Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N"

Transkript

1 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade København N Tilstandsvurdering Juni 2008

2 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken Stenløse Tlf Administrator Ejendommen har ingen administrator. Rådgivende ingeniør for opgaven RIOS A/S Ingeniører & Arkitekter Willemoesgade København Ø Tlf Fax Tilstandsvurdering Tilstandsvurdering er udført af ingeniør Ole Søndergaard, tlf.:

3 Rapportens formål Formålet med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse for ejendommen Anpartsboligforeningen, Hørsholmsgade 28. Rapporten indeholder en registrering af de enkelte bygningsdele og en optegnelse med forslag til arbejder ved de fleste bygningsdele, som bør udføres nu eller i fremtiden. Rapporten skal således tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der bør udføres nu og senere for at undgå, at ejendommen nedbrydes. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse og administrator i samråd med RIOS A/S, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan over de arbejder, der skal udføres nu og i tiden fremover. Hvor der er foreslået istandsættelse/vedligeholdelse af en bygningsdel er foranstaltningen prissat i nugældende priser (medio 2008). Priser er inkl. moms og omfatter entreprenørudgift. Til entreprenørudgift skal tillægges ca. 12 % til teknisk rådgivning og endvidere udgift til administration og forsikring. Ejendomsoplysninger Beliggenhed: Hørsholmsgade København N Matrikelnr.: Opførelsesår: 1900 Bebyggetareal: 158 m Udenbys Klædebo Kvarter, København Samlet boligareal 853 m 2 Ejendommen består af 1 bygning med 5 etager. Ifølge BBR er der verserende byggesager på ejendommen. Bygningerne har 1 hovedtrappe og 1 køkkentrappe. Lejligheder varierer fra 63 m 2 79 m 2. Alle 11 lejligheder har eget køkken. Loftet er udnyttet til bolig. Bygningerne er opført med facader i pudset murværk. Tag er eternitskiffer.

4 Vinduer i beboelse er fortrinsvis trævinduer med 2-lags termoglas med varierende alder. En lejlighed har 1-lags vindue. Der er fjernvarme i bygningen med 2-strengs centralvarmeanlæg. Gårdareal har belægning med fliser. Forsikringsforhold Ejendommen er ifølge police nr forsikret for følgende forhold i Forsikrings-Aktieselskabet ALKA. Bygningsbrand Anden bygningsbeskadigelse Husejeransvar Bestyrelsesansvar Angreb af svamp Angreb af insekter Huslejetab Løsøre Konklusion Ejendommen er basalt set i god stand, dog kræves løbende vedligeholdelse, som straks skal følges op. Tagudskiftning bør straks udføres. Forslag til vedligeholdelse er angivet sidst i rapporten. Endelig beslutning om vedligeholdelse træffes i samarbejde med anpartsboligforening og RIOS A/S.

5 Kælder/fundering Fundamenter og kældervægge m.v. Kælder benyttes til pulterrum, cykelrum og varmecentral. Ved gennemgang af kælder kunne vi konstatere, at fundamenter samt murværk over terræn, kælderydervægge, hovedskillerum og diverse bærende tværvægge er opført i massivt murværk. Fundamenterne hviler formentlig direkte på bæredygtig grund. Fundamenternes og kældervæggenes bæreevne vurderes som god, idet der i de besigtigede vægge ikke ses tegn på alvorlige revner eller sætninger. I ejendommen viser overfladerne af kældervægge flere steder tegn på opstigende fugt, idet puds og maling er porøs og skaller af, ligesom der findes saltudtrækninger. Partielt ses porøst murværk og nedbrudte fuger, som smuldrer bort. Naturlig ventilation Det er vigtigt at luften i kælderen kan cirkulere frit rundt og herved tørre den fugt, der trænger ind i kældervæggene. Derfor bør beklædninger på kældervægge og gulve undgås og der bør ikke være oplagret materialer og beboereffekter i tæt kontakt med vægge og gulve. Fugtindtrængning udefra Kælderydervægge er normalt ikke vandtætte, hvorfor der kan ske vandindtrængning vandret gennem væggen. Dette vand kan stamme fra grundvand over fundamentets bundkote, vand fra utætte vand- eller afløbsledninger i området samt vand fra utæt overfladebelægning, der trænger ned i jorden i stedet for at blive bortlede via afløbssystemet. Dette forekommer rundt om ejendommene, både mod gård og gade, samt ved lyskasserne. Inden andet foretages bør man derfor sikre sig, at vand og afløbsledninger er tætte og at fald på belægning væk fra bygning leder overfladevand til afløbssystemet.

6 Lodret fugtopstigning Hvis der findes vand over fundamenternes bundkote, kan vandet via kapillarsugning i murværket blive transporteret lodret op gennem fundamenterne og videre op i bygningens murede vægge, indtil det forsvinder ved naturlig fordampning. Det kan vælges at foretage løbende reparation af kælder med oppudsning og overfladebehandling efter behov. Alternativt kan vælges at udføre en fugtsikring af kælderen ved at udføre dræn og tætning af kælderydervæg. Ved dræning opnås større anvendelighed af kælder og god fugtsikring af murede fundamenter, hvilket på sigt må forventes for at sikre fundamenterne. Til løbende istandsættelse af murværk anbefales det årligt at afsætte kr ,- inkl. moms. Etablering af dræn er anslået til kr ,- inkl. moms. Etageadskillelse mod kælder har på område på ca. 1,5 m 2 gulvbrædder direkte mod kælder uden pudset loft i kælder. Konstruktionen overholder ikke brandkrav, skal retableres til etageadskillelse med brandmodstand BD 60. Retablering kr ,- inkl. moms.

7 Kældergulve Kældergulve er udført i beton, der formentlig er udlagt direkte på jorden. Der er enkelte gulvafløb i kældergulvene. Overfladen på gulvene er i rimelig stand med revner, afskalninger og forvitrede partier. Når man tager gulvenes sekundære betydning og brug i betragtning, vil der ikke ved forsat anvendelse som nuværende, skulle anvendes beløb til istandsættelse eller reparation af gulvene udover almindelig løbende vedligeholdelse.

8 Facader og sokkel Facaderne fremstår i pudset murværk, gadeside med indfarvet puds. Murværket på gårdside er meget smudset og partielt afskallet. Der er enkelte sætningsrevner i murværk. Ved indgangsparti ses pudsafskalning formentlig på grund af saltning. Soklen fremstår med løs og afskallet puds, og der ses enkelte revner og afskalninger i den pudsede overflade. Underfacader på bygninger mod vejen er pudset og malet. Underfacaderne er i rimelig stand og kræver kun almindelig løbende vedligeholdelse. Sålbænke er støbte betonsålbænke. Gadeside er i rimelig stand, men gårdside har revnede og to defekte sålbænke ved køkkentrappe. Gadefacade kræver kun almindelig løbende vedligeholdelse. Gårdfacade anbefales afrenset. Afrensning udføres som hedvandsspuling, pudsreparationer og malebehandling med silikatmaling fra Keim. Sålbænke afrenses og gives overfladebehandling. Afrensning af murede facader, pudsreparation og malebehandling er anslået til kr inkl. moms. Afrensning og reparation af sålbænke er anslået til kr inkl. moms. Arbejdet udføres fra stillads som opsættes til tagudskiftning.

9 Vinduer Vinduer i beboelseslejligheder er næsten alle trævinduer med 2-lags termoglas af varierende alder. Dog har 3. tv. mod gård oprindelige vinduer delvis med forsatsvinduer. Vinduer er af varierende alder. Der anbefales at udføre malebehandling af alle vinduer. Ældre vinduer på 3. tv. anbefales udskiftet. Malebehandling af vinduer er anslået til kr ,- inkl. moms. Udskiftning af vinduer 3. tv. mod gård er anslået til kr ,- inkl. moms. Udvendige døre og vinduer til fællesarealer Hoveddøre til gaden er af nyere dato og i god stand. Køkkentrappedør til gården er af nyere dato og i rimelig stand et mere neutralt farvevalg kan overvejes. Køkkentrappedøre fra lejlighederne er i rimelig stand. Hovedtrappevinduer er trævinduer med 2-lags termoglas. Køkkentrappevinduerne er de oprindelige med 1-lags glas. Foranstaltning Køkkentrappevinduer (også vinduer til ældre wc) anbefales udskiftet. Arbejdet udføres fra stillads og udgiften hertil er inkluderet i pris til malerarbejde.

10 Udskiftning af køkkentrappevinduer er anslået til kr ,- inkl. moms. Tag Ejendommens tag er opbygget som sadeltag med eternitskiffer. Tagbelægning er nedslidt med begyndende mosbegroning. Brandkamme har løst murværk med udfaldne fuger. Tagbelægning anbefales udskiftet til naturskiferbelægning med fast undertag. Zinkinddækninger bør ligeledes udskiftet. Velux ovenlys hæves til ny taghøjde. I oprindelig tagflade mod bolig er der skønnet 100 mm mineralduld. Der anbefales efterisolering af tagflade, så der er 200 mm mineralduld fra tagfod til kip. Reparation af muret brandkam udkradsning og ommuring af murværk. Efterisolering. Reparation/udskiftning af inddækninger. Montering af naturskiffer. Tagudskiftning er anslået til ,- kr. inkl. moms. Tagrender og tagnedløb Stand Tagrender og tagnedløb er i dårlig stand.

11 Der anbefales monteret nye tagrender og nye nedløbsrør i zink. Udskiftning af tagrender og tagnedløb er anslået til kr inkl. moms. Trapper Hovedtrappe Hovedtrappe er udført i træ med linoleum belægning på trin. Der er udført brandsikring af ejendommen. Døre til trappe er formentlig de oprindelige, på sigt kan det overvejes at udskifte til nye døre der giver bedre brandsikkerhed og lyddæmpning. Hovedtrappen er i rimelig stand, men kan godt tåle en opdatering ved malerbehandling af loft, vægge og træværk. Ved farvevalg på trapper anbefales at vælge så lyse farver som muligt. Køkkentrappe Køkkentrappe er udført i træ med trætrin. Trin er nedslidte og væggene trænger til pudsreparation og maling. Døre til køkkentrappe er formentlig de oprindelige døre, som er spinkle rammedøre. Malerbehandling af loft, vægge og træværk samt pålægning af linoleum på trin og reposer på køkkentrappen er anslået til kr ,- inkl. moms. For sikring mod tyveri og brand anbefales det at montere nye døre fra lejlighederne til køkkentrappen. Døre skal være BD-dør 30 uden dørpumpe.

12 Udskiftning af køkkentrappedøre ca. 12 stk. i alt inkl. moms Lejligheder Vi har besigtiget en lejlighed på 3. sal samt taglejlighed, der er under ombygning. Det forventes ikke at der er væsentlige udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af de enkelte lejemål udover almindelig løbende vedligeholdelse og diverse forbedringer iht. beboerønsker. Wc/bad Ejendommen er oprindeligt opført uden badeværelser. Ved besigtigelsen er der ikke konstateret skader eller utætheder i de etablerede badeværelser. Beboerne skal dog være meget opmærksomme på utætheder ved bad. Et utæt gulv i bad kan medføre skader på andre bygningsdele, som er bekostelige at udbedre. Er der mistanke om utætheder bør forholdet straks undersøges nærmere. Ansvaret ved ombygning i bad, herunder indhentning af nødvendige godkendelser og eventuelle byggetilladelser m.v. fra myndighederne, påhviler den enkelte andelshaver, herunder indhentning af nødvendige godkendelser og eventuelle byggetilladelser m.v. fra myndighederne. Ved modernisering/etablering af bad anbefales det, at anvisninger i By og Byg Anvisning 200 fra Statens Byggeforskningsinstitut overholdes og anvendes som byggeforskrift. Køkkener Alle ejendommens lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. I nogle lejligheder er etableret nyere elementkøkkener samt gulvbelægning, mens andre lejligheder har køkkener der er mindre vedligeholdte.

13 Det anbefales, at beboerne som hidtil moderniserer køkkenerne, som en individuel forbedring af lejligheden og at anpartsboligforeningen holder sig udenfor dette. Varmeanlæg og forsyningsledninger Etageejendommen har centralvarmeanlæg, forsynet fra en vandbaseret fjernvarmecentral, der er placeret i kælderetagen. Varmecentralen er forsynet med varmeveksler og en 600 l. varmtvandsbeholder fra Varmtvandsbeholderne forsyner ejendommen med varmt brugsvand. Reguleringen af fremløbstemperaturen til radiatorerne reguleres af et automatikanlæg med motorstyrede reguleringsventiler, som åbnes og lukkes automatisk afhængig af udetemperatur. Afkølingen er fjernvarmevandet er 42,3 C og skal være mindst 35 C, dette udløser en bonus for god afkøling af fjernvarmevand. Radiatoranlæggene er forsynet med individuelle varmefordelingsmålere, så ejendommen opfylder lovkravet om installation af individuelle varmefordelingsmålere. Alle radiatorer er forsynet med termostatiske radiatorventiler. Rørinstallation i kælder er ikke isoleret svarende til nutidige krav. Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for udførelse af større forbedringsarbejder i varmecentralen. Der er lovkrav om energimærkning af bygning, energimærkning skal udføres hvert 5. år. Vandinstallationer

14 Ejendommen er forsynet med koldt vand, kommunale vandstik samt med varmt vand fra en varmtvandsbeholder. Det kolde vand fordeles via ledninger i kælderen til de enkelte stigstrenge i køkkener og badeværelser. Der er ikke konstateret tæringer på vandinstallationen. Det skal dog bemærkes at kun en ringe del af vandinstallationen er synlig p.g.a. isolering og rørkasser. Der må i fremtiden forventes løbende udgifter til udskiftning af tærede rør og ventiler, som forventes afholdt som en løbende vedligeholdelsesomkostning. Afløb Etageejendommen er forsynet med faldstammer til køkken og toiletter. Køkken og toiletfaldstammerne er udført i støbejern. De er udført udskiftning af faldstammer i kælder. På grund af adgangsforhold er det svært at vurdere om der er udført en fuldstændig eller alene en delvis udskiftning. I kælderen samles faldstammerne og føres til en fælles 1 m brønd, hvorfra vandet ledes til den offentlige kloak i gaden. Hvis der ikke er udført fuldstændig udskiftning, må der løbende forventes udskiftning af faldstammer. Beløb afholdes som almindelig vedligeholdelse. Kloak I dette afsnit kan afløbsledninger ikke vurderes, idet disse er gravet ned under jorden. Konstatering af forholdene kan alene foretages ved hjælp af kloak-tv eller opgravning.

15 Kloakledninger findes, i store træk i form af afløbsledninger fra: Køkken og toilet Tagvand fra tagrender og nedløbsrør Overfladevand fra gårde. Afløbsinstallationen fungerer stort set tilfredsstillende og det oplyses da også af ejendommens beboere, at der ikke til dagligt er problemer med installationerne. Det anbefales at der fortages en tv-inspektion, for at få kendskab til kloaksystemets tilstand. Vi er gerne behjælpelige med at rekvirere en sådan inspektion. De herved konstaterede skader kan herefter prissættes og udbedres. Ved forekomst af større mængder jord i brønde bør der omgående fortages en nærmere undersøgelse af systemet, idet der er risiko for brud og indtrængning af rotter. Tv-inspektion anslås til kr ,- inkl. moms.

16 Ventilation Ejendommen er forsynet med kanaler, der afsluttes i loftsrum. Udluftningskanaler skal afsluttes med udluftningshætter i tagfladen. Udluftning er til naturlig ventilation i køkkener. Kanalerne er utvivlsomt tilstoppede af snavs fra årenes løb, så effekten af kanalerne er væsentligt nedsat. Udluftningskanaler skal føres over tag og bør eftergås og renses så deres funktion igen bliver tæt på det optimale. Rensningen er en specialopgave, som kun bør udføres af firmaer med stor erfaring på området, idet snavset i kanalerne kan forvolde stor skade på bygningsdele og inventar, hvis det ikke opsuges direkte i forbindelse med rensningen. En effektiv rensning kræver, at der er fri adgang til alle kanalernes udmunding i lofterne, hvilket indebærer, at eventuelle nedhængte lofter delvist skal nedtages. Rensning af udluftningskanaler inkl. diverse reparationer af småskader er anslået til kr ,- inkl. moms El-installationer Stærkstrømsinstallationer Der er ikke udført eftersyn på de enkelte lejligheders el-installation. Der kan gives følgende orientering om el-installationen. Oprindelig installation er udført med en enkelt gruppe i målertavle og stofbetrukne kobberledninger med tværsnit 0,7 mm 2 trukket i jernrør. Såfremt ledninger ikke er skiftet anbefales dette snarest udført. Ledningerne har ringe tværsnit og isolering er forvitret. For vurdering af en lejligheds gruppetavle kan regnes med at en gruppe på 10 ampere kan forsyne 10 stikkontakter eller lampesteder. Tavler anbefales udbygget så der er den fornødne kapacitet. Manglende kapacitet medfører at sikringer brænder over.

17 Bemærk at en elkedel har et varmelegeme på 2000W. Når denne anvendes på en gruppe sikret med 10 A, bruger den stort set al kapacitet. En vaskemaskine og en opvaskemaskine kan ikke køre på samme gruppe, da startstrømmen er for stor. Ved installation af elkomfur skal installationen udbygges til 400V (stærkstrøm). Det er lovkrav at alle installationer skal være forsynet med HPFI relæ, et fejlstrømsrelæ som sikrer brugeren. Det er vigtigt at fejlstrømsrelæet er monteret Det anbefales at den enkelte andelshaver får udført el-tjek på sine installationer, hvis de ikke er af nyere dato. Inspektion skal omfatte funktion og lovlighed. Udvendig belysning Der er ikke umiddelbart forslag til ændring af belysning. Det anbefales efterset om belysning er monteret med lavenergipærer. Trappebelysning og kælderbelysning Ingen forslag til forbedringer. Det anbefales efterset om armaturer har lavenergipærer.

18 Øvrige bygningsdele Indvendige vægge, gulve, lofter m.v. Ved eftersyn i to lejligheder er der ikke fundet tegn på skader. : Indvendige overflader vedligeholdes fortsat af beboere. Altaner Ejendommen har tre indbyggede altaner på gadeside. Der findes ikke detaljeret tegningsmateriale over altanerne. Det skønnes at bund udført i altaner er udført i beton udstøbt mellem stålprofiler. : Ved altan på 2. sal er der kraftige revner i altangulv. For at vurdere omfang af reparation anbefales at lade en murer udføre ophugning i betongulv efter vor anvisning. Nærmere undersøgelse er anslået til kr ,- Når undersøgelse er udført kan vi komme med prissat forslag til udbedring af altaner Pulterrum Pulterrum er placeret i kælder. Skillevægge er udført i træ. : Istandsættes i forbindelse med øvrig kælder. Friarealer

19 Der er istandsat gårdareal. : Gård er fyldt med affald. Det anbefales at få aftale med gårdlaug om placering af affald. Byøkologi Udgiften til forsyning og bortledning af vand har i de senere år været kraftigt stigende og der er ikke udsigt til stagnation i prisudviklingen. Det er derfor vigtigt, at der træffes foranstaltninger til at nedbringe ejendommens samlede vandforbrug. Først og fremmest bør unødvendigt vandspild fra dryppende vandhaner og løbende toiletter undgås. Vandforbruget i køkkener og badeværelser kan nedsættes ved at bruge vandbesparende armaturer, der kun tillader en begrænset vandstrøm. Udskiftning af armaturer til vandbesparende armaturer og toiletter til 2-skyl anbefales at indgå i foreningens planer for drift og vedligehold. Byggeplads Byggeplads, stillads Til brug for arbejder vedrørende facader på ejendomme vil det være nødvendigt at opstille stillads. Opstilling og nedtagning af stillads til istandsættelse af tag inkl. afdækningsskærme er indeholdt i overslag for reparation på facader.

20 Byggeplads, øvrige udgifter Ved gennemførelse af større arbejder skal der afsættes et beløb til byggepladsforanstaltninger, såsom opstilling af skure, materiale- og affalds-containere, byggestrøm, vand og afløb.

21 Diverse uforudsigelige udgifter I forbindelse med gennemførelse af større arbejder bør der erfaringsmæssigt afsættes en post på ca. 10 % til imødegåelse af diverse uforudsigelige udgifter, samt eventuelle ønsker om mindre tillægsarbejder, som måtte opstå under byggeriets udførelse. Teknisk rådgivning Ved gennemførelse af større arbejder må det anbefales at søge teknisk rådgivning. Teknisk rådgivning omfatter: Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. Udarbejdelse af forprojekt. Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. Indhentning af tilbud i licitation. Vurdering af tilbud. Byggestyring og koordinering af entreprenører. Tilsyn med arbejdets udførelse. Afholdelse af byggemøder. Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. Afslutning og mangelgennemgang. Diverse forhandlinger med myndigheder. Rådgivning vil beløbe sig til % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes omfang og karakter. Til tegningstryk, reproduktion af beskrivelser, byggemødereferater, fotos m.v. anslås en post på kr ,- inkl. moms afhængig af omfang, udformning, art af arbejder, der skal udbydes m.v. Tilskud Lovgivningen giver ikke mulighed for tildeling af tilskud til af de foreslåede arbejder, da de udførte arbejder er ren vedligeholdelse.

22 Vedligeholdelsesplan Alle beløb er kr og i 2008 priser og inkl. moms. Beløb er entreprenørudgift. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i nærværende oversigt. Bygningsdel/foranstaltning Udgift Kælder/fundering Etablering af dræn 720 Retablering etageadskillelse Alternativt kan der iværksættes en løbende vedligeholdelse af kælder kr /år Facader og sokkel Istandsættelse af gårdfacade Istandsættelse af sålbænke Vinduer Malebehandling af vinduer Udskiftning af vinduer 3. tv, gårdside Udvendige døre og vinduer til fællesarealer Udskiftning af køkkentrappevinduer 80 80

23 Bygningsdel/foranstaltning Udgift Tag og kvist Ny tagbelægning, rep. Af brandkamme m.v Udskiftning af tagrender og tagnedløb Trapper Istandsættelse af køkkentrappe Udskiftning af køkkentrappedøre Kloak TV inspektion af kloaksystem Ventilation Rensning af ventilationskanaler Øvrige bygningsdele Undersøgelse af altaners tilstand 8 8 Byøkologi Udskiftning til vandbesparende armaturer og toiletter med 2 skyl Besparelse vand og varme kr p.a.

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 631 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 631 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Adolfs Gade 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-198022 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere