Dansk Apopleksiregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Apopleksiregister"

Transkript

1 Dansk Apopleksiregister Årsrapport januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Apopleksiregister. Formandsskabet for Dansk Apopleksiregister udgøres af Palle Petersen, klinikchef, overlæge, dr.med., Neurocentret, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet og klinisk oversygeplejerske, MHSc (N) Susanne Zielke, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Kontaktperson for Dansk Apopleksiregister i KCEB-Nord er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Apopleksiregister i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og

3 Indholdsfortegnelse 1. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 1 2. OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER 2 3. INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU 4 Indikator 1a: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 3 timer. 4 Indikator 1b: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 4.5 timer. 4 Indikator 3: Andel af patienter med apopleksi der indlægges i en apopleksienhed. 9 Indikator 4a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. 14 Indikator 4b: Andel af patienter med TIA uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. 14 Indikator 5a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. 23 Indikator 5b: Andel af patienter TIA og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. 23 Indikator 6a: Andel af patienter med apopleksi der får udført CT/MR scanning. 31 Indikator 6b: Andel af patienter med TIA der får udført CT/MR scanning. 31 Indikator 7: Andel af patienter med apopleksi der vurderes af fysioterapeut. 38 Indikator 8: Andel af patienter med apopleksi der vurderes af ergoterapeut. 44 Indikator 9: Andel af patienter med apopleksi der mobiliseres tidligt. 50 Indikator 10: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget vurdering af ernæringsrisiko. 55 Indikator 11: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget indirekte synketest. 60 Indikator 12: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget direkte synketest. 65 Indikator 13a: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget ultralyd af halskar. 70 Indikator 13b: Andel af patienter med TIA der får foretaget ultralyd af halskar. 70 Indikator 14a: Andel af patienter med apopleksi som får foretaget karotisendarterektomi indenfor 14 dage. 77 Indikator 14b: Andel af patienter med TIA som får foretaget karotisendarterektomi indenfor 14 dage. 77 Indikator 15: Andel af patienter med apopleksi der trombolyseres indenfor 1 time. 84 Indikator 16: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi der trombolyseres. 88 Indikator 17: Andel af patienter der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse. 90 Indikator 18: Andel af patienter med akut iskæmisk (+ uspecifik) apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse. 90 Indikator 19: Andel af patienter med akut hæmorrhagisk apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse. 90 Indikator 20: Andel af patienter med apopleksi der genindlægges inden for 30 dage BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIKS 119 Komplethed af patientregistrering 120 Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer 122 Vejledning i fortolkning af resultater 138 Indikatorberegning for Dansk Apopleksiregister REGIONALE KOMMENTARER 151 I SÆRSKILT BILAG: Indikatoropfyldelse under hele indlæggelsen samt All-Or-None Tabel over kontraindikationer for AK-behandling Andel af ikke-relevante for fysioterapi, ergoterapi og mobilisering CUSUM plots af 30-dages mortalitet

4 1. Konklusioner og anbefalinger På baggrund af 15 procesindikatorer og 4 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske behandling af patienter med apopleksi og transitorisk iskæmisk anfald (TIA) opfylder de fastlagte standarder. Der er klinisk betydningsfuld regional variation i behandlingen mellem regioner og sygehuse i Danmark. Dansk Apopleksiregister blev sat i landsdækkende drift i Der er siden registreret mere end patientforløb i databasen, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi og TIA i Danmark. I 2013 er der indberettet patientforløb med apopleksi og 1290 forløb med TIA. Indberetningen af patienter med TIA blev først påbegyndt 1/ og dækker således kun sidste del af Kompletheden af patientregistreringen har generelt været tilfredsstillende og estimeres til at være omkring eller over 90% i alle regioner. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient udvikler sig fortsat positivt, og andelen af patienter med manglende data var i 2013 den laveste nogensinde siden etableringen af Dansk Apopleksiregister. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at Dansk Apopleksiregister giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos patienter med apopleksi og TIA. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Der er for alle procesindikatorer sket en væsentlig fremgang siden indikatormonitoreringen blev påbegyndt. Denne udvikling er fastholdt og for de fleste indikatorer fortsat i Fremgangen var dog generelt begrænsede, typisk nogle få procentpoint for den enkelte procesindikator. For en række procesindikatorer, herunder tidlig indlæggelse, indlæggelse på et apopleksiafsnit, trombocythæmmende behandling til patienter med iskæmisk apopleksi uden atrieflimren, tidlig CT/MR scanning, tidlig vurdering ved fysio- og ergoterapeut, tidlig mobilisering, indirekte og direkte synketest, ultralydsscanning af halskar, tid fra indlæggelse til trombolyse og brug af trombolyse til patienter med iskæmisk apopleksi er standarden opfyldt eller tæt ved at være opfyldt på både nationalt plan og i én eller flere regioner. Der er i flere tilfælde basis for at hæve ambitionsniveauet, d.v.s. kravet for opfyldelse af standarden øges for flere af indikatorerne. For andre procesindikatorer er lands- såvel som det store flertal af regionsresultaterne endnu under de opsatte standarder. Dette gælder oral AK-behandling, ernæringsrisikovurdering, samt ventetid til karotisendarterektomi. Der er på regionsniveau flere eksempler på mærkbare fremskridt for disse indikatorer, men der er også en række tilfælde med stagnation. Sidstnævnte er selvsagt utilfredsstillende, dels i lyset af at en række af indikatorerne nu har været monitoreret uafbrudt siden 2003, og dels fordi der er tale om basale diagnostiske og rehabiliteringsmæssige tiltag, som bør være en naturlig del af den indsats, som et moderne sundhedsvæsen tilbyder patienter med akut apopleksi/tia. Der bør i forbindelse med den lokale audit være stærk fokus på disse områder og hurtigst muligt iværksættes lokale tiltag til at forbedre indsatsen og få opfyldt de fastsatte standarder. Det er påfaldende, at der for de nævnte indikatorer generelt kan iagttages en betydelig variation på regions- og afdelingsniveau. Det kan stærkt anbefales, at der i forbindelse med ændring af praksis i de regioner og afdelinger, som ikke opfylder standarderne, trækkes på erfaringer fra regioner og afdelinger, hvor det har været muligt at leve op til standarderne. Korttids-mortaliteten blandt patienter registreret i Dansk Apopleksiregister befinder sig i lighed med tidligere opgørelsesperioder fortsat på et tilfredsstillende niveau på nationalt plan. Der er dog tegn på regional/lokal variation, og årsagerne hertil bør afdækkes. Andelen af patienter med apopleksi som genindlægges akut indenfor de første 30 dage efter udskrivelse er for første gang opgjort i denne rapport. Resultaterne ser ud til at være på niveau med tilsvarende opgørelser fra bl.a. USA og Australien. Indikatoren vil fremadrettet indgå i monitoreringen af apopleksibehandlingen bl.a. med henblik på at belyse det tværsektorielle samarbejde mellem hospitaler og kommuner/praktiserende læger. 21. marts 2014 Palle Petersen Susanne Zielke Klinikchef, overlæge, dr.med. Klinisk oversygeplejerske, MHSc (N) Formandskab for styregruppen for Dansk Apopleksiregister 1

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt 4 tidligere års indikatorresultater (hvis relevant). Kolonnen Uoplyst angiver andel af patienter der mangler data, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Det skal bemærkes at indikator 2, som belyser visitationen af patienter med TIA til udredning og behandling i hospitalsregi ikke er medtaget i denne rapport. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt detaljerede data fra Sygesikringsregisteret vedr. tidspunkt for patienternes kontakt med primærsektoren. Indikatoropfyldelse Indikator Indikator 1a: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 3 timer Indikator 1b: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 4.5 timer Indikator 3: Andel af patienter med apopleksi der indlægges i en apopleksienhed Indikator 4a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling Indikator 4b: Andel af patienter med TIA uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling Indikator 5a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling Indikator 5b: Andel af patienter med TIA og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling Indikator 6a: Andel af patienter med apopleksi der får udført CT/MR scanning Indikator 6b: Andel af patienter med TIA der får udført CT/MR scanning Indikator 7: Andel af patienter med apopleksi der vurderes af fysioterapeut Indikator 8: Andel af patienter med apopleksi der vurderes af ergoterapeut Indikator 9: Andel af patienter med apopleksi der mobiliseres Indikator 10: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget vurdering af ernæringsrisiko Standard Uoplyst % Mindst 30% (36-38) 41 (39-42) 44 (43-45) 47 (46-49) 43 (42-45) Mindst 40% (45-46) 51 (50-52) 55 (54-57) 60 (58-61) 55 (54-57) Mindst 90% 0 95 (94-95) 95 (94-95) 95 (95-95) 94 (93-94) 93 (92-93) Mindst 95% 0 94 (94-95) 94 (94-95) 93 (93-94) 91 (90-92) 88 (87-89) Mindst 95% 0 97 (95-98) Mindst 95% 2 88 (87-90) 89 (86-90) 85 (83-87) 81 (78-83) 74 (71-77) Mindst 95% 1 93 (87-97) Mindst 80% 0 88 (87-89) 87 (86-87) 85 (85-86) 79 (78-80) 70 (69-71) Mindst 80% 0 87 (85-89) Mindst 90% 1 91 (90-91) 88 (87-88) 86 (85-87) 81 (80-82) 76 (75-77) Mindst 90% 1 90 (89-90) 86 (85-86) 83 (82-84) 78 (77-79) 73 (72-74) Mindst 80% 0 85 (84-86) 82 (82-83) 75 (74-76) - - Mindst 90% 2 85 (85-86) 83 (82-83) 85 (84-85) 80 (79-81) 70 (69-71) 2

6 Indikatoropfyldelse Uoplyst Indikator Standard % Indikator 11: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget indirekte synketest Indikator 12: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget direkte synketest Indikator 13a: Andel af patienter med apopleksi der får foretaget ultralyd af halskar Indikator 13b: Andel af patienter med TIA der får foretaget ultralyd af halskar Indikator 14a: Andel af patienter med apopleksi som får gennemført karotisendarterektomi indenfor 14 dage Indikator 14b: Andel af patienter med TIA som får gennemført karotisendarterektomi indenfor 14 dage Indikator 15: Andel af patienter med apopleksi der trombolyseres indenfor 1 time Indikator 16: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi der trombolyseres Indikator 17: Andel af patienter med apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Indikator 18: Andel af patienter med akut iskæmisk (+ uspecifik) apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Indikator 19: Andel af patienter med akut hæmorrhagisk apopleksi der dør indenfor 30 dage efter indlæggelse Indikator 20: Andel af patienter med apopleksi der genindlægges inden for 30 dage Mindst 80% 1 84 (84-85) 83 (82-83) 82 (81-83) - - Mindst 80% 1 81 (81-82) 80 (79-81) 78 (77-79) 74 (73-75) 62 (61-63) Mindst 90% 0 90 (89-91) 85 (84-86) 80 (79-81) 74 (73-75) 53 (52-54) Mindst 90% 0 91 (89-93) Mindst 90% 0 68 (61-74) 63 (56-69) 51 (44-59) 48 (41-55) 41 (34-49) Mindst 90% 0 72 (53-86) Mindst 50% 2 79 (77-81) 72 (69-75) 60 (57-64) - Mindst 10% 0 15 (14-16) 12 (12-13) 13 (12-14) - - Højest 15% 0 10 (9-10) 10 (10-11) 11 (10-12) 12 (11-12) 11 (10-11) Højest 12% 0 7 (7-8) 8 (7-8) 8 (8-9) 9 (8-9) 8 (8-9) Højest 40% 0 28 (26-30) 32 (29-34) 31 (28-34) 33 (31-36) 31 (28-34) Ikke fastsat 0 11 (11-12) 3

7 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Indikator 1a: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 3 timer. Standard 30% Indikator 1b: Andel af patienter med apopleksi der indlægges indenfor 4.5 timer. Standard 40% Indenfor 3 timer Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 3551 / (15) 37 (36-38) 41 (39-42) 44 (43-45) Hovedstaden ja 1041 / (24) 39 (37-40) 43 (41-46) 49 (46-51) Sjælland ja 684 / (10) 39 (37-42) 43 (40-45) 40 (37-43) Syddanmark ja 671 / (13) 33 (31-35) 31 (29-34) 38 (35-40) Midtjylland ja 831 / (11) 39 (37-41) 48 (45-51) 50 (47-53) Nordjylland ja 324 / (7) 30 (28-33) 37 (33-41) 46 (42-50) Indenfor 4.5 timer Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 4399 / (15) 46 (45-46) 51 (50-52) 55 (54-57) Hovedstaden ja 1281 / (24) 47 (46-49) 53 (51-55) 61 (58-63) Sjælland ja 845 / (10) 49 (46-51) 53 (50-56) 50 (47-53) Syddanmark ja 836 / (13) 41 (39-44) 42 (40-44) 50 (48-53) Midtjylland ja 1008 / (11) 47 (45-49) 58 (55-61) 61 (58-64) Nordjylland ja 429 / (7) 40 (37-43) 48 (44-52) 55 (51-59) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. 4

8 Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev henholdsvis 37% og 46% af patienterne med apopleksi indlagt inden for henholdsvis 3 og 4,5 timer efter symptomdebut. Andelen er lidt lavere end tidligere år. Både på landsplan og regionalt var andelen af patienter, som blev indlagt hurtigt, dog på eller over de fastsatte standarder på henholdsvis 30% og 40%. Indikatoren afspejler en kombination af hastigheden, hvormed patienter og pårørende alarmerer sundhedsvæsenet, samt det samlede sundhedsvæsens evne til at reagere adækvat. Sundhedsvæsenet omfatter i denne sammenhæng både det præhospitale beredskab (inkl. for en del patienter egen læge) samt hospitalerne. Det giver derfor kun begrænset mening at opgøre denne indikator på afdelingsniveau og den er derfor præsenteret på regionsniveau. De aktuelle indikatorværdier er i modsætning til tidligere år blevet lettere at fortolke, idet andelen af patienter med manglende oplysninger om tidspunkt for symptomdebut er blevet reduceret betydeligt i alle regioner. I 2013 manglende der således kun oplysninger om symptomdebut hos 15% af patienterne, mens den tilsvarende andel i 2012 var 39% af patienterne. Faglig klinisk kommentar: Tidsrummet fra symptomdebut til indlæggelse er af stor betydning eftersom trombolysebehandling kun kan tilbydes patienter, hvor behandlingen kan iværksættes indenfor maksimalt 4,5 time efter symptomdebut. Det gælder således fortsat, at sen ankomst til sygehus er en meget vigtig begrænsende faktor i forhold til at kunne tilbyde trombolysebehandling til et større antal patienter. Det er særdeles glædeligt, at det i 2013 er lykkedes at forbedre registreringspraksis betydeligt vedrørende tidspunkt for symptomdebut, idet informationen er meget vigtig i forhold til at kunne monitorere og optimere implementeringen af trombolysebehandling. Det kan konkluderes, at det nu er blevet muligt at få et dækkende billede af andelen af patienter, som indlægges hurtigt efter symptomdebut. Det er vigtigt, at denne positive udvikling fastholdes, og at der fortsat er opmærksomhed i regionerne på at sikre, at patienter med symptomer på apopleksi indlægges akut og uden forsinkelse på et specialiseret apopleksiafsnit med henblik på hurtig diagnostik og evt. revaskulariserende behandling. Det besluttes at fastholde indikatoren og de tilhørende standarder. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at regionerne lokalt diskuterer mulighederne for at iværksætte tiltag, der yderligere kan øge andelen af patienter, som indlægges hurtigt. 5

9 6

10 7

11 8

12 Indikator 3: Andel af patienter med apopleksi der indlægges i en apopleksienhed. Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja / (0) 95 (94-95) 95 (94-95) 95 (95-95) Hovedstaden ja 3375 / (0) 96 (95-96) 96 (95-96) 95 (95-96) Sjælland ja 1962 / (0) 99 (98-99) 98 (98-99) 99 (98-99) Syddanmark ja 2181 / (0) 94 (93-95) 94 (93-95) 94 (93-95) Midtjylland ja 2249 / (0) 93 (92-94) 93 (92-94) 95 (94-96) Nordjylland ja* 988 / (0) 89 (87-90) 89 (87-91) 90 (88-92) Hovedstaden ja 3375 / (0) 96 (95-96) 96 (95-96) 95 (95-96) Amager ja 150 / (1) 91 (86-95) 90 (84-94) 89 (83-93) Bispebjerg ja 646 / (0) 95 (93-97) 93 (91-95) 95 (93-97) Bornholm ja 95 / (0) 95 (89-98) 92 (85-97) 96 (89-99) Frederiksberg ja 125 / (0) 95 (90-98) 96 (92-98) 97 (93-99) Glostrup ja 830 / (0) 92 (90-94) 96 (94-97) 94 (92-95) Herlev ja 814 / (0) 100 (99-100) 98 (97-99) 98 (96-99) Nordsjælland ja 655 / (0) 97 (95-98) 97 (96-98) 96 (95-98) Rigshospitalet ja 60 / 60 0 (0) 100 (94-100) 97 (86-100) 100 (92-100) Sjælland ja 1962 / (0) 99 (98-99) 98 (98-99) 99 (98-99) Holbæk ja 568 / (0) 98 (97-99) 99 (98-100) 99 (98-100) Nykøbing F. ja 248 / (0) 98 (96-100) 98 (95-99) 97 (94-98) Næstved ja 388 / (0) 100 (99-100) 100 (98-100) 99 (97-100) Roskilde ja 758 / (0) 99 (98-100) 97 (96-98) 99 (98-99) Syddanmark ja 2181 / (0) 94 (93-95) 94 (93-95) 94 (93-95) Kolding nej 10 / 22 0 (0) 45 (24-68) 59 (41-75) 59 (39-78) Odense ja 541 / (0) 91 (88-93) 93 (90-95) 95 (93-96) Svendborg ja 337 / (0) 90 (87-93) 94 (92-96) 95 (92-97) Sydvestjysk ja 471 / (0) 99 (97-100) 92 (89-94) 91 (88-94) Sønderborg ja 392 / (0) 97 (94-98) 96 (93-98) 92 (89-94) Vejle ja 430 / (0) 99 (97-100) 99 (97-99) 98 (96-99) Midtjylland ja 2249 / (0) 93 (92-94) 93 (92-94) 95 (94-96) Aarhus, Neurokir nej 38 / 59 0 (0) 64 (51-76) 42 (25-61) 36 (19-56) Aarhus, Neurol. ja 1277 / (0) 95 (94-96) 95 (94-97) 100 (3-100) Aarhus, Neurol. tidl. 95 (91-97) 98 (97-99) HE Midt nej 1 / 9 11 (0-48) 93 (86-97) 95 (93-97) Holstebro ja 933 / (0) 93 (92-95) 94 (92-96) 9

13 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Holstebro tidl. 91 (86-95) 94 (92-96) Nordjylland ja* 988 / (0) 89 (87-90) 89 (87-91) 90 (88-92) Aalborg, Neurokir. nej 5 / 31 0 (0) 16 (5-34) 15 (3-38) 5 (0-26) Aalborg, Neurol. ja 492 / (0) 97 (95-98) 94 (92-96) 94 (91-96) Dronninglund ja 31 / 31 0 (0) 100 (89-100) 99 (93-100) 97 (91-99) Hjørring ja 276 / (0) 93 (90-96) 95 (92-97) 97 (95-99) Hobro nej 77 / (0) 60 (51-69) 73 (66-80) 85 (78-90) Thy-Mors ja* 107 / (0) 89 (82-94) 79 (71-85) 77 (69-83) Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, Neurol. Tidligere angiver perioden før 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan blev i alt 95% af patienterne indlagt i en apopleksienhed senest 2. indlæggelsesdøgn, hvilket var uændret i forhold til Variationen mellem de enkelte regioner var beskeden, og indikatorværdien var for alle regioner fraset Nordjylland 90%. Der var dog fortsat betydelig variation mellem de enkelte kliniske enheder, hvor bl.a. Kolding og Hobro i lighed med tidligere år skiller sig negativt ud. De neurokirurgiske afdelinger har p.g.a. den særlige patientpopulation en særlig udfordring med at opfylde indikatoren, og det er fortsat kun Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, som selvstændigt indberetter patienter. Patienter indlagt på Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital indberettes af Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. I forbindelse med tolkningen af resultaterne skal der tages et forbehold, idet størstedelen af de dataindberettende afdelinger er apopleksienheder. Patienter, der ikke på noget tidspunkt i deres indlæggelsesforløb blev indlagt i en apopleksienhed, var derfor mindre tilbøjelige til at blive registreret. Som det fremgår af de indberettede data vedr. kompletheden af patientregistreringen (Se venligst Datagrundlag ) synes det dog kun at være et mindre antal patienter på landsplan, som ikke er blevet registreret i Dansk Apopleksiregister. Faglig klinisk kommentar: Et apopleksiafsnit er i Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi defineret som en sygehusafdeling, der udelukkende eller næsten udelukkende beskæftiger sig med udredning og behandling af patienter med apopleksi, og som er karakteriseret ved tværfaglige team, et personale med særlig interesse og kompetence for apopleksi, medinddragelse af pårørende og stadig kompetenceudvikling af personalet. Det er afgørende for relevansen af indikatoren, at betegnelsen apopleksiafsnit kun anvendes til afsnit, som reelt opfylder disse krav. Betegnelsen bør således ikke anvendes af f.eks. uspecifikke akutte modtage- eller visitationsafsnit. En yderligere specifikation af definitionen af et apopleksiafsnit bør ske i regi af Dansk Selskab for Apopleksi s arbejdsgruppe for Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI. Samtlige neurokirurgiske afdelinger, inklusiv Rigshospitalet (som ikke aktuelt indberetter) og Odens Universitetshospital (som indberetter via Neurologisk Afdeling), bør selvstændigt indberette relevante patienter. Dette sker endnu ikke trods tidligere anbefalinger fra DAP s styregruppe. 10

14 Det er vigtigt at være opmærksom på, at standarden for denne indikator er sat ved 90% og ikke 100%, idet der vil være patienter med alvorlige konkurrerende sygdomme, f.eks. akut myokardieinfarkt, som har behov for behandling på en anden relevant afdeling inden de evt. overflyttes til et specialiseret apopleksiafsnit. Det er således ikke udtryk for god kvalitet, at samtlige patienter med apopleksi indlægges direkte på et apopleksiafsnit. Det kan konkluderes, at udviklingen vedrørende denne indikator har udviklet sig positivt siden DAP blev etableret. Standarden er i lighed med 2012 opfyldt på både lands- og regionsplan, men der er fortsat problemer på enkelte kliniske enheder. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at alle regioner fortsat sikrer, at patienter med formodet apopleksi indlægges direkte på et reelt apopleksiafsnit. Endvidere er der behov for en vedvarende indsats for at få inkluderet patienter i Dansk Apopleksiregister, som ikke på noget tidspunkt i deres sygeforløb indlægges i en apopleksienhed, således at indikatoren giver et retvisende billede af patienternes adgang til specialiseret diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering i den akutte fase. De neurokirurgiske afdelinger repræsenterer den specialiserede akutte behandling for en mindre andel af patienterne med apopleksi, og det er derfor væsentlig, at alle de neurokirurgiske afdelinger også indberetter til Dansk Apopleksiregister, hvilket fortsat ikke er tilfældet trods anbefalinger fra tidligere år. 11

15 12

16 13

17 Indikator 4a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. Standard 95% Indikator 4b: Andel af patienter med TIA uden atrieflimren der sættes i trombocythæmmende behandling. Standard 95% Patienter med apopleksi Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 6810 / (0) 94 (94-95) 94 (94-95) 93 (93-94) Hovedstaden ja 2129 / (0) 95 (94-96) 97 (96-97) 95 (94-96) Sjælland ja 1277 / (0) 95 (94-96) 96 (94-97) 94 (93-95) Syddanmark nej 1302 / (0) 93 (91-94) 91 (90-93) 92 (91-94) Midtjylland ja 1434 / (0) 95 (94-96) 95 (93-96) 94 (93-96) Nordjylland nej 668 / (0) 91 (89-93) 90 (87-92) 85 (82-87) Hovedstaden ja 2129 / (0) 95 (94-96) 97 (96-97) 95 (94-96) Amager nej 86 / 96 0 (0) 90 (82-95) 94 (88-98) 93 (86-97) Bispebjerg ja 404 / (0) 95 (93-97) 93 (90-95) 93 (90-96) Bornholm ja* 67 / 73 0 (0) 92 (83-97) 94 (85-98) 85 (73-94) Frederiksberg nej 69 / 79 0 (0) 87 (78-94) 98 (93-100) 97 (93-99) Glostrup ja* 590 / (1) 94 (92-96) 97 (95-98) 96 (94-97) Herlev ja 456 / (0) 97 (96-99) 99 (98-100) 98 (95-99) Nordsjælland ja 424 / (0) 96 (94-98) 97 (95-99) 96 (94-97) Rigshospitalet ja 33 / 33 0 (0) 100 (89-100) 88 (64-99) 92 (73-99) Sjælland ja 1277 / (0) 95 (94-96) 96 (94-97) 94 (93-95) Holbæk ja 376 / (0) 97 (95-99) 97 (95-98) 97 (95-98) Nykøbing F. ja 167 / (0) 97 (93-99) 96 (92-99) 95 (92-98) Næstved ja* 261 / (0) 94 (90-96) 93 (89-96) 98 (95-99) Roskilde ja* 473 / (0) 94 (92-96) 95 (93-97) 89 (85-91) Syddanmark nej 1302 / (0) 93 (91-94) 91 (90-93) 92 (91-94) Kolding nej 7 / 11 1 (7) 64 (31-89) 71 (42-92) 100 (66-100) Odense ja 287 / (0) 96 (93-98) 99 (97-100) 95 (93-97) Svendborg nej 210 / (0) 89 (85-93) 87 (83-91) 89 (85-93) Sydvestjysk nej 269 / (0) 90 (86-93) 86 (81-90) 84 (79-88) Sønderborg ja* 251 / (0) 93 (89-95) 84 (78-89) 92 (89-95) Vejle ja 278 / (0) 97 (94-98) 97 (94-99) 98 (96-99) Midtjylland ja 1434 / (0) 95 (94-96) 95 (93-96) 94 (93-96) 14

18 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurokir ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 100 (3-100) 50 (1-99) Aarhus, Neurol. ja* 791 / (0) 94 (92-95) 96 (94-97) 100 (3-100) Aarhus, Neurol. tidl. 96 (92-99) 97 (95-98) HE midt nej 3 / 5 60 (15-95) 97 (89-100) 96 (92-98) Holstebro ja 640 / (0) 97 (96-98) 92 (89-94) Holstebro tidl. 93 (87-96) 91 (87-93) Nordjylland nej 668 / (0) 91 (89-93) 90 (87-92) 85 (82-87) Aalborg, Neurokir. - 0 / 0 0 (0) (0-84) Aalborg, Neurol. nej 289 / (0) 89 (85-92) 85 (81-89) 82 (77-87) Dronninglund ja* 20 / 24 0 (0) 83 (63-95) 97 (88-100) 87 (76-94) Hjørring ja* 188 / (0) 93 (89-96) 95 (92-97) 93 (89-96) Hobro ja* 102 / (0) 94 (88-98) 84 (76-91) 77 (67-86) Thy-Mors ja* 69 / 74 0 (0) 93 (85-98) 90 (83-95) 83 (74-90) Patienter med TIA Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 997 / (0) 97 (95-98) - - Hovedstaden ja 270 / (0) 98 (95-99) - - Sjælland ja 179 / (0) 98 (95-100) - - Syddanmark ja* 200 / (0) 92 (87-95) - - Midtjylland ja 236 / (0) 100 (98-100) - - Nordjylland ja* 112 / (0) 95 (89-98) - - Hovedstaden ja 270 / (0) 98 (95-99) - - Amager - 0 / 0 0 (0) Bispebjerg ja 72 / 75 0 (0) 96 (89-99) - - Bornholm ja 5 / 5 0 (0) 100 (48-100) - - Frederiksberg - 0 / 0 0 (0) Glostrup ja 112 / (0) 99 (95-100) - - Herlev ja 26 / 27 0 (0) 96 (81-100) - - Nordsjælland ja 55 / 56 0 (0) 98 (90-100) - - Rigshospitalet - 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 179 / (0) 98 (95-100)

19 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Holbæk ja 39 / 39 0 (0) 100 (91-100) - - Nykøbing F. ja 32 / 33 0 (0) 97 (84-100) - - Næstved ja 31 / 32 0 (0) 97 (84-100) - - Roskilde ja 77 / 78 0 (0) 99 (93-100) - - Syddanmark ja* 200 / (0) 92 (87-95) - - Kolding - 0 / 0 0 (0) Odense ja* 60 / 67 0 (0) 90 (80-96) - - Svendborg ja* 6 / 7 0 (0) 86 (42-100) - - Sydvestjysk ja 45 / 46 0 (0) 98 (88-100) - - Sønderborg ja* 45 / 49 0 (0) 92 (80-98) - - Vejle ja* 44 / 49 0 (0) 90 (78-97) - - Midtjylland ja 236 / (0) 100 (98-100) - - Aarhus, Neurokir - 0 / 0 0 (0) Aarhus, Neurol. ja 113 / (0) 100 (97-100) - - Aarhus, Neurol. tidl. - - HE Midt ja 3 / (29-100) - - Holstebro ja 120 / (0) 99 (95-100) - Holstebro tidl. - - Nordjylland ja* 112 / (0) 95 (89-98) - - Aalborg, Neurokir. - 0 / 0 0 (0) Aalborg, Neurol. ja* 66 / 71 0 (0) 93 (84-98) - - Dronninglund - 0 / 0 0 (0) Hjørring ja 25 / 26 0 (0) 96 (80-100) - - Hobro ja 13 / 13 0 (0) 100 (75-100) - - Thy-Mors ja 8 / 8 0 (0) 100 (63-100) - - Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, Neurol. Tidligere angiver perioden før 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt var 94% af patienterne med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren i trombocythæmmende behandling senest 2. indlæggelsesdøgn, hvilket var uændret i forhold til I lighed med tidligere år blev stort set alle relevante patienter sat i behandling i løbet af hele indlæggelsesforløbet (se Bilag). Der var begrænset variation regionerne imellem (91-95%) og Region Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland opfyldte standarden på 95%. På afdelingsniveau er der adskillige eksempler på standardopfyldelse. 16

20 Antallet af indberettede patienter med TIA var væsentligt lavere, hvilket bl.a. hænger sammen med at indberetningen først startede 1. september I alt blev 97% af patienterne sat i trombocythæmmende behandling. Variationen mellem de enkelte regioner var beskeden og standarden var opfyldt på adskillige afdelinger. Faglig klinisk kommentar: Trombocythæmmende behandling er en simpel og effektiv behandling og det er derfor vigtigt, at indikatoren bliver opfyldt på lands-, regions- og afdelingsniveau hos både patienter med iskæmisk apopleksi og TIA. Det er glædeligt, at resultaterne på lands- og regionsniveau nu med et langt tilløb nærmer sig den opsatte standard, men der er fortsat eksempler på afdelinger, hvor påbegyndelse af behandlingen tilsyneladende sker med forsinkelse. Dette er utilfredsstillende, og der bør tages initiativ til at få rettet op. Det skal bemærkes, at andelen af patienter med akut apopleksi som kan påbegynde trombocythæmmende behandling umiddelbart efter indlæggelse aldrig vil kunne nå 100%, idet anden akut behandling kan blive prioriteret, (f.eks. trombolyse eller endovaskulær behandling), hvilket kan medføre forsinkelse af den trombocythæmmende behandling. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at der lokalt anvendes instrukser, som vedvarende sikrer, at håndteringen af antitrombotisk behandling hos patienter med akut apopleksi og TIA standardiseres, d.v.s. at alle patienter som udgangspunkt udredes billeddiagnostisk umiddelbart efter indlæggelse/ambulant kontakt, og at alle patienter med iskæmisk apopleksi eller TIA herefter påbegynder trombocythæmmende behandling med mindre der foreligger oplagte kontraindikationer. 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 Indikator 5a: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. Standard 95% Indikator 5b: Andel af patienter TIA og atrieflimren der sættes i antikoagulansbehandling. Standard 95% Patienter med apopleksi Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark nej 1095 / (2) 88 (87-90) 89 (86-90) 85 (83-87) Hovedstaden ja* 366 / (2) 95 (92-97) 90 (86-93) 87 (82-91) Sjælland nej 174 / (1) 87 (82-92) 91 (86-95) 85 (79-90) Syddanmark nej 199 / (0) 83 (77-87) 86 (81-90) 81 (75-85) Midtjylland nej 252 / (4) 85 (80-89) 91 (86-95) 88 (81-93) Nordjylland ja* 104 / (10) 91 (84-96) 83 (74-90) 88 (79-94) Hovedstaden ja* 366 / (2) 95 (92-97) 90 (86-93) 87 (82-91) Amager ja* 13 / 16 0 (0) 81 (54-96) 67 (48-82) 72 (51-88) Bispebjerg ja* 46 / 51 1 (1) 90 (79-97) 90 (77-97) 90 (77-97) Bornholm ja* 14 / 16 0 (0) 88 (62-98) 57 (18-90) 73 (39-94) Frederiksberg ja* 8 / 9 0 (0) 89 (52-100) 82 (60-95) 91 (59-100) Glostrup ja 72 / 74 9 (7) 97 (91-100) 95 (87-98) 81 (69-89) Herlev ja 130 / (0) 98 (94-100) 94 (88-98) 94 (85-98) Nordsjælland ja* 82 / 87 0 (0) 94 (87-98) 95 (87-99) 95 (85-99) Rigshospitalet ja 1 / 1 1 (20) 100 (3-100) 0 (0-98) 67 (9-99) Sjælland nej 174 / (1) 87 (82-92) 91 (86-95) 85 (79-90) Holbæk ja* 62 / 68 1 (1) 91 (82-97) 96 (90-99) 87 (78-93) Nykøbing F. ja* 28 / 32 0 (0) 88 (71-96) 95 (75-100) 100 (84-100) Næstved ja* 28 / 30 1 (2) 93 (78-99) 75 (53-90) 83 (61-95) Roskilde nej 56 / 69 0 (0) 81 (70-90) 89 (76-96) 74 (57-88) Syddanmark nej 199 / (0) 83 (77-87) 86 (81-90) 81 (75-85) Kolding ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) 100 (48-100) 75 (19-99) Odense ja* 44 / 47 0 (0) 94 (82-99) 91 (80-97) 95 (86-99) Svendborg nej 46 / 62 0 (0) 74 (62-84) 80 (68-89) 71 (57-82) Sydvestjysk nej 36 / 54 0 (0) 67 (53-79) 79 (64-91) 60 (44-74) Sønderborg ja* 41 / 46 0 (0) 89 (76-96) 81 (63-93) 83 (66-93) Vejle ja 29 / 29 0 (0) 100 (88-100) 98 (87-100) 94 (82-99) Midtjylland nej 252 / (4) 85 (80-89) 91 (86-95) 88 (81-93) 23

27 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurokir - 0 / 0 0 (0) Aarhus, Neurol. nej 154 / (5) 81 (75-87) 94 (84-98) - Aarhus, Neurol. tidl. 83 (63-95) 92 (80-98) HE Midt ja* 1 / 2 50 (1-99) 77 (46-95) 85 (69-95) Holstebro ja* 97 / (1) 92 (84-96) 93 (83-98) Holstebro tidl. 100 (69-100) 86 (71-95) Nordjylland ja* 104 / (10) 91 (84-96) 83 (74-90) 88 (79-94) Aalborg, Neurokir. - 0 / 0 0 (0) Aalborg, Neurol. ja* 39 / (21) 89 (75-96) 78 (58-91) 94 (80-99) Dronninglund ja* 3 / 4 0 (0) 75 (19-99) 75 (35-97) 43 (10-82) Hjørring ja 32 / 32 0 (0) 100 (89-100) 87 (69-96) 85 (62-97) Hobro ja* 15 / 18 0 (0) 83 (59-96) 71 (44-90) 88 (62-98) Thy-Mors ja* 15 / 16 1 (4) 94 (70-100) 100 (79-100) 100 (78-100) Patienter med TIA Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja* 105 / (1) 93 (87-97) - - Hovedstaden ja 25 / 25 0 (0) 100 (86-100) - - Sjælland ja* 21 / 24 0 (0) 88 (68-97) - - Syddanmark ja* 29 / 32 0 (0) 91 (75-98) - - Midtjylland ja* 26 / 28 0 (0) 93 (76-99) - - Nordjylland ja 4 / 4 2 (29) 100 (40-100) - - Hovedstaden ja 25 / 25 0 (0) 100 (86-100) - - Amager - 0 / 0 0 (0) Bispebjerg ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) - - Bornholm - 0 / 0 0 (0) Frederiksberg - 0 / 0 0 (0) Glostrup ja 10 / 10 0 (0) 100 (69-100) - - Herlev ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) - - Nordsjælland ja 11 / 11 0 (0) 100 (72-100) - - Rigshospitalet - 0 / 0 0 (0) Sjælland ja* 21 / 24 0 (0) 88 (68-97)

28 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Holbæk ja* 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) - - Nykøbing F. ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) - - Næstved ja* 3 / 4 0 (0) 75 (19-99) - - Roskilde ja* 10 / 11 0 (0) 91 (59-100) - - Syddanmark Kolding ja* 29 / 32 0 (0) 91 (75-98) / 0 0 (0) Odense ja 5 / 5 0 (0) 100 (48-100) - - Svendborg ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) - - Sydvestjysk ja 10 / 10 0 (0) 100 (69-100) - - Sønderborg ja 5 / 5 0 (0) 100 (48-100) - - Vejle nej 7 / 10 0 (0) 70 (35-93) - - Midtjylland ja* 26 / 28 0 (0) 93 (76-99) - - Aarhus, Neurokir - 0 / 0 0 (0) Aarhus, Neurol. ja* 15 / 16 0 (0) 94 (70-100) - - Aarhus, Neurol. tidl. - - HE Midt - 0 / Holstebro ja* 11 / 12 0 (0) 92 (62-100) - Holstebro tidl. - - Nordjylland ja 4 / 4 2 (29) 100 (40-100) - - Aalborg, Neurokir. - 0 / 0 0 (0) Aalborg, Neurol. ja 1 / 1 1 (33) 100 (3-100) - - Dronninglund - 0 / 0 0 (0) Hjørring ja 1 / 1 1 (50) 100 (3-100) - - Hobro ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) - - Thy-Mors ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) - - Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, Neurol. Tidligere angiver perioden før 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 89% af patienterne med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren uden kontraindikationer sat i antikoagulansbehandling indenfor 14 dage. Dette er uændret i forhold til De enkelte regioner varierede imellem 83%-95%. Standarden var opfyldt i Region Hovedstaden, mens Region Nordjylland ikke lå under standarden når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Standarden var endvidere opfyldt for en række dataindberettende enheder, hvilket indikerer, at det også på landsplan bør være muligt at opfylde standarden. 25

29 Blandt TIA patienterne blev 93% af patienterne med atrieflimren sat i antikoagulansbehandling. Standarden var opfyldt i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, men når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, lå ingen af regionerne statistisk signifikant under standarden. Det skal bemærkes, at der i alt kun indgik 113 TIA patienter i opgørelsen, derfor ses at den statistiske præcision af indikatorværdierne var moderat, særligt på regions- og afdelingsniveau. En betydelig andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi/tia og atrieflimren har kontraindikationer mod antikoagulansbehandling, f.eks. i form af demens eller faldtendens. Den regionale variation i andelen af patienter, hvor behandlingen klassificeres som Kontraindiceret har tidligere været betydelig, men var i 2013 begrænset (se Bilag), hvilket indikerer en homogen registreringspraksis. Faglig klinisk kommentar: Der er nu 3 nye orale antitrombotika (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), som alle kan anvendes som alternativ til vitamin K antagonisterne. Disse præparater opfattes som ligestillet med vitamin K antagonisterne i Dansk Apopleksiregister. Den generelt faldende indlæggelsestid for patienter med apopleksi udgør et logistisk problem for denne indikator, idet patienterne typisk er udskrevet inden tidsrammen på 14 dage, hvilket styregruppen er opmærksom på. Det er muligt, at lægge en plan for antikoagulansbehandlingen i medicinmodulet i de regionale/lokale EPJer, d.v.s. at der lægges faste rammer for behandlingen også selv om patienten ikke nødvendigvis længere befinder sig på apopleksiafsnittet, når behandlingen påbegyndes. Medicinmodulerne er derfor meget brugbare både i forhold til det daglige kliniske arbejde og i forhold til indsamlingen af data til Dansk Apopleksiregister. Det kræver dog stadig en manuel proces at overføre data herfra til Dansk Apopleksiregister. De informationer som efterspørges for at opgøre denne indikator er ikke umiddelbart tilgængelige i andre datakilder aktuelt, inklusiv det Fælles Medicinkort eller Dansk Receptdatabase. Såfremt der udvikles en fuldt udbygget version af det Fælles Medicinkort, som kunne integrere information fra EPJ systemernes medicimodulerne vil der opgørelsen af indikatoren dog kunne lettes betydeligt og indikatoropfyldelsen ville formentlig også være bedre, idet der ikke ville ske tab af data. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at regionerne fortsat overvejer tiltag som i højere grad sikrer, at håndteringen af antitrombotisk behandling, herunder oral AK-behandling, hos patienter med akut apopleksi standardiseres således, at relevante patienter sættes i behandling uden unødig forsinkelse. Det er endvidere særligt vigtigt, at der løbende på afdelingerne er opmærksomhed på korrekt dataregistrering vedrørende denne indikator. 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 Indikator 6a: Andel af patienter med apopleksi der får udført CT/MR scanning. Standard 80% Indikator 6b: Andel af patienter med TIA der får udført CT/MR scanning. Standard 80% Patienter med apopleksi Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 9789 / (0) 88 (87-89) 87 (86-87) 85 (85-86) Hovedstaden ja 3080 / (0) 88 (87-89) 88 (87-89) 85 (84-86) Sjælland ja 1693 / (0) 89 (88-91) 87 (86-89) 86 (84-87) Syddanmark ja 1966 / (0) 87 (86-88) 86 (85-88) 84 (83-86) Midtjylland ja 2093 / (0) 89 (88-90) 87 (85-88) 91 (90-92) Nordjylland ja 957 / (0) 85 (83-87) 82 (79-84) 80 (77-82) Hovedstaden ja 3080 / (0) 88 (87-89) 88 (87-89) 85 (84-86) Amager ja 140 / (0) 85 (79-90) 84 (78-89) 83 (76-88) Bispebjerg ja 549 / (0) 85 (82-87) 85 (82-88) 79 (75-82) Bornholm ja 94 / (0) 92 (85-97) 90 (82-95) 85 (76-91) Frederiksberg ja 102 / (0) 82 (74-88) 84 (77-89) 87 (80-92) Glostrup ja 815 / (0) 90 (88-92) 90 (88-92) 89 (87-91) Herlev ja 705 / (0) 86 (84-89) 85 (83-88) 78 (75-81) Nordsjælland ja 616 / (0) 92 (90-94) 93 (91-95) 90 (88-92) Rigshospitalet ja 59 / 60 0 (0) 98 (91-100) 92 (79-98) 88 (74-96) Sjælland ja 1693 / (0) 89 (88-91) 87 (86-89) 86 (84-87) Holbæk ja 455 / (0) 86 (82-89) 85 (81-87) 94 (92-96) Nykøbing F. ja 222 / (0) 89 (84-92) 82 (77-87) 76 (71-81) Næstved ja 334 / (0) 87 (83-90) 86 (82-89) 87 (82-90) Roskilde ja 682 / (0) 93 (91-95) 92 (90-94) 82 (79-85) Syddanmark ja 1966 / (0) 87 (86-88) 86 (85-88) 84 (83-86) Kolding ja* 19 / 26 0 (0) 73 (52-88) 73 (56-86) 68 (49-83) Odense ja 499 / (0) 91 (88-93) 91 (89-93) 86 (84-89) Svendborg ja 322 / (0) 87 (83-90) 84 (80-87) 83 (79-86) Sydvestjysk ja 412 / (0) 87 (84-90) 83 (79-86) 83 (79-86) Sønderborg ja 369 / (0) 91 (88-94) 88 (84-92) 82 (78-86) Vejle ja* 345 / (0) 80 (76-83) 85 (81-88) 86 (82-89) Midtjylland ja 2093 / (0) 89 (88-90) 87 (85-88) 91 (90-92) 31

35 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Aarhus, Neurokir ja 59 / 64 0 (0) 92 (83-97) 89 (75-97) 87 (69-96) Aarhus, Neurol. ja 1211 / (0) 92 (90-93) 91 (89-93) 100 (3-100) Aarhus, Neurol. tidl. 91 (87-95) 94 (92-96) HE Midt ja 10 / (59-100) 94 (88-98) 93 (90-96) Holstebro ja 813 / (0) 85 (82-87) 80 (77-83) Holstebro tidl. 80 (74-85) 86 (83-89) Nordjylland ja 957 / (0) 85 (83-87) 82 (79-84) 80 (77-82) Aalborg, Neurokir. ja 33 / 34 0 (0) 97 (85-100) 88 (68-97) 90 (70-99) Aalborg, Neurol. ja 463 / (0) 92 (90-94) 88 (84-90) 89 (85-92) Dronninglund ja* 19 / 28 0 (0) 68 (48-84) 66 (54-76) 60 (49-69) Hjørring ja* 232 / (0) 80 (75-84) 81 (76-85) 84 (80-88) Hobro ja* 116 / (0) 78 (70-84) 75 (68-81) 63 (54-71) Thy-Mors ja 94 / (0) 81 (73-88) 82 (75-88) 77 (69-83) Patienter med TIA Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 1070 / (0) 87 (85-88) - - Hovedstaden ja 294 / (0) 88 (83-91) - - Sjælland ja 188 / (0) 88 (83-92) - - Syddanmark ja 230 / (0) 84 (79-88) - - Midtjylland ja 248 / (0) 90 (86-93) - - Nordjylland ja 110 / (0) 81 (73-87) - - Hovedstaden ja 294 / (0) 88 (83-91) - - Amager - 0 / 0 0 (0) Bispebjerg ja 69 / 86 0 (0) 80 (70-88) - - Bornholm ja 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) - - Frederiksberg - 0 / 0 0 (0) Glostrup ja 122 / (0) 92 (86-96) - - Herlev ja 30 / 37 0 (0) 81 (65-92) - - Nordsjælland ja 68 / 74 0 (0) 92 (83-97) - - Rigshospitalet - 0 / 0 0 (0) Sjælland ja 188 / (0) 88 (83-92)

36 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Holbæk ja* 36 / 46 0 (0) 78 (64-89) - - Nykøbing F. ja 30 / 33 0 (0) 91 (76-98) - - Næstved ja 37 / 42 0 (0) 88 (74-96) - - Roskilde ja 85 / 92 0 (0) 92 (85-97) - - Syddanmark ja 230 / (0) 84 (79-88) - - Kolding - 0 / 0 0 (0) Odense ja 62 / 73 0 (0) 85 (75-92) - - Svendborg ja 10 / 10 0 (0) 100 (69-100) - - Sydvestjysk ja 48 / 60 0 (0) 80 (68-89) - - Sønderborg ja 54 / 59 0 (0) 92 (81-97) - - Vejle ja* 56 / 73 0 (0) 77 (65-86) - - Midtjylland ja 248 / (0) 90 (86-93) - - Aarhus, Neurokir - 0 / 0 0 (0) Aarhus, Neurol. ja 128 / (0) 93 (87-96) - - Holstebro ja 120 / (0) 88 (81-93) - Nordjylland ja 110 / (0) 81 (73-87) - - Aalborg, Neurokir. - 0 / 0 0 (0) Aalborg, Neurol. ja 69 / 81 0 (0) 85 (76-92) - - Dronninglund - 0 / 0 0 (0) Hjørring ja* 24 / 32 0 (0) 75 (57-89) - - Hobro ja* 11 / 14 0 (0) 79 (49-95) - - Thy-Mors ja* 6 / 9 0 (0) 67 (30-93) - - Den akutte behandling i Region Midtjylland blev per 1/ centraliseret til Holstebro og Aarhus Universitetshospital, Neurol. Tidligere angiver perioden før 1/ Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem konfidensintervallet og angivelse af om standarden er opfyldt kan forekomme p.g.a. afrunding af førstnævnte. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 88% af alle patienter med apopleksi undersøgt med CT/MR scanning på indlæggelsesdagen, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til I løbet af hele indlæggelsesforløbet blev praktisk taget alle relevante patienter undersøgt (Bilag). Både på lands- og regionsplan var standarden på 80% således opfyldt for denne indikator. Der har siden påbegyndelsen af monitoreringen af denne indikator i 2003 været en stærk stigning i andelen af patienter, som tilbydes en tidlig scanning. Blandt TIA patienter blev 87% scannet på indlæggelsesdagen/dagen for ambulant kontakt. Til trods for at dataindberetningen netop er påbegyndt på denne patientgruppe varierede resultaterne kun begrænset mellem regionerne (81-90%). Standarden var opfyldt på både lands- og regionsniveau. Registreringen af tidspunkt for scanning foretages aktuelt manuelt i DAP og kun på datoniveau, idet tidligere forsøg på at indsamle mere detaljerede data ikke har været succesfulde. Indikatoren kan dog også opgøres 33

37 på basis af data fra Landspatientregisteret, hvor tidspunkt for scanning skal registreres (se Bilag). Andelen af patienter som undersøges med CT/MR scanning indenfor 24 timer efter indlæggelse var kun 67% ifølge LPR og generelt var indikatorerne væsentlig lavere også på regions-og afdelingsplan sammenlignet med indikatoren opgjort alene på DAP data. Faglig klinisk kommentar: Det besluttes, at fastholde indikatoren, idet det efter styregruppens opfattelse er centralt i en moderne diagnostisk udredning hos patienter med formodet apopleksi, at der gennemføres en hurtig CT/MR scanning. De logistiske muligheder for at leve op til standarden er givetvis også blevet forbedrede betydeligt i de seneste år i forbindelsen med den landsdækkende implementering af et trombolyse- og endovaskulært behandlingsberedskab. Anvendelse af allerede registrerede data i Landspatientregisteret er attraktivt såfremt data er valide og DAP s styregruppe er opsat på at afvikle al unødig dobbeltregistrering af data. Eftersom der synes at være delvis manglende overensstemmelse vedr. tidspunkt for scanning registreret i henholdsvis DAP og Landspatientregisteret bør der foretages en journal audit førend dataindsamlingen omlægges. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at regionerne fortsat er opmærksomme på at få implementeret og fastholde tiltag, der sikrer, at patienter med apopleksi tilbydes scanning umiddelbart efter indlæggelse. Der foretages audit med henblik på afklaring af diskrepans i mellem tidspunkt for scanning registreret i henholdsvis DAP og Landspatientregisteret. 34

38 35

39 36

40 37

41 Indikator 7: Andel af patienter med apopleksi der vurderes af fysioterapeut. Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 7843 / (1) 91 (90-91) 88 (87-88) 86 (85-87) Hovedstaden ja* 2197 / (1) 89 (88-91) 88 (87-90) 86 (84-87) Sjælland ja 1314 / (1) 92 (91-94) 92 (90-93) 92 (90-93) Syddanmark ja 1684 / (1) 93 (91-94) 88 (86-89) 87 (85-88) Midtjylland ja 1737 / (1) 92 (90-93) 88 (87-90) 88 (86-90) Nordjylland nej 911 / (1) 88 (86-90) 80 (77-82) 73 (70-76) Hovedstaden ja* 2197 / (1) 89 (88-91) 88 (87-90) 86 (84-87) Amager ja* 118 / (5) 86 (79-91) 88 (81-92) 83 (76-89) Bispebjerg nej 388 / (0) 81 (78-85) 83 (79-87) 79 (74-83) Bornholm ja 81 / 90 2 (2) 90 (82-95) 87 (78-93) 83 (73-90) Frederiksberg nej 103 / (2) 84 (76-90) 86 (79-91) 77 (70-83) Glostrup ja 548 / (1) 93 (91-95) 92 (89-94) 88 (85-91) Herlev ja 490 / (0) 96 (94-98) 90 (87-93) 89 (86-92) Nordsjælland ja* 440 / (0) 89 (86-91) 89 (86-91) 89 (86-92) Rigshospitalet ja* 29 / 33 3 (5) 88 (72-97) 90 (70-99) 80 (52-96) Sjælland ja 1314 / (1) 92 (91-94) 92 (90-93) 92 (90-93) Holbæk ja 465 / (0) 91 (89-94) 90 (87-92) 94 (92-96) Nykøbing F. ja 202 / (1) 91 (87-95) 93 (89-96) 90 (86-94) Næstved ja 234 / (2) 90 (86-93) 90 (85-93) 81 (76-86) Roskilde ja 413 / (0) 95 (93-97) 94 (91-96) 95 (92-97) Syddanmark ja 1684 / (1) 93 (91-94) 88 (86-89) 87 (85-88) Kolding ja* 6 / 9 0 (0) 67 (30-93) 60 (32-84) 89 (52-100) Odense ja* 404 / (0) 90 (87-92) 87 (84-90) 91 (88-93) Svendborg ja 311 / (0) 93 (90-96) 91 (88-93) 88 (84-91) Sydvestjysk ja 303 / (1) 91 (87-94) 76 (71-80) 72 (67-77) Sønderborg ja 361 / (2) 95 (92-97) 93 (89-96) 88 (84-91) Vejle ja 299 / (1) 96 (93-98) 94 (91-96) 94 (90-96) Midtjylland ja 1737 / (1) 92 (90-93) 88 (87-90) 88 (86-90) Aarhus, Neurokir nej 21 / 29 0 (0) 72 (53-87) 43 (10-82) 60 (26-88) Aarhus, Neurol. ja 964 / (0) 91 (89-93) 90 (88-92) 100 (3-100) Aarhus, Neurol. tidl. 84 (79-89) 87 (84-89) HE Midt nej 3 / 6 50 (12-88) 76 (66-84) 86 (82-90) Holstebro ja 749 / (1) 94 (92-95) 90 (87-92) 38

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor.

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor. INDIKATOR 1a og 1b: Andel af patienter med akut som indlægges indenfor henholdsvis 3 timer og 4,5 timer efter symptomdebut. (Standard 3 timer: 30%) (Standard 4,5 time: 40%) 2a. Andel af patienter med symptomer

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard 1a. Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut. Proces Mindst

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2015 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 18. april 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

National auditrapport 2010. Apopleksi. Endelig version

National auditrapport 2010. Apopleksi. Endelig version National auditrapport 2010 Apopleksi Endelig version Version 3 24. marts 2011, rev. 27. april 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet GAPS E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 Enhed for klinisk kvalitet (EKK) En del at kompetancecenter

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Som led i den løbende monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats, er der siden 2007 hvert kvartal blevet beregnet Hospitals-Standardiseret

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere