BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato:

2 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen og Stammen 30-34, Odense SØ opført i 1987/1988 i 2 etager med i alt 20 lejligheder samt med delvis kælder. EJENDOMMENS DATA. Matrikelnummer : 1 pk, Blangstedgård, Odense Jorder. BBR-ejendomsnummer : Opførelsesår : 1987/1988 Bygget areal : 705 m 2 Samlet bygningsareal : 1433 m 2 Antal etager : 2 (ekskl. kælder). Samlet areal for kælder : 163 m 2 LEJLIGHEDSTYPER: Blommegrenen : 95 m 2 Blommegrenen : 66 m 2 Blommegrenen : 81 m 2 Blommegrenen 165 : 115 m 2 Stammen : 98 m 2 EJENDOMMENS VEDLIGEHOLDELSES TILSTAND Ejendommen er udført i materialer, der er tidstypiske på opførelsestidspunktet, og ejendommen fremstår som oprindeligt, dog er dele af bygningen påbygget med en udvendig Alu-glasgang/-overdækning. stålkonstruktioner forsynet med komfortventilation og brandventilation i form af opluk. Ejendommens etageadskillelser er i in-situ støbte betondæk med gulvopbygning af parketgulv på strøkonstruktion med 50 mm isolering og fugtspærre. Gulvoverflader i altangang i den overdækkede glasgang er pudslag. Etageadskillelser mod det fri (overdækning gangareal og portgennemgang) er beklædt på undersiden eternitfacade- plader/ beklædning udvendig, og indvendigt med gipsplade-beklædning med bagvedliggende isolering. Altaner er udført af præfabrikerede betonelementer, og altaner er forsynet med gelænder/værn i galvaniseret udførelse. Udvendige adgangstrapper er af galvaniseret stål og udvendig kældertrapper er betonstøbt Tagkonstruktionen er gitterspærfag med tilgængeligt tag- og lofftrum samt bjælkespær i ventilerede parralleltage. Tagdækningen er bestående af diagonal eternitskifer, asbestfri på lægtekonstruktion, afstandslister og diffusionstæt undertag af banevare. Tagrender og -nedløb er udført i zink, og tagrender er indbygget skjult i den nederste del at tagkonstruktionen, ej ved tagfod, og tagnedløb er ført gennem udhængskonstruktion, underbeklædningen er udført af plane eternitplader. Loftskonstruktionen er bestående af betondæk, damspærre og 200 mm mineraluld. Gangbro udført af forskallingsbrædder Kviste er med tagdækningen som på den øvrige del af bygningen. Kvistefronter/flunker diagonal eternitskifer, og kvistkonstruktionen er isoleret efter gældende normer, gældende på opførelsestidspunktet. KORTFATTET BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommens kælderydervægge er armeret beton, fugtsikret og isoleret udvendigt. Kælderetagen anvendes i dag som teknikrum og depotrum. Den øvrige del af ejendommen er med brøndfundering/punktfundamenter af beton med in-situ støbte fundamentsbjælker, afsluttet med leca-blokke ved terræn. Terrændæk er selvbærende, og gulvopbygningen er bestående af parketgulv på strøkonstruktion eller klinker på afretningslag. Hovedparten af ejendommens ydervægge af 350 mm isolerede hule mure med vandskuret facade. De lette isolerede ydervægskonstruktioner med eternitfacadebeklædning. Ejendommens yderdøre, vinduer og dør-/vinduespartier er snedkerpartier, og primært bestående af de oprindelige snedkerpartier. Alle partier er med 2-lags termoruder. Sålbænke er overalt af zinkprofiler Alu-glasoverdækning af pulverlakerede alu-profiler på bærende Ejendommen er tilsluttet Fjernvarme. Varmeanlægget er opbygget af 2-strengs radiatoranlæg. Gulvvarme i lejligheder er oplyst værende el-gulvvarme. Kloaksystem er separeret, således at spildevand- og regnvand ledes i selvstændige systemer Boligventilationen er bestående af naturligt aftræk, mekanisk punktudsugning i form af ventilator til periodisk drift samt emhætte afkast til det fri gennem ydervægskonstruktionen/afkast over tag. I henhold til det udarbejdede energimærke , dateret kan der opnås energimæssig besparelser i forbindelse med istandsættelse og udskiftning af bygningsdele. Vi skal i den forbindelse, gøre opmærksom på, at det på sigt må forventes, at der fra bygningsmyndighederne vil være krav om efterisolering af den ældre boligmasse, af hensyn til nedbringelse af vores CO 2 udledning. Rapporten er suppleret med en fotoserie af ejendommens facader, dør- og vinduespartier og tagkonstruktion, hvori hovedparten af de kommende drifts- og vedligeholdelsesudgifter skal henføres til. Al fotoregistrering i forbindelse med det gennemførte eftersyn er afleveres til andelsboligforeningen på et digitalt medie.

3 Side 3/20 DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLANENS AFGRÆNSNING Eftersynet er gennemført af Niels Pedersen, Rådg. Ingeniører A/S, Region Fyn, Agerhatten 25, Odense SØ. Bygningsgennemgangen beror på en overordnet visuel gennemgang af ejendommens konstruktioner/bygningsdele, herunder samtlige tilgængelige tag-/loftsrum og kælder m.v. Der er således ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, der kræver destruktive indgreb i bygningsdele. Facader og udvendige tagflader er set fra terrænniveau, vinduer og altaner i lejlighederne. Der er endvidere foretaget visuel besigtigelse af ejendommens vand-, varme- og afløbsinstallationer samt ejendommens el-installationer i fællesarealer. Der er ikke udført undersøgelser af kloakledninger m.v. og der er ikke foretaget afprøvning af de tekniske installationer. Bygningernes funderingsforhold og evt. forurening på ejendommen er ikke undersøgt nærmere. De udvendige fællesarealer er endvidere ikke besigtiget. EJENDOMMENS HOVEDKONKLUSION Ejendommens tilstand er over middel Kræver fortsat kun god, normal vedligeholdelse Ejendommens tilstand er middel Der må forventes nogle reparationer og en del vedligeholdelse af de væsentligste bygningsdele DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANENS HENSIGT Hensigten med nærværende drift- og vedligeholdelsesplan er, at planen skal danne grundlag for et etableret/hensigtsmæssigt forbedrings- og vedligeholdelsesforløb, som kan reducere faren for grove akutte skadesforløb, og derved opnå bedre løsninger både bygningsmæssigt og økonomisk. Af hensyn til drift- og vedligeholdelsesplanens værdi, bør ejendommen gennemgås min. hvert 5. år. Drifts- og vedligeholdelsesplan omfatter udelukkende bygningsdele der henhører til fællesdelen, ekskl. udvendige fællesarealer. DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANENS GENNEMFØRELSE En drift- og vedligeholdelsesplan stiller ofte det besluttende organ i en situation, hvor der må foretages et valg i prioriteringen af drifts- og vedligeholdelsesmidlerne. Det er vigtigt i den forbindelse, at kigge på ejendommens klimaskærm, således at svigt i disse bygningsdele ikke medfører vand- /fugtindtrængning og derved skader på andre bygningsdele eller en accellerende nedslidning. Dernæst er det vigtig, at fokusere på ejendommens funktion, herunder installationer funktioner, således at ejendommen fungerer energiog driftsmæssigt mest optimalt samt fungere godt i dagligdagen. Ejendommens indeklima er vigtig for folkesundheden, og det er ofte, at det er relativt små midler, der skal investeres for, at indeklimaet forbedres. En del heraf er også brugsvaner, som kan være ganske gratis, at komme af med. Ud over ovenstående kan den øvrige vedligeholdelse opdeles i grupper, hvor vigtigheden kan diskuteres. Vi anbefaler energimæssige investeringer frem for kosmetisk vedligehold, idet disse investeringer betales tilbage på f.eks. en reduceret varmeudgift. Energimæssige forbedringer virker ofte også positivt på indeklimaet, idet kuldebroer fjernes og lejligheden bliver lunere. Ejendommens tilstand er under middel Større reparations- og vedligeholdelsesarbejder af de væsentligste bygningsdele må påregnes BYGNINGSDELENES TILSTAND FOR DEN SAMLEDE EJENDOM: De enkelte bygningsdeles tilstand set i forhold til, hvad man kan forvente af ejendomme af den aktuelle type og alder Nr. Bygningsdel Over middel Middel Under middel 01 Kælder/fundering/terrændæk x 02 Udvendige trapper x 03 Facader/gavle x 04 Etageadskillelser x 05 Altaner x 06 Vinduer og yderdøre i facader x 07 Alu-glasoverdækning x 08 Tagværker x 09 Varmeanlæg x 10 Kloak og afløb x 11 Vandinstallationer x 12 Ventilation x 13 El/svagstrøm x

4 Side 4/20 BUDGETOVERSIGT SAMMENDARG AF DRIFTSPLAN PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE EMNE/BUDGET Genopretning 2012 Planlagt vedligeholdelse KÆLDER/FUNDERING & TERRÆNDÆK 01/01 Kælder/fundering, terrændæk, synlige sokler/kælderydervægge UDVENDIGE TRAPPER 02/02 Udvendige kældertrappe 4000, FACADER 03/01 Facader/gavle vandskuret murværk /02 Facader Lette isolerede /03 Facader Lette uisolerede (gavle) ETAGEADSKILLELSER 04/01 Etageadskillelse i alu/glasgang VINDUER OG YDERDØRE I FACADER 06/01 Vinduer og yderdøre /02 Sålbænke /03 Kalfatringsfuger AlU-GLASOVERDÆKNING 07/05 Alu-glasgang/-overdækning TAGVÆRK 08/01 Tagkonstruktion/tagdækning /02 Kviste VENTILATION 12/01 Ventilation - Eksisterende kanaler BUDGETOVERSIGT SAMMENDRAG AF DRIFTSPLAN ALMINDELIG VEDLIGEHOLD Almindelig vedligeholdelse EMNE/BUDGET Udvendige bygningsdele Tekniske installationer Ovenstående udgifter er under forudsætning af, at budgetoversigt sammendrag af driftsplan /planlagt vedligeholdelse.

5 Side 5/20 Ovenstående budgettal dækker indvendige bygningsmæssige reparationer, og budgettallene for de udvendige bygningsdele dækker eksempelvis rensning af tagrender, udskiftning af punkterede termoruder. Budgettallet for de tekniske installationer dækker årlige tjek af VVS- og elinstallationer, foretaget af autoriseret installatører samt drift og vedligeholdelse af føringsveje for vand, varme samt udskiftning/reparation elsvagstrømsinstallationer i fællesarealer, herunder det årlige tjek af brandventilation i altan- og glasgang. Bemærkninger til budgetskemaer: Priserne er overslagsmæssige baseret på erfaringstal og på V & S prishåndbogen med indeks januar Erfaringstal bør sammenholdes med ejendommens egne erfaringer de seneste år. Prisniveauet for større arbejder forudsætter tilbud i konkurrence. Der skal for større arbejder påregnes 10 % tillæg til uforudseelige udgifter. Det skal anbefales, at der i forbindelse med den årlige budgetlægning eller forinden der træffes endelig beslutning om iværksættelse af de anbefalede drift- og vedligeholdsarbejder, at der indhentes håndværkertilbud på de enkelte arbejder på baggrund af en retvisende projektbeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. Alle anførte priser er ekskl. teknikerassistance, men det skal anbefales, at der i varierende omfang benyttes teknisk rådgivning i forbindelse med arbejder, der prismæssigt udgør og derover. Alle anførte priser er ekskl. moms. Øvrige bemærkninger Ingen

6 Side 6/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR 01 KÆLDER/FUNDERING OG TERRÆNDÆK Kælder/fundering, terrændæk, synlige sokler/kælderydervægge Ejendommens kælderydervægge er af armeret beton, asfaltering og 50 mm isolering. Kælderetagen anvendes i dag som teknikrum og depotrum. Den øvrige del af ejendommen er med brøndfundering/punktfundamenter af beton med in-situ støbte fundamentsbjælker, afsluttet med 2 rækker leca-blokke ved terræn. Kælderetagen fremstod ved besigtigelse generelt tør og anvendelig til dens nuværende funktion, og der blev ikke registreret synlige tegn på bæremæssige problemer. Der blev ikke registreret synlige tegn på bæremæssige problemer Der kan enkelte steder konstateres revnet/løstsiddende sokkelpuds, og der kan stikprøvevis konstateres områder med sokkelpuds med manglende vedhæftning Udbedring ved afrensning af løstsiddende sokkelpuds og udbedring af revner efterfulgt af nyt pudslag i egnet materiale. 5000,- 2012/2022 Terrændæk er selvbærende, bestående af 100 mm beton, støbeunderlag og 150 mm løs leca med gulvopbygning af parketgulv på strøkonstruktion med 50 mm isolering og fugtspærre. I baderum og bryggers er gulvopbygning af klinker på afretningslag. Besigtigelsen gav ingen anledning til bemærkninger. 02 UDVENDIGE TRAPPER Udvendig kældertrappe Udvendig kældertrappe, er med betonstøbte trappetrin-/vanger og galvaniseret værn og gelænder Udvendige adgangstrapper Udvendige adgangstrapper til overdækket alu-glasgang/-overdækning og øvrige lejligheder beliggende 1. sal, er af galvaniserede stålvanger med skridsikre ståltrin/-reposer samt værn og gelænder i galvaniseret udførelse. Algebegroning ses på trappevange og trinoverflader. Afrensning af algevækster ved påføring algedræber som type husrens fra Sadolin, virketid ca. 3-5 dage, efterfulgt af afskylning med rentt vand inkl. udførelse reparation af revner/mindre skader i puds/beton. Udbedring af mindre lokale overfladetæringer ved gelænderdele ved afrensning af alle jernoverflader, grunding og ny punktvis overfladebehandling. Udvendige adgangstrapper fremtræder i god stand på besigtigelsestidspunket. Udbedring af mindre lokale overfladetæringer ved gelændere og trappe-- løb ved afrensning af alle jernoverflader, grunding og ny punktvis overfladebehandling. 4000, /2022 Se almindelig vedligehold pkt

7 Side 7/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR 03 FACADER/GAVLE Vandskurede facader/gavle Ydervægge af 350 mm hulrum med malet/vandskuret facade-/skalmur, 125 mm isolering og letklinkerbetonelementer. De vandskurede/malede facader/gavle fremstår med områdevis afskal - ninger, manglende vedhæftning til underlaget og med stedvise revnedannelser samt lokale udbedringer heraf. Facader er endvidere i områder med misfarvninger algebegroede og opfugtede, særligt ved/på gavle i overgangen til tagflader og på brystninger under vinduer, hvilket skyldes at udførte vindskedeafdækninger og sålbænke i zink er udført med det anbefalede fremspring på 30 mm i forhold til forkant facademur. De konstaterede forhold er normalt forekommende, men dog af et sådan omfang, at yderligere skadeudvikling må påregnes. Afrensning af alt løstsiddende vandskuring og alle former for alle algebegroninger/-vækster, reparation af revner/løse fuger efterfulgt af udbedring afvandskuring Samtlige facader/gavle overfladebehandles med ny egnet diffusionsåben overfladebehandling ,- 2012/ Betonsøjler/-drager i facader Præfabrikerede betonsøjler/-drager, malerbehandlet Alle overflader på betonsøjler/-drager ses værende i god stand, uden synlige tegn på skader eller begyndende i beton og de indstøbte armeringsjern. Udbedring/vedligehold i form af afrensning af løstsiddende overfladebehandling efterfulgt af ny egnet overfladebehandling. Medtaget under pkt Vandskurede facader/gavle Facader lette isolerede facader Lette ydervægskonstruktion af eternitfacadebeklædning, afstandslister, vindtæt lag, 150 mm isolering og bagmure af letklinkerbetonelementer Facadebeklædningen inkl. tilhørende pyntelister fremtræder i god stand, idet beklædningerne er godt vejrligsbeskyttet af altaner/altangange. Almindelige vedligehold i form af udskiftning af evt. beskadigede plader samt overfladebehandling af samtlige overflader med ny egnet overfladebehandling ,- 2015/ Facader, lette uisolerede facadebeklædninger, gavle Lette uisolerede facadebeklædninger af 30x60 cm eternitskifer, asbestfri, 38x56 mm lægter, vindtæt lag. Facadebeklædning er med nedslidning og der kan konstateres stedvise udskiftninger i beklædningen. Underlaget af vindtæt pap blev ved besigtigelse af tag- og loftrummende

8 Side 8/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Facader, lette uisolerede facadebeklædninger, gavle (fortsat) registreret værende i god stand. Demontering og bortskaffelse af eksisterende eternitskifer inkl. tilhørende bagvedliggende underlag/vindtæt pap, for udførelse af ny beklædning af eternitskifer inkl. nyt underlag og tilhørende vindspærre , ETAGEADSKILLELSER MELLEM LEJLIGHEDER OG MOD DET FRI Etageadskillelser 05 ALTANER Altaner Ejendommens etageadskillelser er ifølge det tilstedeværende tegningsmateriale in-situ støbte betondæk med gulvopbygning af parketgulv på strøkonstruktion med 50 mm isolering og fugtspærre. Gulvoverflader i altangang i alu-glasgang/overdækning er pudslag Etageadskillelser mod det fri (overdækning gangareal og portgennemgang) er beklædt på undersiden eternitfacade- plader/beklædning udvendig, og indvendigt med gipspladebeklædning med 200 mm bagvedliggende isolering. Altaner er udført af præfabrikerede betonelementer, og altaner er forsynet med gelænder/værn i galvaniseret udførelse. 06 VINDUER OG YDERDØRE I FACADER Vinduer/vinduespartier og indgangs/terrassedøre i facader Ejendommens vinduer er primært de oprindelige de snedkerpartier, af typen/fabrikat Centrum Vinduer med 2-lags termoruder og forsynet med alu-bund-/sideglaslister. Vinduer/vinduespartier i kviste og enkelte partier i facader er nyere snedkerpartier, færdigmalet fra fabrik, forsynet med 2 lags energitermoruder. Det er den enkelte andelshaver, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Gulvoverflader fremtræder nedslidte i overfladen. Udbedring ved afrensning af evt. løsnet pudslag/belægning, udlægning af reparationspudslag/-belægning efterfulgt af ny egnet overfladebehandling Udvendig eternitfacadebeklædning på underside etagedæk/-adskillelser ses værende i intakt stand på besigtigelsestidspunktet. Almindelig vedligehold i form af udskiftning af revnede/defekte beklædningsplader Samtlige altaner fremstår i god og intakt stand Løbende oprensning afløb/udspyer fra altaner. Ejendommens vinduer/vinduespartier og indgangs/terrassedøre fremtræder i varierende stand, og trænger generel til afrensning og fornyet overfladebehandling. Overfladebehandling er præget af almindelige ælde/nedslidning, og overfladebehandlingen på de nederste trædele er løstsiddende/med afskalninger i varierende omfang, og med størst udstrækning på partier i , Se almindelig vedligehold pkt Se almindelig vedligehold pkt

9 Side 9/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Vinduer/vinduespartier og indgangs/terrassedøre i facader (fortsat) Ejendommens indgangs- og terrassedøre er i hovedparten de oprindelige snedkerpartier, bestående af glatte isolerede pladedøre med udskæring for 2-lags glasruder og rammedøre med 2 lags glasruder foroven og forneden. Indgangs- og facadedøre er alu-bundtrin/-stykke. Indgangs-/terrassedøre i facade mod nord/parkeringsareal er nyere snedkerpartier, færdigmalet fra fabrik, forsynet med 2 lags energiruder. Nyere indgangs-/terrassedøre er med bundtrin/-stykke i hårdt træ. Der blev ikke registreret synlige tegn på punkterede termoruder. Note: Erfaringsmæssigt er levetiden for en termorudes tæthed år. Ruder der er ældre end det, kan ikke forventes værende intakte udsatte placeringer. Der kan endvidere partielt lokaliseres begyndende trænedbrydning i partier med udsatte placeringer I forbindelse med vores besigtigelse, er der beboer der har bemærket, at der er/kan være kondensdannelse ved/omkring alu-bundtrin i indgangsog terrassedøre, hvilket er utilstrækkelig kondenssikring, som er normalt forekommende i partier af den aktuelle alder. Erfaringsmæssigt er partier af den aktuelle alder åbne/utætte og med nedslidning i de bevægelige dele, såsom hængsler og lukkenanordninger. m.v., derved bidrager til øget energiforbrug samt forringet indeklima. Udbedring ved afrensning af alt løstsiddende overfladebehandling, reparation af nedbrudte trædele efterfulgt af ny egnet overfladebehandling samt eftergåelse/smøring af samtlige beslag og lukkeanordninger m.v ,- 2012/2017 På baggrund af vores registrering og ovenstående, skal det anbefales, at samtlige oprindelige partier udskiftes, idet en reparation efterfulgt af ny egnet overfladebehandling ikke være vil være rentabel i forhold til omkostningerne hertil og partiernes restlevetid, som forventes være 5-10 år. Udskiftning af vinduer/vinduespartier og indgangs/terrassedøre til nye vedligeholdelsesfrie partier i træ/alu, inkl. Udførelse af nye indvendige isolerede lysninger, herunder nødvendig reparation af de tilstødende vægge , Sålbænke under vinduer Sålbænke under samtlige vinduer/vinduespartier er udført zink på underlag puds/mørtel. Sålbænke er generelt udført med begrænset fald, og sålbænke er udført med et fremspring på mindre end 30 mm i forhold forkant facademur, hvilket erfaringsmæssigt medfører/har medført misfarvninger, begroninger m.v. på underliggende/tilstødende facademur/-konstruktion Se i øvrigt afsnittet, 03 FACADER/GAVLE. Det skal anbefales, at sålbænke udskiftes til nye sålbænke i tegl, beton eller poly eternit med korrekt fremspring i forhold til facademur, i forbindelse med udskiftning af ejendommens yderdøre, vinduer dør- og vinduespartier ,

10 Side 10/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Kalfatringsfuger Kalfatringsfuger omkring de oprindelige vinduer/vinduespartier, indgangs- og terrassedøre er bestående af elastiske bevægelige fuger. Fuger kan ved besigtigelsen registreres værende hårde/udtørrede og derfor mistet deres elasticitet, og der kan i større omfang konstateres fugeslip samt nedbrudte fuger. Fuger anbefales udskiftet, idet der er risiko for vand- og fugtindtrængning, og da fuger må betragtes som værende uden nævneværdig restlevetid. Udskæring af eksisterende fuger og fjernelse af al bagvedliggende fugeunderlag. Udførelse af nye bevægelige fuger af egnet fugemasse på nyt fugeunderlag samt bagstopning med mineraluldsstrimler ,- 2012/ ALU-GLASOVERDÆKNING Alu-glasgang/-overdækning 08 TAGVÆRK Alu-glasoverdækning udført pulverlakerede alu-profiler på bærende stålkonstruktioner, malerbehandlet. Der blev ikke registreret synlige tegn på punkterede termoruder. Note: Erfaringsmæssigt er levetiden for en termorudes tæthed år. Ruder der er ældre end det, kan ikke forventes værende intakte. Alu-glasgang/-overdækning er forsynet med komfortventilation og den lovpligtige brandventilation i form af opluk Tagkonstruktion/tagdækning Tagkonstruktionen er gitterspærfag med tilgængeligt tag- og lofftrum samt bjælkespær i ventilerede parralleltage. Tagdækningen er bestående af 60x60 cm diagonal eternitskifer, asbestfri, 38x56 mm lægter og 25x50 mm afstandslister på undertag af banevare af typen armeret plastfolie. Loftskonstruktionen er bestående af betondæk, damspærre og 200 mm mineraluld. Gangbro udført af forskallingsbrædder. Alu-profiler og overfladebehandling af alu-profiler blev registreret værende i god og intakt, dog ses overflader med begyndende tilsmudsning forårsaget af ude fra kommende påvirkninger. Rengøring og evt. reparation af overfladebehandlingen efterfulgt af polering af overflader på samtlige profiler. Brandventilationen skal gennemgås 1 g. årligt, jf. gældende lovgivning, og der udarbejdes rapport ved hvert besøg, således at udbedring af fejl/ mangler kan iværksættes omgående Tagdækningen er med nedslidning og der kan konstateres stedvise udskiftninger i tagdækningen. Der kan endvidere registreres alge- og mosbegroning på tagfladerne vendende mod nord. Undertaget blev registreret værende forvitret, smuldrende samt med stedvise huller/åbninger og undertaget har mistet sin elasticitet forårsaget af sol/-varmepåvirkninger gennem tiden. Gennemføring ved aftrækshætter i undertaget er ikke tætsluttende, idet gennembrydningen er udført uden tætsluttende krave eller tilsvarende. Det bemærkes, at manglende tætsluttende krave er normalt forekommende i bygninger af aktuelle type ,- 2012/2022 Se almindelig vedligehold pkt

11 Side 11/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Tagkonstruktion/tagdækning (fortsat) Note: Der blev ved besigtigelsen ikke konstateret synlige tegn på råd- og svampeskader i tagkonstruktionen. Undertaget er endvidere med begyndende forvitret og smuldret langs tagfod/kant ved skjulte indbyggede tagrender, hvilket er normalt forekommende, idet undertaget ikke har tilstrækkelig modstandsevne ved den udsatte placering. Isoleringen på det vandrette loft er ført helt ud mod eller i afstand på mindre end den anbefalede på 50 mm (krav på opførelsestidspunktet), hvorfor der ikke er tilstrækkelig ventilation i tagrummet og langs skråvægge. Det skal dog bemærkes, at der ikke blev konstateret fugtophobning eller tilsvarende ved besigtigelsen, men forholdet bør afhjælpes i forbindelse med den forestående tagrenovering Med udgangspunkt i ovennævnte registrerede tilstand, må yderligere skadeudvikling forventes i form af nedbrydning af undertaget og da den anvendte tagdækning er at typen asbestfri, som erfaringsmæssigt har en kortere levetide, skønnes restlevetiden på den samlede tagdækning at være max. 5-8 år, såfremt følgeskader på de underliggende konstruktioner skal undgås. Demontering af eksisterende tagdækning, lægter, afstandslister og undertag, inddækninger og skotrender m.v. Ny tagdækning af nyt cementbaseret diagonalskifertag, lægter, afstandslister, diffusionsåbne undertag inkl. eftergåelse/supplering af eksisterende isolering på vandrette lofter/skråvægskonstruktioner. Der udføres nye inddækninger m.v, herunder etablering af nye planforsænkede skotrender med zinkafdækning , Tagudhængskonstruktion indbyggede tagrender/-nedløb og vindskeder Tagrender og -nedløb er udført i zink, og tagrender er indbygget skjult i den nederste del at tagkonstruktionen, og tagnedløb er ført gennem udhængskonstruktion. Note: Tagafvanding af tagfladerne vendende mod nord, Stammen 30-34, afvandes direkte ud på den påbyggede glasoverdækning, hvilket anses for værende uhensigtsmæssigt, idet tagrenden/nedløbene på glasoverdækningen umiddelbart er underdimensioneret til bortledning af de aktuelle vandmængder Underbeklædning af plane eternitplader på bagvedliggende træunderlag, og i overgangen mellem tagdækning/underbeklædning i udhængskonstruktionen er udført med zinkindskud Tagrender/vandrender er besigtiget fra tagfod og tagrender/vandrender ses uden synlige tegn på utætheder, men tagrendernes/vandrendens placering medfører, at der periodevis vil være vand- og fugtindtrængning i den underliggende tagkonstruktion. Skjulte tagrender/vandrender og tagrender på glasoverdækning anbefales oprenset 1. g. årligt, således risiko for vand- og fugtindtrængning i den underliggende konstruktion minimeres i videst muligt omfang Underbeklædning fremstår generelt med vand- og fugtskjolder på undersiden, hvilket kan henføres til vand- og fugtindtrængning i udhængskonstruktion, forårsaget af tagrendernes/vandrendernes indbygning i Se almindelig vedligehold pkt

12 Side 12/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Tagudhængskonstruktion indbyggede tagrender/-nedløb og vindskeder (fortsat) tagkonstruktionen. Der kan endvidere konstateres stedvise revnede plader i underbeklædningen. Udhængskonstruktion ombygges/ændres således at skjulte tagrender/ vandrender ændres til nye synlige zinktagrender i galvaniserede rendejern/-konsoljern, etablering af nye tagnedløb i antal som eksisterende i forbindelse med den forestående tagrenovering. Tagdækningen er afsluttet langs gavle og øvrige begrænsninger med vindskedeafdækning i zink. Vindskedeafdækning er udført med et fremspring på mindre end 30 mm i forhold forkant facademur, hvilket erfaringsmæssigt medfører/har medført misfarvninger, begroninger m.v. på underliggende/tilstødende facademur/- konstruktion. Se i øvrigt afsnittet, 03 FACADER/GAVLE. Zinkvindskedeafdækning udskiftes til ny afdækning med 30 mm fremspring i forhold til tilstødende facader/bygningsdele i forbindelse med den forestående tagrenovering. Medaget u. pkt Tagkonstruktion/tagdækning Skorstene Aftrækshætter Kviste Skorsten/skorstenspiber af murværk med vandskuring forsynet skorstenselementer og afsluttet med betonafdækning med zinkindskud. Skorstenspiber er afsluttet/øget højden med betonrør. Skorsten /skorstenspiber formodes anvendt i dag som skorsten for brændeovne i lejligheder. Aftrækshætter af zink, indbygget i tagfladen er udført i zink, som tidstypiske er udført uden kondenssikring. Kvistetag er udført med bjælkespær i ventilerede parralleltage. Tagdækningen er som på den øvrige del af bygningen bestående af 60x60 cm eternitskifer, asbestfri, 38x56 mm lægter og 25x50 mm Der kan konstateres områdevis afskalninger og vandskuring/overfladebehandling manglende vedhæftning til underlaget Afrensning af alt løstsiddende vandskuring og alle former for alle algebegroninger/-vækster, reparation af revner/løse fuger efterfulgt af udbedring af vandskuring Samtlige skorstensoverflader overfladebehandles med ny egnet diffusionsåben overfladebehandling i forbindelse renovering af ejendommens vandskurede facader. Taghætter ses værende i intakt stand. Taghætter ændres til nye zink/-plasttaghætter med kondensmuffe/isolering i forbindelse med den forestående tagrenovering. Tagdækningen er med nedslidning og der kan konstateres stedvise udskiftninger i tagdækningen. Der kan endvidere registreres alge- og mosbegroning på tagfladerne. Medaget u. pkt Facader/gavle Medaget u. pkt Tagkonstruktion/tagdækning

13 Side 13/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Kviste (fortsat) 09 VARMEANLÆG afstandslister på undertag af banevare af typen, armeret plastfolie. Kvistefronter/flunker lette ydervægskonstruktion beklædt med 30x60 cm diagonal eternitskifer, asbestfri, 38x56 mm lægter og zinkafdækning på brædde/-træunderlag og 25x50 mm afstandslister på bagvedliggende vindspærre. Skotrender er udført af zinkafdækning på bræddeunderlag opbygget ovenpå spær Centralvarmeanlæg Ejendommen er tilsluttet Fjernvarme. Varmeanlægget er opbygget af 2-strengs radiatoranlæg, og alle radiatorer i lejligheder er forsynet med termostatventiler. Gulvvarme i lejligheder er oplyst værende el-gulvvarme. Ejendommens fjernvarmecentral/fjernvarmestik er placeret/med indført i kælderetagen. Varme-/forbrugsmåling sker ved individuel afregning i fra et samlet forbrug, og alle lejligheder er forsynet med bilmåler. Ejendommens varmeanlæg blev konstateret værende i god stand samt fuld funktionsdygtigt under den nuværende indretning. Undertagets tilstand må erfaringsmæssigt forventes værende i en tilstand som undertaget i den øvrige del af ejendommens tagkonstruktion, der er registreret værende forvitret, smuldrende samt med stedvise huller/åbninger og undertaget har mistet sin elasticitet forårsaget af sol/- varmepåvirkninger gennem tiden Demontering af eksisterende tagdækning, lægter, afstandslister og undertag, inddækninger og skotrender m.v. Ny tagdækning af nyt cementbaseret diagonalskifertag, lægter, afstandslister, diffusionsåbne undertag Beklædning på kvistfronter/-flunker er med nedslidning og der kan konstateres stedvise udskiftninger i beklædningen. Demontering og bortskaffelse af eksisterende eternitskifer inkl. tilhørende bagvedliggende underlag/vindtæt pap, for udførelse af ny beklædning af eternitskifer inkl. nyt underlag og tilhørende vindspærre. Eftergåelse/supplering af eksisterende isolering i kvisttage og kvistflunker/fronter. Der udføres nye inddækninger m.v, herunder etablering af nye planforsænkede skotrender med zinkafdækning Varmeanlægget kræver almindelige overvågning og vedligehold. Det skal anbefales, at der indgås en abonnementsordning for varmeanlægget, der udføres af autoriseret VVS-installatør bestående af nedenstående: Vandstand/tryk kontrolleres. Gennemgang af hele varmeanlægget for registrering/risikovurdering af tæringer og utætheder m.v. samt kontrollering/justering af radiatorventiler m.v. Motionering af afspærringsventiler og øvrige ventiler. inkl. udbedring af evt. utætheder på føringsveje, udbedring/supplering af rørisolering. Udluftning af varmeanlægget. Derudover er det vigtigt, at hver enkelt ejer/lejere holder øje med varmeinstallationen, således utilsigtede vand- og fugtskader på bygningsdele og lignende elimineres , Se almindelig vedligehold pkt

14 Side 14/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR 10 KLOAK OG AFLØB Kloak under bygning/frem til offentlig kloak Kloaksystem er separeret, således at spildevand- og regnvand ledes i selvstændige systemer. Spilde- og regnvandsledninger er udført i PVC. Hovedbrønden er 1,25 m betonbrønd med betondæksel, og tagnedløbsbrønde er udført i Ø135 mm PVC-brønde. Faldstammer indvendigt i bygningen er udført af støbejernsrør. Det anbefales, at gennemføre en TV-inspektion. TV-inspektion inkl. tilhørende rapportering udgør overslagsmæssigt ,- kr. ekskl. moms, idet kloaksystemet kan indeholde kloakledninger som er faldet sammen, skader forårsaget af rotter eller som er lokalt med tilstopninger. Derudover kan TV-inspektionen danne grundlag for den fremtidige vedligehold/renovering af det eksisterende kloaksystem. I bad/wc i lejlighederne, er det vigtigt af andelshaveren renser afløbet jævnligt, således at brusevandet forsvinder ned i afløbet i samme hastighed som det løber ud af bruseren. 11 VANDINSTALLATIONER Vandinstallationer 12 VENTILATION Ventilation Varmtvandsproduktionen sker via 2 stk. varmtvandsbeholdere af ukendt fabrikat, rumindhold ca. 500 liter pr. stk. Varmtvandsrør/stigstrenge i boligerne er ført 25 mm kobberrør med 25 mm isolering. Rør i jord er ført i 28 mm kobberrør med 30 mm isolering. Vandforbruget sker ved individuel afregning i ud fra et samlet forbrug, og alle lejligheder er forsynet med bimåler. Det skal anbefales, at foreningen har eller indgår en serviceaftale med en autoriseret VVS-installatør til servicering og kontrol af anlægget, herunder rapportering af evt. nødvendige vedligeholdelses-/reparationsarbejder samt årlig rapportering af forbrug og afkøling til bestyrelse. Se almindelig vedligehold pkt Der forefindes kun individuel ventilation i boligerne i form af naturligt aftræk, mekanisk udsugning i form af ventilator til periodisk drift samt emhætter afkast til det fri gennem ydervægskonstruktionen/afkast over tag Tilførsel af luft til boligerne sker via ventiler indbygget/placeret i vinduer/vinduespartier. Rensning af eksisterende kanaler, inkl. nødvendig de- og genmontering af emhætte og ventilatorer m.v. Det skal endvidere anbefales, at ejeren udlufter deres lejligheder grundigt 2 gange om dagen, ca. 10 min, morgen og aften alle ugens dage , Note: Ved besigtigelsen blev der i flere lejligheder konstateret kondensdannelse på glasruder i dør- og vinduespartier, hvilket indikerer manglende/utilstrækkelig udluftning i lejligheder. Det forhold medfører reduceret levetid på ejendommens dør- og vinduespartier og medfører oftest dårligt indeklima. Alternativt forslag: Da ejendommen løbende er forsynet og vil blive forsynet med nye tætsluttende vinduer og andre isoleringsmæssige forbedringer skal vi anbefale følgende: ,-

15 Side 15/20 BYGN. LB. KORFTATTET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TILSTANDSVURDERING/-BESKRIVELSE ANBEFALING TIL FREMTIDIGE FORBEDRINGSBEHOV/VEDLIGEHOLDELSESTILTAG PRISOVERSLAG AKTIONSÅR Ventilation (fortsat) Af hensyn til indeklimaet i lejligheder, herunder forebyggede foranstaltninger mod risiko for fugtproblemer og angreb skimmelsvampe m.v., skal det anbefales, at køkkener og badeværelser i alle lejligheder forsynes/ tilkobles et fælles mekanisk udsugningsanlæg med aggregat placeret i ejendommens tag-og loftrum. Note: Etablering heraf vil typisk ske i forbindelse med udskiftning af tagdækningen, af hensyn til etablering af ventilationsanlægget i tag- og loftrummene. 13 EL/SVAGSTRØM El/svagstrøm i lejligheder og fællesarealer Ejendommen er forsynet med 380 V. Hver lejlighed er forsynet med egen el-tavle med fejlstrørmsrelæ. Der er selvstændig måling af elforbrug i hver lejlighed og for fælles arealer. Elinstallationerne i de besigtigede lejligheder og fælles arealer er er ud fra udseende overvejende de oprindelige installationer. Det blev oplyst, at kontrol og udbedring af el- og svagstrømsinstallationer i lejligheder varetages af den enkelte andelshaver, og i fællesdelen påhviler vedligeholdelsen andelsboligforeningen. Udvendige belysning på facader er placeret ved indgangsdøre. Belysning er skotlamper. Elinstallationerne blev registreret værende funktionsdygtige under den nuværende indretning, overordnet set fremstår installationen i god stand, og der blev ikke registreret synlige ulovlige elinstallationer ved besigtigelsen Det skal anbefales, at der udføres 1 årligt el-tjek, og at der foretages udskiftning af eventuelle defekte installationer i nødvendigt omfang, herunder test af fejlstrømsrelæer Rengøring af belysningsarmaturer inkl. udskiftning af defekt lyskilde. Se almindelig vedligehold pkt Se almindelig vedligehold pkt

16 BLOMMEGRENEN og STAMMEN 30-34, ODENSE SØ. FOTOSERIE Dato: Side 16/20

17 BLOMMEGRENEN og STAMMEN 30-34, ODENSE SØ. FOTOSERIE Dato: Side 17/20

18 BLOMMEGRENEN og STAMMEN 30-34, ODENSE SØ. FOTOSERIE Dato: Side 18/20

19 BLOMMEGRENEN og STAMMEN 30-34, ODENSE SØ. FOTOSERIE Dato: Side 19/20

20 BLOMMEGRENEN og STAMMEN 30-34, ODENSE SØ. FOTOSERIE Dato: Side 20/20

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere