Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2010-2018"

Transkript

1 Holbæk Kommune Spildevandsplan November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7. september Der har i høringsperioden været afholdt 4 offentlige møder Den endelige vedtagelse af planen er annonceret i husstandsomdelte aviser i uge Spildevandsplan Udgiver: Holbæk Kommune Udgivelsesår: 2011 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Holbæk Kommune og EnviDan A/S Kort og grafik: Holbæk Kommune og EnviDan A/S Tryk: Holbæk Kommune Vedtaget dato: 9. november 2011 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Indhold Planens vedtagelse Administration af spildevandsplanen MÅLSÆTNINGER LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Plangrundlag Forhold til kommuneplan og lokalplaner Forhold til regionplan og indsatsplaner for grundvand Vandforsyningsplaner Forhold til Vandplanen (Miljømålsloven) RECIPIENTKVALITET RENSEANLÆG Strukturplan for renseanlæg Renseanlæg - status Offentlige renseanlæg SLAMHÅNDTERING HOVEDOPLANDE Audebo (AU) T Bybjerg (BY) T Gislinge (GI) T Gammel Tølløse (GT) T Hørby (HB) T Gl. Hagested (GH) T Hørby (HB) T Holbæk (HK) T Igelsø (IG) T Jyderup (JY) T Kirke Eskilstrup (KE) T Kisserup (KI) T Knabstrup (KN) T Kundby (KU) T Kvanløse (KV) T Kyringe (KY) T

3 7.17 Mørkøv (MØ) T Mårsø (MÅ) T Nr. Jernløse (NJ) T Næsby Landsby (NÆ) T Ordrup (OR) T Regstrup (RE) T Regstrup Huse (RH) T Stigs Bjergby (SB) T Sdr. Jernløse (SJ) T St. Merløse (SM) T Tølløse Søndersted (SN) T Skamstrup (SS) T Svinninge (SV) T Svinninge Sønder Asmindrup (SØ) T Tingtved-Borup (TB) T Tuse (TU) T Tølløse (TØ) T Udby (UD) T Ugerløse (UG) T Ulkestrup (UL) T Undløse (UN) T Udstrup (US) T Vipperød (VI) T LEDNINGSANLÆG Kloaksanering Dimensioneringsgrundlag og klimafaktor Maksimale befæstelsesgrader UDLØB OG BYGVÆRKER Udløb Vejarealer og ledningsanlæg med andet ejerskab Bygværker Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg Olieudskillere DET ÅBNE LAND Status Plan

4 Påbud om tilslutning til det offentlige kloaksystem Påbud om forbedret rensning Eksempler på rensemetoder ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Tømningsordning Udtræden af kloakforsyningen Tilslutningsret og pligt Manglende tilslutning Afledningsforhold Fra fælleskloak til separatsystem Tilslutningstilladelser Offentlig og privat kloak Kloakanlæg på privat areal Overtagelse af privat kloak TIDS- OG INVESTERINGSPLAN

5 TEKSTBILAG Bilag Beskrivelse 9.1 Dimensionering af bassiner og ledninger 10.1 Ejendomme udlagt til kloakering i planperioden SKEMABILAG Bilag Beskrivelse 1 Kloakoplande (status og plan) 2 Udløbsskema (status og plan) 3 Renseanlæg (status og plan) TEGNINGSFORTEGNELSE Tegningsnummer Mål Beskrivelse T : Oversigtskort - Recipienter T : Oversigtskort - Kloak T : Holbæk T : Nr. Jernløse, Ågerup T : Tølløse T : Knabstrup, Jyderup, Mørkøv T : Svinninge, Gislinge T : Gamløse, Udby, Kisserup T : Skamstrup, Holmstrup, Ulkestrup T : Ugerløse, Undløse T : St. Merløse T : Hagested, Mårsø T : Status, Nord T : Status, Syd T : Status, Vest T : Nedsivningskortlægning - Status, Nord T : Nedsivningskortlægning - Status, Syd T : Nedsivningskortlægning - Status, Vest - 5 -

6 Resumé Spildevandsplanen indeholder byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune. Spildevandsplanen sikrer dermed et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i den nye Holbæk Kommune. Renseanlæg Der drives i dag 21 offentlige renseanlæg i Holbæk Kommune. En del af disse anlæg er nedslidte og dyre i drift. Spildevandsplanen omfatter derfor en nedlæggelse af en række mindre renseanlæg og afskæring af spildevandet til større og mere tidsvarende renseanlæg. Efter 2018 er det planen at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages på 6 offentlige renseanlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå besparelser i form af reducerede driftsudgifter. I planperioden gennemføres desuden en række større projekter for at modernisere renseanlæggene, herunder en udbygning af Tornved og Tysinge Renseanlæg. Ejendomme i det åbne land Der er i de nye nationale vandplaner udpeget store områder i Holbæk Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. For at beskytte drikkevand, vandløb og søer, er det mange steder mest hensigtsmæssigt at foretage en kloakering af de fritliggende ejendomme eller samlede bebyggelser, så spildevandet ledes hen til moderne renseanlæg. Spildevandsplanen indeholder derfor en omfattende kloakering af ejendomme i det åbne land. Den samlede anlægsøkonomi for kloakering er ca. 215 mio. kr. for kloakering af samlede bebyggelser og 100 mio. for anden spredt bebyggelse. Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbud medlemskab af kloakforsyningen. I de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at den enkelte lodsejer ud fra en økonomisk betragtning typisk vil vælge ikke at indtræde i kloakforsyningen. Nykloakering og sanering I takt med behovet for nye bolig- og erhvervsområder vil der løbende ske en byggemodning af de i denne plan angivne nye urbane kloakoplande. I de ældre kloakoplande er der et stort behov for sanering af kloaksystemet. Holbæk Forsyning vil i de kommende år fortsætte fornyelsen af kloaksystemet, samt foretage separatkloakering af en række oplande, der i dag er fælleskloakerede. For at imødegå klimaforandringerne og den forventede øgede nedbørsmængde, vil der ved sanering og nykloakering i stigende omfang blive benyttet metoder, som omfatter lokal afledning af regnvand, i form af lokal nedsivning og lokal forsinkelse af vandafstrømningen

7 1 Indledning 1.1 Indhold Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og fastlægger således rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen indeholder byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune. Spildevandsplanen afløser spildevandsplanerne for fra de tidligere Holbæk, Tornved, Svinninge, Tølløse og Jernløse Kommuner og sikrer dermed et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i den nye Holbæk Kommune. I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter, for følgende områder: Renseanlæg Kloaksystem og kloaksanering Slamhåndtering Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en kortdel med tilhørende skemaer. Kortdelen omfatter: En oversigtsplan for recipienter (vandløb og søer): T01.00 En oversigtsplan for kloakoplande: T01.01 Detailplaner for de kloakerede byområder: T T02.10 Spildevandsforhold i det åbne land og krav til rensning af spildevand: T T03.03 Nedsivningskortlægning (egnethed for nedsivning på basis af jordart): T T04.03 Oversigtsplanen for kloakoplande viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme der er kloakerede og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienterne. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og hvilke ejendomme der forventes at være omfattet af de pågældende krav, samt en nedsivningskortlægning som viser muligheden for nedsivning baseret på jordartskort. Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipienterne fra de kloakerede byområder. 1.2 Planens vedtagelse Når spildevandsplanen er godkendt til offentlig høring af byrådet, fremlægges den offentligt i 8 uger, hvorefter eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009) skal det for spildevandsplaner klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af planen. Afgørelsen om der skal gennemføres en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af spildevandsplanen

8 1.3 Administration af spildevandsplanen I henhold til den nye vandsektorlov er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af Holbæk Forsyning. Spildevandsplanen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Holbæk Forsyning. Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er derfor fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Holbæk Kommune. Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder uanset om der er tale om Vandløbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet). I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold: Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland. Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke. Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten. Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Tilladelser til nedsivningsanlæg. Tilsultningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning Driftsforhold: Holbæk Forsyning I henhold til lovgivningen er Holbæk Forsyning forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse. De primære opgaver er: Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Drift af tømningsordningen. Bortskaffelse af slam. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Holbæk Forsyning. Udarbejdelse af betalingsvedtægt

9 2 Målsætninger I byrådets Strategi for Bæredygtig Udvikling (Lokal Agenda 21-strategi) fremgår det, at miljøpolitikken i Holbæk Kommune sikrer smukke, rene, sunde og grønne omgivelser og medvirker til et kontrolleret energiforbrug. Spildevandsrensning, reduktion af energiforbruget og anden forureningsbekæmpelse prioriteres højt. Det overordnede mål for spildevand er formuleret således i kommuneplanen: Byrådet vil arbejde for en miljøvenlig, effektiv og økonomisk rensning af spildevandet med henblik på opfyldelse af regionplanens og senere vandplanens målsætninger for vandforekomsterne. Strategi for Bæredygtig Udvikling, det overordnede mål for spildevand i kommuneplanen og klimaændringer medfører, at Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning skal arbejde tværfagligt og projektorienteret med tekniske, bæredygtighedsfremmende og arkitektoniske tiltag i den fysiske planlægning. Dette sker for at tage højde for de forventede øgede nedbørsmængder, og for at tilgodese behovet for øget grundvandsdannelse. Følgende mål skal derfor overholdes: Alt regnvand skal så vidt muligt tænkes ind i den fysiske planlægning som en ressource. Regnvandsbassiner skal så vidt muligt placeres og udformes således, at de udgør en herlighedsværdi i nærområdet. Den fremtidige belastning af kloaksystemet bør reduceres ved øget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstrømningen. Hvis nedsivning af regnvand er mulig, tilstræbes det at dette sker lokalt Al nykloakering skal som udgangspunkt separat- eller spildevandskloakeres. I forbindelse med kloaksaneringer skal der så vidt muligt separatkloakeres, eventuelt i kombination med lokal afledning af regnvand. Ved vandløb med risiko for sommerudtørring, tilstræbes det at aflede overfladevandet lokalt. Der skal tilskyndes til øget opsamling af regnvand til anden sekundær anvendelse, som f.eks. vandingsanlæg, wc-skyl eller tøjvask. Ved valg af nye anlæg og rensemetoder skal det sikres, at energiforbruget så vidt muligt nedbringes. Der skal sikres, at badevand ikke belastes med spildevand som medfører hygiejniske og sundhedsmæssige risici. De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, for driften af spildevandsanlægget, som primært relaterer sig til Holbæk Forsyning. Målsætningerne for Holbæk Forsyning kan ses på forsyningens hjemmeside:

10 3 Lov- og planlægningsgrundlag Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for : at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Holbæk Forsyning. at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Holbæk Forsyning. at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE) at Holbæk Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Ved spildevandsanlæg større end 30 PE skal anlægget godkendes af Miljøcenter Roskilde. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene. 3.1 Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt kapitel 3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Den kommunale spildevandsplan skal i henhold hertil beskrive: Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. Eksisterende og planlagte kloakeringsområder, med angivelse af om anlægget er privat eller offentligt ejet. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet. Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og tilslutningspligten helt eller delvis dvs. forhold omkring ind- og udtræden af kloakforsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak og, hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Yderligere skal det fremgå af spildevandsplanen om forsyningsselskabet er omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold ( 2, stk.1), hvilket er tilfældet, da Holbæk Forsyning er ejet af Holbæk Kommune. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser: Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og

11 3.2 Plangrundlag Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr 633 af 07. juni Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009 Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om Lov om afgift af spildevand. Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, som udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet Forhold til kommuneplan og lokalplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen for Holbæk kommune gælder for perioden I kommuneplanen fastlægges de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver hvordan bolig-, erhvervs-, service og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden, og fastsætter rammerne for hvordan udbygningen må foretages. En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter, og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Spildevandsplanens planlagte oplande er udlagt i henhold til kommuneplanen, med tilhørende tillæg. Kommuneplanen indeholder referencer til retningsliner i Regionplanen for det tidligere Vestsjællands Amt, der således påvirker spildevandsplanen for Holbæk kommune. Disse referencer er gældende frem til vandplanen træder i kraft Forhold til regionplan og indsatsplaner for grundvand Regionplanen 2005 var det tidligere Vestsjællands Amts overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplanen fik fra den 1. januar 2007 status som landsplandirektiv. Regionplanen indeholder således retningslinier, som er bindende for kommunernes planlægning. Derudover er der i regionplanen angivet en række opfordringer til kommunerne om blandt andet spildevandshåndtering. De relevante retningslinier for spildevandsplanlægningen er angivet herunder: Spildevand fra det åbne land Ved spildevandsudledninger fra både bysamfund og fritliggende ejendomme skal der sikres tilstrækkelig spildevandsrensning. Spildevand fra ejendomme under 30 PE skal som minimum renses i det åbne land svarende til den renseklasse, der gælder for det pågældende opland, hvis spildevandet bidrager til forureningen af vandløb og søer, hvor målsætningerne ikke er opfyldt. Spildevand fra samlet bebyggelse må ikke tilledes tilløb til søer. Dog kan der i oplandet til Tissø og Tystrup-Bavelse Søerne tilledes spildevand, såfremt spildevandets fosforindhold ikke overstiger 0.3 mg fosfor/l for anlæg større end 200 PE og højst 1 mg fosfor/l for anlæg mellem 30 og 200 PE. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser er der udpeget nitratfølsomme områder. Her er risikoen for nedsivning af nitrat til grundvandet særlig stor. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i nitratfølsomme områder. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der udgør en særlig risiko for forurening af grundvandet, så vidt muligt undgås. Som hovedregel gives ikke tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg større end

12 30 PE indenfor OSD-område. Regnbetingede udløb Ved regnbetingede udløb skal der sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at der ikke sker uacceptabel erosion eller forurening. Ved regnbetingede udløb skal desuden sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at fosfortilførslen til søerne begrænses. Renseanlæg For Isefjorden gælder følgende krav til udledning af kvælstof for alle renseanlæg større end 200 PE og til udledning af fosfor for alle renseanlæg større end 500 PE er: højst 4,0 mg kvælstof/l om sommeren højst 6,0 mg kvælstof/l om vinteren højst 1,0 mg fosfor/l. Yderligere gælder det, at fosforkoncentrationen i udløb fra spildevandsanlæg opstrøms søer skal være: højst 0,3 mg/l for anlæg større end 200 PE højst 1,0 mg/l for anlæg mellem 30 og 200 PE Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Ud over regionplanens retningslinier skal der tages hensyn til indsatsplaner for grundvandets beskyttelse. Indtil videre er der kun udarbejdet indsatsplan for Tølløse indsatsområde. Heraf fremgår, at der skal gennmføres en vurdering af de nedsivninganlæg, som ligger indenfor 300 meter beskyttelseszonen fra indvindingsboringer. For så vidt angår nye nedsivningsanlæg i det åbne land angiver Tølløse indsatsplan følgende: Da undersøgelser tyder på at terrænnære grundvandsmagasiner kan forurenes af nedsivningsanlæg vil det være uhensigtsmæssigt at give tilladelse til nedsivning i særligt sårbare områder med mindre end fem meter ler (korttemaet Stor sårbarhed i indsatsplanen). Ved etablering af nye nedsivningsanlæg anvender kommunen erfaringerne fra kortlægningen, så det sikres, at der ikke etableres nedsivningsanlæg i særligt sårbare områder med nedadrettet grundvandsstrømning. Det skal her bemærkes, at det største sammenhængende område i indsatsplanen for Tølløse er området nord for Brorfelde. For netop dette område angiver indsatsplanen at der bør kunne gives dispensation for nedsivning af spildevand fra små anlæg (mindre end 30 PE). Kloakrenovering Desuden angiver indsatsplanen for Tølløse, at der ved spildevandsplanens prioritering for undersøgelse og renovering af kloakledninger, skal foretages en høj prioritering af renoveringen i de sårbare områder med grundvandsdannelse og vandindvindingsinteresser, hvor kloakledningerne er placeret over grundvandsspejlet Vandforsyningsplaner Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Holbæk Kommune. Der forventes at foreligge en ny samlet vandforsyningsplan ved udgangen af Forhold til Vandplanen (Miljømålsloven) Den 14. januar 2010 indledtes høringsperioden for vandplanerne. Den er opdelt i to faser: Teknisk forhøring og offentlig høring. I en 8 ugers forhøring gennemgik de berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder planerne med tekniske øjne og afleverede høringssvar om bl.a. fejl og mangler i planerne. Staten har herefter opdateret vandplanerne og d. 4. oktober 2010 er planerne sendt i offentlig høring, der varer 6 måneder. Vandplanerne revideres med en 6-årig cyklus

13 Figur 3.1: Relationer mellem vandplan og sektorplaner. Efter den offentlige høring udarbejder By- og Landskabsstyrelsen de endelige vandplaner med indsatsprogrammer, som kommunerne skal udarbejde handleplaner efter Kommunerne skal udarbejde forslag til handleplaner senest 6 måneder efter vandplanerne er offentliggjort. Handleplanen skal nærmere redegøre for, hvorledes vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Handleplanerne skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage deres handleplaner senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort. De indsatser som beskrives i handleplanen skal herefter indarbejdes i spildevandsplanen. Spildevandsplanen er dermed et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste. Miljømålsloven giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men Vandplanen har betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til de regnbetingede udledninger og dermed prioritering af ændringer af kloaksystemet og kloaksaneringen

14 4 Recipientkvalitet Staten overvåger, om målsætningen i vandløbene er opfyldt. Dette gøres ved at sammenligne den politisk vedtagne målsætning med det såkaldte faunaindeks (DVFI). DVFI er et biologisk bedømmelsessystem, som inddeler vandløbskvaliteten i faunaklasser fra 1 til 7, som bestemmes ved indsamling af de smådyr som lever i vandløbet. Faunaklasserne vises i nedenstående tabel. Faunaindeks 7 til og 1 Svarer til: Praktisk taget uforurenet. Ret svagt forurenet. Overgangsform (mellem ret svagt forurenet og ret stærkt forurenet.) Ret stærkt forurenet. Overordentligt stærkt forurenet. Tabel 4.1: Faunaindeks jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, Når et vandløb ikke er særskilt målsat i regionplanen, gælder der en generel målsætning. Ifølge denne skal vandløbskvaliteten som minimum svare til en faunaklasse 5. Til brug for Vandplanerne, udarbejdede det tidligere Vestsjællands Amt en basisanalyse, som indeholder en vurdering af risikoen for at vandforekomsterne ikke vil kunne opnå målsætningerne inden Vandplanens kategorisering af forventet målopfyldelse for vandløb og søer i 2015 er tematiseret i figur

15 Figur 4.1: Tematisering af forventet opfyldelse af målsætning i 2015 for vandløb og søer. Se desuden tegning T01.00, hvor kortet tillige indeholder udløb fra renseanlæg og regnbetingede udløb. Det fremgår af basisanalysen, at kun omkring en fjerdedel af vandområderne forventes at kunne nå målene inden Vandplanen indeholder derfor en række indsatser, som er vurderet nødvendige for at nå miljømålene. Indsatserne er beskrevet i Vandplanen, som er inddelt efter hovedvandoplande. Holbæk Kommune er beliggende i følgende hovedoplande: Opland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Opland 2.1 Kalundborg. Opland 2.5 Smålandsfarvandet (et mindre område syd for Store Merløse) For så vidt angår spildevand i det åbne land svarer udpegningen i Vandplanen til den tidligere udpegning i Regionplan 2005, bortset fra at et område med direkte afstrømning til Holbæk Fjord ikke længere er udpeget til forbedret rensning. Spildevandsplanens indsatser Baggrunden for den forventede manglende målopfyldelse kan relateres til bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre faktorer, som ligger udenfor spildevandsplanens råderum. En oversigt over påvirkninger er oplistet nedenfor: Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen)

16 Dyrkning / landbrug. Faunaspærringer. Dårlig fysisk tilstand (reguleres delvist via spildevandsplanen). Opstemning. Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). Fysiske forandringer Spildevandsplanen skal forholde sig til de faktorer som relaterer sig til udledning af spildevand og eventuelle hydrauliske påvirkninger af følsomme recipienter. De virkemidler som der arbejdes med i spildevandsplanen er følgende: Optimering af renseanlæggene. Nedlæggelse af renseanlæg der vurderes utidssvarende. Nedlæggelse af overløbsbygværker, eller etablering af bassiner, ved udløb til recipienter der ikke overholder deres målsætninger. Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. Omlægning af kloaksystem fra fællessystem til separatsystem ved en række udvalgte byer. Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatkloak eller spildevandskloak. Kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. Af høringsudgaven til Vandplanen fremgår det, at det forventes, at indsatsen i form af forbedret spildevandsrensning i det åbne land vil være tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse for mange vandløbsstrækninger. Som udgangspunkt vil yderligere indsats derfor afvente resultatet af spildevandsrensningen i det åbne land. I forarbejdet til Vandplanerne er specifikt udpeget et antal udløb fra kloakanlæg, hvor der bør ske en indsats for forbedring af nuværende forhold. De angivne udløb er nærmere beskrevet i kapitel 9, Udløb og bygværker

17 5 Renseanlæg Der er i dag 21 renseanlæg i kommunen. De største anlæg er Holbæk og Tornved Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra hhv og personer. Figur 5.1: Nuværende spildevandsstruktur og placering af renseanlæg. Holbæk Kommune gennemgik i 2008 de enkelte renseanlæg med henblik på at få fastlagt fysisk tilstand, recipientpåvirkning, restlevetid og renseeffekt. Status for renseanlæggene er som angivet i tabel 5.1. Anlæg Type Restlevetid Overholder rensekrav Holbæk MBNDKF >20 år Ja Regstrup MBNDK år Ja Bybjerg MBNDK år Ja Tornved MBNDK >20 år Ja Svinninge MBNDK år Ja Gislinge MBNDK år Ja Tysinge MBNDK år Ja St. Merløse MBNDKF 5-10 år Ja Ugerløse MBNKF år Ja Undløse MBNK år Ja Ulkestrup MBNK år Nej

18 Østrup MBNK år Nej Maglesø MBN år Nej Algestrup MBN år Nej Skov Vallenderød M 1-5 år Nej Næsby MB 5-10 år Nej Tveje Merløse M 1-5 år Nej Hellestrup Syd M 1-5 år Nej Maglesø Efterskole M 1-5 år Nej Audebo M 1-5 år Nej Igelsø M 1-5 år Nej Tabel 5.1:Status for offentlige renseanlæg i Holbæk Kommune. Det skal bemærkes, at Østrup Renseanlæg ikke drives længere. Anlægget tømmes med slamsuger og spildevandet renses på andet renseanlæg med ledig kapacitet. 5.1 Strukturplan for renseanlæg På baggrund af den foretagne vurdering af renseanlæggene har Holbæk Kommune udarbejdet en strukturplan for den fremtidige renseanlægsstruktur i Holbæk Kommune. Strukturplanen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering af den fremtidige drift, og medfører en øget centralisering af spildevandsrensningen. Ved nedlæggelse af de mindre renseanlæg og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet. Samtidig opnås driftsbesparelser og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. I planperioden gennemføres følgende afskæringer jf. illustrationen i figur 5.2. Forventet årstal for nedlæggelse af renseanlæg fremgår af tids- og investeringsplanen i kapitel 12. Ulkestrup Renseanlæg afskæres til Undløse Renseanlæg Østrup Renseanlæg afskæres til Ugerløse Renseanlæg Skov Vallenderød Renseanlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg Maglesø, Maglesø Efterskole og Algestrup Renseanlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg Igelsø Renseanlæg afskæres til Regstrup Renseanlæg Tveje Merløse, Hellestrup Syd og Audebo Renseanlæg afskæres til Holbæk Renseanlæg Næsby Renseanlæg afskæres til Bybjerg Renseanlæg Undløse, Ugerløse og St. Merløse afskæres til Tysinge renseanlæg Regstrup Renseanlæg afskæres til Tornved Renseanlæg

19 Figur 5.2: Strukturplan for renseanlæg illustreret med planlagte afskærende ledninger. Næsby Audebo Tveje Merløse og Hellestrup syd Regstrup En yderligere forbedring af spildevandsrensningen i Næsby er ikke mulig uden udforholdsmæssig store investeringer, hvorfor spildevandet afskæres til Bybjerg. Bybjerg Renseanlæg har et tilfredsstillende renseniveau i dag. Anlægget i Audebo foretager udelukkende mekanisk rensning af spildevandet. Anlægget er ikke tidsvarende. Spildevand afskæres til Holbæk Renseanlæg. Kalvemose Å er påvirket af spildevandsudledning. Renseanlæggene afskæres til Holbæk Renseanlæg. Regstrup Renseanlæg påvirker Regstrup Å med renset spildevand. Såfremt Regstrup Renseanlæg bibeholdes skal spildevandsrensningen forbedres. På længere sigt vil det derfor være en fordel at overføre spildevand fra Regstrup Renseanlæg til Tornved Renseanlæg. Hermed reduceres belastningen af Regstrup Å og Tuse Å væsentligt. Igelsø og Maglesø Regstrup Å er påvirket at spildevandet fra Igelsø Renseanlæg og Maglesø Efterskole, som begge har en kort restlevetid. Spildevandet afskæres til

20 Efterskole Maglesø, Algestrup Ulkestrup Østrup Skov Vallenderød Undløse, Ugerløse og Store Merløse Regstrup Renseanlæg. Tempelkrog er en følsom recipient, som er påvirket af spildevandsafledningen. De 2 anlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg, hviket forventes at ville forbedre tilstanden i Tempelkrog. Lyngbækken er belastet med udledning af renset spildevand. Renseanlægget er planlagt afskåret til Undløse Renseanlæg og dermed overflyttes spildevandet til Undløse Møllerende. Renseevnen er acceptabel på Undløse Renseanlæg, men spildevandet herfra forventes senere afskåret til Tysinge Renseanlæg. Østrup Renseanlæg har ikke en tilstrækkelig renseevne og er planlagt afskåret til Ugerløse Renseanlæg, og spildevandet afledes herefter til Muskebækken. Ugerløse afskæres senere til Tysinge Renseanlæg. Anlægget har en kort restlevetid og renser kun mekanisk. Brændemølle å er ikke i tilfredsstillende tilstand. Skov Vallenderød afskæres til Tysinge Renseanlæg. På længere sigt er det hensigten, at Undløse, Ugerløse og Store Merløse nedlægges og spildevandet afskæres til Tysinge Renseanlæg. De 3 anlæg har en vurderet restlevetid på mellem 10 og 20 år. Den foreslåede renseanlægsstruktur vil i det væsentlige aflaste flere af recipienterne. Dels vil en række mindre vandløb blive frigjort helt for udledning af renset spildevand, dels vil der ved afskæring af de tilhørende kloakoplande blive reguleret på regnbetingede overløb. Ved afskæring af de mindre renseanlæg reduceres samtidig vandføringen i recipienterne med den udledte mængde renset spildevand. Det vil derfor generelt blive tilstræbt at beholde regnvandet lokalt, ved helt eller delvis at foretage lokal afledning af regnvand (LAR), og ved separering af oplandene. Specielt kan der blive fokuseret på lokal afledning af vejvand, hvor dette er muligt. Det skal yderligere bemærkes, at der specielt ved nedlæggelsen af St. Merløse og Undløse Renseanlæg, vil være risiko for sommerudtørring i Taastrup Å hhv. Undløse Møllerende. Der skal derfor foretages yderligere vandføringsmålinger for at tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag om der skal foretages afskæring eller om en eventuel afskæring skal suppleres med foranstaltninger til forøgelse af minimumvandføringen. Dette kan evt. være opsamling af overfladevand eller pumpning af grundvand. Afskæringen af renseanlægget i Undløse er lagt i 2014 og i St. Merløse er lagt i 2016, således at det tilstrækkelige beslutningsgrundlag kan tilvejebringes. Den overordnede renseanlægsstruktur baseres efter 2018 på 6 offentlige renseanlæg, som angivet i tabel

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 1-1 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse... 1-1 1.2 Rensestrukturen...

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018, Oplandsoversigt. Spildevandsplan 2010-2018, Oplandsoversigt. Spildevandsplan Spildevandsplan Status Plan Opland Tegning Renseanlæg/ Oplandsnr. Oplandsnr. Oplandsnr. Renseanlæg/

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011 Gundsø Kommune Spildevandsplan 2004-2011 Vedtaget af Gundsø Byråd 13. oktober 2004 13.10.2004 202551 2 af 46 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 1.1 Spildevandsplanens opbygning... 4 1.2 Fremtidige revisioner...

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere