Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen Wormslev NRGi Rådgivning A/S Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Telefon Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Opgaveformulering og forudsætninger 2. Generel beskrivelse af ejendommen 3. Konklusion 4. Udskrifter fra EGbolig2 Bygningsdelskort Mængdeliste ved fagopdeling Anvendelsesbudget Henlæggelsesbudget Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

3 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med et vedligeholdelsesbudget. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommene. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25%. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet efter V&S prisbøger 29 samt Wormslevs erfaringspriser, og alle håndværkerpriser er ekskl. moms. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i 1 entreprise. Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

4 Generel beskrivelse af ejendommen Bebyggelsen: Bebyggelsen er i 3, 4 og 5 etager med 84 opgange og indeholder 827 lejligheder, deraf 4 stk. 3 vær. + 3 kam., 13 stk. 3 vær. + 1 kam., 31 stk. 3 vær., 2 stk. 2 vær. + 3 kam., 37 stk. 2 vær. + 2 kam., 39 stk. 2 vær. + 1 kam., 241 stk. 2 vær., 3 stk. 1 vær. + 3 kam., 23 stk. 1 vær. + 2 kam., 17 stk. 1 vær. + 1 kam., 32 stk. 1 vær. samt 25 butikker. Det er det største samlede boligkompleks, der er opført på en gang i Skandinavien. Bebyggelsen er hverken en stokbebyggelse, hvor man spreder husene jævnt udover hele arealet, eller en karrebebyggelse, der er lukket hele vejen rundt, men et eksempel på, hvordan man søger at drage fordel af begge disse bebyggelsesformer. Den store åbne vinkel- og u-bebyggelse og lange, fritstående stokke eller længer, der omgiver det ubebyggede areal, giver mulighed for at udforme virkelig store samlede parkarealer mellem husene. Arealet mellem blok 3, 5 og 4 er påbudt åbnet mod vejene for at give udsigt til Grundtvigskirken. Den deklaration har i høj grad haft indflydelse på hele planens udformning og har ændret ikke uvæsentlig på bebyggelsesplanen. Ejendommens data: er opført i: Grundens størrelse: 56.5 m² Bebygget areal: m² Samlet etageareal: 53.4 m² Antal lejligheder inkl. butikker: 827 stk. Konstruktion: Alle bygninger er af hensyn til de omliggende huse og hele kvarteret omkring Grundtvigskirken opført i gule facadesten, ligesom alle tage er dækket med røde teglsten under ca. 45 grader. Bortset fra blok 3 og 5, der har bærende tværskillerum, har alle øvrige blokke bærende ydermur og hovedskillerum. Tagetagen er udnyttet til lejligheder. Alle huse er bygget med gennemgående altaner og karnapper efter forskellige systemer. I et tilfælde hviler altan-karnappladen på de bærende tværskillerum, i et andet tilfælde er den udkraget og støttet af indstøbte stropper, i et tredje tilfælde hviler pladen på den knækkede ydermur osv. For blok 2 s vedkommende er karnapbrystningerne murede og pudsede, og i blok 3, 4 og 5 er karnapbrystningerne støbt mod klinker på kant, mens altanbrystningerne er fletværk. Øvrige brystninger er støbte og står i betonen. Alle altaner har blomsterkasser. Etageadskillelsen er røslerdæk undtagen øverste dæk, der er jernbeton. Alle trapper er betontrapper med terrazzo. I opholdsstuerne er gulvene af bøgeparket. I tagetagen overalt kork-expanco. er den første større københavnske bebyggelse, opført efter at Københavns nye byggelov af 1939 er trådt i kraft. Bebyggelsen er oprindeligt med trævinduer men i starten af 8érne blev alle vinduer foruden dem i blok 6, skiftet til plastvinduer. Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

5 Konklusion Tagværk Tage på blok 1A, 1B, 2, 7 og 8 er forholdsvis nye tegltage med undertag, loftrum fremtræder tørre og godt ventileret. Tage og kviste på blok 3, 4 og 5 fremtræder generelt i nedslidt stand, hvorfor der også allerede er igangsat en udskiftning som i henhold til planen skal være færdig inden den 17. december 21. Tag på blok 6 fremtræder i dårlig stand, der er generelt nedfalden mørtelunderstrygning og flere steder ses lysgennemgang. Loftbrædder på spidsloft er generelt rådne pga. vandindtrængning og der blev observeret fugtskjold på loft i mellemgang. Anbefaling: Tag på blok 6 bør udskiftes umiddelbart efter den planlagte udskiftning af tage på blok 3, 4 og 5. Tag på fritidsklub er det oprindelige og fremtræder med begyndende tegn på nedslidning, det skønnes at tag har en restlevetid på 5-1 år. Pyramidetag på garagebygning mod syd fremtræder nedslidt. Anbefaling: Der skal udføres ny tagpap mod syd. Obs. Da mange loftrum er lange er der lavet brandvægge og det er meget vigtigt at branddøre altid er forsvarligt lukkede efter brug. Fundamenter og kælder Kældre fremtræder generelt forholdsvis tørre og i god stand, der er dog sporadiske pudsafskalninger på kælderydervægge i alle blokke foruden blok 6 som var svært tilgængelig pga. erhverv. Anbefaling: Pudsafskalninger på kældervægge bør udbedres. Facader og sokkel Murværk på blok 2, 3, 4, 5, 7 og 8 fremtræder generelt i god stand, der er dog områder med porøse og udvaskede fuger. Anbefaling: Områder på murværk som er med porøse fuger bør omfuges. Murværk på blok 6 fremtræder generelt i god stand, der er dog en del åbne studsfuger. Anbefaling: Studsfuger som ikke er fyldt tilstrækkeligt bør omfuges. Murværk på blok 1A og 1B er generelt med porøse fuger foruden gavle mod syd som er forholdsvis nyfugede. Anbefaling: Murværk bør omfuges inden for de næste par år. Altaner på blok 1A, 1B, 3, 4 og 5 fremtræder generelt nedslidte og i dårlig stand, hvorfor der også allerede er planlagt en renovering som ifølge planen skal være færdig samtidig med tagene. Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

6 Vinduer og altandøre Samtlige blokke foruden blok 6 har i omkring 1983 fået isat NBT plastvinduer. Vinduer og altandøre fremtræder generelt i god stand, men med behov for løbende vedligeholdelse i form af justering og smøring. Levetid: De ældste danske plastvinduer er p.t. ca. 38 år gamle og fortsat fuldt funktionsdygtige. I udlandet findes tilsvarende vinduer, der er op i mod 55 år. På den baggrund er det umuligt at sige, hvor længe et plastvindue kan holde, men sandsynligheden taler for at det funktionelt kan holde i mindst 1 år. Når plastvinduer i dag skiftes skyldes det aldrig at de er nedbrudte, men alene ønsket om at få installeret nye og mere tidssvarende vinduer med bedre energiegenskaber og et mere moderne arkitektonisk udseende. Kældervinduer er de oprindelige og er af varierende typer og størrelser, de fremtræder generelt i malermæssig dårlig stand og udvendige fuger er flere steder mangelfulde. Anbefaling: Eftersom vinduer er af ældre dato og generelt er i dårlig malermæssig stand mv. bør man overveje at skifte vinduerne for at undgå den tiltagende løbende vedligeholdelse. Udvendige døre Hoveddøre i samtlige blokke er af mange forskellige typer og generelt fremtræder døre i god stand, men med forskellige malermæssige vedligeholdelsesintervaller. Trapper Hovedtrapper er betontrapper med terrazzobelægning som generelt fremtræder i god stand. Udvendige kældertrapper er enkelte steder i bebyggelsen med skader på støbte trin og pudsede vanger. Anbefaling: Trapper bør renoveres. Porte og gennemgange Ingen bemærkninger. Etageadskillelser Etagedæk er udført som røslerdæk og der var ingen synlige tegn på skader. WC og bad Der blev i de besigtigede badeværelser ikke konstateret mangler eller fejl. Der skal dog gøres opmærksom på at fuger mellem gulve og vægge jævnligt skal kontrolleres for utætheder. Ydermere skal armaturer jævnligt kontrolleres for utætheder, for at sikre mod utilsigtet vandspild. Køkken De besigtigede køkkener fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der skal gøres opmærksom på at armaturer jævnligt skal kontrolleres for utætheder, for at sikre mod utilsigtet vandspild samt at der bør monteres drypbakker under opvaske og vaskemaskiner. Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

7 Varmeanlæg Fjernvarmecentral (damp) og varmeanlæg fremstår generel i god stand. Der er dog enkelte steder med ødelagt rørisolering og utætte reguleringsventiler som bør udbedres. Afløb Afløbsinstallation er udført i støbejern, plast og rustfritstål og fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der blev dog ved gennemgange konstateret enkelte tærede rør og formstykker som bør skiftes snarest. Ydermere blev det konstateret at der er i blok 8 mangler afpropning af grenrør i loftrum. Blok 6 er hul i faldstammeudluftning i loftrum. Blok 7 er en enkelt faldstammeudluftning skilt ad. Kloak Kloakken er ikke registret. Det anbefales at få udarbejdet en TV-inspektion af kloaksystemet for at kunne fastslå kloakkens tilstand. Der blev ved gennemgangen ikke konstateret synlige fejl på kloakken. Vandinstallation Vandinstallationen er primært udført i galvaniseret stålrør og fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Der blev ved gennemgangen fundet nogle utætheder/tæringer på rør og ventiler samt ødelagt og manglende rørisolering. I blok 1B er der konstateret brug af kobberrør uden anvendelse af ionfælde. Der bør monteres ionfælde snarest for at undgå tæring på den øvrige rørinstallation. Der blev ved gennemgangen af ejendommen ikke konstateret vandtemperaturer på det varme brugsvand som bør give anledning til bakterievækst i varmtvandsbeholder og installation. Det skal dog bemærkes at det er yderst vigtigt at servicere og vedligeholde brugsvandsanlægget således at der ikke opstår problemer med bakterievækst. Gas Ejendommene er forsynet med gasinstallationer udelukkende til brug for madlavning. Der blev i forbindelse med gennemgangen ikke fundet fejl eller mangler på gasinstallationerne. Ventilation Kanaler og kontrolventiler/armaturer bør renses hvert 1 år. Ventilatorer og ventilationsanlæg placeret i loftrum bør renses og serviceres 1 gang årligt. Ved gennemgangen kunne det konstateres kontrolventiler generelt trænger til rengøring. Ydermere blev det konstateret at spirokaner i loftrum generelt ikke er kondensisoleret, hvilket de bør være. Det blev ligeledes konstateret at samlinger mellem nyere spirorør og murede kanaler i loftrum er mangelfuldt udført med utætte samlinger til følge. El og svagstrøm De inspicerede lejligheder er forsynet med lovpligtigt HPFI-relæ og det blev ved gennemgangen oplyst at samtlige lejligheder og fælles anlæg er forsynet med HPFI-relæ. Der var enkelte steder med ødelagte installationer og manglende dæksler i fællesområderne, som skal udbedres. Generelt anbefales det at få udført et El-tjek i forbindelse med ombygninger og fraflytninger, for at sikre at installationen lovlig. Wormslev NRGi Rådgivning A/S - Bernhard Bangs Allé 23 2 Frederiksberg Tlf

8 1. oktober 29 8: Fundamenter i terræn Aktivitet: Det anbefales at pudsafskalninger på sokkel udbedres. Pudset sokkel. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 5., Prisoverslag: kr 5., Aktionsår: Note: Blok 2 - sokkel. Der er sporadisk afskalning i puds på sokkel blokken rundt, specielt mod have.

9 1. oktober 29 8: Trapper og ramper i terræn Aktivitet: Betonunderlaget forberedes således at dette er fri for cementhud, løse-, porøse lag, støvrester, skadet beton samt alt fritstående vand. Derefter oprettes kanterne med en egnet reparationsmørtel som f.eks. Sikadur-41 eller PROVAN SM. Obs. man kan evt. svumme overflader på trapper for pænt og ensartet udseende. Støbte udvendige trin. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 15., Prisoverslag: kr 15., Aktionsår: Note: Blok 2. Udvendige støbte trin til butikker og opgange er flere steder med nedbrydning i beton.

10 1. oktober 29 8: Ydervægge Aktivitet: Det anbefales at ydervæg afblændes korrekt efter tidligere nedløbsrør. Hul i mur lukkes med mursten tilsvarende tilliggende sten og fuger. Blankt murværk. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 8., Prisoverslag: kr 8., Aktionsår: Note: Blok 2. Der er hul i ydervæg øverst ved tag efter gammelt nedløbsrør.

11 1. oktober 29 8: Ydervægge Aktivitet: Udskiftning af sten og fuger. Det anbefales at vægge omfuges partielt ved at de defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugning. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtlen er plastisk. Udfugningen foretages med hydraulisk kalkmørtel. Revnede og defekte sten udtages i sin helhed ved friskæring i leje og studsfuger og erstattes af nye sten i samme farve, størrelse og hårdhed som eksisterende sten. Teglsten skal overalt i udvendige konstruktioner og i bærende konstruktioner opfylde min. stenklasse 25. Tilstødende sten må ikke beskadiges. Murede vægge til garager. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 7., Prisoverslag: kr 7., Aktionsår: Note: Murværk ved garageanlæg. Der er flere udvaskede fuger mod terræn samt enkelte sten med større nedbrydninger udv. ved garager. Skader forekommer primært i ende mod pyramidetag.

12 1. oktober 29 8: Ydervægge Aktivitet: Udskiftning af defekte mursten. Revnede og defekte sten udtages i sin helhed ved friskæring i leje og studsfuger og erstattes af nye sten i samme farve, størrelse og hårdhed som eksisterende sten. Teglsten skal overalt i udvendige konstruktioner og i bærende konstruktioner opfylde min. stenklasse 25. Tilstødende sten må ikke beskadiges. Obs. Det må forventes at problemet på sigt vil opstå igen. Blankt murværk. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 2., Prisoverslag: kr 2., Aktionsår: Note: Blok 4 mod Tagensvej ved nr Der er flere frostsprængte og forvitrede mursten ved terræn mod Tagensvej. Det skønnes at der er større opstigende grundfugt i dette område og at fugten bliver stoppet ved den indlagte murpap som umiddelbart ligger ved skiftet over de beskadigede mursten.

13 1. oktober 29 8: Kælderydervægge Aktivitet: Løs puds og maling fjernes til fast bund, stærkt sugende underlag forvandes grundigt og helst dagen før, der tyndpudses med f.eks. en KC 5/5/44 som påføres i et tyndt lag. Når puds er tilstrækkelig tør males der med en diffusionsåben silikatmaling, som tillader væggen at ånde og mindsker risikoen for nye afskalninger. Obs. Det må forventes at afskalninger på sigt vil komme igen. Udvendige kældervægge er delvist støbte og murede, de er efterfølgende tyndpudsede og hvidmalet m² Eftersynsinterval: Delpris: kr 5, Prisoverslag: kr 6., Aktionsår: Note: Blok 1A,1B,2,3,4,5,7 og 8. Obs. Der var stor del af kælder i blok 6 som ikke var tilgængelig, da den høre til butikkerne. Udvendige kældervægge fremtræder i god stand, der er dog flere steder i kældre hvor der er pudsafskalninger samt afskalninger i maling, til følge af den lettere opfugtning. Da størstedelen af kælderydervægge er utilgængelige pga. kælderrum, er det kun de tilgængelige steder der er besigtiget samt angivet i nedenstående opgørelse vedr. afskalninger i tyndpuds og maling. Det skønnes at der i gennemsnit er ca. 15 m² pr. blok.

14 1. oktober 29 8:

15 1. oktober 29 8: Lyskasser Aktivitet: Man bør jævnligt oprense lyskasser så der ikke er risiko for opstammende vand, med diverse fugtskader tilfølge. Støbte betonlyskasser. - Eftersynsinterval: Delpris: kr, Prisoverslag: kr, Aktionsår: Note: Lyskasser er flere steder lettere fyldt med blade, affald mv. hvilket tilstopper afløbene så vand ikke kan afledes korrekt. I nogle tilfælde kan der være risiko for indtrængende vand i konstruktionen.

16 1. oktober 29 8: Lyskasser Aktivitet: Lyskasse udbedres. Betonunderlaget forberedes således at dette er fri for cementhud, løse-, porøse lag, støvrester, skadet beton samt alt fritstående vand. Derefter oprettes kanterne med en egnet reparationsmørtel som f.eks. Sikadur-41 eller PROVAN SM. Insitustøbt lyskasse. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 1.5, Prisoverslag: kr 1.5, Aktionsår: Note: Blok 2 ved nr. 245 Der er brudstykker i beton ved lyskasse ved nr. 245.

17 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Omfugning af murværk. Det anbefales at murværk omfuges totalt, gælder dog ikke gavle mod syd. Defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Facadesten skal i det omfang de beskadiges udskiftes. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugningen. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. N.B. Det anbefales at man anvender lift ved facader med altaner. Stillads, lift og byggeplads udgør kr. 45. af den samlede pris. Blankt murværk i gule sten med mørtelfuger. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 1.35., Prisoverslag: kr 1.35., Aktionsår: Note: Blok 1A og 1B. Mørtelfuger ved blok 1A og 1B samt port mellem blokkene er generelt porøse og lettere udvaskede. Gavle mod syd er dog undtaget, da de tidligere er blevet omfuget. Porøse fuger giver anledning til frostsprængte sten samt indtrængning af vand i konstruktionen med diverse fugtskader tilfølge.

18 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Det anbefales at løse skifter under vinduer ommures. Det vurderes at man for at kunne ommure løse skifter, skal demontere sålbænk. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes væk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. Sålbænke genmonteres og fuges i sider mod fals så vand ikke kan trænge ind i konstruktionen. Obs. Den angivne pris er ud fra en skønnet mængde som er 5 uger ved 1 murer og 1 arbejdsmand med lift. Blankt murværk. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 3., Prisoverslag: kr 3., Aktionsår: Note: Blok 2, 3, 4, og 5. Øverste skifte ved sålbænke under vinduer har flere steder sluppet vedhæftning. Det er ikke alle blokke hvor det er observeret og nogle af blokkene er mere ramt end andre.

19 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Omfugning af del af gavl. Det anbefales at murværk i gavl omfuges til omkring overkant af kældervinduer. Defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Facadesten skal i det omfang de beskadiges udskiftes. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugningen. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. Blankt murværk. - 2 m² Eftersynsinterval: Delpris: kr 45, Prisoverslag: kr 9., Aktionsår: Note: Blok 5 - nederste 1,5 meter af gavl mod nord. Nederste del af gavl mod nord fremtræder med udvaskede fuger. Det skønnes at fuger udvaskes pga. opstigende grundfugt, da fugtspærre er placeret forskudt pga. niveauforskel i terræn. N.B. Det er vigtigt at murværk omfuges da der er stor risiko for vandindtrængning i konstruktion samt frostsprængte sten.

20 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Sporadisk omfugning af murværk inkl. udskiftning af defekte sten. Det anbefales at murværk omfuges i nødvendigt omfang. Defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Facadesten skal i det omfang de beskadiges udskiftes. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugningen. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. Blankt murværk. - 2 m² Eftersynsinterval: Delpris: kr 7, Prisoverslag: kr 14., Aktionsår: Note: Blok 2, 3, 4, 5, 7 og 8. Der er generelt flere områder på facader hvor der er porøse og udvaskede fuger inkl. forvitrede og frostsprængte sten. Dette er mest forekommen ved nederste skifter mod terræn, pga. den højtplacerede fugtspærre. Det skønnes at der er omkring 2-4 m² murværk ved hver blok som trænger til at blive omfuget. Obs. Årsag til at blok 1A, 1B og 6 ikke er medtaget er at de bør omfuges helt eller delvist.

21 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Det anbefales at omfuge hullede studsfuger. Det anbefales at dårligt udfyldte studsfuger samt murværk ved hovedtrapper omfuges. Defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Facadesten skal i det omfang de beskadiges udskiftes. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugningen. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. Det vurderes at opgaven skal udføres fra lift. Den angivne pris er angivet ud fra en skønnet mængde. Obs. Man bør overveje at totalomfuge resten af ejendommen, i forbindelse med stillads til udskiftning af taget, da man herved spare udgiften til stillads. (skønnet pris for totalomfugning ekskl. stillads kr. 72.) Blankt murværk med tilbageliggende fuger. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 7., Prisoverslag: kr 7., Aktionsår: Note: Blok 6, gælder dog ikke gavl mod vest da den er blevet omfuget totalt. Studsfuger er flere steder dårligt udfyldt, hvilket giver mulighed for indtrængning af vand i konstruktionen samt risiko for frostsprængte sten. Der er generelt udvaskede fuger ved murværk ved hovedtrapper.

22 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Udbedring af sætningsrevner i murværk. Udbedring af sætningsskader med armering: Sætningsskader udbedres ved ilægning af armeringsjern. Fuger udkradses i fuld tværsnit til ca.6 mm s dybde. Hvor der er revner med lodret forløb udkradses hvert 3. lejefuge centralt omkring revnen i fuld tværsnit til ca.6 mm dybde. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft og forvandes. Derefter ilægges armeringsjern som svummes og ilægges i C 1/3. Der tilfuges med cementmørtel med min. 4 mm dæklag. Armeringsjern udføres i ca. 1 meters længde, således at der er ca. 5 cm forankring på hver side af sætningsrevnen. Efterfølgende fuges med KKh 35/65/5. Under fugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring. N.B. Der skal anvendes lift til arbejdet. Blankt murværk. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 13., Prisoverslag: kr 13., Aktionsår: Note: Blok 1B og 4. Der er enkelte steder observeret sætningsrevner i murværk ved følgende steder: Blok 1B, over vindue i nærheden af port. Blok 4, ved hjørne ved nr. 9 og mod tag ved nr Hvis sætningsrevner ikke udbedres kan der være risiko for følgeskader på konstruktionen samt personskade.

23 1. oktober 29 8: Facader/fuger Aktivitet: Omfugning af hjørne og fuge ved dør. Defekte fuger udkradses i fugens fulde bredde til en minimumsdybde på 25 mm uden at beskadige facadesten. Facadesten skal i det omfang de beskadiges udskiftes. Murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst mørtel, støv, mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Murværk forvandes og mættes med vand indtil det punkt, hvor sten og fuger stadig er i stand til at opsuge lidt af mørtelvandet, derefter foretages nyfugningen. Under udfugningen komprimeres og færdiggøres fugerne, mens mørtelen er plastisk. Fugemørtel indfarves til udseende med tilliggende fuger. Al mørtelslør fjernes ved afsyring, men der skal tilstræbes at fuge så rent som muligt. Mørtelfuger i facademur og mørtelfuge ved hoveddør. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 2.5, Prisoverslag: kr 2.5, Aktionsår: Note: Fuger ved hoveddør i fritidsklub. Der er et mindre hjørne ved hoveddør til fritidsklub som er med udfaldne og porøse fuger. Der er også udfalden mørtelfuge ved hoveddør nederste del.

24 1. oktober 29 8: Kældertrapper, udvendige Aktivitet: Kældertrapper udbedres. Betonunderlaget forberedes således at dette er fri for cementhud, løse-, porøse lag, støvrester, skadet beton samt alt fritstående vand. Derefter oprettes kanterne med en egnet reparationsmørtel som f.eks. Sikadur-41 eller PROVAN SM. Udvendige kældertrapper insitustøbt i beton. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 35., Prisoverslag: kr 35., Aktionsår: Note: Trapper ved blok 4, 5, 6 og ved varmecentral. Kældertrapper ved blok 4, 5, 6 og varmecentral er med nedbrydning i beton. Det skønnes at betonskader skyldes brug af tøsalt i vinterperiode.

25 1. oktober 29 8: Kældertrapper, udvendige Aktivitet: Der udføres opretning af støbte trin. Betonunderlaget forberedes således at dette er fri for cementhud, løse-, porøse lag, støvrester, skadet beton samt alt fritstående vand. Derefter oprettes kanterne med en egnet reparationsmørtel som f.eks. Sikadur-41 eller PROVAN SM. Støbt trappe til varmecentral. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 1., Prisoverslag: kr 1., Aktionsår: Note: Varmecentral. Der er generelt nedbrydning i overfladebeton på den støbte trappe til varmecentralen. Det skønnes at det store omfang af nedbrydning i betonen kommer pga. saltning i vinterperioden.

26 1. oktober 29 8: Trapper, udvendige Aktivitet: Udv. malerbehandling af hovedtrappe til fritidsklub. Træværket renses med groft sandpapir og støves grundigt af. Inden påføring af maling, gives træet grundingsolie, der indeholder svampedræbende middel. Derefter påføres 2 gange heldækkende maling med træbeskyttelse. Træværket bør males i lunt og tørt vejr med temperatur mellem 1 og 25 grader. Træfugtighed skal være under % på påførelsestidspunkt. Trin/repos: Trin renses, slibes og støv fjernes, hvorefter der påføres en nåletræsolie til der er opnået tilfredsstillende resultat. Det anbefales normalt at udvendigt træværk overfladebehandles hvert 5-7. år. Obs. Det anbefales at trappe malerbehandles i samme omgang som træværk ved tag. Udvendig hovedtrappe i træ. - 1 Eftersynsinterval: 5 Delpris: kr 6., Prisoverslag: kr 6., Aktionsår: Note: Fritidsklub Udvendig hovedtrappe ved gavl til fritidsklub fremtræder generelt med nedslidt maling.

27 1. oktober 29 8: Sokkel Aktivitet: Malerbehandling af sokkel. Det anbefales at sokkel friskes op med en diffusionsåben sokkelmaling som f.eks. Skalflex eller Keim. Overflade renses for snavs, alger, film mv. hvorefter der grundes og males med en egnet sokkelmaling. Obs. Det er vigtigt at producentens anvisninger følges. Malet sokkel ved gammel bygning. - 5 m² Eftersynsinterval: Delpris: kr 14, Prisoverslag: kr 7., Aktionsår: Note: Fritidsklub (sokkel gammel bygning) Sokkel fremtræder generelt snavset og med nedslidt maling.

28 1. oktober 29 8: Sokkel Aktivitet: Den løse sokkelpuds borthugges ved brug af håndværktøj og efterfølgende udføres ny sokkelpuds med en traditionel KC 35/65/65. Pudset sokkel. - 1 Eftersynsinterval: Delpris: kr 2.5, Prisoverslag: kr 2.5, Aktionsår: Note: Hjørne ved tilbygning til fritidsklub. Sokkelhjørne mod øst ved tilbygning er med mindre pudsafskalninger.

29 1. oktober 29 8: Sokkel Aktivitet: Det anbefales at vand afledes mere hensigtsmæssigt, så det ikke skader omkringliggende konstruktioner. Der skal undersøges nærmere mht. udbedringsforslag. Teglstensvæg. - Eftersynsinterval: Delpris: kr, Prisoverslag: kr, Aktionsår: Note: Vaskeri Der trænger større mængder vand ud gennem væg mod fritidsklub, indefra og ud. Det skønnes at vand kommer fra vaskemaskiner da vandet afledes i en rende bag ved vaskemaskinerne.

30 1. oktober 29 8: Altaner og altangange Aktivitet: Der er allerede igangsat renoveringsprojekt på altaner som efter planen skal være færdigt senest den 17. december 21. Rødmalet trådgitter i jern nedstøbt i beton og fastgjort i mur. Blomsterkasser støbt i arm. beton. Dækplader støbt i jernbeton. - Eftersynsinterval: Delpris: kr, Prisoverslag: kr, Aktionsår: Note: Blok 3, 4 og 5. Altaner fremtræder generelt i meget dårlig stand. Der er flere steder hvor der er afskalninger i betonoverflade ved blomsterkasser og altandæk, så armering blotlægges og herved tæres, det vurderes at årsagen er forlille dæklag. Rødmalede rækværker fremtræder også i meget medtaget stand, de har tendens til at gennemtære ved nedstøbningen i betonen, hvilket giver risiko for personskade.

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 Skovvejen 44-46 8000 Århus C Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 0.0 INDHOLD 1.0 Generelt 3 1.1 Bygningsdata 3 1.2 Bygherre 3 1.3 Arkitekt 3 2.0 Baggrund for projektet 4 2.1 Kort om Klintegaarden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2013 Rev. 1. d. 9. april 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Ejendommens

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby BYGNINGSGENNEMGANG BUDGETPERIODE 2004-2008 Ejendom: Ejerforeningen Nybrohave Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby INITIAL: JØL BESIGTIGELSE: Februar 2004 YDERLIGERE BILAG: 27 Den : 5. marts 2004 Leif

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere