EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3"

Transkript

1 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø

2 Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik, som skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Rapporten er opbygget således, at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, muligheder for ejendommen, en økonomisk prognose (med udgangspunkt i 10-års vedligeholdelsesplanen), ejendomsoplysninger, forklaring af byggesagens udgifter og en bygningsdels beskrivelse. Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne som angivet i den 10-årige vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales á jour ført ca. hvert år, for at sikre det rette overblik over den kommende vedligeholdelse. Rapporten er udarbejdet med det formål at belyse, hvilke arbejder, der er foreningsrelaterede og skal vedligeholdes af AB Peblinge Dossering 14/Wesselsgade 3. Der er generelt ikke foretaget vurdering af de vedligeholdelsesarbejder, der påhviler den enkelte beboer eller lejer af erhvervslejemålene. De vedligeholdelsesarbejder, som typisk påhviler den enkelte beboer eller lejer, er de indvendige forhold, herunder vedligeholdelse af gulve, lofter, vægge, den indvendige side af vinduerne, el-installationer, køkken og bad/toilet. Af de indvendige forhold, som typisk varetages af foreningen, er brugsvandinstallationen, varmeanlægget samt faldstammer. Indholdsfortegnelse Formål og læsevejledning... 2 Kortfattet beskrivelse af ejendommen... 3 Fremtidssikring Byggesagens udgifter BBR oplysninger og forsikringsforhold Der er som bilag vedlagt en 10-års vedligeholdelsesplan. God læselyst, Peter Jahn & Partnere A/S Martin Nielsen side 2

3 Kortfattet beskrivelse af ejendommen Generelt: Ejendommen er beliggende på Peblinge Dossering nr. 14 og Wesselsgade nr. 3 i Københavns Kommune. Ejendommen ejes af EF Peblinge Dossering 14 / Wesselsgade 3 og administreres af Advokatfirmaet Carl H. Petersen. Ejendommen er opført som en selvstændig ejendom, som er beliggende i karréen, der afgrænses af gaderne Peblinge Dossering, Korsgade, Wesselsgade og Baggesensgade. Ejendommen omfatter 2 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. Generelt fremstår ejendommen i god stand, når dens alder og byggeskik tages i betragtning. Forudsætninger I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner, ligesom der kun er besigtiget et udvalg af lejligheder. Kloakken er besigtiget fra overfladebrønde og det anbefales, at der foretages en kloak tv-inspektion for at afklare den eksakte stand og vedligeholdelsesbehovet af kloakken. Fugt er målt med fugtmåler til træværk og murværk. Fugtmålinger er indikative. Ejendommen er besigtiget i august side 3

4 01 - Tag: Taget er opført som delvist Københavnertag, hvor den skrå tagflade er beklædt med eternitskifer. Den flade del på Københavnertaget er beklædt med tagpap. Kviste, inddækninger og hætter m.v. er udført i zink. Tagrender er ligeledes udført i zink. Københavnertaget fremstår i rimelig god stand både, hvad angår den flade og den skrå del af taget samt inddækninger og kviste. Det anbefales således ikke, at der skal udføres yderligere foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse herunder primært eftergang af synligt murværk på tag samt inddækninger omkring gennembrydninger i tagfladen. Tagfladen på den anden del af ejendommen er udført som sadeltag med tagbeklædning af røde teglsten. I tagfladen er udført kviste i zink samt Velux vinduer. Herudover ses tagfladen at være gennembrudt af murede skorstene. Tagfladen på sadeltag fremstår i rimelig god stand, herunder fremstår zinkinddækninger, skotrender, murværk m.v. ligeledes i rimelig god stand. Der anbefales ikke at udføre yderligere foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse, herunder primært eftergang af inddækninger og murværk i tagfladen. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 4

5 02 - Kældre og fundamenter: Kælderen er udført med støbte betongulve. Fundamenterne er opført i murværk. Kælderen formodes at være istandsat i forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Kælderen anvendes til pulterrum, cykelkælder, varmecentral, vaskekælder m.v. Kælderlofter er isoleret ved opskruning af hårde isoleringsbatts. Kælderen fremstår med almindelige forekomne puds- og malerafskalninger samt enkelte sætningsrevner. Skader på vægge er udelukkende af kosmetisk art og har ingen betydning for de bærende konstruktioner. Kælderen fremstår generelt i rimelig god stand, og der forventes ikke at skulle foretages yderligere udover almindelig løbende vedligeholdelse. Det anbefales, at foreningen sørger for ventilering af kælder ved hyppig udluftning, således at der etableres en sund ventilering i kælderen, der medfører, at fugtig luft bortventileres ved etablering af et let gennemtræk i kælderen. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 5

6 03 - Facader/sokkel: Gadefacaden mod Peblinge Dossering er opmuret og afsluttet med pudslag, hvorpå der er udført afsluttende malerbehandling. Gadefacaden mod Peblinge Dossering fremstår med gesimsbånd samt udsmykninger primært på underfacaden. Gadefacaden mod Peblinge Dossering fremstår generelt i rimelig god stand. Det anbefales, at gadefacaden mod Peblinge Dossering eftergås i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder. Gadefacaden mod Wesselsgade er opført i murværk, hvor underfacaden fremstår pudset og malerbehandlet. Underfacaden er udført med refendfuger. Overfacaden fremstår i blankt murværk med gule mursten. Overfacaden er udsmykket med pudsede felter samt gesimsbånd og udsmykket taggesims. Gadefacaden mod Wesselsgade 3 fremstår i rimelig god stand. Det anbefales, at gadefacaden mod Wesselsgade eftergår let istandsættelse i forbindelse med, at der i øvrigt opstilles stillads på ejendommen. Gårdfacaderne fremstår med pudsede og filtsede overflader. Gårdfacaderne fremstår i rimeligelig god stand. Det anbefales, at gårdfacaderne eftergås i forbindelse med, at der i øvrigt er opstillet stillads på ejendommen. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 6

7 04 - Vinduer: Vinduer er ældre trævinduer. Mod gården er vinduer opdelt som traditionelle Dannebrogsvinduer, og det samme gør sig gældende for vinduerne mod Wesselsgade. Vinduerne mod Peblinge Dossering er ligeledes opdelt som traditionelle Dannebrogsvinduer, dog udført med ekstra sprosser. Vinduerne fremstår generelt i rimelig god stand. Det anbefales, at vinduerne maleristandsættes om ca. 4-6 år, hvor det forventes, at malingslaget vil være nedbrudt og tjenelig til gennemgående maleristandsættelse. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 7

8 05 - Udvendige døre: Udvendige døre fremstår generelt i rimelig god stand. Udvendige døre er de oprindelige trædøre og fremstår med malerbehandlede overflader. Det anbefales, at udvendige døre maleristandsættes i forbindelse med, at vinduer på den øvrige del af ejendommen maleristandsættes. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 8

9 06 - Trapper: Hovedtrapper er opført med pudsede og malerbehandlede vægge samt pudsede og malerbehandlede trappevanger. Trinoverflader og reposer er udført med linoleumsbelægning. Alt træværk, herunder døre, balustre, trappevanger m.v. fremstår malerbehandlede. Håndlister på trapper fremstår lakerede. Generelt fremstår hovedtrapper i rimelig god stand, og der forventes således ikke at skulle udføres yderligere foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse. På længere sigt må det forventes, at trappeoverflader, herunder træværk, vægge, trappeløb, reposer, trin, døre m.v. istandsættes ved udlægning af ny linoleum samt malerbehandling af vægge, trappeløb og træværk m.v. Istandsættelse af trapperne vil være at betragte, som en forskønnelse af de eksisterende overflader og har ingen konstruktiv betydning. Bagtrapper fremstår med pudsede og malerbehandlede overflader. Trinoverflader er de originale trætrin. Træværk på bagtrapper fremstår malerbehandlet. Håndliste på rækværk fremstår ligeledes malerbehandlet. Bagtrapper fremstår lettere nedbrudt i malingslaget, og der ses enkelte revnedannelser i vægge. Generelt fremstår bagtrapper i rimelig stand, idet bagtrapper betragtes som sekundære adgangsveje. Der forventes ikke at skulle udføres yderligere foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse. Skader på bagtrapper er kun af kosmetisk karakter og således ikke til skade for ejendommens konstruktioner. På længere sigt må det forventes, at trappeoverflader, herunder træværk, vægge, trappeløb, reposer, trin, døre m.v. istandsættes ved malerbehandling af vægge, trappeløb og træværk m.v. Tilstandsvurdering X Y God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Hovedtrapper (X) Bagtrapper (Y) side 9

10 07 - Porte og gennemgange Der er adgang til gården fra port med indgang fra Wesselsgade. Portdøre fremstår lettere nedslidt i malingslaget. Det anbefales, at portdør maleristandsættes i forbindelse med, at der i øvrigt udføres malerarbejde på ejendommens vinduer samt udvendige døre. Loft i portrum er isoleret. Portrummet fremstår generelt i rimelig god stand, og det forventes ikke at skulle foretagers yderligere istandsættelse af portrummet udover almindelig løbende vedligeholdelse. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 10

11 08 - Etageadskillelser Etageadskillelserne er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Gulvene er på oversiden beklædt med gulvbrædder og på undersiden med brædder og puds. Herimellem er indskudsler. Badeværelserne er opført med støbte gulve beklædt med fliser eller terrazzo. Gulve i kælder er udført i beton. Der forventes ikke at skulle udføres foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 11

12 09 - Wc/bad: Alle lejligheder har eget toilet og bad. I de besigtigede lejligheder fremstår de i rimelig god stand. Nogle lejligheder har efterfølgende moderniseret badeværelserne individuelt. Beboerne kan fremover efter behov modernisere deres badeværelser som en individuel forbedring af lejligheden. Karaktergivning er udeladt i dette afsnit Køkkener: Alle lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. Nogle lejligheder har nyere køkkener med nye skabselementer og gulvbelægning. Det anbefales, at beboerne også her efter behov moderniserer køkkenerne som en individuel forbedring af lejligheden. Karaktergivning er udeladt i dette afsnit. side 12

13 11 - Varmeforsyning: Varmeforsyning til ejendommens 1-stenget centralvarmeanlæg kommer fra fælles fjernvarmeforsyning. Ved besigtigelse i varmecentralen kunne konstateres, at der var en aktuel afkøling på fjernvarmesiden på ca. 40 grader. Kravet fra Varmeforsyningen er ca. 32 grader, hvilket betyder, at der er en fin afkøling af anlægget. Anlægget fremstår i rimelig god stand, og der forventes ikke at skulle udføres foranstaltninger ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 13

14 12 - Afløb: Afløbsinstallation er udført i støbejern med udluftning over tag. Faldstammer er placeret i installationskanaler i lejligheder. Der er installeret 2 faldstammer for hver lejlighed, én køkkenfaldstamme og én toiletfaldstamme. De besigtigede faldstammer fremstår lettere nedbrudt med rustudblomstringer på faldstammer i kælder. Faldstammerne fremstår generelt i mindre god stand. Det anbefales, at de eksisterende faldstammer renses og fores i det omfang det er muligt. Det må forventes, at enkelte faldstammer må partielt udskiftes, hvor det ikke er muligt at fore faldstammerne. Tilstandsvurdering God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) X side 14

15 13 - Kloak: Da kloakledninger er gemt under bygningen og i jord, kan standen ikke umiddelbart vurderes. Der er dog umiddelbart ingen tegn på skader i form af indtrængende fugt, sætninger i belægninger eller lignende. Foreningen oplyser, at kloakker er udskiftet i 2011, og at der ikke efterfølgende har været problemer med kloakkerne. På baggrund heraf forventes der ikke at skulle foretages vedligeholdelsesarbejder på kloakkerne. Om ca år bør der foretages en TV inspektion af kloakkerne for fyldestgørende tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Foreningen oplyser, at kloakker er udskiftet i 2011 side 15

16 14 - Vandinstallationer: Vandinstallationer er udført i galvaniserede stålrør. Koldt- og varmtvandsledninger er ført fra kælder og op til lejlighederne via lodrette stigestrenge på ejendommens bagtrapper. De besigtigede stigestrenge på bagtrapperne fremstår i rimelig god stand, Der ses dog enkelte steder, hvor de lodrette stigestrenge mangler isolering. Vandledningerne i de besigtigede lejligheder fremstår i mindre god stand, og det forventes, at der skal foretages enkelte udskiftninger af rørstykker fra lodrette stigestrenge på bagtrappen til blandingsbatterier i lejlighederne. Omkostninger hertil forventes afholdt af den enkelte beboer, da de lodrette vandstigestrenge forudsættes at være ejendommens (foreningens), og de vandrette rørføringer forudsættes at være den enkelte beboers. Det anbefales, at isolering af vandstigestrenge på bagtrapper eftergås for manglende isolering. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Lodrette vandstigestrenge (X) side 16

17 15 - Gasinstallationer: Ejendommen er tilsluttet gasnettet til forsyning af gaskomfurer i lejlighederne. Gasinstallationer fremstår generelt i rimelig god stand. Der forventes ikke at skulle foretages yderligere udover almindelig løbende vedligeholdelse. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 17

18 16 - Ventilation: Lejlighederne ventileres ved naturlig ventilering via udluftningskanaler fra lejlighederne og ud igennem taget via taghætter. Hertil ses der at være etableret mekanisk ventilation på skorsten i hjørne mod Peblinge Dossering. De eksisterende ventilationskanaler for naturlig ventilering må forventes at have ringe effekt, da kanalerne langsomt tilstoppes over tid. Det anbefales, at ventilationskanalerne for naturlig ventilering renses én gang ca. hvert 7. år. Hertil bør kanaler og kontrolventiler/emhætter i lejlighederne renses for at sikre optimal drift af ventilationsanlæg. Der forventes ikke at skulle foretages yderligere i forbindelse med den mekaniske ventilering ud over almindelig service af mekanisk ventilation. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 18

19 17 - El-installationer: Ejendommens el-forsyning er af nyere dato og er højst sandsynligt moderniseret i forbindelse med byfornyelsen. Installationer og lamper på trapperne er udskiftet, og der er monteret nye udendørslamper på facaderne ved hoveddøre og bitrappedøre. El-installationerne fremstår generelt i rimelig god stand. Den enkelte ejer kan udbygge el-installationen som en forbedring af lejligheden. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 19

20 18 - Øvrige: Der er monteret altaner ud for taglejlighederne på 5. salen. Der har været problemer med afvandingen af altanerne. I forbindelse med garantien på arbejdet er der udført reparation af afvandingen af altaner. Foreningen afventer pt. resultatet af denne udbedring. side 20

21 19 - Private friarealer: Gården anvendes til ophold for beboerne, cykelparkering, tørrestativer, affaldsbeholdere m.v. Gården fremstår i god stand. Tilstandsvurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) side 21

22 20 - Byggeplads/stillads: Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder, der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads og skurforhold. For arbejder på vinduer og facader er det nødvendigt at opstille stillads. Disse udgifter fremgår separat i den økonomiske oversigt. side 22

23 Fremtidssikring Energibesparende tiltag Den generelle holdning i Danmark peger i retning af, at vi skal beskytte naturen og minimere vores forbrug og mindske forbruget af fossile brændstoffer og drikkevand. Der sker i øjeblikket rigtigt meget indenfor energirigtig renovering af bygninger og ressourcebesparende foranstaltninger. Udarbejdelse af et energimærke er et godt skridt på vejen til at danne sig et overblik over, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind og igangsætte forbedringer. Her er kort oplistet nogle af de tiltag, der gøres meget ved i øjeblikket. Listen er ment som inspiration: Mindre varmeforbrug Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. Udskiftning af gamle utætte vinduer eller sørge for, at de bliver tætte og monter forsatsrammer, hvis der er mulighed for det. Udskiftning af gamle termoruder med nye lavenergiruder. Isolering af klimaskærmen. Tætning af bygningen, kontrolleret ventilation. Optimeret styring/drift. Isolering af ventiler, pumper, beholder, brugsvandstrenge, varmestrenge mv. Optimering af afkølingen på fjernvarmevandet. Mindre vandforbrug Udskiftning af gamle toiletter eller toiletter der løber til nye vandbesparende toiletter. Et toilet der løber, så man næsten ikke kan se det, kan nemt bruge for ca. kr vand ekstra om året. Etablering af individuelle vandmålere. Vandmålere nedbringer typisk også vandforbruget med op til ca. 15 %. Levering og montering af vandmålere i lejlighederne beløber sig til ca. kr ekskl. moms pr. vandmåler. Udskiftning af dryppende vandhaner, en dryppende vandhane kan koste over kr om året. Links om energibesparelse m.v. Vi kan anbefale følgende links, hvis I vil vide mere om mulighederne. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, vi kan hjælpe med at forme og konkretisere jeres tanker om fremtidssikring af jeres ejendom side 23

24 Energiproduktion Etablering af solceller til produktion af strøm. Etablering af solfanger til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen. Opsætning af byvindmøller der kan opstilles på byens tage og producere strøm. Etablering af jordvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen. Mindsk el-forbrug Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. Udskiftning af gamle ventilatorer til nye lavenergimotorer. Udskiftning af hårde hvidevarer til energiklasse A++. Genbrug og sortering Affaldssortering, komposteringsanlæg mv. Opsamling og brug af regnvand til toiletskyl eller i vaskeri. side 24

25 Byggesagens udgifter I forbindelse med gennemførelse af renoverings- eller bygningsforbedrende arbejder er der ud over håndværkeromkostningerne en række nødvendige øvrige udgifter. Alle priserne i vedligeholdelsesplanen er anført som håndværkspriser ekskl. moms. Således skal der tillægges ca. 10 % til uforudseelige udgifter, % til byggeteknisk rådgivning, 25 % moms til administrative omkostninger (såsom finansiering, forsikring, administrator, advokat m.v.). Hvad dækker byggeteknisk rådgivning? - Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. - Udarbejdelse af forprojekt. - Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. - Indhentning af underhåndsbud. - Vurdering af tilbud. - Byggestyring og koordinering af entreprenører. - Tilsyn med arbejdets udførelse. - Afholdelse af byggemøder. - Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. - Afslutning og mangelgennemgang. - Diverse forhandlinger med myndigheder. - Sikring af at bygherres arbejdssikkerhedsforpligtigelser opfyldes. Hvordan regnes det hele med? Foreningen skal tidligt i processen kontakte tekniker og administrator. Teknikeren kan, ud fra foreningens ønsker og behov, fastlægge budgettal for de håndværksmæssige omkostninger, et anbefalet beløb til uforudseelige omkostninger og et afsat beløb til byggeteknisk rådgivning. Administrator viderebearbejder teknikerbudgettet og sørger for at foretage beregning af låneomkostninger, forsikringsomkostning, byggetilladelser og byggesagsadministration samt eventuel advokatbistand, som er nødvendig for sagens gennemførelse. Administrator foretager typisk også en konsekvensberegning for huslejen på månedsbasis. Rådgivning vil beløbe sig til ca % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes omfang og karakter. Det færdige budgettet benyttes som grundlag for vedtagelse af projektet ved en besluttende generalforsamling. Til tegningstryk, reproduktion af beskrivelser, byggemødereferater, fotos m.v. anslås en post på typisk ca. kr afhængig af omfang, udformning, art af arbejder, der skal udbydes m.v. side 25

26 BBR oplysninger og forsikringsforhold Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse jf. oplysninger fra d. 25/ Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer Matrikelnummer 36cø Hvad er forsikret? - Bebygget areal for bygningen 443 m 2 - Samlet boligareal 1772 m 2 - Såfremt vi (PJP) modtager en kopi af ejendommens forsikrings police, vil vi indarbejde vores kommentarer hertil. - Antal beboelseslejligheder 19 stk. - Samlet erhvervsareal 0 m 2 Det bemærkes, at Peter Jahn & Partnere A/S ikke yder forsikringsrådgivning. Foreningen henvises til daglig administrator eller assurandør. - Antal erhvervslejemål 0 stk. BBR oplysningerne kan løbende ændres. Der henvises derfor til hvor dagsaktuel BBRejermeddelelse kan fremskaffes. side 26

27 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Vedligeholdelsesplan 2013 EF Peblinge Dossering 14 / Wesselsgade Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Tag Karakter 3 Eftergang af inddækninger og murværk Tagflader, inddækninger, taggennembrydninger, murværk på tag eftergås, og der foretages mindre reparationer. B Kælder og fundament Karakter 4 Kælder Ingen foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse. Forbedring af ventilation Etablering af tværventilation. Træk via skorstene. Levering og montering af 3 stk. fugtstyrede mekaniske ventilationer. B-C Facader/sokkel Karakter 4 Gadefacaden, Peblinge Dossering Gadefacaden, Wesselsgade Let eftergang af gadefacaden for eftergang af sætningsrevner og gennemgående revner i gesimser og sålbænke samt specielt de revnede og afskallede pudspartier. Arbejdet bør udføres i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder. Let eftergang af gadefacaden for eftergang af sætningsrevner og gennemgående revner i gesimser og sålbænke samt specielt de revnede og afskallede pudspartier. Arbejdet bør udføres i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder. B B Side 1

28 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Gårdfacade, eftergang Gårdfacaden omfattende udbedring af sætningsrevner og revner i gesimser og sålbænke. Arbejdet bør udføres i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder B Vinduer Karakter 5 Vinduer mod gade, Peblinge Dossering Vedligeholdelse af vindueselementer. Istandsættelsen bør omfatte maleristandsættelse udvendigt og i kant og fals. B Vinduer mod gade, Wesselsgade Vedligeholdelse af vindueselementer. Istandsættelsen bør omfatte maleristandsættelse udvendigt og i kant og fals. B Vinduer mod gård, Vedligeholdelse af vindueselementer. Istandsættelsen bør omfatte maleristandsættelse udvendigt og i kant og fals. B Udvendige døre Karakter 4 Hoveddøre, renovering Snedker- og malermæssig eftergang af døre. B Trapperum Karakter 4-5 Side 2

29 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Hovedtrapper, renovering Forundersøgelse af overflader for at klarlægge vedhæftning. Istandsættelse af hovedtrapperum omfattede: Opsætning af glasfilt på underside af trappeløb. Opsætning af glasfilt på vægge. Afhjælpning af fugtbeskadiget murværk i indgangsparti. Maling af samtlige væg- og træoverflader. Istandsættelse og lakering af entrédøre mod lejligheder. Udlægning af ny linoleumsbelægning. Renoveringen kan alt afhængigt af ambitionsniveau variere mellem kr kr ekskl. moms pr. trappe. C 250 Opfriskning af hovedtrapper Eftergang af vægoverflader, trappeløb, vanger samt alt indvendigt træværk ved malerbehandling af overflader. C Bitrapper Forundersøgelse af overflader for at klarlægge vedhæftning. Istandsættelse af bagtrapperum omfattede: Opsætning af glasfilt på underside af trappeløb. Opsætning af glasfilt på vægge. Afhjælpning af fugtbeskadiget murværk i indgangsparti. Maling af samtlige vægog træoverflader. Renoveringen kan alt afhængigt af ambitionsniveau variere mellem kr kr ekskl. moms pr. trappe. C Port og gennemgange Karakter 4 Renovering af vægge og lofter Snedker- og malermæssig eftergang af døre. B 8 8 Side 3

30 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Etageadskillelser Karakter 3 Etageadskillelser Ingen foranstaltninger ud over almindelig løbende vedligeholdelse Wc/bad Karakter - Ingen fælles foranstaltninger Køkken Karakter - Ingen fælles foranstaltninger Varmeforsyning Karakter 4 Varmecentral Ingen foranstaltninger ud over almindelig løbende vedligeholdelse Afløb Karakter 6 Foring af faldstammer og partiel udskiftning Det anbefales, at de eksisterende faldstammer renses og fores, hvor det er muligt. Det skal påregnes, at enkelte rørstrækninger skal udskiftes i forbindelse af rensning og foring af faldstammer. B Kloak Karakter 3 TV inspektion TV inspektion af kloakken samt udarbejdelse af inspektionsrapport bør udføres om ca år. C Vandinstallation Karakter 4 Isolering af stigestrenge Efterisolering af lodrette vandstigestrenge på bagtrapper. B Side 4

31 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Gasinstallation Karakter 3 Gasinstallation Ingen foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse Ventilation Karakter 5 Rensning af kanaler 17 - El/svagstrøm Karakter 3 El installationer Kanalerne bør eftergås og renses, så deres funktion igen bliver optimale. Rensningen er en specielopgave, som kun bør udføres af firmaer med stor erfaring på området, idet snavset i kanalerne ellers kan forvolde stor skade på bygningsdele og inventar. En effektiv rensning kræver, at der er fri adgang til alle kanalåbninger i lejligheder, hvilket indebærer, at eventuelle nedhængte lofter skal delvist nedtages. Ingen foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse. B Øvrige bygningsdele Ingen foranstaltninger Private friarealer Karakter 3 Gården Ingen foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse Stillads Stillads mod gade og gård til facade, vinduer Side 5

32 PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER Bygningsdel Foranstaltning Prioritet TKr Byggeplads Byggepladsomkostninger. - 7% Håndværkeromkostninger, ekskl. moms Uforudseelige udgifter Byggeteknisk rådgivning Afsat beløb til uforudseelige udgifter ved gennemførelse af byggesagen. Udarbejdelse af budget og forprojekt, projektmateriale, licitation, vurdering af tilbud, byggestyring, tilsyn, kontrol af mangeludbedring, aflevering, 1 års gennemgang og 5 års syn, økonomikontrol. - 10% % Byggetekniske omkostninger i alt, ekskl. moms Moms 25% Byggetekniske omkostninger i alt, inkl. moms Afsat beløb til almindelig løbende vedligeholdelse. * Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående priser er fra i ultimo 2012 priser ekskl. udgifter til finansiering, forsikring, byggesagsadministration, byggesagsgebyrer og andre administrative bygherreudgifter. * Såfremt beløbet ikke anvendes til vedligeholdelse, kan foreningen vælge at foretage opsparing til fremtidige projekter. Peter Jahn & Partnere A/S Den 19. februar 2013 Martin Nielsen Side 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere