Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre"

Transkript

1 torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt 53 lejemål og 64 beboere var repræsenteret på afdelingsmødet. 1. Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmødet og til foråret. Carsten var glad for, at der var mange fremmødte. Carsten bød velkommen til John Gilbert Nielsen, som er ny forretningsfører pr. 1. april 2012 efter Christen Mors, til Thomas Hay, som er ny driftschef pr. 1. februar 2013 efter Henrik Rune Jensen og til Khesraw Rye Nayebkheil som er afdelingens økonomimedarbejder. Carsten bød ligeledes velkommen til Miljøkoncepts konsulenter på affaldsprojektet, Gitte Steffensen og Jens B. Jørgensen. Affaldsprojektet er et af forslagene på mødet. Carsten præsenterede også den nye bemanding på ejendomskontoret. Gerd Wegener, som er den nye driftsleder og Kim Hoffmeister, ny driftslederassistent og Gerds højre hånd. For de nye tilflyttere blev bestyrelsen præsenteret. Rita Sjøberg Madsen: Kassefunktion, økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, formandsudvalg, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Henrik Svendesen: It-udvalget, aktivitetsudvalget, formandsudvalget og repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen: Formand for formandsudvalget, energiudvalget, affaldsudvalget og økonomiudvalget. Carsten har kontakten til driften og KAB. Derudover er Carsten næstformand i organisationsbestyrelsen og medlem af repræsentantskabet. Formandsskabet foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. 1/12

2 Birgit blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at formaliteterne var på plads, og at afdelingsmødet var beslutningsdygtigt. Derefter blev dagsordenen gennemgået. Birgit oplyste, at Rita ikke ønskede genvalg, og at der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 2. Valg af stemmeudvalg og referent Gerd Wegener og Kim Hoffmeister, ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg. Helle Mogensen, KAB blev valgt til referent. 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning Formandsskabets beretning: Ultimo marts 2012 konstituerede bestyrelsen sig i et kollektivt formandskab. På afdelingsmødet og det ekstraordinære afdelingsmøde var der desværre ingen beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette har lagt et stort arbejdspres på bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at der bliver valgt flere bestyrelsesmedlemmer i dag. På afdelingsmødet sidste år blev budgettet for 2012/2013 godkendt med forbehold. Der var problemstillinger, som KAB manglede at svare på. Derfor blev der holdt et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2012, hvor budgettet blev endeligt godkendt. Arbejdet med eftervirkningerne fra oversvømmelserne i sommeren 2011 er forløbet tilfredsstillende. Afdelingsbestyrelsen bekendt er der ingen hængepartier. Kloak Som resultat af 2. juli 2011 har vores to mest udsatte blokke fået etableret pumpebrønde, der nok ikke kan sikre mod skybrud, som 2. juli 2011, men sikrer mod mindre skybrud, som specielt har været et problem her. Gennem 2012 har driften og afdelingsbestyrelsen arbejdet på en kortlægning af afdelingens kloakproblemer. TV-inspektion viser problemstillinger, som der skal følges op på. Umiddelbart ligger de største udfordringer omkring M. Bechs Alle. De foretagne TV-inspektioner af hovedledningerne til Præstemosen viser ikke de store problemer. Driften har været i tæt kontakt med forsikringsselskab og Hvidovre Kommune. En renoveringsplan er nu under udarbejdelse. 2/12

3 Hoved- og kældertrapper, hoved- og kælderdøre, garageporte Projektet med renovering af hovedtrapper er nu tæt på at være afsluttet. De sidste planlagte renoveringer forventes færdiggjort i Renoveringen af kældertrapperne vil også fortsætte i 2013, men i et lavere tempo. Da der er opstået tvivl om fremgangsmåden, vil vi få specialister til at vurdere de tidligere renoveringer og rådgive ved fremtidige renoveringer. Samme specialister vil også vurdere renoveringen af vores hovedtrapper, hvor enkelte allerede efter kort tid, har urovækkende overflader. Samtlige kælderdøre er nu udskiftet, hvilket har haft en positiv indflydelse på temperaturen i kældergangene. Renoveringen af hoveddøre og garageporte er afsluttet. Det er spændende at følge, hvordan renoveringen holder. Umiddelbart har vi opnået et godt resultat. En plan for vedligeholdelse af nyrenoveringer er under udarbejdelse, så vi sikrer, at vores trapper, hoved- og kælderdøre, garageporte får en lang levetid. Hulmursisolering Alle nordvendte gavle er hulmursisoleret. Tilbagemeldingerne fra beboerne er positive. Der er i budgettet afsat midler til at fortsætte med 20 gavle. Arbejdet påbegyndes i foråret. Trin på tagene Til skorstensfejerens store tilfredshed har vi endelig fået opsat trin på tagene. De enkelte beboere finansierer selv opsætningen. Der har været enkelte problemstillinger med utætheder, som er håndteret. Individuel modernisering Medio 2012 blev puljen for individuel modernisering genåbnet. Puljen gav plads til renovering af 13 køkkener/badeværelser. Puljen er tæt på at lukke. Hvis behovet opstår, er vi klar til at vurdere mulighederne for en ny runde. Energi De sidste vandpulsmålere er blevet monteret, så nu har alle mulighed for at følge hele deres vandforbrug fra kældergangen. Sidste opgørelse af vand og varme har levet op til forventningerne. Tallene ser fornuftige ud, og det nye/fremtidige afregningsdesign, hvor det blandt andet er muligt at følge udviklingen i forbruget over tre år, er implementeret. Desværre meddelte Hvidovre Forsyning i ultimo 2012, at vandpriserne pr. 1. januar 2013 stiger med 23 % grundet øgede omkostninger til kommunens kloakrenovering. Acontobetaling for vand vil derfor blive korrigeret pr. 1. juli Det er konstateret, at Baunevangen har betalt for Ældreboligernes udendørsbelysning i otte år. Beløbet på ca kr. vil blive reguleret ved at udligne en ejendomsskattegæld til Ældreboligerne. 3/12

4 Pr. 1. juni 2012 er de tre fjernvarmeselskaber, Hvidovre Nord, Midt og Syd gået sammen i FD Hvidovre AMBA. Her er Hvidovre Boligselskab repræsenteret ved formanden for organisationsbestyrelsen, Mogens Bentzen og suppleant John Rode, som nu er afgået. Baunevangen stiller med en ny suppleant snarest. Pr. 1. februar 2013 trådte en ny forsyningssikkerhedsafgift i kraft, hvilket vil betyde en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år. Varmecentral Det er besluttet, at skorstenen og dieselmotoren, i den gamle varmecentral, skal fjernes. Dette vil blive foretaget snarest, og i den forbindelse fjernes også antennemasterne ved beboerhuset. IT/TV Forud for sidste års budget konstaterede afdelingsbestyrelsen, at der var problemer med antennebudgettet. Problemstillinger, som der tidligere var spurgt ind til, uden at der var opnået et svar. På krav fra afdelingsbestyrelsen iværksatte KAB/økonomi en større undersøgelse, som mundede ud i konstateringen, at KAB ikke havde haft styr på antennebudgettet i flere år, hvilket KAB har beklaget. Nu ser det ud til at være på plads, og tiltag, til at fjerne det store underskud i antennebudgettet, er sat i gang. KAB har betalt en del af udgiften, og det er afdelingsbestyrelsens krav, at KAB sørger for at bringe underskuddet i 0 i næste regnskab. Hvilket er accepteret af KAB. Med udgangen af 2012 udløb antenneforeningens aftale med Comx. Der blev derfor indledt forhandlinger med Comx og YouSee. På et fælles ekstraordinært afdelingsmøde i november 2012 besluttede afdelingerne i antenneforeningen at overgå til YouSee med TV, og fortsætte med telefoni og internet hos Comx. Dog med mulighed for internet fra YouSee. Overgangen til nyt signalsystem primo januar 2013 gav en del indstillingsproblemer for beboerne. Dette havde ikke noget at gøre med ændring af leverandør, da vi først overgår til YouSee pr. juni Arealfordelingen En årlig tilbagevendende sag er arealfordelingen imellem Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger. På grund af det kaos, der havde været i sagen i en årrække, besluttede afdelingsbestyrelsen selv at foretage opmåling af ældreboligernes arealforbrug. Med udgangspunkt i originaltegningerne foretog afdelingsbestyrelsen opmålinger, som efterfølgende blev bekræftet af KAB- Byg og senere af Teknisk Forvaltning. Efter at Hvidovre Kommune havde haft sagen og ansvaret fra Ældreboligernes start, konstaterede kommunen efter rådslagning med ministeriet, at den endelige beslutning i arealsagen skulle træffes af Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab. Det er besynderligt, at man finder ud af det efter otte år! På sit møde i november 2012 besluttede repræsentantskabet at følge organisationsbestyrelsens beslutning. (4300 m 2 ). Da Ældreboligernes repræsentanter ikke var enig i denne beslutning, meddelte de, at Hvidovre Boligselskab kunne forvente et privat søgsmål. Så her står sagen nu. 4/12

5 Affaldsprojekt Med udgangspunkt i stigende krav fra kommunen og forventninger om yderligere krav har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Hvidovreparken og Ældreboligerne udarbejdet et affaldsprojekt med fokus på håndtering af storskrald. Projektet er i dag fremsat som forslag til godkendelse af afdelingen, og materiale er udsendt. Beboerhuset Beboerhuset har været ramme om flere cafeaftener i Tilslutningen har desværre været meget begrænset. Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at stoppe med disse aktiviteter. Årets sommerudflugt gik til Birkegårdens Haver ved Næstved. Det var en rigtig god tur. Turen foregik denne gang på en lørdag, så flere havde mulighed for at deltage, men desværre var det kun muligt at samle ca. 25 deltagere. På trods af det lave deltagerantal vil udflugten blive forsøgt gentaget. Rita, som har været initiativtager til disse cafe- og turarrangementer, skal have stor ros og tak for den store indsats. Desværre har Rita valgt at udtræde af afdelingsbestyrelsen, hvilket vi meget beklager. Rita fik overrakt en buket blomster. Ultimo 2012 meddelte Leif Schjerning, at han, efter at have varetaget udlejningen af beboerhuset i en menneskealder, ønskede at gå på pension med virkning fra 1. januar Også her skal rettes en meget stor tak for en fantastisk indsats til gavn for Baunevangens beboere. Leif fik overrakt en buket blomster. Vagn Bille har overtaget udlejningen af beboerhuset, dog med nye kontortider, som er offentliggjort til alle beboere. Husk at det er Vagn, som skal kontaktes ikke ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen mente, at det var på tide at se på prisen for leje af beboerhuset. Derfor blev der i december 2012 udsendt et varsel om lejeforhøjelse. Efterfølgende måtte afdelingsbestyrelsen konstatere, at denne beslutning skulle træffes på et afdelingsmøde. Derfor blev lejeforhøjelsen trukket tilbage, og er i dag fremlagt som forslag. Legepladsen er blevet sikkerhedsgennemgået, og legeredskaberne renoveret. Indramningen af legepladsen var efterhånden rådnet op og er blevet udskiftet med en kraftig egetræsramme med lang holdbarhed. Arbejdet med udskiftning af rammen har vores egne folk stået for. Tak til Leif og Rene for det flotte arbejde. Hjemmesiden Der er nu ryddet op på Baunevangens hjemmeside, og afdelingsbestyrelsen forsøger at være mere hjemmesideaktiv. Atter i år en stor tak til Steen Garset, som står for vedligeholdelse af siden. 5/12

6 Driftspersonalet Der skal lyde en stor tak til Gerd for indsatsen, fordi hun i flere måneder har været alene på kontoret og uden ferie. Også tak til medarbejderne for en god indsats i marken. Ikke mindst det store vinterarbejde. Samarbejde Afdelingsbestyrelsens samarbejde med vort administrationsselskab KAB har været noget anstrengt. Vi har i en længere periode været utilfreds med den kvalitet, som KAB har leveret. KAB er ikke et lavprisprodukt. Vi betaler over 1 million kr. om året for administrationen. Afdelingsbestyrelsen, er og har været, i tæt dialog med KAB s bestyrelse og direktion, som har medgivet, at kvaliteten kunne være bedre. Der er derfor sat tiltag i gang for at højne niveauet. Vores forhåbninger ligger ikke mindst hos den nye kundechef for forvaltningsområde C, Lone Skriver, som har den rigtige indstilling til kvalitet og har interessante visioner for det fremadrettede samarbejde. Vi oplever, at KAB nu har større fokus på opgaverne for Baunevangen/Hvidovre Boligselskab, og vi har i dag en god og konstruktiv dialog med alle vores kontakter i det nye team, som ikke mindst består af kundechef, forretningsfører, driftschef, økonomimedarbejder og energichef. Der var ingen kommentarer til beretningen. Afdelingsbestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab Khesraw, KAB startede med at gennemgå budgettet, som var blevet udsendt til alle beboere. Lejeforhøjelse på 1,99 % pr. bolig. Khesraw forklarede, at Baunevangens henlæggelser er sat ned med kr., som kan modregnes udgifterne til afskrivning af underskud. Derefter gennemgik Thomas, KAB udvalgte poster i langtidsbudgettet. Vedligeholdelse af kloak: Hulmursisolering af gavle: Reparation af kældere og hovedtrapper: Udskiftning af trægulve: Løbende vedligehold af skorstene: Løbende vedligehold af vandrør: kr kr kr kr kr kr. Khesraw gennemgik antennebudgettet, Der var ingen kommentarer til budgettet, som efterfølgende blev godkendt. 6/12

7 Khesraw gennemgik regnskabet, som var omdelt til alle beboere. Årets underskud er på kr. Underskuddet skyldes større udgifter til forsikringer, ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder og for høj budgettering af boligindtægter. Størstedelen af underskuddet skyldes for høj budgettering af boligindtægter. Dette blev ikke realiseret, derfor har KAB i samråd med afdelingsbestyrelsen aftalt, at det ikke skal medføre en huslejeforhøjelse i næste budgetår 2013/14. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte om, hvorfor kældere er med, da de ikke har kældere. Carsten oplyste, at den opkrævede ekstrahusleje var for vaskekældere. Regnskabet blev taget til efterretning. 5. Behandling af indkomne forslag Inden behandling af forslagene oplyste dirigenten på baggrund af et spørgsmål, hun tidligere havde fået stillet, om hvorfor beboerne have to stemmer hver. Det er lovgivning. Afdelingen skal følge Hvidovre Boligselskabs vedtægter, ellers er afstemningen ulovlig. Forslag 1, Affaldsprojekt håndtering af storskrald i Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger Carsten fremlagde forslaget og gav derefter ordet til Jens fra Miljøkoncept. Jens fra Miljøkoncept startede med at fortælle om Miljøkoncept, som er et lille firma, der arbejder med affaldssortering. Firmaet har stor erfaring med samarbejde med Hvidovre Kommune. Jens kom ind på de forskellige love og bekendtgørelser vedrørende affaldssortering, som skal overholdes. Hvis man ikke overholder disse, så risikerer man bødestraf og økonomisk erstatning. Disse restriktioner er ikke taget i brug endnu, men det vil ske. Der vil også komme en ekstra regning for, at affaldet bliver sorteret af kommunen. Som det er i dag, bliver alt for mange typer affald blandet. Det vil kommunen ikke være med til mere. Model med fællesplads/afleveringsgård, hvor der sorteres affald. Servicevogne kommer til at stå ude i området. Trækvogne kan eventuelt lånes. Det enkelte lejemål skal aflevere til servicevogn eller til afleveringsgård. Afdelingsbestyrelsen har arbejdet for, at beboerne får den bedste service. Ingen huslejestigninger og opgaven skal klares med den bemanding, der er i dag. 7/12

8 Kommentarer/spørgsmål: Spørgsmål fra en beboer om, hvordan man vil kontrollere, hvordan man sorterer skrald i gården? Og skal der ansættes flere ejendomsfunktionærer? Jens fra Miljøkoncept svarede, at den enkelte beboer ikke selv skal finsortere, men at man skal gøre det, så godt man kan. Ejendomsfunktionærerne eftersorterer. Kommunen vil lave stikprøvekontroller. Der har også været debat med ejendomsfunktionærerne, som gerne vil deltage og have det til at fungere. Carsten tilføjede, at det er vigtigt for afdelingsbestyrelsen at klare de nye opgaver med den bemanding, som man har i dag uden stigning i udgifter. Det skal ikke gå ud over øvrige opgaver. Spørgsmål fra en beboer om, hvor stor besparelsen vil blive, og hvad det vil betyde for beboerne? Jens svarede, at enkeltgebyrer spares, og hvis affaldet er usorteret, vil der komme ekstraomkostninger i fremtiden. Det bliver dyrere, hvis man ikke vælger ordningen, da afdelingen i dag ikke lever op til lovgivningens krav. Afdelingsbestyrelsen har valgt den billigste ordning. Jo mere man sorterer, jo mere kan der spares. Men det skal man ikke forvente, når man starter et sådan projekt op. Afstemningen skete ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2, Etablering af solceller Forslagsstiller, Bjørn Nielsen, uddybede sit forslag. Han havde tidligere bedt afdelingsbestyrelsen finde ud af, om det kan betale sig at få solenergi, eventuelt på garagerne. Kommentarer: Carsten kommenterede, at det er en god ting med vedvarende energi. Der har været afholdt møde med Hvidovre Kommune, der ikke førte til nogen afklaring. Carsten foreslog, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med forslagsgiver som medlem. Etablering af solceller skal ske i parløb med Hvidovre Kommune, og det er kommunen ikke parat til i øjeblikket. Bjørn ville gerne gå ind i arbejdsgruppen med andre interesserede og trak derefter sit forslag. Forslaget blev trukket. Forslag 3, Forhøjelse af leje for Baunevangens beboerhus Henrik fra bestyrelsen uddybede forslaget. Lejen for at benytte beboerhuset har ligget fast i mange år. Udgifter til driften er stigende, og underskuddet bliver større. Lejen sættes op fra 600 til kr. Indgåede aftaler bliver ikke til den nye pris. 8/12

9 Forslaget blev vedtaget. Forslag 4, Tillæg til husdyrhold Dirigenten informerede om, at afdelingen er underlagt normalbestemmelserne, og at vi ikke selv kan beslutte, at et forslag skal vedtages to, tre eller fire år i træk for at være gældende. Vi kan altså ikke lave vore egne afstemningsregler. Bestyrelsen har rådført sig med KABs jurister. Forslaget kunne ikke sættes til afstemning. Forslag 5, Tilladelse til at holde hund Forslag 5 og 6 blev slået sammen. En af forslagsstillerne, Pia, uddybede sit forslag og foreslog, at der blev skriftlig afstemning. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte KAB, om der fandtes et standardregelsæt om hunde/katte? John Gilbert, KAB svarede, at KAB har et standardreglement. John Gilbert vil sørge for, at det bliver omdelt, hvis der er stemning for det. Men det er afdelingsmødet og ikke KAB, som beslutter, om man må have hund eller kat. Derefter var der skriftlig afstemning. Der var 106 stemmer i alt. 82 sagde nej. 19 sagde ja. Forslaget blev nedstemt. Forslag 6, Tilladelse til at holde hund eller kat Forslaget blev behandlet sammen med forslag 5. Forslag 7, Tilladelse til husdyrhold Forslagsstiller, Anja, uddybede forslaget om prøveperiode på to år. Som konsekvens af at forslag 5 og 6 blev nedstemt, blev forslaget trukket. 9/12

10 Forslag 8, Udskiftning af hegn ved Præstemosen 59 Thomas, KAB gav en redegørelse. Da hegnet står overfor en udskiftning, skal lokalplanen overholdes. Lokalplanen siger at nedtages fast hegn, så skal der levende hegn (hæk) op i stedet. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Forslag 9, Hegn ved Præstemosen 59 samt udskiftning af Ruko-låse Under forslag 9, var der 4 forslag, som forslagsstiller, Jonna, kommenterede undervejs. Der var følgende tilbagemeldinger på forslagene: 1. Ordstyrer-opgaven: Dirigenten oplyste, at afdelingsmødet ikke kan beslutte, at personer ikke må opstilles som dirigent. Afdelingsmødet kan opstille en anden kandidat og vælge denne. Afdelingsmødet er underlagt lovgivningen og normalvedtægterne. Dirigenten oplyste i øvrigt, at hun ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen. 2. Tidshorisont i korrespondance/kommunikation: Carsten oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke havde modtaget nogen nye henvendelser, og at afgørelsen var rimelig klar. 3. Renovering af hegn: Thomas, KAB informerede om Beboerklagenævnets afgørelse, at afdelingen har vedligeholdelsespligten af hegnet og skal sørge for, at der bliver plantet hæk, når hegnet nedtages. Jonna fortalte, at hun har fået en skrivelse fra Lejernes LO i april Brandvej og eksisterende vej er ikke beskrevet i planen. Andre beboere har fået udskiftet deres hegn. De har ikke betalt selv. De har fået dispensation. Jonna mente, at det er selskabet, der skal søge dispensation. John Gilbert, KAB oplyste at i henhold til lovgivningen og normalvedtægterne, kan afdelingsmødet træffe beslutning om de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter, men afdelingsmødet kan ikke behandle enkeltsager. Der kan derfor ikke træffes en beslutning i sagen. Forslag 9, punkt 1, 2 og 3 blev ikke sat til afstemning. 4. Ruko-låse: Forslagsstiller, Jonna, uddybede forslaget. Kommentarer/spørgsmål: Carsten mente, at hvis låse skal udskiftes, så koster det ca kr. Syntes, at det var en god ide, men at det ikke var realistisk nu. De enkelte beboere må gerne selv skifte låse ud for egen regning, hvis de vil øge sikkerheden i boligen. 10/12

11 Dirigenten oplyste, det det kunne ikke ske i indeværende år, da der ikke er budgetteret med kr. i dette budget. Jonna pointerede, at det kun var hoveddøre, som forslaget omfattede, og at alle ikke skulle have udskiftet låse, så hun mente ikke, at det ville blive så dyrt. Carsten svarede, at hvis det skal give den optimale sikkerhed, så må det gælde låse i hoveddøre, havestuedøre og kælderdøre. Jonna fastholdt, at forslaget kun omhandlede hoveddøren. Dirigenten oplyste, at hvis der skulle stemmes om låse til kun hoveddøre, så kender vi ikke prisen. En beboer foreslog, at afdelingsbestyrelsen kunne lave en aftale med Jahn Låse om en favorabel pris. Carsten tilkendegav, at beboerne kunne slå sig sammen og få en god pris. Afstemning: I næste budget skal afsættes et beløb på omkring kr. med forbehold for prisen til nye låse på hoveddøre. Forslaget blev nedstemt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen Rita genopstillede ikke. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Hver for to år. Følgende stillede op: Lars Henriksen, Tina Kjøller, Vagn Bille og Martin Nielskov. Martin Nielskov var ikke til stede, men blev opstillet af Carsten, som havde fuldmagt med. Efter skriftlig afstemning, så afstemningen således ud: Lars Henriksen 77 stemmer Tina Kjøller 61 stemmer Vagn Bille 75 stemmer Martin Nielskov 68 stemmer. Følgende blev valgt: Lars Henriksen, Vagn Bille og Martin Nielskov for en toårig periode. 11/12

12 7. Valg af suppleanter Som suppleanter opstillede Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. Følgende blev valgt: Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. 8. Eventuelt Jonna ville have forsamlingens opbakning til, at organisationen skulle søge dispensation med hensyn til fast hegn. Det blev tilbagevist med begrundelsen, at det var en enkeltsag. En beboer oplyste at i henhold til lokalplanen, var det muligt at få dispensation. Dirigenten læste retningslinjerne op fra lokalplanen. Dirigenten foreslog, at man downloader lokalplanen fra Baunevangens eller kommunens hjemmeside. Dirigenten, Birgit, takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Underskrifter: Carsten Groth-Rasmussen Formandsudvalget Birgit Bilstrup Dirigent Referent: Helle Mogensen, KAB, den 20. marts /12

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater.

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr. 204-14-699 Initialer BKo Referat af ordinært afdelingsmøde, kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Telefon: 21 16 89

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 10. oktober 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere