Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre"

Transkript

1 torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt 53 lejemål og 64 beboere var repræsenteret på afdelingsmødet. 1. Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmødet og til foråret. Carsten var glad for, at der var mange fremmødte. Carsten bød velkommen til John Gilbert Nielsen, som er ny forretningsfører pr. 1. april 2012 efter Christen Mors, til Thomas Hay, som er ny driftschef pr. 1. februar 2013 efter Henrik Rune Jensen og til Khesraw Rye Nayebkheil som er afdelingens økonomimedarbejder. Carsten bød ligeledes velkommen til Miljøkoncepts konsulenter på affaldsprojektet, Gitte Steffensen og Jens B. Jørgensen. Affaldsprojektet er et af forslagene på mødet. Carsten præsenterede også den nye bemanding på ejendomskontoret. Gerd Wegener, som er den nye driftsleder og Kim Hoffmeister, ny driftslederassistent og Gerds højre hånd. For de nye tilflyttere blev bestyrelsen præsenteret. Rita Sjøberg Madsen: Kassefunktion, økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, formandsudvalg, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Henrik Svendesen: It-udvalget, aktivitetsudvalget, formandsudvalget og repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen: Formand for formandsudvalget, energiudvalget, affaldsudvalget og økonomiudvalget. Carsten har kontakten til driften og KAB. Derudover er Carsten næstformand i organisationsbestyrelsen og medlem af repræsentantskabet. Formandsskabet foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. 1/12

2 Birgit blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at formaliteterne var på plads, og at afdelingsmødet var beslutningsdygtigt. Derefter blev dagsordenen gennemgået. Birgit oplyste, at Rita ikke ønskede genvalg, og at der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 2. Valg af stemmeudvalg og referent Gerd Wegener og Kim Hoffmeister, ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg. Helle Mogensen, KAB blev valgt til referent. 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning Formandsskabets beretning: Ultimo marts 2012 konstituerede bestyrelsen sig i et kollektivt formandskab. På afdelingsmødet og det ekstraordinære afdelingsmøde var der desværre ingen beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette har lagt et stort arbejdspres på bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at der bliver valgt flere bestyrelsesmedlemmer i dag. På afdelingsmødet sidste år blev budgettet for 2012/2013 godkendt med forbehold. Der var problemstillinger, som KAB manglede at svare på. Derfor blev der holdt et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2012, hvor budgettet blev endeligt godkendt. Arbejdet med eftervirkningerne fra oversvømmelserne i sommeren 2011 er forløbet tilfredsstillende. Afdelingsbestyrelsen bekendt er der ingen hængepartier. Kloak Som resultat af 2. juli 2011 har vores to mest udsatte blokke fået etableret pumpebrønde, der nok ikke kan sikre mod skybrud, som 2. juli 2011, men sikrer mod mindre skybrud, som specielt har været et problem her. Gennem 2012 har driften og afdelingsbestyrelsen arbejdet på en kortlægning af afdelingens kloakproblemer. TV-inspektion viser problemstillinger, som der skal følges op på. Umiddelbart ligger de største udfordringer omkring M. Bechs Alle. De foretagne TV-inspektioner af hovedledningerne til Præstemosen viser ikke de store problemer. Driften har været i tæt kontakt med forsikringsselskab og Hvidovre Kommune. En renoveringsplan er nu under udarbejdelse. 2/12

3 Hoved- og kældertrapper, hoved- og kælderdøre, garageporte Projektet med renovering af hovedtrapper er nu tæt på at være afsluttet. De sidste planlagte renoveringer forventes færdiggjort i Renoveringen af kældertrapperne vil også fortsætte i 2013, men i et lavere tempo. Da der er opstået tvivl om fremgangsmåden, vil vi få specialister til at vurdere de tidligere renoveringer og rådgive ved fremtidige renoveringer. Samme specialister vil også vurdere renoveringen af vores hovedtrapper, hvor enkelte allerede efter kort tid, har urovækkende overflader. Samtlige kælderdøre er nu udskiftet, hvilket har haft en positiv indflydelse på temperaturen i kældergangene. Renoveringen af hoveddøre og garageporte er afsluttet. Det er spændende at følge, hvordan renoveringen holder. Umiddelbart har vi opnået et godt resultat. En plan for vedligeholdelse af nyrenoveringer er under udarbejdelse, så vi sikrer, at vores trapper, hoved- og kælderdøre, garageporte får en lang levetid. Hulmursisolering Alle nordvendte gavle er hulmursisoleret. Tilbagemeldingerne fra beboerne er positive. Der er i budgettet afsat midler til at fortsætte med 20 gavle. Arbejdet påbegyndes i foråret. Trin på tagene Til skorstensfejerens store tilfredshed har vi endelig fået opsat trin på tagene. De enkelte beboere finansierer selv opsætningen. Der har været enkelte problemstillinger med utætheder, som er håndteret. Individuel modernisering Medio 2012 blev puljen for individuel modernisering genåbnet. Puljen gav plads til renovering af 13 køkkener/badeværelser. Puljen er tæt på at lukke. Hvis behovet opstår, er vi klar til at vurdere mulighederne for en ny runde. Energi De sidste vandpulsmålere er blevet monteret, så nu har alle mulighed for at følge hele deres vandforbrug fra kældergangen. Sidste opgørelse af vand og varme har levet op til forventningerne. Tallene ser fornuftige ud, og det nye/fremtidige afregningsdesign, hvor det blandt andet er muligt at følge udviklingen i forbruget over tre år, er implementeret. Desværre meddelte Hvidovre Forsyning i ultimo 2012, at vandpriserne pr. 1. januar 2013 stiger med 23 % grundet øgede omkostninger til kommunens kloakrenovering. Acontobetaling for vand vil derfor blive korrigeret pr. 1. juli Det er konstateret, at Baunevangen har betalt for Ældreboligernes udendørsbelysning i otte år. Beløbet på ca kr. vil blive reguleret ved at udligne en ejendomsskattegæld til Ældreboligerne. 3/12

4 Pr. 1. juni 2012 er de tre fjernvarmeselskaber, Hvidovre Nord, Midt og Syd gået sammen i FD Hvidovre AMBA. Her er Hvidovre Boligselskab repræsenteret ved formanden for organisationsbestyrelsen, Mogens Bentzen og suppleant John Rode, som nu er afgået. Baunevangen stiller med en ny suppleant snarest. Pr. 1. februar 2013 trådte en ny forsyningssikkerhedsafgift i kraft, hvilket vil betyde en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år. Varmecentral Det er besluttet, at skorstenen og dieselmotoren, i den gamle varmecentral, skal fjernes. Dette vil blive foretaget snarest, og i den forbindelse fjernes også antennemasterne ved beboerhuset. IT/TV Forud for sidste års budget konstaterede afdelingsbestyrelsen, at der var problemer med antennebudgettet. Problemstillinger, som der tidligere var spurgt ind til, uden at der var opnået et svar. På krav fra afdelingsbestyrelsen iværksatte KAB/økonomi en større undersøgelse, som mundede ud i konstateringen, at KAB ikke havde haft styr på antennebudgettet i flere år, hvilket KAB har beklaget. Nu ser det ud til at være på plads, og tiltag, til at fjerne det store underskud i antennebudgettet, er sat i gang. KAB har betalt en del af udgiften, og det er afdelingsbestyrelsens krav, at KAB sørger for at bringe underskuddet i 0 i næste regnskab. Hvilket er accepteret af KAB. Med udgangen af 2012 udløb antenneforeningens aftale med Comx. Der blev derfor indledt forhandlinger med Comx og YouSee. På et fælles ekstraordinært afdelingsmøde i november 2012 besluttede afdelingerne i antenneforeningen at overgå til YouSee med TV, og fortsætte med telefoni og internet hos Comx. Dog med mulighed for internet fra YouSee. Overgangen til nyt signalsystem primo januar 2013 gav en del indstillingsproblemer for beboerne. Dette havde ikke noget at gøre med ændring af leverandør, da vi først overgår til YouSee pr. juni Arealfordelingen En årlig tilbagevendende sag er arealfordelingen imellem Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger. På grund af det kaos, der havde været i sagen i en årrække, besluttede afdelingsbestyrelsen selv at foretage opmåling af ældreboligernes arealforbrug. Med udgangspunkt i originaltegningerne foretog afdelingsbestyrelsen opmålinger, som efterfølgende blev bekræftet af KAB- Byg og senere af Teknisk Forvaltning. Efter at Hvidovre Kommune havde haft sagen og ansvaret fra Ældreboligernes start, konstaterede kommunen efter rådslagning med ministeriet, at den endelige beslutning i arealsagen skulle træffes af Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab. Det er besynderligt, at man finder ud af det efter otte år! På sit møde i november 2012 besluttede repræsentantskabet at følge organisationsbestyrelsens beslutning. (4300 m 2 ). Da Ældreboligernes repræsentanter ikke var enig i denne beslutning, meddelte de, at Hvidovre Boligselskab kunne forvente et privat søgsmål. Så her står sagen nu. 4/12

5 Affaldsprojekt Med udgangspunkt i stigende krav fra kommunen og forventninger om yderligere krav har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Hvidovreparken og Ældreboligerne udarbejdet et affaldsprojekt med fokus på håndtering af storskrald. Projektet er i dag fremsat som forslag til godkendelse af afdelingen, og materiale er udsendt. Beboerhuset Beboerhuset har været ramme om flere cafeaftener i Tilslutningen har desværre været meget begrænset. Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at stoppe med disse aktiviteter. Årets sommerudflugt gik til Birkegårdens Haver ved Næstved. Det var en rigtig god tur. Turen foregik denne gang på en lørdag, så flere havde mulighed for at deltage, men desværre var det kun muligt at samle ca. 25 deltagere. På trods af det lave deltagerantal vil udflugten blive forsøgt gentaget. Rita, som har været initiativtager til disse cafe- og turarrangementer, skal have stor ros og tak for den store indsats. Desværre har Rita valgt at udtræde af afdelingsbestyrelsen, hvilket vi meget beklager. Rita fik overrakt en buket blomster. Ultimo 2012 meddelte Leif Schjerning, at han, efter at have varetaget udlejningen af beboerhuset i en menneskealder, ønskede at gå på pension med virkning fra 1. januar Også her skal rettes en meget stor tak for en fantastisk indsats til gavn for Baunevangens beboere. Leif fik overrakt en buket blomster. Vagn Bille har overtaget udlejningen af beboerhuset, dog med nye kontortider, som er offentliggjort til alle beboere. Husk at det er Vagn, som skal kontaktes ikke ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen mente, at det var på tide at se på prisen for leje af beboerhuset. Derfor blev der i december 2012 udsendt et varsel om lejeforhøjelse. Efterfølgende måtte afdelingsbestyrelsen konstatere, at denne beslutning skulle træffes på et afdelingsmøde. Derfor blev lejeforhøjelsen trukket tilbage, og er i dag fremlagt som forslag. Legepladsen er blevet sikkerhedsgennemgået, og legeredskaberne renoveret. Indramningen af legepladsen var efterhånden rådnet op og er blevet udskiftet med en kraftig egetræsramme med lang holdbarhed. Arbejdet med udskiftning af rammen har vores egne folk stået for. Tak til Leif og Rene for det flotte arbejde. Hjemmesiden Der er nu ryddet op på Baunevangens hjemmeside, og afdelingsbestyrelsen forsøger at være mere hjemmesideaktiv. Atter i år en stor tak til Steen Garset, som står for vedligeholdelse af siden. 5/12

6 Driftspersonalet Der skal lyde en stor tak til Gerd for indsatsen, fordi hun i flere måneder har været alene på kontoret og uden ferie. Også tak til medarbejderne for en god indsats i marken. Ikke mindst det store vinterarbejde. Samarbejde Afdelingsbestyrelsens samarbejde med vort administrationsselskab KAB har været noget anstrengt. Vi har i en længere periode været utilfreds med den kvalitet, som KAB har leveret. KAB er ikke et lavprisprodukt. Vi betaler over 1 million kr. om året for administrationen. Afdelingsbestyrelsen, er og har været, i tæt dialog med KAB s bestyrelse og direktion, som har medgivet, at kvaliteten kunne være bedre. Der er derfor sat tiltag i gang for at højne niveauet. Vores forhåbninger ligger ikke mindst hos den nye kundechef for forvaltningsområde C, Lone Skriver, som har den rigtige indstilling til kvalitet og har interessante visioner for det fremadrettede samarbejde. Vi oplever, at KAB nu har større fokus på opgaverne for Baunevangen/Hvidovre Boligselskab, og vi har i dag en god og konstruktiv dialog med alle vores kontakter i det nye team, som ikke mindst består af kundechef, forretningsfører, driftschef, økonomimedarbejder og energichef. Der var ingen kommentarer til beretningen. Afdelingsbestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab Khesraw, KAB startede med at gennemgå budgettet, som var blevet udsendt til alle beboere. Lejeforhøjelse på 1,99 % pr. bolig. Khesraw forklarede, at Baunevangens henlæggelser er sat ned med kr., som kan modregnes udgifterne til afskrivning af underskud. Derefter gennemgik Thomas, KAB udvalgte poster i langtidsbudgettet. Vedligeholdelse af kloak: Hulmursisolering af gavle: Reparation af kældere og hovedtrapper: Udskiftning af trægulve: Løbende vedligehold af skorstene: Løbende vedligehold af vandrør: kr kr kr kr kr kr. Khesraw gennemgik antennebudgettet, Der var ingen kommentarer til budgettet, som efterfølgende blev godkendt. 6/12

7 Khesraw gennemgik regnskabet, som var omdelt til alle beboere. Årets underskud er på kr. Underskuddet skyldes større udgifter til forsikringer, ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder og for høj budgettering af boligindtægter. Størstedelen af underskuddet skyldes for høj budgettering af boligindtægter. Dette blev ikke realiseret, derfor har KAB i samråd med afdelingsbestyrelsen aftalt, at det ikke skal medføre en huslejeforhøjelse i næste budgetår 2013/14. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte om, hvorfor kældere er med, da de ikke har kældere. Carsten oplyste, at den opkrævede ekstrahusleje var for vaskekældere. Regnskabet blev taget til efterretning. 5. Behandling af indkomne forslag Inden behandling af forslagene oplyste dirigenten på baggrund af et spørgsmål, hun tidligere havde fået stillet, om hvorfor beboerne have to stemmer hver. Det er lovgivning. Afdelingen skal følge Hvidovre Boligselskabs vedtægter, ellers er afstemningen ulovlig. Forslag 1, Affaldsprojekt håndtering af storskrald i Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger Carsten fremlagde forslaget og gav derefter ordet til Jens fra Miljøkoncept. Jens fra Miljøkoncept startede med at fortælle om Miljøkoncept, som er et lille firma, der arbejder med affaldssortering. Firmaet har stor erfaring med samarbejde med Hvidovre Kommune. Jens kom ind på de forskellige love og bekendtgørelser vedrørende affaldssortering, som skal overholdes. Hvis man ikke overholder disse, så risikerer man bødestraf og økonomisk erstatning. Disse restriktioner er ikke taget i brug endnu, men det vil ske. Der vil også komme en ekstra regning for, at affaldet bliver sorteret af kommunen. Som det er i dag, bliver alt for mange typer affald blandet. Det vil kommunen ikke være med til mere. Model med fællesplads/afleveringsgård, hvor der sorteres affald. Servicevogne kommer til at stå ude i området. Trækvogne kan eventuelt lånes. Det enkelte lejemål skal aflevere til servicevogn eller til afleveringsgård. Afdelingsbestyrelsen har arbejdet for, at beboerne får den bedste service. Ingen huslejestigninger og opgaven skal klares med den bemanding, der er i dag. 7/12

8 Kommentarer/spørgsmål: Spørgsmål fra en beboer om, hvordan man vil kontrollere, hvordan man sorterer skrald i gården? Og skal der ansættes flere ejendomsfunktionærer? Jens fra Miljøkoncept svarede, at den enkelte beboer ikke selv skal finsortere, men at man skal gøre det, så godt man kan. Ejendomsfunktionærerne eftersorterer. Kommunen vil lave stikprøvekontroller. Der har også været debat med ejendomsfunktionærerne, som gerne vil deltage og have det til at fungere. Carsten tilføjede, at det er vigtigt for afdelingsbestyrelsen at klare de nye opgaver med den bemanding, som man har i dag uden stigning i udgifter. Det skal ikke gå ud over øvrige opgaver. Spørgsmål fra en beboer om, hvor stor besparelsen vil blive, og hvad det vil betyde for beboerne? Jens svarede, at enkeltgebyrer spares, og hvis affaldet er usorteret, vil der komme ekstraomkostninger i fremtiden. Det bliver dyrere, hvis man ikke vælger ordningen, da afdelingen i dag ikke lever op til lovgivningens krav. Afdelingsbestyrelsen har valgt den billigste ordning. Jo mere man sorterer, jo mere kan der spares. Men det skal man ikke forvente, når man starter et sådan projekt op. Afstemningen skete ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2, Etablering af solceller Forslagsstiller, Bjørn Nielsen, uddybede sit forslag. Han havde tidligere bedt afdelingsbestyrelsen finde ud af, om det kan betale sig at få solenergi, eventuelt på garagerne. Kommentarer: Carsten kommenterede, at det er en god ting med vedvarende energi. Der har været afholdt møde med Hvidovre Kommune, der ikke førte til nogen afklaring. Carsten foreslog, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med forslagsgiver som medlem. Etablering af solceller skal ske i parløb med Hvidovre Kommune, og det er kommunen ikke parat til i øjeblikket. Bjørn ville gerne gå ind i arbejdsgruppen med andre interesserede og trak derefter sit forslag. Forslaget blev trukket. Forslag 3, Forhøjelse af leje for Baunevangens beboerhus Henrik fra bestyrelsen uddybede forslaget. Lejen for at benytte beboerhuset har ligget fast i mange år. Udgifter til driften er stigende, og underskuddet bliver større. Lejen sættes op fra 600 til kr. Indgåede aftaler bliver ikke til den nye pris. 8/12

9 Forslaget blev vedtaget. Forslag 4, Tillæg til husdyrhold Dirigenten informerede om, at afdelingen er underlagt normalbestemmelserne, og at vi ikke selv kan beslutte, at et forslag skal vedtages to, tre eller fire år i træk for at være gældende. Vi kan altså ikke lave vore egne afstemningsregler. Bestyrelsen har rådført sig med KABs jurister. Forslaget kunne ikke sættes til afstemning. Forslag 5, Tilladelse til at holde hund Forslag 5 og 6 blev slået sammen. En af forslagsstillerne, Pia, uddybede sit forslag og foreslog, at der blev skriftlig afstemning. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte KAB, om der fandtes et standardregelsæt om hunde/katte? John Gilbert, KAB svarede, at KAB har et standardreglement. John Gilbert vil sørge for, at det bliver omdelt, hvis der er stemning for det. Men det er afdelingsmødet og ikke KAB, som beslutter, om man må have hund eller kat. Derefter var der skriftlig afstemning. Der var 106 stemmer i alt. 82 sagde nej. 19 sagde ja. Forslaget blev nedstemt. Forslag 6, Tilladelse til at holde hund eller kat Forslaget blev behandlet sammen med forslag 5. Forslag 7, Tilladelse til husdyrhold Forslagsstiller, Anja, uddybede forslaget om prøveperiode på to år. Som konsekvens af at forslag 5 og 6 blev nedstemt, blev forslaget trukket. 9/12

10 Forslag 8, Udskiftning af hegn ved Præstemosen 59 Thomas, KAB gav en redegørelse. Da hegnet står overfor en udskiftning, skal lokalplanen overholdes. Lokalplanen siger at nedtages fast hegn, så skal der levende hegn (hæk) op i stedet. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Forslag 9, Hegn ved Præstemosen 59 samt udskiftning af Ruko-låse Under forslag 9, var der 4 forslag, som forslagsstiller, Jonna, kommenterede undervejs. Der var følgende tilbagemeldinger på forslagene: 1. Ordstyrer-opgaven: Dirigenten oplyste, at afdelingsmødet ikke kan beslutte, at personer ikke må opstilles som dirigent. Afdelingsmødet kan opstille en anden kandidat og vælge denne. Afdelingsmødet er underlagt lovgivningen og normalvedtægterne. Dirigenten oplyste i øvrigt, at hun ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen. 2. Tidshorisont i korrespondance/kommunikation: Carsten oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke havde modtaget nogen nye henvendelser, og at afgørelsen var rimelig klar. 3. Renovering af hegn: Thomas, KAB informerede om Beboerklagenævnets afgørelse, at afdelingen har vedligeholdelsespligten af hegnet og skal sørge for, at der bliver plantet hæk, når hegnet nedtages. Jonna fortalte, at hun har fået en skrivelse fra Lejernes LO i april Brandvej og eksisterende vej er ikke beskrevet i planen. Andre beboere har fået udskiftet deres hegn. De har ikke betalt selv. De har fået dispensation. Jonna mente, at det er selskabet, der skal søge dispensation. John Gilbert, KAB oplyste at i henhold til lovgivningen og normalvedtægterne, kan afdelingsmødet træffe beslutning om de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter, men afdelingsmødet kan ikke behandle enkeltsager. Der kan derfor ikke træffes en beslutning i sagen. Forslag 9, punkt 1, 2 og 3 blev ikke sat til afstemning. 4. Ruko-låse: Forslagsstiller, Jonna, uddybede forslaget. Kommentarer/spørgsmål: Carsten mente, at hvis låse skal udskiftes, så koster det ca kr. Syntes, at det var en god ide, men at det ikke var realistisk nu. De enkelte beboere må gerne selv skifte låse ud for egen regning, hvis de vil øge sikkerheden i boligen. 10/12

11 Dirigenten oplyste, det det kunne ikke ske i indeværende år, da der ikke er budgetteret med kr. i dette budget. Jonna pointerede, at det kun var hoveddøre, som forslaget omfattede, og at alle ikke skulle have udskiftet låse, så hun mente ikke, at det ville blive så dyrt. Carsten svarede, at hvis det skal give den optimale sikkerhed, så må det gælde låse i hoveddøre, havestuedøre og kælderdøre. Jonna fastholdt, at forslaget kun omhandlede hoveddøren. Dirigenten oplyste, at hvis der skulle stemmes om låse til kun hoveddøre, så kender vi ikke prisen. En beboer foreslog, at afdelingsbestyrelsen kunne lave en aftale med Jahn Låse om en favorabel pris. Carsten tilkendegav, at beboerne kunne slå sig sammen og få en god pris. Afstemning: I næste budget skal afsættes et beløb på omkring kr. med forbehold for prisen til nye låse på hoveddøre. Forslaget blev nedstemt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen Rita genopstillede ikke. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Hver for to år. Følgende stillede op: Lars Henriksen, Tina Kjøller, Vagn Bille og Martin Nielskov. Martin Nielskov var ikke til stede, men blev opstillet af Carsten, som havde fuldmagt med. Efter skriftlig afstemning, så afstemningen således ud: Lars Henriksen 77 stemmer Tina Kjøller 61 stemmer Vagn Bille 75 stemmer Martin Nielskov 68 stemmer. Følgende blev valgt: Lars Henriksen, Vagn Bille og Martin Nielskov for en toårig periode. 11/12

12 7. Valg af suppleanter Som suppleanter opstillede Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. Følgende blev valgt: Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. 8. Eventuelt Jonna ville have forsamlingens opbakning til, at organisationen skulle søge dispensation med hensyn til fast hegn. Det blev tilbagevist med begrundelsen, at det var en enkeltsag. En beboer oplyste at i henhold til lokalplanen, var det muligt at få dispensation. Dirigenten læste retningslinjerne op fra lokalplanen. Dirigenten foreslog, at man downloader lokalplanen fra Baunevangens eller kommunens hjemmeside. Dirigenten, Birgit, takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Underskrifter: Carsten Groth-Rasmussen Formandsudvalget Birgit Bilstrup Dirigent Referent: Helle Mogensen, KAB, den 20. marts /12

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Fra KAB deltog: Kundechef Annette Birkov og økonomimedarbejder Mick Holm Kristensen

Fra KAB deltog: Kundechef Annette Birkov og økonomimedarbejder Mick Holm Kristensen Referat af afdelingsmøde i Boligselskabet Friheden, Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden (Budgetmøde) Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 I Frihedens Idrætscenter boldhallen Dagsorden: 1.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Ordinært afdelingsmøde i afd. 16, Stengården 20. september 2017 Afholdt den: 31. august 2017 Til stede: 31 beboere fra 29 boliger Fra SØB: Lars Simonsen Referent: Charlotte Konstantin-Hansen 1. Velkomst

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde i Baunevangen, Hvidovre Boligselskab Afholdt tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19 på Holmegårdsskolen

Referat af Afdelingsmøde i Baunevangen, Hvidovre Boligselskab Afholdt tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19 på Holmegårdsskolen Referat af Afdelingsmøde i Baunevangen, Hvidovre Boligselskab Afholdt tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19 på Holmegårdsskolen Referent: Mette Nørgaard Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere