Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik"

Transkript

1 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Bemærkninger: Grontmij, v/rådgiver Jørn Kristiansen, er indbudt til at deltage kl Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale Pinsearrangementet i Christiansminde Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej Fastsætelse af takster for betalingsparkering Affaldsregulativ Budget Svendborg Spildevand A/S Budget Svendborg Vand A/S Budget Svendborg Affald A/S Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Budget Svendborg Kraftvarme A/S Henvendelse fra Svendborg Kraftvarme vedr. rammevilkår for driften Orientering om brev fra Vand og Affald til ministeren Christinedalsbækken - renovering af rørlagt strækning ved Mosetoften-Kogtvedvej Ændring af Spildevandsplan for opland til Hundstrup Å øvre løb, Gravvængevej og del af Ørbækvej Budget for naturprojekter Etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav - ny behandling Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for Vindeby Vandforsyning Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for Skårup Vandværk. Godkendelse af takst for Tved Vandværk. Godkendelse af takst Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takst for Valg af rådgiver til evaulering af vandløbsvedligeholdelse Orienterings- og efterretningssager Ekspropriation til kloakering langs Sundbrovejen, Skovballevej og Kvikgyden på Tåsinge...46

2 1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Teknisk direktør Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Udbud af vejvedligeholdelse ved funktionsudbud og partneringaftale 10/41297 Anlæg og Ejendom Vurdering af indkomne tilbud på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale på de udbudte vilkår med henblik på kontraktindgåelse. Administrationen har nu arbejdet videre udfra den politiske beslutning af den 8. august 2011 vedrørende udbud af funktionsudbud og partneringaftale. Funktionsudbud og partneringudbud har været i licitation, henholdsvis den 15. november 2011 og den 18. november Funktionsudbud er en udbudsform der gennem en 15-årig periode sikrer at overholde det politisk fastlagte serviceniveau og vejkapitalen. Funktionsudbud er udbudt som én samlet entreprise til funktions- og udførelseskrav. Entreprisen er udbudt ved offentligt udbud efter EU s udbudsdirektiv og omfatter en aftaleperiode på 15 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har deltaget i funktionsudbuddet: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. 1

3 Partneringaftale er en 4-årig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde ud fra en fælles målsætning med henblik på at optimere opgaveløsningen. Partneringaftale giver fleksibilitet og mulighed for økonomisk gevinst for parterne. Partneringaftale er udbudt i én samlet entreprise indeholdende slildlag og lapning af huller. Entreprisen er udbudt ved begrænset licitation uden prækvalifikation efter "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Entreprisen omfatter en aftaleperiode på 4 år med option på yderligere 1 år med entreprisestart den 1. februar Følgende tre virksomheder har afgivet tilbud på partneringaftale: NCC Roads A/S, Munck Asfalt A/S og Arkil Asfalt A/S. Ekstern rådgiver er ved at vurdere og gennemgå alle tilbuddene på henholdsvis funktionsudbud og partneringaftale. På mødet den 5. december 2011 vil licitationsresultaterne og vurderinger blive forelagt af rådgiver. I funktionsudbudet var der medtaget tillægsydelser (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb) for at have muligheden for at reducere de udbudte ydelser, såfremt den samlede tilbudssum blev højere end kommunens budget. Rådgivervurdering vil på mødet vise i hvilket omfang disse tillægsydelser kan indgå i kontrakten. Efter UMT s beslutning om vedligeholdelse af asfaltbelægninger vil der være en Stand-still periode på 10 kalenderdage. Beskrivelse af Stand-still periode er vedlagt som bilag. I forhold til de resultater som er indkommet ved de afholdte licitationer, kan budgettet holdes indenfor den afsatte ramme med en besparelse på omkring 1,0 mio. kr. Økonomien fremgår af bilag. De fremtidige budgetter på driftsprægede anlægsopgaver og driftsbudgetterne på mindre asfaltreparationer samt rabatvedligeholdelse overgår til funktionsudbud og partneringaftale. Ved funktionsudbud og partnering er det vigtigt at erindre sig, at de fremtidige budgetter bindes for udbudsperioderne for henholdsvis 15 år og 4+1 år. Der kan forekomme en difference i forhold til den årlige indeksregulering, da kontraktsum og budget ikke reguleres efter samme indeks. Den årlige kontraktsum til funktionsudbud og partneringsaftale indeksreguleres efter asfaltindekset. Derimod reguleres anlægsbudgettet efter KL s pris- og lønfremskrivning. Fra 2011 til 2012 er fremskrivninger på 2,1%. Dette kan medføre budgetafvigelse. 2

4 Lovgrundlag: EU s udbudsdirektiv og "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren". Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at der indgås 15-årig kontrakt med asfaltentreprenør på funktionsudbud, tillægsydelser indgår i kontrakten med funktionsudbud (45 km veje med lavere standard og bæreevnekrav, forstærkningbehov ved kontraktudløb), der indgås 4-årig kontrakt med asfaltentreprenør på partneringaftale med mulighed for 1 års option. det lukkede bilag vedr. økonomi åbnes op efter mødet. besparelse på ca. 1,0 mio. kr. overføres til effektiviseringspuljen. Åben - Stand-still.pdf Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker besparelsen på 1,0 mio. kr. overført til trafiksikre skoleveje. Jens Munk (DF) tager forbehold. 3. Pinsearrangementet i Christiansminde 09/2842 Anlæg og Ejendom Godkendelse af en 3-årig forlængelse af aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet i Christiansminde. 3

5 I årene har "Den nye Børnehjælpsdag" (DNB) stået som arrangør af Pinsearrangementet i Christiansminde og ønsker nu, at aftalen med kommunen forlænges for en 3-årig periode. DNB ønsker i forbindelse med forlængelse af aftalen at blive fritaget for pladslejen og for opgaven med at renholde strandarealet og arealet ved pavillonen under arrangementet. DBN ønsker desuden arrangementet begrænset til 4 dage, fredag til mandag i Pinsen, da der ikke længere er tilstrækkeligt publikum på 3. pinsedag. Administrationen vurderer, at Pinsearrangementet i den forløbne 3-årige periode har været afviklet tilfredsstillende i henhold til aftalen og anbefaler derfor en forlængelse af aftalen. Administrationen anbefaler, at pladslejen opretholdes pga. det store slid, som arrangementer af denne type påfører det sårbare og lavtliggende areal ved kysten. Administrationen anbefaler desuden, at kravet til DNB om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet opretholdes, idet supplerende renholdelse i helligdagene giver store omkostninger. Pladslejen var i 2011 på kr. pr. arrangementsdag, i alt kr. Pladslejen pristalsreguleres. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at aftalen med "Den Nye Børnehjælpsdag" i Svendborg om Pinsearrangementet (4 dage) i Christiansminde forlænges for en 3-årig periode ( ) og, pladslejen på kr. pr. arrangementsdag opretholdes sammen med kravet om renholdelse af hele Christiansminde under arrangementet. Godkendt. 4. Genfremsættelse af gebyrbestemmelser for byggesager 11/15171 Byg, Vej og Miljø Godkendelse af nye bestemmelser for opkrævning af gebyrer på byggesagsområdet. 4

6 Punktet genfremsættes, idet administrationen skal undersøge, om satser i kategori 3 og 5 kan betyde, at enkelte store byggerier betaler uforholdsmæssigt store gebyrer. I takstbladet er der derfor indarbejdet yderliger reducerede satser for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5. I forlængelse af Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning om ny gebyrstruktur på området er der udarbejdet nye bestemmelser for fastsættelse af gebyrer på de enkelte byggesager. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere bestemmelser er: At der indføres et nedrivningsgebyr for bevaringsværdige bygninger. Det højere gebyr afspejler den ekstra arbejdstid, der bruges på sådanne sager. At der ikke længere opkræves gebyr for godkendelse af jordvarmeanlæg. At der ikke opkræves gebyr i forbindelse med naboorientering efter Planloven. Når der er tale om byggeri med et etageareal på mere end 250 m² eller en højde på mere end 8,5 meter over terræn, samt når der er tale om orientering af flere end 10 beboere og/eller foreninger, kan der opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret er ikke blevet opkrævet i perioden 1. januar 2009 og til nu, da der ikke har været nogen sager af en sådan karakter. Gebyret er derfor overflødigt. At der indføres et gebyr for afslag på byggeansøgning. Der har ikke tidligere været gebyr på afslag, men bygningsreglementets kap giver mulighed for dette, da der er foretaget sagsbehandling og truffet en afgørelse. Byggesagsgebyrer opkræves, når der er truffet en afgørelse. Gebyret fastsættes som udgangspunkt efter de takster, der er gældende på det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst. Byggesagsgebyrer tilbagebetales ikke, hvis et byggeri ikke gennemføres. Forslaget "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1.januar 2012 afløser "Gebyrbestemmelser m.v. for byggesagsbehandling" gældende fra 1. juni Gebyrbestemmelserne er præsenteret på bilag 1 sammen med kommende års takstblad, som ses på bilag 2. I øvrigt henvises til Udvalget for Miljø og Tekniks beslutning fra mødet den 10. Oktober 2011 med tilhørende notat og beregningseksempler for byggesagsbegyrer inden for de enkelte kategorier. Den yderligere reducerede kvadratmetersats for byggerier over 1000 m² i kategori 3 og 5 foreslås gennemført uden at sætte andre satser op. Dette skønnes realistisk, dels fordi der ikke er indarbejdet byggerier større end 1000 m² i det oprindelige budget, og dels fordi der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip. På udvalget for Miljø og Tekniks budget er der vedtaget en indtægtsbevilling på 3,16 mill. kr. til omkostningerne til byggesagsbehandling. Gebyrerne er afpasset dette. 5

7 Lovgrundlag: Byggelovens 28 stk., 1, og bygningsreglementets kap Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at: Gebyrbestemmelser mv. for byggesagsbehandling 1. januar 2012 inklusiv takster godkendes. Åben - Gebyrbestemmelser pr. 1. jan rev..pdf Åben - Takstblad for byggesager 2012 rev..pdf Åben - Fastlæggelse af ny gebyrstruktur for byggesager Åben - Notat Åben - Takstblad for byggesager pr Åben - Rambølls anbefaling til best practice Indstilles. 5. Svendborg er udpeget til årets trafiksikkerhedsby /41114 Byg, Vej og Miljø Orientering om det statslige bidrag på 10 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikre byer 2012, hvor Svendborg blev udpeget. Projektet, som Svendborg Kommune indsendte til puljen Årets trafiksikkerhedsbyer 2012, hedder Svendborg sætter farten ned. Formålet med projektet er at gennemføre en flerstrenget indsats for at få hastighedsniveauet i byen bragt ned. Herved tilgodeses især bløde trafikanters sikkerhed og tryghed. Svendborg Kommune vil være demonstrationsby og helt fremme med de nyeste ideer og virkemidler, som understøtter at det skal være godt, trygt og sikkert at være borger i Svendborg. Projektets dele: Med udgangspunkt i den vedtagne hastighedsplan i 2011 for Svendborg Kommune, er projektets ide at aktivere samtlige elementer, samarbejde, kontrol, kampagner og information, vejudformning og færdselsregulering i én samlet indsats i et afgrænset geografisk område. En række parter skal inviteres til samarbejde om at bringe hastigheden ned i Svendborg. Det være sig Svendborgs færdselssikkerhedsråd, 6

8 Vejdirektoratets lokale afdeling Vejcenter Syddanmark, Politiet, Rådet for Sikker Trafik, de lokale medier, borgerne, skolerne og virksomhederne. Med projektet er der en forpligtelse til at videregive erfaringerne til andre kommuner i relevante fora og tidsskrifter. Projektet integreres med følgende projekter: Den nye skolestruktur, som har medført, at mange skolebørn har fået nye og uvante skoleveje Kommunens vedtagne cykelpolitik Styrkelse af samspillet imellem bus, cyklister og tog ved Svendborg Trafikterminal Projektet løber over tre år, hvor indsatsen planlægges i 2012, således at den kan rulles ud over den toårige periode Svendborg Kommunes egenfinansiering er 41%, svarende til ca. 7 mio. kr. Egenfinansieringen fremkommer ved investering i skolevejsprojekter i årene 2011 til Pengene er aftat på budgettet. Svendborg Kommune har ikke modtaget aftalen fra Staten. Når den foreligger, fremsendes sagen på ny for stillingtagen til egenfinansiering, samt orientering om handleplan for opgavens gennemførelse samt opgavens organisering. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: Orienteringen tages til efterretning Åben - Udmøntning af puljer til de nye initiativer på transportområdet Åben - TSbySvendborg2012.docx Åben - Svendborgbilag1.docx Åben - Svendborgbilag2.docx Åben - Svendborgbilag3.docx Godkendt. 6. Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje 7

9 11/32914 Byg, Vej og Miljø Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje december Der er aktion på følgende projekter: 1. Krydsning af Nyborgvej ved Østre Skolevej - lyssignalanlæg 2. Cykelsti og cykelbane på Wandallsvej 3. Skovvej/Høje Bøgevej - hævet flade 4. Forbedring af cykelforhold på Egensevej - Høje Bøge Vej - Skovsbovej 5. Fruerstuevej og Østre Skolevej ved skolen - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bevilget kr.) 6. Mølmarksvej - etablering af cykelbaner 7. Vilhelm Thomsens Vej og Gyldenbjergsvej - Begrænsning i tilkørsel til skolen ved mødetid (udsat til 2012 pga. ny skolevejsundersøgelse) 8. Høje Bøge Vej/Brydevej - hævet flade 9. Teglværksvej mellem Gudbjerg og Gudme - udvidelse af areal til cykelbaner 10. Igangsætning af projektering af cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby med henblik på udførelse i Skolevejsundersøgelse, der dækker alle skoler 12. Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet Revideret statusnotat uddeles på udvalgsmødet. Lovgrundlag: Vejloven Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orienteringen tages til efterretning, månedsbrev er samtidig sendt til samtlige direktørområder i Svendborg Kommune til orientering. Åben - Månedsbrev december status på Svendborg Kommunes skoleveje.docx Åben - Prioriteringsliste - skolevejsprojekter - 8mio. kr A.pdf Godkendt. 8

10 7. Ansøgning om indkørsel for biler fra Ørbækvej til Englandsvej 11/36297 Byg, Vej og Miljø Åbning af adgang fra Ørbækvej til Englandsvej kræver beslutning om dispensation fra lokalplan nr For erhvervsområde Øst for Ørbækvej. Erhvervsvirksomheden Carepoint A/S på Englandsvej 1 har ansøgt om at få åbnet for adgang fra Ørbækvej til Englandsvej. Virksomheden begrunder ansøgningen med, at åbning af Englandsvej er af stor betydning for forretningen, dels for at kunne opfylde bilfirmaets krav til den type butik, og dels for at kunne indgå aftale med et firma, som har planer om at etablere sig i en del af Englandsvej 1 med en del arbejdspladser. Alene en højresvingsbane ind til Englandsvej kan opfylde ansøgerens behov. Virksomheden er indstillet på at afholde udgifter til etablering af vejadgangen. Administrationens bemærkninger Erhvervsområdet er underlagt lokalplan nr Det fremgår af lokalplanen, at området vejbetjenes fra Ørbækvej ad det eksisterende vejsystem fra Ørbækvej og fra Ring Nord. Der er alene stiforbindelse fra Ørbækvej til Englandsvej. En ny vejadgang fra Ørbækvej til Englandsvej vil kræve dispensation fra lokalplanen. Englandsvej ligger ca. 140 m nord for rundkørslen ved Ring Nord. Afstanden mellem Ring Nord og Norgesvej, som er adgangsvej til erhvervsområdet er ca. 500 m. Regionplanens retningslinier har været fulgt ved fastlæggelse af vejtilslutningen fra erhvervsområdet. I Kommuneplanen s bestemmelser gælder, at der skal tilstræbes afstande på 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder. Ørbækvej hører i kommuneplanen ikke til det overordnede vejnet. Ørbækvej er klassificeret som fordelingsvej. Mulige krydsløsninger til Englandsvej 9

11 En rundkørsel skal have samme størrelse som rundkørsel ved Ring Nord for at kunne betjene trafikken. Rundkørslerne vil komme til at ligge tæt med en afstand på 140 m. Til sammenligning er der 220 m mellem de to rundkørsler ved rampeanlæg til Rute 9. Lyskryds kan betjene både ind- og udkørsel fra Englandsvej. Der vil skulle etableres helleanlæg med venstresvingsbane på Ørbækvej. Højresvingsbane fra Ørbækvej til Englandsvej udelukkende til indkørsel til området. Den enkeltrettede sti langs østsiden af Ørbækvej skal udbygges til dobbeltrettet sti mellem Ring Nord og Englandsvej. Højresvingsbanen kan opfylde ansøgerens behov. Det skal nævnes, at Udvalget for Miljø og Teknik i møde den 13. august 2008 vedtog, at fastlæggelse af vejadgang til et nyt boligområde mellem Walkendorffsvej og Ørbækvej skal udføres som rundkørsel ved Norgesvej. Det kan formodes, at mange rundkørsler på Ørbækvej på strækningen fra Tved Kirkevej til Ring Nord kan medføre at trafikanterne vælger alternative veje, f.eks. Tved Kirkevej Brændeskovvej Ring Nord for at komme til den vestlige del af Svendborg, eller Tved Kirkevej Tvedvej for at komme til Svendborg Centrum. Dette vil kunne betyde, at kommunen muligvis vil skulle etablere trafiksikkerhedsforanstaltninger på de veje, der vil blive belastet. En åbning for ny vejadgang til erhvervsområdet kan medføre, at der kommer ønsker fra andre erhvervsdrivende i området om yderligere vejbetjening af erhvervsområde øst. Etablering af krydsløsning er uden udgifter for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Vejloven og Planloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: der meddeles dispensation fra lokalplan nr , 6.1, til, at erhvevsområde Øst vil kunne vejbetjenes via andre veje end vist på kortbilag 2 i lokalplan nr , der gives tilladelse til lyskryds ved Englandsvej eller alternativt højresvingsbane kun for indkørsel til Englandsvej, ansøger afholder alle udgifter til etablering af krydsløsning. 10

12 Åben - oversigtskort - Ørbækvej - Englandsvej.pdf Godkendes med højresvingsbane. 8. Fastsætelse af takster for betalingsparkering /32121 Byg, Vej og Miljø Fastsættelse af takster for betalingsparkering Genfremlæggelse af takster for 2012 for betalingsparkering. I forbindelse med genfremlæggelse af takster for betalingsparkering for 2012 er der udregnet scenarier for forskellige prisfastsættelser. Udgangspunktet er taget i, at fastholde parkeringsstrategien, men også at opnå en større belægningsgrad af parkeringspladserne i Voldgade. Parkeringspladserne i Voldgade blev i 2009 indrettet med betalingsparkering med en fastsat timepris på 6 kr. Effekten blev, at parkeringspladserne fik en belægningsgrad på omkring 20%. For at forbedre belægningsgraden, er der opstillet forskellige scenarier over parkeringsindtægterne udregnet med en fastholdt pris i zone A (midtbyen), men med differentierede priser i zone B (Voldgade). Der vil være fortsat 1 times tilladt parkering i Voldgade Øst. Belægningsprocenten i zone A (midtbyen) er i scenarierne udregnet med 100%, hvilket er tæt på virkeligheden. Belægningsprocenten i zone B er 20%, hvilket svarer til 60 pladser. Ved at fastholde den nuværende takst på 12 kr. i zone A, hvor der er opstillet forskellige scenarier med varierende takster fra 0 6 kr. i zone B, opnås en indtægt på mellem 4,7 og 5,6 mio. kr. Dertil kommer indtægt på borger og erhvervslicenser. Disse beløb er ikke medtaget, men dækker provenutabet mellem maksimal og faktisk belægningsprocent. I forbindelse med betalingsfritagelsen fra 1. oktober 2011 har vi set en udnyttelsesgrad af Voldgade Vest på 2/3 af pladsens kapacitet. At den ikke 11

13 er højere, skyldes angiveligt, at der er indført en tidsbegrænsning på 3 timer. Det vurderes derfor at være såvel prisen, såvel som parkeringsrestriktioner, der er årsagen til, at parkeringspladsen ikke udnyttes i større grad. For at opnå en bedre udnyttelse af Voldgade som parkeringsplads med betalingsanlæg, synes prissætningen derfor at være meget central. Derfor har vi oven for medtaget en 0 kr.-løsning for at vise, hvad indtægten må forventes at blive ved en fortsættelse af den nuværende betalingsfritagelse i Voldgade. En 0 kr.-løsning med tidsbegrænsning løser ikke udnyttelsesproblemet, da det vurderes, at der er behov for at kunne langtidsparkere på en betalingsplads til en overkommelig pris. Miljø og Teknik har derfor set på alternative løsningsmuligheder. Løsningsforslag 1: En løsning kunne være, at omstille parkeringsautomaterne således, at der fastsættes en timepris, en grundtakst på eksempelvis 4 kr., men hvor maksimalprisen for parkering i et døgn ikke kan overstige 20 kr. En sådan ordning vil bevirke, at der kan langtidsparkeres til en overkommelig pris. Det vil også bevirke, at borgerlicenser fortsat kan udstedes, hvorimod erhvervslicenser til ansatte i erhvervsvirksomheder i zone A og B ikke udstedes, da det maksimalt koster 20 kr. i døgnet at parkere i Voldgade Vest. Beløbet vil på en måned være meget tæt på, hvad der fastsættes for en tilsvarende parkeringslicens. Borgerlicenser vil fortsat kunne udstedes, som tidligere vedtaget, da disse også gælder på tidsbegrænsede parkeringsarealer. Det samme gælder skrabebilletter, hvor prisen skal ansættes i forhold til maksimalprisen i Voldgade. Håndværkerlicenser vil kun gælde på tidsbegrænsede parkeringsarealer. På betalingsanlæggene vil der gælde de samme regler som for de øvrige erhvervsvirksomheder. Dette vil være i overensstemmelse med det tidligere vedtagne oplæg til prissætning på parkeringstilladelser, bortset fra, at der ikke bliver udstedt licenser. I et forslag på en model, hvor maksimalprisen i zone B er fastsat til 20 kr. pr døgn med en skønnet belægning på 100 plads. samt 50 pladser, hvor der benyttes parkering i 2 timer, forventes indtægten pr. uge at blive kr. ved 3 kr., kr. ved 4 kr. og kr. ved 6 kr. Til sammenligning er indtægten for nuværende pr. uge kr. ved en timepris på 6 kr. Løsningsforslag 2: Et andet og forenklet forslag kunne være, at fastsætte prisen i Voldgade til 4 kr. uden loft. Dette vil bevirke en ensartet pris for alle og bevirke en betaling på 28 kr. for 7 timers parkering svarende til en arbejdsdag. Dette forslag vil give en ensartet brug af parkeringsautomaterne i Svendborg. Borgerne har vanskeligt ved at håndtere forskelligheder i brug 12

14 af automaterne. Sidstnævnte er der adskillige eksempler på ved forudbetalingen i Voldgade kontra bagudbetaling i resten af byen. Hvis prisen fastsættes til 4 kr. vil det blive nødvendigt at skulle udstede parkeringslicenser til ejere og ansatte i erhvervsvirksomheder. Der henvises i øvrigt til notat om takster for betalingsparkering for Såfremt indstillingen følges anslås indtægten at blive 5,6 mio. kr. Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, Bekendtgørelse om offentlige vej 107: Stk. 1. For benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer kan vejbestyrelsen lade opkræve en afgift til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelsen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Stk. 2. I øvrigt kan vejbestyrelsen i samråd med politiet bestemme, at der på steder, hvor en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer er ønskelig, opkræves en parkeringsafgift, der kan sættes i forhold til det tidsrum, i hvilket motorkøretøjerne holdes parkeret. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at parkeringstaksten i zone A fastsættes til 12 kr. i timen, der anvendes en forenklet løsning på 4 kr. pr. time i Voldgade uden loft, der kan udstedes borgerlicenser til beboerne i område A og B, med og uden benyttelse af betalingsanlæg i Voldgade til 300 kr./måned, der kan udstedes parkeringslicenser for ansatte i virksomheder i område i A og B til 300 kr./licens/måned, der kan udstedes håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse af betalingsparkering, gæstekort ansættes til 25 kr. Åben - Takster for betalingsparkering.docx 13

15 Indstilles, idet taksten fastsættes til 12 kr. i zone A og 3 kr. i zone B. Birger Jensen (V), Jeppe Ottesen (V) og Jens Munk (DF) ønsker takster på 9 kr. i zone A, 3 kr. i Ll. Voldgade og gratis prakering i St. Voldgade, som opdeles med 2/3 i 3-timers og 1/3 i 24 timers parkering. 9. Affaldsregulativ /24171 Byg, Vej og Miljø Vedhæftede forslag til regulativ for erhvervsaffald ønskes godkendt til fremlæggelse til offentlig høring i 4 uger. På Byrådets møde den 29. november 2011 blev rammerne for virksomheders adgang til genbrugspladsen besluttet. Fra årskiftet skal det således være muligt for virksomheder, at tilmelde sig genbrugspladsen, ved en klippekortsordning. For at ordningen kan træde i kraft, skal den indgå i Svendborg Kommunes affaldsregulativ, og der skal derfor vedtages et nyt regulativ for erhvervsaffald. Yderligere har vi, i samarbejde med Vand og Affald A/S, udarbejdet en ordning for tømning af fedtudskillere. Regulativet skal, som tidligere, udarbejdes i N-STAR-skabelonen, som er en national skabelon for affaldsregulativer. N-STAR skabelonen opdateres i takt med vedtagelse af nye affaldsbekendtgørelser, og da den nyeste bekendtgørelse, som beskriver ændringen for virksomhederne, ikke er endeligt vedtaget endnu, er vedlagte regulativ udarbejdet i en "gammel" skabelon. Såfremt skabelonen er opdateret inden udvalgsmødet vedlægges et opdateret bilag. For at undgå at skulle opkræve efter den hidtidige abonnementsordning for en del af året 2012 er det vigtigt at affaldsregulativet kan træde i kraft så tæt på 1. januar 2012, som muligt. Derfor foreslås det, at Udvalget for Miljø og Teknik beslutter at sende regulativet i offentlig høring. Når høringsperioden er slut vil regulativet med eventuelle ændringer blive fremlagt for Byrådet til endelig vedtagelse. Vedtagelse af affaldsregulativet medfører ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Takst og budget for affaldsområdet behandles i særskilt dagsordenspunkt. 14

16 Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011om affald Forligsaftale omkring ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationen Høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at vedlagte affaldsregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger. Åben - Udkast til affaldsregulativ for erhverv Godkendt. 10. Budget Svendborg Spildevand A/S 11/39408 Byg, Vej og Miljø For selskabet Svendborg Spildevand A/S foreligger et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Takstgodkendelse: Taksten for afledningsafgift er fremskrevet med 2,0 % og udgør nu: 36,23 kr./m³ inkl. moms. Tilslutningsbidraget stiger i 2012 fra ,63 kr. til ,89 kr. ekskl. moms. Særbidrag er fremskrevet med 2,0 %. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2,0 %. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at 15

17 Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 40,58 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,8 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 38,1 mio. kr. Prisloftet opdelt på over- /underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Spildevand A/S på 24 mio. kr. Øvrige budgetbemærkninger: Budgettet indeholder fortsat effektiviseringer på 10,5 % i overslagsperioden. Investeringerne er øget med 50 mio. kr. grundet realisering af vandplanen samt ændring af struktur på renseanlæg og klimatiltag. Den langsigtede gældsforpligtelse fastholdes over en 10 års periode på det nuværende niveau. Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 24 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5% af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: 16

18 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 24 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 11. Budget Svendborg Vand A/S 11/39408 Natur og Vand Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontol). Svendborg Vand A/S fremsender takstblad for 2012 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Den samlede vandregning, med grøn afgift til staten og den faste afgift ved et forbrug på 130 m 3 /år, vil stige med 1,5%. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er kr. Forsyningsledningsbidraget er kr. 17

19 Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra kr. i 2011 til kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er ændret fra 615 kr. i 2011 til 627 kr. pr. bolig pr. år. (Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.) Vandafgiften er ændret fra 8,17 kr. pr m 3 i 2011 til 8,33 kr. pr. m³. Alle priser er eksklusiv moms. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Vand A/S på 15,13 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2010 på m³ til en indtægtsramme på kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 15,9 mio. kr. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes overholdt. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger for 15,5 mio kr. Prisloftet er derfor overholdt. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig tilgodese det økonomiske hvile-i-sig-selvprincip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2012 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 10 mio kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 0,5 % af restgælden efter hidtidig praksis. Lovgrundlag: Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret regulereret efter: Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar 2010 (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) Lov om vandforsyning,

20 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Åben - Brev fra VA med budget og takstblad Indstilles, idet den langsigtede forventede opsparing af likvide aktiver bør søges reduceret i de kommende års budgetlægninger. Flemming Madsen (A), Mogens Stampe (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 12. Budget Svendborg Affald A/S 11/39408 Byg, Vej og Miljø Vedlagte budget for 2012 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2012: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2012: På baggrund af budgettet for 2012 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på kr., der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i hhv. sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget hhv. 515 kr. eller 335 kr. For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Uden ordning for erhvervsaffaldskonsulent bliver administrationsgebyret på 260 kr. pr. virksomhed (udregnet med udgangspunkt i 3000 betalende virksomheder). 19

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 13-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere