Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre"

Transkript

1 torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt 53 lejemål og 64 beboere var repræsenteret på afdelingsmødet. 1. Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmødet og til foråret. Carsten var glad for, at der var mange fremmødte. Carsten bød velkommen til John Gilbert Nielsen, som er ny forretningsfører pr. 1. april 2012 efter Christen Mors, til Thomas Hay, som er ny driftschef pr. 1. februar 2013 efter Henrik Rune Jensen og til Khesraw Rye Nayebkheil som er afdelingens økonomimedarbejder. Carsten bød ligeledes velkommen til Miljøkoncepts konsulenter på affaldsprojektet, Gitte Steffensen og Jens B. Jørgensen. Affaldsprojektet er et af forslagene på mødet. Carsten præsenterede også den nye bemanding på ejendomskontoret. Gerd Wegener, som er den nye driftsleder og Kim Hoffmeister, ny driftslederassistent og Gerds højre hånd. For de nye tilflyttere blev bestyrelsen præsenteret. Rita Sjøberg Madsen: Kassefunktion, økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, formandsudvalg, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Henrik Svendesen: It-udvalget, aktivitetsudvalget, formandsudvalget og repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen: Formand for formandsudvalget, energiudvalget, affaldsudvalget og økonomiudvalget. Carsten har kontakten til driften og KAB. Derudover er Carsten næstformand i organisationsbestyrelsen og medlem af repræsentantskabet. Formandsskabet foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. 1/12

2 Birgit blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at formaliteterne var på plads, og at afdelingsmødet var beslutningsdygtigt. Derefter blev dagsordenen gennemgået. Birgit oplyste, at Rita ikke ønskede genvalg, og at der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 2. Valg af stemmeudvalg og referent Gerd Wegener og Kim Hoffmeister, ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg. Helle Mogensen, KAB blev valgt til referent. 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning Formandsskabets beretning: Ultimo marts 2012 konstituerede bestyrelsen sig i et kollektivt formandskab. På afdelingsmødet og det ekstraordinære afdelingsmøde var der desværre ingen beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette har lagt et stort arbejdspres på bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at der bliver valgt flere bestyrelsesmedlemmer i dag. På afdelingsmødet sidste år blev budgettet for 2012/2013 godkendt med forbehold. Der var problemstillinger, som KAB manglede at svare på. Derfor blev der holdt et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2012, hvor budgettet blev endeligt godkendt. Arbejdet med eftervirkningerne fra oversvømmelserne i sommeren 2011 er forløbet tilfredsstillende. Afdelingsbestyrelsen bekendt er der ingen hængepartier. Kloak Som resultat af 2. juli 2011 har vores to mest udsatte blokke fået etableret pumpebrønde, der nok ikke kan sikre mod skybrud, som 2. juli 2011, men sikrer mod mindre skybrud, som specielt har været et problem her. Gennem 2012 har driften og afdelingsbestyrelsen arbejdet på en kortlægning af afdelingens kloakproblemer. TV-inspektion viser problemstillinger, som der skal følges op på. Umiddelbart ligger de største udfordringer omkring M. Bechs Alle. De foretagne TV-inspektioner af hovedledningerne til Præstemosen viser ikke de store problemer. Driften har været i tæt kontakt med forsikringsselskab og Hvidovre Kommune. En renoveringsplan er nu under udarbejdelse. 2/12

3 Hoved- og kældertrapper, hoved- og kælderdøre, garageporte Projektet med renovering af hovedtrapper er nu tæt på at være afsluttet. De sidste planlagte renoveringer forventes færdiggjort i Renoveringen af kældertrapperne vil også fortsætte i 2013, men i et lavere tempo. Da der er opstået tvivl om fremgangsmåden, vil vi få specialister til at vurdere de tidligere renoveringer og rådgive ved fremtidige renoveringer. Samme specialister vil også vurdere renoveringen af vores hovedtrapper, hvor enkelte allerede efter kort tid, har urovækkende overflader. Samtlige kælderdøre er nu udskiftet, hvilket har haft en positiv indflydelse på temperaturen i kældergangene. Renoveringen af hoveddøre og garageporte er afsluttet. Det er spændende at følge, hvordan renoveringen holder. Umiddelbart har vi opnået et godt resultat. En plan for vedligeholdelse af nyrenoveringer er under udarbejdelse, så vi sikrer, at vores trapper, hoved- og kælderdøre, garageporte får en lang levetid. Hulmursisolering Alle nordvendte gavle er hulmursisoleret. Tilbagemeldingerne fra beboerne er positive. Der er i budgettet afsat midler til at fortsætte med 20 gavle. Arbejdet påbegyndes i foråret. Trin på tagene Til skorstensfejerens store tilfredshed har vi endelig fået opsat trin på tagene. De enkelte beboere finansierer selv opsætningen. Der har været enkelte problemstillinger med utætheder, som er håndteret. Individuel modernisering Medio 2012 blev puljen for individuel modernisering genåbnet. Puljen gav plads til renovering af 13 køkkener/badeværelser. Puljen er tæt på at lukke. Hvis behovet opstår, er vi klar til at vurdere mulighederne for en ny runde. Energi De sidste vandpulsmålere er blevet monteret, så nu har alle mulighed for at følge hele deres vandforbrug fra kældergangen. Sidste opgørelse af vand og varme har levet op til forventningerne. Tallene ser fornuftige ud, og det nye/fremtidige afregningsdesign, hvor det blandt andet er muligt at følge udviklingen i forbruget over tre år, er implementeret. Desværre meddelte Hvidovre Forsyning i ultimo 2012, at vandpriserne pr. 1. januar 2013 stiger med 23 % grundet øgede omkostninger til kommunens kloakrenovering. Acontobetaling for vand vil derfor blive korrigeret pr. 1. juli Det er konstateret, at Baunevangen har betalt for Ældreboligernes udendørsbelysning i otte år. Beløbet på ca kr. vil blive reguleret ved at udligne en ejendomsskattegæld til Ældreboligerne. 3/12

4 Pr. 1. juni 2012 er de tre fjernvarmeselskaber, Hvidovre Nord, Midt og Syd gået sammen i FD Hvidovre AMBA. Her er Hvidovre Boligselskab repræsenteret ved formanden for organisationsbestyrelsen, Mogens Bentzen og suppleant John Rode, som nu er afgået. Baunevangen stiller med en ny suppleant snarest. Pr. 1. februar 2013 trådte en ny forsyningssikkerhedsafgift i kraft, hvilket vil betyde en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år. Varmecentral Det er besluttet, at skorstenen og dieselmotoren, i den gamle varmecentral, skal fjernes. Dette vil blive foretaget snarest, og i den forbindelse fjernes også antennemasterne ved beboerhuset. IT/TV Forud for sidste års budget konstaterede afdelingsbestyrelsen, at der var problemer med antennebudgettet. Problemstillinger, som der tidligere var spurgt ind til, uden at der var opnået et svar. På krav fra afdelingsbestyrelsen iværksatte KAB/økonomi en større undersøgelse, som mundede ud i konstateringen, at KAB ikke havde haft styr på antennebudgettet i flere år, hvilket KAB har beklaget. Nu ser det ud til at være på plads, og tiltag, til at fjerne det store underskud i antennebudgettet, er sat i gang. KAB har betalt en del af udgiften, og det er afdelingsbestyrelsens krav, at KAB sørger for at bringe underskuddet i 0 i næste regnskab. Hvilket er accepteret af KAB. Med udgangen af 2012 udløb antenneforeningens aftale med Comx. Der blev derfor indledt forhandlinger med Comx og YouSee. På et fælles ekstraordinært afdelingsmøde i november 2012 besluttede afdelingerne i antenneforeningen at overgå til YouSee med TV, og fortsætte med telefoni og internet hos Comx. Dog med mulighed for internet fra YouSee. Overgangen til nyt signalsystem primo januar 2013 gav en del indstillingsproblemer for beboerne. Dette havde ikke noget at gøre med ændring af leverandør, da vi først overgår til YouSee pr. juni Arealfordelingen En årlig tilbagevendende sag er arealfordelingen imellem Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger. På grund af det kaos, der havde været i sagen i en årrække, besluttede afdelingsbestyrelsen selv at foretage opmåling af ældreboligernes arealforbrug. Med udgangspunkt i originaltegningerne foretog afdelingsbestyrelsen opmålinger, som efterfølgende blev bekræftet af KAB- Byg og senere af Teknisk Forvaltning. Efter at Hvidovre Kommune havde haft sagen og ansvaret fra Ældreboligernes start, konstaterede kommunen efter rådslagning med ministeriet, at den endelige beslutning i arealsagen skulle træffes af Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab. Det er besynderligt, at man finder ud af det efter otte år! På sit møde i november 2012 besluttede repræsentantskabet at følge organisationsbestyrelsens beslutning. (4300 m 2 ). Da Ældreboligernes repræsentanter ikke var enig i denne beslutning, meddelte de, at Hvidovre Boligselskab kunne forvente et privat søgsmål. Så her står sagen nu. 4/12

5 Affaldsprojekt Med udgangspunkt i stigende krav fra kommunen og forventninger om yderligere krav har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Hvidovreparken og Ældreboligerne udarbejdet et affaldsprojekt med fokus på håndtering af storskrald. Projektet er i dag fremsat som forslag til godkendelse af afdelingen, og materiale er udsendt. Beboerhuset Beboerhuset har været ramme om flere cafeaftener i Tilslutningen har desværre været meget begrænset. Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at stoppe med disse aktiviteter. Årets sommerudflugt gik til Birkegårdens Haver ved Næstved. Det var en rigtig god tur. Turen foregik denne gang på en lørdag, så flere havde mulighed for at deltage, men desværre var det kun muligt at samle ca. 25 deltagere. På trods af det lave deltagerantal vil udflugten blive forsøgt gentaget. Rita, som har været initiativtager til disse cafe- og turarrangementer, skal have stor ros og tak for den store indsats. Desværre har Rita valgt at udtræde af afdelingsbestyrelsen, hvilket vi meget beklager. Rita fik overrakt en buket blomster. Ultimo 2012 meddelte Leif Schjerning, at han, efter at have varetaget udlejningen af beboerhuset i en menneskealder, ønskede at gå på pension med virkning fra 1. januar Også her skal rettes en meget stor tak for en fantastisk indsats til gavn for Baunevangens beboere. Leif fik overrakt en buket blomster. Vagn Bille har overtaget udlejningen af beboerhuset, dog med nye kontortider, som er offentliggjort til alle beboere. Husk at det er Vagn, som skal kontaktes ikke ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen mente, at det var på tide at se på prisen for leje af beboerhuset. Derfor blev der i december 2012 udsendt et varsel om lejeforhøjelse. Efterfølgende måtte afdelingsbestyrelsen konstatere, at denne beslutning skulle træffes på et afdelingsmøde. Derfor blev lejeforhøjelsen trukket tilbage, og er i dag fremlagt som forslag. Legepladsen er blevet sikkerhedsgennemgået, og legeredskaberne renoveret. Indramningen af legepladsen var efterhånden rådnet op og er blevet udskiftet med en kraftig egetræsramme med lang holdbarhed. Arbejdet med udskiftning af rammen har vores egne folk stået for. Tak til Leif og Rene for det flotte arbejde. Hjemmesiden Der er nu ryddet op på Baunevangens hjemmeside, og afdelingsbestyrelsen forsøger at være mere hjemmesideaktiv. Atter i år en stor tak til Steen Garset, som står for vedligeholdelse af siden. 5/12

6 Driftspersonalet Der skal lyde en stor tak til Gerd for indsatsen, fordi hun i flere måneder har været alene på kontoret og uden ferie. Også tak til medarbejderne for en god indsats i marken. Ikke mindst det store vinterarbejde. Samarbejde Afdelingsbestyrelsens samarbejde med vort administrationsselskab KAB har været noget anstrengt. Vi har i en længere periode været utilfreds med den kvalitet, som KAB har leveret. KAB er ikke et lavprisprodukt. Vi betaler over 1 million kr. om året for administrationen. Afdelingsbestyrelsen, er og har været, i tæt dialog med KAB s bestyrelse og direktion, som har medgivet, at kvaliteten kunne være bedre. Der er derfor sat tiltag i gang for at højne niveauet. Vores forhåbninger ligger ikke mindst hos den nye kundechef for forvaltningsområde C, Lone Skriver, som har den rigtige indstilling til kvalitet og har interessante visioner for det fremadrettede samarbejde. Vi oplever, at KAB nu har større fokus på opgaverne for Baunevangen/Hvidovre Boligselskab, og vi har i dag en god og konstruktiv dialog med alle vores kontakter i det nye team, som ikke mindst består af kundechef, forretningsfører, driftschef, økonomimedarbejder og energichef. Der var ingen kommentarer til beretningen. Afdelingsbestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab Khesraw, KAB startede med at gennemgå budgettet, som var blevet udsendt til alle beboere. Lejeforhøjelse på 1,99 % pr. bolig. Khesraw forklarede, at Baunevangens henlæggelser er sat ned med kr., som kan modregnes udgifterne til afskrivning af underskud. Derefter gennemgik Thomas, KAB udvalgte poster i langtidsbudgettet. Vedligeholdelse af kloak: Hulmursisolering af gavle: Reparation af kældere og hovedtrapper: Udskiftning af trægulve: Løbende vedligehold af skorstene: Løbende vedligehold af vandrør: kr kr kr kr kr kr. Khesraw gennemgik antennebudgettet, Der var ingen kommentarer til budgettet, som efterfølgende blev godkendt. 6/12

7 Khesraw gennemgik regnskabet, som var omdelt til alle beboere. Årets underskud er på kr. Underskuddet skyldes større udgifter til forsikringer, ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder og for høj budgettering af boligindtægter. Størstedelen af underskuddet skyldes for høj budgettering af boligindtægter. Dette blev ikke realiseret, derfor har KAB i samråd med afdelingsbestyrelsen aftalt, at det ikke skal medføre en huslejeforhøjelse i næste budgetår 2013/14. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte om, hvorfor kældere er med, da de ikke har kældere. Carsten oplyste, at den opkrævede ekstrahusleje var for vaskekældere. Regnskabet blev taget til efterretning. 5. Behandling af indkomne forslag Inden behandling af forslagene oplyste dirigenten på baggrund af et spørgsmål, hun tidligere havde fået stillet, om hvorfor beboerne have to stemmer hver. Det er lovgivning. Afdelingen skal følge Hvidovre Boligselskabs vedtægter, ellers er afstemningen ulovlig. Forslag 1, Affaldsprojekt håndtering af storskrald i Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger Carsten fremlagde forslaget og gav derefter ordet til Jens fra Miljøkoncept. Jens fra Miljøkoncept startede med at fortælle om Miljøkoncept, som er et lille firma, der arbejder med affaldssortering. Firmaet har stor erfaring med samarbejde med Hvidovre Kommune. Jens kom ind på de forskellige love og bekendtgørelser vedrørende affaldssortering, som skal overholdes. Hvis man ikke overholder disse, så risikerer man bødestraf og økonomisk erstatning. Disse restriktioner er ikke taget i brug endnu, men det vil ske. Der vil også komme en ekstra regning for, at affaldet bliver sorteret af kommunen. Som det er i dag, bliver alt for mange typer affald blandet. Det vil kommunen ikke være med til mere. Model med fællesplads/afleveringsgård, hvor der sorteres affald. Servicevogne kommer til at stå ude i området. Trækvogne kan eventuelt lånes. Det enkelte lejemål skal aflevere til servicevogn eller til afleveringsgård. Afdelingsbestyrelsen har arbejdet for, at beboerne får den bedste service. Ingen huslejestigninger og opgaven skal klares med den bemanding, der er i dag. 7/12

8 Kommentarer/spørgsmål: Spørgsmål fra en beboer om, hvordan man vil kontrollere, hvordan man sorterer skrald i gården? Og skal der ansættes flere ejendomsfunktionærer? Jens fra Miljøkoncept svarede, at den enkelte beboer ikke selv skal finsortere, men at man skal gøre det, så godt man kan. Ejendomsfunktionærerne eftersorterer. Kommunen vil lave stikprøvekontroller. Der har også været debat med ejendomsfunktionærerne, som gerne vil deltage og have det til at fungere. Carsten tilføjede, at det er vigtigt for afdelingsbestyrelsen at klare de nye opgaver med den bemanding, som man har i dag uden stigning i udgifter. Det skal ikke gå ud over øvrige opgaver. Spørgsmål fra en beboer om, hvor stor besparelsen vil blive, og hvad det vil betyde for beboerne? Jens svarede, at enkeltgebyrer spares, og hvis affaldet er usorteret, vil der komme ekstraomkostninger i fremtiden. Det bliver dyrere, hvis man ikke vælger ordningen, da afdelingen i dag ikke lever op til lovgivningens krav. Afdelingsbestyrelsen har valgt den billigste ordning. Jo mere man sorterer, jo mere kan der spares. Men det skal man ikke forvente, når man starter et sådan projekt op. Afstemningen skete ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2, Etablering af solceller Forslagsstiller, Bjørn Nielsen, uddybede sit forslag. Han havde tidligere bedt afdelingsbestyrelsen finde ud af, om det kan betale sig at få solenergi, eventuelt på garagerne. Kommentarer: Carsten kommenterede, at det er en god ting med vedvarende energi. Der har været afholdt møde med Hvidovre Kommune, der ikke førte til nogen afklaring. Carsten foreslog, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med forslagsgiver som medlem. Etablering af solceller skal ske i parløb med Hvidovre Kommune, og det er kommunen ikke parat til i øjeblikket. Bjørn ville gerne gå ind i arbejdsgruppen med andre interesserede og trak derefter sit forslag. Forslaget blev trukket. Forslag 3, Forhøjelse af leje for Baunevangens beboerhus Henrik fra bestyrelsen uddybede forslaget. Lejen for at benytte beboerhuset har ligget fast i mange år. Udgifter til driften er stigende, og underskuddet bliver større. Lejen sættes op fra 600 til kr. Indgåede aftaler bliver ikke til den nye pris. 8/12

9 Forslaget blev vedtaget. Forslag 4, Tillæg til husdyrhold Dirigenten informerede om, at afdelingen er underlagt normalbestemmelserne, og at vi ikke selv kan beslutte, at et forslag skal vedtages to, tre eller fire år i træk for at være gældende. Vi kan altså ikke lave vore egne afstemningsregler. Bestyrelsen har rådført sig med KABs jurister. Forslaget kunne ikke sættes til afstemning. Forslag 5, Tilladelse til at holde hund Forslag 5 og 6 blev slået sammen. En af forslagsstillerne, Pia, uddybede sit forslag og foreslog, at der blev skriftlig afstemning. Kommentarer/spørgsmål: En beboer spurgte KAB, om der fandtes et standardregelsæt om hunde/katte? John Gilbert, KAB svarede, at KAB har et standardreglement. John Gilbert vil sørge for, at det bliver omdelt, hvis der er stemning for det. Men det er afdelingsmødet og ikke KAB, som beslutter, om man må have hund eller kat. Derefter var der skriftlig afstemning. Der var 106 stemmer i alt. 82 sagde nej. 19 sagde ja. Forslaget blev nedstemt. Forslag 6, Tilladelse til at holde hund eller kat Forslaget blev behandlet sammen med forslag 5. Forslag 7, Tilladelse til husdyrhold Forslagsstiller, Anja, uddybede forslaget om prøveperiode på to år. Som konsekvens af at forslag 5 og 6 blev nedstemt, blev forslaget trukket. 9/12

10 Forslag 8, Udskiftning af hegn ved Præstemosen 59 Thomas, KAB gav en redegørelse. Da hegnet står overfor en udskiftning, skal lokalplanen overholdes. Lokalplanen siger at nedtages fast hegn, så skal der levende hegn (hæk) op i stedet. Forslaget blev ikke sat til afstemning. Forslag 9, Hegn ved Præstemosen 59 samt udskiftning af Ruko-låse Under forslag 9, var der 4 forslag, som forslagsstiller, Jonna, kommenterede undervejs. Der var følgende tilbagemeldinger på forslagene: 1. Ordstyrer-opgaven: Dirigenten oplyste, at afdelingsmødet ikke kan beslutte, at personer ikke må opstilles som dirigent. Afdelingsmødet kan opstille en anden kandidat og vælge denne. Afdelingsmødet er underlagt lovgivningen og normalvedtægterne. Dirigenten oplyste i øvrigt, at hun ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen. 2. Tidshorisont i korrespondance/kommunikation: Carsten oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke havde modtaget nogen nye henvendelser, og at afgørelsen var rimelig klar. 3. Renovering af hegn: Thomas, KAB informerede om Beboerklagenævnets afgørelse, at afdelingen har vedligeholdelsespligten af hegnet og skal sørge for, at der bliver plantet hæk, når hegnet nedtages. Jonna fortalte, at hun har fået en skrivelse fra Lejernes LO i april Brandvej og eksisterende vej er ikke beskrevet i planen. Andre beboere har fået udskiftet deres hegn. De har ikke betalt selv. De har fået dispensation. Jonna mente, at det er selskabet, der skal søge dispensation. John Gilbert, KAB oplyste at i henhold til lovgivningen og normalvedtægterne, kan afdelingsmødet træffe beslutning om de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter, men afdelingsmødet kan ikke behandle enkeltsager. Der kan derfor ikke træffes en beslutning i sagen. Forslag 9, punkt 1, 2 og 3 blev ikke sat til afstemning. 4. Ruko-låse: Forslagsstiller, Jonna, uddybede forslaget. Kommentarer/spørgsmål: Carsten mente, at hvis låse skal udskiftes, så koster det ca kr. Syntes, at det var en god ide, men at det ikke var realistisk nu. De enkelte beboere må gerne selv skifte låse ud for egen regning, hvis de vil øge sikkerheden i boligen. 10/12

11 Dirigenten oplyste, det det kunne ikke ske i indeværende år, da der ikke er budgetteret med kr. i dette budget. Jonna pointerede, at det kun var hoveddøre, som forslaget omfattede, og at alle ikke skulle have udskiftet låse, så hun mente ikke, at det ville blive så dyrt. Carsten svarede, at hvis det skal give den optimale sikkerhed, så må det gælde låse i hoveddøre, havestuedøre og kælderdøre. Jonna fastholdt, at forslaget kun omhandlede hoveddøren. Dirigenten oplyste, at hvis der skulle stemmes om låse til kun hoveddøre, så kender vi ikke prisen. En beboer foreslog, at afdelingsbestyrelsen kunne lave en aftale med Jahn Låse om en favorabel pris. Carsten tilkendegav, at beboerne kunne slå sig sammen og få en god pris. Afstemning: I næste budget skal afsættes et beløb på omkring kr. med forbehold for prisen til nye låse på hoveddøre. Forslaget blev nedstemt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Rita Sjøberg Madsen Rita genopstillede ikke. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Hver for to år. Følgende stillede op: Lars Henriksen, Tina Kjøller, Vagn Bille og Martin Nielskov. Martin Nielskov var ikke til stede, men blev opstillet af Carsten, som havde fuldmagt med. Efter skriftlig afstemning, så afstemningen således ud: Lars Henriksen 77 stemmer Tina Kjøller 61 stemmer Vagn Bille 75 stemmer Martin Nielskov 68 stemmer. Følgende blev valgt: Lars Henriksen, Vagn Bille og Martin Nielskov for en toårig periode. 11/12

12 7. Valg af suppleanter Som suppleanter opstillede Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. Følgende blev valgt: Eugen Sølberg og Katrine Nørgaard. 8. Eventuelt Jonna ville have forsamlingens opbakning til, at organisationen skulle søge dispensation med hensyn til fast hegn. Det blev tilbagevist med begrundelsen, at det var en enkeltsag. En beboer oplyste at i henhold til lokalplanen, var det muligt at få dispensation. Dirigenten læste retningslinjerne op fra lokalplanen. Dirigenten foreslog, at man downloader lokalplanen fra Baunevangens eller kommunens hjemmeside. Dirigenten, Birgit, takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Underskrifter: Carsten Groth-Rasmussen Formandsudvalget Birgit Bilstrup Dirigent Referent: Helle Mogensen, KAB, den 20. marts /12

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere