Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Bemærkninger: Grontmij, v/rådgiver Jørn Kristiansen, er indbudt til at deltage kl Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale Pinsearrangementet i Christiansminde Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej Fastsætelse af takster for betalingsparkering Affaldsregulativ Budget Svendborg Spildevand A/S Budget Svendborg Vand A/S Budget Svendborg Affald A/S Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Budget Svendborg Kraftvarme A/S Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften Orientering om brev fra Vand og Affald til ministeren Christinedalsbækken - renovering af rørlagt strækning ved Mosetoften-Kogtvedvej Ændring af Spildevandsplan for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej Budget for naturprojekter Etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav - ny behandling Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for Vindeby Vandforsyning Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for Skårup Vandværk. Godkendelse af takst for Tved Vandværk. Godkendelse af takst Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takst for Valg af rådgiver til evaulering af vandløbsvedligeholdelse Orienterings- og efterretningssager Ekspropriation til kloakering langs Sundbrovejen, Skovballevej og Kvikgyden på Tåsinge...46

2 1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Teknisk direktør Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale 10/41297 Anlæg og Ejendom Vurdering af indkomne tilbud på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale på de udbudte vilkår med henblik på kontraktindgåelse. Administrationen har nu arbejdet videre udfra den politiske beslutning af den 8. august 2011 vedrørende udbud af funktionsudbud og partneringaftale. Funktionsudbud og partneringudbud har været i licitation, henholdsvis den 15. november 2011 og den 18. november Funktionsudbud er en udbudsform der gennem en 15-årig periode sikrer at overholde det politisk fastlagte serviceniveau og vejkapitalen. Funktionsudbud er udbudt som én samlet entreprise til funktions- og udførelseskrav. Entreprisen er udbudt ved offentligt udbud efter EU s udbudsdirektiv og omfatter en aftaleperiode på 15 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har deltaget i funktionsudbuddet: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. 1

3 Partneringaftale er en 4-årig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde ud fra en fælles målsætning med henblik på at optimere opgaveløsningen. Partneringaftale giver fleksibilitet og mulighed for økonomisk gevinst for parterne. Partneringaftale er udbudt i én samlet entreprise indeholdende slildlag og lapning af huller. Entreprisen er udbudt ved begrænset licitation uden prækvalifikation efter "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Entreprisen omfatter en aftaleperiode på 4 år med option på yderligere 1 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har afgivet tilbud på partneringaftale: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. Ekstern rådgiver er ved at vurdere og gennemgå alle tilbuddene på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale. På mødet den 5. december 2011 vil licitationsresultaterne og vurderinger blive forelagt af rådgiver. I funktionsudbudet var der medtaget tillægsydelser (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb) for at have muligheden for at reducere de udbudte ydelser, såfremt den samlede tilbudssum blev højere end kommunens budget. Rådgivervurdering vil på mødet vise i hvilket omfang disse tillægsydelser kan indgå i kontrakten. Efter UMT s beslutning om vedligeholdelse af asfaltbelægninger vil der være en Stand-still periode på 10 kalenderdage. Beskrivelse af Stand-still periode er vedlagt som bilag. I forhold til de resultater som er indkommet ved de afholdte licitationer, kan budgettet holdes indenfor den afsatte ramme med en besparelse på omkring 1,0 mio. kr. Økonomien fremgår af bilag. De fremtidige budgetter på driftsprægede anlægsopgaver og driftsbudgetterne på mindre asfaltreparationer samt rabatvedligeholdelse overgår til funktionsudbud og partneringaftale. Ved funktionsudbud og partnering er det vigtigt at erindre sig, at de fremtidige budgetter bindes for udbudsperioderne for henholdsvis 15 år og 4+1 år. Der kan forekomme en difference i forhold til den årlige indeksregulering, da kontraktsum og budget ikke reguleres efter samme indeks. Den årlige kontraktsum til funktionsudbud og partneringsaftale indeksreguleres efter asfaltindekset. Derimod reguleres anlægsbudgettet efter KL s pris- og lønfremskrivning. Fra 2011 til 2012 er fremskrivninger på 2,1%. Dette kan medføre budgetafvigelse. 2

4 Lovgrundlag: EU s udbudsdirektiv og "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der indgås 15-årig kontrakt med asfaltentreprenør på funktionsudbud, tillægsydelser indgår i kontrakten med funktionsudbud (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb), der indgås 4-årig kontrakt med asfaltentreprenør på partneringaftale med mulighed for 1 års option. det lukkede bilag vedr. økonomi åbnes op efter mødet. besparelse på ca. 1,0 mio. kr. overføres til effektiviseringspuljen. Åben - Stand-still.pdf Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker besparelsen på 1,0 mio. kr. overført til trafiksikre skoleveje. Jens Munk (DF) tager forbehold. 3. Pinsearrangementet i Christiansminde 09/2842 Anlæg og Ejendom Godkendelse af en 3-årig forlængelse af aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet i Christiansminde. 3

5 I årene har "Den nye Børnehjælpsdag" (DNB) stået som arrangør af Pinsearrangementet i Christiansminde og ønsker nu, at aftalen med kommunen forlænges for en 3-årig periode. DNB ønsker i forbindelse med forlængelse af aftalen at blive fritaget for pladslejen og for opgaven med at renholde strandarealet og arealet ved pavillonen under arrangementet. DBN ønsker desuden arrangementet begrænset til 4 dage, fredag til mandag i Pinsen, da der ikke længere er tilstrækkeligt publikum på 3. pinsedag. Administrationen vurderer, at Pinsearrangementet i den forløbne 3-årige periode har været afviklet tilfredsstillende i henhold til aftalen og anbefaler derfor en forlængelse af aftalen. Administrationen anbefaler, at pladslejen opretholdes pga. det store slid, som arrangementer af denne type påfører det sårbare og lavtliggende areal ved kysten. Administrationen anbefaler desuden, at kravet til DNB om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet opretholdes, idet supplerende renholdelse i helligdagene giver store omkostninger. Pladslejen var i 2011 på kr. pr. arrangementsdag, i alt kr. Pladslejen pristalsreguleres. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet (4 dage) i Christiansminde forlænges for en 3-årig periode ( ) og, pladslejen på kr. pr. arrangementsdag opretholdes sammen med kravet om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet. Godkendt. 4. Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager 11/15171 Byg, Vej og Miljø Godkendelse af nye bestemmelser for opkrævning af gebyrer på byggesagsområdet. 4

6 Punktet genfremsættes, idet administrationen skal undersøge, om satser i kategori 3 og 5 kan betyde, at enkelte store byggerier betaler uforholdsmæssigt store gebyrer. I takstbladet er der derfor indarbejdet yderliger reducerede satser for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5. I forlængelse af Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning om ny gebyrstruktur på området er der udarbejdet nye bestemmelser for fastsættelse af gebyrer på de enkelte byggesager. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere bestemmelser er: At der indføres et nedrivningsgebyr for bevaringsværdige bygninger. Det højere gebyr afspejler den ekstra arbejdstid, der bruges på sådanne sager. At der ikke længere opkræves gebyr for godkendelse af jordvarmeanlæg. At der ikke opkræves gebyr i forbindelse med naboorientering efter Planloven. Når der er tale om byggeri med et etageareal på mere end 250 m² eller en højde på mere end 8,5 meter over terræn, samt når der er tale om orientering af flere end 10 beboere og/eller foreninger, kan der opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret er ikke blevet opkrævet i perioden 1. januar 2009 og til nu, da der ikke har været nogen sager af en sådan karakter. Gebyret er derfor overflødigt. At der indføres et gebyr for afslag på byggeansøgning. Der har ikke tidligere været gebyr på afslag, men bygningsreglementets kap giver mulighed for dette, da der er foretaget sagsbehandling og truffet en afgørelse. Byggesagsgebyrer opkræves, når der er truffet en afgørelse. Gebyret fastsættes som udgangspunkt efter de takster, der er gældende på det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst. Byggesagsgebyrer tilbagebetales ikke, hvis et byggeri ikke gennemføres. Forslaget "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1.januar 2012 afløser "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1. juni Gebyrbestemmelserne er præsenteret på bilag 1 sammen med kommende års takstblad, som ses på bilag 2. I øvrigt henvises til Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning fra mødet den 10. Oktober 2011 med tilhørende notat og beregningseksempler for byggesagsbegyrer inden for de enkelte kategorier. Den yderligere reducerede kvadratmetersats for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5 foreslås gennemført uden at sætte andre satser op. Dette skønnes realistisk, dels fordi der ikke er indarbejdet byggerier større end 1000 m² i det oprindelige budget, og dels fordi der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip. På udvalget for Miljø og Tekniks budget er der vedtaget en indtægtsbevilling på 3,16 mill. kr. til omkostningerne til byggesagsbehandling. Gebyrerne er afpasset dette. 5

7 Lovgrundlag: Byggelovens 28 stk., 1, og bygningsreglementets kap Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at: Gebyrbestemmelser mv. for byggesagsbehandling 1. januar 2012 inklusiv takster godkendes. Åben - Gebyrbestemmelser pr. 1. jan rev..pdf Åben - Takstblad for byggesager 2012 rev..pdf Åben - Fastlæggelse af ny gebyrstruktur for byggesager Åben - Notat Åben - Takstblad for byggesager pr Åben - Rambølls anbefaling til best practice Indstilles. 5. Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby /41114 Byg, Vej og Miljø Orientering om det statslige bidrag på 10 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikre byer 2012, hvor Svendborg blev udpeget. Projektet, som Svendborg Kommune indsendte til puljen Årets trafiksikkerhedsbyer 2012, hedder Svendborg sætter farten ned. Formålet med projektet er at gennemføre en flerstrenget indsats for at få hastighedsniveauet i byen bragt ned. Herved tilgodeses især bløde trafikanters sikkerhed og tryghed. Svendborg Kommune vil være demonstrationsby og helt fremme med de nyeste ideer og virkemidler, som understøtter at det skal være godt, trygt og sikkert at være borger i Svendborg. Projektets dele: Med udgangspunkt i den vedtagne hastighedsplan i 2011 for Svendborg Kommune, er projektets ide at aktivere samtlige elementer, samarbejde, kontrol, kampagner og information, vejudformning og færdselsregulering i én samlet indsats i et afgrænset geografisk område. En række parter skal inviteres til samarbejde om at bringe hastigheden ned i Svendborg. Det være sig Svendborgs færdselssikkerhedsråd, 6

8 Vejdirektoratets lokale afdeling Vejcenter Syddanmark, Politiet, Rådet for Sikker Trafik, de lokale medier, borgerne, skolerne og virksomhederne. Med projektet er der en forpligtelse til at videregive erfaringerne til andre kommuner i relevante fora og tidsskrifter. Projektet integreres med følgende projekter: Den nye skolestruktur, som har medført, at mange skolebørn har fået nye og uvante skoleveje Kommunens vedtagne cykelpolitik Styrkelse af samspillet imellem bus, cyklister og tog ved Svendborg Trafikterminal Projektet løber over tre år, hvor indsatsen planlægges i 2012, således at den kan rulles ud over den toårige periode Svendborg Kommunes egenfinansiering er 41%, svarende til ca. 7 mio. kr. Egenfinansieringen fremkommer ved investering i skolevejsprojekter i årene 2011 til Pengene er aftat på budgettet. Svendborg Kommune har ikke modtaget aftalen fra Staten. Når den foreligger, fremsendes sagen på ny for stillingtagen til egenfinansiering, samt orientering om handleplan for opgavens gennemførelse samt opgavens organisering. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: Orienteringen tages til efterretning Åben - Udmøntning af puljer til de nye initiativer på transportområdet Åben - TSbySvendborg2012.docx Åben - Svendborgbilag1.docx Åben - Svendborgbilag2.docx Åben - Svendborgbilag3.docx Godkendt. 6. Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje 7

9 11/32914 Byg, Vej og Miljø Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje december Der er aktion på følgende projekter: 1. Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej - lyssignalanlæg 2. Cykelsti og cykelbane på Wandallsvej 3. Skovvej/Høje Bøgevej - hævet flade 4. Forbedring af cykelforhold på Egensevej - Høje Bøge Vej - Skovsbovej 5. Fruerstuevej og Østre Skolevej ved skolen - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bevilget kr.) 6. Mølmarksvej - etablering af cykelbaner 7. Vilhelm Thomsens Vej og Gyldenbjergsvej - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (udsat til 2012 pga. ny skolevejsundersøgelse) 8. Høje Bøge Vej/Brydevej - hævet flade 9. Teglværksvej mellem Gudbjerg og Gudme - udvidelse af areal til cykelbaner 10. Igangsætning af projektering af cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby med henblik på udførelse i Skolevejsundersøgelse, der dækker alle skoler 12. Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet Revideret statusnotat uddeles på udvalgsmødet. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orienteringen tages til efterretning, månedsbrev er samtidig sendt til samtlige direktørområder i Svendborg Kommune til orientering. Åben - Månedsbrev december status på Svendborg Kommunes skoleveje.docx Åben - Prioriteringsliste - skolevejsprojekter - 8mio. kr A.pdf Godkendt. 8

10 7. Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej 11/36297 Byg, Vej og Miljø Åbning af adgang fra Ørbækvej til Englandsvej kræver beslutning om dispensation fra lokalplan nr For erhvervsområde Øst for Ørbækvej. Erhvervsvirksomheden Carepoint A/S på Englandsvej 1 har ansøgt om at få åbnet for adgang fra Ørbækvej til Englandsvej. Virksomheden begrunder ansøgningen med, at åbning af Englandsvej er af stor betydning for forretningen, dels for at kunne opfylde bilfirmaets krav til den type butik, og dels for at kunne indgå aftale med et firma, som har planer om at etablere sig i en del af Englandsvej 1 med en del arbejdspladser. Alene en højresvingsbane ind til Englandsvej kan opfylde ansøgerens behov. Virksomheden er indstillet på at afholde udgifter til etablering af vejadgangen. Administrationens bemærkninger Erhvervsområdet er underlagt lokalplan nr Det fremgår af lokalplanen, at området vejbetjenes fra Ørbækvej ad det eksisterende vejsystem fra Ørbækvej og fra Ring Nord. Der er alene stiforbindelse fra Ørbækvej til Englandsvej. En ny vejadgang fra Ørbækvej til Englandsvej vil kræve dispensation fra lokalplanen. Englandsvej ligger ca. 140 m nord for rundkørslen ved Ring Nord. Afstanden mellem Ring Nord og Norgesvej, som er adgangsvej til erhvervsområdet er ca. 500 m. Regionplanens retningslinier har været fulgt ved fastlæggelse af vejtilslutningen fra erhvervsområdet. I Kommuneplanen s bestemmelser gælder, at der skal tilstræbes afstande på 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder. Ørbækvej hører i kommuneplanen ikke til det overordnede vejnet. Ørbækvej er klassificeret som fordelingsvej. Mulige krydsløsninger til Englandsvej 9

11 En rundkørsel skal have samme størrelse som rundkørsel ved Ring Nord for at kunne betjene trafikken. Rundkørslerne vil komme til at ligge tæt med en afstand på 140 m. Til sammenligning er der 220 m mellem de to rundkørsler ved rampeanlæg til Rute 9. Lyskryds kan betjene både ind- og udkørsel fra Englandsvej. Der vil skulle etableres helleanlæg med venstresvingsbane på Ørbækvej. Højresvingsbane fra Ørbækvej til Englandsvej udelukkende til indkørsel til området. Den enkeltrettede sti langs østsiden af Ørbækvej skal udbygges til dobbeltrettet sti mellem Ring Nord og Englandsvej. Højresvingsbanen kan opfylde ansøgerens behov. Det skal nævnes, at Udvalget for Miljø og Teknik i møde den 13. august 2008 vedtog, at fastlæggelse af vejadgang til et nyt boligområde mellem Walkendorffsvej og Ørbækvej skal udføres som rundkørsel ved Norgesvej. Det kan formodes, at mange rundkørsler på Ørbækvej på strækningen fra Tved Kirkevej til Ring Nord kan medføre at trafikanterne vælger alternative veje, f.eks. Tved Kirkevej Brændeskovvej Ring Nord for at komme til den vestlige del af Svendborg, eller Tved Kirkevej Tvedvej for at komme til Svendborg Centrum. Dette vil kunne betyde, at kommunen muligvis vil skulle etablere trafiksikkerhedsforanstaltninger på de veje, der vil blive belastet. En åbning for ny vejadgang til erhvervsområdet kan medføre, at der kommer ønsker fra andre erhvervsdrivende i området om yderligere vejbetjening af erhvervsområde øst. Etablering af krydsløsning er uden udgifter for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Vejloven og Planloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: der meddeles dispensation fra lokalplan nr , 6.1, til, at erhvevsområde Øst vil kunne vejbetjenes via andre veje end vist på kortbilag 2 i lokalplan nr , der gives tilladelse til lyskryds ved Englandsvej eller alternativt højresvingsbane kun for indkørsel til Englandsvej, ansøger afholder alle udgifter til etablering af krydsløsning. 10

12 Åben - oversigtskort - Ørbækvej - Englandsvej.pdf Godkendes med højresvingsbane. 8. Fastsætelse af takster for betalingsparkering /32121 Byg, Vej og Miljø Fastsættelse af takster for betalingsparkering Genfremlæggelse af takster for 2012 for betalingsparkering. I forbindelse med genfremlæggelse af takster for betalingsparkering for 2012 er der udregnet scenarier for forskellige prisfastsættelser. Udgangspunktet er taget i, at fastholde parkeringsstrategien, men også at opnå en større belægningsgrad af parkeringspladserne i Voldgade. Parkeringspladserne i Voldgade blev i 2009 indrettet med betalingsparkering med en fastsat timepris på 6 kr. Effekten blev, at parkeringspladserne fik en belægningsgrad på omkring 20%. For at forbedre belægningsgraden, er der opstillet forskellige scenarier over parkeringsindtægterne udregnet med en fastholdt pris i zone A (midtbyen), men med differentierede priser i zone B (Voldgade). Der vil være fortsat 1 times tilladt parkering i Voldgade Øst. Belægningsprocenten i zone A (midtbyen) er i scenarierne udregnet med 100%, hvilket er tæt på virkeligheden. Belægningsprocenten i zone B er 20%, hvilket svarer til 60 pladser. Ved at fastholde den nuværende takst på 12 kr. i zone A, hvor der er opstillet forskellige scenarier med varierende takster fra 0 6 kr. i zone B, opnås en indtægt på mellem 4,7 og 5,6 mio. kr. Dertil kommer indtægt på borger og erhvervslicenser. Disse beløb er ikke medtaget, men dækker provenutabet mellem maksimal og faktisk belægningsprocent. I forbindelse med betalingsfritagelsen fra 1. oktober 2011 har vi set en udnyttelsesgrad af Voldgade Vest på 2/3 af pladsens kapacitet. At den ikke 11

13 er højere, skyldes angiveligt, at der er indført en tidsbegrænsning på 3 timer. Det vurderes derfor at være såvel prisen, såvel som parkeringsrestriktioner, der er årsagen til, at parkeringspladsen ikke udnyttes i større grad. For at opnå en bedre udnyttelse af Voldgade som parkeringsplads med betalingsanlæg, synes prissætningen derfor at være meget central. Derfor har vi oven for medtaget en 0 kr.-løsning for at vise, hvad indtægten må forventes at blive ved en fortsættelse af den nuværende betalingsfritagelse i Voldgade. En 0 kr.-løsning med tidsbegrænsning løser ikke udnyttelsesproblemet, da det vurderes, at der er behov for at kunne langtidsparkere på en betalingsplads til en overkommelig pris. Miljø og Teknik har derfor set på alternative løsningsmuligheder. Løsningsforslag 1: En løsning kunne være, at omstille parkeringsautomaterne således, at der fastsættes en timepris, en grundtakst på eksempelvis 4 kr., men hvor maksimalprisen for parkering i et døgn ikke kan overstige 20 kr. En sådan ordning vil bevirke, at der kan langtidsparkeres til en overkommelig pris. Det vil også bevirke, at borgerlicenser fortsat kan udstedes, hvorimod erhvervslicenser til ansatte i erhvervsvirksomheder i zone A og B ikke udstedes, da det maksimalt koster 20 kr. i døgnet at parkere i Voldgade Vest. Beløbet vil på en måned være meget tæt på, hvad der fastsættes for en tilsvarende parkeringslicens. Borgerlicenser vil fortsat kunne udstedes, som tidligere vedtaget, da disse også gælder på tidsbegrænsede parkeringsarealer. Det samme gælder skrabebilletter, hvor prisen skal ansættes i forhold til maksimalprisen i Voldgade. Håndværkerlicenser vil kun gælde på tidsbegrænsede parkeringsarealer. På betalingsanlæggene vil der gælde de samme regler som for de øvrige erhvervsvirksomheder. Dette vil være i overensstemmelse med det tidligere vedtagne oplæg til prissætning på parkeringstilladelser, bortset fra, at der ikke bliver udstedt licenser. I et forslag på en model, hvor maksimalprisen i zone B er fastsat til 20 kr. pr døgn med en skønnet belægning på 100 plads. samt 50 pladser, hvor der benyttes parkering i 2 timer, forventes indtægten pr. uge at blive kr. ved 3 kr., kr. ved 4 kr. og kr. ved 6 kr. Til sammenligning er indtægten for nuværende pr. uge kr. ved en timepris på 6 kr. Løsningsforslag 2: Et andet og forenklet forslag kunne være, at fastsætte prisen i Voldgade til 4 kr. uden loft. Dette vil bevirke en ensartet pris for alle og bevirke en betaling på 28 kr. for 7 timers parkering svarende til en arbejdsdag. Dette forslag vil give en ensartet brug af parkeringsautomaterne i Svendborg. Borgerne har vanskeligt ved at håndtere forskelligheder i brug 12

14 af automaterne. Sidstnævnte er der adskillige eksempler på ved forudbetalingen i Voldgade kontra bagudbetaling i resten af byen. Hvis prisen fastsættes til 4 kr. vil det blive nødvendigt at skulle udstede parkeringslicenser til ejere og ansatte i erhvervsvirksomheder. Der henvises i øvrigt til notat om takster for betalingsparkering for Såfremt indstillingen følges anslås indtægten at blive 5,6 mio. kr. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, Bekendtgørelse om offentlige vej 107: Stk. 1. For benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer kan vejbestyrelsen lade opkræve en afgift til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelsen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Stk. 2. I øvrigt kan vejbestyrelsen i samråd med politiet bestemme, at der på steder, hvor en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer er ønskelig, opkræves en parkeringsafgift, der kan sættes i forhold til det tidsrum, i hvilket motorkøretøjerne holdes parkeret. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at parkeringstaksten i zone A fastsættes til 12 kr. i timen, der anvendes en forenklet løsning på 4 kr. pr. time i Voldgade uden loft, der kan udstedes borgerlicenser til beboerne i område A og B, med og uden benyttelse af betalingsanlæg i Voldgade til 300 kr./måned, der kan udstedes parkeringslicenser for ansatte i virksomheder i område i A og B til 300 kr./licens/måned, der kan udstedes håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse af betalingsparkering, gæstekort ansættes til 25 kr. Åben - Takster for betalingsparkering.docx 13

15 Indstilles, idet taksten fastsættes til 12 kr. i zone A og 3 kr. i zone B. Birger Jensen (V), Jeppe Ottesen (V) og Jens Munk (DF) ønsker takster på 9 kr. i zone A, 3 kr. i Ll. Voldgade og gratis prakering i St. Voldgade, som opdeles med 2/3 i 3-timers og 1/3 i 24 timers parkering. 9. Affaldsregulativ /24171 Byg, Vej og Miljø Vedhæftede forslag til regulativ for erhvervsaffald ønskes godkendt til fremlæggelse til offentlig høring i 4 uger. På Byrådets møde den 29. november 2011 blev rammerne for virksomheders adgang til genbrugspladsen besluttet. Fra årskiftet skal det således være muligt for virksomheder, at tilmelde sig genbrugspladsen, ved en klippekortsordning. For at ordningen kan træde i kraft, skal den indgå i Svendborg Kommunes affaldsregulativ, og der skal derfor vedtages et nyt regulativ for erhvervsaffald. Yderligere har vi, i samarbejde med Vand og Affald A/S, udarbejdet en ordning for tømning af fedtudskillere. Regulativet skal, som tidligere, udarbejdes i N-STAR-skabelonen, som er en national skabelon for affaldsregulativer. N-STAR skabelonen opdateres i takt med vedtagelse af nye affaldsbekendtgørelser, og da den nyeste bekendtgørelse, som beskriver ændringen for virksomhederne, ikke er endeligt vedtaget endnu, er vedlagte regulativ udarbejdet i en "gammel" skabelon. Såfremt skabelonen er opdateret inden udvalgsmødet vedlægges et opdateret bilag. For at undgå at skulle opkræve efter den hidtidige abonnementsordning for en del af året 2012 er det vigtigt at affaldsregulativet kan træde i kraft så tæt på 1. januar 2012, som muligt. Derfor foreslås det, at Udvalget for Miljø og Teknik beslutter at sende regulativet i offentlig høring. Når høringsperioden er slut vil regulativet med eventuelle ændringer blive fremlagt for Byrådet til endelig vedtagelse. Vedtagelse af affaldsregulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Takst og budget for affaldsområdet behandles i særskilt dagsordenspunkt. 14

16 Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011om affald Forligsaftale omkring ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationen Høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at vedlagte affaldsregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger. Åben - Udkast til affaldsregulativ for erhverv Godkendt. 10. Budget Svendborg Spildevand A/S 11/39408 Byg, Vej og Miljø For selskabet Svendborg Spildevand A/S foreligger et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Takstgodkendelse: Taksten for afledningsafgift er fremskrevet med 2,0 % og udgør nu: 36,23 kr./m³ inkl. moms. Tilslutningsbidraget stiger i 2012 fra ,63 kr. til ,89 kr. ekskl. moms. Særbidrag er fremskrevet med 2,0 %. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2,0 %. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at 15

17 Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 40,58 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,8 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 38,1 mio. kr. Prisloftet opdelt på over- /underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Spildevand A/S på 24 mio. kr. Øvrige budgetbemærkninger: Budgettet indeholder fortsat effektiviseringer på 10,5 % i overslagsperioden. Investeringerne er øget med 50 mio. kr. grundet realisering af vandplanen samt ændring af struktur på renseanlæg og klimatiltag. Den langsigtede gældsforpligtelse fastholdes over en 10 års periode på det nuværende niveau. Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 24 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5% af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: 16

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere