ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN"

Transkript

1 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010

2 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli Rapport 11/ CER/CAK/MUC CER CER 01 Rapport 6/ CAK/MUC CER CER Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Sortemosevej 2 Telefon DK-3450 Allerød Fax Tilsluttet F.R.I

3 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side i 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Historik Forurening Lokaliteten TRIAD-METODEN Undersøgelsesstrategi Analysestrategi Datahåndtering AKTIVITETER Fase 1: Indledende karakterisering og screening Systematisering af eksisterende data og udarbejdelse af nyt digitalt grundkort Boringer GeoProbe-sonderinger Vandprøvetagning Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone Poreluftundersøgelse MIP-sonderinger Kerneprøver Håndboringer GeoProbe sonderinger Terrænnære vandprøver fra poreluftpunkter FLUTe linere Indmåling Opsummering af undersøgelsesaktiviteter GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI RESULTATER OG DISKUSSION Poreluft Chlorerede opløsningsmidler Kulbrinter Jord Sudan IV-tests... 44

4 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side ii 5.3 Grundvand FLUTe-linere Sammenstilling af data fra klynger Sammenstilling af feltanalyser og akkrediterede analyser Sammenfatning KONCEPTUEL MODEL OG MASSEBEREGNING Konceptuel model Masseberegning RISIKOVURDERING Chlorerede opløsningsmidler Kulbrinter EVALUERING AF TRIAD-METODEN Sammenligning med andre sager ved traditionel strategi Tid Datatæthed Økonomi Sammenfatning SAMMENFATNING OG KONKLUSION REFERENCER... 82

5 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side iii BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Situationsplaner Fotos lokaliteten Boreprofiler Aktiviteter plan Geologiske profiler Pejledata Rockworks log Poreluft data felt og akkrediteret Jord data felt og akkrediteret Grundvand data felt og akkrediteret MIP data Poreluft profil- og plansnit Jord profil- og plansnit Grundvand profil- og plansnit Linere feltanalyser og foto Sammenstilling af data fra klynger Konceptuel model Masseberegning JAGG-beregninger Aktiviteter på 3 sager til sammenligning med alm. undersøgelsesforløb Sammenhæng mellem akkrediterede og feltanalyser

6 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side iv

7 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND har på vegne af Region Hovedstaden gennemført et udviklingsprojekt, hvor et dynamisk undersøgelseskoncept, den såkaldte TRIAD-approach, er afprøvet for at få vurderet om denne metode kan være med til at effektivisere og komprimere fremtidige undersøgelser. Undersøgelsesstrategien er afprøvet på den forurenede lokalitet ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup. På ejendommen Rugvænget 1-5 har der været industrivaskeri og renseri siden 1960, hvor der blandt andet har været anvendt chlorerede opløsningsmidler og kulbrinter i deres produktion. Anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler er ophørt i 1994/1995. Som følge heraf er i der gennem de senere år udført en række undersøgelser på ejendommen. Undersøgelserne viser en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler og totalkulbrinter. Forureningen er især påvist i poreluften, hvor der er påvist forurening med PCE i koncentrationer på over mg/m 3 og med totalkulbrinter på op til mg/m 3. Endvidere er der meget lokalt påvist kraftig jordforurening med PCE og totalkulbrinter. Lokaliteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt inden for indvindingsoplandet til Taastrup Valby kildeplads. Der er i dag industrivaskeri på ejendommen. Det overordnede formål med udviklingsprojektet er at få afprøvet og vurderet det dynamiske undersøgelseskoncept, mens det generelle formål med undersøgelsen er at bevare områdets grundvandsressource. Delformål med de afgrænsende undersøgelser er, at: Karakterisere og afgrænse forureningen i umættet og mættet zone (jord, poreluft samt terrænnært og dybereliggende grundvand), om nødvendigt også på nabogrunde. Afprøve det dynamiske undersøgelseskoncept, TRIAD approch

8 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 2 Afprøve 2 nyudviklede typer FLUTe-linere til detaljeret vertikal forureningskortlægning Opstille en konceptuel model, som giver et billede af områdets geologi, hydrogeologi, forureningskilder, forureningskomponenter, spredningsveje og risici for påvirkning af mennesker og miljø. Afklare om forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen i området. Danne grundlag for udarbejdelse af afværgeprogram, skitseprojekt eller overvågningsprogram. Sikre størst mulig miljø- og sundhedsmæssig effekt af de investerede midler. 1.1 Historik ALBA A/S, som er et industrivaskeri og renseri, blev etableret på Rugvænget 1-5 i Taastrup i Før 1960 var der gartneri på ejendommen. Der er siden 1960 sket en række bygningsudvidelser på ejendommen. Dels til produktion, dels til administration. Byggeriet omfatter i dag en produktionshal med vaskemaskiner og det tidligere kemiske renseri, administrations- og personalefaciliteter i tilknyttede bygninger, en teknikfløj med kraftcentral, vandbehandlingsanlæg og renseanlæg for olieholdigt vand hhv. afkastluft samt en portnerbolig /1, 2/, se bilag 1. Vaskeriet har to typer processer. En hvor der vaskes olieholdige industriklude, hvorved der produceres olie- og kulbrinteholdigt spildevand, samt en hvor der vaskes beklædning mv., hvorved der produceres spildevand uden olie og kulbrinter. I perioden frem til 1994/95 har der desuden været anvendt perchlorethylen (PCE) i renseprocessen. Ved samtale med Jørn Jakobsen den 9. april 2010, en tidligere ansat på ALBA, er placeringen af rensemaskinerne blevet udpeget. Der har været placeret to rensemaskiner i den nordvestlige del af indsorteringen, hvortil der er pumpet ca. 2-3 tønder rensevæske om måneden, se bilag 1. Slam fra renseprocessen er skrabet ned i tønder umiddelbart syd for rensemaskinerne, hvorefter tønderne er kørt ud i mellemgangen i den vestlige del af den nuværende betongrav (tidligere var der ikke en betongrav her). Med jævne mellemrum er der kommet en slamsuger, som har tømt tønderne. Der har endvidere været placeret en rensemaskine i den vestlige del af betongraven. Der er ikke meget kendskab til denne rensemaskine.

9 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 3 Der har gennem tiden foregået forskellige aktiviteter, som kan forårsage forurening, herunder industriel tøjvask og kemisk rens, påfyldning af ren PCE, oplag af PCE-affald, oplag af industriklude med olie/opløsningsmidler, olieudskillere og renseanlæg for oprensning af olieholdigt spildevand samt diverse olietanke. 1.2 Forurening Der er som nævnt udført en række undersøgelser på lokaliteten, hvor der er konstateret en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler, primært PCE, og oliekomponenter /1, 2/. I det tidligere renserirum (beliggende i den nuværende indsortering) er der udført to poreluftmålinger, hvor der er konstateret meget kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler (PCE maks. koncentration >2.800 mg/m 3 ) og totalkulbrinter (maks. koncentration mg/m 3 ). Der er ikke udført boringer i det tidligere renserirum grundet dårlige adgangsforhold. Vest for det tidligere renserirum er der ligeledes konstateret kraftig PCE forurening i poreluften (100 mg/m 3 ) samt jordforurening (420 mg/kg 2,5 m u.t. i B7). Endvidere er der påvist indhold af totalkulbrinter i jordprøver på den vestlige del af ejendommen i koncentrationer på op til mg/kg. Der er tidligere udført 7 filtersatte boringer på ejendommen, hvoraf 1 boring er filtersat i det primære magasin (B23). De øvrige boringer er filtersat i det terrænnære og sekundære magasin. Der er i grundvandet konstateret indhold af totalkulbrinter og chlorerede opløsningsmidler. De højeste koncentrationer er målt i det øvre sekundære grundvand (i B22) og de laveste koncentrationer i det primære magasin (under kvalitetskriterierne). Kun ved én måling er der konstateret en lille overskridelse af kvalitetskriteriet for summen af chlorerede opløsningsmidler i det sekundære magasin (i B22 er der fundet 1,01 µg/l), mens 2 vandprøver fra B22 viser høje koncentrationer af totalkulbrinter ( µg totalkulbrinter pr. liter). De høje koncentrationer af primært kulbrinter målt i B22 vurderes at skyldes gennemboring af et kloakrør med forbindelse til kludepressen. Derudover er der kun set mindre overskridelser af totalkulbrinter (61 µg/l) og xylen (6,8 µg/l) i de andre boringer. Der er udført TV-inspektion af de dele af kloaksystemet, som formodes at kunne have modtaget spildevand fra det tidligere kemiske renseri. Den undersøgte kloakledning er tæt, men flere af brøndene er i dårlig stand (smuldrede). Den vestlige del er dog ikke TV-inspiceret. Generelt er eksisterende ledningsplaner for ejendommen ikke dækkende for de faktiske forhold, og ifølge virksomheden eksisterer der ikke tidssvarende planer over ledninger på ejendommen, da kommunens byggesagsarkiv har været brændt.

10 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side Lokaliteten På ejendommen er der i dag som sagt industrivaskeri og renseri, hvilket har haft betydning for planlægningen og udførelsen af undersøgelserne. Dette er yderligere forstærket af, at størstedelen af undersøgelserne er udført indendørs i produktionslokalerne, hvor der foregår sortering af vasketøj, der kører sække med vasketøj i rundt i loftet mv. Det har således været utroligt vigtigt hele tiden at koordinere med virksomheden ved placering af undersøgelsespunkter. Grundet det dynamiske undersøgelseskoncept er der løbende sket en justering af placeringen af undersøgelsespunkter, så det ikke har været muligt med flere dages varsel at sige, hvor og hvornår der skulle bores e.lign. I figur 1.1 ses fotos fra lokaliteten til illustration af de praktiske forhold på lokaliteten. Yderligere fotos findes i bilag 2.

11 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 5 Figur 1.1: Fotos fra lokaliteten i forbindelse med feltarbejdet.

12 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 6 2. TRIAD-METODEN 2.1 Undersøgelsesstrategi I forbindelse med enhver forureningssag er der en række usikkerheder ved det datagrundlag, der indsamles og som danner baggrund for beslutning om prioritering til afværge og valg af afværgeløsning. De faktorer, der har størst påvirkning på usikkerheden af datagrundlaget, er primært forbundet med den geologiske og forureningsmæssige rumlige heterogenitet, snarere end den analytiske usikkerhed. I forbindelse med forureningsundersøgelser er det således vigtigt at søge at minimere den undersøgelsesrelaterede usikkerhed. Hvis forureningsudbredelsen kortlægges så retvisende som muligt, vil beslutningen, der træffes på baggrund af undersøgelsen, bedst muligt adressere den reelle risiko. En tilgang til at forvalte usikkerheder ved beslutningstagning i forureningssager er den såkaldte TRIAD-approach. TRIAD står for en systematisk undersøgelsestilgang, der har tre bærende elementer: Systematisk planlægning med konceptuel model, dynamisk arbejdsplan og datahåndtering samt analysestrategi med real-time målemetoder, se figur 2.1. Som figuren søger at illustrere, er der en fortløbende iteration mellem de tre elementer, således at hvert element kontinuert optimeres. Figur 2.1: TRIAD inspireret dynamisk undersøgelseskoncept

13 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 7 Ideen er, at der ved systematisk planlægning udarbejdes et teknisk forsvarligt grundlag for undersøgelsesaktiviteterne, og at der i denne proces dels foretages identifikation af de centrale beslutninger, der er nødvendige, dels udarbejdes en konceptuel model for lokaliteten, som løbende opdateres og forfines i takt med at data indhentes. En systematisk planlægning er særlig vigtig for at få det fulde udbytte af real-time-dataindsamling, således at de indkomne data let kan integreres i den konceptuelle model og beslutningsgrundlaget løbende kan revideres. Det andet element i TRIAD er, at arbejdsplanen udarbejdes, så den kan justeres i takt med, at resultater indhentes, og beslutningsgrundlaget justeres. Herved kan der opnås et maksimalt udbytte af de løbende indsamlede data, idet data kontinuert kan bidrage til opdatering af den konceptuelle model. For at dette kan lykkes, er det nødvendigt løbende at håndtere eksisterende og indkomne data på en systematisk måde. Det tredje element i TRIAD fokuserer på, at der vælges dataindsamlingsmetoder, som øger den rumlige dækning af lokaliteten uden at give køb på repræsenterbarheden af prøverne eller at øge udgifterne til undersøgelsesprogrammet væsentligt. En mulighed herfor er at etablere et feltlaboratorium, hvor analysedata ved hjælp af feltinstrumenter genereres i takt med at prøverne kommer ind. Ved en hurtig prøveomsætning (time-basis) sikres, at de indkomne resultater løbende kan influere på planlægningen og fremdriften af de efterfølgende feltaktiviteter. Figur 2.2: Traditionelt vs. dynamisk undersøgelseskoncept

14 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 8 Processen ved et traditionel koncept versus et dynamisk undersøgelseskoncept er illustreret i figur 2.2. Figuren søger at illustrere, at den større datamængde, der kan genereres ved real-time-målemetoder kombineret med den øgede fleksibilitet i undersøgelserne, medfører en større sikkerhed for beslutningsgrundlaget ved anvendelse af et dynamisk undersøgelseskoncept. Anvendelsen af dynamiske arbejdsplaner og real-time-målemetoder giver mulighed for at tilpasse dataindsamling og feltaktiviteter til lokalitetsspecifikke forhold og analyseresultater, efterhånden som de mødes. Derudover opnås en væsentlig effektivisering af gennemførelsen af undersøgelsesforløbet, idet beslutning og justeringer kan afgøres, mens feltarbejdet står på. Dette står i kontrast til mere traditionelle undersøgelsesforløb, hvor en typisk analysetid på 1-2 uger uvægerligt vil afbryde feltarbejdet og nødvendiggøre adskillige på hinanden følgende delfaser, som medvirker til at forlænge undersøgelsesprocessen og gøre beslutningsprocessen mere træg Analysestrategi For at afdække det samlede risikobillede for forureningssituationen på lokaliteten er det nødvendigt at opspore, karakterisere og afgrænse kildeområderne på lokaliteten. En måde at opnå både real-time-analyseresultater i felten og en økonomisk besparelse på analyseprisen er at anvende et felt-laboratorium under undersøgelsesarbejdet. Herved kan den traditionelle undersøgelsesform effektiviseres væsentligt, og der kan i stedet anvendes en Dynamisk Undersøgelsesstrategi som beskrevet tidligere. I det følgende er felt-metoderne til måling for flygtige stoffer beskrevet. DSITMS metode til analyse af flygtige stoffer (VOC) i jord, vand og poreluft Brugen af feltanalyser til påvisning og kvantificering af flygtige organiske stoffer er efterhånden meget udbredt, og der findes i dag både kvantitative og kvalitative metoder. I forbindelse med udviklingen af TRIAD konceptet i USA er brugen af GeoProbe MIP-systemet og samtidig anvendelsen af GC/MS blevet indarbejdet som meget centrale komponenter. har derfor indgået et samarbejde med det amerikanske specialistfirma TRIAD Enviromental Solutions (TES), idet dette firma har været involveret i udviklingen af både TRIAD konceptet i USA samt afprøvning og dokumentation af GeoProbe MIP-systemet med GC/MS som detektor. TES er specialiseret i feltanalyser med en speciel type GC/MS udstyr benævnt DSITMS (Direct Sampling Ion Trap Mass Spectrometer). I det følgende beskrives metodens muligheder. EPA-Metode 8265 er i dag den foretrukne analysemetode for VOC er i felten, da den kombinerer DSITMS apparatets høje følsomhed over for specifikke

15 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 9 VOC er med en meget kort analysetid samt muligheden for analyse af prøver fra alle medier (jord, luft og vand). Analysemetoden EPA 8265 er udviklet til brug sammen med en speciel type GC/MS apparat (DSITMS), der i en arbejdsgang analyserer en prøve i løbet af blot ca. 2-3 minutter. Metoden muliggør således kvantificering af koncentrationer i alle medier for bl.a. de tidligere påviste chlorerede opløsningsmidler som PCE/TCE og TCA samt deres nedbrydningsprodukter, freon-forbindelser samt BTEX er. Detektionsgrænsen for VOC er med metoden er omkring 1-2 µg/l for vandprøver. For forurenede jordprøver kan der anvendes en ekstraktion med methanol, hvilket giver en detektionsgrænse på ca. 0,1-0,2 mg/kg. For vandprøver analyseres ved at purge prøven med helium. For poreluft luftprøver har apparatet udover muligheden for direkte injektion af en gasprøve også en termisk desorptionsenhed med tilhørende specialdesignede kulrør, der kan genbruges. I det valgte undersøgelseskoncept er samtlige poreluftprøver udtaget på kulrør, således at den laveste detektionsgrænse (på ca. 5 µg/m 3 ) opnås for alle poreluftprøver. Det unikke ved metoden er således, at det er muligt i alle medier at kvantificere indholdet af flygtige forureningskomponenter i felten, og at der kan udføres mange prøver på både jord, vand og luft inden for kort tid. Herved er det muligt løbende at vurdere undersøgelsesresultaterne, og således justere undersøgelserne ift. den aktuelle forureningssituation ved de konstaterede kilder. Det betyder således også, at det er en økonomisk fordelagtig undersøgelsesmetode. Til kontrol af feltanalyserne anbefales det, at der for hver feltanalyser gennemføres en akkrediteret analyse for de relevante stoffer og medie analyseret. Brug af GeoProbe MIP-systemet MIP-sonderingerne udføres ved, at der med Geoprobe-systemet nedpresses en probe, som opvarmer jorden omkring proben til 120 C. Hermed strippes al forurening fra jordmatricen således, at der fås et mål for det samlede indhold af forurening i jorden, porevandet og poreluften. Målingerne udføres kontinuert ned gennem jorden, og responset kan aflæses on-line. Forureningsniveauerne aflæses på tre detektorer: PID (Photoioniseringsdetektor), som måler stort set alle flygtige organiske stoffer (undtagen ethaner, som pga. enkeltbindinger ikke detekteres) FID (Flammeioniseringsdetektor), som primært måler oliekomponenter XSD (Halogenspecifik detektor), som måler halogenerede stoffer, herunder chlorerede opløsningsmidler

16 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 10 Ved MIP-sonderingerne opnås et sammenhængende profil, der giver en indikation af forureningsindholdet og variationer heri over dybden, men ikke et kvalitativt mål for forureningssammensætningen. Herudover opnås information om geologien ved samtidig måling af jordens elektriske ledningsevne. Da det med standard MIP-systemet ikke kan afgøres om et kraftigt respons skyldes f.eks. TCE, TCA eller et andet ukendt stof er det valgt at anvende DSITMS apparatet som en yderligere detektor på systemet. Herved kan sammensætningen af stoffer i bæregassen fra MIP-sonden identificeres, og der kan samtidig ud fra DSITMS responset foretages en semi-kvantitativ vurdering af hvilke stoffer, der koncentrationsmæssigt er de dominerende. DSITMS-systemet er kalibreret over for de relevante stoffer, hvorved koncentrationer i bæregassen kan kvantificeres på samme måde som for poreluft. På baggrund af sammensætningen fra DSITMS analysen og responset fra MIP-systemet i øvrigt, vil det være muligt at optimere den efterfølgende prøvetagning og analyse af jord, vand- og poreluftprøver Datahåndtering Datahåndtering spiller en central rolle i forhold til det dynamiske undersøgelseskoncept TRIAD. Det er derfor valgt at samle og præsentere alle nuværende og tidligere hydrologi-, geologi- og forureningsdata på lokaliteten i programmet RockWorks. RockWorks er et databasebaseret datahåndteringsprogram, der kan vise data i 2D profiler og 3D modeller. Programmets fordele er, at alt datamateriale bliver samlet i én integreret model. Dette betyder, at data kan sammenlignes og konsolideres, hvilket øger den overordnede forståelse for området, der er nødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af den konceptuelle model og forståelsen af forureningens udbredelse. Anvendelsen af RockWorks understøtter det dynamiske undersøgelseskoncept, der er anvendt i denne opgaveløsning. Ved løbende at indtaste data i databasen og opdatere den konceptuelle model har det været muligt hele tiden at have overblik over den eksisterende viden, og derved opnå et mere veldokumenteret grundlag til løbende at kunne foretage justeringer af undersøgelserne.

17 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side AKTIVITETER Undersøgelserne har været opdelt i 2 faser, hvor fase 1 er gennemført i januarfebruar 2010, mens undersøgelserne i fase 2 er gennemført i april måned TRIAD-konceptet er anvendt i fase 2. Undersøgelserne i de 2 faser har omfattet følgende aktiviteter: Fase 1: Indledende karakterisering og screening - Systematisere eksisterende data fra tidligere undersøgelser i RockWorks - Indmåling med GPS og udarbejde retvisende grundkort - Opstille indledende konceptuel model - Pejle eksisterende kalkboring på ejendommen samt DGU boringer i nærheden - Udtagning af vandprøver fra eksisterende boringer på lokaliteten og vandprøve fra DGU boring i området - Etablering af boringer filtersat i flere niveauer - Udførelse af GeoProbe sonderinger med niveauspecifikke vandprøver. Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone (TRIADkoncept) - Udførelse af terrænnære poreluftsonderinger (heraf nogle i 2 niveauer) - Udførelse af MIP-sonderinger - Udtagning og behandling af kerneprøver - Udførelse af GeoProbe sonderinger med niveauspecifikke vandprøver - Håndboringer - Undersøgelser for fri fase identifikation ved FLUTe linermembran teknik (med ny type membran med aktivt kul) og almindelige FLUTe linere. Aktiviteterne i de 2 faser er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit. 3.1 Fase 1: Indledende karakterisering og screening Formålet med undersøgelserne i fase 1 har været at få et større kendskab til geologien og strømningsretningen i undersøgelsesområdet, samt at få et bedre indledende indtryk af forureningsudbredelsen generelt på grunden.

18 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 12 Forureningsudbredelsen er undersøgt ved udtagning af vandprøver fra eksisterende og 4 nye boringer samt en overordnet screening efter potentielle kilder (ved GeoProbe-sonderinger). Det har således ikke været formålet at afgrænse den kendte kilde ved de tidligere rensemaskiner i fase 1, men at sikre et bedre grundlag for at kunne målrette de efterfølgende undersøgelser i fase 2 mod de konstaterede kilder, herunder sikre at fase 2 undersøgelserne rettes mod samtlige hotspots på lokaliteten Systematisering af eksisterende data og udarbejdelse af nyt digitalt grundkort har indhentet og systematiseret eksisterende data for at få et bedre overblik over forureningssituationen, geologien og hydrogeologien i området, således at forureningsfordelingen inden for hele undersøgelsesområdet kan skitseres i plan og snit. Alle eksisterende og nye data vedrørende hydrogeologi, geologi og forurening fra lokaliteten er samlet i RockWorks, og data er vist i 2D og 3D profiler. Konkret er der udarbejdet geologiske profiler og den vurderede horisontale og vertikale forureningsudbredelse er vist på snit og situationsplaner /3/. Disse snit og profiler kan ses i kapitel 4, hvor også data fra undersøgelserne i fase 2 er indarbejdet. Der er udarbejdet et nyt digitalt grundkort, hvor eksisterende boringer, bygninger, anlæg mv. fremgår. Dette har omfattet opmåling og indmåling af bygninger, boringer mv Boringer Fra den februar 2010 er der etableret 4 nye filtersatte boringer på lokaliteten (B25-B28). Boringerne er filtersat med 63 mm filtre i 2-3 niveauer afhængig af, om der har været et øvre terrænnært magasin, se tabel 3.1 og bilag 3. Placeringen af boringerne fremgår af bilag 1. Borearbejdet er udført af Geo- & Miljøboringer Aps. Boringerne er udført med henblik på at øge kendskabet til geologien, strømningsretningen samt forureningsudbredelsen på lokaliteten. I tabel 3.1 ses data for de etablerede boringer, og borejournalerne er vedlagt i bilag 3.

19 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 13 Boring B25 B26 B27 B28 Boredybde (m u.t.) Filtersætning (m u.t.) Filter (dimensioner) 13 8,5-10,5 Ø Ø ,5-9,5 Ø63 11,0-12,0 Ø63 12,6 7,8-9,3 Ø63 11,6-12,6 Ø ,0-2,5 Ø25 8,7-9,7 Ø63 12,0-13,0 Ø63 Tabel 3.1: Oversigt over boring B25 B28 på ALBA-grunden. Ved borearbejdet er der foretaget syns- og lugtvurdering samt jordartsbeskrivelse. I hver boring er der udtaget en jordprøve af materiale fra ca. hver 0,5 meter til geologisk bedømmelse, PID-måling og evt. kemisk analyse. Der er dog som minimum udtaget en jordprøve for hvert gennemboret jordlag. Prøverne er PID-målt af under borearbejdet samt i laboratorium efter temperering i ca. 24 timer. Jordprøverne til analyse er udvalgt på baggrund af laboratorie PID målingerne. Der er ført fuldtidstilsyn med borearbejdet. Der er i alt udvalgt 8 jordprøver til akkrediteret laboratorieanalyse for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt totalkulbrinter og BTEXN af MILANA. 2 boringer (B26 og B27) er afsluttet med kørefast dæksel i terræn og 2 boringer (B25 og B28) med betondæksel i terræn. Alle boringer har aflåselig filterprop. har indmålt og nivelleret de nye boringer. Resultaterne fremgår af bilag GeoProbe-sonderinger Fra den februar 2010 er der etableret 10 GeoProbe-sonderinger på lokaliteten (GB1-GB10), hvorfra der er udtaget niveauspecifikke vandprøver i 2-3 niveauer afhængig af, om det var muligt at udtage vandprøver i terrænnære og sekundære magasiner. Placeringen af sonderingerne fremgår af bilag 1, og prøvetagningsdybderne fremgår af tabel 3.2. Sonderingerne er udført for at få bedre kendskab til forureningsudbredelsen på lokaliteten, samt screene lokaliteten for eventuelle andre større hotspot end ved de tidligere rensemaskiner.

20 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 14 Sondering Prøvetagningsniveau (m u.t) GB1 9-8 m GB m GB3 9-8 m GB m GB m GB m GB6-3 7,5-6,5 m GB6-2 8,5-7,5 GB m GB m GB7-2 10,5-9,5 m GB7-1 14,5-13,5 m GB m GB m GB m GB9-1 10,5-9,5 m GB m GB ,5-10,5 m GB m Tabel 3.2: Oversigt over GeoProbe-sondering GB1-GB10 på ALBA-grunden Vandprøvetagning har udtaget vandprøver fra eksisterende og nye boringer samt fra de 10 GeoProbe-sonderinger til bestemmelse af forureningens horisontale og vertikale udbredelse. Endvidere er der udtaget en vandprøve fra boring DGU , der ligger syd for lokaliteten. Det var ikke muligt at lokalisere boring B6 og B17 på lokaliteten, ligesom det ikke lykkedes at finde DGU og DGU , der ligger hhv. øst og nordøst for lokaliteten. Vandprøverne fra boringerne er udtaget af den 18. februar 2010 og vandprøverne fra GeoProbe sonderingerne er udtaget i forbindelse med etableringen af sonderingerne. Vandprøverne fra boringerne er analyseret for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt totalkulbrinter og BTEXN af MILANA, mens vandprøverne fra GeoProbe-sonderingerne er analyseret for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt BTEXN. Boringerne er renpumpet inden udtagning af vandprøver. Ved vandprøvetagningen af boringerne er der udført feltmålinger af ilt, redoxpotentiale, temperatur, ph og ledningsevne til indledende redoxkarakterisering af grundvandet.

21 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone Formålet med fase 2 har været at opspore, afgrænse, karakterisere og kvantificere den trufne forurening ved direkte analyse af forureningsindholdet. Et andet delformål har været at afprøve det dynamiske undersøgelseskoncept. Som led i den dynamiske undersøgelsesstrategi er undersøgelserne løbende vurderet og revideret, således at undersøgelsesaktiviteterne er tilpasset resultaterne. Regionen er løbende orienteret om status for undersøgelserne ved daglige statusmails samt telefonisk ved større ændringer. Endvidere har regionen haft mulighed for følge undersøgelsesresultaterne/-udbredelsen visuelt, idet data kontinuerligt er indtastet i RockWorks, hvor udbredelsen kan ses i 2D snit og 3D profiler. Undersøgelserne i fase 2 er udført i perioden fra den 6. til den 22. april Poreluftundersøgelse Til opsporing og horisontal afgrænsning af kendte og potentielle kildeområder er der udført terrænnære poreluftsonderinger. Sonderingerne er udført i perioden fra den april På baggrund af de historiske oplysninger og resultater af tidligere undersøgelser er der i første omgang udført 50 poreluftsonderinger ved kendte og potentielle kilder, hvoraf 4 af de indendørs poreluftsonderinger er udført i 2 niveauer (ca. 1 m u.t. og lige under gulv). På baggrund af disse poreluftresultater er der udført yderligere 22 poreluftsonderinger til detaljering og afgrænsning af forureningsudbredelsen. Samlet er der således udtaget 72 poreluftprøver fra 67 målepunkter, idet der i 4 punkter er udtaget prøver i 2 niveauer for vurdering af vertikal udbredelse, og i et andet punkt er der udtaget 2 prøver. Derudover er der udtaget 9 poreluftprøver til akkrediteret analyse hos MILANA fra punkter, hvor der også er udtaget prøver til feltanalyse. Der er endvidere udtaget to prøver fra indeluften i indsortering til vurdering af baggrundsniveauet. Begge prøver viste koncentrationer under detektionsgrænsen for chlorerede opløsningsmidler. 17 poreluftpunkter er forsøgt flyttet 1-2 gange pga. forekomst af terrænnært vand, hvorefter det i 7 tilfælde er lykkedes at få udtaget poreluftprøver. Fra punkter, hvor det ikke var muligt at udtage poreluft, er det forsøgt at udtage terrænnære vandprøve. Der er i alt udtaget 7 terrænnære vandprøver fra poreluftsonderinger. For oplysninger om de terrænnære vandprøver henvises til afsnit

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED Civilingeniør, Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. Klient FBE

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INDHOLD Kort introduktion til metoden bag GeoProbe Behovet for indsamling af data

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Marts 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Syddanmark Undersøgelse

Læs mere

OM Hovedgaden 62-64 V.

OM Hovedgaden 62-64 V. OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum Side 1 Oliebranchens Miljøpulje OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum OM sag 9600-51-037. Supplerende undersøgelser Maj 2010 (revideret december 2010 og oktober 2011) Udgivelsesdato

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

ATV gå hjem møde 27/2 2012

ATV gå hjem møde 27/2 2012 ATV gå hjem møde 27/2 2012 Præsentation af TRIAD og anvendelse af TRIAD på en frivillig undersøgelse (Rockwool) Trine Bjerre Jensen, NIRAS ATV gå hjem møde 27/2 2012 PAGE 11 TRIAD dynamisk undersøgelseskoncept

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

THW / OKJ gravsdepotet

THW / OKJ gravsdepotet Notat Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr.. 105643 Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 Emne Supplerende modelberegninger ved bane- Initialer THW / OKJ gravsdepotet Baggrund

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 15 Køge VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 15 Køge VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 5 Køge VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 5 Køge VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 364200075 Projektleder

Læs mere

AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER

AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER Henriette Kerrn-Jespersen, Civilingeniør, Region Hovedstaden Steffen Damgaard Nielsen, Biolog, Grontmij Carl Bro A/S Jesper Albinus, Hydrogeolog,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. OVERSIGT NIRAS udstyr Opsamling af prøver Analysemetoden (SOP) og kvalitetskontrol

Læs mere

Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering på Naverland 26; Opstilling af hydrogeologisk konceptuel model.

Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering på Naverland 26; Opstilling af hydrogeologisk konceptuel model. Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering på Naverland 26; Opstilling af hydrogeologisk konceptuel model. Jesper Damgaard, civilingeniør, afdelingen for Vand, Geologi og Geofysik 1 COWIs opgaver

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening:

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Brugervejledning 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration,

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere