Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I fællesskab benævnt Parterne, hver for sig Part)

2 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens baggrund, formål, vilkår, ydelser m.v Baggrund og formål Aftalevilkår Definitioner Ikrafttræden Ydelserne OPP-selskabet Bestiller Anvendelse af arbejdskraft Generelt Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår Kontrol Misligholdelse Afhjælpning af forholdet og sanktioner Udbudskarantæne Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Hvis OPP-selskabet er en udenlandsk virksomhed Hvis OPP-selskabet anvender udenlandske underentreprenører Praktikanter Antal Opfyldelse af forpligtelsen Bortfald af forpligtelsen Manglende godkendelse som praktikvirksomhed Praktikantplan Dokumentation Entreprenørens manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende praktikanter/elever Samarbejdet Samarbejdsmodel Dokumentation Bestillers kontrol Parternes oplysninger OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører Ændringer og optioner Bestillers ændringsret Generelt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen Ændringer i Driftsfasen OPP-selskabets ændringsret og -pligt Uenighed om ændringsarbejder Ændringer i lovgivningen Optioner Option 1 - nedsivningsbrønd Option 2 - håndtering af klinisk affald Vilkår for bygge- og anlægsfasen Bygherrefunktionen Ibrugtagning Indkøringsfasen Aflevering Bod ved forsinket aflevering

3 4.5 Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Afleveringstidspunktet og til kompensation Tilbagehold for mangler ved Aflevering Vilkår for driftsfasen Driftsfasens længde Funktionsmangler i Driftsfasen Rådighed i Driftsfasen Bestillers indtrædelsesadgang Optimering Prissætning, betaling, sikkerhedsstillelse med videre Prissætning Prissætning ved ændringer Overordnet princip for betaling Kontant betaling Betalingsanmodning Prisregulering Garanti i Bygge- og anlægsfasen Garanti i Driftsfasen Forsikring Overdragelse af rettigheder og forpligtelser OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser Bestillers overdragelse af rettigheder og pligter Opsigelse Risikoforhold og Force majeure Risikoforhold Force majeure Skadeforvoldelse og tab af Aktivet. Aftalens ophævelse Skadeforvoldelse Tab af Aktivet Bestillers hæveadgang Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse - Generelt Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse - Udbud Udbud af Restaftalen Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse inden Aflevering Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse efter Aflevering OPP-selskabets hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-selskabets ophævelse Fælles regler for ophævelse Aftalens ordinære udløb Tidspunkt for Aftalens ordinære udløb Procedurer i forbindelse med Aftalens ordinære ophør OPP-selskabets forpligtelser i forbindelse med Aftalens ordinære ophør Fortrolighed og information Tvister Hovedregel Foregreben tvisteløsning Syn og skøn Vurderingskommission Voldgift Inddragelse af en Part ved de ordinære domstole eller voldgift Underskrifter

4 Bilagsfortegnelse bilag 0 : Eksisterende forhold. bilag 1 : Kravspecifikation. bilag 2 : Tilbud fra OPP-selskabet [udfyldes af OPP-selskabet] bilag 3 : Betalingsmekanisme bilag 4 : Partnerskabsaftale bilag 5 : Krav til Aktivets stand ved Aftalens ophør bilag 6 : Garantier Appendiksfortegnelse Appendiks 0.01: Situationsplan Glostrup Hospital Appendiks 0.02: Appendiks 0.03: Appendiks 0.04: Appendiks 0.05: Ledninger i terræn Glostrup Hospital Huskloaktegninger Glostrup Hospital Lokalplan (inddelt i Appendiks 0.04a-0.04c) Masterplan for affaldshåndtering og -sortering Appendiks 0.06: Grønt regnskab 2013 Appendiks 0.07: Appendiks 0.08: Appendiks 0.09: Ressourceforbrug til affaldsopsamling og transport Risikovurdering for oversvømmelse ved kraftig regnskyl TV-inspektioner og renoveringstiltag Appendiks 1.01: Appendiks 1.02: Appendiks 1.03: Nedsivning af renset spildevand/regnvand - Vurdering Instruktion til eksterne håndværkere Glostrup Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Appendiks 1.04: DHIs forslag til administrationsgrundlag for lægemidler i hospitalsspildevand, anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak, juni 2013, med seneste opdatering Appendiks 1.05: Appendiks 1.06: Appendiks 1.07: Appendiks 1.08: Appendiks 1.09: Appendiks 1.10: Miljøstyrelsens vejledning Nr. 3, 2005 Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg". IMT-standard standard for Passiv infrastruktur Cad manual CTS standard Fejlkatalog 3

5 Appendiks 1.11: Appendiks 1.12: Fremtidig placering af spildevandsrenseanlæg Helhedsgreb for Glostrup Hospital Appendiks 2.01 Krav til tilbudsmodellen Appendiks 3.01: Appendiks 3.02: Appendiks 3.03: Beregningsformler Nedslagsberegninger Beregningsmodel i Excel Appendiks 6.01: Appendiks 6.02: Garanti Sikkerhed i Bygge- og Anlægsfasen Garanti Sikkerhed i Driftsfasen 4

6 1. Aftalens baggrund, formål, vilkår, ydelser m.v. 1.1 Baggrund og formål Baggrunden for Aftalen er, at [et konsortium bestående af [ ]/virksomheden [ ]] i et udbud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Formålet med Aftalen er at etablere et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, etablering, vedligehold, drift samt finansiering af Aktivet. Aktivet overdrages til Bestillers Financier ved Aflevering. Det tilsigtes herved at optimere projektets totaløkonomi gennem at fremme samtænkning mellem anlæg, vedligeholdelse og drift. Herudover er formålet med Aftalen at sikre Bestiller budgetsikkerhed i kontraktens løbetid. Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde. Da der er tale om en lang kontraktperiode, kan Bestillers behov ændre sig over tid. Derfor er det efter Aftalen muligt løbende, herunder i Driftsfasen, at ændre, udvide og justere ydelsernes omfang og karakter under hensyntagen til Bestillers behov og økonomiske prioriteringer i disse tilfælde. Aftalen vedrører en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør. Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen. OPP-selskabet bærer ethvert ansvar forbundet med Aftalens opfyldelse, medmindre der indtræder forhold, for hvilke Bestiller bærer risikoen, jf. punkt Aftalevilkår Ved fortolkning af Aftalen skal Aftalens særlige karakter og formål tages i betragtning, hvor dette måtte være relevant. Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Bestiller og OPP-selskabet. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, herunder referater fra udbudsprocessen, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen. Fravigelser fra Aftalen er kun gyldige, hvis de efter Parternes gensidige overenskomst er skriftlige og tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelserne skal ske. 5

7 Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk. Parterne kan dog i konkrete tilfælde aftale andet. Af hensyn til konkurrencesituationen på udbudstidspunktet er der udarbejdet en serviceoversættelse af Aftalen til engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version af Aftalen, gælder den danske tekst. Alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, kan foregå på dansk eller engelsk. Hvis der udfærdiges dokumenter på såvel dansk som engelsk, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Fortrykte dokumenter og brochurer på skandinaviske sprog eller på engelsk kan dog opretholdes i en fremmedsproget version. Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, med mindre andet fremgår af forretningsorden for samarbejde i bilag 4. Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret. Enhver henvisning til Aftalen eller til bestemmelser i Aftalen indebærer samtidig en henvisning til Aftalens bilag, i det omfang disse er relevante for den pågældende bestemmelse. Aftaletekstens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, bilag 1. OPPselskabet kan derfor ikke påberåbe sig, at det fremgår af Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2, at funktionskrav eller beskrivelser i bilag 1, Aftalen eller øvrige bilag ikke skal opfyldes, medmindre det fremgår udtrykkeligt af bilag 2, at der er sket en fravigelse. Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes som gyldig. Den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt, og således at den økonomiske balance mellem Parterne, som er fastlagt i Aftalen, opretholdes. 1.3 Definitioner Såvel med relation til Bygge- og anlægsfasen som med relation til Driftsfasen defineres nedennævnte ord som følger: a. Aflevering er den dag, hvor ejerskabet til Aktivet overgår fra OPP-selskabet til Bestillers Financier. b. Aftalen er denne aftale med tilhørende bilag og appendikser vedrørende projektering, anlæg, drift, vedligehold samt i nærmere bestemt omfang finansiering af nye anlæg for affald, regn og spildevand. c. Aktivet er resultatet af de bygge- og anlægsarbejder, der etableres og stilles til rådighed for Bestiller fuldt apteret, herunder med tilhørende tekniske installationer, som beskrevet i 6

8 bilag 1 og bilag 2. d. Anlægsmangler er manglende overensstemmelse, på Ibrugtagningstidspunktet, mellem på den ene side det af OPP-selskabet leverede Aktiv og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. e. Anlægsbetalingen er Bestillers finansiers betaling af Anlægssummen ved Aflevering. f. Anlægssummen betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Bygge- og anlægsfasen og øvrige omkostninger i tilknytning til etablering af Aktivet, jf. Den tilbudte anlægsløsning (bilag 2). g. Arbejdet er summen af de ydelser, der skal erlægges i Bygge- og anlægsfasen. h. Arbejdsdage er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. i. Bestillers Financier er et af Bestiller udpeget finansieringsselskab, der vil overtage ejerskabet ved Aflevering. j. Bygge- og anlægsfasen er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Aflevering. Bygge- og anlægsfasen afsluttes med en Indkøringsfase, hvor der etapevis påbegyndes levering af driftsydelsen. k. Den tilbudte anlægsløsning betyder den i bilag 2 anførte anlægsløsning. l. Driften er summen af ydelserne vedrørende vedligeholdelse og service efter Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt m. Driftsfasen er perioden fra Aflevering frem til Ophørsdagen. n. Driftsbetalingen er en del af den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Driftsbetalingen dækker betaling for OPP-selskabets serviceydelser i henhold til funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. o. Force majeure er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure foreligger eksempelvis ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage og terrorisme. p. Funktionsmangler er manglende overensstemmelse i Driftsfasen mellem på den ene side de af OPP-selskabet leverede ydelser og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. q. Garanten er det pengeinstitut eller lignende, der på vegne af OPP-selskabet stiller den i punkt 6.4 og 6.5 omhandlede garanti, jf. også bilag 6. 7

9 r. Gennemgang før ibrugtagning er den overtagelsesprøve, som skal gennemføres før Ibrugtagning vedr. Arbejdet. s. Ibrugtagningstidspunktet er det tidspunkt, hvor den første del af Aktivet sættes i drift. Grundet Aktivets særlige karakter, vil der i perioden fra Ibrugtagningstidspunktet og frem til Aflevering ske en løbende/etapevis Ibrugtagning af Aktivet. t. Indkøringsfasen er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet til Aflevering, og udgør derved den sidste del af Bygge- og anlægsfasen. u. Kalenderdage er alle mandage til og med søndage inklusive danske helligdage. v. Lovgivning er fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt andre alment gældende forskrifter. x. Ophørsdagen er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. y. Projektspecifik lovgivning er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger sådanne ydelser. Centrale dele af den projektspecifikke lovgivning fremgår af bilag 1. z. Restaftalen er Aftalen med de rettigheder og forpligtelser, der består som uopfyldt på et givet tidspunkt før Ophørsdagen. æ. Servicebetalingen er den løbende kvartalsmæssige betaling, Bestiller svarer OPPselskabet i Driftsfasen. Servicebetalingen dækker samtlige OPP-selskabets tilgodehavender hos Bestiller, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. ø. Underentreprenører er alle OPP-selskabets medkontrahenter, der har relation til Aftalen med undtagelse af Garanten. 1.4 Ikrafttræden å. Vedligeholdelsesbetalingen er en del af den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Vedligeholdelsesbetalingen dækker betaling for OPPselskabets vedligeholdelse af Aktivet i henhold til funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 1.5 Ydelserne OPP-selskabet OPP-selskabet skal i henhold til kontrakten etablere Aktivet, overdrage det til Bestillers Financier 8

10 ved Aflevering, samt levere de service- og driftsydelser, der fremgår af Aftalen. OPP-selskabet skal til opfyldelse heraf navnlig levere følgende delydelser: a. Projektering og etablering af Aktivet. b. Løbende drift og vedligeholdelse af Aktivet i Driftsfasen som nærmere angivet i bilag 1. c. Indhentning samt opretholdelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser for etablering af Aktivet samt i Driftsfasen, dog med de i bilag 1 anførte udtagelser. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1, og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. Bestiller har ikke ved valget af OPP-selskabets tilbud, jf. bilag 2, påtaget sig ansvar for at løsningen faktisk vil leve op til de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. På tilsvarende vis vil Bestillers accept af eksempelvis en vedligeholdelsesplan ikke fritage OPP-selskabet fra at skulle levere ydelserne i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. OPP-selskabet skal sikre, at det i hele Aftalens løbetid råder over de ressourcer, som er nødvendige for sikker levering af ydelserne. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt de på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Det præciseres, at OPP-selskabet ikke har ansvar for de opgaver, som Bestiller påtager sig, jf. punkt OPP-selskabet er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning, herunder at de ydelser, der skal erlægges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Bestiller underrettes herom. Bestiller kan, hvis vægtige grunde vedrørende Aktivets udnyttelse taler herfor, modsætte sig, at ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Bestiller Bestillers ydelser omfatter: a. Betaling i henhold til punkt 6.2. b. Udførelse af opgaver, som Bestiller har påtaget sig i medfør af Aftalen, herunder i medfør af punkt 3.1, punkt 5.4 og bilag 1. c. Tilrådighedsstillelse af byggeareal jf. appendiks 1.12, og sikring af OPP-selskabets uhindrede berettigede adgang til Aktivet i hele aftaleperioden. 1.6 Anvendelse af arbejdskraft Generelt OPP-selskabets ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler 9

11 vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Dette indebærer bl.a., at hverken OPP-selskabet eller dennes underentreprenører/-leverandør må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår OPP-selskabet skal sikre, at ansatte hos OPP-selskabet og dennes underentreprenører/- leverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske område Kontrol OPP-selskabet skal sikre, at ansatte hos OPP-selskabet og dennes underentreprenører/- leverandører orienterer de ansatte om gældende arbejdsvilkår. OPP-selskabet skal på Bestillers, eller dennes repræsentants, opfordring dokumentere, at krav i henhold til pkt , er opfyldt. Bestiller kan kræve, at OPP-selskabet efter skriftligt påkrav herom inden for 10 Arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenører/-leverandørers arbejdstagere. Bestiller kan til brug for sin vurdering af, om OPP-selskabet og/eller dennes underentreprenører/- leverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgivere - og/eller arbejdstagerorganisationer. Såfremt OPP-selskabet ikke leverer relevant dokumentation inden for den ovenfor angivne frist på 10 Arbejdsdage, betaler OPP-selskabet en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr pr. arbejdsdag, som OPP-selskabet overskrider fristen på 10 Arbejdsdage Misligholdelse Overholder OPP-selskabet ikke de ovennævnte krav (punkt og 1.6.2), foreligger der væsentlig misligholdelse af Aftalen Afhjælpning af forholdet og sanktioner Medfører misligholdelsen et berettiget krav på udbedring fra de ansatte, er OPP-selskabet forpligtet til straks at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som OPP- 10

12 selskabet eller dennes eventuelle underleverandører har budt til ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under Aftalen. Såfremt OPP-selskabet skal betale yderligere løn til de ansatte i henhold til ovenstående bestemmelse, betaler OPP-selskabet tillige en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr pr. arbejdsdag, hvor OPP-selskabet har undladt at betale retmæssig løn. Bestiller kan foretage tilbagehold i betalingerne til OPP-selskabet indtil de ansatte er sikret de nævnte ansættelsesvilkår Udbudskarantæne OPP-selskabets manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende arbejdsklausuler er at betragte som en fejl i forbindelse med udøvelsen af OPP-selskabets erhverv, jf. udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d). Om en konstateret fejl kan anses for en "alvorlig fejl" i direktivets forstand, vil bero på den adfærd, som OPP-selskabet har udvist, herunder om misligholdelsen beror på hensigt eller uagtsomhed af en vis alvor hos OPP-selskabet. Konstateringen af, om OPP-selskabet har begået en alvorlig fejl ved manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i henhold til nærværende aftale, vil ske ved en konkret og individuel vurdering af den af Entreprenøren udviste uagtsomhed. Konstateringen heraf forudsætter ikke, at der foreligger en retskraftig dom eller lignende grundlag. Såfremt Bestiller konstaterer, at OPP-selskabet ved misligholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser vedrørende arbejdsklausuler har begået en alvorlig fejl, kan Bestiller udelukke OPPselskabet fra at deltage i fremtidige udbudsforretninger, som Bestiller afholder. Bestiller forbeholder sig herudover ret til at informere andre ordregivende myndigheder om den af OPPselskabet begåede "alvorlige fejl. 1.7 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft Hvis OPP-selskabet er en udenlandsk virksomhed OPP-selskabet skal over for Bestiller dokumentere, at OPP-selskabet har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse. Dokumentation for registrering i RUT skal være tilgået Bestiller senest 3 dage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis Bestiller ikke modtager dokumentationen inden for fristen, eller hvis dokumentationen viser, at OPP-selskabet har angivet urigtige oplysninger, er Bestiller forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet Hvis OPP-selskabet anvender udenlandske underentreprenører Ved anvendelse af udenlandske underentreprenører, er OPP-selskabet forpligtet til at sikre, at den udenlandske underentreprenør har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende reglerne herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse. 11

13 Dokumentation fra underentreprenøren for registrering i RUT skal være tilgået OPP-selskabet senest 3 dage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis OPP-selskabet ikke modtager dokumentationen inden for fristen, eller hvis dokumentationen viser, at underentreprenøren har afgivet urigtige oplysninger, er OPP-selskabet forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. OPP-selskabet skal på Bestillers anmodning fremlægge dokumentation for, at der er sket korrekt registrering i RUT. Såfremt OPP-selskabet ikke fremlægger dokumentation for egen registrering i RUT, eller fremlægger OPP-selskabet ikke efter Bestillers anmodning dokumentation for underentreprenørers registrering i RUT, anses dette som en mangel. Det anses ligeledes som en mangel, hvis dokumentationen viser, at OPP-selskabet eller underentreprenøren har angivet urigtige oplysninger. Bestiller er berettiget til at foretage tilbagehold i betalingerne indtil manglen er udbedret. Såfremt OPP-selskabet har ladet opgaven udføre af personer uden gyldig opholdstilladelse eller arbejdstilladelse, hvor en sådan er påkrævet, og uanset hvorledes dette er konstateret, og uanset hvorvidt opgaven måtte være udført via underentreprenører/leverandører, skal OPP-selskabet betale en bod til Bestiller svarende til 0,5 promille af Anlægssummen, dog minimum kr , pr. arbejdsdag hvor overtrædelsen har pågået. 1.8 Praktikanter Antal Entreprenøren skal sikre, at mindst [indsættes i forbindelse med kontraktindgåelsen] af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, skoleophold og lignende), der anvendes til at opfylde kontrakten i Bygge- og Anlægsfasen, besættes med en eller flere praktikanter inden for erhvervsuddannelserne. Antal årsværk beregnes med en decimal. Antallet af praktikanter opgøres på følgende vis: OPP-selskabets lønomkostninger til erhvervsuddannelser i DKK / * 10 % = antal årsværk praktikanter. Hvis lønomkostningerne eksempelvis udgør kr , udgør antallet af praktikanter således: / * 10 % = 1,3 årsværk praktikanter Opfyldelse af forpligtelsen En praktikant er en arbejdstager, med hvem OPP-selskabet eller OPP-selskabets underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til gældende danske love og/eller bestemmelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU/EØS-land. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at praktikanten opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter praktikantens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om 12

14 erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. OPP-selskabet kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det aftalte antal årsværk praktikanter i kontraktens løbetid. OPP-selskabet kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det aftalte antal årsværk praktikanter ved at overføre en eller flere praktikanter, som ved kontraktens indgåelse er ansat ved OPP-selskabet til den opgave, som nærværende kontrakt omhandler. Såfremt en eller flere relevante dele af opgaven - efter Aftalens indgåelse - reduceres eller udvides væsentligt, da reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende, medmindre det af Bestiller vurderes at være uhensigtsmæssigt, grundet opgavens beskaffenhed eller andre relevante forhold Bortfald af forpligtelsen Forpligtelsen til at beskæftige det under punkt aftalte antal årsværk bortfalder, hvis det ikke er muligt for OPP-selskabet at indgå uddannelsesaftale med en eller flere praktikanter. Forpligtelsen bortfalder alene i den situation, hvor OPP-selskabet kan dokumentere, at - der er annonceret efter praktikanter på eller på en eller flere tilsvarende hjemmesider, - og/eller, at der er annonceret tilsvarende ovenfor på en eller flere hjemmesider i et andet EU/EØS-land, og - at en teknisk skole, eller tilsvarende relevant myndighed eller institution i et andet EU/EØSland, efter en konkret og relevant henvendelse fra OPP-selskabet, har meddelt, at det ikke er, eller må forventes, muligt inden for en rimelig periode at anvise en eller flere praktikanter til ansættelse Manglende godkendelse som praktikvirksomhed Såfremt OPP-selskabet ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke uden væsentlig ulempe kan afhjælpes af OPP-selskabet, da skal OPP-selskabet efter samtykke fra Bestiller opfylde aftalen som beskrevet ovenfor under punkt ved at erstatte praktikantårsværkene med arbejdssøgende personer, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring, opkvalificering eller tilsvarende eller personer, som er omfattet af en lignende ordning i et andet EU/EØS-land. Sådanne personer er fuldt omfattede af nærværende aftale, idet der herefter gælder de samme vilkår for disse personer som for praktikanter. Såfremt Bestiller, en kommune eller en eller flere andre relevante myndigheder eller institutioner i et andet EU-land, efter en konkret og relevant meddelelse fra OPP-selskabet, har oplyst, at det ikke er, eller må forventes, muligt inden for en rimelig periode at anvise en eller flere 13

15 praktikanter/arbejdssøgende personer til ansættelse, bortfalder kravet Praktikantplan OPP-selskabet skal udarbejde en praktikantplan, der underbygger opfyldelsen af kravet i punkt Praktikplanen udarbejdes inden det fysiske arbejde med Aktivet påbegyndes. OPPselskabet skal løbende opdatere praktikantplanen under Arbejdet, f.eks. i forbindelse med at underentreprenører starter på projektet. OPP-selskabet skal på Bestillers anmodning oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter og fremlægge praktikantplanen Dokumentation Opstår der uenighed om, hvorvidt OPP-selskabet opfylder forpligtelserne vedrørende praktikanter og elever, og/eller om OPP-selskabet er eller har været berettiget til ikke at efterleve aftalen, jf. i det hele pkt. 1.8, kan Bestiller afkræve OPP-selskabet en dokumenteret redegørelse om, hvorledes forpligtelserne er opfyldt Entreprenørens manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende praktikanter/elever Leveres en tilfredsstillende redegørelse, jf. punkt 1.8.6, ikke inden 10 Arbejdsdage, eller finder Bestiller fortsat, at OPP-selskabet ikke har opfyldt forpligtelserne i pkt. 1.8, vil OPP-selskabet være i misligholdelse af Aftalen. Retter OPP-selskabet ikke uden ugrundet ophold for sig, kan Bestiller - efter skriftligt påkrav gøre en af følgende sanktioner gældende; at kræve bod stor kr ,- eksklusive moms pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som OPP-selskabet efter pkt skal beskæftige, indtil den del af nærværende aftale, der er misligholdt, er opfyldt eller at ophæve kontrakten. OPP-selskabet skal uden ugrundet ophold meddele Bestiller, hvis OPP-selskabet ikke kan opfylde forpligtelserne vedrørende praktikanter/elever. Skønner Bestiller efter en saglig og nøje overvejelse - at OPP-selskabet skulle have afgivet en sådan meddelelse, men at dette ikke er sket, kan Bestiller meddele OPP-selskabet, at der skal gives meddelelse eller handles jf. punkt Sker dette ikke, kan Bygherren - efter skriftligt påkrav gøre en af følgende sanktioner gældende; at kræve bod stor kr ,- eksklusive moms pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som OPP-selskabet efter pkt skal beskæftige, indtil den del af nærværende aftale, der er misligholdt, er opfyldt, eller 14

16 at ophæve Aftalen. Kan det ved Aflevering hhv. Aftalens ophør konstateres, at OPP-selskabet ikke i det væsentlige har efterlevet kravene vedrørende praktikanter og elever, kan OPP-selskabet pålægges bod svarende til kr ,- eksklusive moms pr. manglende årsværk. Der kan pålægges bod pr. tiendedel årsværk, hvorefter der f.eks. for manglende 0,5 årsværk beregnes bod svarende til kr ,- eksklusive moms.. 15

17 2. Samarbejdet 2.1 Samarbejdsmodel Parterne er forpligtede til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med forretningsorden for samarbejde, jf. bilag Dokumentation I kravspecifikationen, jf. bilag 1, og i forretningsorden for samarbejde, jf. bilag 4, er angivet, hvilken dokumentation vedrørende Aktivet og Driftsfasen, som OPP-selskabet skal levere til Bestiller. Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til Bestiller. Bestiller har ret, men ikke pligt, til at kommentere den fremsendte dokumentation. Bestiller oplyser løbende og loyalt OPP-selskabet om kritisable forhold, som Bestiller måtte blive opmærksom på. Det forhold, at Bestiller kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved OPP-selskabets forpligtelser og ansvar i henhold til Aftalen. 2.3 Bestillers kontrol Bestiller har ret, men ikke pligt, til at føre løbende kontrol med OPP-selskabets ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal indgå i ydelserne, herunder også ydelser og leverancer leveret af OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at lade kontrollen udføre af tredjemand. OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for OPPselskabet. OPP-selskabet skal yde Bestiller praktisk bistand og være imødekommende i forbindelse med Bestillers kontroltiltag. 2.4 Parternes oplysninger Bestiller indestår for, at oplysningerne i bilagene er korrekte, medmindre oplysningerne stammer fra OPP-selskabet eller det fremgår af bilaget, at oplysningerne alene er til orientering. Hvis OPP-selskabet bliver opmærksom på forkerte, uoverensstemmende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene, er OPP-selskabet forpligtet til uden ugrundet ophold at søge forholdet afklaret hos Bestiller. Sker dette ikke, er OPP-selskabet afskåret fra at gøre krav gældende over for Bestiller, der skyldes sådanne forkerte, modstridende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene. 16

18 Bilag 0 indeholder beskrivelser af forhold på Glostrup Hospital på tidspunktet for konkurrenceudsættelsen af nærværende Aftale. Bestiller bærer ansvaret for rigtigheden af de i bilag 0 anførte oplysninger. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at oplysningerne i bilag 0 afviger fra virkeligheden, og sådanne afvigelser har direkte økonomisk indvirkning på OPP-selskabets business case, jf. kalkulationsgrundlaget i bilag 2, er OPP-selskabet berettiget til kompensation. Parterne er dog enige om, at der ikke ydes kompensation for mindre afvigelser, ligesom Parterne er enige om, at der ikke ydes kompensation, hvis der er tale om åbenbare afvigelser, som OPPselskabet burde have afdækket i forbindelse med udbudsprocessen, herunder orienteringsmøderne, eller ved igangsættelsen af opgaven. Såfremt OPP-selskabet har behov for yderligere oplysninger fra Bestiller i forbindelse med Aftalens udførelse, kan OPP-selskabet anmode herom. I anmodningen skal OPP-selskabet anføre, dels hvilke oplysninger der efterspørges, dels hvornår oplysningerne skal bruges. Bestiller er forpligtet til så vidt muligt at meddele sådanne oplysninger til OPP-selskabet uden ugrundet ophold. Såfremt Bestiller ikke kan fremskaffe oplysningerne inden for den tidsfrist, OPPselskabet har fastsat, skal Bestiller meddele OPP-selskabet, hvornår oplysningerne forventes fremsendt. Bestiller er ikke forpligtet til at meddele oplysninger, som Bestiller ikke selv er i besiddelse af. Bestiller hæfter ikke for sådanne oplysninger, medmindre OPP-selskabet i sin meddelelse har anmodet om, at Bestiller garanterer indholdet af oplysningerne og Bestiller har indvilget heri. OPPselskabet bærer således ansvaret for at verificere sådanne oplysninger ved egne undersøgelser. Bestiller og OPP-selskabet skal loyalt og uden ugrundet ophold meddele hinanden om alle forhold, der er af betydning for Aftalen og for brugen af Aktivet. 2.5 OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører Såfremt Bestiller i medfør af punkt 3.1 eller punkt 3.2 er berettiget til at lade ændringsarbejder udføre af tredjemand, er OPP-selskabet forpligtet til loyalt at samarbejde med tredjemand og give tredjemand adgang til Aktivet, i det omfang dette er nødvendigt for at tredjemand kan udføre ændringsarbejderne. OPP-selskabet skal til tredjemand udlevere alle de for ændringsarbejderne nødvendige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kopier af projekteringsmateriale, KS-materiale og andre instrukser og vejledninger, som er i OPP-selskabets besiddelse. Udlevering skal ske hurtigst muligt og senest 14 Kalenderdage efter Bestillers skriftlige anmodning herom. 17

19 3. Ændringer og optioner 3.1 Bestillers ændringsret Generelt Bestiller kan i medfør af Aftalen kræve ændringer i OPP-selskabets ydelser i form af mer- og mindre ydelser samt ændringer i karakteren af de aftalte ydelser, både i Bygge- og anlægsfasen og i Driftsfasen. Dette forudsætter dog, at ændringerne ligger inden for rammerne af de behov hos Bestiller, som skal dækkes af de udbudte ydelser. Dette gælder tilsvarende, hvis Bestillers behov måtte ændre sig inden Ophørsdagen. Bestiller kan eksempelvis kræve, at der sker ændringer i, eller tilbygninger til, Aktivet, for at imødegå nye eller udvidede behov hos Bestiller, hvis disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ligeledes kan Bestiller kræve ændringer i Driften i form af udvidede eller nye ydelser i Driftsfasen, hvis disse ydelser skal opfylde nye eller udvidede behov hos Bestiller, forudsat disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ændringerne kan dog ikke berøre kontraktens overordnede karakter. Ændringerne kan være, men begrænser sig ikke til, følgende: Ændringer i nødvendig spildevandskapacitet Ændringer i spildevandskvaliteten Ændringer af installationer og føringsveje som følge af ombygninger relateret til andre projekter Udvidelse til nye bygninger Ændringer som følge af ukendte forhold i jord Bestillers meddelelse om ændringskrav skal angive baggrunden for ændringskravet samt beskrive ændringsarbejdet så detaljeret, at OPP-selskabet kan prissætte ændringsarbejdet i overensstemmelse med punkt Derudover skal Bestiller angive, hvornår ændringsarbejdet ønskes udført. OPP-selskabet skal snarest efter modtagelsen af Bestillers ændringskrav oplyse eventuelle økonomiske konsekvenser for Anlægssummen og Servicebetalingen eller den kontante betaling, jf. punkt OPP-selskabet skal endvidere oplyse eventuelle tidsmæssige konsekvenser af ændringskravet, herunder eventuel påvirkning af Ibrugtagning eller Aflevering. De økonomiske konsekvenser skal beregnes i overensstemmelse med punkt Det præciseres, at ændringer kan føre til både mer- og mindrebetaling, og at OPP-selskabet er forpligtet til at foretage loyale beregninger, uanset om der er tale om mer- eller mindreydelser. Endelig skal OPP-selskabet fremkomme med forslag til justering af betalingsmekanismen, jf. bilag 3, i det omfang ændringerne giver anledning hertil. Bestiller har ikke ret til at kræve ændringer, der medfører fradrag på mere end 18

20 10 % af Anlægssummen, eller 10 % af Servicebetalingen, uden samtidig at kompensere OPP-selskabet for mistet fortjeneste, mistet dækningsbidrag samt ekstra finansieringsomkostninger som følge af den reducerede ydelse. Modsat kompenseres OPPselskabet således ikke for disse forhold ved ændringer på mindre end de anførte grænser. Bestiller har efter modtagelsen af oplysningerne fra OPP-selskabet ret til at meddele, enten at ændringerne alligevel ikke ønskes udført, eller at ændringerne kun ønskes udført i modificeret form. Bestiller skal i så fald kompensere OPP-selskabet for OPP-selskabets udgifter til at belyse de ændringer, der alligevel ikke ønskes udført. Når Bestiller har godkendt ændringerne, indarbejdes de økonomiske konsekvenser heraf i bilag 3. Ændringer i Driftsfasen betales kontant af Bestiller i henhold til punkt Ændringer af Aktivet, der betales kontant i henhold til punkt 6.2.1, tilhører Bestiller. Såfremt værdien af ændringer, som Bestiller betaler kontant, overstiger 5 % af Anlægssummen, reguleres de i punkt 6.4, punkt 6.5 og bilag 6 omtalte sikkerheder således, at den del af ændringens værdi, der overstiger 5 % af Anlægssummen, medregnes ved beregning af garantibeløbet. Hvis ændringerne har konsekvens for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.2, og/eller Afleveringstidspunktet, jf. punkt 4.4, og Bestiller fastholder sit ændringsønske, skal Parterne skriftligt aftale et nyt Ibrugtagnings- og/eller Afleveringstidspunkt. Indgås en sådan aftale ikke, skal de aftalte Ibrugtagnings- og Afleveringstidspunkter og Ophørsdagen, jf. punkt 5.1, anses for rykket i det rimelige omfang ændringen giver anledning til. Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af ændringer, som Bestiller ønsker, ikke medfører forsinkelse af arbejdets udførelse, Ibrugtagning eller Aflevering. OPPselskabet er forpligtet til, for så vidt det er praktisk muligt, at indpasse ændringskrav, således at disse kan udføres med lavest mulige omkostninger og tidsmæssige implikationer. Bestiller er ikke berettiget til at reducere ydelserne med henblik på, at ydelserne skal udføres af Bestiller selv eller andre, som Bestiller måtte ønske at sætte i OPP-selskabets sted, jf. dog punkt og punkt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen I Bygge- og anlægsfasen forestår OPP-selskabet alle ændringsarbejder. Dette gælder ikke, hvis Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet, hvorved ændringsarbejdet også kan udføres af tredjemand. Hvis Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav er urimeligt og væsentligt overstiger markedsniveauet har Bestiller ret til at henvise prisfastsættelsen til voldgiftsbehandling jf. punkt 13. Hvis de økonomiske konsekvenser for Anlægssummen af de samlede ændringer i Bygge- og anlægsfasen overstiger 5 % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at ændringerne betales kontant i henhold til punkt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP. Rettelsesblad 7 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup som OPP Rettelsesblad 7 17. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 7... 3 1.1 Rettelse til OPP-aftalens punkt 3.1.1,...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 1 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 1 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 1... 3 1.1 Rettelse til Aftalens punkt 6.6 Forsikring...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere