Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2008-19"

Transkript

1 Spildevandsplan Godkendt i Forsyningsudvalget Godkendt i Byrådet Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder... 5 Klimaændringer og Vision Centralisering af spildevandsrensningen... 8 Separatkloakering Sanering og optimering Vandrammedirektiv/Miljømålslov Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Tømningsordning for bundfældningstanke Recipienterne Indledning Baggrund for revisionen af spildevandsplanen Omfang af revisionen af spildevandsplanen Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Planens opbygning Planens lovgivningsmæssige grundlag Det offentlige spildevandsanlæg Omfang af det offentlige spildevandsanlæg Visioner for det offentlige spildevandsanlæg Kloakforsyningens ansvar Administrative forhold regler og praksis Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg Inden for kloakeret område Uden for kloakeret område Private spildevandsanlæg inden for oplandsgrænsen for det offentlige spildevandsanlæg Fællesprivate spildevandsanlæg Stormatrikler Områder, hvor der gives mulighed for, at ejendommes tilslutningspligt og tilslutningsret for overfladevand ophæves Forbrugerens/grundejerens/vejejerens opgaver og pligter i forhold til egne installationer Øvrige administrative regler og praksis Afgrænsning af det offentlige kloaksystem mod det åbne land Afledning af spildevand fra kolonihaver Tilledning af vand til det offentlige kloaksystem fra områder, der ligger uden for spildevandsplanens kloakerede områder

3 4. Fælleskloakerede områder, der planlægges separatkloakeret Gennemførte separatkloakeringer efter tidligere Aalborg Kommunes Spildevandsplan Gennemførte separatkloakeringer efter tidligere Hals Kommunes Spildevandsplan Separatkloakering inden en fastlagt dato Planlagt separatkloakering i perioden Planlagt separatkloakering ved lejlighed Generelt Recipientområdet Indledning Generelt Kystområderne De ferske vande (vandløb og søer) Status Kattegats tilstand Limfjordens tilstand Vandløbenes tilstand Søernes tilstand Igangværende og planlagte tiltag Spildevandsrensning Renseanlæg mv. - status Renseanlæg mv. - plan og perspektiver Kloakering, sanering og optimering Kloakering status Kloakering plan Sanering og optimering - status Sanering og optimering - plan Planlagt saneringsindsats ( ) Planlagt saneringsindsats (2011-) Saneringsindsats generelt Optimeringsindsats generelt Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Indledning Afledningsmuligheder og administrationsgrundlag Status og plan på forbedret spildevandsrensning Oplande, hvor forbedret spildevandsrensning er gennemført Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning er meddelt ejendomme Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning er meddelt til nogle ejendomme, men afløbsforhold ikke undersøgt på alle ejendomme Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning endnu ikke er meddelt, og hvor afløbsforhold ikke er undersøgt på alle ejendomme Administrative forhold Tømningsordning for bundfældningstanke Status og plan for områder med nedsivning

4 8.5 Status for større private renseanlæg/udledninger Kølevandsudledninger Nedsivningsanlæg over 30 Person Ækvivalenter (PE) Private renseanlæg/udledninger Udsprøjtning af processpildevand på jord Okkerrenseanlæg Dambrug Filterskyllevand fra vandværker Vejafvanding Sammenfatning af miljøvurderingen Baggrund Vandmiljø Renseeffektivitet og -kapacitet Hydraulisk belastning af vandløb Forureningstilstand i vandløb Regnbetingede udledninger til Limfjorden Forureningstilstand i Halkær, Nibe og Gjøl bredninger Forureningstilstand i Aalborg Bugt Forureningstilstand i Limfjorden ved Aalborg Ressourceforbrug og affald Kemikalieforbrug Energiforbrug og biogas til energiudnyttelse Slamhåndtering og slutdisponering Sundhed mv Spredning af sygdomsfremkaldende bakterier, badevandskvalitet samt hygiejne og æstetik ved udløb Kælder- og terrænoversvømmelser Lugt og støj Fysiske rammer Lokale arealværdier Anlægsaktiviteter Sammenfatning af miljøvurdering Anbefalinger og afværgeforanstaltninger Valg mellem planforslag og 1-alternativ Udledning fra Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst Yderligere reduktion af regnbetingede udledninger Tids- og økonomiplan Tidsplan Renseanlæg Kloakker og pumpestationer Sanering og optimering Spildevandsrensning i det åbne land Økonomi Driftsudgifter Anlægsudgifter Driftsindtægter Anlægsindtægter Hidtidig udvikling i udgifter til kloakrenovering i tidligere Aalborg Kommune Reinvesteringsbehov i kloaksystemet i det nye Aalborg Kommune

5 Økonomiske konsekvenser for det nye Aalborg Kommune Bilagsbeskrivelse Bilag 1 Skemaer Samlede udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg (Skema 1) Enkeltbeliggende ejendomme tilsluttet offentlig kloak (Skema 2) Kortmateriale Oversigtskort Bydelsplaner for områder omfattet af det offentlige spildevandsanlæg Områder i det åbne land, hvor der planlægges en forbedret spildevandsrensning Bilag 2 Miljøvurdering

6 Sammenfatning og fokusområder Denne spildevandsplan for Aalborg Kommune, Spildevandsplan , erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Aalborg, Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Aalborg Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt og regionalt. Spildevandsplanen er Aalborg Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver de opgaver, der udføres i Kloakforsyningens regi, det vil sige for takstfinansierede midler. Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder. Spildevandsplanens helt centrale mål er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes i højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er Kloakforsyningens mission, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. I Spildevandsplan er der opstillet 8 fokusområder, der påkalder sig særlig opmærksomhed i forbindelse med spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune. De 8 fokusområder er: Klimaændringer og Vision 2100 Centralisering af spildevandsrensningen Separatkloakering Sanering og optimering Vandrammedirektiv/Miljømålslov Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Tømningsordning Recipienterne Klimaændringer og Vision 2100 En af de store udfordringer her og nu og i årene fremover er håndteringen af konsekvensen af klimaændringerne. Vandstanden i Limfjorden og vandløbene bliver højere, grundvandsstanden stiger, nedbørsmængderne stiger, der bliver flere ekstreme regnhændelser og vejrsituationer i det hele taget

7 Klimaændringerne vil resultere i, at det eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Det betyder, at der vil være større sandsynlighed for oversvømmede kloakker med terrænoversvømmelser og vand i kældrene. For at formindske antallet af oversvømmelser skal kloakkerne enten opdimensioneres, eller byområder skal separatkloakeres, hvorefter overfladevandet bortskaffes decentralt ved bortledning, nedsivning eller andet. Klimaændringerne betyder endvidere, at de lavest liggende arealer oftere oversvømmes, og at flere lavtliggende arealer kun kan kloakeres ved etablering af kostbare pumpeløsninger. Det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på at minimere konsekvensen af klimaændringerne i forbindelse med byudviklingen, herunder udlægning af nye boligområder til bebyggelse og ændringer i eksisterende områder samt udnyttelsen af de lavest liggende arealer. Aalborg Kommune vil i nærværende spildevandsplans planperiode igangsætte undersøgelser, der skal klarlægge nødvendigheden af tilpasningstiltag, som er rettet mod konsekvenserne af fremtidens øgede nedbørsmængder, ekstremregn og vandstandsstigninger. Her skal bl.a. også fokuseres på løsninger, der medfører, at mængden af overfladevand, der skal bortledes via kloaksystemet, nedbringes, d. v. s. etablering af mindst mulig befæstelse, etablering af permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand, m.v. på egen grund. Klimaændringerne stiller store og ændrede krav til fremtidens kloaksystemer og renseanlæg. Det kloaksystem, som vi etablerer i dag, skal stadigvæk fungere om 100 år. Derfor skal de løsninger, vi vælger, være robuste. De løsninger, som vi finder frem til i dag, skal også kunne være til gavn for de mennesker, der lever om 100 år. Det vil sige, at vi skal være på forkant med udviklingen i klimaet og en række andre samfundsvilkår, som gælder til den tid. Af såvel miljømæssige som økonomiske grunde har spildevandshåndteringen fra omkring 1970 fulgt en planlagt udvikling i retning af centralisering af spildevandsrensning og separatkloakering af byområder. For at stå bedst muligt rustet til at håndtere de fremtidige udfordringer har Kloakforsyningen kigget mere end 100 år tilbage i tiden på klima, miljø- og samfundsforhold og har tilsvarende, ved hjælp af prognoser, kigget 100 år frem i tiden. Dette arbejde har resulteret i publikationen Vision 2100 samt udviklingsplan frem til Publikationen kan ses her: I Vision 2100 er der taget udgangspunkt i DMI s middelscenarie, som vil medføre følgende klimaforhold i 2100: Temperaturstigning C Sommernedbør % Ekstremnedbør % Vinternedbør % Vinternedbør som sne % Vandstandsstigning + 0,50 m Stormaktivitet Moderat stigning (Citat fra Miljøstyrelsens pjece: Miljø-tema nr. 28, Tilpasning til fremtidens klima) - 6 -

8 I Vision 2100 og udviklingsplan 2020 er der på baggrund af det foretagne analysearbejde fremkommet nogle vigtige strategier og principper, som danner grundlag for Kloakforsyningens fortsatte arbejde med centralisering af spildevandsrensningen og separatkloakering. Omdrejningspunktet for de strategier, som skal sikre, at Vision 2100 realiseres, er således bygget op om de to kendte principper: Central håndtering af spildevand Decentral håndtering af regnvand Vision 2100 danner grundlaget for den retning, som Kloakforsyningen arbejder hen imod for at sikre miljøet, herunder vore boliger/byer, i relation til spildevand og regnvand. Kloakforsyningens Vision 2100 er: Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb - og medvirker dermed til at sikre et rent vandmiljø Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af spildevand fra utætte hovedkloakrør og sikrer dermed drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængig af klimaændringer og ydre påvirkninger - og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg Vi vælger robuste og effektive løsninger og sikrer dermed den bedst mulige samlede økonomi Vision 2100 danner endvidere grundlaget for Udviklingsplan 2020 og kommende delvisioner for at nå målene i år Kloakforsyningens Udviklingsplan 2020 indeholder konkrete og målbare mål: Rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor Den separatkloakerede andel øges fra 53 % til 56 % (*) De aflastede vandmængder reduceres med 40 % Reducere antal overløbsbygværker med 14 % Reduktion fra 9 til 2 renseanlæg (Jf. analyse af fremtidig renseanlægsstruktur. April 2007) (*): Procentsatserne gælder for tidligere Aalborg Kommune

9 Udviklingsplan 2020 er illustreret på nedenstående skitse: Læs mere om Udviklingsplan 2020 i publikationen Vision 2100 samt udviklingsplan frem til Centralisering af spildevandsrensningen Kloakforsyningen arbejder efter en overordnet strategi, hvor spildevandsrensningen centraliseres på de 2 store renseanlæg ved Aalborg, henholdsvis Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Dette medfører, at de mindre renseanlæg nedlægges. Herved opnås en robust og fremtidssikker rensestruktur, hvor spildevandet renses på de mest udbyggede og avancerede renseanlæg, og udledningen af renset spildevand kun sker til Limfjorden. De afskærende kloakledninger fra de eksisterende mindre renseanlæg dimensioneres således, at mulighederne for by- og erhvervsudvikling i disse områder bliver bedre end i dag. Store virksomheder med særlige krav til spildevandsbehandling, der ønsker at etablere sig i Aalborg Kommune, skal dog fortsat placeres i erhvervsområdet i Aalborg Øst i nærheden af Renseanlæg Øst i overensstemmelse med den overordnede planlægning for Aalborg Kommune. Central håndtering af spildevandet er et bærende princip i Vision 2100 og dermed i Kloakforsyningens spildevandshåndtering I 2007 er der udført et omfattende analysearbejde vedrørende renseanlægsstrukturen i Aalborg Kommune: Fremtidig Renseanlægsstruktur, Aalborg Kommune, april Analysearbejdet viser, at samtlige 7 mindre renseanlæg af økonomiske og miljømæssige årsager bør nedlægges, og spildevandet ledes til de 2 centrale renseanlæg ved Aalborg. Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst kan behandle de ekstra spildevandsmængder uden forøgelse af de gældende udledningstilladelser, og uden at de to renseanlæg udbygges

10 Afskæringen planlægges at ske senest 2012 for at sikre koordinering med vandplanens miljømål I 2007 er Vadum Renseanlæg nedlagt. Spildevandet ledes i stedet til rensning på Renseanlæg Øst. I perioden forventes nedlæggelse af: Kongerslev Renseanlæg (2008) Mou Renseanlæg (2009) Hals Renseanlæg og Egense Renseanlæg (2010) Nibe Renseanlæg og Halkær Renseanlæg (2011) Dokkedal Renseanlæg (2012) Herefter vil kun Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst være i drift. Når ovennævnte mindre renseanlæg er nedlagt i 2012, vil det netto medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 8 mio. kr. Samarbejdsaftalen med Rebild Kommune indebærer, at der også kan nedlægges mindre renseanlæg i Rebild Kommune, således at spildevandet afskæres til Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Dette kan ligeledes ske inden for de gældende udledningstilladelser, og uden at de to renseanlæg udbygges. I perioden fra 1994 til 2007 er der nedlagt 13 mindre renseanlæg i tidligere Aalborg Kommune, og spildevandet er afskåret til de 2 store renseanlæg i Aalborg Årstal Renseanlæg Afskåret til 1994 Nørholm Renseanlæg Vest 1994 Ajstrup Kirkeby Renseanlæg Øst 1995 Klitgård Renseanlæg Vest 1997 Ajstrup Renseanlæg Øst 1997 Hvorupgård Nord Hvorupgård Syd 1999 Vejlen Vadum Renseanlæg 2001 Håls Renseanlæg Øst 2001 Uggerhalne Renseanlæg Øst 2002 Grindsted Renseanlæg Øst 2005 Haldager Renseanlæg Øst 2005 Hvorupgård Syd Renseanlæg Øst 2006 Torpet Renseanlæg Øst 2007 Vadum Renseanlæg Øst - 9 -

11 Vandrammedirektivet og Vandmiljøplan III kan medføre behov for yderligere tiltag på renseanlæggene. Aalborg Renseanlæg Vest, luftfoto 2006 Aalborg Renseanlæg Øst, luftfoto

12 Separatkloakering Kloakforsyningen arbejder efter en overordnet strategi, der går ud på, at så meget regnvand som muligt skal fjernes fra renseanlæggene ved gradvist at separatkloakere, således at regnvandet udledes decentralt. Denne strategi blev indledt i slutningen af 1960 erne. Anvendelse af separatkloakering søges fremmet mest muligt. Ved nye byggemodninger kræves det, at der etableres separatkloakering, og ved alt øvrigt nybyggeri samt i forbindelse med større ombygninger i fælleskloakerede områder anbefales det bygherren at separatkloakere kloakken på grunden. I dag er ca. 60 % af kommunen separatkloakeret. Indsatsen skal således rettes mod de sidste ca. 40 %. Separatkloakering er et bærende princip i Vision 2100 og dermed i Kloakforsyningens spildevandshåndtering Miljøstyrelsens Miljøprojekter Nr og 1188 fra juni 2007 behandler denne problemstilling med spildevandssystemerne i Aalborg og Roskilde som cases. Beregninger i rapporterne viser for Aalborgs vedkommende, at såfremt separatkloakering gennemføres samtidigt med, at der alligevel er behov for at renovere det gamle kloaksystem, bliver merudgiften beskeden. De gennemsnitlige årlige reinvesteringsudgifter i kloaksystemet vil stige med ca. 4 mio. kr. fra ca. 148 mio. kr. til ca. 152 mio. kr. Til gengæld vil driftsudgifterne falde med ca. 27 mio. kr. pr. år, når separatkloakeringen er gennemført. Udbredelsen af separatkloakering som kloakeringsprincip vil gradvist medføre, at renseanlæggene tilføres mere koncentreret spildevand, hvorved mulighederne for at rense spildevandet forbedres, samt at recipienterne ikke belastes med urenset spildevand fra overløb fra kloaksystemet. Sammenlagt vil dette medføre, at belastningen af recipienterne med kvælstof, fosfor og organisk stof reduceres med 40 % i forhold til i dag. Sanering og optimering Over en 15-årig periode, fra 1994 til 2009, skal efterslæbet inden for kloaksaneringen indhentes, jf. aftaler i 1991 og i 1994 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kloaksanering omfatter både afskærende ledninger, detailkloakker, stikledninger, pumpestationer, bygværker og brønde. Aftalen omfatter en reduktion af ind- og udsivning. Kloakforsyningen arbejder dog på et bredere grundlag for også at forbedre hydrauliske forhold, vandkvalitet i recipienter m.m. Tidligere Aalborg Kommune har levet op til denne aftale. Da Aalborgs befolkningstal udgør ca. 3 % af Danmarks befolkning (dette nøgletal er brugt i mange andre økonomiske sammenhænge), skal investeringen i kommunen i perioden udgøre 540 mio. kr. Der er i perioden allerede investeret 750 mio. kr. altså mere end svarende til aftalen. Efter 2009 skal kloaksaneringen over en årrække bringes op på en gennemsnitlig årlig reinvesteringstakt på ca. 19 km hovedledning, inkl. stik og brønde. Dette er ca. en fordobling af den nuværende reinvesteringstakt Funktionen af det afskærende ledningssystem, overløbsbygværker, pumpestationer mv. skal optimeres, så målsætningerne for vandområderne i Regionplan 2005 bedre kan opfyldes. Udviklingsplan 2020 har som konkret mål, at antallet af overløbsbygværker skal reduceres med 14 %, mens de aflastede vandmængder skal reduceres med 40 %. Ved anvendelsen af forskellige koncepter for renovering af pumpestationer optimeres endvidere energiforbruget, ligesom driftsvenligheden fremmes Nordjyllands Amt godkendte i 2005 Forsyningsvirksomhedernes fremsendte handlingsplan for begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger. Handlingsplanen er, med undtagelse af 3 endnu ikke udførte tiltag,

13 realiseret ved udgangen af I perioden er der hermed foretaget bygningsmæssige forbedringer af overløbsbygværker og udbedringer af private fejlkoblinger i kloaksystemet ved regnbetingede udledninger. De resterende 3 tiltag er planlagt udført i Samarbejdet med recipientmyndigheden om bl.a. overløbsbygværkernes funktion set i forhold til vandløbenes kvalitet, æstetik, hygiejne osv. fortsætter i årene fremover Kloaksystemet skal optimeres af miljømæssige og økonomiske grunde. Ledningerne skal have en simpel struktur, og antallet af overløbsbygværker og bassiner til opspædt spildevand skal begrænses til et minimum Det opsøgende arbejde med lokalisering af uvedkommende vand prioriteres højt, og ledningsstrækninger med stor indsivning/udsivning vil blive udskiftet eller strømpeforet. Indsivning af grundvand øger miljøbelastningen af recipienterne ved at optage noget af den kapacitet, der ellers udnyttes til at føre spildevandet til renseanlæggene frem for til aflastning via overløbsbygværker under større regnskyl. Endvidere medfører indsivningen, at renseanlæggene udleder større stofmængder til recipienterne, end det ellers ville have været tilfældet. Den stigende grundvandsstand medfører stigende mængder af uvedkommende vand. Ved udsivning fra kloakker gennem områder med vigtige grundvandsinteresser er der risiko for forurening af vores fremtidige drikkevand Områder med mange opstuvninger af kloakvand til terræn og i kældre vil blive prioriteret højt i fornyelsen af afløbssystemet Tætte kloakker begrænser rotters mulighed for at finde føde og bygge rede. Rotteangreb på kloakker kan medføre en underminering af vejarealer mv. Vandrammedirektiv/Miljømålslov EU s vandrammedirektivs bestemmelser er overført til dansk lovgivning med miljømålsloven fra Mål Vandrammedirektivets overordnede mål er, at al vand skal have god tilstand i år Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Det helt centrale instrument til at nå miljømålene er vandplanerne Vandplanerne skal udarbejdes af staten som vanddistriktsmyndighed. Miljøministeriets Miljøcenter Aalborg har ansvaret for udarbejdelse af en vandplan for det område, som Aalborg Kommune er en del af. Vandplanerne skal foreligge endeligt vedtaget den 22. december 2009, og de skal omfatte en periode på 6 år

14 Vandplanlægningen består af følgende elementer: 1. Udarbejdelse af basisanalyse (udført i 2004) 2. Udpegning af særlige beskyttelsesområder (udført i Regionplan 2005 ) 3. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for høringsprocessen (udført i 2007) 4. Idéfasen. Indkaldelse af forslag og ideer fra andre myndigheder, organisationer og private med 6 måneders høringsfrist (udført i perioden ) 5. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses. Oversigten sendes i offentlig høring i 6 måneder (udført i perioden ) 6. Udarbejdelse af udkast til vandplan med tilhørende indsatsprogram og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 måneder, senest fra til Udarbejdelse og vedtagelse af de endelige vandplaner med indsatsprogrammer senest Efter vedtagelsen af vandplanen udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammerne inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Vandplanen skal bl.a. indeholde: En sammenfatning af basisanalysen Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder En udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser Kort over oprettede overvågningsnet Kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder Miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder Et indsatsprogram for, hvordan målene skal nås En redegørelse for, hvordan offentligheden har været inddraget i arbejdet, og hvilke resultater dette har givet, herunder ændringer i planen Indsatsprogrammet er en integreret del af vandplanen. Programmet skal indeholde de foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå miljømålene. I den forbindelse skal det bl.a. også oplyses, på hvilket grundlag prioriteringen af målene er foretaget

15 Indsatsprogrammet skal herudover indeholde retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser med betydning for beskyttelsen af vand, der kan meddeles. Målet hermed er at beskytte, forbedre og restaurere alle vandforekomster, samt at beskytte og forbedre de såkaldte kunstige og stærkt modificerede overfladevandsområder. Indsatsprogrammet skal endelig indeholde en økonomisk analyse med henblik på at vurdere den mest omkostningseffektive kombination af foranstaltninger. Den første vandplan skal foreligge i endelig form senest den 22. december Sideløbende med vandplanarbejdet skal der også udarbejdes naturplaner. Vand- og naturplanlægningen skal koordineres i størst mulig omfang. Planerne vil indeholde bindende mål for vand- og naturkvaliteten og sætte rammerne for kommunens fremtidige indsats. Aalborg Kommune skal, når vandplanen foreligger, udarbejde en handlingsplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Et forslag til handlingsplan for Aalborg Kommune skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Byrådet skal vedtage handlingsplanen endeligt senest 1 år efter vandplanens offentliggørelse, dvs. senest 22. december Denne frist kan dog forlænges i op til 3 måneder, hvis der, efter forslaget har været i offentlig høring, foretages så omfattende ændringer af planen, at der reelt foreligger et nyt forslag til handlingsplan, og en ny høringsrunde derfor skal gennemføres. Udarbejdelsen af kommunens handlingsplan, der skal sikre, at de fastsatte mål for kommunens vandområder nås, skal ske i et samarbejde mellem de relevante kommunale myndigheder på miljø-, natur- og planområdet. For Kloakforsyningens vedkommende må det påregnes, at vandplanens indsatsprogrammer kommer til at indeholde elementer, som har direkte indflydelse på Kloakforsyningens virke, herunder bl.a. regulering af udledning af forurenende stoffer og vandmængder fra kommunale renseanlæg og regnbetingede udløb. I forbindelse med den næste generelle revision af spildevandsplanen, der er planlagt til , vil disse forhold blive indarbejdet i planen

16 Samlet tidsplan for arbejdet med vandplanerne Opgaver Tid Høringsfrister Basisanalyser Senest Arbejdsprogram og tidsplan for processen med udarbejdelse af vandplanerne Offentliggøres senest måneder Idéfasen indledes Materiale offentliggøres senest måneder Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Offentliggøres senest måneder Forslag til vandplaner Offentliggøres senest måneder Endelige vandplaner offentliggøres Senest Forslag til kommunale handlingsplaner Offentliggøres senest uger Endelige kommunale handlingsplaner Offentliggøres senest (+ evt. 3 måneder) Iværksættelse af foranstaltninger i indsatsprogrammerne Senest Opfyldelse af miljømål Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2 x 6 år fristforlængelse Forbedret spildevandsrensning i det åbne land I Aalborg Kommune er der, jf. Regionplan 2005 (der er ophøjet til landsplandirektiv), i alt udpeget 31 områder i det åbne land, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning. I de 31 områder er der i alt ca ejendomme. Ca. 390 af disse ejendomme har udledning til vandløb og skal derfor opfylde kravet om forbedret spildevandsrensning. Spildevandet fra ejendommene i 30 af de 31 udpegede områder skal som minimum renses svarende til renseklasse O. Ved renseklasse O sikres en reduktion af organisk stof med 90 %. I et område (Skørbæk i tidligere Nibe Kommune) skal spildevandet fra ejendommene som minimum renses til renseklasse OP. Ved renseklasse OP sikres en reduktion af både organisk stof og fosfor med 90 %. Den forbedrede spildevandsrensning skal ske i henhold til Miljøministerens udmelding af 6. maj 2002 om at få mest miljø for pengene. Det vil sige, at der som udgangspunkt skal anvendes billige decentrale løsninger, som f.eks. nedsivning

17 Tidsplanen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i nærværende spildevandsplan ændret i forhold til tidsplanerne i de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Aalborg, Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Det videre arbejde med gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i Aalborg Kommune er planlagt udført efter følgende tidsplan: Tidsplan Undersøgelser og registrering af ejendommes afløbsforhold Varsling af krav samt påbud til berørte ejendomme Frist til opfyldelse af påbud Ifølge tidsplanen skal den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land således være etableret inden udgangen af Herved sikres, at rensningen er etableret så betids, at der er god overensstemmelse med vandrammedirektivets overordnede mål om, at al vand skal have god tilstand i år Tømningsordning for bundfældningstanke En af de væsentligste forudsætninger for, at renseanlæggene på de enkelte ejendomme uden for kloakerede områder fungerer tilfredsstillende er, at der sker en regelmæssig tømning af bundfældningsstanken. Som et led i den generelle indsats med at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land og dermed beskytte vandløb og grundvand mod spildevandsforurening blev der i 2004 i den tidligere Aalborg Kommune besluttet at indføre en obligatorisk tømningsordning for slam fra bundfældningstanke på alle ejendomme uden for kloakerede områder. Tømningsordningen omfatter fra og med 2007 årlig tømning for ca ejendomme med privat afledning af spildevand til nedsivningsanlæg eller vandløb. Heraf er ca. 700 ejendomme beliggende i tidligere Sejlflod Kommune, hvor der siden 1985 har været tømningsordning for især sommerhuse. Med vedtagelsen af nærværende spildevandsplan er det besluttet, at tømningsordningen skal udvides til hele Aalborg Kommune og dermed omfatte årlig tømning af bundfældningstanke på i alt ca ejendomme, heraf udgør sommerhuse ca ejendomme. Ejendommene inddrages i ordningen etapevis - Etaperne fastlægges således, idet etape 1 og 2 er realiseret: Etape 1 (2006) Etape 2 (2007) Etape 3 (2008) Etape 4 (2009) Etape 5 (2010) Ca. 700 bundfældningstanke (del af tidligere Aalborg Kommune) Ca bundfældningstanke (rest af tidligere Aalborg Kommune og del af tidligere Sejlflod Kommune) Ca bundfældningstanke (rest af tidligere Sejlflod Kommune og hele tidligere Nibe Kommune) Ca bundfældningstanke (del af tidligere Hals Kommune omfattende alle sommerhuse) Ca. 900 bundfældningstanke (rest af tidligere Hals Kommune)

18 Indførelse af obligatorisk tømningsordning for slam fra bundfældningstanke på alle ejendomme uden for kloakerede områder i Aalborg Kommune vurderes at være et nødvendigt middel i bestræbelserne på at opnå målopfyldelse i vandløbene i Recipienterne Aalborg Kommune er afstrømningsmæssigt opdelt i 3 områder, jf. nedenstående kort, Et stort område omkring Limfjorden, der har afstrømning til Limfjorden Et mindre område nord for Limfjorden, der har afstrømning til Kattegat Et mindre område syd for Limfjorden, der har afstrømning til Kattegat. Kommunens kyststrækning strækker sig fra Kattegatområdet til lavvandsområderne Nibe, Gjøl og Halkær bredninger videre til kysten ud for Nørre Kær. Den samlede kyststrækning er på over 160 km. Der er ca. 830 km målsatte vandløb og 8 målsatte søer i kommunen. Ud over disse er der mindst lige så mange kilometer ikke særskilt målsatte vandløb og over søer, der ikke er særskilt målsatte. For de fleste vandområder gælder det, at den målsætning, der er fastsat i den gældende regionplan (Regionplan 2005, der er ophøjet til landsplandirektiv), ikke er opfyldt. I fjord- og havområderne er næringssaltbelastningen (fosfor og kvælstof) afgørende for tilstanden. For meget næring giver kraftig algevækst, der skygger for ålegræs og anden bundvegetation. Denne vegetation er vigtige levesteder for smådyr og fisk. Endvidere udgør algerne senere en risiko, når de dør og falder ned på bunden. Her nedbry

19 des de under forbrug af ilten i vandet. Iltforbruget kan blive så stort, at der opstår iltsvind på bunden, og de bundlevende dyr kan dø. Bliver iltsvindet længerevarende, kan der også udvikles svovlbrinte, der er meget giftigt, og som ikke kun påvirker bundforholdene. Aalborg bugt er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde, og målsætningen for vandområdet er derfor skærpet. I Regionplan 2005 er miljøtilstanden i det sydlige Kattegat vurderet til ikke at leve op til målsætningen. Bundfaunaen er her langt fra i en stabil balance blandt andet pga. periodevis dårlige iltforhold ved bunden. Målinger viser dog generelt forbedringer i miljøtilstanden i Kattegat. Næringssaltkoncentrationerne er faldende, sigtdybden stigende og bundfaunaen vurderes i Aalborg Bugt til at være inde i en svag positiv udvikling. I Regionplan 2005 angives det, at miljøtilstanden i Limfjorden er kritisk som følge af for stor næringssaltbelastning. I pjecen Limfjordens miljøtilstand før, nu og i fremtiden udgivet i december 2006 af de fire Limfjords amter, angives den samlede årlige tilførsel i perioden at være tons N/år. I samme pjece vurderes det, at den samlede tilførsel skal reduceres til tons om året, hvis regionplanernes mål skal opnås. Der er i denne vurdering ikke taget hensyn til klimaændringer, der vil medføre forøget udvaskning og mindre opløst ilt i vandet. I ovennævnte pjece er den samlede fosfortilførsel til Limfjorden i 2004 opgjort til ca. 370 tons. Målet er en reduktion til tons/år. I regionplanen vurderes Vandmiljøplan III s reduktionsmål ikke at være tilstrækkelige, hvis det varmere klima skal tages i betragtning. Størstedelen af belastningen stammer fra landbrugserhvervet. De enkelte kilders bidrag fremgår af nedenstående figur fra pjecen Limfjordens miljøtilstand før, nu og i fremtiden, december Samlet set er udviklingen i fjordens tilstand positiv, men forbedringerne går langsomt, og fjorden er meget følsom overfor klimatiske variationer. Halkær Bredning er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde og har skærpet målsætning. Bredningen er lavvandet med ringe vandskifte, og næringssaltkoncentrationerne er betydelig højere end i den øvrige del af Limfjorden. Overvågningen gennem årene har vist, at iltsvind med få års mellemrum dræber en betydelig del af bunddyrene. Målsætningen er ikke overholdt

20 Nibe og Gjøl Bredninger samt området nord og vest for Egholm er ligeledes udpeget til internationale beskyttelsesområder med skærpede målsætninger. De høje næringssaltkoncentrationer medfører stor algevækst og ringe sigtedybde. Målsætningen er ikke overholdt. Langerak er udlagt med basismålsætning. Undersøgelser indikerer, at bundfaunaen er fattig på dybt vand (i sejlrenden). Der er aldrig registreret iltsvind i Langerak. Overvågningen har derimod vist høje koncentrationer af det miljøfarlige stof TriButylTin, TBT. Stoffet stammer hovedsageligt fra antibegroningsmidler fra handelsskibe. De fundne koncentrationer samt den massive udbredelse af hormonforstyrrelser hos snegle gør, at målsætningen ikke er overholdt. I vandløb er iltkoncentrationen betydende for tilstanden. Her er det først og fremmest udledning af let nedbrydelige organiske stoffer, der er kritisk. Næringssalte betyder ikke så meget, fordi algevæksten ikke er stor i vandløb. Der har været en markant fremgang i kvaliteten i vandløbene, men der er dog kun ca. halvdelen af vandløbene, der opfylder målsætningen. Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes de fire nedenstående forhold, fordelt med ca. 25 % til hver: Regnvandsbetingede udledninger fra offentligt kloakerede områder Udledning af spildevand fra spredt bebyggelse (det åbne land) Øvrige forhold, som vandløbsvedligeholdelse, udledninger fra virksomheder og/eller landbrug eller forurening fra opstrømsliggende kilder Ukendte forhold Søer er, som for fjorde - og havområder, følsomme overfor høje næringssaltkoncentrationer, men også overfor udledninger af organisk stof. Kun 3 af de 8 målsatte søer opfylder målsætningen. Årsagerne til den dårlige tilstand er forskellig fra sø til sø og er desværre dårligt undersøgt, men der er typisk tale om nuværende eller tidligere udledninger af spildevand og tilstrømning af næringsstoffer fra dyrkede arealer. Afstrømning af gødning under regn fra marker, specielt på skrånende terræn, giver også anledning til forureninger. Aalborg Kommune arbejder med og har planlagt flere forskellige indsatser på spildevandsområdet, der skal medføre en forbedring af tilstanden i vandområderne: Begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger fra kloaksystemet På baggrund af resultatet af Nordjyllands Amts tilsyn med recipienternes tilstand og påvirkninger fra kloaksystemets regnbetingede udledninger, som blev afrapporteret til kommunerne i perioden , har Kloakforsyningen i 2005 udarbejdet en handlingsplan for begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger til recipienterne. Handlingsplanen er, med undtagelse af 3 endnu ikke udførte tiltag, realiseret ved udgangen af I perioden er der foretaget bygningsmæssige forbedringer af overløbsbygværker og udbedringer af fejlkoblinger i kloaksystemet ved regnbetingede udledninger. De resterende 3 tiltag er planlagt udført i Endvidere samarbejder Kloakforsyningen og recipientmyndigheden om bl.a. overløbsbygværkernes funktion set i forhold til vandløbenes kvalitet, æstetik, hygiejne osv. Dette samarbejde fortsætter fremover. Kloakforsyningens Udviklingsplan 2020 har som konkret mål, at antallet af overløbsbygværker skal reduceres med 14 %, mens de aflastede vandmængder skal reduceres med 40 %. Kloakforsyningen vil fortsat arbejde på at optimere funktionen af det afskærende ledningssystem, overløbsbygværker, pumpestationer mv., så målsætningerne for vandområderne bedre kan opfyldes

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere