Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2010-2014"

Transkript

1

2 Spildevandsplan Assens Kommune - Spildevandsplan Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens Kommune, Miljø og Natur Assens Spildevand a/s EnviDan A/S Assens Kommune, Miljø og Natur Assens Spildevand a/s EnviDan A/S Assens Kommune, Miljø og Natur Vedtaget: den Forsidefoto: Puge Mølle Å, udløb ved Aborg Minde Nor

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Ansvar for administration af spildevandsplanen Spildevandsplanens indhold Spildevandsplanens vedtagelse Revision af spildevandsplanen LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Plangrundlag MÅLSÆTNINGER Konkretisering af målsætninger RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Statustilstand Målsætninger for vandområder Nedsivning via jord Badevand RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND (OFFENTLIGE) Status Plan RENSEANLÆG Status Plan Uvedkommende vand (Indsivning) Private renseanlæg/udledninger SLAMHÅNDTERING KLOAKOPLANDE Status for kloakeringen Planlagte ændringer af kloakeringen KLOAKFORNYELSE Kloaksystemets omfang Kloakfornyelsesplanlægning Kloakfornyelsestiltag Økonomi Teknisk grundlag for kloakfornyelsen KLOAKBYGVÆRKER OG UDLØB Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg Udløb fra det offentlige kloaksystem Vejafvanding SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Kloakering i det åbne land Side 2

4 12.3 Bortskaffelse af spildevand fra øvrige enkeltejendomme ( Hvide områder ) ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Offentlig og privat kloak Forpligtelser/rettigheder hos grundejere og Forsyning a/s Udtræden af det offentlige kloakfællesskab Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak Offentlige kloakanlæg på privat areal Tilslutningstilladelser Processpildevand Filterskyllevand fra vandværker Dimensionering af kloaksystemet Minimumskrav Adskillelse af rørlagte vandløb og kloakanlæg Tømningsordning for bundfældningstanke Forbedret spildevandsrensning i det åbne land TIDS- OG INVESTERINGSPLAN BILAGSFORTEGNELSE Bilagsnr. Emne 1 Skemaer Kloakeret opland 2 Skemaer Udløb 3 Skemaer Renseanlæg 4 Strukturanalyse 5 Ejendomme i det åbne land 6 Ejendomme der kloakeres 7 Matrikler der evt. berøres ifm. planlagte ledninger 8 Krav til bundfældningstanke Side 3

5 TEGNINGSFORTEGNELSE KLOAKOPLANDE Tegningsnr. Områdebetegnelse Målestok 1.01 Oversigtstegning 1: Grønnemose, Ålsbo, Rørup, Etterup, Gribsvad 1: Assenbølle, Gadsbølle, Andebølle 1: Vissenbjerg, Bred, Skalbjerg, Skallebølle, Magtenbølle 1: Aarup, Kerte, Ørsbjerg, Skydebjerg, Ladegård 1: Sandager Næs, Sandager, Salbrovad 1: Bågø 1: Barløse, Kaslund 1: Turup, Blangstrup, Vedtofte 1: Ørsted 1: Orte, Vejsmark, Frøbjerg 1: Tommerup St. 1: Render 1: Tommerup, Brylle, Verninge, Frankfri, 1: Hjelmerup 2.14 Nårup, Nårupbjerge, Bregnemose 1: Glamsbjerg, Gummerup, Højrup, Søllested, 1: Bukkerup, Dærup 2.16 Flemløse, Voldtofte 1: Gamtofte, Voldbro, Sø Søby, Kirke Søby, 1: Nordby, Egerup 2.18 Aborg, Aborg Strand, Tvingsbjerg, Lundager, 1: Smejrup 2.19 Assens, Lundager, Melby, Kærum, Saltofte, 1: Torø Huse, Nyhuse 2.20 Sønderby, Ebberup 1: Å, Brydegård, Brunshuse, Feddet 1: Dreslette, Snave, Skårup, Strærup, Sarup, Nellemose, 1: Skovkrogen 2.23 Haarby, Strandby 1: Jordløse, Trunderup 1: Landevejen 101, 103, 105 1: Helnæs 1: Side 4

6 TEGNINGSFORTEGNELSE ØVRIGE TEMAPLANER Tegningsnr. Områdebetegnelse Målestok 3.01 Åben land oversigt 1: Status, Assens NV 1: Status, Assens NØ 1: Status, Assens V 1: Status, Assens S 1: Plan, Assens NV 1: Plan, Assens NØ 1: Plan, Assens V 1: Plan, Assens S 1: Oversigtskort, renseklasseoplande 1: Målestationer for badevandskontrol 1: Side 5

7 FORORD / RESUMÉ Denne spildevandsplan for Assens Kommune, Spildevandsplan , erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Aarup, Haarby, Glamsbjerg, Tommerup, Vissenbjerg og Assens kommuner. Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Assens Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Assens Spildevand a/s. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt og regionalt. Spildevandsplanen er Assens Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver endvidere de opgaver, der udføres i Assens Spildevand a/s det vil sige for takstfinansierede midler. Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder. Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes. Det er desuden Assens Kommunes mål, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. I Spildevandsplan er der opstillet 7 fokusområder, der påkalder sig særlig opmærksomhed, hvad angår spildevandshåndteringen i Assens Kommune. De 7 fokusområder er: EU s Vandrammedirektiv (recipienterne) og Miljømålsloven Centralisering af spildevandsrensningen Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Tømningsordning for bundfældningstanke Sanering og optimering, med særlig hensyntagen til klimaændringer Samarbejdet mellem Assens Kommune, Miljø og Natur (myndighed) og Assens Spildevand a/s (drift) Finansiering af aktiviteterne i Assens Spildevand a/s Side 6

8 1 LÆSEVEJLEDNING Spildevandsplanen er opbygget af flere elementer, der hver især henvender sig til forskellige målgrupper. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du Borger/virksomhed bosat i kloakeret område: Borger/virksomhed bosat i landområde udenfor kloakeret område: Miljømyndighed: Politiker: Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 6: Rensestruktur for spildevand o Kapitel 9: Kloakoplande o Kapitel 10: Kloakfornyelse o Kapitel 13: Administrative forhold o Kapitel 14: Tids- og Investeringsplan o Kapitel 6: Rensestruktur for spildevand o Kapitel 12: Spildevandsrensning i det åbne land o Kapitel 13: Administrative forhold o Kapitel 14: Tids- og Investeringsplan o Kapitel 5: Recipienters kvalitet og målsætning o Kapitel 6: Rensestruktur for spildevand o Kapitel 7: Renseanlæg o Kapitel 8: Slamhåndtering o Kapitel 11: Kloakbygværker og udløb o Kapitel 12: Spildevandsrensning i det åbne land o Kapitel 13: Administrative forhold o Kapitel 14: Tids- og Investeringsplan o Kapitel 15: Miljøvurdering o Kapitel 4: Målsætninger o Kapitel 6: Rensestruktur for spildevand o Kapitel 13: Administrative forhold o Kapitel 14: Tids- og Investeringsplan o Kapitel 15: Miljøvurdering Side 7

9 2 INDLEDNING Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 6 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplaner med tilhørende tillæg der ophæves: Aarup Kommunes Spildevandplan, Assens Kommunes Spildevandsplan, Haarby Kommunes Spildevandsplan, Glamsbjerg Kommunes Spildevandsplan Tommerup Kommunes Spildevandsplan Vissenbjerg Kommune Spildevandsplan 2000 Spildevandsplan Nærværende Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Aarup, Assens, Haarby, Glamsbjerg, Tommerup og Vissenbjerg Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års administration af spildevandsområdet i Assens Kommune. I denne spildevandsplan er følgende forhold endvidere indarbejdet: Kommunalreformen. Sammenlægning af de tidligere Aarup, Assens, Haarby, Glamsbjerg, Tommerup og Vissenbjerg til Assens Kommune. Ophør af Fyns Amt samt oprettelsen af statslige Miljøcentre. Selskabsdannelsen. Som følge af Vandsektorloven er Assens Spildevand a/s med virkning fra 1. januar 2009 dannet. Assens Spildevand a/s er en del af Assens Forsyning a/s, bestående af Assens Kommunes Vandforsyning, Spildevandsforsyning samt Affald og Genbrug. Udkast til Vandplaner for Lillebælt/Fyn og Odense Fjord, januar HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende forhold og planlagte tiltag indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for o at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Assens Spildevand a/s, o at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Assens Spildevand a/s, o at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak, o at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE) og o at Assens Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Side 8

10 2.2 ANSVAR FOR ADMINISTRATION AF SPILDEVANDSPLANEN Kommunen er forpligtet til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Assens Kommune, Miljø og Natur o o o o o o o Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland. Myndighedsforhold vedr. tømningsordningen for bundfældningstanke. Myndighedsforhold vedr. betalingsvedtægten. Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separatkloakering af fælleskloak. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Driftsforhold: Assens Spildevand a/s o o o o o o Udbygning af det offentligt kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen. Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både renset spildevand, opspædt spildevand og separat overfladevand. Drift af tømningsordningen. Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer for affald; det vil sige at begrænse restproduktmængden samt at fremme genanvendelsen mest muligt. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Assens Spildevand a/s. Side 9

11 2.3 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD I spildevandsplanen beskrives eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter inden for spildevandsplanens område. Elementer i spildevandsplanen: o Målsætninger for spildevandshåndteringen. o Gennemførelse af renseanlægsstrategi. o Udbygning og fornyelse af kloaksystemet. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold. o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. 2.4 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE Et forslag til Spildevandsplan godkendes i Byrådet og fremlægges derefter i offentlig høring i minimum 8 uger. Miljøvurdering af planen offentliggøres som en del af selve spildevandsplanen. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer i høringsfasen det endelige indhold af Spildevandsplan Kommunens vedtagelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planen er dynamisk og vil være tilgængelig på Assens Kommunes hjemmeside. 2.5 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN Spildevandsplanen angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand i Assens Kommune. Forud for specielle anlægsprojekter udarbejdes særskilte tillæg til spildevandsplanen såfremt de afviger fra spildevandsplanen. I den forbindelse orienteres alle berørte borgere og virksomheder om tillæggets betydning for dem, og de opfordres til at fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8 uger. For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den digitale spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger: Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Assens Spildevand a/s: o o o tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v. ajourføring af fællesprivat kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes. Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Assens Spildevand a/s og Assens Kommune: o o o tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (det åbne land) tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning på privat initiativ ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen Side 10

12 Egentlige revisioner vedtages af Byrådet som særskilte tillæg efter en offentlighedsfase på minimum 8 uger. Side 11

13 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 3.1 LOVGIVNING Spildevandsplanen er udarbejdet, iht. Miljøbeskyttelseslovens 32 samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32 gælder: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedurer herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. Administrationen af spildevandsområdet er yderligere reguleret via et antal love og bekendtgørelser, hvoraf de mest centrale er gengivet nedenfor. Udsnit af gældende love og bekendtgørelser inden for spildevandsplanlægning: o Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr af 22. december 2006 ( Miljøbeskyttelsesloven ). o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11. december 2007 ( Spildevandsbekendtgørelsen ). o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., LBK nr. 281 af 22. marts 2007 ( Betalingsloven ). o Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr af 14. december o Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr af 20. oktober 2008 ( Miljømålsloven ). o Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LOV nr. 250 af 31. marts o Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 636 af 21. august 1998 ( Spildevandsafgiftsloven ). o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplan 1, 2 og 3 (VMP I, VMP II og VMP III). Lovgrundlaget for Vandreformen (Vandsektorloven) er vedtaget i Folketinget 28. maj Side 12

14 3.2 PLANGRUNDLAG Assens Kommune Spildevandsplan Forhold til Kommuneplan En spildevandsplan må ikke stride imod kommuneplanen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32. Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for kommunens udvikling. Kommuneplan for Assens Kommune samt Miljøvurdering af Kommuneplan blev endeligt vedtaget af Byrådet den 30. juni Denne spildevandsplan er derfor koordineret med den gældende Kommuneplan I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret (status), og hvor der planlægges ny kloakering inden for de rammer, der er udstukket i kommuneplanen samt godkendte lokalplaner (se spildevandsplanens kapitel 9). Forhold til Regionplan Regionplan for Fyns Amt blev som følge af kommunalreformen ophøjet til landsplandirektiv. Miljøcenter Odense har oplyst, at indtil Vandplanerne er vedtaget, gælder mål og retningslinier i Regionplan for så vidt angår miljøbeskyttelse. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen må ikke være til hinder for, at målsætninger inden for vandområdet kan opnås. Forhold til lokalplaner Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og kommunens lokalplaner. I lokalplaner er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spildevandsafledningen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af spildevandsplanen for at sikre fuld overensstemmelse mellem f.eks. byggemodning og etablering af spildevandsanlæg. Forhold til vandforsyningsplan En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg eller egen boring til indvinding af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Ny Vandforsyningsplan for Assens Kommune forventes vedtaget i Forhold til Miljømålsloven (Vandrammedirektivet) Miljømålsloven er den danske implementering af det europæiske Vandrammedirektiv. Den 14. januar 2010 indledtes høringsperioden for vandplanerne. Den er opdelt i to faser: Teknisk forhøring og offentlig høring. I forhøringen gennemgår de berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder planerne med tekniske øjne og kommer med høringssvar om bl.a. fejl og mangler i planerne. Efter otte ugers teknisk forhøring vil Statens miljøcentre opdatere de 23 vandplaner. Når vandplanerne er opdaterede, vil de blive sendt ud i en egentlig offentlig høring, der varer 6 måneder. Efter den offentlige høring udarbejder By- og Landskabsstyrelsen de endelige vandplaner med indsatsprogrammer, som kommunerne skal udarbejde handleplaner efter. Kommunerne skal udarbejde forslag til handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne senest 6 måneder efter vandplanerne er offentliggjort. Handleplanerne skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage deres handleplaner senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort. I handleplanerne redegør kommunerne for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer vil blive realiseret. Side 13

15 Spildevandsplanen er et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste. Såfremt vandplanerne forudsætter en ændret spildevandsafledning eller -rensning, skal kommunens spildevandsplan senest ét år efter Vandplanens vedtagelse være bragt i overensstemmelse med Vandplanen. Senest ved udgangen af 2012 skal indsatsprogrammet i kommunernes handleplaner være iværksat og senest ved udgangen af 2015 skal miljømålene for alt overfladevand og grundvand være opfyldt. Miljømålsloven giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men processen omkring vandrammedirektivets implementering kan få betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til de regnbetingede udledninger og dermed prioritering af kloakfornyelse. Side 14

16 4 MÅLSÆTNINGER I Assens Kommune er der fastlagt en række målsætninger for håndteringen af spildevand og regnvand. Målsætningerne udstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter. Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder. Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes. Det er desuden Assens Kommunes mission, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. Forsyningspligt o Assens Spildevand a/s skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o o Borgerne skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser. Vi vil arbejde for, at borgerne er velinformeret om aktuelle arbejder samt får mulighed for at fremkomme med egne forslag forud for større anlægsarbejder. Teknisk funktion af kloaksystemet o o o o o o Regn- og spildevand skal bortledes hurtigt, effektivt og uden sundhedsmæssige risici under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Nye ledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer, herunder med risikovurdering af konsekvenser ved kloakbetingede oversvømmelser. Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på ca. 100 år. Gener (lugt, støj m.v.) skal minimeres og afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. Rottegener skal afhjælpes. Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Kloakeringsform o Overordnet princip: Central håndtering af spildevand, decentral håndtering af regnvand. o Nykloakering udføres som separatkloak. Spildevand skal så vidt muligt afledes via en separat spildevandsledning direkte til et renseanlæg. Tag- og overfladevand skal så vidt muligt bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund eller afledes til en regnvandsledning. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det i videst muligt omfang tilstræbes at omlægge kloakken til separatsystem; alternativt bortskaffe overfladevand lokalt ved nedsivning på egen grund. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand skal leve op til de gældende krav med god margen. o Det rensede spildevand skal have en kvalitet, der sikrer en så begrænset påvirkning af recipienterne som muligt. o Spildevandsslam, der overholder grænseværdierne, kan udbringes på landbrugsjord eller bortskaffes på anden miljømæssig forsvarlig måde Udledninger fra afløbssystemet o Udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg samt indgreb i vandløbenes fysiske forhold må ikke være til hinder for, at de opsatte kvalitetsmål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Ejendomme langs afskærende kloakanlæg kan tilsluttes, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i Kommuneplanen samt vandplanerne. Side 15

17 o Septisk slam fra den kommunale tømningsordning skal håndteres under størst mulig hensyntagen til miljø og energiforbrug samt økonomien for ordningens medlemmer. Økonomi, miljø og energi o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljø og energiforbrug (CO 2) samt omkostninger ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekter prioriteres ud fra disse mål. 4.1 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger skal være målbare og suppleres derfor med en række funktionskrav. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er Assens Spildevand a/s forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse. Selskabet er endvidere forpligtet til at anlægge og drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene indgår kontraktligt medlemskab af Assens Spildevand a/s. Serviceniveau Målsætningen er opfyldt, hvis: o Kundernes (borgere og virksomheder) samt Assens Spildevand a/s og Assens Kommunes rettigheder og forpligtelser er entydige i den konkrete sag. o Kunderne oplever en tilfredsstillende reaktionstid i forbindelse med henvendelse til Assens Spildevand a/s og Assens Kommune om problemer med spildevandsanlæggets funktion. o Generel og let forståelig information om aktiviteter forefindes på hjemmesider, i eventuelle foldere samt i lokale aviser/blade. o Husejere, der bliver direkte berørt af kloakfornyelse og andre anlægsprojekter, skal kontaktes, indbydes til borgermøde m.v., så de har mulighed for at fremkomme med ønsker. Teknisk funktion af kloaksystemet Målsætningerne er opfyldt, hvis: o Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn samt sikring over for fremtidige klimaændringer er overholdt ved nye ledningsanlæg. o Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. o Brønddæksler så vidt muligt er frilagte. o Indsivningen i spildevands- og fællesledninger reduceres i planperioden. o Nyanlæg skal etableres som selvrensende i det omfang, det er muligt. o Nye ledninger skal opfylde tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. o Kloakrelaterede gener (lugt, støj m.v.) skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. o Rotteproblemer afhjælpes snarest muligt. Der iværksættes undersøgelser indenfor 14 dage efter anmeldelsen. o Fejlkoblinger i separatsystemer påbegyndes udbedret hurtigst muligt. Der iværksættes undersøgelser inden for 14 dage efter konstatering. Side 16

18 Kloakeringsform Målsætningen er opfyldt, hvis: o Håndteringen af spildevand i kommunen påbegyndes centraliseret i løbet af planperioden. o Håndteringen af regnvand decentraliseres i løbet af planperioden enten ved at overfladevand i større omfang nedsives lokalt på de enkelte grunde eller ved at aflede overfladevand uden om overløbsbygværker og renseanlæg. o Arealet af områder med fælleskloaksystem i kommunen falder i planperioden.. Renseanlæg Målsætningen er opfyldt, hvis: o Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg som minimum overholder gældende kravværdier, gerne med god margen. o Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der tilledes kloakanlægget, minimeres. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau. o Tilslutningstilladelser til særligt forurenende virksomheder meddeles så vidt muligt med hensyntagen til de enkelte virksomheder og med udgangspunkt i kapaciteten på renseanlægget og i afløbssystemet. Udledninger fra afløbssystemet Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af vandkvalitetsmålsætningen. o Aflastede mængder fra overløbsbygværker reduceres målt over planperioden (ud fra en prioritering af indsatsen efter mest miljø for pengene). Spildevandshåndtering i det åbne land Målsætningen er opfyldt, hvis: o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de udpegede oplande inden udgangen af 2012 lever op til renseklasserne angivet i Kommuneplanen (og vandplanen). o Tømning af bundfældningstanke håndteres i overensstemmelse med regulativet for tømningsordningen. Økonomi, miljø og energi Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere samt vej- og belægningsarbejde med det formål, at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt forenes med andre behov for opgravning. o Fornyelse af kloaksystemet gennemføres, så der opnås den bedst mulige totaløkonomi (summen af anlægsudgifter og driftsudgifter i anlæggenes levetid) o I valget af konkrete anlægsløsninger indgår energibesparelser (CO 2 -reduktion) som en faktor. o Investeringer i det offentlige spildevandsanlæg er tilstræbt prioriteret efter princippet mest miljø for pengene. Side 17

19 5 RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Ved recipienter forstås vandløb (herunder dræn og grøfter), søer (herunder moser) og havområder, som modtager spildevand eller overfladevand fra et afløbssystem. Når spildevand afledes via nedsivning, er grundvandet recipient. 5.1 STATUSTILSTAND I Assens Kommune er der ca. 400 km vandløbsstrækning, som er målsat efter vandkvaliteten i det enkelte vandløb. I figur 5.1 er vist, hvordan det enkelte vandløb er målsat i Assens Kommune. Figur 5.1 Angivelse af recipientkvaliteten af vandløb, søer og havområder i Assens Kommune. I forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark er der foretaget en risikovurdering af vandløbene, som har til formål at opdele vandområderne i 2 kategorier: Vandområder, hvor det vurderes, at ovenstående målsætninger for vandløbenes kvalitet kan opfyldes senest den 22. december 2015 og vandområder, hvor der vurderes at være risiko for, at målsætningen ikke nås. På baggrund af risikovurderingen (jf. figur 5.2) for vandløbene i Assens Kommune er det opgjort, at der er ca. 30 km vandløbsstrækninger, hvor Kommuneplanens målsætninger forventes opfyldt den 22. december 2015 (svarende til kategori 1a og 1b på figur 5.2). Derimod er der ca. 370 km vandløbsstrækninger, som er i risiko for, at målsætningen ikke kan opfyldes den 22. december 2015 (svarende til kategori 2a, 2b og 2c på figur 5.2). Side 18

20 Figur 5.2 Kategori Ia: Kategori Ib: Kategori IIa: Kategori IIb: Kategori IIc: Kategorier for målsætningsopfyldelse. Gældende regionplanmål nås med sikkerhed. Gældende regionplanmål nås sandsynligvis, men kvaliteten af data kan forbedres. Det er muligt, at gældende regionplanmål ikke kan nås, men kvaliteten af data kan forbedres. Det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås, men kvaliteten af data kan forbedres. Gældende regionplanmål kan ikke nås. Risikovurderingen kan betragtes som en grovsortering af vandløbene, hvor det klarlægges, hvilke faktorer/påvirkningstyper, der kan have betydning for den manglende målsætningsopfyldelse. Risikoanalysens detaljeringsniveau er relativt begrænset, og opgørelsen er normalt udført på baggrund af punktvise undersøgelser i vandløbene. Påvirkningen og variationen af hele vandløbsstrækninger er derfor som regel dårligt kendt. Yderligere er der i risikovurderingen for flere vandløb angivet mulige årsager til den manglende målsætningsopfyldelse uden angivelse af, hvilke påvirkninger der har størst betydning for den forventede manglende målsætningsopfyldelse. I forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet er Danmark blevet delt op i forskellige vanddistrikter (Jylland og Fyn, Sjælland, Bornholm samt Internationalt vanddistrikt) og inden for hvert vanddistrikt er der foretaget en yderligere opdeling i vandoplande. Assens Kommune udleder til Lillebælt og Odense Fjord, jf. Figur 5.3. Side 19

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere