Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007."

Transkript

1 Analyse fra Feb., 27 Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 27. Det fremføres ofte, at effektiviteten i byggeriet udvikles for langsomt og generelt er for lav, når byggeriets sammenlignes med andre brancher. Denne påstand er blevet dokumenteret igen og igen i forskellige undersøgelser. Senest har diskussionen om, at to tredjedel af tidsforbruget i byggeriet ikke anvendes på direkte værdiskabende aktiviteter været bragt op i pressen. Diskussionen er ikke ny. I 1995 offentliggjorde det nu nedlagte Byggeriets Udviklingsråd (BUR) i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening (BL) en analyse af byggeriets produktivitet 1. Analysen blev gennemført på et begrænset antal projekter. I alt indsamlede man oplysninger fra 1 ensartede almene boligbyggerier med henblik på at bestemme det gennemsnitlige arbejdstimeforbrug pr. kvm. etageareal. Dette måltal blev opgjort for de forskellige hovedarbejder (råhus, tømrer/snedker, el m.v.), og anvendt som produktivitetsfaktor for byggeriet. Undersøgelsen viste, at der var en ekstrem spredning mellem ressourceforbruget indenfor samme hovedfag på trods af de ensartede byggerier. For de samlede håndværkeraktiviteter blev det laveste timeforbrug målt til 5,1 timer pr. kvm. etageareal, mens det højeste androg 12,1 timer pr. kvm. etageareal. En difference på hele 137% mellem laveste og højeste timeforbrug. For råhuset blev der i BURs undersøgelse målt et timeforbrug mellem 1,8 timer pr. kvm. etageareal op til 7,2 timer pr. kvm. etageareal. Gennemsnittet for råhusarbejdet på de 1 ensartede byggerier var 3,5 timer pr. kvm. etageareal. Dvs. en variation i forhold til gennemsnittet på + 16% og 49%. Undersøgelsen gav ikke nogen direkte forklaring på disse variationer, men der peges på, at en del af forklaringen skal findes hos de projekterende: Undersøgelsen tyder på, at der ikke i projekteringen i muligt omfang inddrages den foreliggende viden om de faktorer, der påvirker produktiviteten på byggepladsen. Dette skønnes at have sammenhæng med, at de projekterende ikke har den nødvendige viden til rådighed i anvendbar form om ressource- og produktivitetsdata, eller at de projekterende af andre årsager vælger en løsning, som indebærer lavere produktivitet. (Citat: Undersøgelse af byggeriets produktivitet, side 14, BUR og BL, 1995) Nye tal fra Byggeriets Evaluerings Center bekræfter nu, at der er en stor variation mellem effektiviteten blandt ensartede entreprisetyper, og at tendensen fra BURs undersøgelse i 1995 er korrekt. I denne artikel redegøres der for BECs analyse af effektiviteten i byggeriet. 1 Undersøgelse af byggeriets produktivitet ressource- og tidsforbrug i det støttede byggeri, Byggeriets Udviklingsråd og Boligselskabernes Landsforening, ISBN side 1

2 En undersøgelse, som er baseret på målinger fra 627 byggesager, et omfang, som ikke tidligere er set. I alt omfatter undersøgelsen byggeri til en samlet værdi af 3,1 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 24). Omskrevet til nutidskroner vha. senest offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger er den samlede værdi i alt 3,4 mia. kr. Til sammenligning var undersøgelsen af byggeriets produktivitet i 1995 baseret på 1 byggerier til en samlet anskaffelsessum på 267 mio. kr. ekskl. moms. Omregnet til nutidspriser svarer beløbet til 367 mio. kr. Analysens formål Formålet med evalueringscentrets undersøgelse af effektiviteten i byggeriet er at fastlægge, om tendenserne i produktivitetsanalysen fra BUR og BL tilbage i 1995 kan bekræftes ud fra centrets omfattende talmateriale. For så vidt at der kan konstateres store udsving i effektiviteten på stort set ensartede opgaver, er det naturligt at spørge om, hvad er det de bedste (mest effektive) virksomheder gør? Og hvordan bærer de sig ad? Hænger effektiviteten fx sammen med om man arbejder i partnering? Eller hvordan de udførende organiserer sig? Spiller det nogen rolle, at opgaven udføres for en flergangsbygherre, som er vant til at bygge eller er effektiviteten den samme, når der bygges for engangsbygherrer? Hvad hvis entreprenøren arbejder efter principperne i Lean Construction eller trimmet byggeri, som konceptet er bedre kendt som på dansk - er man så, som bygherre, garanteret en statistisk mere effektiv byggeproces? Ikke alle spørgsmålene kan besvares med det talmateriale Byggeriets Evaluerings Center i dag råder over, men mange kan. Først og fremmest handler det imidlertid om, at få tilvejebragt en større viden om effektiviteten i byggeriet, og i hvilket omfang der kan konstateres udsving i effektiviteten fra opgave til opgave. Metode og definition Byggeriets Evaluerings Center har siden 1. januar 24 indsamlet oplysninger til brug for beregning af nøgletal for dansk byggeri. Brug af nøgletal har siden 24 været en central del af regeringens byggepolitik, hvor de blandt andet anvendes til udvælgelse af tilbudsgivere på statslige byggeopgaver over 5 mio. kr. ex. moms. Anvendelsen af nøgletal udvides den 1. marts 27 til det almene byggeri m.v. Da BECs beregnede nøgletal skal anvendes til udvælgelse af byggevirksomheder, stilles der naturligvis store krav til dataenes kvalitet, dvs. er dataene retvisende for det, vi ønsker at måle (dataenes validitet), og kan andre gennemføre samme måling og opnå samme resultat (dataenes reliabilitet). BEC har specielle procedurer for kvalitetssikring og kontrol af dataenes rigtighed. Alle oplysninger kontrolleres inden de anvendes til beregning af side 2

3 nøgletal, ligesom det er et krav, at virksomheder, der indberetter data, på foranledning kan fremvise dokumentation for afgivne oplysninger. Det kan derfor konkluderes, at analysens realibilitet generelt er høj. Analysens validitet diskuteres efterfølgende. Denne analyse af byggeriets effektivitet er baseret på BECs målinger og nøgletal vedrørende arbejdskraftproduktivitet. Arbejdskraftproduktivitet defineres som værditilvækst pr. arbejdstime. Værditilvæksten kan populært udtrykkes som den værdi, man med sit produktionsapparat, dvs. mandskab og kapitaludstyr, skaber. Når værditilvæksten sættes i forhold til antal arbejdstimer anvendt på projektet, får man et udtryk for, hvilken værdi (målt i kr.) der skabes på projektet pr. time. Værditilvæksten skal være stor nok til, at mandskab og kapitaludstyr kan aflønnes. Faktaboks: Definition af produktivitet Arbejdskra ftproduktivitet = Projekt Værditilvækst Anvendte timer Projekt Projekt Værditilvæ kst + Projekt = EntreprisesumProjekt omk.til(tjenesteydelser materialer) Projekt Til beregning af værditilvæksten for et projekt anvendes projektets samlede entreprisesum fratrukket de samlede omkostninger til indkøb af tjenesteydelser og materialer for alle entreprenører og underentreprenører tilknyttet projektet. Beregnes arbejdskraftproduktiviteten på projektniveau, beregnes den samlede værditilvækst i projektet for alle udførende virksomheder inkl. underentreprenører. Projektets samlede værditilvækst divideres med det summerede antal timer for alle entrepriser og underentrepriser. Beregnes arbejdskraftproduktiviteten for en bestemt branche, eksempelvis tømrer/snedker branchen, anvendes den samlede værditilvækst og det samlede timeforbrug for alle tømre- /snedkerentrepriser inkl. underentreprenører. side 3

4 Figur 1: Værditilvæksten kan beregnes for hele projektet ved at summere værditilvæksten for alle entrepriser og underentrepriser. Værditilvæksten for teknikentreprisen beregnes ved at summere værditilvæksten for teknikentreprisen med alle underentreprenører (og underentreprenørers underentreprenører osv.) til teknikentreprenøren. I figuren svarende til UE 1, UE 2 og UE 1.1. I tværsnitsanalyser (som denne) forklares forskelle i arbejdskraftproduktivitet i normal økonomisk teori med forskelle i kapitalintensiteten. Idet værditilvæksten skal aflønne såvel arbejdskraften som kapitaludstyret, vil meget maskintunge (kapitaltunge) entrepriser slå ud med en højere værditilvækst og dermed også en højere effektivitet sammenlignet med meget arbejdskrafttunge entrepriser. Eksempelvis vil råhusentrepriser være kendetegnet ved en højere effektivitet end malerentrepriser udelukkende fordi, at der anvendes meget kapitaltungt materiel på råhusentrepriser, eksempelvis byggekraner. På tilsvarende vis vil nybyggeri normalt være mere effektivt end reparationsarbejder, idet man ved reparation og vedligehold af bygninger ikke i sammen omfang kan anvende maskinkraft. For at kunne analysere effektiviteten i byggeriet har Byggeriets Evaluerings Center i denne undersøgelse opdelt dataene i brancher samt på nybyggeri og reparation og vedligehold. Det er dermed forudsat, at kapitalintensiteten indenfor eksempelvis en tømrer-/snedkerentreprise udført i forbindelse med et nybyggeri er ens på de forskellige projekter. Tilsvarende forudsættes, at kapitalintensiteten pr. branche indenfor entrepriser udført i forbindelse med reparation og vedligehold ikke varierer. I betragtning af, at undersøgelsen omfatter flere end 6 byggesager, sammenholdt med at opgaverne hovedsagligt er udført for professionelle bygherrer af større virksomheder med flere end 1 ansatte, vurderes det som en rimelig antagelse, at forskelle i kapitalintensiteten indenfor de enkelte brancher fordelt mellem nybyggeri og reparation og vedligehold kun vil påvirke analysens resultat i begrænset omfang. Analysens validitet vurderes generelt at være rimelig. Den teknologiske udvikling og de enkelte virksomheders adgang til og brug af ny teknologi har ingen indflydelse på resultaterne af denne analyse, da dataene stammer fra en kort og afgrænset periode (24-26). Såfremt datagrundlaget bestod af byggesager afsluttet fra eksempelvis 195 og frem til i dag (tidsserieanalyse), måtte man inddrage den teknologiske udvikling som en væsentlig forklarende faktor i forhold til forskellene i produktivitet, idet side 4

5 produktiviteten under normale omstændigheder øges som følge af teknologiske fremskridt. I byggeriet kan eksempelvis nævnes overgangen til betonelementbyggeri i 196 erne, som betød øget effektivitet på byggepladserne, og tilsvarende gav dansk byggeri en betydelig konkurrencefordel i udlandet. Kvalitetsaspektet skal i denne undersøgelse betragtes i to forskellige sammenhænge, henholdsvis materialekvaliteten, målt som forskelle i materialepris, og den håndværksmæssige kvalitet, dvs. kvaliteten af det udførte arbejde. Forskelle i materialekvalitet, eksempelvis et fyrretræsgulv sammenlignet med et mahognigulv har ingen indflydelse på effektiviteten, idet omkostninger til materialer fraregnes i ligningen for værditilvækst, jf. tidligere. Det betyder, at forskelle i effektiviteten ikke kan forklares ved, at der er anvendt dyre/billige materialer. Med hensyn til den håndværksmæssige kvalitet i udførelsen af arbejdet, er det ligeledes rimeligt at antage, at den ikke direkte påvirker effektiviteten målt på byggepladsen, idet prisen som hovedregel er aftalt på forhånd under forudsætning af, at arbejdet naturligvis udføres i en håndværksmæssig god kvalitet. Datagrundlag Analysens datagrundlag udgøres af byggesager afleveret og evalueret før den 1. januar 27. Sager, som er afleveret i sidste del af 26, men hvor centrets interne kvalitetskontrol fortsat pågår, er ikke medtaget i analysen. Tabel 1 viser grundlaget for analysen opgjort i antal sager fordelt på branche samt indenfor nybyggeri og reparation og vedligehold. Branche Antal sager Nybyggeri Reparation og vedligehold Total Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Total Tabel 1: Analysens grundlag fordelt pr. branche samt på nybyggeri og reparation og vedligehold. I alt indgår der 627 byggesager i den samlede analyse til en samlet værdi af 3,1 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 24). Omskrevet til nutidskroner vha. senest offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger er den samlede værdi i alt 3,4 mia. kr. Den gennemsnitlige byggesag er dermed på 5,4 mio. kr. ekskl. moms (i nutidskroner). I forbindelse med analysen af de enkelte brancher har BEC med henblik på at sikre tilstrækkelig stor pålidelighed i analysens resultater kun udvalgt brancher, med flere end 1 sager. Endvidere er virksomhederne indenfor brancherne el og vvs sammenlagt under en fælles betegnelse (teknikvirksomhed). side 5

6 Ved analyse af variationen i effektiviteten indenfor den enkelte delbranche anvendes grupperingen vist i Tabel 2. Branche Antal sager Nybyggeri Reparation og vedligehold Total Entreprenørvirksomhed Teknikvirksomhed (El og VVS) Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Tabel 2: Delbrancher anvendt til analyse af den varierende effektivitet i byggeriet. Ved angivelse af absolutte værdier for arbejdskraftproduktivitet er alle beløb opgjort i faste priser og henført til 1. januar 24. I det efterfølgende præsenteres analysens resultater. Analyse af byggeriets effektivitet I alt indgår der 627 byggesager i analysen af byggeriets effektivitet. Heraf er 365 sager udført i forbindelse med nybyggeri, mens 262 sager kan karakteriseres som reparation og vedligehold af den eksisterende bygningsmasse. Tabel 3 viser arbejdskraftproduktivitet fordelt på henholdsvis nybyggeri og reparation og vedligehold. For hvert område er fraktilerne beregnet, ligesom minimums- og maksimumsog gennemsnitsværdier er vist for det samlede datamateriale. Effektivitet ved rep. og vedl. Effektivitet ved nybyggeri Fraktil 1% 247 kr. pr. time 224 kr. pr. time Fraktil 25% 37 kr. pr. time 289 kr. pr. time Fraktil 5% 393 kr. pr. time 367 kr. pr. time Fraktil 75% 531 kr. pr. time 48 kr. pr. time Fraktil 9% 795 kr. pr. time 592 kr. pr. time Simpelt gennemsnit 49,3 kr. pr. time 42,8 kr. pr. time Minimum 118 kr. pr. time -469 kr. pr. time Maksimum 3765 kr. pr. time 2489 kr. pr. time Vægtet gennemsnitlig effektivitet 434,2 kr. pr. time 466,8 kr. pr. time Antal sager under 1 mio. kr. 11 sager (42%) 98 sager (27%) Antal sager over 1 mio. kr. 17 sager (6%) 54 sager (15%) Gennemsnitlig entreprisesum kr Tabel 3: Minimums- og maksimumsværdier, fraktiler og middelværdi mm. for alle 627 byggesager, fordelt efter nybyggeri og reparation/vedligehold. Ved simpelt gennemsnit er arbejdskraftproduktiviteten for nybyggeri 42,8 kr. pr. time og for arbejde udført i forbindelse med reparation og vedligehold 49,3 kr. pr. time. For at reducere usikkerhederne ved mindre sager med få arbejdstimer og begrænset økonomi anvender Byggeriets Evaluerings Center vægtede gennemsnit, således store byggesager tæller relativt mere end mindre byggesager. I Tabel 3 er det vægtede gennemsnit beregnet side 6

7 efter sagens økonomiske størrelse 2. Som forventet er den vægtede produktivitet i gennemsnit højere ved nybyggeri (466,8 kr. pr. time) sammenlignet med reparation og vedligehold (434,2 kr. pr. time), svarende til en højere kapitalintensitet ved nybyggeri. Figur 2 viser spredningen i nøgletallet arbejdskraftproduktivitet for nybyggeri for alle brancher, dvs. alle 365 sager. Arbejdskraftproduktivitet - Alle brancher - Nybyggeri (n = 365) Antal < >1 [kr. pr. time] Figur 2: Spredningen i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for nybyggeri uanset branche. Som vist i Figur 2 er der stor variation i den målte effektivitet for nybyggeri. Fordelingen kan betegnes som en højre-skæv normalfordeling, hvilket indikerer, at de målte nøgletal er konsistente. For reparations- og vedligeholdsarbejde kan der konstateres udsving i samme størrelsesorden, jævnfør Figur 3. 2 Bemærk, at tallene for effektivitet på er vægtet efter medgåede timer og ikke efter sagens økonomiske størrelse, som i indeværende analyse. side 7

8 Arbejdskraftproduktivitet - Alle brancher - Reparation og Vedl. (n = 262) Antal < >1 [kr. pr. time] Figur 3: Spredningen i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for bygningsreparation uanset branche. Sammenlignet med nybyggeri er effektiviteten indenfor bygningsreparation en anelse mere skæv, men fordelingen er fortsat statistisk pæn. Effektiviteten varierer i hovedtræk mellem 1-7 kr. pr. time for såvel nybyggeri som reparation og vedligehold. Den gennemsnitlige vægtede effektivitet for alle sager er målt til 458 kr. pr. time. Hæves de mindst effektive byggesager, så den gennemsnitlige værdi når 55 kr. pr. time svarer det til en produktivitetsstigning på 2% for branchen som helhed! Med udgangspunkt i centrets talmateriale for årene synes det klart, at der eksisterer et stort potentiale i sektoren allerede i dag, såfremt man kunne lære mere af de mest effektive virksomheder. Som nævnt tidligere kan udsvingene til dels forklares ved, at entrepriserne er mekaniserede i forskellig grad. Hvor malerarbejdet er meget mandtungt er entreprenørarbejde normalt mere maskintungt, hvilket vil give sig udslag i forskelle i den målte værditilvækst og dermed også i effektiviteten. For at kompensere for forskellene i mekaniseringsgraden brancherne imellem undersøges udvalgte delbrancher. I brancherne entreprenørvirksomhed, teknikvirksomhed og tømrer-/snedkervirksomhed er der tilstrækkeligt med observationer til en brancheopdelt analyse af udsvingene i effektiviteten. Byggeriets Evaluerings Center har evalueret i alt 23 byggesager indenfor entreprenørvirksomhed, fordelt med 14 indenfor nybyggeri og 63 indenfor side 8

9 bygningsreparation. Den gennemsnitlige byggesag ligger lige over 9,5 mio. kr. i 24 priser, svarende til en samlet værdi på 1,9 mia. kr. Heraf er hovedparten kategoriseret som nybyggeri til i alt 1,6 mia. kr., mens bygningsreparation i alt andrager 34 mio. kr. El- og VVS-virksomhed samles under en fællesbetegnelse; teknikvirksomhed. Indenfor gruppen fordeler antallet af evaluerede sager sig med henholdsvis 1 nybyggerier og 7 reparationssager. Den samlede værdi udgør 273 mio. kr. med en gennemsnitlig størrelse på 1,6 mio. kr. Tømrer-/snedkervirksomhed er den mindste gruppe målt i antallet af sager, som medtages i analysen, henholdsvis 51 sager indenfor nybyggeri og 54 indenfor reparation og vedligehold. Til gengæld er de enkelte entrepriser gennemsnitligt større end teknikentrepriserne. Tømrer-/snedkerentrepriser er gennemsnitligt på 5,2 mio. kr., med en samlet værdi på 551 mio. kr. Figur 4 til Figur 9 viser udsvingene i effektivitet for de tre delbrancher fordelt på henholdsvis nybyggeri og bygningsreparation. Arbejdskraftsproduktivitet - Entreprenør - Nybyggeri (n=14) Anta < >1 Kr. pr. time Figur 4: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for nybyggeri udført af entreprenørvirksomheder. side 9

10 Arbejdskraftsproduktivitet - Entreprenør - Reparation og Vedligehold (n=63) Anta < >1 Kr. pr. time Figur 5: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for bygningsreparation udført af entreprenørvirksomheder. Arbejdskraftsproduktivitet - TEKNIK - Nybyggeri (n=1) Antal < >1 Kr. pr. tim e Figur 6: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for nybyggeri udført af el-/vvs-virksomhed. side 1

11 Arbejdskraftsproduktivitet - TEKNIK - Reparation og Vedligehold (n=7) Antall 1 5 < >1 Kr. pr. tim e Figur 7: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for bygningsreparation udført af el-/vvsvirksomhed. Arbejdskraftsproduktivitet - Tømrer og Snedker - Nybyggeri (n=51) Antal 1 5 < >1 Kr. pr. tim e Figur 8: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for nybyggeri udført af tømrer- /snedkervirksomhed. side 11

12 Arbejdskraftsproduktivitet - Tømrer og Snedker - Reparation og Vedligehold (n=54) Antal 1 5 < >1 Kr. pr. tim e Figur 9: Udsving i effektivitet (arbejdskraftproduktivitet) for bygningsreparation udført af tømrer- /snedkervirksomhed. Figur 4 til Figur 9 viser generelt nogen pæne statistiske fordelinger, der som hovedregel er lidt højre-skæve. Generelt viser kurverne store udsving i den målte effektivitet indenfor samme branche, hvilket betyder, at der er meget stor forskel på, hvor effektivt man gennemfører byggesagerne. I modsætning til undersøgelsen fra 1995, som tog afsæt i stort set identiske byggesager, er BECs tal baseret på forskellige opgaver, herunder såvel bolig- og erhvervsbyggeri, institutioner, bygninger til forskning og uddannelse, kulturbyggeri m.v. En del af udsvingene i de målte effektivitetstal må formodes fortsat at skyldes forskelle i projekternes mekaniseringsgrad (kapitalintensiteten) samt forskelle i konkurrence om opgaven og dermed forskelle i prisniveauet, som jo direkte indgår i beregning af værditilvæksten. Yderpunkterne i talmaterialet kan sandsynligvis i et vist omfang forklares ved kontraktuelle fejl, som tillader den ene part at udnytte samarbejdet til egen fordel eksempelvis, at der er begået regnefejl i forbindelse med tilbudsgivningen, hvilket vil give sig udslag i en lav værditilvækst og dermed en lav effektivitet. Det er imidlertid næppe sandsynligt, at tilbuds- og kontraktfejl samt forskelle i mekaniseringsgrad og konkurrencesituation kan forklare udsving i en størrelsesorden fra 1 til 7 kr. pr. time, når man sammenligner ensartede typer af opgaver indenfor samme branche. Derfor må der være andre forhold, som også spiller ind. Det synes rimeligt at antage, at når man igangsætter et stykke arbejde sker det ud fra en forventning om, at det naturligvis gennemføres med en vis effektivitet. Analysen viser side 12

13 tydeligt, at det langtfra altid går sådan, hvilket jo må betyde, at der undervejs opstår hændelser, der sænker effektiviteten, og som man ikke umiddelbart griber ind overfor. Den manglende reaktion på dette effektivitetstab (spild) kan enten skyldes, at man ikke kan se det eller, at man i dag ikke anvender (ledelses-) systemer, som gør det muligt at gribe ind. I begge tilfælde antyder de store udsving dog generelle ledelsessvigt i byggeriet. Et ledelsessvigt, der her skal forstås bredt og som ikke kun adresserer byggeriets udførende virksomheder, men i lige så høj grad de, der leverer input til udførelsen, såsom arkitekter, ingeniører, materialeproducenter, grossister og bygherrer. Analysen er ikke tilrettelagt med det formål, at kortlægge sammenhænge og forklaringer på udsvingene, men da det nu er vist, at effektiviteten varierer betydeligt, er det næste spørgsmål naturligvis: Hvorfor? For til fulde at kunne forklare, hvorfor der forekommer disse uforståelige og tilsyneladende tilfældige udsving i hvor effektivt byggeri udføres, er det nødvendigt at indsamle oplysninger til beregning af produktivitet i langt højere grad end hidtil. Ideelt set burde dataindsamlingen tillige muliggøre indregning af projekternes kapitalintensitet og den aktuelle konkurrencesituation, således de to forholds indflydelse på udsvingene i effektiviteten kunne bestemmes mere præcist. Ved opstilling af hypoteser om, hvad der adskiller den effektive byggesag fra den ineffektive, kan man matematisk få afprøvet, om det rent faktisk forholder sig, som man tror, eller om sammenhængende er anderledes. Det er centralt at bemærke, at det er mindst ligeså vigtigt at få aflivet myterne i byggeriet som at få bekræftet de effektivitetsfremmende foranstaltninger. Forskellige matematiske tests kan anvendes til begge formål. Undersøgelsens resultat synes at antyde, at projektlederen har en afgørende indflydelse på værditilvæksten og dermed effektiviteten ude på byggepladsen. Er det tilfældet, burde man måske rette større fokus på at identificere, hvad de dygtigste gør bedst, så deres erfaringer og kompetencer kan videregives til andre. På et mere overordnede plan vil yderligere datamateriale om produktivitetsforholdene på danske byggepladser sætte nogen af byggeriets diskussioner i perspektiv, eksempelvis debatten om brug af nye samarbejdsformer såsom partnering. Et mere omfattende datamateriale vil kunne afsløre, om det i alle tilfælde er fornuftigt at anvende partnering. Man kunne forestille sig, at partnering som samarbejdsform var bedst egnet til mellemstore projekter. Rationalet ville lyde, at partnering på små projekter har et begrænset potentiale, da udbyttet i forhold til engangsomkostningerne ved workshops, uddannelse mv. er for lavt, mens risikoen ved partneringsamarbejdets løsere struktur på meget store og komplekse projekter bliver for stor. I dag har man ingen eller kun meget begrænset viden om disse indbyrdes forhold, som øver indflydelse på effektiviteten og værditilvæksten rundt om på landets byggepladser. Hovedparten af den tilgængelige viden eksisterer i forskellige former for erfaringsrapporter udarbejdet på baggrund af et enkelt (eller meget få) projekter. Denne form for side 13

14 dataopsamling gør det svært at videreformidle de gode erfaringer, da resultaterne er vanskelige at systematisere. Et centralt element, som ikke inddrages i denne analyse, er BECs øvrige resultattal vedrørende mangler, arbejdsmiljø, overholdelse af tidsfrister og kundetilfredshed. Er eksempelvis de mest produktive sager samtidig de sager, med det bedste arbejdsmiljø, hvor kunderne er mest tilfredse og som afleveres til tiden uden mangler? Det ville være nærliggende at tro, at sammenhængen var til stede, men når Byggeriets Evaluerings Center nu om kort tid har en datamængde, der er tilstrækkelig stor, hvorfor så ikke teste en sådan sammenhæng eller hypotese? side 14

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Byggeriets produktivitet

Byggeriets produktivitet Byggeriets produktivitet En tværsnitsanalyse fra 2004-2007 Byggeriets Evaluerings Center dokumenterer i denne analyse af 744 entrepriser, at der er stor forskel på produktiviteten fra byggesag til byggesag.

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere