TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø"

Transkript

1 TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge København S CVR: DK Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf Mobil Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø For: Ejerforeningen Willemoesgade 32-36

2 Side 2/38 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ejendomsidentifikation...3 Eksisterende forhold...4 Rapportens indhold...4 Rapportens hensigt...4 Bygningsdelenes tilstand for den samlede ejendom...5 Hovedkonklusion...6 Vedligeholdelse fremover Tagværk Kælder / fundering Facade / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Port / gennemgang Etage-adskillelser WC / bad Køkken Varme-anlæg Afløb Kloak Vand-installation Gas-installation Ven-tilation El- / svagstrøm Øvrige ombygnings-arbejder Private friarealer Bygge-plads...26 Budget for drift og vedligeholdelse. Tal i 2009 priser ekskl. moms...27 Fotos...29

3 Side 3/38 Ejendomsidentifikation Adresse/ejendomsnr.: Willemoesgade 32-36, ejendoms nr Ejer: Postnr./by: 2100 København Ø Matrikel: 1795 Udenbys Klædebo Kvarter, København Kontaktperson: Anne Marie Christensen Ejere / lejere / ejendommens brugsforhold Bygning nr. ejere / lejere Brugsforhold Ejerlejligheder Bolig, gårdanlæg og kælder Følgende materiale er anvendt ved registreringen BBR-ejermeddelelse Udskrevet 12. august Billedmateriale - Rapporter Ingen. Tegningsmateriale Udskrevet fra foreningens hjemmeside Energiforhold Ingen Personer Møde, fremvisning mv. ved Anne Marie Christensen og Søren Mølbak Tegninger Etageplan, facade m. snit Webside

4 Side 4/38 Eksisterende forhold Ejendommen er opført i 1908 i 5 etager med kælder og loftrum. Loftrum er udnyttet til beboelse og kælder benyttes til varmecentral, cykelkælder og pulterrum. Ejendommen er opført som hjørnebebyggelse med 3 opgange og ca. 30 lejligheder. Iht. BBR meddelelse er det bebyggede areal 623 m² og det samlede boligareal i bygningen er m² Bygningen er opført i blankt murværk på gård- og gadesiden dog med malet gårdfacade. Tagkonstruktion er københavnertag med eternitskifer og varmt tagpaptag. Rapportens indhold På foranledning af v/ bestyrelsesmedlem Anne Marie Christensen, har bygningskonstruktør Stefan T. Nielsen, OBH Rådgivende Ingeniører A/S den 13. og 17. august 2008 foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen beliggende Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Bygningsgennemgangen beror på en overordnet besigtigelse af ejendommens konstruktioner og bygningsdele, herunder kældre og lofter. Der er ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, der kræver destruktive indgreb i bygningsdele. Facader og tagoverflader er set fra gadeniveau, fra tagvinduer og fra den flade del af taget. Der er endvidere foretaget en besigtigelse af udvalgte dele af ejendommens vand-, varme og afløbsinstallationer. Disse forudsættes at være udført i overensstemmelse med de myndighedskrav, der var gældende på det tidspunkt installationerne blev udført. Derudover er ejendommens fællesarealer, herunder for- og bagtrapper, besigtiget. WC / bad, køkkener og lejligheder er besigtiget stikprøvevis. Der er ikke udført undersøgelser af kloakledninger og de tekniske installationer er ikke afprøvet. Bygningernes funderingsforhold og evt. forurening på ejendommen er ikke undersøgt nærmere. Rapportens hensigt Hensigten med tilstandsrapporten er at give ejendommens ejer en kvalificeret vurdering af den overordnede tilstand af ejendommens bygningsdele og fælles tekniske installationer. På basis heraf er der opstillet et forslag til en hensigtsmæssigt driftog vedligeholdelsesplan med tilhørende budget, baseret på bygningsmæssigt og økonomisk optimale løsninger. Såfremt rapportens forslag følges, vil ejendommen være i god vedligeholdelsmæssig stand, og risikoen for grove akutte skader minimeres. Herved kan de fremtidige fælles drift- og vedligeholdelsesomkostninger budgetteres på et mere sikkert grundlag. Det er en forudsætning herfor, at foreningen udover det herværende 10 års budget udarbejder et langtidsbudget. I dette langtidsbudget må indgå udgifter til Nyt skifertag (kr ,-) Hensættelse hertil kommer udover det 10 års budget, som er i denne rapport.

5 Side 5/38 Skemaet viser bygningsdelenes tilstand for den samlede ejendom De enkelte bygningsdeles tilstand overordnet vurderet i forhold til, hvad man kan forvente af ejendomme af den aktuelle type og alder: Over middel: Anvendes, hvor bygningsdele er i almindelig god stand, og der således ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder indenfor de nærmeste år. Middel: Anvendes, hvor mindre vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre forfald og for at sætte bygningsdele i acceptabel stand. Under middel: Anvendes, hvor bygningsdele er i en sådan forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. Nr. Bygningsdele Over middel (OM) Middel (M) 01 Tagværk - X - 02 Kælder / fundering - - X 03 Facader / sokkel - - X 04 Vinduer - - X 05 Udvendige døre - X - 06 Trapper - - X 07 Port / gennemgang Etageadskillelse - X - 09 WC / badrum Køkkener Varmeanlæg X - 12 Afløbsinstallation - - X 13 Kloak - X - 14 Vandinstallation - - X 15 Gasinstallation Ventilation - X - 17 El- / svagstrøm X Øvrige ombygningsarbejder X Private friarealer X Byggeplads Under middel (UM)

6 Side 6/38 Hovedkonklusion Ejendommens tilstand er middel (med pil nedad ) Udvendigt fremstår ejendommen lettere slidt, og der bør afsættes penge til forholdsvis store projekter. De vigtigste opgaver at tage fat i er dem, der kan forhindrer nedbrydning af ejendommens bygningsdele. Fugt er bygningens fjende nr. 1 og bør altid elimineres først. Nedenstående prioritering samt budgettet er opstillet ud fra et byggeteknisk optimalt behov. Der er ikke taget hensyn til, om det er realistisk at afsætte midler til de relativt store udgifter indenfor en 10 årig periode. Kan midlerne afsættes, vil huset efter perioden fremstå i en stand, der svarer til over middel, og vedligeholdelsesudgifterne vil derefter være på et væsentligt lavere niveau. Vedligeholdelse fremover Første prioritet er: 1. Udbedring af skader i tag over opg. 32 og 36 tv. 2. Vinduer og døre, herunder: fuger, maling, snedkerarbejder, sålbænke evt. udskiftninger 3. TV-inspektion af kloakledninger. 4. Undersøgelser og evt. udbedringer af fundament under vægge ved varmecentralen. 5. Nyt kælder gulv ved varmecentral 6. Nyt trappeløb på bagtrappe opg. 36 tv. 7. Udskiftning af faldstammer og vandrør 8. Renovering af bagtrapper (pudsreparationer) 9. Nye lyskasser og renovering af værn 10. Renovering af bagvant mod nr. 30 Anden prioritet er: 1. Renovering af gårdfacade 2. Rensning af aftrækskanaler 3. Renovering af bagtrapper (malerbehandlinger) 4. Omfugning gadefacade Særlige forhold 1. Kældergulve er flere steder hultlydende. Årsagen til dette kendes ikke. Kan muligvis skyldes utæt kloakledning. 2. Jord, som bortskaffes fra matriklen i forbindelse med eventuel opgravning af kældergulve, skal regnes for at for at være klasse 3-4 jord. Dette kræver jordanalyser samt afgift til deponering. Denne situation skal gennemgås med jordentreprenør, idet denne post kan blive meget bekostelig, såfremt dette ikke håndteres korrekt/fornuftigt. Udgifter til dette indgår ikke i budgettet i denne rapport.

7 Side 7/38 01 Tagværk Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Tagbelægning Tagbelægninger er generelt i god stand der er udført nyt tagpaptag som uventilleret varm konstruktion. Eternitskifer er ikke af nyere dato men fremstår i udmærket stand. Det vurderes at der er ca. 10 års restlevetid i skiferbelægning med løbende vedligehold. Løbende vedligehold og udbedring af akutte skader. Der er dog to knudepunkter der skal undersøges nærmere og udbedres. Tagpap Inddækning Tagrender I lejlighed 36, 4. tv. er der trængt vand ind i soveværelse omkring overkanten af vinduespartiet. Det vurderes at vand ikke er kommet ind gennem vinduesfuge, men ind gennem utætheder i tag over lejligheden. Der kan udefra konstateres huller i tagpapbelægning over lejlighed. Over trappeopgang i nr. 32 er der en utæthed hvor der løber vand bagom tagrende og ned af facaden. Generelt er tagrender og nedløbsrør i god stand, dog: - har tagrende ikke korrekt fald mod nedløb hvor der samles vand i en lunke mellem opg. 34 og 36 på gadesiden. Tagpapbelægning over lejligheden udskiftes og der udføres samtidig korrekt zinkinddækning mod tagrende i stedet for nuværende tagpap der er foldet ned i tagrende. Der bør optages et antal skiffersten i overgangen mellem skotrende, tagbelægning og tagrende for at skaden kan afdækkes. Sandsynligvis skal skotrende eller zinkinddækning ved tagrende repareres. Tagrende demonteres og rendejern oprettes så der er korrekt fald mod nedløb. M 1 stk UM 1 stk UM 1 stk lbm er nedløbsrør på nederste 2 m ved portgennemgang udført i zink og ikke stål som øvrige, der er mindre skade på studs mod terræn. Nederste del af nedløbsrøret udskiftes til galvaniseret stålrør som øvrige. M 01 Tagværk i alt ,5 lbm 7.500

8 Side 8/38 02 Kælder / fundering Lyskasser Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Lyskasser er fulde af møg og det er sandsynligt at flere afløb er tilstoppede. Oprensning af lyskasser og inspektion af afløb udføres min. én gang om året, gerne før vinterperioden. 7 stk Kælderværn Fundament Flere lyskasser har yderst begrænset restlevetid. Lyskasserne er opmurede med alm. mursten mod terræn. Disse teglsten er flere steder ved at falde ud og der er risiko for sammenstyrtning. Enkelte værn ved kældertrapper på gadesiden er løse og skæve. Værn er ligeledes præget af begyndende overfladetæringer. Der ikke tegn på større fundamentsætninger visualiseret i form af revner i ydervægge. Der er dog relativt kraftige revner i de indvendige vægge omkring varmecentralen i kælder. Revner er sandsynligvis forårsaget af sætninger i fundament under disse vægge. I dette område af kælderen er gulvene også kraftigt revnede og med sætninger. Der bør udføres nye lyskasser, som med fordel bør udføres af beton støbt på stedet. Øverste sten på lyskasser af granit og afdækningsriste kan genanvendes. Kælderværn eftergås med henblik på fastgørelse. Værn afrenses for rust og malerbehandles. 6 stk. renoveres 1 stk. udskiftes 1 stk. mangler og der opsættes et nyt værn Der bør foretages yderligere undersøgelser af disse sætninger der kan danne grundlag for en eventuel udbedring. Der bør udføres geotekniske undersøgelser omkring kældervægge Der afsættes et beløb til disse undersøgelser samt et beløb til eventuelle udbedringer. UM 7 stk M 8 stk UM 1 stk. 1 stk Kælderrum Generelt fremstår kælderen tør, dog med områder der er meget fugtige. Især gulvarealer fremstår flere steder fugtige. (se 08 etageadskillelser) Vægge Puds på vægge i kælderhalse og kælderrum er flere steder i meget dårlig stand. Med den nuværende anvendelse af kælderen, er der ikke et stort behov for at lave gennemgribende pudsrenoveringer. Der er dog områder der bør repareres. Der afsættes beløb til løbende udbedringer der bør udføres på mest trængende områder hvert 2. år. Der skal anvendes specialpuds med gode fugttekniske egenskaber eks. Kefa drænpuds. ( UM 25 m² Kælder / fundering i alt

9 Side 9/38 03 Facade / sokkel Sokkel Overfladebehandling Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Sokkel i gårdrum er præget af løst puds. Der er større områder hvor pudsen er hultlydende ved bankeprøve. Dette er tegn på manglende vedhæftning. Malerbehandling af gårdfacade er træt, men udført med korrekt malingstype. Der er kun mild afsmitning af maling og løst maling enkelte steder. Sokkelpuds nedhugges og der pudses ny sokkel. Løs maling afrenses og der udføres nødvendige reparationer af fuger o. lign. Ny malerbehandling udføres med samme malingstype som eksisterende. UM 25 m² Revner Bagvant mod nr. 30 Der er en del sætningsrevner på gårdfacade. Disse bør udbedres så der ikke opstår risiko for vandindtrængen og dermed frostsprængninger. Bagvant mod nr. 30 er præget af løse fuger og en del forvitrede sten. Der er en nedbrydende proces i gang på facaden hvor fuger og mursten opfugtes pga. den åbne overflade og der er derfor risiko for frostsprængninger. Fuger udkradses og der indstøbes rustfri armeringsjern. Arbejdet udføres i forbindelse med malerbehandling af facaden. (antal er baseret på et skøn da det ikke er muligt at konstatere alle revner fra terræn) Facaden bør renoveres og som minimum bør fuger udfræses og omfuges og defekte sten udskiftes, så facaden fremstår tæt. En eventuel overfladebehandling vil pynte, men denne vil skulle vedligeholdes jævnligt. M 950 m² UM stk UM 225 m² Alternativt kan der opsættes facadeisolering med puds. En dyrere løsning, men hvor der ikke er behov for at reparere fuger. Facadeisolering vil give energibesparelser. Facadeisolering kan udføres for ca ekskl. stillads. ( Sokkelfuger Fuger mellem sokkelsten af granit er flere steder manglende. Fuger udkradses og der omfuges. Fuger Mørtelfuger på gadefacade er løse og porøse. Det kan konstateres at tidligere udført omfugning ikke er udført korrekt. De gamle fuger er ikke udkradset dybt nok og nye fuger har derfor dårlig eller ingen vedhæftning. Der udkradses til 30 mm dybde og omfuges med egnet mørteltype. UM 1 stk UM 950 m² Facade / sokkel i alt

10 Side 10/38 04 Vinduer Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Vinduer Foreningens vinduer trænger til malerbehandling og omfattende reparationer. Vinduer i kælderniveau og i trapperum er i dårlig stand. Ca. 25 m² kældervinduer på gadeside Ca. 20 m² kældervinduer på gårdsiden Ca. 60 m² trappevinduer på gårdsiden Der udføres snedkereftergang og malerbehandling af vinduerne. Der vil være behov for forskellige udbedringer, herunder gererel justeringer, udskiftning af rammer (evt. hele vinduer), reparation af kitfalse og udskiftning af ruder. Vinduer eftergås og malerbehandles hvert 7. år. Vinduer Sålbænke og fuger Spejl Enkelte af ejeres vinduer er i en sådan stand at disse skal repareres og males snarest. Flere af de besigtigede vinduer er oprindelige eller ældre type med forsatsrammer. Denne type vinduer er typisk af meget god kvalitet, men de kræver vedligehold som alle andre bygningsdele. Det er også i ejeres egen interesse at vedligeholde vinduer da disse generelt har stor indflydelse på energiforhold og salgspriser. Sålbænke og kalfatringsfuger under vinduer i kælderniveau er flere steder ødelagte eller decideret manglende. Mellem sålbænk og fortov er der en del revner/åbninger der tillader vandindtrængen. I Willemoesgade 34, st.tv. er der ved vinduesudskiftning ikke blevet udført spejl over vinduer mod gården. 2 stk. er helt manglende og 1 stk. er i dårlig stand. Flere vinduer i kælderniveau er i så dårlig stand at en egentlig udskiftning af alle vinduerne bør overvejes. Foreningen bør tage aktion på dårligt vedligeholdte vinduer så disse ikke kan være årsag til følgeskader på foreningens ejendom. I følgende lejligheder bør vinduer males/vedligeholdes snarest: Willemoesgade 32: st.th., 2. tv., 3.tv., 4.tv. Willemoesgade 34: st. th., 1.th., 2.th., 4. tv. Willemoesgade 36: 1.tv., 2.tv., 2.th., 3.tv. Eftergang af murer der udfører ny sålbænk hvor disse mangler og udfører nye kalfatringsfuger. Revner /åbninger eftergås og repareres ligeledes af murer. Dette arbejde kan med fordel koordineres med arbejder på kældervinduer. Beboer bør få spejl udført da der pt. er en væsentlig kuldebro og samtidig er murværket udsat for vejrliget. Ubehandlede spejl bør malerbehandles. UM 105 m² M ingen udgift for ejerforeningen UM 1 stk I 34, 1.tv. og 34, 2. tv er spejl udført af krydsfiner der mangler malerbehandling. ingen udgift for UM ejerforeningen 04 Vinduer i alt

11 Side 11/38 05 Udvendige døre Døre Fuger Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Døre i gårdrum til trapper og kælder fremstår slidte og med besværede åbningsfunktioner. 9 døre på gårdsiden 7 døre på gadesiden Kalfatringsfuger omkring døre er løse og flere steder helt udfaldet. Døre bør malerbehandles og eftergås af snedker. Døre bør malerbehandles hvert år afhængig af slidtage. Der udføres nye fuger omkring døre. M 16 stk M 80 lbm Udvendige døre i alt

12 Side 12/38 06 Trapper Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Hoved- Bag- Hovedtrapper i generelt i flot stand. Der er dog enkelte reparationer af gulvbelægninger. Bagtrapperum er i meget dårlig stand og bærer præg af manglende vedligehold gennem en længere årrække. Løs flig af linoleumbelægning limes til underlag. Revne i terrazzo belægning ved opgangsdør i nr. 32 ophugges og omstøbes af terrazzo firma Trapperum totalrenoveres, dvs. pudsreparationer, spartling af vægge indfræsning af el og malerbehandling. (4 stk. á ) OM 1 stk. 0,5 m² Løb Der er tegn på tidligere fugtskader og det vurderes at der også er angreb af skimmelsvamp. Der kan ikke pt. konstateres fugt i konstruktioner. Det skal dog bemærkes at ikke aktive / tørre skimmelangreb stadig kan afgive toksiner. Trappeløb (nr. 36 tv.) fra st. til kl. er angrebet af kraftigt råd/svamp. Enhver færdsel på løb fra st. til kælder frarådes af sikkerhedsmæssige årsager. Alternativt kan trapperum udbedres så disse fremstår anvendelige og rå men uden malerbehandling. I så fald udføres der blot pudsreparationer og malerbehandlinger kan udføres på et senere tidspunkt. (4 stk. á ) Trappeløbet bør afspærres. Der bør udføres ny støbt trappeløb. I forbindelse med nedrivning af trappeløb bør der foretages undersøgelser af svampeekspert der kan definere omfanget af råd/svamp. UM 4 stk UM 1 stk Trapper i alt

13 Side 13/38 07 Port / gennemgang Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Intet at bemærke, porten til gårdareal er underlagt gårdlauget. 07 Port / gennemgang i alt 0

14 Side 14/38 08 Etageadskillelser Gulve Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Gulve i kælder omkring varmecentralen er kraftigt revnede og med store sætninger. Gulvbelægninger opbrydes og der støbes ny armeret gulvbelægning på korrekt opbygget lag af isolering og kapillærbrydende fyld Bjælker Træbjælker i dæk over kælder er angrebet af råd. Der er monteret patroner i flere bjælkeender. I forbindelse med undersøgelser og evt. udbedring af fundamenter (se 02 fundament) vil udbedring af kældergulve indgå. Inspektion af træbjælker samt udskiftning af Boracol patroner efter behov. UM 50 m² M 1 inspektion Etageadskillelser i alt

15 Side 15/38 09 WC / bad Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt WC og badrum er af varierende alder, typer og størrelser. Det er i foreningens interesse at WC / badrum der istandsættes eller renoveres, udføres efter gældende anvisninger / reglement således at eventuelle vandskader med råd og svamp til følge undgås. Generelt skal det tilrådes at der ventileres grundigt fra badrum og især fra rum der ikke ligge op mod ydervæg og dermed har vindue til det fri. M 09 WC / bad i alt 0

16 Side 16/38 10 Køkken Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Køkkener er af varierende alder, typer og størrelser. Det er i foreningens interesse at køkkener der istandsættes eller renoveres, udføres efter gældende anvisninger / reglement således at eventuelle vandskader med råd og svamp til følge undgås. M 10 Køkken i alt 0

17 Side 17/38 11 Varmeanlæg Forsyningsrør Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Der henvises til energimærke for evt. forbedringsforslag. Der bør afsættes beløb til løbende udskiftning af tærede rør. Central Varmecentralen er ny og fremstår i rigtig flot stand. Dog er der ikke udført teknisk isolering af centralen. Teknisk isolering er bestilt hos entreprenør på besigtigelsestidspunktet. Der udføres servicering og rensning iht. leverandørens anbefalinger. M 1 stk OM 1 stk Varmeanlæg i alt

18 Side 18/38 12 Afløb Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Faldstammer Faldstammer af blandet alder og kvalitet. De ældre faldstammer er med en del tæringer. Der er ikke besigtiget en tilstrækkelig mængde faldstammer for at kunne danne grundlag for en generel vurdering. De ældre faldstammer vurderes at have meget begrænset restlevetid. Der bør udarbejdes et specifikt projekt hvor alle lejligheder besigtiges så dette kan danne grundlag for en egentlig plan for udskiftning. Ind til faldstammer udskiftes kan der forventes løbende vedligehold i form af rensning ved tilstopning og enkelte udskiftninger. Der afsættes beløb til løbende vedligehold. 1 stk Der afsættes beløb til udskiftning af 2 stk. køkkenfaldstammer og 2 stk. toiletfaldstammer samt 3 stk. fælles faldstammer. 2 stk. køk 2 stk. toil I forbindelse med udskiftning af faldstammer bør stigstrenge også udskiftes. Overslagspriser er ekskl. evt. retablering af køkken/toilet. 3 stk. fæll (UM) 12 Afløb i alt

19 Side 19/38 13 Kloak Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Der kan umiddelbart ikke beskrives forhold omkring kloakledninger da disse ikke er inspiceret. Der er dog indikationer på at kloakledninger kan være med lokale utætheder eller deciderede brist. Den ødelagte gulvbelægning i kælderrum samt opfugtning af kælder gulve- og vægge kan skyldes utætheder i kloakledninger. Der bør udføres tv-inspektion af samtlige kloakledninger under og omkring ejendommen. Der er medtaget pris på tv-inspektion, udgifter til evt. reparationer kommer ud over dette beløb. M 1 stk Kloak i alt

20 Side 20/38 14 Vandinstallation Stigstrenge Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Ældre stålrør med en del tæringer i kælder. Rørisolering er af varierende kvalitet og lever generelt ikke op til nutidens krav. Der bør udarbejdes et specifikt projekt hvor alle lejligheder besigtiges så dette kan danne grundlag for en egentlig plan for udskiftning. Varmt vand Vandmåler Der er ikke besigtiget en tilstrækkelig mængde rør for at kunne danne grundlag for en generel vurdering af husets vandinstallationer. Fremløbstemperaturen på det varme brugsvand er for lav. Temperatur i toppen af varmtvandsbeholderen er registreret til 50 C Der er ikke monteret individuelle vandmålere i lejlighederne. Der afsættes beløb til udskiftning af vandrør til køkken og toilet. Som omtalt under pkt. 12 bør faldstammer og stigstrenge udskiftes samtidigt. Overslagspriser er ekskl. evt. retablering af køkken/toilet. Afgangstemperaturen bør justeres så den ikke er under 55 C og temperaturen af det fremførte vand bør ikke være under 50 C ved fjerneste tapsted. Varmtvandstemperaturen bør ikke overstige 60 C af hensyn til kalkudfældning og korrosion samt risiko for skoldninger. Det anbefales at der monteres individuelle vandmålere. Københavns kommune yder op til 1.000,- i tilskud pr. lejlighed til og med år (UM) M 5 stk. stigstrenge Hvis det besluttes at montere individuelle vandmålere, bør arbejdet udføres i sammenhæng med en egentlig udskiftning af vandrør og faldstammer (hvor det også er pålagt at klargøre til målere). Der afsættes 1.200,- pr. måler ekskl. evt. tilskud. M 60 stk Vandinstallation i alt

21 Side 21/38 15 Gasinstallation Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Intet at bemærke. 15 Gasinstallation i alt 0

22 Side 22/38 16 Ventilation Varmefordeling Aftrækskanaler Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Der er monteret ventilationskanaler til fordeling af varme fra ejendommens varmecentral til øvrige rum i kælderen. I lejligheder formodes der at være en blanding af naturlige aftrækskanaler fra bad og køkken samt emhætter i køkkener. Det kan overvejes at montere motor på kanaler så varmen fordeles mere effektivt. OM 1 stk Afkast Flere af de observerede aftrækskanaler fremstår med beskidte riste. Ophobning af skidt og snavs hindrer en effektiv ventilation og medvirker til forringelse af indeklima. Enkelte beboere har udført ventilationsafkast gennem facaden mod gården. Disse afkast er udført med blandet kvalitet. Der bør udføres rensning af aftrækskanaler. I Willemoesgade 34, 4.tv. bør der monteres riste i huller således at der ikke opstår mulighed for fugles redebygning. I Willemoesgade 32, 4.tv. bør der ommures omkring ventilationsafkast så murværket ikke er åbent for vejrliget. M 5 stk M ingen udgift for ejerforeningen 16 Ventilation i alt

23 Side 23/38 17 El- / svagstrøm Relæ i trappeopgang Relæ i lejligheder Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Umiddelbart er der intet at bemærke til elinstallationernes tilstand. Der er ikke besigtiget el-installationer i lejligheder. Prøveknapper på HFI / HPFI afbrydere skal motioneres jævnlig eller mindst én gang om året. Dette udføres både i de individuelle lejligheder samt på ejendommens afbrydere. Det anbefales at der udføres el-tjek af autoriseret installatør ved salg af lejligheder. OM ingen udgift for ejerforeningen OM ingen udgift for ejerforeningen 17 El- / svagstrøm i alt 0

24 Side 24/38 18 Øvrige ombygningsarbejder Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Uanset ejendommens stand og den vedligeholdelsesmæssige indsats vil der altid opstå akutte og uforudsete skader. Der afsættes beløb som buffer til akutte skader OM Øvrige ombygningsarbejder i alt

25 Side 25/38 19 Private friarealer Vedbend Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Bevoksninger af Vedbend i gårdarealer op af overfladebehandlede ydervægge og vinduer kan ikke anbefales idet vedligehold gøres vanskeligt og generelt fordyres. Bevoksninger bør fjernes. Kan eventuelt udføres på arbejdsweekend. På facader med blankt murværk kan facadebeplantninger haver flere positive egenskaber. Brønde Vinduer og nedløbsrør skal under alle omstændigheder holdes fri for vækst. Sandfangsbrønde i gårdareal trænger til oprensning. Oprenses min. 1 gang årligt. Kan eventuelt udføres på arbejdsweekend. M ingen udgift for ejerforeningen M ingen udgift for ejerforeningen 19 Private friarealer i alt 0

26 Side 26/38 20 Byggeplads Stillads opsætning Registrering af tilstand Beskrivelse af aktivitet Stand Omfang Pris I alt Gårdfacade til malerbehandling Opsætning / nedtagning på gårdfacade 950 m² Gadefacade til omfugning Opsætning / nedtagning på gadefacade 950 m² Bagfacade renovering Opsætning / nedtagning på bagfacade 225 m² ,- pr. m² Stillads leje Gårdfacade til malerbehandling Gadefacade til omfugning Bagfacade renovering Leje af stillads gårdside Leje af stillads gadeside Leje af stillads bagfacaden 8 uger 10 uger 4 uger ,- pr. dag 20 Byggeplads i alt

27 Side 27/38 Budget for drift og vedligeholdelse. Tal i 2009 priser ekskl. moms Aktivitet Løbende vedligehold af tagbelægning Udbedring af skade i tagpaptag over 36, 4. tv Udbedring af skade omkring tagrende over tr. opg Tagrender Oprensning af lyskasser Nye lyskasser Renovering af kælderværn Fundament, undersøgelser Fundament, udbedringer Reparation af pudsskader i kælder Nyt sokkelpuds Ny overfladebehandling af gårdfacade Udbedring af revner i murværk på gårdfacade Renovering af bagvant mod nr Udbedring af sokkelfuger på gadeside Omfugning af gadefacade Diverse arbejder på foreningens vinduer Eftergang og udbedring af sålbænke og fuger Diverse arbejder på døre Nye fuger omkring døre Mindre reparationer på hovedtrapper Renovering af bagtrapper Nyt trappeløb på bagtrappe opg. 36 tv Renovering af kældergulve ved varmecentral Eftergang af bjælkeender Løbende vedligeholdaf varmerør Løbende udgifter i varmecentral Løbende vedligehold af faldstammer Udskiftning af faldstammer TV-inspektion af kloakledninger Individuelle vandmålere Udskiftning af vandrør Montering af motor på varmefordelingskanal Rensning af aftrækskanaler Buffer til uforudsete arbejder Stillads på gårdfacade til malerbehandling Stillads på gadefacade til omfugning Stillads på bagfacade Sum pr. år Gennemsnit pr. år

28 Side 28/38 Bemærkninger til budgetskema: Anførte priser er overslagmæssige baseret på erfaringstal. De bør sammenholdes med ejendommens egne erfaringer fra de seneste år. Prisniveauet for større arbejder forudsætter tilbud i konkurrence. Priserne er ekskl. uforudsete udgifter, der skal for større arbejder påregnes 10 % i tillæg. Priserne er ekskl. rådgiverhonorar, hvor dette er nødvendigt eller ønskværdigt. For rådgiverhonorar påregnes % i tillæg. Andel af diverse servicekontrakter på varmecentral o. lign. er ikke medregnet. Udgifter til jordanalyse og jorddeponering indgår ikke i dette budget.

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere