SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Else Theill Sørensen Leif Hermann forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af pkt Sag nr.: Emne: ÅBEN DEL Økonomisk politik Status budget Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT Zonestyringsanlæg anlægsbevilling Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling Asfaltarbejder tillægsbevilling Renovering af naturfaglokale, Oddense Skole - overflytning af driftsbevilling til anlæg Byggemodning/jordsalg Vinde - lokalplan anlægsbevilling og fastsættelse af grundpris Erhvervsområde Katkjærvej grundsalg/færdiggørelsesarbejder - lokalplan anlægsbevilling Køb af jord til byggegrunde indenfor lokalplan 155.1, Hem... 30

2 19. Renovering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - rådighedsbeløb Øget aktivseringsindsats for kontanthjælpsmodtagere - tillægsbevilling Varetagelse af vintertjenesten på overdagne amtsveje i overgangsperioden Snitflader på erhvervsområdet Helhedsplan for skolebygninger Kompetenceregler for Skive Kommune fra 1. marts Forslag fra den Socialdemokratiske gruppe om etablering af fjordsti i den nye Skive kommune... 46

3 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Økonomisk politik ÅBEN DEL J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Udsattes til næste møde. Direktionen har udarbejdet en økonomisk politik, der udgør et af flere elementer i fastlæggelsen af styringsprincipper for den ny storkommune. Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Ny Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Ny Skive Kommune. Sammenlægningsudvalget anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 4. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser storkommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Bilag: Ok-pol-2007 (542067)

4 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Status budget 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler At Styringsprincipper for serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse af budgetproceduren og udmelding af budgetrammerne til underudvalgene i mødet d. 7. marts er der udarbejdet notater om styringsprincipper for så vidt angår serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring. Notat om serviceharmonisering indeholder principper for harmonisering af myndighedsafgørelser, takster/gebyrer/skatter samt for ressourcetildeling og serviceniveau. Endvidere indeholder notatet grundlag for behandling af effektiviseringspotentiale. Notat om bevillingsniveauer indeholder: Forslag til bevillingsniveauer for drift således at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Forslag til bevillingsniveauer for finansiering og finansforskydninger. Forslag til principper for anlægsbevillinger og afsættelse af rådighedsbeløb. Styringsprincipper i øvrigt for så vidt angår budgetomplaceringer indenfor bevillingsniveauer. I budgetproceduren 2007 er anført, at Sammenlægningsudvalget i maj mødet skal vurdere det økonomiske råderum (revideret resultatopgørelse) hvilket evt. kan medføre en revideret udmelding af budgetrammer. Økonomisk sekretariat har endnu ikke udarbejdet revideret resultatopgørelse, idet kommunens tilskudsberegning 2007, der udarbejdes af KL, først forventes at foreligge tidligst d. 20. april Efter tidsplanen skal Sammenlægningsudvalget endvidere i maj mødet, i forbindelse med vurdering af det økonomiske råderum, udmelde en foreløbig anlægsramme. Med henvisning til det foreliggende oplæg til Økonomisk politik , kan den foreløbige netto anlægsramme fastsættes til 30 mio. kr. Bilag:

5 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Serviceharmonisering (601361) Bevillingsniveauer (601360) Resultatopgørelse (605239)

6 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At kommunernes økonomirapportering, ultimo marts 2006 tages til efterretning. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar og februar 2006 til efterretning. Bilag: Oversigt ultimo marts 2006 (605215) Hovedoversigt, ultimo marts 2006 (605216)

7 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sallingsund kommune indstiller, At der godkendes budgetoverførsel til 2006 på i alt kr. fordelt med kr. vedr. skattefinansieret drift kr. vedr. forsyningsvirksomhedernes drift, kr. vedr. skattefinansieret anlæg og kr. vedr. brugerfinansieret anlæg. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. Økonomisk Sekretariat har udarbejdet opgørelse vedrørende budgetoverførsler til/fra Ifølge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, kræver positive eller negative tillægsbevillinger til drift og anlæg for 2006 Sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Overførslerne fordeler sig således: Skattefinansieret drift med administrative kontrakter Skattefinansieret drift i øvrigt Brugerfinansieret drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Overførsler i alt kr kr kr kr kr kr. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune (605228)

8 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at sagen tilbagesendes til økonomiudvalget afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at beløbet på 4,01 mio. kr. overføres uændret til driften 2006 afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Det indstilles herefter af Skive Byråd at der genbevilges uforbrugte bevillinger til drift på 39,658 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. skattefinansieret anlæg på 7885 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. brugerfinansieret anlæg på 1,992 mio. kr. og 2,864 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefond, i alt 52,399 mio. kr. Efter byrådsbehandlingen er der konteret yderligere skattefinansierede driftsudgifter i 2005 på kr. Det vil reducere omfanget af overførsler fra 2005 til 2006 med det nævnte beløb. Herved bliver den ansøgte overførsel af skattefinansieret drift på 34,354 mio. kr. og den samlede overførsel 47,095 mio. kr. Der vil blive søgt tillægsbevilling til mindreudgiften i 2006 i forbindelse med forventet regnskab, der forelægges økonomiudvalget d og byrådet d Fraværende: Else Theill Sørensen For et forslag fra Åge Dahl om, at overførsel til udviklingspuljen suppleres med en dækkende liste over projekter stemte 5 (Åge Dahl, Per Nørgaard, Leif Hermann, Per Jeppesen og Frede Frandsen), de øvrige stemte imod. For at anbefale at forkaste byrådets indstilling om at overføre 4,1 million kr. til udviklingspuljen stemte 5, imod 4 (Per Jeppesen, Leif Hermann, Frede Frandsen, Per Nørgaard) Åge Dahl undlod at stemme. I forbindelse med opgørelsen af forbrug i forhold til bevillinger i regnskabsåret 2005 søges der overført i alt 47,1 mio. kr. i uforbrugte bevillinger. Beløbet fordeler sig med 34,4 mio. kr. på drift, 7,8 mio. kr. på skattefinansieret anlæg, 2,0 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg og 2,9 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefond. Af de uforbrugte driftsbevillinger forslås følgende beløb tilført udviklingspuljen: Politisk organisation: Kommunalbestyrelsen kr. Administration: Arbejdsskadeforsikring kr Skatteankenævn kr Fællesudgifter kr.

9 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Direktion kr. Udviklingspuljen i alt kr. De ansøgte genbevillinger samt allerede overførte rådighedsbeløb på anlæg 46,7 mio. kr. i forbindelse med byrådsmødet d. 21.december 2005 fordeler sig herefter således sammenlignet med året før: Skattefinansieret drift 39,6 mio. kr. 34,4 mio. kr. Skattefinansieret anlæg 34,5 mio. kr. 51,7 mio. kr. Brugerfinansieret anlæg 3,8 mio. kr. 4,9 mio. kr. Indskud i Landsbyggefond 3,8 mio. kr. 2,9 mio. kr. I alt 81,7 mio. kr. 93,9 mio. kr. Bilag: Økonomisk decentralisering, Skive kommune, 2005 (603457)

10 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forvaltningen indstiller at der overføres i alt kr. fra 2005 til Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Beslutning vil således kunne foreligge til sammenlægningsudvalgets møde i maj Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra forvaltningen anbefaledes. I henhold til de generelle bemærkninger i Budget 2005 er der på en række områder overførsel af ubrugte bevillinger fra det ene regnskabsår til det næste. Overførslerne godkendes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet. Regnskabet for 2005 vil blive forelagt i Kommunalbestyrelsens møde i maj 2006 men af hensyn til Sammenlægningsudvalgets behandling af tillægsbevillinger for 2006 vil de budgetmæssige overførsler fra 2005 til 2006 blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Overførslerne kan specificeres således: Skattefinansieret område: - Driftsmæssige overførsler kr. - Renter kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Forsyningsvirksomheder - Driftsmæssige overførsler kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Finansiering - Afdrag på lån kr. - Lånoptagelse kr. - Øvrige finansforskyninger kr. I alt kr.

11 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN I alt kr. Overførslerne er specificeret i vedlagte bilag. Alle overførsler er iht. Kommunalbestyrelsens beslutninger, decentraliseringsaftaler med institutioner/afdelinger eller aftale i øvrigt. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup kommune (605229)

12 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sundsøre kommuner indstiller At der overføres anlæg for kr og drift for kr fra 2005 til Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Kommunens samlede overførsel fra 2005 til 2006 udgør i alt kr Af dette beløb udgør anlægsoverførsler kr og driftsoverførsler kr Bilag: Overførsel fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune (605230)

13 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At de 4 kommuners retningslinier for overførsler mellem årene opretholdes, således at over- /underskud i 2006 overføres til At de decentrale enheder anmodes om at opgøre den forventede overførsel til 2007, således at det kan forelægges Sammenlægningsudvalget i juni Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med kommunalreformen og sammenlægningen af de fire kommuner er der mange områder, der skal harmoniseres. Blandt andet skal der fastlægges retningslinier for overførselsadgang af over- og underskud mellem 2006 og Det er Sammenlægningsudvalget, der har kompetencen til at beslutte retningslinier for overførsler fra 1. januar 2007, hvilket betyder at det er Sammenlægningsudvalget, der beslutter retningslinier for overførsler fra 2006 til Den politiske styregruppe har på mødet den 30. maj 2005 anbefalet kommunerne, at den decentrale økonomiske politik i forhold til institutionerne, med ret til at overføre overskud mellem regnskabsårene, og pligt til at overføre underskud, fortsættes uændret. Styregruppen anser det for meget væsentligt, at kommunerne pointerer dette overfor institutionerne af hensyn til en fortsat fornuftig økonomisk disposition på institutionerne. Det kan oplyses, at der i de fire kommuner de seneste to år er følgende overførsler: 1000 kr. Skive Sundsøre Sallingsund Spøttrup I alt Drift Drift * *Note: forventet Der er flere forhold der bevirker, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring retningslinierne af overførselsreglerne 2006 og 2007.: Ud fra et forvaltnings og institutionsmæssigt synspunkt er det vigtigt i forhold til planlægning af året.

14 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt er det yderst vigtigt, at overførslerne er stabile og kontinuerlige, da eksempelvis færre driftsoverførsler vil skulle finansieres af likvide aktiver, som derved kommer under pres. Hvis alle overførte driftsmidler fra tidligere år bliver forbrugt i løbet af 2006 og der ikke overføres noget til 2007, vil det medføre et stort likviditetstræk med for den enkelte kommune en evt. negativ kassebeholdning til følge. Resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende genåbning af budget 2006 (brev af 13. marts 2006) betyder, at færre driftsoverførsler mellem 2006 og 2007 i forhold til overførslerne mellem 2005 og 2006, vil påvirke regnskabet således, at det alene kan medføre en overskridelse af den tilladte vækst i serviceudgifterne. Det er i ovennævnte aftale besluttet, at vurderingen af om regnskab 2006 skrider, vil blive foretaget ud fra, om serviceudgifterne i regnskabet befinder sig på et højere niveau end de reviderede budgetterede serviceudgifter eksklusiv tillægsbevillinger vedr. overførsler. Overskridelse af den tilladte service vækst i serviceudgifter vil kunne betyde risiko for modregning i bloktilskuddet En konkret udmøntning af Den Politiske Styregruppes tidligere tilkendegivelse om at lade de nuværende retningslinier i de fire kommuner være gældende for overførsler mellem 2006 og 2007, vurderes alt andet lige at medføre en kontinuitet og stabilitet, som kan sikre en sikker overgang til NY Skive Kommune. Med tilliden til de decentrale enheder følger også en klar forventning af, at de budgetansvarlige i 2006 agerer som de foregående år. Der bør dog være en særlig opmærksomhed omkring udviklingen i forbruget 2006 og det foreslås derfor, at de decentrale enheder pr. 1. juni anmodes om at indberette forventet overførsel til Indberetningen skal ses i sammenhæng med, at der til forelæggelse for Sammenlægningsudvalget i juni 2006 skal udarbejdes Forventet regnskab 2006 i forhold til det foreliggende budget 2006 og dermed også en opgørelse af væksten i serviceudgifterne. Det bør endvidere henstilles til de decentrale enheder, at i det omfang det er muligt, bør driftsudgifter/engangsudgifter udskydes til efter 1. januar Alternativt kan der fastsættes en nedre grænse, f.eks. svarende til overførslerne mellem 2005 og 2006 der som minimum skal overføres til 2007.

15 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen indstiller, At sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen på 13,5 mio. kr. At beslutningen tilgår de 4 kommunalbestyrelser med henblik på at give bevilling til låneoptagelsen for kommunernes respektive andel. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 er der afsat en lånepulje på 1,0 mia. kr. til kommunernes engangsinvesteringer i IT i forbindelse med kommunalreformen. De 4 kommuner i Skive Storkommune har i fællesskab søgt om låneadgang på i alt 21,4 mio. kr. Efter en prioritering af de indkomne ansøgninger er Skive Storkommune af Indenrigsministeriet tildelt en lånedispensation på 13,5 mio. kr. Lånedispensationen er betinget af at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen, at tilbagebetalingen af lånet sker indenfor en periode af maksimalt 5 år og at der er tale om anlægsudgifter. En fordeling af lånedispensationen på de 4 kommuner efter indbyggertal viser følgende: Sallingsund 1,7 mio. kr. Skive 7,8 mio. kr. Spøttrup 2,2 mio. kr. Sundsøre 1,8 mio. kr. I alt 13,5 mio. kr.

16 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Zonestyringsanlæg anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til konto 3.01 på kr til udskiftning af zonestyringsanlæg på Skive Kommunes skoler Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Projektet omfatter udskiftning af de gamle zonestyringsanlæg, der kun kan vedligeholdes ved hjælp af gamle anlægsdele, fra anlæg pillet ned fra tidligere renoverede skoler (Hem, Skivehus, Rønbjerg skoler). Reparation med nedtagne dele er ikke nok, idet der altid skal bruges nye dele, og disse kan ikke længere skaffes. Endvidere er det umuligt at udvide de gamle zonestyringsanlæg, da det altid vil kræve indkøb af nye dele, som nævnt ikke kan ske. Det har betydet, at f.eks. den nye tilbygning på Åkjærsskolen ikke kunne få zonestyret de nye lokaler fra starten, men skal vente til i år, med denne bevilling. Da de fungerende gamle zonestyringsanlæg stadig sikrer et lavt energiforbrug, årligt ca % end hvis bygningerne ikke havde zonestyring, er det bydende nødvendigt hurtigst muligt at få dem udskiftet til nye tidssvarende zonestyringsanlæg. Idet de gamle anlæg stadig virker, vil der ikke opnås ekstra stor energibesparelse ved nyt zonestyringsanlæg, men bedømmes dog til årligt at kunne reducere varmeforbruget med ca ,- kr. for stor skole, og ca kr. / år ved mindre skole, ved at det nye anlæg kan optimeres mere end det gamle zonestyringsanlæg. Projektet forventes udført i perioden 2. måned måned Udskiftning af zonestyringsanlæggene bliver udført i nævnte rækkefølge, som der er midler til. Tidligere investeringer i Zonestyringsanlæg andrager ca ,- kr. for de mindre skoler og ca ,- kr. for de store skoler.

17 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De skoler der stadig mangler udskiftning af Zonestyringsanlæg er: Resen Skole Nr. Søby Højslev Skole Dalgasskolen og Ørslevkloster Skole. Det vil således være sandsynligt, at Dalgassskolen og Ørslevkloster Skole, først kan udskiftes i år Projektet finansieres af det det afsatte rådighedsbeløb i 2006 til udskiftning af Zonestyringsanlæg. Rådighedsbeløbet er på 1 mil. kr. Der er endnu ikke brugt af beløbet. Budgetreduktion for de udførte skoler med henholdsvis ,- kr., ,- Kr. og ,- kr. kan ske med virkning fra 1. januar Bilag: Zonestyringsanlæg 2006, anlægsbevilling, skema (604894)

18 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller At der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr ,00, til renovering af kloakledningsnettet. Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb til renovering af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af renoveringsopgaver på kloakledningsnettet i Renoveringsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 8,4 mio.kr. Projekt: Kr. Renovering Østergade Renovering Borgergade / Nørreport Renovering Gl. Skolevej i Højslev Renovering Rossing Hansens Vej Renovering Skrænten m.v Bassin mellem Kühls Alle og Vestre Boulevard Bassin ved Skive hallerne Kontraklap - Havnen Brøndrenoveringer på ledningsnettet Strømpeforing af eksisterende ledninger TV-inspektion, tekniske rapporter og projekteringsgrundlag Akutte saneringsopgaver på eksisterende ledninger Samlede anlægsugifter Projekter, der eventuelt kan blive akt uelle og derfor kan erstatte én eller flere af ovenstående projekter: Lundbro ledning ved jernbanen projekt et vil være aktuel ved eventuel byggemodning af erhvervsareal ved Herningvej Kombibassin i Resen ved Brugsen/Fakta

19 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 12,45 mio. kr. Heraf er 4,0 mio.kr. foreslået anvendt til udbygning af kloakledningsnettet, hvorefter der resterer 8,4 mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter. Bilag: Kloakledningsnettet, renovering, anlægsbevilling, skema (605005)

20 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget at der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet at der til konto gives tillæg til rådighedsbeløb på udgifter kr at rådighedsbeløbet på 4,0 mio.kr. finansieres fra de afsatte midler til renovering af kloakledninger i konto Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af kloakledningsnettets udbygning i Udbygningsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til kr. 6,0 mio.kr. Projekt: Kr. Kloakering af nyt boligområde i Vinde Kloakering af nyt boligområde i Hem Kloakering af sommerhusopland nr. 862 ved Virksund Etablering af ledning og bassin ved Bjørnevej Kloakering erhvervsområde Katkjær Samlede anlægsudgifter De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udbygning af kloakledningsnettet samt ved at der søges overført 4,0 mio.kr. fra rådighedsbeløbet afsat til renovering af kloakledninger i 2006, hvor der oprindelig er afsat 12,45 mio.kr.

21 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Bilag: Kloakledningsnettet, anlægsbevilling, skema (604963)

22 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd idstiller at der gives anlægsbevilling til konto 104 på udgifter kr ,00 til renovering, fornyelse og udbygning af vandforsyningen i 2006 Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. til anlægsarbejder på vandforsyningen. Med baggrund i fornyelsesplanen for vandforsyningen har teknisk forvaltning udarbejdet plan for renovering, fornyelse og udbygning m.v. i Planen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 5,6 mio.kr. Projekt / Rammebeløb Grundvandsundersøgelser (ressource), kr Grundvandsområder (beskyttelse m.v.), kr Nyt kildefelt for Skive vandværk, Kr Ledningsnet, generel, Kr Renovering af ledningsnet, Kr Supplerende oplysninger Undersøgelser af potentielle grundvandsmagasiner (kapacitet, kvalitet, sårbarhed m.v. af grundvandet). Beskyttelse og undersøgelser af grundvandsmagasinerne ved Skive og Ørslevkloster vandværker (geologiske undersøgelser, undersøgelser af forureningsrisiko, samt tiltag der kan beskytte grundvandet) Omfatter 1. etape af et nyt kildefelt for Skive vandværk (nye boringer og råvandsledninger ind til behandlingsanlæg). Omfatter overordnede aktiviteter, der er med til at sikre, at ledningsnettet er i en tilfredsstillende stand (bl. a. lækagesøgning, overvågning af ledningsnettet, etablering af sektionsmålerbrønde, trykforøgeranlæg) Fornyelse af eksisterende vandledninger, som er i en dårlig stand. Fornyelsen sker med baggrund i en Fornyelsesplan. I 2006 forventes der fornyet vandledninger i bl. a. følgende

23 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af ledningsnet, byggemodning, kr Stikledninger, kr Forundersøgelser, skitseprojekt for nyt vandværk, kr veje: Nørregade, Borgergade, Holstebrovej, Norgaardsvej, Sverigesvej, Østervang, Skrænten, Mølletoften, Teglgårdsvej. Omfatter nyanlæg af ledningsnet, herunder byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder. I 2006 forventes der etableret nyt ledningsnet i forbindelse med nyt boligområde ved bl. a. Hjaltesvej, i Vinde og ved Bilstruvej. Omfatter anlæg af nye stikledninger til nye forbrugere fra det eksisterende ledningsnet (f. eks. nye stikledninger til nye forbrugere i det åbne land). I forbindelse med et kommende nyt vandværk skal der laves en overordnet strukturplan for Skive vandværk (hvor kan et nyt vandværk placeres, tidsplan og økonomioversigt herfor). Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. Bilag: Vandforsyning, anlægsbevilling, skema (604952)

24 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Asfaltarbejder tillægsbevilling J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen i Spøttrup Kommune indstiller At der meddeles en bevilling på 1 mio. kr. til udførelse af asfaltarbejder. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup anbefaledes. Ved kommunalbestyrelsens indgåelse af budgetaftalen 2006, blev det aftalt, at det i løbet af 2006 skal overvejes, at meddele en tillægsbevilling til asfaltarbejder. Aftalen har bl.a. baggrund i, at servicerammen ikke var udnyttet fuldt ud, samt de etiske spilleregler omkring økonomi godkendt i den politiske styregruppe, tillader et driftsunderskud på ca. 1 mio. kr. Herudover har der i de seneste år været en ekstraordinær besparelse på rammebeløbet til asfalt, der har resulteret i et efterslæb i forhold til det anvendte flerårige asfaltvedligeholdelsesprogram. Udgiften kunne således umiddelbart have været indarbejdet i det vedtagne budget, men af forsigtighedsmæssige hensyn, blev beslutningen udskudt til budgetåret. Teknik og Miljøudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at asfaltkontoen forhøjes med 1 mio.kr. Bevillingen skal primært anvendes til klasse I veje (de mest befærdede og betydningsfulde veje). Bilag: Tillægsbevilling asfaltarbejder, skema (604842)

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere