplan 23 Indhold: Spildevandsplan. . Resumé og indledning... 3.1 Resumé... 3.2 Indledning... 4 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 6 1.1 Lovgrundlag... 6

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 Maj 2005 Side: 1/87 Indhold: Spildevandsplan. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 7 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere