SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Else Theill Sørensen Leif Hermann forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af pkt Sag nr.: Emne: ÅBEN DEL Økonomisk politik Status budget Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT Zonestyringsanlæg anlægsbevilling Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling Asfaltarbejder tillægsbevilling Renovering af naturfaglokale, Oddense Skole - overflytning af driftsbevilling til anlæg Byggemodning/jordsalg Vinde - lokalplan anlægsbevilling og fastsættelse af grundpris Erhvervsområde Katkjærvej grundsalg/færdiggørelsesarbejder - lokalplan anlægsbevilling Køb af jord til byggegrunde indenfor lokalplan 155.1, Hem... 30

2 19. Renovering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - rådighedsbeløb Øget aktivseringsindsats for kontanthjælpsmodtagere - tillægsbevilling Varetagelse af vintertjenesten på overdagne amtsveje i overgangsperioden Snitflader på erhvervsområdet Helhedsplan for skolebygninger Kompetenceregler for Skive Kommune fra 1. marts Forslag fra den Socialdemokratiske gruppe om etablering af fjordsti i den nye Skive kommune... 46

3 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Økonomisk politik ÅBEN DEL J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Udsattes til næste møde. Direktionen har udarbejdet en økonomisk politik, der udgør et af flere elementer i fastlæggelsen af styringsprincipper for den ny storkommune. Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Ny Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Ny Skive Kommune. Sammenlægningsudvalget anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 4. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser storkommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Bilag: Ok-pol-2007 (542067)

4 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Status budget 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler At Styringsprincipper for serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse af budgetproceduren og udmelding af budgetrammerne til underudvalgene i mødet d. 7. marts er der udarbejdet notater om styringsprincipper for så vidt angår serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring. Notat om serviceharmonisering indeholder principper for harmonisering af myndighedsafgørelser, takster/gebyrer/skatter samt for ressourcetildeling og serviceniveau. Endvidere indeholder notatet grundlag for behandling af effektiviseringspotentiale. Notat om bevillingsniveauer indeholder: Forslag til bevillingsniveauer for drift således at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Forslag til bevillingsniveauer for finansiering og finansforskydninger. Forslag til principper for anlægsbevillinger og afsættelse af rådighedsbeløb. Styringsprincipper i øvrigt for så vidt angår budgetomplaceringer indenfor bevillingsniveauer. I budgetproceduren 2007 er anført, at Sammenlægningsudvalget i maj mødet skal vurdere det økonomiske råderum (revideret resultatopgørelse) hvilket evt. kan medføre en revideret udmelding af budgetrammer. Økonomisk sekretariat har endnu ikke udarbejdet revideret resultatopgørelse, idet kommunens tilskudsberegning 2007, der udarbejdes af KL, først forventes at foreligge tidligst d. 20. april Efter tidsplanen skal Sammenlægningsudvalget endvidere i maj mødet, i forbindelse med vurdering af det økonomiske råderum, udmelde en foreløbig anlægsramme. Med henvisning til det foreliggende oplæg til Økonomisk politik , kan den foreløbige netto anlægsramme fastsættes til 30 mio. kr. Bilag:

5 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Serviceharmonisering (601361) Bevillingsniveauer (601360) Resultatopgørelse (605239)

6 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At kommunernes økonomirapportering, ultimo marts 2006 tages til efterretning. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar og februar 2006 til efterretning. Bilag: Oversigt ultimo marts 2006 (605215) Hovedoversigt, ultimo marts 2006 (605216)

7 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sallingsund kommune indstiller, At der godkendes budgetoverførsel til 2006 på i alt kr. fordelt med kr. vedr. skattefinansieret drift kr. vedr. forsyningsvirksomhedernes drift, kr. vedr. skattefinansieret anlæg og kr. vedr. brugerfinansieret anlæg. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. Økonomisk Sekretariat har udarbejdet opgørelse vedrørende budgetoverførsler til/fra Ifølge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, kræver positive eller negative tillægsbevillinger til drift og anlæg for 2006 Sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Overførslerne fordeler sig således: Skattefinansieret drift med administrative kontrakter Skattefinansieret drift i øvrigt Brugerfinansieret drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Overførsler i alt kr kr kr kr kr kr. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune (605228)

8 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at sagen tilbagesendes til økonomiudvalget afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at beløbet på 4,01 mio. kr. overføres uændret til driften 2006 afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Det indstilles herefter af Skive Byråd at der genbevilges uforbrugte bevillinger til drift på 39,658 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. skattefinansieret anlæg på 7885 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. brugerfinansieret anlæg på 1,992 mio. kr. og 2,864 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefond, i alt 52,399 mio. kr. Efter byrådsbehandlingen er der konteret yderligere skattefinansierede driftsudgifter i 2005 på kr. Det vil reducere omfanget af overførsler fra 2005 til 2006 med det nævnte beløb. Herved bliver den ansøgte overførsel af skattefinansieret drift på 34,354 mio. kr. og den samlede overførsel 47,095 mio. kr. Der vil blive søgt tillægsbevilling til mindreudgiften i 2006 i forbindelse med forventet regnskab, der forelægges økonomiudvalget d og byrådet d Fraværende: Else Theill Sørensen For et forslag fra Åge Dahl om, at overførsel til udviklingspuljen suppleres med en dækkende liste over projekter stemte 5 (Åge Dahl, Per Nørgaard, Leif Hermann, Per Jeppesen og Frede Frandsen), de øvrige stemte imod. For at anbefale at forkaste byrådets indstilling om at overføre 4,1 million kr. til udviklingspuljen stemte 5, imod 4 (Per Jeppesen, Leif Hermann, Frede Frandsen, Per Nørgaard) Åge Dahl undlod at stemme. I forbindelse med opgørelsen af forbrug i forhold til bevillinger i regnskabsåret 2005 søges der overført i alt 47,1 mio. kr. i uforbrugte bevillinger. Beløbet fordeler sig med 34,4 mio. kr. på drift, 7,8 mio. kr. på skattefinansieret anlæg, 2,0 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg og 2,9 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefond. Af de uforbrugte driftsbevillinger forslås følgende beløb tilført udviklingspuljen: Politisk organisation: Kommunalbestyrelsen kr. Administration: Arbejdsskadeforsikring kr Skatteankenævn kr Fællesudgifter kr.

9 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Direktion kr. Udviklingspuljen i alt kr. De ansøgte genbevillinger samt allerede overførte rådighedsbeløb på anlæg 46,7 mio. kr. i forbindelse med byrådsmødet d. 21.december 2005 fordeler sig herefter således sammenlignet med året før: Skattefinansieret drift 39,6 mio. kr. 34,4 mio. kr. Skattefinansieret anlæg 34,5 mio. kr. 51,7 mio. kr. Brugerfinansieret anlæg 3,8 mio. kr. 4,9 mio. kr. Indskud i Landsbyggefond 3,8 mio. kr. 2,9 mio. kr. I alt 81,7 mio. kr. 93,9 mio. kr. Bilag: Økonomisk decentralisering, Skive kommune, 2005 (603457)

10 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forvaltningen indstiller at der overføres i alt kr. fra 2005 til Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Beslutning vil således kunne foreligge til sammenlægningsudvalgets møde i maj Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra forvaltningen anbefaledes. I henhold til de generelle bemærkninger i Budget 2005 er der på en række områder overførsel af ubrugte bevillinger fra det ene regnskabsår til det næste. Overførslerne godkendes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet. Regnskabet for 2005 vil blive forelagt i Kommunalbestyrelsens møde i maj 2006 men af hensyn til Sammenlægningsudvalgets behandling af tillægsbevillinger for 2006 vil de budgetmæssige overførsler fra 2005 til 2006 blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Overførslerne kan specificeres således: Skattefinansieret område: - Driftsmæssige overførsler kr. - Renter kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Forsyningsvirksomheder - Driftsmæssige overførsler kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Finansiering - Afdrag på lån kr. - Lånoptagelse kr. - Øvrige finansforskyninger kr. I alt kr.

11 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN I alt kr. Overførslerne er specificeret i vedlagte bilag. Alle overførsler er iht. Kommunalbestyrelsens beslutninger, decentraliseringsaftaler med institutioner/afdelinger eller aftale i øvrigt. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup kommune (605229)

12 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sundsøre kommuner indstiller At der overføres anlæg for kr og drift for kr fra 2005 til Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Kommunens samlede overførsel fra 2005 til 2006 udgør i alt kr Af dette beløb udgør anlægsoverførsler kr og driftsoverførsler kr Bilag: Overførsel fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune (605230)

13 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At de 4 kommuners retningslinier for overførsler mellem årene opretholdes, således at over- /underskud i 2006 overføres til At de decentrale enheder anmodes om at opgøre den forventede overførsel til 2007, således at det kan forelægges Sammenlægningsudvalget i juni Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med kommunalreformen og sammenlægningen af de fire kommuner er der mange områder, der skal harmoniseres. Blandt andet skal der fastlægges retningslinier for overførselsadgang af over- og underskud mellem 2006 og Det er Sammenlægningsudvalget, der har kompetencen til at beslutte retningslinier for overførsler fra 1. januar 2007, hvilket betyder at det er Sammenlægningsudvalget, der beslutter retningslinier for overførsler fra 2006 til Den politiske styregruppe har på mødet den 30. maj 2005 anbefalet kommunerne, at den decentrale økonomiske politik i forhold til institutionerne, med ret til at overføre overskud mellem regnskabsårene, og pligt til at overføre underskud, fortsættes uændret. Styregruppen anser det for meget væsentligt, at kommunerne pointerer dette overfor institutionerne af hensyn til en fortsat fornuftig økonomisk disposition på institutionerne. Det kan oplyses, at der i de fire kommuner de seneste to år er følgende overførsler: 1000 kr. Skive Sundsøre Sallingsund Spøttrup I alt Drift Drift * *Note: forventet Der er flere forhold der bevirker, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring retningslinierne af overførselsreglerne 2006 og 2007.: Ud fra et forvaltnings og institutionsmæssigt synspunkt er det vigtigt i forhold til planlægning af året.

14 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt er det yderst vigtigt, at overførslerne er stabile og kontinuerlige, da eksempelvis færre driftsoverførsler vil skulle finansieres af likvide aktiver, som derved kommer under pres. Hvis alle overførte driftsmidler fra tidligere år bliver forbrugt i løbet af 2006 og der ikke overføres noget til 2007, vil det medføre et stort likviditetstræk med for den enkelte kommune en evt. negativ kassebeholdning til følge. Resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende genåbning af budget 2006 (brev af 13. marts 2006) betyder, at færre driftsoverførsler mellem 2006 og 2007 i forhold til overførslerne mellem 2005 og 2006, vil påvirke regnskabet således, at det alene kan medføre en overskridelse af den tilladte vækst i serviceudgifterne. Det er i ovennævnte aftale besluttet, at vurderingen af om regnskab 2006 skrider, vil blive foretaget ud fra, om serviceudgifterne i regnskabet befinder sig på et højere niveau end de reviderede budgetterede serviceudgifter eksklusiv tillægsbevillinger vedr. overførsler. Overskridelse af den tilladte service vækst i serviceudgifter vil kunne betyde risiko for modregning i bloktilskuddet En konkret udmøntning af Den Politiske Styregruppes tidligere tilkendegivelse om at lade de nuværende retningslinier i de fire kommuner være gældende for overførsler mellem 2006 og 2007, vurderes alt andet lige at medføre en kontinuitet og stabilitet, som kan sikre en sikker overgang til NY Skive Kommune. Med tilliden til de decentrale enheder følger også en klar forventning af, at de budgetansvarlige i 2006 agerer som de foregående år. Der bør dog være en særlig opmærksomhed omkring udviklingen i forbruget 2006 og det foreslås derfor, at de decentrale enheder pr. 1. juni anmodes om at indberette forventet overførsel til Indberetningen skal ses i sammenhæng med, at der til forelæggelse for Sammenlægningsudvalget i juni 2006 skal udarbejdes Forventet regnskab 2006 i forhold til det foreliggende budget 2006 og dermed også en opgørelse af væksten i serviceudgifterne. Det bør endvidere henstilles til de decentrale enheder, at i det omfang det er muligt, bør driftsudgifter/engangsudgifter udskydes til efter 1. januar Alternativt kan der fastsættes en nedre grænse, f.eks. svarende til overførslerne mellem 2005 og 2006 der som minimum skal overføres til 2007.

15 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen indstiller, At sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen på 13,5 mio. kr. At beslutningen tilgår de 4 kommunalbestyrelser med henblik på at give bevilling til låneoptagelsen for kommunernes respektive andel. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 er der afsat en lånepulje på 1,0 mia. kr. til kommunernes engangsinvesteringer i IT i forbindelse med kommunalreformen. De 4 kommuner i Skive Storkommune har i fællesskab søgt om låneadgang på i alt 21,4 mio. kr. Efter en prioritering af de indkomne ansøgninger er Skive Storkommune af Indenrigsministeriet tildelt en lånedispensation på 13,5 mio. kr. Lånedispensationen er betinget af at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen, at tilbagebetalingen af lånet sker indenfor en periode af maksimalt 5 år og at der er tale om anlægsudgifter. En fordeling af lånedispensationen på de 4 kommuner efter indbyggertal viser følgende: Sallingsund 1,7 mio. kr. Skive 7,8 mio. kr. Spøttrup 2,2 mio. kr. Sundsøre 1,8 mio. kr. I alt 13,5 mio. kr.

16 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Zonestyringsanlæg anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til konto 3.01 på kr til udskiftning af zonestyringsanlæg på Skive Kommunes skoler Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Projektet omfatter udskiftning af de gamle zonestyringsanlæg, der kun kan vedligeholdes ved hjælp af gamle anlægsdele, fra anlæg pillet ned fra tidligere renoverede skoler (Hem, Skivehus, Rønbjerg skoler). Reparation med nedtagne dele er ikke nok, idet der altid skal bruges nye dele, og disse kan ikke længere skaffes. Endvidere er det umuligt at udvide de gamle zonestyringsanlæg, da det altid vil kræve indkøb af nye dele, som nævnt ikke kan ske. Det har betydet, at f.eks. den nye tilbygning på Åkjærsskolen ikke kunne få zonestyret de nye lokaler fra starten, men skal vente til i år, med denne bevilling. Da de fungerende gamle zonestyringsanlæg stadig sikrer et lavt energiforbrug, årligt ca % end hvis bygningerne ikke havde zonestyring, er det bydende nødvendigt hurtigst muligt at få dem udskiftet til nye tidssvarende zonestyringsanlæg. Idet de gamle anlæg stadig virker, vil der ikke opnås ekstra stor energibesparelse ved nyt zonestyringsanlæg, men bedømmes dog til årligt at kunne reducere varmeforbruget med ca ,- kr. for stor skole, og ca kr. / år ved mindre skole, ved at det nye anlæg kan optimeres mere end det gamle zonestyringsanlæg. Projektet forventes udført i perioden 2. måned måned Udskiftning af zonestyringsanlæggene bliver udført i nævnte rækkefølge, som der er midler til. Tidligere investeringer i Zonestyringsanlæg andrager ca ,- kr. for de mindre skoler og ca ,- kr. for de store skoler.

17 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De skoler der stadig mangler udskiftning af Zonestyringsanlæg er: Resen Skole Nr. Søby Højslev Skole Dalgasskolen og Ørslevkloster Skole. Det vil således være sandsynligt, at Dalgassskolen og Ørslevkloster Skole, først kan udskiftes i år Projektet finansieres af det det afsatte rådighedsbeløb i 2006 til udskiftning af Zonestyringsanlæg. Rådighedsbeløbet er på 1 mil. kr. Der er endnu ikke brugt af beløbet. Budgetreduktion for de udførte skoler med henholdsvis ,- kr., ,- Kr. og ,- kr. kan ske med virkning fra 1. januar Bilag: Zonestyringsanlæg 2006, anlægsbevilling, skema (604894)

18 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller At der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr ,00, til renovering af kloakledningsnettet. Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb til renovering af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af renoveringsopgaver på kloakledningsnettet i Renoveringsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 8,4 mio.kr. Projekt: Kr. Renovering Østergade Renovering Borgergade / Nørreport Renovering Gl. Skolevej i Højslev Renovering Rossing Hansens Vej Renovering Skrænten m.v Bassin mellem Kühls Alle og Vestre Boulevard Bassin ved Skive hallerne Kontraklap - Havnen Brøndrenoveringer på ledningsnettet Strømpeforing af eksisterende ledninger TV-inspektion, tekniske rapporter og projekteringsgrundlag Akutte saneringsopgaver på eksisterende ledninger Samlede anlægsugifter Projekter, der eventuelt kan blive akt uelle og derfor kan erstatte én eller flere af ovenstående projekter: Lundbro ledning ved jernbanen projekt et vil være aktuel ved eventuel byggemodning af erhvervsareal ved Herningvej Kombibassin i Resen ved Brugsen/Fakta

19 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 12,45 mio. kr. Heraf er 4,0 mio.kr. foreslået anvendt til udbygning af kloakledningsnettet, hvorefter der resterer 8,4 mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter. Bilag: Kloakledningsnettet, renovering, anlægsbevilling, skema (605005)

20 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget at der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet at der til konto gives tillæg til rådighedsbeløb på udgifter kr at rådighedsbeløbet på 4,0 mio.kr. finansieres fra de afsatte midler til renovering af kloakledninger i konto Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af kloakledningsnettets udbygning i Udbygningsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til kr. 6,0 mio.kr. Projekt: Kr. Kloakering af nyt boligområde i Vinde Kloakering af nyt boligområde i Hem Kloakering af sommerhusopland nr. 862 ved Virksund Etablering af ledning og bassin ved Bjørnevej Kloakering erhvervsområde Katkjær Samlede anlægsudgifter De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udbygning af kloakledningsnettet samt ved at der søges overført 4,0 mio.kr. fra rådighedsbeløbet afsat til renovering af kloakledninger i 2006, hvor der oprindelig er afsat 12,45 mio.kr.

21 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Bilag: Kloakledningsnettet, anlægsbevilling, skema (604963)

22 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd idstiller at der gives anlægsbevilling til konto 104 på udgifter kr ,00 til renovering, fornyelse og udbygning af vandforsyningen i 2006 Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. til anlægsarbejder på vandforsyningen. Med baggrund i fornyelsesplanen for vandforsyningen har teknisk forvaltning udarbejdet plan for renovering, fornyelse og udbygning m.v. i Planen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 5,6 mio.kr. Projekt / Rammebeløb Grundvandsundersøgelser (ressource), kr Grundvandsområder (beskyttelse m.v.), kr Nyt kildefelt for Skive vandværk, Kr Ledningsnet, generel, Kr Renovering af ledningsnet, Kr Supplerende oplysninger Undersøgelser af potentielle grundvandsmagasiner (kapacitet, kvalitet, sårbarhed m.v. af grundvandet). Beskyttelse og undersøgelser af grundvandsmagasinerne ved Skive og Ørslevkloster vandværker (geologiske undersøgelser, undersøgelser af forureningsrisiko, samt tiltag der kan beskytte grundvandet) Omfatter 1. etape af et nyt kildefelt for Skive vandværk (nye boringer og råvandsledninger ind til behandlingsanlæg). Omfatter overordnede aktiviteter, der er med til at sikre, at ledningsnettet er i en tilfredsstillende stand (bl. a. lækagesøgning, overvågning af ledningsnettet, etablering af sektionsmålerbrønde, trykforøgeranlæg) Fornyelse af eksisterende vandledninger, som er i en dårlig stand. Fornyelsen sker med baggrund i en Fornyelsesplan. I 2006 forventes der fornyet vandledninger i bl. a. følgende

23 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af ledningsnet, byggemodning, kr Stikledninger, kr Forundersøgelser, skitseprojekt for nyt vandværk, kr veje: Nørregade, Borgergade, Holstebrovej, Norgaardsvej, Sverigesvej, Østervang, Skrænten, Mølletoften, Teglgårdsvej. Omfatter nyanlæg af ledningsnet, herunder byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder. I 2006 forventes der etableret nyt ledningsnet i forbindelse med nyt boligområde ved bl. a. Hjaltesvej, i Vinde og ved Bilstruvej. Omfatter anlæg af nye stikledninger til nye forbrugere fra det eksisterende ledningsnet (f. eks. nye stikledninger til nye forbrugere i det åbne land). I forbindelse med et kommende nyt vandværk skal der laves en overordnet strukturplan for Skive vandværk (hvor kan et nyt vandværk placeres, tidsplan og økonomioversigt herfor). Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. Bilag: Vandforsyning, anlægsbevilling, skema (604952)

24 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Asfaltarbejder tillægsbevilling J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen i Spøttrup Kommune indstiller At der meddeles en bevilling på 1 mio. kr. til udførelse af asfaltarbejder. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup anbefaledes. Ved kommunalbestyrelsens indgåelse af budgetaftalen 2006, blev det aftalt, at det i løbet af 2006 skal overvejes, at meddele en tillægsbevilling til asfaltarbejder. Aftalen har bl.a. baggrund i, at servicerammen ikke var udnyttet fuldt ud, samt de etiske spilleregler omkring økonomi godkendt i den politiske styregruppe, tillader et driftsunderskud på ca. 1 mio. kr. Herudover har der i de seneste år været en ekstraordinær besparelse på rammebeløbet til asfalt, der har resulteret i et efterslæb i forhold til det anvendte flerårige asfaltvedligeholdelsesprogram. Udgiften kunne således umiddelbart have været indarbejdet i det vedtagne budget, men af forsigtighedsmæssige hensyn, blev beslutningen udskudt til budgetåret. Teknik og Miljøudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at asfaltkontoen forhøjes med 1 mio.kr. Bevillingen skal primært anvendes til klasse I veje (de mest befærdede og betydningsfulde veje). Bilag: Tillægsbevilling asfaltarbejder, skema (604842)

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere