ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN"

Transkript

1 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010

2 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli Rapport 11/ CER/CAK/MUC CER CER 01 Rapport 6/ CAK/MUC CER CER Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Sortemosevej 2 Telefon DK-3450 Allerød Fax Tilsluttet F.R.I

3 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side i 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Historik Forurening Lokaliteten TRIAD-METODEN Undersøgelsesstrategi Analysestrategi Datahåndtering AKTIVITETER Fase 1: Indledende karakterisering og screening Systematisering af eksisterende data og udarbejdelse af nyt digitalt grundkort Boringer GeoProbe-sonderinger Vandprøvetagning Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone Poreluftundersøgelse MIP-sonderinger Kerneprøver Håndboringer GeoProbe sonderinger Terrænnære vandprøver fra poreluftpunkter FLUTe linere Indmåling Opsummering af undersøgelsesaktiviteter GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI RESULTATER OG DISKUSSION Poreluft Chlorerede opløsningsmidler Kulbrinter Jord Sudan IV-tests... 44

4 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side ii 5.3 Grundvand FLUTe-linere Sammenstilling af data fra klynger Sammenstilling af feltanalyser og akkrediterede analyser Sammenfatning KONCEPTUEL MODEL OG MASSEBEREGNING Konceptuel model Masseberegning RISIKOVURDERING Chlorerede opløsningsmidler Kulbrinter EVALUERING AF TRIAD-METODEN Sammenligning med andre sager ved traditionel strategi Tid Datatæthed Økonomi Sammenfatning SAMMENFATNING OG KONKLUSION REFERENCER... 82

5 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side iii BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Situationsplaner Fotos lokaliteten Boreprofiler Aktiviteter plan Geologiske profiler Pejledata Rockworks log Poreluft data felt og akkrediteret Jord data felt og akkrediteret Grundvand data felt og akkrediteret MIP data Poreluft profil- og plansnit Jord profil- og plansnit Grundvand profil- og plansnit Linere feltanalyser og foto Sammenstilling af data fra klynger Konceptuel model Masseberegning JAGG-beregninger Aktiviteter på 3 sager til sammenligning med alm. undersøgelsesforløb Sammenhæng mellem akkrediterede og feltanalyser

6 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side iv

7 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND har på vegne af Region Hovedstaden gennemført et udviklingsprojekt, hvor et dynamisk undersøgelseskoncept, den såkaldte TRIAD-approach, er afprøvet for at få vurderet om denne metode kan være med til at effektivisere og komprimere fremtidige undersøgelser. Undersøgelsesstrategien er afprøvet på den forurenede lokalitet ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup. På ejendommen Rugvænget 1-5 har der været industrivaskeri og renseri siden 1960, hvor der blandt andet har været anvendt chlorerede opløsningsmidler og kulbrinter i deres produktion. Anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler er ophørt i 1994/1995. Som følge heraf er i der gennem de senere år udført en række undersøgelser på ejendommen. Undersøgelserne viser en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler og totalkulbrinter. Forureningen er især påvist i poreluften, hvor der er påvist forurening med PCE i koncentrationer på over mg/m 3 og med totalkulbrinter på op til mg/m 3. Endvidere er der meget lokalt påvist kraftig jordforurening med PCE og totalkulbrinter. Lokaliteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt inden for indvindingsoplandet til Taastrup Valby kildeplads. Der er i dag industrivaskeri på ejendommen. Det overordnede formål med udviklingsprojektet er at få afprøvet og vurderet det dynamiske undersøgelseskoncept, mens det generelle formål med undersøgelsen er at bevare områdets grundvandsressource. Delformål med de afgrænsende undersøgelser er, at: Karakterisere og afgrænse forureningen i umættet og mættet zone (jord, poreluft samt terrænnært og dybereliggende grundvand), om nødvendigt også på nabogrunde. Afprøve det dynamiske undersøgelseskoncept, TRIAD approch

8 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 2 Afprøve 2 nyudviklede typer FLUTe-linere til detaljeret vertikal forureningskortlægning Opstille en konceptuel model, som giver et billede af områdets geologi, hydrogeologi, forureningskilder, forureningskomponenter, spredningsveje og risici for påvirkning af mennesker og miljø. Afklare om forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen i området. Danne grundlag for udarbejdelse af afværgeprogram, skitseprojekt eller overvågningsprogram. Sikre størst mulig miljø- og sundhedsmæssig effekt af de investerede midler. 1.1 Historik ALBA A/S, som er et industrivaskeri og renseri, blev etableret på Rugvænget 1-5 i Taastrup i Før 1960 var der gartneri på ejendommen. Der er siden 1960 sket en række bygningsudvidelser på ejendommen. Dels til produktion, dels til administration. Byggeriet omfatter i dag en produktionshal med vaskemaskiner og det tidligere kemiske renseri, administrations- og personalefaciliteter i tilknyttede bygninger, en teknikfløj med kraftcentral, vandbehandlingsanlæg og renseanlæg for olieholdigt vand hhv. afkastluft samt en portnerbolig /1, 2/, se bilag 1. Vaskeriet har to typer processer. En hvor der vaskes olieholdige industriklude, hvorved der produceres olie- og kulbrinteholdigt spildevand, samt en hvor der vaskes beklædning mv., hvorved der produceres spildevand uden olie og kulbrinter. I perioden frem til 1994/95 har der desuden været anvendt perchlorethylen (PCE) i renseprocessen. Ved samtale med Jørn Jakobsen den 9. april 2010, en tidligere ansat på ALBA, er placeringen af rensemaskinerne blevet udpeget. Der har været placeret to rensemaskiner i den nordvestlige del af indsorteringen, hvortil der er pumpet ca. 2-3 tønder rensevæske om måneden, se bilag 1. Slam fra renseprocessen er skrabet ned i tønder umiddelbart syd for rensemaskinerne, hvorefter tønderne er kørt ud i mellemgangen i den vestlige del af den nuværende betongrav (tidligere var der ikke en betongrav her). Med jævne mellemrum er der kommet en slamsuger, som har tømt tønderne. Der har endvidere været placeret en rensemaskine i den vestlige del af betongraven. Der er ikke meget kendskab til denne rensemaskine.

9 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 3 Der har gennem tiden foregået forskellige aktiviteter, som kan forårsage forurening, herunder industriel tøjvask og kemisk rens, påfyldning af ren PCE, oplag af PCE-affald, oplag af industriklude med olie/opløsningsmidler, olieudskillere og renseanlæg for oprensning af olieholdigt spildevand samt diverse olietanke. 1.2 Forurening Der er som nævnt udført en række undersøgelser på lokaliteten, hvor der er konstateret en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler, primært PCE, og oliekomponenter /1, 2/. I det tidligere renserirum (beliggende i den nuværende indsortering) er der udført to poreluftmålinger, hvor der er konstateret meget kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler (PCE maks. koncentration >2.800 mg/m 3 ) og totalkulbrinter (maks. koncentration mg/m 3 ). Der er ikke udført boringer i det tidligere renserirum grundet dårlige adgangsforhold. Vest for det tidligere renserirum er der ligeledes konstateret kraftig PCE forurening i poreluften (100 mg/m 3 ) samt jordforurening (420 mg/kg 2,5 m u.t. i B7). Endvidere er der påvist indhold af totalkulbrinter i jordprøver på den vestlige del af ejendommen i koncentrationer på op til mg/kg. Der er tidligere udført 7 filtersatte boringer på ejendommen, hvoraf 1 boring er filtersat i det primære magasin (B23). De øvrige boringer er filtersat i det terrænnære og sekundære magasin. Der er i grundvandet konstateret indhold af totalkulbrinter og chlorerede opløsningsmidler. De højeste koncentrationer er målt i det øvre sekundære grundvand (i B22) og de laveste koncentrationer i det primære magasin (under kvalitetskriterierne). Kun ved én måling er der konstateret en lille overskridelse af kvalitetskriteriet for summen af chlorerede opløsningsmidler i det sekundære magasin (i B22 er der fundet 1,01 µg/l), mens 2 vandprøver fra B22 viser høje koncentrationer af totalkulbrinter ( µg totalkulbrinter pr. liter). De høje koncentrationer af primært kulbrinter målt i B22 vurderes at skyldes gennemboring af et kloakrør med forbindelse til kludepressen. Derudover er der kun set mindre overskridelser af totalkulbrinter (61 µg/l) og xylen (6,8 µg/l) i de andre boringer. Der er udført TV-inspektion af de dele af kloaksystemet, som formodes at kunne have modtaget spildevand fra det tidligere kemiske renseri. Den undersøgte kloakledning er tæt, men flere af brøndene er i dårlig stand (smuldrede). Den vestlige del er dog ikke TV-inspiceret. Generelt er eksisterende ledningsplaner for ejendommen ikke dækkende for de faktiske forhold, og ifølge virksomheden eksisterer der ikke tidssvarende planer over ledninger på ejendommen, da kommunens byggesagsarkiv har været brændt.

10 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side Lokaliteten På ejendommen er der i dag som sagt industrivaskeri og renseri, hvilket har haft betydning for planlægningen og udførelsen af undersøgelserne. Dette er yderligere forstærket af, at størstedelen af undersøgelserne er udført indendørs i produktionslokalerne, hvor der foregår sortering af vasketøj, der kører sække med vasketøj i rundt i loftet mv. Det har således været utroligt vigtigt hele tiden at koordinere med virksomheden ved placering af undersøgelsespunkter. Grundet det dynamiske undersøgelseskoncept er der løbende sket en justering af placeringen af undersøgelsespunkter, så det ikke har været muligt med flere dages varsel at sige, hvor og hvornår der skulle bores e.lign. I figur 1.1 ses fotos fra lokaliteten til illustration af de praktiske forhold på lokaliteten. Yderligere fotos findes i bilag 2.

11 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 5 Figur 1.1: Fotos fra lokaliteten i forbindelse med feltarbejdet.

12 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 6 2. TRIAD-METODEN 2.1 Undersøgelsesstrategi I forbindelse med enhver forureningssag er der en række usikkerheder ved det datagrundlag, der indsamles og som danner baggrund for beslutning om prioritering til afværge og valg af afværgeløsning. De faktorer, der har størst påvirkning på usikkerheden af datagrundlaget, er primært forbundet med den geologiske og forureningsmæssige rumlige heterogenitet, snarere end den analytiske usikkerhed. I forbindelse med forureningsundersøgelser er det således vigtigt at søge at minimere den undersøgelsesrelaterede usikkerhed. Hvis forureningsudbredelsen kortlægges så retvisende som muligt, vil beslutningen, der træffes på baggrund af undersøgelsen, bedst muligt adressere den reelle risiko. En tilgang til at forvalte usikkerheder ved beslutningstagning i forureningssager er den såkaldte TRIAD-approach. TRIAD står for en systematisk undersøgelsestilgang, der har tre bærende elementer: Systematisk planlægning med konceptuel model, dynamisk arbejdsplan og datahåndtering samt analysestrategi med real-time målemetoder, se figur 2.1. Som figuren søger at illustrere, er der en fortløbende iteration mellem de tre elementer, således at hvert element kontinuert optimeres. Figur 2.1: TRIAD inspireret dynamisk undersøgelseskoncept

13 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 7 Ideen er, at der ved systematisk planlægning udarbejdes et teknisk forsvarligt grundlag for undersøgelsesaktiviteterne, og at der i denne proces dels foretages identifikation af de centrale beslutninger, der er nødvendige, dels udarbejdes en konceptuel model for lokaliteten, som løbende opdateres og forfines i takt med at data indhentes. En systematisk planlægning er særlig vigtig for at få det fulde udbytte af real-time-dataindsamling, således at de indkomne data let kan integreres i den konceptuelle model og beslutningsgrundlaget løbende kan revideres. Det andet element i TRIAD er, at arbejdsplanen udarbejdes, så den kan justeres i takt med, at resultater indhentes, og beslutningsgrundlaget justeres. Herved kan der opnås et maksimalt udbytte af de løbende indsamlede data, idet data kontinuert kan bidrage til opdatering af den konceptuelle model. For at dette kan lykkes, er det nødvendigt løbende at håndtere eksisterende og indkomne data på en systematisk måde. Det tredje element i TRIAD fokuserer på, at der vælges dataindsamlingsmetoder, som øger den rumlige dækning af lokaliteten uden at give køb på repræsenterbarheden af prøverne eller at øge udgifterne til undersøgelsesprogrammet væsentligt. En mulighed herfor er at etablere et feltlaboratorium, hvor analysedata ved hjælp af feltinstrumenter genereres i takt med at prøverne kommer ind. Ved en hurtig prøveomsætning (time-basis) sikres, at de indkomne resultater løbende kan influere på planlægningen og fremdriften af de efterfølgende feltaktiviteter. Figur 2.2: Traditionelt vs. dynamisk undersøgelseskoncept

14 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 8 Processen ved et traditionel koncept versus et dynamisk undersøgelseskoncept er illustreret i figur 2.2. Figuren søger at illustrere, at den større datamængde, der kan genereres ved real-time-målemetoder kombineret med den øgede fleksibilitet i undersøgelserne, medfører en større sikkerhed for beslutningsgrundlaget ved anvendelse af et dynamisk undersøgelseskoncept. Anvendelsen af dynamiske arbejdsplaner og real-time-målemetoder giver mulighed for at tilpasse dataindsamling og feltaktiviteter til lokalitetsspecifikke forhold og analyseresultater, efterhånden som de mødes. Derudover opnås en væsentlig effektivisering af gennemførelsen af undersøgelsesforløbet, idet beslutning og justeringer kan afgøres, mens feltarbejdet står på. Dette står i kontrast til mere traditionelle undersøgelsesforløb, hvor en typisk analysetid på 1-2 uger uvægerligt vil afbryde feltarbejdet og nødvendiggøre adskillige på hinanden følgende delfaser, som medvirker til at forlænge undersøgelsesprocessen og gøre beslutningsprocessen mere træg Analysestrategi For at afdække det samlede risikobillede for forureningssituationen på lokaliteten er det nødvendigt at opspore, karakterisere og afgrænse kildeområderne på lokaliteten. En måde at opnå både real-time-analyseresultater i felten og en økonomisk besparelse på analyseprisen er at anvende et felt-laboratorium under undersøgelsesarbejdet. Herved kan den traditionelle undersøgelsesform effektiviseres væsentligt, og der kan i stedet anvendes en Dynamisk Undersøgelsesstrategi som beskrevet tidligere. I det følgende er felt-metoderne til måling for flygtige stoffer beskrevet. DSITMS metode til analyse af flygtige stoffer (VOC) i jord, vand og poreluft Brugen af feltanalyser til påvisning og kvantificering af flygtige organiske stoffer er efterhånden meget udbredt, og der findes i dag både kvantitative og kvalitative metoder. I forbindelse med udviklingen af TRIAD konceptet i USA er brugen af GeoProbe MIP-systemet og samtidig anvendelsen af GC/MS blevet indarbejdet som meget centrale komponenter. har derfor indgået et samarbejde med det amerikanske specialistfirma TRIAD Enviromental Solutions (TES), idet dette firma har været involveret i udviklingen af både TRIAD konceptet i USA samt afprøvning og dokumentation af GeoProbe MIP-systemet med GC/MS som detektor. TES er specialiseret i feltanalyser med en speciel type GC/MS udstyr benævnt DSITMS (Direct Sampling Ion Trap Mass Spectrometer). I det følgende beskrives metodens muligheder. EPA-Metode 8265 er i dag den foretrukne analysemetode for VOC er i felten, da den kombinerer DSITMS apparatets høje følsomhed over for specifikke

15 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 9 VOC er med en meget kort analysetid samt muligheden for analyse af prøver fra alle medier (jord, luft og vand). Analysemetoden EPA 8265 er udviklet til brug sammen med en speciel type GC/MS apparat (DSITMS), der i en arbejdsgang analyserer en prøve i løbet af blot ca. 2-3 minutter. Metoden muliggør således kvantificering af koncentrationer i alle medier for bl.a. de tidligere påviste chlorerede opløsningsmidler som PCE/TCE og TCA samt deres nedbrydningsprodukter, freon-forbindelser samt BTEX er. Detektionsgrænsen for VOC er med metoden er omkring 1-2 µg/l for vandprøver. For forurenede jordprøver kan der anvendes en ekstraktion med methanol, hvilket giver en detektionsgrænse på ca. 0,1-0,2 mg/kg. For vandprøver analyseres ved at purge prøven med helium. For poreluft luftprøver har apparatet udover muligheden for direkte injektion af en gasprøve også en termisk desorptionsenhed med tilhørende specialdesignede kulrør, der kan genbruges. I det valgte undersøgelseskoncept er samtlige poreluftprøver udtaget på kulrør, således at den laveste detektionsgrænse (på ca. 5 µg/m 3 ) opnås for alle poreluftprøver. Det unikke ved metoden er således, at det er muligt i alle medier at kvantificere indholdet af flygtige forureningskomponenter i felten, og at der kan udføres mange prøver på både jord, vand og luft inden for kort tid. Herved er det muligt løbende at vurdere undersøgelsesresultaterne, og således justere undersøgelserne ift. den aktuelle forureningssituation ved de konstaterede kilder. Det betyder således også, at det er en økonomisk fordelagtig undersøgelsesmetode. Til kontrol af feltanalyserne anbefales det, at der for hver feltanalyser gennemføres en akkrediteret analyse for de relevante stoffer og medie analyseret. Brug af GeoProbe MIP-systemet MIP-sonderingerne udføres ved, at der med Geoprobe-systemet nedpresses en probe, som opvarmer jorden omkring proben til 120 C. Hermed strippes al forurening fra jordmatricen således, at der fås et mål for det samlede indhold af forurening i jorden, porevandet og poreluften. Målingerne udføres kontinuert ned gennem jorden, og responset kan aflæses on-line. Forureningsniveauerne aflæses på tre detektorer: PID (Photoioniseringsdetektor), som måler stort set alle flygtige organiske stoffer (undtagen ethaner, som pga. enkeltbindinger ikke detekteres) FID (Flammeioniseringsdetektor), som primært måler oliekomponenter XSD (Halogenspecifik detektor), som måler halogenerede stoffer, herunder chlorerede opløsningsmidler

16 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 10 Ved MIP-sonderingerne opnås et sammenhængende profil, der giver en indikation af forureningsindholdet og variationer heri over dybden, men ikke et kvalitativt mål for forureningssammensætningen. Herudover opnås information om geologien ved samtidig måling af jordens elektriske ledningsevne. Da det med standard MIP-systemet ikke kan afgøres om et kraftigt respons skyldes f.eks. TCE, TCA eller et andet ukendt stof er det valgt at anvende DSITMS apparatet som en yderligere detektor på systemet. Herved kan sammensætningen af stoffer i bæregassen fra MIP-sonden identificeres, og der kan samtidig ud fra DSITMS responset foretages en semi-kvantitativ vurdering af hvilke stoffer, der koncentrationsmæssigt er de dominerende. DSITMS-systemet er kalibreret over for de relevante stoffer, hvorved koncentrationer i bæregassen kan kvantificeres på samme måde som for poreluft. På baggrund af sammensætningen fra DSITMS analysen og responset fra MIP-systemet i øvrigt, vil det være muligt at optimere den efterfølgende prøvetagning og analyse af jord, vand- og poreluftprøver Datahåndtering Datahåndtering spiller en central rolle i forhold til det dynamiske undersøgelseskoncept TRIAD. Det er derfor valgt at samle og præsentere alle nuværende og tidligere hydrologi-, geologi- og forureningsdata på lokaliteten i programmet RockWorks. RockWorks er et databasebaseret datahåndteringsprogram, der kan vise data i 2D profiler og 3D modeller. Programmets fordele er, at alt datamateriale bliver samlet i én integreret model. Dette betyder, at data kan sammenlignes og konsolideres, hvilket øger den overordnede forståelse for området, der er nødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af den konceptuelle model og forståelsen af forureningens udbredelse. Anvendelsen af RockWorks understøtter det dynamiske undersøgelseskoncept, der er anvendt i denne opgaveløsning. Ved løbende at indtaste data i databasen og opdatere den konceptuelle model har det været muligt hele tiden at have overblik over den eksisterende viden, og derved opnå et mere veldokumenteret grundlag til løbende at kunne foretage justeringer af undersøgelserne.

17 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side AKTIVITETER Undersøgelserne har været opdelt i 2 faser, hvor fase 1 er gennemført i januarfebruar 2010, mens undersøgelserne i fase 2 er gennemført i april måned TRIAD-konceptet er anvendt i fase 2. Undersøgelserne i de 2 faser har omfattet følgende aktiviteter: Fase 1: Indledende karakterisering og screening - Systematisere eksisterende data fra tidligere undersøgelser i RockWorks - Indmåling med GPS og udarbejde retvisende grundkort - Opstille indledende konceptuel model - Pejle eksisterende kalkboring på ejendommen samt DGU boringer i nærheden - Udtagning af vandprøver fra eksisterende boringer på lokaliteten og vandprøve fra DGU boring i området - Etablering af boringer filtersat i flere niveauer - Udførelse af GeoProbe sonderinger med niveauspecifikke vandprøver. Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone (TRIADkoncept) - Udførelse af terrænnære poreluftsonderinger (heraf nogle i 2 niveauer) - Udførelse af MIP-sonderinger - Udtagning og behandling af kerneprøver - Udførelse af GeoProbe sonderinger med niveauspecifikke vandprøver - Håndboringer - Undersøgelser for fri fase identifikation ved FLUTe linermembran teknik (med ny type membran med aktivt kul) og almindelige FLUTe linere. Aktiviteterne i de 2 faser er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit. 3.1 Fase 1: Indledende karakterisering og screening Formålet med undersøgelserne i fase 1 har været at få et større kendskab til geologien og strømningsretningen i undersøgelsesområdet, samt at få et bedre indledende indtryk af forureningsudbredelsen generelt på grunden.

18 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 12 Forureningsudbredelsen er undersøgt ved udtagning af vandprøver fra eksisterende og 4 nye boringer samt en overordnet screening efter potentielle kilder (ved GeoProbe-sonderinger). Det har således ikke været formålet at afgrænse den kendte kilde ved de tidligere rensemaskiner i fase 1, men at sikre et bedre grundlag for at kunne målrette de efterfølgende undersøgelser i fase 2 mod de konstaterede kilder, herunder sikre at fase 2 undersøgelserne rettes mod samtlige hotspots på lokaliteten Systematisering af eksisterende data og udarbejdelse af nyt digitalt grundkort har indhentet og systematiseret eksisterende data for at få et bedre overblik over forureningssituationen, geologien og hydrogeologien i området, således at forureningsfordelingen inden for hele undersøgelsesområdet kan skitseres i plan og snit. Alle eksisterende og nye data vedrørende hydrogeologi, geologi og forurening fra lokaliteten er samlet i RockWorks, og data er vist i 2D og 3D profiler. Konkret er der udarbejdet geologiske profiler og den vurderede horisontale og vertikale forureningsudbredelse er vist på snit og situationsplaner /3/. Disse snit og profiler kan ses i kapitel 4, hvor også data fra undersøgelserne i fase 2 er indarbejdet. Der er udarbejdet et nyt digitalt grundkort, hvor eksisterende boringer, bygninger, anlæg mv. fremgår. Dette har omfattet opmåling og indmåling af bygninger, boringer mv Boringer Fra den februar 2010 er der etableret 4 nye filtersatte boringer på lokaliteten (B25-B28). Boringerne er filtersat med 63 mm filtre i 2-3 niveauer afhængig af, om der har været et øvre terrænnært magasin, se tabel 3.1 og bilag 3. Placeringen af boringerne fremgår af bilag 1. Borearbejdet er udført af Geo- & Miljøboringer Aps. Boringerne er udført med henblik på at øge kendskabet til geologien, strømningsretningen samt forureningsudbredelsen på lokaliteten. I tabel 3.1 ses data for de etablerede boringer, og borejournalerne er vedlagt i bilag 3.

19 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 13 Boring B25 B26 B27 B28 Boredybde (m u.t.) Filtersætning (m u.t.) Filter (dimensioner) 13 8,5-10,5 Ø Ø ,5-9,5 Ø63 11,0-12,0 Ø63 12,6 7,8-9,3 Ø63 11,6-12,6 Ø ,0-2,5 Ø25 8,7-9,7 Ø63 12,0-13,0 Ø63 Tabel 3.1: Oversigt over boring B25 B28 på ALBA-grunden. Ved borearbejdet er der foretaget syns- og lugtvurdering samt jordartsbeskrivelse. I hver boring er der udtaget en jordprøve af materiale fra ca. hver 0,5 meter til geologisk bedømmelse, PID-måling og evt. kemisk analyse. Der er dog som minimum udtaget en jordprøve for hvert gennemboret jordlag. Prøverne er PID-målt af under borearbejdet samt i laboratorium efter temperering i ca. 24 timer. Jordprøverne til analyse er udvalgt på baggrund af laboratorie PID målingerne. Der er ført fuldtidstilsyn med borearbejdet. Der er i alt udvalgt 8 jordprøver til akkrediteret laboratorieanalyse for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt totalkulbrinter og BTEXN af MILANA. 2 boringer (B26 og B27) er afsluttet med kørefast dæksel i terræn og 2 boringer (B25 og B28) med betondæksel i terræn. Alle boringer har aflåselig filterprop. har indmålt og nivelleret de nye boringer. Resultaterne fremgår af bilag GeoProbe-sonderinger Fra den februar 2010 er der etableret 10 GeoProbe-sonderinger på lokaliteten (GB1-GB10), hvorfra der er udtaget niveauspecifikke vandprøver i 2-3 niveauer afhængig af, om det var muligt at udtage vandprøver i terrænnære og sekundære magasiner. Placeringen af sonderingerne fremgår af bilag 1, og prøvetagningsdybderne fremgår af tabel 3.2. Sonderingerne er udført for at få bedre kendskab til forureningsudbredelsen på lokaliteten, samt screene lokaliteten for eventuelle andre større hotspot end ved de tidligere rensemaskiner.

20 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side 14 Sondering Prøvetagningsniveau (m u.t) GB1 9-8 m GB m GB3 9-8 m GB m GB m GB m GB6-3 7,5-6,5 m GB6-2 8,5-7,5 GB m GB m GB7-2 10,5-9,5 m GB7-1 14,5-13,5 m GB m GB m GB m GB9-1 10,5-9,5 m GB m GB ,5-10,5 m GB m Tabel 3.2: Oversigt over GeoProbe-sondering GB1-GB10 på ALBA-grunden Vandprøvetagning har udtaget vandprøver fra eksisterende og nye boringer samt fra de 10 GeoProbe-sonderinger til bestemmelse af forureningens horisontale og vertikale udbredelse. Endvidere er der udtaget en vandprøve fra boring DGU , der ligger syd for lokaliteten. Det var ikke muligt at lokalisere boring B6 og B17 på lokaliteten, ligesom det ikke lykkedes at finde DGU og DGU , der ligger hhv. øst og nordøst for lokaliteten. Vandprøverne fra boringerne er udtaget af den 18. februar 2010 og vandprøverne fra GeoProbe sonderingerne er udtaget i forbindelse med etableringen af sonderingerne. Vandprøverne fra boringerne er analyseret for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt totalkulbrinter og BTEXN af MILANA, mens vandprøverne fra GeoProbe-sonderingerne er analyseret for chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter samt BTEXN. Boringerne er renpumpet inden udtagning af vandprøver. Ved vandprøvetagningen af boringerne er der udført feltmålinger af ilt, redoxpotentiale, temperatur, ph og ledningsevne til indledende redoxkarakterisering af grundvandet.

21 Udviklingsprojekt, Detaljerede undersøgelser ved TRIAD-metoden Side Fase 2: Afgrænsning af kildeområderne i umættet og mættet zone Formålet med fase 2 har været at opspore, afgrænse, karakterisere og kvantificere den trufne forurening ved direkte analyse af forureningsindholdet. Et andet delformål har været at afprøve det dynamiske undersøgelseskoncept. Som led i den dynamiske undersøgelsesstrategi er undersøgelserne løbende vurderet og revideret, således at undersøgelsesaktiviteterne er tilpasset resultaterne. Regionen er løbende orienteret om status for undersøgelserne ved daglige statusmails samt telefonisk ved større ændringer. Endvidere har regionen haft mulighed for følge undersøgelsesresultaterne/-udbredelsen visuelt, idet data kontinuerligt er indtastet i RockWorks, hvor udbredelsen kan ses i 2D snit og 3D profiler. Undersøgelserne i fase 2 er udført i perioden fra den 6. til den 22. april Poreluftundersøgelse Til opsporing og horisontal afgrænsning af kendte og potentielle kildeområder er der udført terrænnære poreluftsonderinger. Sonderingerne er udført i perioden fra den april På baggrund af de historiske oplysninger og resultater af tidligere undersøgelser er der i første omgang udført 50 poreluftsonderinger ved kendte og potentielle kilder, hvoraf 4 af de indendørs poreluftsonderinger er udført i 2 niveauer (ca. 1 m u.t. og lige under gulv). På baggrund af disse poreluftresultater er der udført yderligere 22 poreluftsonderinger til detaljering og afgrænsning af forureningsudbredelsen. Samlet er der således udtaget 72 poreluftprøver fra 67 målepunkter, idet der i 4 punkter er udtaget prøver i 2 niveauer for vurdering af vertikal udbredelse, og i et andet punkt er der udtaget 2 prøver. Derudover er der udtaget 9 poreluftprøver til akkrediteret analyse hos MILANA fra punkter, hvor der også er udtaget prøver til feltanalyse. Der er endvidere udtaget to prøver fra indeluften i indsortering til vurdering af baggrundsniveauet. Begge prøver viste koncentrationer under detektionsgrænsen for chlorerede opløsningsmidler. 17 poreluftpunkter er forsøgt flyttet 1-2 gange pga. forekomst af terrænnært vand, hvorefter det i 7 tilfælde er lykkedes at få udtaget poreluftprøver. Fra punkter, hvor det ikke var muligt at udtage poreluft, er det forsøgt at udtage terrænnære vandprøve. Der er i alt udtaget 7 terrænnære vandprøver fra poreluftsonderinger. For oplysninger om de terrænnære vandprøver henvises til afsnit

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Region Hovedstaden, Koncern Miljø Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse...2.2 Resultater....3 2 Fundamentsundersøgelse...5

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Miljøprojekt Nr. 518 2000 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Berit Hansen Carl Bro A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Afprøvning af In-Well Aerator

Afprøvning af In-Well Aerator Miljøprojekt Nr. 642 2001 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Afprøvning af In-Well Aerator Afprøvning af en modificeret stripningsmetode Søren Rygaard Lenschow Ribe Amt Gert

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Appendix til Afværgekatalog

Appendix til Afværgekatalog Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr. 1 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning.

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. Jordens styrke Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. De Danske jordarter (udenfor Bornholm) kan deles op i to hovedgrupper.

Læs mere

Kilder til jord- og grundvandsforurening ved trykkerier

Kilder til jord- og grundvandsforurening ved trykkerier Frederiksborg Amt Kilder til jord- og grundvandsforurening ved trykkerier Erfaringer fra historiske og tekniske undersøgelser Januar 2004 Frederiksborg Amt Kilder til jord- og grundvandsforurening ved

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S Indholdsfortegnelse Side 7 HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S FEJL I FORBINDELSE MED VALG AF AFVÆRGEMETODE SAMT 13-26 FORKERT FASTLÆGGELSE AF OPRENSNINGSOMRÅDE

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Delrapport I Ida Damgaard, DTU Miljø Julie Chambon, DTU Miljø Camilla Christiansen, DTU Miljø Gitte Lemming, DTU Miljø Mette

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere