Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Bemærkninger: Grontmij, v/rådgiver Jørn Kristiansen, er indbudt til at deltage kl Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale Pinsearrangementet i Christiansminde Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej Fastsætelse af takster for betalingsparkering Affaldsregulativ Budget Svendborg Spildevand A/S Budget Svendborg Vand A/S Budget Svendborg Affald A/S Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Budget Svendborg Kraftvarme A/S Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften Orientering om brev fra Vand og Affald til ministeren Christinedalsbækken - renovering af rørlagt strækning ved Mosetoften-Kogtvedvej Ændring af Spildevandsplan for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej Budget for naturprojekter Etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav - ny behandling Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for Vindeby Vandforsyning Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for Skårup Vandværk. Godkendelse af takst for Tved Vandværk. Godkendelse af takst Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takst for Valg af rådgiver til evaulering af vandløbsvedligeholdelse Orienterings- og efterretningssager Ekspropriation til kloakering langs Sundbrovejen, Skovballevej og Kvikgyden på Tåsinge...46

2 1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Teknisk direktør Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale 10/41297 Anlæg og Ejendom Vurdering af indkomne tilbud på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale på de udbudte vilkår med henblik på kontraktindgåelse. Administrationen har nu arbejdet videre udfra den politiske beslutning af den 8. august 2011 vedrørende udbud af funktionsudbud og partneringaftale. Funktionsudbud og partneringudbud har været i licitation, henholdsvis den 15. november 2011 og den 18. november Funktionsudbud er en udbudsform der gennem en 15-årig periode sikrer at overholde det politisk fastlagte serviceniveau og vejkapitalen. Funktionsudbud er udbudt som én samlet entreprise til funktions- og udførelseskrav. Entreprisen er udbudt ved offentligt udbud efter EU s udbudsdirektiv og omfatter en aftaleperiode på 15 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har deltaget i funktionsudbuddet: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. 1

3 Partneringaftale er en 4-årig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde ud fra en fælles målsætning med henblik på at optimere opgaveløsningen. Partneringaftale giver fleksibilitet og mulighed for økonomisk gevinst for parterne. Partneringaftale er udbudt i én samlet entreprise indeholdende slildlag og lapning af huller. Entreprisen er udbudt ved begrænset licitation uden prækvalifikation efter "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Entreprisen omfatter en aftaleperiode på 4 år med option på yderligere 1 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har afgivet tilbud på partneringaftale: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. Ekstern rådgiver er ved at vurdere og gennemgå alle tilbuddene på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale. På mødet den 5. december 2011 vil licitationsresultaterne og vurderinger blive forelagt af rådgiver. I funktionsudbudet var der medtaget tillægsydelser (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb) for at have muligheden for at reducere de udbudte ydelser, såfremt den samlede tilbudssum blev højere end kommunens budget. Rådgivervurdering vil på mødet vise i hvilket omfang disse tillægsydelser kan indgå i kontrakten. Efter UMT s beslutning om vedligeholdelse af asfaltbelægninger vil der være en Stand-still periode på 10 kalenderdage. Beskrivelse af Stand-still periode er vedlagt som bilag. I forhold til de resultater som er indkommet ved de afholdte licitationer, kan budgettet holdes indenfor den afsatte ramme med en besparelse på omkring 1,0 mio. kr. Økonomien fremgår af bilag. De fremtidige budgetter på driftsprægede anlægsopgaver og driftsbudgetterne på mindre asfaltreparationer samt rabatvedligeholdelse overgår til funktionsudbud og partneringaftale. Ved funktionsudbud og partnering er det vigtigt at erindre sig, at de fremtidige budgetter bindes for udbudsperioderne for henholdsvis 15 år og 4+1 år. Der kan forekomme en difference i forhold til den årlige indeksregulering, da kontraktsum og budget ikke reguleres efter samme indeks. Den årlige kontraktsum til funktionsudbud og partneringsaftale indeksreguleres efter asfaltindekset. Derimod reguleres anlægsbudgettet efter KL s pris- og lønfremskrivning. Fra 2011 til 2012 er fremskrivninger på 2,1%. Dette kan medføre budgetafvigelse. 2

4 Lovgrundlag: EU s udbudsdirektiv og "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der indgås 15-årig kontrakt med asfaltentreprenør på funktionsudbud, tillægsydelser indgår i kontrakten med funktionsudbud (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb), der indgås 4-årig kontrakt med asfaltentreprenør på partneringaftale med mulighed for 1 års option. det lukkede bilag vedr. økonomi åbnes op efter mødet. besparelse på ca. 1,0 mio. kr. overføres til effektiviseringspuljen. Åben - Stand-still.pdf Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker besparelsen på 1,0 mio. kr. overført til trafiksikre skoleveje. Jens Munk (DF) tager forbehold. 3. Pinsearrangementet i Christiansminde 09/2842 Anlæg og Ejendom Godkendelse af en 3-årig forlængelse af aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet i Christiansminde. 3

5 I årene har "Den nye Børnehjælpsdag" (DNB) stået som arrangør af Pinsearrangementet i Christiansminde og ønsker nu, at aftalen med kommunen forlænges for en 3-årig periode. DNB ønsker i forbindelse med forlængelse af aftalen at blive fritaget for pladslejen og for opgaven med at renholde strandarealet og arealet ved pavillonen under arrangementet. DBN ønsker desuden arrangementet begrænset til 4 dage, fredag til mandag i Pinsen, da der ikke længere er tilstrækkeligt publikum på 3. pinsedag. Administrationen vurderer, at Pinsearrangementet i den forløbne 3-årige periode har været afviklet tilfredsstillende i henhold til aftalen og anbefaler derfor en forlængelse af aftalen. Administrationen anbefaler, at pladslejen opretholdes pga. det store slid, som arrangementer af denne type påfører det sårbare og lavtliggende areal ved kysten. Administrationen anbefaler desuden, at kravet til DNB om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet opretholdes, idet supplerende renholdelse i helligdagene giver store omkostninger. Pladslejen var i 2011 på kr. pr. arrangementsdag, i alt kr. Pladslejen pristalsreguleres. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet (4 dage) i Christiansminde forlænges for en 3-årig periode ( ) og, pladslejen på kr. pr. arrangementsdag opretholdes sammen med kravet om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet. Godkendt. 4. Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager 11/15171 Byg, Vej og Miljø Godkendelse af nye bestemmelser for opkrævning af gebyrer på byggesagsområdet. 4

6 Punktet genfremsættes, idet administrationen skal undersøge, om satser i kategori 3 og 5 kan betyde, at enkelte store byggerier betaler uforholdsmæssigt store gebyrer. I takstbladet er der derfor indarbejdet yderliger reducerede satser for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5. I forlængelse af Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning om ny gebyrstruktur på området er der udarbejdet nye bestemmelser for fastsættelse af gebyrer på de enkelte byggesager. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere bestemmelser er: At der indføres et nedrivningsgebyr for bevaringsværdige bygninger. Det højere gebyr afspejler den ekstra arbejdstid, der bruges på sådanne sager. At der ikke længere opkræves gebyr for godkendelse af jordvarmeanlæg. At der ikke opkræves gebyr i forbindelse med naboorientering efter Planloven. Når der er tale om byggeri med et etageareal på mere end 250 m² eller en højde på mere end 8,5 meter over terræn, samt når der er tale om orientering af flere end 10 beboere og/eller foreninger, kan der opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret er ikke blevet opkrævet i perioden 1. januar 2009 og til nu, da der ikke har været nogen sager af en sådan karakter. Gebyret er derfor overflødigt. At der indføres et gebyr for afslag på byggeansøgning. Der har ikke tidligere været gebyr på afslag, men bygningsreglementets kap giver mulighed for dette, da der er foretaget sagsbehandling og truffet en afgørelse. Byggesagsgebyrer opkræves, når der er truffet en afgørelse. Gebyret fastsættes som udgangspunkt efter de takster, der er gældende på det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst. Byggesagsgebyrer tilbagebetales ikke, hvis et byggeri ikke gennemføres. Forslaget "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1.januar 2012 afløser "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1. juni Gebyrbestemmelserne er præsenteret på bilag 1 sammen med kommende års takstblad, som ses på bilag 2. I øvrigt henvises til Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning fra mødet den 10. Oktober 2011 med tilhørende notat og beregningseksempler for byggesagsbegyrer inden for de enkelte kategorier. Den yderligere reducerede kvadratmetersats for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5 foreslås gennemført uden at sætte andre satser op. Dette skønnes realistisk, dels fordi der ikke er indarbejdet byggerier større end 1000 m² i det oprindelige budget, og dels fordi der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip. På udvalget for Miljø og Tekniks budget er der vedtaget en indtægtsbevilling på 3,16 mill. kr. til omkostningerne til byggesagsbehandling. Gebyrerne er afpasset dette. 5

7 Lovgrundlag: Byggelovens 28 stk., 1, og bygningsreglementets kap Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at: Gebyrbestemmelser mv. for byggesagsbehandling 1. januar 2012 inklusiv takster godkendes. Åben - Gebyrbestemmelser pr. 1. jan rev..pdf Åben - Takstblad for byggesager 2012 rev..pdf Åben - Fastlæggelse af ny gebyrstruktur for byggesager Åben - Notat Åben - Takstblad for byggesager pr Åben - Rambølls anbefaling til best practice Indstilles. 5. Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby /41114 Byg, Vej og Miljø Orientering om det statslige bidrag på 10 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikre byer 2012, hvor Svendborg blev udpeget. Projektet, som Svendborg Kommune indsendte til puljen Årets trafiksikkerhedsbyer 2012, hedder Svendborg sætter farten ned. Formålet med projektet er at gennemføre en flerstrenget indsats for at få hastighedsniveauet i byen bragt ned. Herved tilgodeses især bløde trafikanters sikkerhed og tryghed. Svendborg Kommune vil være demonstrationsby og helt fremme med de nyeste ideer og virkemidler, som understøtter at det skal være godt, trygt og sikkert at være borger i Svendborg. Projektets dele: Med udgangspunkt i den vedtagne hastighedsplan i 2011 for Svendborg Kommune, er projektets ide at aktivere samtlige elementer, samarbejde, kontrol, kampagner og information, vejudformning og færdselsregulering i én samlet indsats i et afgrænset geografisk område. En række parter skal inviteres til samarbejde om at bringe hastigheden ned i Svendborg. Det være sig Svendborgs færdselssikkerhedsråd, 6

8 Vejdirektoratets lokale afdeling Vejcenter Syddanmark, Politiet, Rådet for Sikker Trafik, de lokale medier, borgerne, skolerne og virksomhederne. Med projektet er der en forpligtelse til at videregive erfaringerne til andre kommuner i relevante fora og tidsskrifter. Projektet integreres med følgende projekter: Den nye skolestruktur, som har medført, at mange skolebørn har fået nye og uvante skoleveje Kommunens vedtagne cykelpolitik Styrkelse af samspillet imellem bus, cyklister og tog ved Svendborg Trafikterminal Projektet løber over tre år, hvor indsatsen planlægges i 2012, således at den kan rulles ud over den toårige periode Svendborg Kommunes egenfinansiering er 41%, svarende til ca. 7 mio. kr. Egenfinansieringen fremkommer ved investering i skolevejsprojekter i årene 2011 til Pengene er aftat på budgettet. Svendborg Kommune har ikke modtaget aftalen fra Staten. Når den foreligger, fremsendes sagen på ny for stillingtagen til egenfinansiering, samt orientering om handleplan for opgavens gennemførelse samt opgavens organisering. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: Orienteringen tages til efterretning Åben - Udmøntning af puljer til de nye initiativer på transportområdet Åben - TSbySvendborg2012.docx Åben - Svendborgbilag1.docx Åben - Svendborgbilag2.docx Åben - Svendborgbilag3.docx Godkendt. 6. Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje 7

9 11/32914 Byg, Vej og Miljø Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje december Der er aktion på følgende projekter: 1. Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej - lyssignalanlæg 2. Cykelsti og cykelbane på Wandallsvej 3. Skovvej/Høje Bøgevej - hævet flade 4. Forbedring af cykelforhold på Egensevej - Høje Bøge Vej - Skovsbovej 5. Fruerstuevej og Østre Skolevej ved skolen - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bevilget kr.) 6. Mølmarksvej - etablering af cykelbaner 7. Vilhelm Thomsens Vej og Gyldenbjergsvej - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (udsat til 2012 pga. ny skolevejsundersøgelse) 8. Høje Bøge Vej/Brydevej - hævet flade 9. Teglværksvej mellem Gudbjerg og Gudme - udvidelse af areal til cykelbaner 10. Igangsætning af projektering af cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby med henblik på udførelse i Skolevejsundersøgelse, der dækker alle skoler 12. Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet Revideret statusnotat uddeles på udvalgsmødet. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orienteringen tages til efterretning, månedsbrev er samtidig sendt til samtlige direktørområder i Svendborg Kommune til orientering. Åben - Månedsbrev december status på Svendborg Kommunes skoleveje.docx Åben - Prioriteringsliste - skolevejsprojekter - 8mio. kr A.pdf Godkendt. 8

10 7. Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej 11/36297 Byg, Vej og Miljø Åbning af adgang fra Ørbækvej til Englandsvej kræver beslutning om dispensation fra lokalplan nr For erhvervsområde Øst for Ørbækvej. Erhvervsvirksomheden Carepoint A/S på Englandsvej 1 har ansøgt om at få åbnet for adgang fra Ørbækvej til Englandsvej. Virksomheden begrunder ansøgningen med, at åbning af Englandsvej er af stor betydning for forretningen, dels for at kunne opfylde bilfirmaets krav til den type butik, og dels for at kunne indgå aftale med et firma, som har planer om at etablere sig i en del af Englandsvej 1 med en del arbejdspladser. Alene en højresvingsbane ind til Englandsvej kan opfylde ansøgerens behov. Virksomheden er indstillet på at afholde udgifter til etablering af vejadgangen. Administrationens bemærkninger Erhvervsområdet er underlagt lokalplan nr Det fremgår af lokalplanen, at området vejbetjenes fra Ørbækvej ad det eksisterende vejsystem fra Ørbækvej og fra Ring Nord. Der er alene stiforbindelse fra Ørbækvej til Englandsvej. En ny vejadgang fra Ørbækvej til Englandsvej vil kræve dispensation fra lokalplanen. Englandsvej ligger ca. 140 m nord for rundkørslen ved Ring Nord. Afstanden mellem Ring Nord og Norgesvej, som er adgangsvej til erhvervsområdet er ca. 500 m. Regionplanens retningslinier har været fulgt ved fastlæggelse af vejtilslutningen fra erhvervsområdet. I Kommuneplanen s bestemmelser gælder, at der skal tilstræbes afstande på 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder. Ørbækvej hører i kommuneplanen ikke til det overordnede vejnet. Ørbækvej er klassificeret som fordelingsvej. Mulige krydsløsninger til Englandsvej 9

11 En rundkørsel skal have samme størrelse som rundkørsel ved Ring Nord for at kunne betjene trafikken. Rundkørslerne vil komme til at ligge tæt med en afstand på 140 m. Til sammenligning er der 220 m mellem de to rundkørsler ved rampeanlæg til Rute 9. Lyskryds kan betjene både ind- og udkørsel fra Englandsvej. Der vil skulle etableres helleanlæg med venstresvingsbane på Ørbækvej. Højresvingsbane fra Ørbækvej til Englandsvej udelukkende til indkørsel til området. Den enkeltrettede sti langs østsiden af Ørbækvej skal udbygges til dobbeltrettet sti mellem Ring Nord og Englandsvej. Højresvingsbanen kan opfylde ansøgerens behov. Det skal nævnes, at Udvalget for Miljø og Teknik i møde den 13. august 2008 vedtog, at fastlæggelse af vejadgang til et nyt boligområde mellem Walkendorffsvej og Ørbækvej skal udføres som rundkørsel ved Norgesvej. Det kan formodes, at mange rundkørsler på Ørbækvej på strækningen fra Tved Kirkevej til Ring Nord kan medføre at trafikanterne vælger alternative veje, f.eks. Tved Kirkevej Brændeskovvej Ring Nord for at komme til den vestlige del af Svendborg, eller Tved Kirkevej Tvedvej for at komme til Svendborg Centrum. Dette vil kunne betyde, at kommunen muligvis vil skulle etablere trafiksikkerhedsforanstaltninger på de veje, der vil blive belastet. En åbning for ny vejadgang til erhvervsområdet kan medføre, at der kommer ønsker fra andre erhvervsdrivende i området om yderligere vejbetjening af erhvervsområde øst. Etablering af krydsløsning er uden udgifter for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Vejloven og Planloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: der meddeles dispensation fra lokalplan nr , 6.1, til, at erhvevsområde Øst vil kunne vejbetjenes via andre veje end vist på kortbilag 2 i lokalplan nr , der gives tilladelse til lyskryds ved Englandsvej eller alternativt højresvingsbane kun for indkørsel til Englandsvej, ansøger afholder alle udgifter til etablering af krydsløsning. 10

12 Åben - oversigtskort - Ørbækvej - Englandsvej.pdf Godkendes med højresvingsbane. 8. Fastsætelse af takster for betalingsparkering /32121 Byg, Vej og Miljø Fastsættelse af takster for betalingsparkering Genfremlæggelse af takster for 2012 for betalingsparkering. I forbindelse med genfremlæggelse af takster for betalingsparkering for 2012 er der udregnet scenarier for forskellige prisfastsættelser. Udgangspunktet er taget i, at fastholde parkeringsstrategien, men også at opnå en større belægningsgrad af parkeringspladserne i Voldgade. Parkeringspladserne i Voldgade blev i 2009 indrettet med betalingsparkering med en fastsat timepris på 6 kr. Effekten blev, at parkeringspladserne fik en belægningsgrad på omkring 20%. For at forbedre belægningsgraden, er der opstillet forskellige scenarier over parkeringsindtægterne udregnet med en fastholdt pris i zone A (midtbyen), men med differentierede priser i zone B (Voldgade). Der vil være fortsat 1 times tilladt parkering i Voldgade Øst. Belægningsprocenten i zone A (midtbyen) er i scenarierne udregnet med 100%, hvilket er tæt på virkeligheden. Belægningsprocenten i zone B er 20%, hvilket svarer til 60 pladser. Ved at fastholde den nuværende takst på 12 kr. i zone A, hvor der er opstillet forskellige scenarier med varierende takster fra 0 6 kr. i zone B, opnås en indtægt på mellem 4,7 og 5,6 mio. kr. Dertil kommer indtægt på borger og erhvervslicenser. Disse beløb er ikke medtaget, men dækker provenutabet mellem maksimal og faktisk belægningsprocent. I forbindelse med betalingsfritagelsen fra 1. oktober 2011 har vi set en udnyttelsesgrad af Voldgade Vest på 2/3 af pladsens kapacitet. At den ikke 11

13 er højere, skyldes angiveligt, at der er indført en tidsbegrænsning på 3 timer. Det vurderes derfor at være såvel prisen, såvel som parkeringsrestriktioner, der er årsagen til, at parkeringspladsen ikke udnyttes i større grad. For at opnå en bedre udnyttelse af Voldgade som parkeringsplads med betalingsanlæg, synes prissætningen derfor at være meget central. Derfor har vi oven for medtaget en 0 kr.-løsning for at vise, hvad indtægten må forventes at blive ved en fortsættelse af den nuværende betalingsfritagelse i Voldgade. En 0 kr.-løsning med tidsbegrænsning løser ikke udnyttelsesproblemet, da det vurderes, at der er behov for at kunne langtidsparkere på en betalingsplads til en overkommelig pris. Miljø og Teknik har derfor set på alternative løsningsmuligheder. Løsningsforslag 1: En løsning kunne være, at omstille parkeringsautomaterne således, at der fastsættes en timepris, en grundtakst på eksempelvis 4 kr., men hvor maksimalprisen for parkering i et døgn ikke kan overstige 20 kr. En sådan ordning vil bevirke, at der kan langtidsparkeres til en overkommelig pris. Det vil også bevirke, at borgerlicenser fortsat kan udstedes, hvorimod erhvervslicenser til ansatte i erhvervsvirksomheder i zone A og B ikke udstedes, da det maksimalt koster 20 kr. i døgnet at parkere i Voldgade Vest. Beløbet vil på en måned være meget tæt på, hvad der fastsættes for en tilsvarende parkeringslicens. Borgerlicenser vil fortsat kunne udstedes, som tidligere vedtaget, da disse også gælder på tidsbegrænsede parkeringsarealer. Det samme gælder skrabebilletter, hvor prisen skal ansættes i forhold til maksimalprisen i Voldgade. Håndværkerlicenser vil kun gælde på tidsbegrænsede parkeringsarealer. På betalingsanlæggene vil der gælde de samme regler som for de øvrige erhvervsvirksomheder. Dette vil være i overensstemmelse med det tidligere vedtagne oplæg til prissætning på parkeringstilladelser, bortset fra, at der ikke bliver udstedt licenser. I et forslag på en model, hvor maksimalprisen i zone B er fastsat til 20 kr. pr døgn med en skønnet belægning på 100 plads. samt 50 pladser, hvor der benyttes parkering i 2 timer, forventes indtægten pr. uge at blive kr. ved 3 kr., kr. ved 4 kr. og kr. ved 6 kr. Til sammenligning er indtægten for nuværende pr. uge kr. ved en timepris på 6 kr. Løsningsforslag 2: Et andet og forenklet forslag kunne være, at fastsætte prisen i Voldgade til 4 kr. uden loft. Dette vil bevirke en ensartet pris for alle og bevirke en betaling på 28 kr. for 7 timers parkering svarende til en arbejdsdag. Dette forslag vil give en ensartet brug af parkeringsautomaterne i Svendborg. Borgerne har vanskeligt ved at håndtere forskelligheder i brug 12

14 af automaterne. Sidstnævnte er der adskillige eksempler på ved forudbetalingen i Voldgade kontra bagudbetaling i resten af byen. Hvis prisen fastsættes til 4 kr. vil det blive nødvendigt at skulle udstede parkeringslicenser til ejere og ansatte i erhvervsvirksomheder. Der henvises i øvrigt til notat om takster for betalingsparkering for Såfremt indstillingen følges anslås indtægten at blive 5,6 mio. kr. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, Bekendtgørelse om offentlige vej 107: Stk. 1. For benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer kan vejbestyrelsen lade opkræve en afgift til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelsen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Stk. 2. I øvrigt kan vejbestyrelsen i samråd med politiet bestemme, at der på steder, hvor en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer er ønskelig, opkræves en parkeringsafgift, der kan sættes i forhold til det tidsrum, i hvilket motorkøretøjerne holdes parkeret. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at parkeringstaksten i zone A fastsættes til 12 kr. i timen, der anvendes en forenklet løsning på 4 kr. pr. time i Voldgade uden loft, der kan udstedes borgerlicenser til beboerne i område A og B, med og uden benyttelse af betalingsanlæg i Voldgade til 300 kr./måned, der kan udstedes parkeringslicenser for ansatte i virksomheder i område i A og B til 300 kr./licens/måned, der kan udstedes håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse af betalingsparkering, gæstekort ansættes til 25 kr. Åben - Takster for betalingsparkering.docx 13

15 Indstilles, idet taksten fastsættes til 12 kr. i zone A og 3 kr. i zone B. Birger Jensen (V), Jeppe Ottesen (V) og Jens Munk (DF) ønsker takster på 9 kr. i zone A, 3 kr. i Ll. Voldgade og gratis prakering i St. Voldgade, som opdeles med 2/3 i 3-timers og 1/3 i 24 timers parkering. 9. Affaldsregulativ /24171 Byg, Vej og Miljø Vedhæftede forslag til regulativ for erhvervsaffald ønskes godkendt til fremlæggelse til offentlig høring i 4 uger. På Byrådets møde den 29. november 2011 blev rammerne for virksomheders adgang til genbrugspladsen besluttet. Fra årskiftet skal det således være muligt for virksomheder, at tilmelde sig genbrugspladsen, ved en klippekortsordning. For at ordningen kan træde i kraft, skal den indgå i Svendborg Kommunes affaldsregulativ, og der skal derfor vedtages et nyt regulativ for erhvervsaffald. Yderligere har vi, i samarbejde med Vand og Affald A/S, udarbejdet en ordning for tømning af fedtudskillere. Regulativet skal, som tidligere, udarbejdes i N-STAR-skabelonen, som er en national skabelon for affaldsregulativer. N-STAR skabelonen opdateres i takt med vedtagelse af nye affaldsbekendtgørelser, og da den nyeste bekendtgørelse, som beskriver ændringen for virksomhederne, ikke er endeligt vedtaget endnu, er vedlagte regulativ udarbejdet i en "gammel" skabelon. Såfremt skabelonen er opdateret inden udvalgsmødet vedlægges et opdateret bilag. For at undgå at skulle opkræve efter den hidtidige abonnementsordning for en del af året 2012 er det vigtigt at affaldsregulativet kan træde i kraft så tæt på 1. januar 2012, som muligt. Derfor foreslås det, at Udvalget for Miljø og Teknik beslutter at sende regulativet i offentlig høring. Når høringsperioden er slut vil regulativet med eventuelle ændringer blive fremlagt for Byrådet til endelig vedtagelse. Vedtagelse af affaldsregulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Takst og budget for affaldsområdet behandles i særskilt dagsordenspunkt. 14

16 Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011om affald Forligsaftale omkring ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationen Høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at vedlagte affaldsregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger. Åben - Udkast til affaldsregulativ for erhverv Godkendt. 10. Budget Svendborg Spildevand A/S 11/39408 Byg, Vej og Miljø For selskabet Svendborg Spildevand A/S foreligger et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Takstgodkendelse: Taksten for afledningsafgift er fremskrevet med 2,0 % og udgør nu: 36,23 kr./m³ inkl. moms. Tilslutningsbidraget stiger i 2012 fra ,63 kr. til ,89 kr. ekskl. moms. Særbidrag er fremskrevet med 2,0 %. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2,0 %. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at 15

17 Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 40,58 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,8 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 38,1 mio. kr. Prisloftet opdelt på over- /underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Spildevand A/S på 24 mio. kr. Øvrige budgetbemærkninger: Budgettet indeholder fortsat effektiviseringer på 10,5 % i overslagsperioden. Investeringerne er øget med 50 mio. kr. grundet realisering af vandplanen samt ændring af struktur på renseanlæg og klimatiltag. Den langsigtede gældsforpligtelse fastholdes over en 10 års periode på det nuværende niveau. Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 24 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5% af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: 16

18 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 24 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 11. Budget Svendborg Vand A/S 11/39408 Natur og Vand Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Svendborg Vand A/S fremsender takstblad for 2012 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Den samlede vandregning, med grøn afgift til staten og den faste afgift ved et forbrug på 130 m 3 /år, vil stige med 1,5%. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er kr. Forsyningsledningsbidraget er kr. 17

19 Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra kr. i 2011 til kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er ændret fra 615 kr. i 2011 til 627 kr. pr. bolig pr. år. (Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.) Vandafgiften er ændret fra 8,17 kr. pr m 3 i 2011 til 8,33 kr. pr. m³. Alle priser er eksklusiv moms. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Vand A/S på 15,13 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 15,9 mio. kr. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes overholdt. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger for 15,5 mio kr. Prisloftet er derfor overholdt. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske hvile-i-sig-selvprincip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 10 mio kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5 % af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret regulereret efter: Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar 2010 (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) Lov om vandforsyning,

20 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 12. Budget Svendborg Affald A/S 11/39408 Byg, Vej og Miljø Vedlagte budget for 2012 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2012: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2012: På baggrund af budgettet for 2012 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på kr., der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i hhv. sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget hhv. 515 kr. eller 335 kr. For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Uden ordning for erhvervsaffaldskonsulent bliver administrationsgebyret på 260 kr. pr. virksomhed (udregnet med udgangspunkt i 3000 betalende virksomheder). 19

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere