Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2010-2018"

Transkript

1 Holbæk Kommune Spildevandsplan November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7. september Der har i høringsperioden været afholdt 4 offentlige møder Den endelige vedtagelse af planen er annonceret i husstandsomdelte aviser i uge Spildevandsplan Udgiver: Holbæk Kommune Udgivelsesår: 2011 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Holbæk Kommune og EnviDan A/S Kort og grafik: Holbæk Kommune og EnviDan A/S Tryk: Holbæk Kommune Vedtaget dato: 9. november 2011 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Indhold Planens vedtagelse Administration af spildevandsplanen MÅLSÆTNINGER LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Plangrundlag Forhold til kommuneplan og lokalplaner Forhold til regionplan og indsatsplaner for grundvand Vandforsyningsplaner Forhold til Vandplanen (Miljømålsloven) RECIPIENTKVALITET RENSEANLÆG Strukturplan for renseanlæg Renseanlæg - status Offentlige renseanlæg SLAMHÅNDTERING HOVEDOPLANDE Audebo (AU) T Bybjerg (BY) T Gislinge (GI) T Gammel Tølløse (GT) T Hørby (HB) T Gl. Hagested (GH) T Hørby (HB) T Holbæk (HK) T Igelsø (IG) T Jyderup (JY) T Kirke Eskilstrup (KE) T Kisserup (KI) T Knabstrup (KN) T Kundby (KU) T Kvanløse (KV) T Kyringe (KY) T

3 7.17 Mørkøv (MØ) T Mårsø (MÅ) T Nr. Jernløse (NJ) T Næsby Landsby (NÆ) T Ordrup (OR) T Regstrup (RE) T Regstrup Huse (RH) T Stigs Bjergby (SB) T Sdr. Jernløse (SJ) T St. Merløse (SM) T Tølløse Søndersted (SN) T Skamstrup (SS) T Svinninge (SV) T Svinninge Sønder Asmindrup (SØ) T Tingtved-Borup (TB) T Tuse (TU) T Tølløse (TØ) T Udby (UD) T Ugerløse (UG) T Ulkestrup (UL) T Undløse (UN) T Udstrup (US) T Vipperød (VI) T LEDNINGSANLÆG Kloaksanering Dimensioneringsgrundlag og klimafaktor Maksimale befæstelsesgrader UDLØB OG BYGVÆRKER Udløb Vejarealer og ledningsanlæg med andet ejerskab Bygværker Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg Olieudskillere DET ÅBNE LAND Status Plan

4 Påbud om tilslutning til det offentlige kloaksystem Påbud om forbedret rensning Eksempler på rensemetoder ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Tømningsordning Udtræden af kloakforsyningen Tilslutningsret og pligt Manglende tilslutning Afledningsforhold Fra fælleskloak til separatsystem Tilslutningstilladelser Offentlig og privat kloak Kloakanlæg på privat areal Overtagelse af privat kloak TIDS- OG INVESTERINGSPLAN

5 TEKSTBILAG Bilag Beskrivelse 9.1 Dimensionering af bassiner og ledninger 10.1 Ejendomme udlagt til kloakering i planperioden SKEMABILAG Bilag Beskrivelse 1 Kloakoplande (status og plan) 2 Udløbsskema (status og plan) 3 Renseanlæg (status og plan) TEGNINGSFORTEGNELSE Tegningsnummer Mål Beskrivelse T : Oversigtskort - Recipienter T : Oversigtskort - Kloak T : Holbæk T : Nr. Jernløse, Ågerup T : Tølløse T : Knabstrup, Jyderup, Mørkøv T : Svinninge, Gislinge T : Gamløse, Udby, Kisserup T : Skamstrup, Holmstrup, Ulkestrup T : Ugerløse, Undløse T : St. Merløse T : Hagested, Mårsø T : Status, Nord T : Status, Syd T : Status, Vest T : Nedsivningskortlægning - Status, Nord T : Nedsivningskortlægning - Status, Syd T : Nedsivningskortlægning - Status, Vest - 5 -

6 Resumé Spildevandsplanen indeholder byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune. Spildevandsplanen sikrer dermed et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i den nye Holbæk Kommune. Renseanlæg Der drives i dag 21 offentlige renseanlæg i Holbæk Kommune. En del af disse anlæg er nedslidte og dyre i drift. Spildevandsplanen omfatter derfor en nedlæggelse af en række mindre renseanlæg og afskæring af spildevandet til større og mere tidsvarende renseanlæg. Efter 2018 er det planen at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages på 6 offentlige renseanlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå besparelser i form af reducerede driftsudgifter. I planperioden gennemføres desuden en række større projekter for at modernisere renseanlæggene, herunder en udbygning af Tornved og Tysinge Renseanlæg. Ejendomme i det åbne land Der er i de nye nationale vandplaner udpeget store områder i Holbæk Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. For at beskytte drikkevand, vandløb og søer, er det mange steder mest hensigtsmæssigt at foretage en kloakering af de fritliggende ejendomme eller samlede bebyggelser, så spildevandet ledes hen til moderne renseanlæg. Spildevandsplanen indeholder derfor en omfattende kloakering af ejendomme i det åbne land. Den samlede anlægsøkonomi for kloakering er ca. 215 mio. kr. for kloakering af samlede bebyggelser og 100 mio. for anden spredt bebyggelse. Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbud medlemskab af kloakforsyningen. I de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at den enkelte lodsejer ud fra en økonomisk betragtning typisk vil vælge ikke at indtræde i kloakforsyningen. Nykloakering og sanering I takt med behovet for nye bolig- og erhvervsområder vil der løbende ske en byggemodning af de i denne plan angivne nye urbane kloakoplande. I de ældre kloakoplande er der et stort behov for sanering af kloaksystemet. Holbæk Forsyning vil i de kommende år fortsætte fornyelsen af kloaksystemet, samt foretage separatkloakering af en række oplande, der i dag er fælleskloakerede. For at imødegå klimaforandringerne og den forventede øgede nedbørsmængde, vil der ved sanering og nykloakering i stigende omfang blive benyttet metoder, som omfatter lokal afledning af regnvand, i form af lokal nedsivning og lokal forsinkelse af vandafstrømningen

7 1 Indledning 1.1 Indhold Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og fastlægger således rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen indeholder byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune. Spildevandsplanen afløser spildevandsplanerne for fra de tidligere Holbæk, Tornved, Svinninge, Tølløse og Jernløse Kommuner og sikrer dermed et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i den nye Holbæk Kommune. I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter, for følgende områder: Renseanlæg Kloaksystem og kloaksanering Slamhåndtering Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en kortdel med tilhørende skemaer. Kortdelen omfatter: En oversigtsplan for recipienter (vandløb og søer): T01.00 En oversigtsplan for kloakoplande: T01.01 Detailplaner for de kloakerede byområder: T T02.10 Spildevandsforhold i det åbne land og krav til rensning af spildevand: T T03.03 Nedsivningskortlægning (egnethed for nedsivning på basis af jordart): T T04.03 Oversigtsplanen for kloakoplande viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme der er kloakerede og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienterne. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og hvilke ejendomme der forventes at være omfattet af de pågældende krav, samt en nedsivningskortlægning som viser muligheden for nedsivning baseret på jordartskort. Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipienterne fra de kloakerede byområder. 1.2 Planens vedtagelse Når spildevandsplanen er godkendt til offentlig høring af byrådet, fremlægges den offentligt i 8 uger, hvorefter eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009) skal det for spildevandsplaner klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af planen. Afgørelsen om der skal gennemføres en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af spildevandsplanen

8 1.3 Administration af spildevandsplanen I henhold til den nye vandsektorlov er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af Holbæk Forsyning. Spildevandsplanen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Holbæk Forsyning. Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er derfor fordelt på følgende to parter: Myndighedsforhold: Holbæk Kommune. Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder uanset om der er tale om Vandløbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet). I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold: Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg). Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland. Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke. Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten. Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg. Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Tilladelser til nedsivningsanlæg. Tilsultningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning Driftsforhold: Holbæk Forsyning I henhold til lovgivningen er Holbæk Forsyning forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse. De primære opgaver er: Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget. Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Drift af tømningsordningen. Bortskaffelse af slam. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Holbæk Forsyning. Udarbejdelse af betalingsvedtægt

9 2 Målsætninger I byrådets Strategi for Bæredygtig Udvikling (Lokal Agenda 21-strategi) fremgår det, at miljøpolitikken i Holbæk Kommune sikrer smukke, rene, sunde og grønne omgivelser og medvirker til et kontrolleret energiforbrug. Spildevandsrensning, reduktion af energiforbruget og anden forureningsbekæmpelse prioriteres højt. Det overordnede mål for spildevand er formuleret således i kommuneplanen: Byrådet vil arbejde for en miljøvenlig, effektiv og økonomisk rensning af spildevandet med henblik på opfyldelse af regionplanens og senere vandplanens målsætninger for vandforekomsterne. Strategi for Bæredygtig Udvikling, det overordnede mål for spildevand i kommuneplanen og klimaændringer medfører, at Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning skal arbejde tværfagligt og projektorienteret med tekniske, bæredygtighedsfremmende og arkitektoniske tiltag i den fysiske planlægning. Dette sker for at tage højde for de forventede øgede nedbørsmængder, og for at tilgodese behovet for øget grundvandsdannelse. Følgende mål skal derfor overholdes: Alt regnvand skal så vidt muligt tænkes ind i den fysiske planlægning som en ressource. Regnvandsbassiner skal så vidt muligt placeres og udformes således, at de udgør en herlighedsværdi i nærområdet. Den fremtidige belastning af kloaksystemet bør reduceres ved øget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstrømningen. Hvis nedsivning af regnvand er mulig, tilstræbes det at dette sker lokalt Al nykloakering skal som udgangspunkt separat- eller spildevandskloakeres. I forbindelse med kloaksaneringer skal der så vidt muligt separatkloakeres, eventuelt i kombination med lokal afledning af regnvand. Ved vandløb med risiko for sommerudtørring, tilstræbes det at aflede overfladevandet lokalt. Der skal tilskyndes til øget opsamling af regnvand til anden sekundær anvendelse, som f.eks. vandingsanlæg, wc-skyl eller tøjvask. Ved valg af nye anlæg og rensemetoder skal det sikres, at energiforbruget så vidt muligt nedbringes. Der skal sikres, at badevand ikke belastes med spildevand som medfører hygiejniske og sundhedsmæssige risici. De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, for driften af spildevandsanlægget, som primært relaterer sig til Holbæk Forsyning. Målsætningerne for Holbæk Forsyning kan ses på forsyningens hjemmeside:

10 3 Lov- og planlægningsgrundlag Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for : at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Holbæk Forsyning. at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Holbæk Forsyning. at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak. at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE) at Holbæk Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Ved spildevandsanlæg større end 30 PE skal anlægget godkendes af Miljøcenter Roskilde. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene. 3.1 Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt kapitel 3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Den kommunale spildevandsplan skal i henhold hertil beskrive: Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. Eksisterende og planlagte kloakeringsområder, med angivelse af om anlægget er privat eller offentligt ejet. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet. Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og tilslutningspligten helt eller delvis dvs. forhold omkring ind- og udtræden af kloakforsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak og, hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Yderligere skal det fremgå af spildevandsplanen om forsyningsselskabet er omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold ( 2, stk.1), hvilket er tilfældet, da Holbæk Forsyning er ejet af Holbæk Kommune. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser: Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og

11 3.2 Plangrundlag Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr 633 af 07. juni Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009 Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om Lov om afgift af spildevand. Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, som udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet Forhold til kommuneplan og lokalplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen for Holbæk kommune gælder for perioden I kommuneplanen fastlægges de overordnede mål om hvordan kommunen skal udvikle sig. Planen beskriver hvordan bolig-, erhvervs-, service og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden, og fastsætter rammerne for hvordan udbygningen må foretages. En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter, og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Spildevandsplanens planlagte oplande er udlagt i henhold til kommuneplanen, med tilhørende tillæg. Kommuneplanen indeholder referencer til retningsliner i Regionplanen for det tidligere Vestsjællands Amt, der således påvirker spildevandsplanen for Holbæk kommune. Disse referencer er gældende frem til vandplanen træder i kraft Forhold til regionplan og indsatsplaner for grundvand Regionplanen 2005 var det tidligere Vestsjællands Amts overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplanen fik fra den 1. januar 2007 status som landsplandirektiv. Regionplanen indeholder således retningslinier, som er bindende for kommunernes planlægning. Derudover er der i regionplanen angivet en række opfordringer til kommunerne om blandt andet spildevandshåndtering. De relevante retningslinier for spildevandsplanlægningen er angivet herunder: Spildevand fra det åbne land Ved spildevandsudledninger fra både bysamfund og fritliggende ejendomme skal der sikres tilstrækkelig spildevandsrensning. Spildevand fra ejendomme under 30 PE skal som minimum renses i det åbne land svarende til den renseklasse, der gælder for det pågældende opland, hvis spildevandet bidrager til forureningen af vandløb og søer, hvor målsætningerne ikke er opfyldt. Spildevand fra samlet bebyggelse må ikke tilledes tilløb til søer. Dog kan der i oplandet til Tissø og Tystrup-Bavelse Søerne tilledes spildevand, såfremt spildevandets fosforindhold ikke overstiger 0.3 mg fosfor/l for anlæg større end 200 PE og højst 1 mg fosfor/l for anlæg mellem 30 og 200 PE. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser er der udpeget nitratfølsomme områder. Her er risikoen for nedsivning af nitrat til grundvandet særlig stor. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i nitratfølsomme områder. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der udgør en særlig risiko for forurening af grundvandet, så vidt muligt undgås. Som hovedregel gives ikke tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg større end

12 30 PE indenfor OSD-område. Regnbetingede udløb Ved regnbetingede udløb skal der sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at der ikke sker uacceptabel erosion eller forurening. Ved regnbetingede udløb skal desuden sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at fosfortilførslen til søerne begrænses. Renseanlæg For Isefjorden gælder følgende krav til udledning af kvælstof for alle renseanlæg større end 200 PE og til udledning af fosfor for alle renseanlæg større end 500 PE er: højst 4,0 mg kvælstof/l om sommeren højst 6,0 mg kvælstof/l om vinteren højst 1,0 mg fosfor/l. Yderligere gælder det, at fosforkoncentrationen i udløb fra spildevandsanlæg opstrøms søer skal være: højst 0,3 mg/l for anlæg større end 200 PE højst 1,0 mg/l for anlæg mellem 30 og 200 PE Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Ud over regionplanens retningslinier skal der tages hensyn til indsatsplaner for grundvandets beskyttelse. Indtil videre er der kun udarbejdet indsatsplan for Tølløse indsatsområde. Heraf fremgår, at der skal gennmføres en vurdering af de nedsivninganlæg, som ligger indenfor 300 meter beskyttelseszonen fra indvindingsboringer. For så vidt angår nye nedsivningsanlæg i det åbne land angiver Tølløse indsatsplan følgende: Da undersøgelser tyder på at terrænnære grundvandsmagasiner kan forurenes af nedsivningsanlæg vil det være uhensigtsmæssigt at give tilladelse til nedsivning i særligt sårbare områder med mindre end fem meter ler (korttemaet Stor sårbarhed i indsatsplanen). Ved etablering af nye nedsivningsanlæg anvender kommunen erfaringerne fra kortlægningen, så det sikres, at der ikke etableres nedsivningsanlæg i særligt sårbare områder med nedadrettet grundvandsstrømning. Det skal her bemærkes, at det største sammenhængende område i indsatsplanen for Tølløse er området nord for Brorfelde. For netop dette område angiver indsatsplanen at der bør kunne gives dispensation for nedsivning af spildevand fra små anlæg (mindre end 30 PE). Kloakrenovering Desuden angiver indsatsplanen for Tølløse, at der ved spildevandsplanens prioritering for undersøgelse og renovering af kloakledninger, skal foretages en høj prioritering af renoveringen i de sårbare områder med grundvandsdannelse og vandindvindingsinteresser, hvor kloakledningerne er placeret over grundvandsspejlet Vandforsyningsplaner Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Holbæk Kommune. Der forventes at foreligge en ny samlet vandforsyningsplan ved udgangen af Forhold til Vandplanen (Miljømålsloven) Den 14. januar 2010 indledtes høringsperioden for vandplanerne. Den er opdelt i to faser: Teknisk forhøring og offentlig høring. I en 8 ugers forhøring gennemgik de berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder planerne med tekniske øjne og afleverede høringssvar om bl.a. fejl og mangler i planerne. Staten har herefter opdateret vandplanerne og d. 4. oktober 2010 er planerne sendt i offentlig høring, der varer 6 måneder. Vandplanerne revideres med en 6-årig cyklus

13 Figur 3.1: Relationer mellem vandplan og sektorplaner. Efter den offentlige høring udarbejder By- og Landskabsstyrelsen de endelige vandplaner med indsatsprogrammer, som kommunerne skal udarbejde handleplaner efter Kommunerne skal udarbejde forslag til handleplaner senest 6 måneder efter vandplanerne er offentliggjort. Handleplanen skal nærmere redegøre for, hvorledes vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Handleplanerne skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage deres handleplaner senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort. De indsatser som beskrives i handleplanen skal herefter indarbejdes i spildevandsplanen. Spildevandsplanen er dermed et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste. Miljømålsloven giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men Vandplanen har betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til de regnbetingede udledninger og dermed prioritering af ændringer af kloaksystemet og kloaksaneringen

14 4 Recipientkvalitet Staten overvåger, om målsætningen i vandløbene er opfyldt. Dette gøres ved at sammenligne den politisk vedtagne målsætning med det såkaldte faunaindeks (DVFI). DVFI er et biologisk bedømmelsessystem, som inddeler vandløbskvaliteten i faunaklasser fra 1 til 7, som bestemmes ved indsamling af de smådyr som lever i vandløbet. Faunaklasserne vises i nedenstående tabel. Faunaindeks 7 til og 1 Svarer til: Praktisk taget uforurenet. Ret svagt forurenet. Overgangsform (mellem ret svagt forurenet og ret stærkt forurenet.) Ret stærkt forurenet. Overordentligt stærkt forurenet. Tabel 4.1: Faunaindeks jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, Når et vandløb ikke er særskilt målsat i regionplanen, gælder der en generel målsætning. Ifølge denne skal vandløbskvaliteten som minimum svare til en faunaklasse 5. Til brug for Vandplanerne, udarbejdede det tidligere Vestsjællands Amt en basisanalyse, som indeholder en vurdering af risikoen for at vandforekomsterne ikke vil kunne opnå målsætningerne inden Vandplanens kategorisering af forventet målopfyldelse for vandløb og søer i 2015 er tematiseret i figur

15 Figur 4.1: Tematisering af forventet opfyldelse af målsætning i 2015 for vandløb og søer. Se desuden tegning T01.00, hvor kortet tillige indeholder udløb fra renseanlæg og regnbetingede udløb. Det fremgår af basisanalysen, at kun omkring en fjerdedel af vandområderne forventes at kunne nå målene inden Vandplanen indeholder derfor en række indsatser, som er vurderet nødvendige for at nå miljømålene. Indsatserne er beskrevet i Vandplanen, som er inddelt efter hovedvandoplande. Holbæk Kommune er beliggende i følgende hovedoplande: Opland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Opland 2.1 Kalundborg. Opland 2.5 Smålandsfarvandet (et mindre område syd for Store Merløse) For så vidt angår spildevand i det åbne land svarer udpegningen i Vandplanen til den tidligere udpegning i Regionplan 2005, bortset fra at et område med direkte afstrømning til Holbæk Fjord ikke længere er udpeget til forbedret rensning. Spildevandsplanens indsatser Baggrunden for den forventede manglende målopfyldelse kan relateres til bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre faktorer, som ligger udenfor spildevandsplanens råderum. En oversigt over påvirkninger er oplistet nedenfor: Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen)

16 Dyrkning / landbrug. Faunaspærringer. Dårlig fysisk tilstand (reguleres delvist via spildevandsplanen). Opstemning. Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). Fysiske forandringer Spildevandsplanen skal forholde sig til de faktorer som relaterer sig til udledning af spildevand og eventuelle hydrauliske påvirkninger af følsomme recipienter. De virkemidler som der arbejdes med i spildevandsplanen er følgende: Optimering af renseanlæggene. Nedlæggelse af renseanlæg der vurderes utidssvarende. Nedlæggelse af overløbsbygværker, eller etablering af bassiner, ved udløb til recipienter der ikke overholder deres målsætninger. Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. Omlægning af kloaksystem fra fællessystem til separatsystem ved en række udvalgte byer. Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatkloak eller spildevandskloak. Kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. Af høringsudgaven til Vandplanen fremgår det, at det forventes, at indsatsen i form af forbedret spildevandsrensning i det åbne land vil være tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse for mange vandløbsstrækninger. Som udgangspunkt vil yderligere indsats derfor afvente resultatet af spildevandsrensningen i det åbne land. I forarbejdet til Vandplanerne er specifikt udpeget et antal udløb fra kloakanlæg, hvor der bør ske en indsats for forbedring af nuværende forhold. De angivne udløb er nærmere beskrevet i kapitel 9, Udløb og bygværker

17 5 Renseanlæg Der er i dag 21 renseanlæg i kommunen. De største anlæg er Holbæk og Tornved Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra hhv og personer. Figur 5.1: Nuværende spildevandsstruktur og placering af renseanlæg. Holbæk Kommune gennemgik i 2008 de enkelte renseanlæg med henblik på at få fastlagt fysisk tilstand, recipientpåvirkning, restlevetid og renseeffekt. Status for renseanlæggene er som angivet i tabel 5.1. Anlæg Type Restlevetid Overholder rensekrav Holbæk MBNDKF >20 år Ja Regstrup MBNDK år Ja Bybjerg MBNDK år Ja Tornved MBNDK >20 år Ja Svinninge MBNDK år Ja Gislinge MBNDK år Ja Tysinge MBNDK år Ja St. Merløse MBNDKF 5-10 år Ja Ugerløse MBNKF år Ja Undløse MBNK år Ja Ulkestrup MBNK år Nej

18 Østrup MBNK år Nej Maglesø MBN år Nej Algestrup MBN år Nej Skov Vallenderød M 1-5 år Nej Næsby MB 5-10 år Nej Tveje Merløse M 1-5 år Nej Hellestrup Syd M 1-5 år Nej Maglesø Efterskole M 1-5 år Nej Audebo M 1-5 år Nej Igelsø M 1-5 år Nej Tabel 5.1:Status for offentlige renseanlæg i Holbæk Kommune. Det skal bemærkes, at Østrup Renseanlæg ikke drives længere. Anlægget tømmes med slamsuger og spildevandet renses på andet renseanlæg med ledig kapacitet. 5.1 Strukturplan for renseanlæg På baggrund af den foretagne vurdering af renseanlæggene har Holbæk Kommune udarbejdet en strukturplan for den fremtidige renseanlægsstruktur i Holbæk Kommune. Strukturplanen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering af den fremtidige drift, og medfører en øget centralisering af spildevandsrensningen. Ved nedlæggelse af de mindre renseanlæg og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet. Samtidig opnås driftsbesparelser og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. I planperioden gennemføres følgende afskæringer jf. illustrationen i figur 5.2. Forventet årstal for nedlæggelse af renseanlæg fremgår af tids- og investeringsplanen i kapitel 12. Ulkestrup Renseanlæg afskæres til Undløse Renseanlæg Østrup Renseanlæg afskæres til Ugerløse Renseanlæg Skov Vallenderød Renseanlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg Maglesø, Maglesø Efterskole og Algestrup Renseanlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg Igelsø Renseanlæg afskæres til Regstrup Renseanlæg Tveje Merløse, Hellestrup Syd og Audebo Renseanlæg afskæres til Holbæk Renseanlæg Næsby Renseanlæg afskæres til Bybjerg Renseanlæg Undløse, Ugerløse og St. Merløse afskæres til Tysinge renseanlæg Regstrup Renseanlæg afskæres til Tornved Renseanlæg

19 Figur 5.2: Strukturplan for renseanlæg illustreret med planlagte afskærende ledninger. Næsby Audebo Tveje Merløse og Hellestrup syd Regstrup En yderligere forbedring af spildevandsrensningen i Næsby er ikke mulig uden udforholdsmæssig store investeringer, hvorfor spildevandet afskæres til Bybjerg. Bybjerg Renseanlæg har et tilfredsstillende renseniveau i dag. Anlægget i Audebo foretager udelukkende mekanisk rensning af spildevandet. Anlægget er ikke tidsvarende. Spildevand afskæres til Holbæk Renseanlæg. Kalvemose Å er påvirket af spildevandsudledning. Renseanlæggene afskæres til Holbæk Renseanlæg. Regstrup Renseanlæg påvirker Regstrup Å med renset spildevand. Såfremt Regstrup Renseanlæg bibeholdes skal spildevandsrensningen forbedres. På længere sigt vil det derfor være en fordel at overføre spildevand fra Regstrup Renseanlæg til Tornved Renseanlæg. Hermed reduceres belastningen af Regstrup Å og Tuse Å væsentligt. Igelsø og Maglesø Regstrup Å er påvirket at spildevandet fra Igelsø Renseanlæg og Maglesø Efterskole, som begge har en kort restlevetid. Spildevandet afskæres til

20 Efterskole Maglesø, Algestrup Ulkestrup Østrup Skov Vallenderød Undløse, Ugerløse og Store Merløse Regstrup Renseanlæg. Tempelkrog er en følsom recipient, som er påvirket af spildevandsafledningen. De 2 anlæg afskæres til Tysinge Renseanlæg, hviket forventes at ville forbedre tilstanden i Tempelkrog. Lyngbækken er belastet med udledning af renset spildevand. Renseanlægget er planlagt afskåret til Undløse Renseanlæg og dermed overflyttes spildevandet til Undløse Møllerende. Renseevnen er acceptabel på Undløse Renseanlæg, men spildevandet herfra forventes senere afskåret til Tysinge Renseanlæg. Østrup Renseanlæg har ikke en tilstrækkelig renseevne og er planlagt afskåret til Ugerløse Renseanlæg, og spildevandet afledes herefter til Muskebækken. Ugerløse afskæres senere til Tysinge Renseanlæg. Anlægget har en kort restlevetid og renser kun mekanisk. Brændemølle å er ikke i tilfredsstillende tilstand. Skov Vallenderød afskæres til Tysinge Renseanlæg. På længere sigt er det hensigten, at Undløse, Ugerløse og Store Merløse nedlægges og spildevandet afskæres til Tysinge Renseanlæg. De 3 anlæg har en vurderet restlevetid på mellem 10 og 20 år. Den foreslåede renseanlægsstruktur vil i det væsentlige aflaste flere af recipienterne. Dels vil en række mindre vandløb blive frigjort helt for udledning af renset spildevand, dels vil der ved afskæring af de tilhørende kloakoplande blive reguleret på regnbetingede overløb. Ved afskæring af de mindre renseanlæg reduceres samtidig vandføringen i recipienterne med den udledte mængde renset spildevand. Det vil derfor generelt blive tilstræbt at beholde regnvandet lokalt, ved helt eller delvis at foretage lokal afledning af regnvand (LAR), og ved separering af oplandene. Specielt kan der blive fokuseret på lokal afledning af vejvand, hvor dette er muligt. Det skal yderligere bemærkes, at der specielt ved nedlæggelsen af St. Merløse og Undløse Renseanlæg, vil være risiko for sommerudtørring i Taastrup Å hhv. Undløse Møllerende. Der skal derfor foretages yderligere vandføringsmålinger for at tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag om der skal foretages afskæring eller om en eventuel afskæring skal suppleres med foranstaltninger til forøgelse af minimumvandføringen. Dette kan evt. være opsamling af overfladevand eller pumpning af grundvand. Afskæringen af renseanlægget i Undløse er lagt i 2014 og i St. Merløse er lagt i 2016, således at det tilstrækkelige beslutningsgrundlag kan tilvejebringes. Den overordnede renseanlægsstruktur baseres efter 2018 på 6 offentlige renseanlæg, som angivet i tabel

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan Algestrup Renseanlæg UAL1U Rensetype: MB Nedlagt -MOD 1 1 2 2 3 3 2 2 sommer krav i Vinter krav i Hovedoplande Algestrup Algestrup Deloplande AL1 Vandmængde 3229 3229 TN TP 36 31 Kapacitet 5 3153,6

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015 Holbæk Forsyning Koncernen Bestyrelsesmødet den 24. september 2015 Pkt. 10, bilag 10.2 Holbæk Forsyning A/S Strukturplan for renseanlæg September 2015 Udarbejdet til: Holbæk Forsyning A/S Udarbejdet af:

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere