Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE 12. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden gældende for perioden består af den fælles grundaftale samt nærværende tillægsaftale. Tillægsaftalen angiver de udfyldninger, justeringer og supplerende frivillige aftaler, der er aftalt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Parterne er enige om at arbejde for realisering af sundhedsaftalens mål og intentioner inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser. Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. Den i grundaftalen beskrevne årlige udviklingsplan for de opgaver, der i fællesskab skal løses mellem almen praksis, kommuner og region, ses som et centralt redskab for den konkrete inddragelse af almen praksis. 1. Udfyldninger 1.1 Deltagelse i Samordningsudvalg Det fremgår af Grundaftalen, at der i 2011 gennemføres en evaluering af samordningsudvalgsstrukturen set i lyset af hospitals- og psykiatriplanen, opgavefordelingen mellem hospitalerne og udviklingen i retning af øget ambulant aktivitet. Evalueringen kan medføre ændring i samordningsudvalgsstrukturen og Københavns Kommunens repræsentation i konkrete samordningsudvalg Somatik Begrundet i kommunens størrelse, opdelingen i bydele og forvaltningsstruktur, samt hospitalsstrukturen, er der nedsat et koordinerende samordningsudvalg med ledelsesrepræsentanter for Københavns Kommune, Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet samt almen praksis og Koncern Plan og Udvikling. Det koordinerende samordningsudvalgs kommissorium og sammensætning fremgår af vedlagte bilag og udvalget vil blive kaldt Samordningsudvalg for Københavns Kommune. Endvidere er der oprettet lokale samordningsudvalg for hospitalerne. Københavns Kommuner er repræsenteret i samordningsudvalgene for Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og Hvidovre Hospital. For at sikre samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Kommune deltager en repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens direktion 2 gange årligt i hospitalsdirektionens møder med centerdirektørerne

2 Psykiatri Der er etableret et fælles samordningsudvalg for psykiatrien og lokale samordningsudvalg, som følger optageområderne. Københavns Kommune indgår i de lokale samordningsudvalg for Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center København. Der etableres fra 1. januar 2011 et overordnet samordningsudvalg for voksenpsykiatrien i København, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Socialforvaltning samt ledelsesrepræsentanter fra de 4 voksenpsykiatriske centre og Region Hovedstadens Psykiatri. Københavns Kommune indgår i det lokale samordningsudvalg for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. 1.2 Forløbsprogrammer for KOL og Type 2 diabetes Med grundaftalen er aftalt, at forløbsprogrammerne vedrørende KOL og Type 2 diabetes implementeres senest inden udgangen af aftaleperioden. Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumstandarder, der fremgår af grundaftalen jf. vedlagte bilag vedrørende minimumsstandarder for KOL og Type 2 diabetes. Region Hovedstaden har med godkendelsen af forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes forpligtet sig til at opfylde sin del af forløbsprogrammerne. Københavns Kommune har udarbejdet forløbsbeskrivelser, der i 2010 er godkendt i det koordinerende samordningsudvalg, og har herigennem implementeret forløbsprogrammernes minimumsstandarder for KOL og Type 2-diabetes. For borgere fra lokalområderne Vanløse og Brønshøj/Husum vil forløbsprogrammerne blive implementeret medio 2011, når Sundhedshus Vanløse åbner. Hermed er tilbuddet om rehabilitering af kronisk sygdom bydækkende. Københavns Kommune har ikke planer om yderligere initiativer for borgere med KOL og Type 2-diabetes. 1.3 Implementering af øvrige forløbsprogrammer Forløbsprogram for Hjerte-karsygdomme Med grundaftalen er aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme, som er udviklet ved aftaleperiodens start, aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Region Hovedstaden forpligter sig til at implementere sin del af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme på hospitalerne. Ikrafttrædelse vil ske fra det tidspunkt hvor den første kommune i hospitalets optageområde er klar til implementering af forløbsprogrammet. Københavns Kommune er klar til at implementere forløbsprogrammet, når det er endelig godkendt. Implementeringen vil ske ved udarbejdelse af forløbsbeskrivelse på samme måde som det er sket for øvrige forløbsprogrammer. Arbejdet forankres i det koordinerende samordningsudvalg. Når dette udvalg har godkendt forløbsbeskrivelsen vil den praktiske implementering ske

3 Forløbsprogram for demens Med grundaftalen er aftalt at implementering af forløbsprogram for demens, som er udviklet ved aftaleperiodens start, aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Region Hovedstaden forpligter sig til at implementere sin del af forløbsprogrammet for demens på hospitalerne i Ikrafttrædelse kan herefter ske fra det tidspunkt hvor den første kommune i hospitalets optageområde er klar til implementering af forløbsprogrammet. Københavns Kommune er klar til at implementere forløbsprogrammet, når det er endelig godkendt. Implementeringen vil ske ved udarbejdelse af forløbsbeskrivelse på samme måde som det er sket for øvrige forløbsprogrammer. Arbejdet forankres i det koordinerende samordningsudvalg. Når dette udvalg har godkendt forløbsbeskrivelsen vil den praktiske implementering ske. Forløbsprogram for muskel-skeletsygdomme Det er med grundaftalen aftalt at implementeringsplan for forløbsprogrammet for muskel-skelet sygdomme (patienter med lænde/ryglidelser) - der forventes færdigudviklet i løbet af 2011 og er klar til implementering i skal aftales senere. Københavns Kommune er klar til at implementere forløbsprogrammet, når det er endelig godkendt. Implementeringen vil ske ved udarbejdelse af forløbsbeskrivelse på samme måde som det er sket for øvrige forløbsprogrammer. Arbejdet forankres i det koordinerende samordningsudvalg. Når dette udvalg har godkendt forløbsbeskrivelsen vil den praktiske implementering ske. 1.4 Forebyggelse af genindlæggelser Københavns Kommune har særligt fokus på en styrket og tidlig indsats i forhold til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser af den ældre medicinske patient. Region Hovedstaden har i plan for den ældre medicinske patient beskrevet forskellige ordninger, der skal sikre overgangen mellem hospital og hjem med henblik på at forebygge genindlæggelser. Følge hjem, hvor patienten følges hjem af hospitalspersonalet Ringe hjem, hvor hospitalspersonalet ringer hjem til borgeren efter udskrivelsen. Følge op, hvor egen læge og hjemmesygeplejersken i fællesskab følger op på patienten i hjemmet. Implementering af denne ordning aftales med den enkelte kommune. Den videre udvikling af følge hjem og følge op ordningerne skal fremover ses i sammenhæng, således at den videre tilrettelæggelse af ordningerne foregår inden for en samlet ramme. Københavns Kommune og Region Hovedstaden er enige om, at ordningerne i aftaleperioden skal udvikles i fællesskab mellem Københavns Kommune og de hospitaler som kommunen samarbejder med. Københavns kommune lægger vægt på, at ordningerne tilrettelægges og anvendes ens af alle hospitaler som kommunen samarbejder med. Region Hovedstaden anerkender kommunens ønske om ensartethed. Region - 3 -

4 Hovedstaden har herudover fokus på at ensartetheden må udvikles med respekt for ønsker og behov i de andre kommuner, som hospitalerne også samarbejder med Parterne er enige om, medicin er indsatsområde i alle følgeordninger. at der i det koordinerende samordningsudvalg sker en afklaring af målgrupper for de enkelte ordninger Almen praksis deltagelse i følge-op ordning forudsætter indgåelse af 2 aftale. Parterne er enige om, at iværksættelse af fælles initiativer til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser forankres i det koordinerende samordningsudvalg. Københavns Kommune samarbejder med Bispebjerg om et projekt om opfølgende hjemmebesøg. I forhold til tidlig indsats samarbejder Københavns Kommune med Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital om konkrete projekter se under punkt Samarbejde på hygiejneområdet Det fremgår af den generelle sundhedsaftale, at Regionen yder generel vejledning om hygiejne til kommunerne. Herudover fremgår det af den generelle sundhedsaftale, at der senest i 2012 skal indgås en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i Regionen både i forhold til konkret infektionshygiejnisk rådgivning og i forhold til generel kompetenceudvikling på hygiejneområdet. Kommunerne har ansvaret for opgaver i relation til almen hygiejne og smitsomme sygdomme i egne driftsområder (dag- og døgntilbud for børn, ældre og handikappede m.v. herunder hjemmeplejen og hjemmesygeplejen). Tilsvarende har Regionerne ansvaret for hygiejneområdet i forhold til de regionale driftsområder. Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at regionerne yder generel rådgivning om hygiejne til kommunerne. Anbefalingen er indskrevet i den generelle sundhedsaftale for , idet det fremgår af aftalen, at Regionen yder generel vejledning om hygiejne til kommunerne. Som led i den generelle vejledning er parterne enige om, at relevante og opdaterede vejledninger publiceres på Region Hovedstadens hjemmeside. Rækkevidden af den regionale rådgivningsforpligtelse konkretiseres i løbet af 1. halvår af 2011 og vil indgå som grundlag for de samarbejdsaftaler inden for hygiejneområdet, der skal indgås mellem regionen og de enkelte kommuner i Indtil samarbejdsaftalen er indgået, afholdes fælles kvartalsvise møder mellem Hvidovre Hospital, mikrobiologisk afdeling og centrale nøglepersoner på hygiejneområdet fra Københavns Kommune. Hospitalerne har en informationsforpligtigelse overfor kommunerne når der udskrives borgere, der har været behandlet for smitsom sygdom og hvor den videre behandling/opfølgning i kommunen fordrer særligt fokus på hygiejnehåndteringen

5 1.6 Samarbejde om opfølgning på utilsigtede hændelser patientsikkerhed ved sektorovergange Det er med grundaftalen aftalt, at der etableres en ramme, der lever op til sundhedslovgivningens krav for opfølgning på fejl og utilsigtede hændelser relateret til sektorovergange. I grundaftalen er endvidere aftalt, at der etableres et enstrenget system for sagsbehandling af tværsektorielle hændelser. Den regionale enhed for patientsikkerhed varetager sagsbehandlingen af tværsektorielle utilsigtede hændelser på vegne af regionens virksomheder. Københavns Kommune varetager selv sagsbehandlingen af tværsektorielle utilsigtede hændelser, som kommunen er part i. Der er aftalt følgende indgange til kommunen i forbindelse med behandlingen af tværsektorielle utilsigtede hændelser: - sundhedspleje og børnetandpleje: Børne- og ungeforvaltningen, Sundhed og Tidlig indsats, Gyldenløvsgade 15, 1502 København V - borgere med sindslidelser og handicap uanset alder: Socialforvaltningen, Mål- og rammekontoret for Handicap og Psykiatri., Mål- og rammekontoret for Handicap og Psykiatri, Bernstorffsgade 17, 1592 København V - borgere med misbrug, hjemløshed eller andre sociale problemer uanset alder: Socialforvaltningen, Mål- og rammekontoret for Udsatte Grupper, Bernstorffsgade 17, 1592 København V - hjemmesygepleje, genoptræning, forebyggelse og omsorgstandpleje: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sundhedsstaben, Sjællandsgade 40, 2200 København N Parterne er enige om, at der umiddelbart iværksættes analyser i relation til medicinområdet med henblik på at sikre overblik og det rette grundlag for medicinering. 1.7 Forskning og kvalitetsudvikling Københavns Kommune tilstræber i hele aftaleperioden i videst muligt omfang at deltage i forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter med kommunens samarbejdshospitaler. Det er af afgørende betydning for et succesfuldt samarbejde, at Københavns Kommune så tidligt som muligt inddrages i planlægningen af fælles projekter. Det er mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden aftalt at nedenstående forskningsog kvalitetsudviklingsprojekter konkretiseres nærmere af parterne i foråret SOMATIK A. Fælles indsats for forskning på kræftområdet samarbejde med Rigshospitalet. Københavns Kommunes Sundhedscenter for Kræftramte har i det daglige et tæt samarbejde med Rigshospitalet. Københavns Kommune ønsker, at der i samarbejde med Rigshospitalet arbejdes for i fællesskab at fremme forskning på kræftområdet, som understøtter det tværsektorielle sammenhængende forløb for patienter med kræft. Desuden indgår sundhedscentret i et konsortium med Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, UCSF og Københavns Universitet, der i fællesskab har søgt forskningsmidler til fælles at forske i kræft, rehabilitering og tilbagegang til arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet vil understøtte følgende fokusområder: - 5 -

6 Udvikling af en organisatorisk model for den tværsektorielle kommunikation og samarbejde på patientniveau Fælles projekter vedrørende både behov for og effekt af rehabilitering, herunder kræftrehabiliteringssamtaler ved kræftsygdom Afklaring af om optimal behandling af andre samtidige kroniske sygdomme vil føre til et bedre udkomme ved rehabilitering og på sigt til forlænget overlevelse. Det er i flere forskningssammenhænge påvist, at komorbiditet fører til tidligere død ved kræftsygdom Udvikling af databaser til systematisk registrering af senfølger Etablering af projektet afventer svar på ansøgninger om ekstern finansiering. B. Borgere med risiko for at udvikle hjertesygdomme - samarbejde med Bispebjerg Hospital På hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital udskrives patienter, der har været indlagt til observation for hjertesygdom uden yderligere behandling såfremt diagnosen afkræftes. Det drejer sig primært om patienter med hypertension, hyperkolestæmi og overvægt/fedme. Disse mennesker er i højrisiko for at udvikle hjertesygdom, hvis ikke de aktivt ændrer livsstil. Bispebjerg Hospital og Københavns Kommune vil i fællesskab konkretisere rammerne omkring et forskningsprojekt, hvor effekten af, at disse borgere henvises til Københavns Kommunes forebyggelsescentre, undersøges. Projektet har til formål at vurdere effekt, evidens og tilrettelæggelse af indsatsen. Der skal skaffes finansiering til intervention (tilbud til borgerne) og forskningsmedarbejdere. C. Organisatorisk forskningsprojekt samarbejde med Amager Hospital Københavns Kommune og Amager Hospital vil i aftaleperioden etablere et samarbejde om sundhedstjenesteforskning med fokus på det organisatoriske samspil mellem kommune, hospital og almen praksis. Der tages udgangspunkt i Amager-modellen og organiseringen af indsatsen for borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Der skal skaffes finansiering til projektet. D. Optimeret forløbsprogram for den ældre medicinske patient samarbejde med Hvidovre Hospital Det overordnede formål er at forbedre patientforløbet for den ældre medicinske patient. Projektet skal udvikle og teste effekten af, et optimeret, forskningsbaseret behandlings-, pleje og rehabiliteringsforløb baseret på principperne fra de kirurgiske accelererede patientforløb. Hvidovre Hospital og Københavns Kommune vil i projektet identificere problemområder i det traditionelle patientforløb fastslå anvendelighed - og teste effekten - af forskellige komponenter fra konceptet for accelererede, kirurgiske patientforløb på ældre medicinske patienter optimere genoptræningen efter udskrivelsen samt det tværsektorielle forløb Et væsentligt produkt af dette projekt forventes at blive et sæt forskningsbaserede tværfaglige kliniske vejledninger, som vil systematisere indsatsen for de ældre medicinske patienter under indlæggelsen og i overgangen mellem hospital og kommune. Der er ansøgt om ekstern finansiering til projektet

7 PSYKIATRI E. Forskningssamarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune om forbedring af det psykiatriske behandlingstilbud Ringbo med vægt på beboernes helbred, livskvalitet, handlekraft og mestring.se bilag 2. F. Evaluerings samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune om den psyki atriske behandling af borgere med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser boende på botilbud i København. 2. Udviklingsprojekter Københavns Kommune og Region Hovedstaden forpligter sig til i aftaleperioden løbende at inddrage hinanden i udviklingsprojekter, der påvirker tilrettelæggelsen af fælles patientforløb eller som påvirker vilkårene for arbejdstilrettelæggelsen på tværs af sektorer. Det er af afgørende betydning for et succesfuldt samarbejde, at parterne så tidligt som muligt inddrager hinanden i planlægningen af fælles projekter. Forslag om etablering af fælles projekter kan drøftes løbende gennem aftaleperioden. Det er mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden aftalt at nedenstående udviklingsprojekter konkretiseres nærmere i foråret SOMATIK A. Tidlig indsats Med sundhedsloven gennemgik sundhedsvæsnet et paradigmeskift, hvor Københavns Kommune med en række nye sundhedsopgaver i dag indgår som en stadig tættere integreret del af sundhedsvæsnet i hovedstaden. Den stadige specialisering og accelerering af hospitalernes opgaveløsning nødvendiggør udviklingen af nye tilbud, der kan bygge bro mellem hospital og egen bolig, jf. bilag 3. Bevægelsen i sekundær sektor understøttes af de kommende sygehusinvesteringer som åbner mulighed for anvendelse af nye velfærdsteknologier. Teknologier som giver mulighed for behandling i eget hjem, endnu kortere indlæggelsestider, samt en øget ambulant aktivitet. Samtidig nødvendiggør en ændret klinisk grundstruktur og reorganisering i forbindelse med nye Fælles Akut Modtagelser at udviklingen af fremtidens samarbejdsmodeller mellem hospital og kommune påbegyndes nu. Intermediate care Udviklingen af nye tilbud i grænserne mellem hospital og hjem kan samles under betegnelsen intermediate care. Parterne er enige om, at der er behov for at konsolidere udviklingen gennem nye samarbejdsmodeller, der øger det lægefaglige samspil med de kommunale tilbud og som åbner mulighed for at hospitalerne kan understøtte kommunale indsatser gennem: træk på specialiserede ydelser, fx i form af geriatrisk tilsyn til bl.a. akutplejeenhed tydeliggørelse af adgangen til subakutte tider på hospital understøttelse af kommunal varetagelse af specialiserede sygeplejerskeopgaver i eget hjem, fx IV-behandling - 7 -

8 Endvidere er parterne enige om, at der i samarbejdet og dialogen med almen praksis sættes fokus på tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelser, fx gennem anvendelsen af subakutte tider og kommunale tilbud. Der er særligt fokus på dehydrering, pneumoni og fald. Projekter I foråret 2011 konkretiseres følgende projekter: Udvikling af tværsektoriel udskrivningsenhed (Bispebjerg Hospital) Udvikling af model for øget lægefagligt samspil og brug af subakutte tider fra læger i primær sektor ved tidlig indsats (Hvidovre Hospital) Analyse og effekt af adgang til subakutte tider på reumatologisk afdeling (Frederiksberg Hospital). Udgående sygeplejerske fra Akutmodtagelsen (Amager Hospital) Organisation For at sikre den nødvendige fremdrift og fortsatte udvikling i projekterne etableres projektstyregrupper med deltagelse på direktionsniveau omkring de enkelte projekter. I forhold til projektet vedr. etablering af tværsektoriel udskrivningsenhed etableres en styregruppe med deltagelse af koncern direktionen i Region Hovedstaden, direktionen Bispebjerg Hospital og direktionen i Sundhedsog Omsorgsforvaltningen. Det overordnede samarbejde om tidlig indsats og forebyggelse af (gen)indlæggelser forankres i det koordinerende samordningsudvalg. B. Telemedicin Københavns Kommune har fokus på teknologi- og telemedicinske løsninger særligt i forhold til anvendelse i indsatsen vedr. kronisk sygdom og den ældre medicinske patient. Formålet med anvendelse af teknologi og telemedicinske løsninger er, at Understøtte behandling og pleje Styrke borgerens mulighed for at varetage egenomsorg. Understøtte hurtigere diagnosticering og behandling og dermed øge muligheder for en tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelse. Understøtte et sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Københavns Kommune har aktuelt fokus på 3 områder: KOL patienter, type 2 diabetes og patienter med sår. Københavns Kommune og Frederiksberg Hospital, Amager Hospital og Bispebjerg Hospital ønsker at afprøve teknologi og telemedicinske løsninger i indsatsen omkring kronisk sygdom. Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital ønsker at styrke det allerede eksisterende samarbejde omkring borgere i hjemmeplejen med komplicerede sår. Københavns Kommune og Region Hovedstaden er enige om at om, at der arbejdes på at udvikles en generisk model for telemedicin

9 C. Medicinområdet I sundhedsaftalen indgår, at der i 2011 skal udarbejdes en tværsektoriel kommunikations- og samarbejdsmodel på medicinområdet mellem hospitaler, psykiatriske centre, kommuner, almen praksis og apoteker med fokus på at sikre opdateret og korrekt information om borgerens receptpligtige medicinering. Samarbejdsmodellen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig overgang til implementering af Det Fælles Medicinkort (FMK). Kommunikations- og samarbejdsmodellen på medicinområdet vedrører både indlæggelser, udskrivninger og ambulante besøg. Korrekte og ajourførte medicinoplysninger fra kommune og almen praksis ved indlæggelsen har betydning for kvaliteten af medicinoplysningerne ved udskrivelsen. Tilsvarende skal der sikres formidling af medicinoplysninger fra hospitalerne til såvel borger, som kommune og almen praksis. Parterne er enige om, at medicin indgår i alle følgeordninger med sigte på, at der ved udskrivning foreligger korrekte, fyldestgørende og ajourførte medicinoplysninger. I hospitalernes følgehjem ordninger indgår, at det sikres at praktiserende læge og hjemmepleje får en fuldstændig og korrekt medicinliste. Parterne er enige om, at undersøge om der kan foretages en målrettet indsats i forhold til personer, hvor det vurderes, at der er en særlig risiko forbundet med bestemte præparater eller præparatkombinationer. En undersøgelse af medicinhåndtering i hjemmesygeplejen i Københavns Kommune har skærpet opmærksomheden på de tværsektorielle udfordringer på medicinområdet. På den baggrund er Københavns Kommune og Region Hovedstaden enige om, at der i foråret 2011 gennemføres en kerneårsagsanalyse af de tværsektorielle fejl på medicinområdet. Kerneårsagsanalysen skal være handlingsanvisende for aktørerne i sundhedstrekanten i perioden frem til implementeringen af den tværsektorielle kommunikations- og samarbejdsmodel. Parterne har herudover aftalt, at Københavns Kommune sammen med hospitalerne og almen praksis snarest konkretiserer velafgrænsede pilotprojekter om medicinoplysninger og kommunikation heraf i hele sundhedstrekanten til gennemførelse i løbet af de første fire måneder af Erfaringerne heraf drøftes i det koordinerende samordningsudvalg med henblik på evt. bredere implementering. D. Sammenhængende forløb for kræftpatienter I overensstemmelse med nationale overvejelser på kræftområdet er det aftalt, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden vil fremme udarbejdelse af tværsektorielle sammenhængende forløbsbeskrivelser for kræftpatienter med et stort og sammensat rehabiliteringsbehov. Målet er en klar anvisning af opgavefordelingen. at Københavns Kommune og Regionen etablerer en entydig og effektiv kommunikationsvej mellem de to sektorer

10 Der er aftalt konkret samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Kommune om bl.a., at etablere tværsektorielle viden- og erfaringsudvekslingsmøder hvert ½ år med deltagelse af Sundhedscenter for Kræftramte (SfK) og Rigshospitalets styregruppe for kræftrehabilitering, at skabe mulighed for efteruddannelse af sundhedscentrets personale, så de er opdaterede angående moderne kræftbehandling, bivirkninger og senfølger. at øge kvaliteten af det samlede patientarbejde gennem tværsektorielle konferencer mellem SfK og regionens hospitaler om komplekse patienter. at medarbejdere gensidigt og uden honorering leverer fagspecifik undervisning til hinanden E. Data vedr. færdigbehandlede patienter På baggrund af de hidtidige erfaringer oplever kommunen, at der kan være behov for bedre datagrundlag for antallet af færdigbehandlede og aftaler om korrektioner i data. For at forbedre kvaliteten af data ønsker Københavns Kommune, at det bliver muligt at få disse oplysninger automatisk, så de bliver genereret fra systemet, så medarbejderne på hospitalerne ikke skal fremstille dem manuelt. Der er enighed om, at hospitalerne arbejder på at finde elektroniske løsninger, der tilgodeser dette ønske Indtil der er fundet en fælles elektronisk løsning er der enighed om, at hospitalerne to gange om ugen (tirsdag og fredag) leverer lister over de færdigbehandlede til Københavns Kommune at Københavns Kommune en gang om ugen modtager lister over patienter, der har været færdigmeldt, men hvor behandlingen er genoptaget at hospitalerne kvitterer for de rettelser der er foretaget i hospitalets databaser, som følge af dialog om færdigbehandlingslisterne. Der var endvidere enighed om at der i aftaleperioden skal findes en form hvorunder Københavns Kommune løbende kan blive orienteret om færdigbehandlede patienter på det psykiatriske område. F. Palliation Københavns Kommune ønsker, at der i den kommende aftaleperiode bliver sat fokus opgavefordelingen for palliation og foreslår, at der igangsættes et arbejde med udvikling af en form for forløbsprogrammer, der beskriver, hvem der gør hvad. Der er endvidere brug for, at der sker en nærmere afgrænsning mellem palliation og rehabilitering - særligt på kræftområdet. Parterne er enige om, at der i aftaleperioden skal sættes fokus på palliation, dels i relation til anbefalingerne i den kommende kræftplan, dels i relation til udviklingsprojekt beskrevet i grundaftalen

11 G. Social ulighed i sundhed Københavns Kommune har fokus på social ulighed i sundhed og det er også politisk prioriteret i regionen. Det er drøftet med Bispebjerg Hospital, at der med baggrund i den nye sundhedsprofil drøftes om der kan etableres et tættere samarbejde gennem en styrket målrettet indsats mod socialt udsatte borgere med type 2 diabetes, KOL og iskæmiske hjertesygdomme og hjertesvigt. Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital er enige om at forankre samarbejdet i det lokale samordningsudvalg for Bispebjerg Hospital. H. Udviklingsprojekt for overvægtige Københavns Kommune har aftalt at indlede et samarbejde med Hvidovre Hospital med fokus på børn i alderen 2-5 år med BMI over 90-percentilen, samt deres familier. Projektet har til formål: At reducere overvægt hos børn inden de når skolealderen At implementere sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende aktiviteter for overvægtige og svært overvægtige børn, og deres familier. At udvikle metoder til videndeling, vejledning og læring i forhold til at mestre egen livssituation. Projektets omdrejningspunkt er den dynamik, som det tværsektorielle samarbejde, hvor også almen praksis inddrages, kan skabe. Indenfor hver af de tre sektorer etableres ankerpersoner i forhold til projektet. Der ansøges om ekstern finansiering. PSYKIATRI H. Forpligtende og sammenhængende samarbejde om borgere med svære sindslidelser og komplekse sociale problemstillinger. Der henvises til bilag 4. I. Udredning og behandling af voksne misbrugere og hjemløse med ikke psykotiske psykiatriske lidelser, herunder ADHD Det er aftalt, at Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri igangsætter et udviklingsprojekt, som har til formål at forbedre samarbejdet mellem kommune, almen praksis og psykiatrien i forhold til udredning og behandling af ikke-psykotiske psykiatriske lidelser blandt hjemløse og aktive misbrugere i kommunen. J. Etablering af midlertidige og tværfaglige boformer til stabilisering af svært psykotiske borgere (halfway houses) Det er aftalt, at Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri undersøger behovet og mulighederne for at udvikle en midlertidig og tværfaglig boform til stabilisering af svært psykotiske borgere for at undgå genindlæggelser. Det aftales, derfor at mulighederne for dette, herunder lovgivningsmæssige udfordringer, undersøges

12 K. optimering af udskrivningsforløb for voksne med sindslidelse i København Det er aftalt, at Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri i 2011 sætter fokus på at optimere udskrivningsforløbene for 1. borgere med behov for en koordineret indsats fra flere af kommunens forvaltninger 2. færdigbehandlede patienter som skal udskrives til socialpsykiatriske botilbud. 3. Konfliktløsning Det er aftalt, at der til brug for løsning af uenigheder om fortolkning og efterlevelse af denne sundhedsaftale skal være en entydig indgang i kommune og region i de tilfælde, hvor løsning ikke er mulig i det lokale direkte samarbejde, i det lokale Samordningsudvalg eller i det koordinerende samordningsudvalg. Indgangen i Københavns Kommune er: Sundheds- og omsorgsforvaltningen: Sundhedschefen Socialforvaltningen, Kontorchef for Mål- og Rammekontoret for Handicap og Psykiatri, Socialforvaltningen Indgangen i Regionen er: Chefen for enheden for kommunesamarbejde, Koncern Plan og Udvikling. Godkendt: Københavns Kommune, den 13. januar 2011 Region Hovedstaden, Regionsrådet, den 14. december

13 Bilagsdel Bilag 1: Minimumstander i forløbsprogrammerne for KOL og Diabtes. Minimumsstandarder for KOL og Type 2 diabetes Kommune Hospital Almen praksis Diagnosticering og stratificering A A Medicinsk behandling A A Standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram Indeholder som udgangspunkt alle elementer i det enkeltstående tilbud A A Enkeltstående tilbud: Rygeafvænning Sygdomsspecifik patientuddannelse Generel patientuddannelse Fysisk træning o Standardiseret træningsprogram Fysisk træning o Ikke standardiseret træningsprogram Vejledning i forhold til daglige aktiviteter (kun KOL) Diætbehandling (kun diabetes type 2) Ernæringsvejledning (kun KOL) Psykosocial støtte A A B A A B A A B B B B A A A B B B B B B Opfølgning på patienter A A I ovenstående skema angiver bogstavet A de sundhedsfaglige tilbud, der skal leveres inden for minimumsstandarden. Ydelser markeret med bogstavet B omfatter tilbud udover minimumstandarderne som regionen og den enkelte kommune kan vælge at forpligte sig på

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN GLDSXE KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Herlev Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Herlev Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HERLEV KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Herlev Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Herlev Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN BRØNDBY KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Brøndby Kommune og

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN TÅRNBY KOMMUNE 26. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Tårnby Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Tårnby Kommune og Region

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN RUDERSDL KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rudersdal Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ballerup Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ballerup Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN BLLERUP KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ballerup Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Ballerup Kommune

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ishøj Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ishøj Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN ISHØJ KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Ishøj Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Ishøj Kommune og Region

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN RØDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rødovre Kommune og

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN FREDENSBORG KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Fredensborg

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN GRIBSKOV KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gribskov Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gribskov Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Egedal Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Egedal Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN EGEDL KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Egedal Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Egedal Kommune og Region

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

centre vedr. indsats for kronisk sygdom sundhedshuse KOL type 2 diabetes hjerte-kar sygdomme muskel-skelet lidelser

centre vedr. indsats for kronisk sygdom sundhedshuse KOL type 2 diabetes hjerte-kar sygdomme muskel-skelet lidelser Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 1A projektbeskrivelse Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. februar 2012 Sagsnr. 2011-177589

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere