Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I fællesskab benævnt Parterne, hver for sig Part)

2 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens baggrund, formål, vilkår, ydelser m.v Baggrund og formål Aftalevilkår Definitioner Ikrafttræden Ydelserne OPP-selskabet Bestiller Anvendelse af arbejdskraft Generelt Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår Kontrol Misligholdelse Afhjælpning af forholdet og sanktioner Udbudskarantæne Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Hvis OPP-selskabet er en udenlandsk virksomhed Hvis OPP-selskabet anvender udenlandske underentreprenører Praktikanter Antal Opfyldelse af forpligtelsen Bortfald af forpligtelsen Manglende godkendelse som praktikvirksomhed Praktikantplan Dokumentation Entreprenørens manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende praktikanter/elever Samarbejdet Samarbejdsmodel Dokumentation Bestillers kontrol Parternes oplysninger OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører Ændringer og optioner Bestillers ændringsret Generelt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen Ændringer i Driftsfasen OPP-selskabets ændringsret og -pligt Uenighed om ændringsarbejder Ændringer i lovgivningen Optioner Option 1 - nedsivningsbrønd Option 2 - håndtering af klinisk affald Vilkår for bygge- og anlægsfasen Bygherrefunktionen Ibrugtagning Indkøringsfasen Aflevering Bod ved forsinket aflevering

3 4.5 Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Afleveringstidspunktet og til kompensation Tilbagehold for mangler ved Aflevering Vilkår for driftsfasen Driftsfasens længde Funktionsmangler i Driftsfasen Rådighed i Driftsfasen Bestillers indtrædelsesadgang Optimering Prissætning, betaling, sikkerhedsstillelse med videre Prissætning Prissætning ved ændringer Overordnet princip for betaling Kontant betaling Betalingsanmodning Prisregulering Garanti i Bygge- og anlægsfasen Garanti i Driftsfasen Forsikring Overdragelse af rettigheder og forpligtelser OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser Bestillers overdragelse af rettigheder og pligter Opsigelse Risikoforhold og Force majeure Risikoforhold Force majeure Skadeforvoldelse og tab af Aktivet. Aftalens ophævelse Skadeforvoldelse Tab af Aktivet Bestillers hæveadgang Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse - Generelt Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse - Udbud Udbud af Restaftalen Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse inden Aflevering Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse efter Aflevering OPP-selskabets hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-selskabets ophævelse Fælles regler for ophævelse Aftalens ordinære udløb Tidspunkt for Aftalens ordinære udløb Procedurer i forbindelse med Aftalens ordinære ophør OPP-selskabets forpligtelser i forbindelse med Aftalens ordinære ophør Fortrolighed og information Tvister Hovedregel Foregreben tvisteløsning Syn og skøn Vurderingskommission Voldgift Inddragelse af en Part ved de ordinære domstole eller voldgift Underskrifter

4 Bilagsfortegnelse bilag 0 : Eksisterende forhold. bilag 1 : Kravspecifikation. bilag 2 : Tilbud fra OPP-selskabet [udfyldes af OPP-selskabet] bilag 3 : Betalingsmekanisme bilag 4 : Partnerskabsaftale bilag 5 : Krav til Aktivets stand ved Aftalens ophør bilag 6 : Garantier Appendiksfortegnelse Appendiks 0.01: Situationsplan Glostrup Hospital Appendiks 0.02: Appendiks 0.03: Appendiks 0.04: Appendiks 0.05: Ledninger i terræn Glostrup Hospital Huskloaktegninger Glostrup Hospital Lokalplan (inddelt i Appendiks 0.04a-0.04c) Masterplan for affaldshåndtering og -sortering Appendiks 0.06: Grønt regnskab 2013 Appendiks 0.07: Appendiks 0.08: Appendiks 0.09: Ressourceforbrug til affaldsopsamling og transport Risikovurdering for oversvømmelse ved kraftig regnskyl TV-inspektioner og renoveringstiltag Appendiks 1.01: Appendiks 1.02: Appendiks 1.03: Nedsivning af renset spildevand/regnvand - Vurdering Instruktion til eksterne håndværkere Glostrup Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Appendiks 1.04: DHIs forslag til administrationsgrundlag for lægemidler i hospitalsspildevand, anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak, juni 2013, med seneste opdatering Appendiks 1.05: Appendiks 1.06: Appendiks 1.07: Appendiks 1.08: Appendiks 1.09: Appendiks 1.10: Miljøstyrelsens vejledning Nr. 3, 2005 Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg". IMT-standard standard for Passiv infrastruktur Cad manual CTS standard Fejlkatalog 3

5 Appendiks 1.11: Appendiks 1.12: Fremtidig placering af spildevandsrenseanlæg Helhedsgreb for Glostrup Hospital Appendiks 2.01 Krav til tilbudsmodellen Appendiks 3.01: Appendiks 3.02: Appendiks 3.03: Beregningsformler Nedslagsberegninger Beregningsmodel i Excel Appendiks 6.01: Appendiks 6.02: Garanti Sikkerhed i Bygge- og Anlægsfasen Garanti Sikkerhed i Driftsfasen 4

6 1. Aftalens baggrund, formål, vilkår, ydelser m.v. 1.1 Baggrund og formål Baggrunden for Aftalen er, at [et konsortium bestående af [ ]/virksomheden [ ]] i et udbud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Formålet med Aftalen er at etablere et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, etablering, vedligehold, drift samt finansiering af Aktivet. Aktivet overdrages til Bestillers Financier ved Aflevering. Det tilsigtes herved at optimere projektets totaløkonomi gennem at fremme samtænkning mellem anlæg, vedligeholdelse og drift. Herudover er formålet med Aftalen at sikre Bestiller budgetsikkerhed i kontraktens løbetid. Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde. Da der er tale om en lang kontraktperiode, kan Bestillers behov ændre sig over tid. Derfor er det efter Aftalen muligt løbende, herunder i Driftsfasen, at ændre, udvide og justere ydelsernes omfang og karakter under hensyntagen til Bestillers behov og økonomiske prioriteringer i disse tilfælde. Aftalen vedrører en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør. Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen. OPP-selskabet bærer ethvert ansvar forbundet med Aftalens opfyldelse, medmindre der indtræder forhold, for hvilke Bestiller bærer risikoen, jf. punkt Aftalevilkår Ved fortolkning af Aftalen skal Aftalens særlige karakter og formål tages i betragtning, hvor dette måtte være relevant. Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Bestiller og OPP-selskabet. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, herunder referater fra udbudsprocessen, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen. Fravigelser fra Aftalen er kun gyldige, hvis de efter Parternes gensidige overenskomst er skriftlige og tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelserne skal ske. 5

7 Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk. Parterne kan dog i konkrete tilfælde aftale andet. Af hensyn til konkurrencesituationen på udbudstidspunktet er der udarbejdet en serviceoversættelse af Aftalen til engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version af Aftalen, gælder den danske tekst. Alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, kan foregå på dansk eller engelsk. Hvis der udfærdiges dokumenter på såvel dansk som engelsk, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Fortrykte dokumenter og brochurer på skandinaviske sprog eller på engelsk kan dog opretholdes i en fremmedsproget version. Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, med mindre andet fremgår af forretningsorden for samarbejde i bilag 4. Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret. Enhver henvisning til Aftalen eller til bestemmelser i Aftalen indebærer samtidig en henvisning til Aftalens bilag, i det omfang disse er relevante for den pågældende bestemmelse. Aftaletekstens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, bilag 1. OPPselskabet kan derfor ikke påberåbe sig, at det fremgår af Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2, at funktionskrav eller beskrivelser i bilag 1, Aftalen eller øvrige bilag ikke skal opfyldes, medmindre det fremgår udtrykkeligt af bilag 2, at der er sket en fravigelse. Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes som gyldig. Den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt, og således at den økonomiske balance mellem Parterne, som er fastlagt i Aftalen, opretholdes. 1.3 Definitioner Såvel med relation til Bygge- og anlægsfasen som med relation til Driftsfasen defineres nedennævnte ord som følger: a. Aflevering er den dag, hvor ejerskabet til Aktivet overgår fra OPP-selskabet til Bestillers Financier. b. Aftalen er denne aftale med tilhørende bilag og appendikser vedrørende projektering, anlæg, drift, vedligehold samt i nærmere bestemt omfang finansiering af nye anlæg for affald, regn og spildevand. c. Aktivet er resultatet af de bygge- og anlægsarbejder, der etableres og stilles til rådighed for Bestiller fuldt apteret, herunder med tilhørende tekniske installationer, som beskrevet i 6

8 bilag 1 og bilag 2. d. Anlægsmangler er manglende overensstemmelse, på Ibrugtagningstidspunktet, mellem på den ene side det af OPP-selskabet leverede Aktiv og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. e. Anlægsbetalingen er Bestillers finansiers betaling af Anlægssummen ved Aflevering. f. Anlægssummen betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Bygge- og anlægsfasen og øvrige omkostninger i tilknytning til etablering af Aktivet, jf. Den tilbudte anlægsløsning (bilag 2). g. Arbejdet er summen af de ydelser, der skal erlægges i Bygge- og anlægsfasen. h. Arbejdsdage er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. i. Bestillers Financier er et af Bestiller udpeget finansieringsselskab, der vil overtage ejerskabet ved Aflevering. j. Bygge- og anlægsfasen er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Aflevering. Bygge- og anlægsfasen afsluttes med en Indkøringsfase, hvor der etapevis påbegyndes levering af driftsydelsen. k. Den tilbudte anlægsløsning betyder den i bilag 2 anførte anlægsløsning. l. Driften er summen af ydelserne vedrørende vedligeholdelse og service efter Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt m. Driftsfasen er perioden fra Aflevering frem til Ophørsdagen. n. Driftsbetalingen er en del af den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Driftsbetalingen dækker betaling for OPP-selskabets serviceydelser i henhold til funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. o. Force majeure er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure foreligger eksempelvis ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage og terrorisme. p. Funktionsmangler er manglende overensstemmelse i Driftsfasen mellem på den ene side de af OPP-selskabet leverede ydelser og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. q. Garanten er det pengeinstitut eller lignende, der på vegne af OPP-selskabet stiller den i punkt 6.4 og 6.5 omhandlede garanti, jf. også bilag 6. 7

9 r. Gennemgang før ibrugtagning er den overtagelsesprøve, som skal gennemføres før Ibrugtagning vedr. Arbejdet. s. Ibrugtagningstidspunktet er det tidspunkt, hvor den første del af Aktivet sættes i drift. Grundet Aktivets særlige karakter, vil der i perioden fra Ibrugtagningstidspunktet og frem til Aflevering ske en løbende/etapevis Ibrugtagning af Aktivet. t. Indkøringsfasen er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet til Aflevering, og udgør derved den sidste del af Bygge- og anlægsfasen. u. Kalenderdage er alle mandage til og med søndage inklusive danske helligdage. v. Lovgivning er fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt andre alment gældende forskrifter. x. Ophørsdagen er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. y. Projektspecifik lovgivning er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger sådanne ydelser. Centrale dele af den projektspecifikke lovgivning fremgår af bilag 1. z. Restaftalen er Aftalen med de rettigheder og forpligtelser, der består som uopfyldt på et givet tidspunkt før Ophørsdagen. æ. Servicebetalingen er den løbende kvartalsmæssige betaling, Bestiller svarer OPPselskabet i Driftsfasen. Servicebetalingen dækker samtlige OPP-selskabets tilgodehavender hos Bestiller, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. ø. Underentreprenører er alle OPP-selskabets medkontrahenter, der har relation til Aftalen med undtagelse af Garanten. 1.4 Ikrafttræden å. Vedligeholdelsesbetalingen er en del af den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Vedligeholdelsesbetalingen dækker betaling for OPPselskabets vedligeholdelse af Aktivet i henhold til funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 1.5 Ydelserne OPP-selskabet OPP-selskabet skal i henhold til kontrakten etablere Aktivet, overdrage det til Bestillers Financier 8

10 ved Aflevering, samt levere de service- og driftsydelser, der fremgår af Aftalen. OPP-selskabet skal til opfyldelse heraf navnlig levere følgende delydelser: a. Projektering og etablering af Aktivet. b. Løbende drift og vedligeholdelse af Aktivet i Driftsfasen som nærmere angivet i bilag 1. c. Indhentning samt opretholdelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser for etablering af Aktivet samt i Driftsfasen, dog med de i bilag 1 anførte udtagelser. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1, og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. Bestiller har ikke ved valget af OPP-selskabets tilbud, jf. bilag 2, påtaget sig ansvar for at løsningen faktisk vil leve op til de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. På tilsvarende vis vil Bestillers accept af eksempelvis en vedligeholdelsesplan ikke fritage OPP-selskabet fra at skulle levere ydelserne i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. OPP-selskabet skal sikre, at det i hele Aftalens løbetid råder over de ressourcer, som er nødvendige for sikker levering af ydelserne. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt de på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Det præciseres, at OPP-selskabet ikke har ansvar for de opgaver, som Bestiller påtager sig, jf. punkt OPP-selskabet er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning, herunder at de ydelser, der skal erlægges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Bestiller underrettes herom. Bestiller kan, hvis vægtige grunde vedrørende Aktivets udnyttelse taler herfor, modsætte sig, at ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Bestiller Bestillers ydelser omfatter: a. Betaling i henhold til punkt 6.2. b. Udførelse af opgaver, som Bestiller har påtaget sig i medfør af Aftalen, herunder i medfør af punkt 3.1, punkt 5.4 og bilag 1. c. Tilrådighedsstillelse af byggeareal jf. appendiks 1.12, og sikring af OPP-selskabets uhindrede berettigede adgang til Aktivet i hele aftaleperioden. 1.6 Anvendelse af arbejdskraft Generelt OPP-selskabets ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler 9

11 vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Dette indebærer bl.a., at hverken OPP-selskabet eller dennes underentreprenører/-leverandør må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår OPP-selskabet skal sikre, at ansatte hos OPP-selskabet og dennes underentreprenører/- leverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske område Kontrol OPP-selskabet skal sikre, at ansatte hos OPP-selskabet og dennes underentreprenører/- leverandører orienterer de ansatte om gældende arbejdsvilkår. OPP-selskabet skal på Bestillers, eller dennes repræsentants, opfordring dokumentere, at krav i henhold til pkt , er opfyldt. Bestiller kan kræve, at OPP-selskabet efter skriftligt påkrav herom inden for 10 Arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenører/-leverandørers arbejdstagere. Bestiller kan til brug for sin vurdering af, om OPP-selskabet og/eller dennes underentreprenører/- leverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgivere - og/eller arbejdstagerorganisationer. Såfremt OPP-selskabet ikke leverer relevant dokumentation inden for den ovenfor angivne frist på 10 Arbejdsdage, betaler OPP-selskabet en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr pr. arbejdsdag, som OPP-selskabet overskrider fristen på 10 Arbejdsdage Misligholdelse Overholder OPP-selskabet ikke de ovennævnte krav (punkt og 1.6.2), foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen Afhjælpning af forholdet og sanktioner Medfører misligholdelsen et berettiget krav på udbedring fra de ansatte, er OPP-selskabet forpligtet til straks at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som OPP- 10

12 selskabet eller dennes eventuelle underleverandører har budt til ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under Aftalen. Såfremt OPP-selskabet skal betale yderligere løn til de ansatte i henhold til ovenstående bestemmelse, betaler OPP-selskabet tillige en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr pr. arbejdsdag, hvor OPP-selskabet har undladt at betale retmæssig løn. Bestiller kan foretage tilbagehold i betalingerne til OPP-selskabet indtil de ansatte er sikret de nævnte ansættelsesvilkår Udbudskarantæne OPP-selskabets manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende arbejdsklausuler er at betragte som en fejl i forbindelse med udøvelsen af OPP-selskabets erhverv, jf. udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d). Om en konstateret fejl kan anses for en "alvorlig fejl" i direktivets forstand, vil bero på den adfærd, som OPP-selskabet har udvist, herunder om misligholdelsen beror på hensigt eller uagtsomhed af en vis alvor hos OPP-selskabet. Konstateringen af, om OPP-selskabet har begået en alvorlig fejl ved manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i henhold til nærværende aftale, vil ske ved en konkret og individuel vurdering af den af Entreprenøren udviste uagtsomhed. Konstateringen heraf forudsætter ikke, at der foreligger en retskraftig dom eller lignende grundlag. Såfremt Bestiller konstaterer, at OPP-selskabet ved misligholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende arbejdsklausuler har begået en alvorlig fejl, kan Bestiller udelukke OPPselskabet fra at deltage i fremtidige udbudsforretninger, som Bestiller afholder. Bestiller forbeholder sig herudover ret til at informere andre ordregivende myndigheder om den af OPPselskabet begåede "alvorlige fejl. 1.7 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Hvis OPP-selskabet er en udenlandsk virksomhed OPP-selskabet skal over for Bestiller dokumentere, at OPP-selskabet har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse. Dokumentation for registrering i RUT skal være tilgået Bestiller senest 3 dage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis Bestiller ikke modtager dokumentationen inden for fristen, eller hvis dokumentationen viser, at OPP-selskabet har angivet urigtige oplysninger, er Bestiller forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet Hvis OPP-selskabet anvender udenlandske underentreprenører Ved anvendelse af udenlandske underentreprenører, er OPP-selskabet forpligtet til at sikre, at den udenlandske underentreprenør har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende reglerne herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse. 11

13 Dokumentation fra underentreprenøren for registrering i RUT skal være tilgået OPP-selskabet senest 3 dage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis OPP-selskabet ikke modtager dokumentationen inden for fristen, eller hvis dokumentationen viser, at underentreprenøren har afgivet urigtige oplysninger, er OPP-selskabet forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. OPP-selskabet skal på Bestillers anmodning fremlægge dokumentation for, at der er sket korrekt registrering i RUT. Såfremt OPP-selskabet ikke fremlægger dokumentation for egen registrering i RUT, eller fremlægger OPP-selskabet ikke efter Bestillers anmodning dokumentation for underentreprenørers registrering i RUT, anses dette som en mangel. Det anses ligeledes som en mangel, hvis dokumentationen viser, at OPP-selskabet eller underentreprenøren har angivet urigtige oplysninger. Bestiller er berettiget til at foretage tilbagehold i betalingerne indtil manglen er udbedret. Såfremt OPP-selskabet har ladet opgaven udføre af personer uden gyldig opholdstilladelse eller arbejdstilladelse, hvor en sådan er påkrævet, og uanset hvorledes dette er konstateret, og uanset hvorvidt opgaven måtte være udført via underentreprenører/leverandører, skal OPP-selskabet betale en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr , pr. arbejdsdag hvor overtrædelsen har pågået. 1.8 Praktikanter Antal Entreprenøren skal sikre, at mindst [indsættes i forbindelse med kontraktindgåelsen] af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, skoleophold og lignende), der anvendes til at opfylde kontrakten i Bygge- og Anlægsfasen, besættes med en eller flere praktikanter inden for erhvervsuddannelserne. Antal årsværk beregnes med en decimal. Antallet af praktikanter opgøres på følgende vis: OPP-selskabets lønomkostninger til erhvervsuddannelser i DKK / * 10 % = antal årsværk praktikanter. Hvis lønomkostningerne eksempelvis udgør kr , udgør antallet af praktikanter således: / * 10 % = 1,3 årsværk praktikanter Opfyldelse af forpligtelsen En praktikant er en arbejdstager, med hvem OPP-selskabet eller OPP-selskabets underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til gældende danske love og/eller bestemmelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU/EØS-land. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at praktikanten opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter praktikantens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om 12

14 erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. OPP-selskabet kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det aftalte antal årsværk praktikanter i kontraktens løbetid. OPP-selskabet kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det aftalte antal årsværk praktikanter ved at overføre en eller flere praktikanter, som ved kontraktens indgåelse er ansat ved OPP-selskabet til den opgave, som nærværende kontrakt omhandler. Såfremt en eller flere relevante dele af opgaven - efter Aftalens indgåelse - reduceres eller udvides væsentligt, da reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende, medmindre det af Bestiller vurderes at være uhensigtsmæssigt, grundet opgavens beskaffenhed eller andre relevante forhold Bortfald af forpligtelsen Forpligtelsen til at beskæftige det under punkt aftalte antal årsværk bortfalder, hvis det ikke er muligt for OPP-selskabet at indgå uddannelsesaftale med en eller flere praktikanter. Forpligtelsen bortfalder alene i den situation, hvor OPP-selskabet kan dokumentere, at - der er annonceret efter praktikanter på eller på en eller flere tilsvarende hjemmesider, - og/eller, at der er annonceret tilsvarende ovenfor på en eller flere hjemmesider i et andet EU/EØS-land, og - at en teknisk skole, eller tilsvarende relevant myndighed eller institution i et andet EU/EØSland, efter en konkret og relevant henvendelse fra OPP-selskabet, har meddelt, at det ikke er, eller må forventes, muligt inden for en rimelig periode at anvise en eller flere praktikanter til ansættelse Manglende godkendelse som praktikvirksomhed Såfremt OPP-selskabet ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke uden væsentlig ulempe kan afhjælpes af OPP-selskabet, da skal OPP-selskabet efter samtykke fra Bestiller opfylde aftalen som beskrevet ovenfor under punkt ved at erstatte praktikantårsværkene med arbejdssøgende personer, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring, opkvalificering eller tilsvarende eller personer, som er omfattet af en lignende ordning i et andet EU/EØS-land. Sådanne personer er fuldt omfattede af nærværende aftale, idet der herefter gælder de samme vilkår for disse personer som for praktikanter. Såfremt Bestiller, en kommune eller en eller flere andre relevante myndigheder eller institutioner i et andet EU-land, efter en konkret og relevant meddelelse fra OPP-selskabet, har oplyst, at det ikke er, eller må forventes, muligt inden for en rimelig periode at anvise en eller flere 13

15 praktikanter/arbejdssøgende personer til ansættelse, bortfalder kravet Praktikantplan OPP-selskabet skal udarbejde en praktikantplan, der underbygger opfyldelsen af kravet i punkt Praktikplanen udarbejdes inden det fysiske arbejde med Aktivet påbegyndes. OPPselskabet skal løbende opdatere praktikantplanen under Arbejdet, f.eks. i forbindelse med at underentreprenører starter på projektet. OPP-selskabet skal på Bestillers anmodning oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter og fremlægge praktikantplanen Dokumentation Opstår der uenighed om, hvorvidt OPP-selskabet opfylder forpligtelserne vedrørende praktikanter og elever, og/eller om OPP-selskabet er eller har været berettiget til ikke at efterleve aftalen, jf. i det hele pkt. 1.8, kan Bestiller afkræve OPP-selskabet en dokumenteret redegørelse om, hvorledes forpligtelserne er opfyldt Entreprenørens manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende praktikanter/elever Leveres en tilfredsstillende redegørelse, jf. punkt 1.8.6, ikke inden 10 Arbejdsdage, eller finder Bestiller fortsat, at OPP-selskabet ikke har opfyldt forpligtelserne i pkt. 1.8, vil OPP-selskabet være i misligholdelse af Aftalen. Retter OPP-selskabet ikke uden ugrundet ophold for sig, kan Bestiller - efter skriftligt påkrav gøre en af følgende sanktioner gældende; at kræve bod stor kr ,- eksklusive moms pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som OPP-selskabet efter pkt skal beskæftige, indtil den del af nærværende aftale, der er misligholdt, er opfyldt eller at ophæve kontrakten. OPP-selskabet skal uden ugrundet ophold meddele Bestiller, hvis OPP-selskabet ikke kan opfylde forpligtelserne vedrørende praktikanter/elever. Skønner Bestiller efter en saglig og nøje overvejelse - at OPP-selskabet skulle have afgivet en sådan meddelelse, men at dette ikke er sket, kan Bestiller meddele OPP-selskabet, at der skal gives meddelelse eller handles jf. punkt Sker dette ikke, kan Bygherren - efter skriftligt påkrav gøre en af følgende sanktioner gældende; at kræve bod stor kr ,- eksklusive moms pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som OPP-selskabet efter pkt skal beskæftige, indtil den del af nærværende aftale, der er misligholdt, er opfyldt, eller 14

16 at ophæve Aftalen. Kan det ved Aflevering hhv. Aftalens ophør konstateres, at OPP-selskabet ikke i det væsentlige har efterlevet kravene vedrørende praktikanter og elever, kan OPP-selskabet pålægges bod svarende til kr ,- eksklusive moms pr. manglende årsværk. Der kan pålægges bod pr. tiendedel årsværk, hvorefter der f.eks. for manglende 0,5 årsværk beregnes bod svarende til kr ,- eksklusive moms.. 15

17 2. Samarbejdet 2.1 Samarbejdsmodel Parterne er forpligtede til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med forretningsorden for samarbejde, jf. bilag Dokumentation I kravspecifikationen, jf. bilag 1, og i forretningsorden for samarbejde, jf. bilag 4, er angivet, hvilken dokumentation vedrørende Aktivet og Driftsfasen, som OPP-selskabet skal levere til Bestiller. Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til Bestiller. Bestiller har ret, men ikke pligt, til at kommentere den fremsendte dokumentation. Bestiller oplyser løbende og loyalt OPP-selskabet om kritisable forhold, som Bestiller måtte blive opmærksom på. Det forhold, at Bestiller kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved OPP-selskabets forpligtelser og ansvar i henhold til Aftalen. 2.3 Bestillers kontrol Bestiller har ret, men ikke pligt, til at føre løbende kontrol med OPP-selskabets ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal indgå i ydelserne, herunder også ydelser og leverancer leveret af OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at lade kontrollen udføre af tredjemand. OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for OPPselskabet. OPP-selskabet skal yde Bestiller praktisk bistand og være imødekommende i forbindelse med Bestillers kontroltiltag. 2.4 Parternes oplysninger Bestiller indestår for, at oplysningerne i bilagene er korrekte, medmindre oplysningerne stammer fra OPP-selskabet eller det fremgår af bilaget, at oplysningerne alene er til orientering. Hvis OPP-selskabet bliver opmærksom på forkerte, uoverensstemmende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene, er OPP-selskabet forpligtet til uden ugrundet ophold at søge forholdet afklaret hos Bestiller. Sker dette ikke, er OPP-selskabet afskåret fra at gøre krav gældende over for Bestiller, der skyldes sådanne forkerte, modstridende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene. 16

18 Bilag 0 indeholder beskrivelser af forhold på Glostrup Hospital på tidspunktet for konkurrenceudsættelsen af nærværende Aftale. Bestiller bærer ansvaret for rigtigheden af de i bilag 0 anførte oplysninger. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at oplysningerne i bilag 0 afviger fra virkeligheden, og sådanne afvigelser har direkte økonomisk indvirkning på OPP-selskabets business case, jf. kalkulationsgrundlaget i bilag 2, er OPP-selskabet berettiget til kompensation. Parterne er dog enige om, at der ikke ydes kompensation for mindre afvigelser, ligesom Parterne er enige om, at der ikke ydes kompensation, hvis der er tale om åbenbare afvigelser, som OPPselskabet burde have afdækket i forbindelse med udbudsprocessen, herunder orienteringsmøderne, eller ved igangsættelsen af opgaven. Såfremt OPP-selskabet har behov for yderligere oplysninger fra Bestiller i forbindelse med Aftalens udførelse, kan OPP-selskabet anmode herom. I anmodningen skal OPP-selskabet anføre, dels hvilke oplysninger der efterspørges, dels hvornår oplysningerne skal bruges. Bestiller er forpligtet til så vidt muligt at meddele sådanne oplysninger til OPP-selskabet uden ugrundet ophold. Såfremt Bestiller ikke kan fremskaffe oplysningerne inden for den tidsfrist, OPPselskabet har fastsat, skal Bestiller meddele OPP-selskabet, hvornår oplysningerne forventes fremsendt. Bestiller er ikke forpligtet til at meddele oplysninger, som Bestiller ikke selv er i besiddelse af. Bestiller hæfter ikke for sådanne oplysninger, medmindre OPP-selskabet i sin meddelelse har anmodet om, at Bestiller garanterer indholdet af oplysningerne og Bestiller har indvilget heri. OPPselskabet bærer således ansvaret for at verificere sådanne oplysninger ved egne undersøgelser. Bestiller og OPP-selskabet skal loyalt og uden ugrundet ophold meddele hinanden om alle forhold, der er af betydning for Aftalen og for brugen af Aktivet. 2.5 OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører Såfremt Bestiller i medfør af punkt 3.1 eller punkt 3.2 er berettiget til at lade ændringsarbejder udføre af tredjemand, er OPP-selskabet forpligtet til loyalt at samarbejde med tredjemand og give tredjemand adgang til Aktivet, i det omfang dette er nødvendigt for at tredjemand kan udføre ændringsarbejderne. OPP-selskabet skal til tredjemand udlevere alle de for ændringsarbejderne nødvendige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kopier af projekteringsmateriale, KS-materiale og andre instrukser og vejledninger, som er i OPP-selskabets besiddelse. Udlevering skal ske hurtigst muligt og senest 14 Kalenderdage efter Bestillers skriftlige anmodning herom. 17

19 3. Ændringer og optioner 3.1 Bestillers ændringsret Generelt Bestiller kan i medfør af Aftalen kræve ændringer i OPP-selskabets ydelser i form af mer- og mindre ydelser samt ændringer i karakteren af de aftalte ydelser, både i Bygge- og anlægsfasen og i Driftsfasen. Dette forudsætter dog, at ændringerne ligger inden for rammerne af de behov hos Bestiller, som skal dækkes af de udbudte ydelser. Dette gælder tilsvarende, hvis Bestillers behov måtte ændre sig inden Ophørsdagen. Bestiller kan eksempelvis kræve, at der sker ændringer i, eller tilbygninger til, Aktivet, for at imødegå nye eller udvidede behov hos Bestiller, hvis disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ligeledes kan Bestiller kræve ændringer i Driften i form af udvidede eller nye ydelser i Driftsfasen, hvis disse ydelser skal opfylde nye eller udvidede behov hos Bestiller, forudsat disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ændringerne kan dog ikke berøre kontraktens overordnede karakter. Ændringerne kan være, men begrænser sig ikke til, følgende: Ændringer i nødvendig spildevandskapacitet Ændringer i spildevandskvaliteten Ændringer af installationer og føringsveje som følge af ombygninger relateret til andre projekter Udvidelse til nye bygninger Ændringer som følge af ukendte forhold i jord Bestillers meddelelse om ændringskrav skal angive baggrunden for ændringskravet samt beskrive ændringsarbejdet så detaljeret, at OPP-selskabet kan prissætte ændringsarbejdet i overensstemmelse med punkt Derudover skal Bestiller angive, hvornår ændringsarbejdet ønskes udført. OPP-selskabet skal snarest efter modtagelsen af Bestillers ændringskrav oplyse eventuelle økonomiske konsekvenser for Anlægssummen og Servicebetalingen eller den kontante betaling, jf. punkt OPP-selskabet skal endvidere oplyse eventuelle tidsmæssige konsekvenser af ændringskravet, herunder eventuel påvirkning af Ibrugtagning eller Aflevering. De økonomiske konsekvenser skal beregnes i overensstemmelse med punkt Det præciseres, at ændringer kan føre til både mer- og mindrebetaling, og at OPP-selskabet er forpligtet til at foretage loyale beregninger, uanset om der er tale om mer- eller mindreydelser. Endelig skal OPP-selskabet fremkomme med forslag til justering af betalingsmekanismen, jf. bilag 3, i det omfang ændringerne giver anledning hertil. Bestiller har ikke ret til at kræve ændringer, der medfører fradrag på mere end 18

20 10 % af Anlægssummen, eller 10 % af Servicebetalingen, uden samtidig at kompensere OPP-selskabet for mistet fortjeneste, mistet dækningsbidrag samt ekstra finansieringsomkostninger som følge af den reducerede ydelse. Modsat kompenseres OPPselskabet således ikke for disse forhold ved ændringer på mindre end de anførte grænser. Bestiller har efter modtagelsen af oplysningerne fra OPP-selskabet ret til at meddele, enten at ændringerne alligevel ikke ønskes udført, eller at ændringerne kun ønskes udført i modificeret form. Bestiller skal i så fald kompensere OPP-selskabet for OPP-selskabets udgifter til at belyse de ændringer, der alligevel ikke ønskes udført. Når Bestiller har godkendt ændringerne, indarbejdes de økonomiske konsekvenser heraf i bilag 3. Ændringer i Driftsfasen betales kontant af Bestiller i henhold til punkt Ændringer af Aktivet, der betales kontant i henhold til punkt 6.2.1, tilhører Bestiller. Såfremt værdien af ændringer, som Bestiller betaler kontant, overstiger 5 % af Anlægssummen, reguleres de i punkt 6.4, punkt 6.5 og bilag 6 omtalte sikkerheder således, at den del af ændringens værdi, der overstiger 5 % af Anlægssummen, medregnes ved beregning af garantibeløbet. Hvis ændringerne har konsekvens for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.2, og/eller Afleveringstidspunktet, jf. punkt 4.4, og Bestiller fastholder sit ændringsønske, skal Parterne skriftligt aftale et nyt Ibrugtagnings- og/eller Afleveringstidspunkt. Indgås en sådan aftale ikke, skal de aftalte Ibrugtagnings- og Afleveringstidspunkter og Ophørsdagen, jf. punkt 5.1, anses for rykket i det rimelige omfang ændringen giver anledning til. Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af ændringer, som Bestiller ønsker, ikke medfører forsinkelse af arbejdets udførelse, Ibrugtagning eller Aflevering. OPPselskabet er forpligtet til, for så vidt det er praktisk muligt, at indpasse ændringskrav, således at disse kan udføres med lavest mulige omkostninger og tidsmæssige implikationer. Bestiller er ikke berettiget til at reducere ydelserne med henblik på, at ydelserne skal udføres af Bestiller selv eller andre, som Bestiller måtte ønske at sætte i OPP-selskabets sted, jf. dog punkt og punkt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen I Bygge- og anlægsfasen forestår OPP-selskabet alle ændringsarbejder. Dette gælder ikke, hvis Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet, hvorved ændringsarbejdet også kan udføres af tredjemand. Hvis Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav er urimeligt og væsentligt overstiger markedsniveauet har Bestiller ret til at henvise prisfastsættelsen til voldgiftsbehandling jf. punkt 13. Hvis de økonomiske konsekvenser for Anlægssummen af de samlede ændringer i Bygge- og anlægsfasen overstiger 5 % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at ændringerne betales kontant i henhold til punkt

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 3 - OPP med offentlig finansiering] Aftale om [ ] i Offentlig-Privat

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt OPP Kalvebod Brygge OPP kontrakt INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER OG DEFINITIONER... 1 1. Baggrund og formål... 1 2. Aftalevilkår... 2 3. Definitioner... 3 4. Ikrafttræden...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS KONTRAKT 18. NOVEMBER 2015 Om offentlig-privat samarbejdsaftale om etablering og teknisk drift af Vandhuset på Panteren i Vordingborg mellem

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 1 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 1... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 6.6 Forsikring...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere