Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2008-19"

Transkript

1 Spildevandsplan Godkendt i Forsyningsudvalget Godkendt i Byrådet Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder... 5 Klimaændringer og Vision Centralisering af spildevandsrensningen... 8 Separatkloakering Sanering og optimering Vandrammedirektiv/Miljømålslov Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Tømningsordning for bundfældningstanke Recipienterne Indledning Baggrund for revisionen af spildevandsplanen Omfang af revisionen af spildevandsplanen Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Planens opbygning Planens lovgivningsmæssige grundlag Det offentlige spildevandsanlæg Omfang af det offentlige spildevandsanlæg Visioner for det offentlige spildevandsanlæg Kloakforsyningens ansvar Administrative forhold regler og praksis Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper Tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg Inden for kloakeret område Uden for kloakeret område Private spildevandsanlæg inden for oplandsgrænsen for det offentlige spildevandsanlæg Fællesprivate spildevandsanlæg Stormatrikler Områder, hvor der gives mulighed for, at ejendommes tilslutningspligt og tilslutningsret for overfladevand ophæves Forbrugerens/grundejerens/vejejerens opgaver og pligter i forhold til egne installationer Øvrige administrative regler og praksis Afgrænsning af det offentlige kloaksystem mod det åbne land Afledning af spildevand fra kolonihaver Tilledning af vand til det offentlige kloaksystem fra områder, der ligger uden for spildevandsplanens kloakerede områder

3 4. Fælleskloakerede områder, der planlægges separatkloakeret Gennemførte separatkloakeringer efter tidligere Aalborg Kommunes Spildevandsplan Gennemførte separatkloakeringer efter tidligere Hals Kommunes Spildevandsplan Separatkloakering inden en fastlagt dato Planlagt separatkloakering i perioden Planlagt separatkloakering ved lejlighed Generelt Recipientområdet Indledning Generelt Kystområderne De ferske vande (vandløb og søer) Status Kattegats tilstand Limfjordens tilstand Vandløbenes tilstand Søernes tilstand Igangværende og planlagte tiltag Spildevandsrensning Renseanlæg mv. - status Renseanlæg mv. - plan og perspektiver Kloakering, sanering og optimering Kloakering status Kloakering plan Sanering og optimering - status Sanering og optimering - plan Planlagt saneringsindsats ( ) Planlagt saneringsindsats (2011-) Saneringsindsats generelt Optimeringsindsats generelt Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Indledning Afledningsmuligheder og administrationsgrundlag Status og plan på forbedret spildevandsrensning Oplande, hvor forbedret spildevandsrensning er gennemført Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning er meddelt ejendomme Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning er meddelt til nogle ejendomme, men afløbsforhold ikke undersøgt på alle ejendomme Oplande, hvor krav om forbedret spildevandsrensning endnu ikke er meddelt, og hvor afløbsforhold ikke er undersøgt på alle ejendomme Administrative forhold Tømningsordning for bundfældningstanke Status og plan for områder med nedsivning

4 8.5 Status for større private renseanlæg/udledninger Kølevandsudledninger Nedsivningsanlæg over 30 Person Ækvivalenter (PE) Private renseanlæg/udledninger Udsprøjtning af processpildevand på jord Okkerrenseanlæg Dambrug Filterskyllevand fra vandværker Vejafvanding Sammenfatning af miljøvurderingen Baggrund Vandmiljø Renseeffektivitet og -kapacitet Hydraulisk belastning af vandløb Forureningstilstand i vandløb Regnbetingede udledninger til Limfjorden Forureningstilstand i Halkær, Nibe og Gjøl bredninger Forureningstilstand i Aalborg Bugt Forureningstilstand i Limfjorden ved Aalborg Ressourceforbrug og affald Kemikalieforbrug Energiforbrug og biogas til energiudnyttelse Slamhåndtering og slutdisponering Sundhed mv Spredning af sygdomsfremkaldende bakterier, badevandskvalitet samt hygiejne og æstetik ved udløb Kælder- og terrænoversvømmelser Lugt og støj Fysiske rammer Lokale arealværdier Anlægsaktiviteter Sammenfatning af miljøvurdering Anbefalinger og afværgeforanstaltninger Valg mellem planforslag og 1-alternativ Udledning fra Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst Yderligere reduktion af regnbetingede udledninger Tids- og økonomiplan Tidsplan Renseanlæg Kloakker og pumpestationer Sanering og optimering Spildevandsrensning i det åbne land Økonomi Driftsudgifter Anlægsudgifter Driftsindtægter Anlægsindtægter Hidtidig udvikling i udgifter til kloakrenovering i tidligere Aalborg Kommune Reinvesteringsbehov i kloaksystemet i det nye Aalborg Kommune

5 Økonomiske konsekvenser for det nye Aalborg Kommune Bilagsbeskrivelse Bilag 1 Skemaer Samlede udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg (Skema 1) Enkeltbeliggende ejendomme tilsluttet offentlig kloak (Skema 2) Kortmateriale Oversigtskort Bydelsplaner for områder omfattet af det offentlige spildevandsanlæg Områder i det åbne land, hvor der planlægges en forbedret spildevandsrensning Bilag 2 Miljøvurdering

6 Sammenfatning og fokusområder Denne spildevandsplan for Aalborg Kommune, Spildevandsplan , erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Aalborg, Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Aalborg Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt og regionalt. Spildevandsplanen er Aalborg Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver de opgaver, der udføres i Kloakforsyningens regi, det vil sige for takstfinansierede midler. Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder. Spildevandsplanens helt centrale mål er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes i højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er Kloakforsyningens mission, at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom. I Spildevandsplan er der opstillet 8 fokusområder, der påkalder sig særlig opmærksomhed i forbindelse med spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune. De 8 fokusområder er: Klimaændringer og Vision 2100 Centralisering af spildevandsrensningen Separatkloakering Sanering og optimering Vandrammedirektiv/Miljømålslov Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Tømningsordning Recipienterne Klimaændringer og Vision 2100 En af de store udfordringer her og nu og i årene fremover er håndteringen af konsekvensen af klimaændringerne. Vandstanden i Limfjorden og vandløbene bliver højere, grundvandsstanden stiger, nedbørsmængderne stiger, der bliver flere ekstreme regnhændelser og vejrsituationer i det hele taget

7 Klimaændringerne vil resultere i, at det eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Det betyder, at der vil være større sandsynlighed for oversvømmede kloakker med terrænoversvømmelser og vand i kældrene. For at formindske antallet af oversvømmelser skal kloakkerne enten opdimensioneres, eller byområder skal separatkloakeres, hvorefter overfladevandet bortskaffes decentralt ved bortledning, nedsivning eller andet. Klimaændringerne betyder endvidere, at de lavest liggende arealer oftere oversvømmes, og at flere lavtliggende arealer kun kan kloakeres ved etablering af kostbare pumpeløsninger. Det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på at minimere konsekvensen af klimaændringerne i forbindelse med byudviklingen, herunder udlægning af nye boligområder til bebyggelse og ændringer i eksisterende områder samt udnyttelsen af de lavest liggende arealer. Aalborg Kommune vil i nærværende spildevandsplans planperiode igangsætte undersøgelser, der skal klarlægge nødvendigheden af tilpasningstiltag, som er rettet mod konsekvenserne af fremtidens øgede nedbørsmængder, ekstremregn og vandstandsstigninger. Her skal bl.a. også fokuseres på løsninger, der medfører, at mængden af overfladevand, der skal bortledes via kloaksystemet, nedbringes, d. v. s. etablering af mindst mulig befæstelse, etablering af permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand, m.v. på egen grund. Klimaændringerne stiller store og ændrede krav til fremtidens kloaksystemer og renseanlæg. Det kloaksystem, som vi etablerer i dag, skal stadigvæk fungere om 100 år. Derfor skal de løsninger, vi vælger, være robuste. De løsninger, som vi finder frem til i dag, skal også kunne være til gavn for de mennesker, der lever om 100 år. Det vil sige, at vi skal være på forkant med udviklingen i klimaet og en række andre samfundsvilkår, som gælder til den tid. Af såvel miljømæssige som økonomiske grunde har spildevandshåndteringen fra omkring 1970 fulgt en planlagt udvikling i retning af centralisering af spildevandsrensning og separatkloakering af byområder. For at stå bedst muligt rustet til at håndtere de fremtidige udfordringer har Kloakforsyningen kigget mere end 100 år tilbage i tiden på klima, miljø- og samfundsforhold og har tilsvarende, ved hjælp af prognoser, kigget 100 år frem i tiden. Dette arbejde har resulteret i publikationen Vision 2100 samt udviklingsplan frem til Publikationen kan ses her: I Vision 2100 er der taget udgangspunkt i DMI s middelscenarie, som vil medføre følgende klimaforhold i 2100: Temperaturstigning C Sommernedbør % Ekstremnedbør % Vinternedbør % Vinternedbør som sne % Vandstandsstigning + 0,50 m Stormaktivitet Moderat stigning (Citat fra Miljøstyrelsens pjece: Miljø-tema nr. 28, Tilpasning til fremtidens klima) - 6 -

8 I Vision 2100 og udviklingsplan 2020 er der på baggrund af det foretagne analysearbejde fremkommet nogle vigtige strategier og principper, som danner grundlag for Kloakforsyningens fortsatte arbejde med centralisering af spildevandsrensningen og separatkloakering. Omdrejningspunktet for de strategier, som skal sikre, at Vision 2100 realiseres, er således bygget op om de to kendte principper: Central håndtering af spildevand Decentral håndtering af regnvand Vision 2100 danner grundlaget for den retning, som Kloakforsyningen arbejder hen imod for at sikre miljøet, herunder vore boliger/byer, i relation til spildevand og regnvand. Kloakforsyningens Vision 2100 er: Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb - og medvirker dermed til at sikre et rent vandmiljø Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af spildevand fra utætte hovedkloakrør og sikrer dermed drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængig af klimaændringer og ydre påvirkninger - og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg Vi vælger robuste og effektive løsninger og sikrer dermed den bedst mulige samlede økonomi Vision 2100 danner endvidere grundlaget for Udviklingsplan 2020 og kommende delvisioner for at nå målene i år Kloakforsyningens Udviklingsplan 2020 indeholder konkrete og målbare mål: Rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor Den separatkloakerede andel øges fra 53 % til 56 % (*) De aflastede vandmængder reduceres med 40 % Reducere antal overløbsbygværker med 14 % Reduktion fra 9 til 2 renseanlæg (Jf. analyse af fremtidig renseanlægsstruktur. April 2007) (*): Procentsatserne gælder for tidligere Aalborg Kommune

9 Udviklingsplan 2020 er illustreret på nedenstående skitse: Læs mere om Udviklingsplan 2020 i publikationen Vision 2100 samt udviklingsplan frem til Centralisering af spildevandsrensningen Kloakforsyningen arbejder efter en overordnet strategi, hvor spildevandsrensningen centraliseres på de 2 store renseanlæg ved Aalborg, henholdsvis Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Dette medfører, at de mindre renseanlæg nedlægges. Herved opnås en robust og fremtidssikker rensestruktur, hvor spildevandet renses på de mest udbyggede og avancerede renseanlæg, og udledningen af renset spildevand kun sker til Limfjorden. De afskærende kloakledninger fra de eksisterende mindre renseanlæg dimensioneres således, at mulighederne for by- og erhvervsudvikling i disse områder bliver bedre end i dag. Store virksomheder med særlige krav til spildevandsbehandling, der ønsker at etablere sig i Aalborg Kommune, skal dog fortsat placeres i erhvervsområdet i Aalborg Øst i nærheden af Renseanlæg Øst i overensstemmelse med den overordnede planlægning for Aalborg Kommune. Central håndtering af spildevandet er et bærende princip i Vision 2100 og dermed i Kloakforsyningens spildevandshåndtering I 2007 er der udført et omfattende analysearbejde vedrørende renseanlægsstrukturen i Aalborg Kommune: Fremtidig Renseanlægsstruktur, Aalborg Kommune, april Analysearbejdet viser, at samtlige 7 mindre renseanlæg af økonomiske og miljømæssige årsager bør nedlægges, og spildevandet ledes til de 2 centrale renseanlæg ved Aalborg. Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst kan behandle de ekstra spildevandsmængder uden forøgelse af de gældende udledningstilladelser, og uden at de to renseanlæg udbygges

10 Afskæringen planlægges at ske senest 2012 for at sikre koordinering med vandplanens miljømål I 2007 er Vadum Renseanlæg nedlagt. Spildevandet ledes i stedet til rensning på Renseanlæg Øst. I perioden forventes nedlæggelse af: Kongerslev Renseanlæg (2008) Mou Renseanlæg (2009) Hals Renseanlæg og Egense Renseanlæg (2010) Nibe Renseanlæg og Halkær Renseanlæg (2011) Dokkedal Renseanlæg (2012) Herefter vil kun Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst være i drift. Når ovennævnte mindre renseanlæg er nedlagt i 2012, vil det netto medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 8 mio. kr. Samarbejdsaftalen med Rebild Kommune indebærer, at der også kan nedlægges mindre renseanlæg i Rebild Kommune, således at spildevandet afskæres til Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Dette kan ligeledes ske inden for de gældende udledningstilladelser, og uden at de to renseanlæg udbygges. I perioden fra 1994 til 2007 er der nedlagt 13 mindre renseanlæg i tidligere Aalborg Kommune, og spildevandet er afskåret til de 2 store renseanlæg i Aalborg Årstal Renseanlæg Afskåret til 1994 Nørholm Renseanlæg Vest 1994 Ajstrup Kirkeby Renseanlæg Øst 1995 Klitgård Renseanlæg Vest 1997 Ajstrup Renseanlæg Øst 1997 Hvorupgård Nord Hvorupgård Syd 1999 Vejlen Vadum Renseanlæg 2001 Håls Renseanlæg Øst 2001 Uggerhalne Renseanlæg Øst 2002 Grindsted Renseanlæg Øst 2005 Haldager Renseanlæg Øst 2005 Hvorupgård Syd Renseanlæg Øst 2006 Torpet Renseanlæg Øst 2007 Vadum Renseanlæg Øst - 9 -

11 Vandrammedirektivet og Vandmiljøplan III kan medføre behov for yderligere tiltag på renseanlæggene. Aalborg Renseanlæg Vest, luftfoto 2006 Aalborg Renseanlæg Øst, luftfoto

12 Separatkloakering Kloakforsyningen arbejder efter en overordnet strategi, der går ud på, at så meget regnvand som muligt skal fjernes fra renseanlæggene ved gradvist at separatkloakere, således at regnvandet udledes decentralt. Denne strategi blev indledt i slutningen af 1960 erne. Anvendelse af separatkloakering søges fremmet mest muligt. Ved nye byggemodninger kræves det, at der etableres separatkloakering, og ved alt øvrigt nybyggeri samt i forbindelse med større ombygninger i fælleskloakerede områder anbefales det bygherren at separatkloakere kloakken på grunden. I dag er ca. 60 % af kommunen separatkloakeret. Indsatsen skal således rettes mod de sidste ca. 40 %. Separatkloakering er et bærende princip i Vision 2100 og dermed i Kloakforsyningens spildevandshåndtering Miljøstyrelsens Miljøprojekter Nr og 1188 fra juni 2007 behandler denne problemstilling med spildevandssystemerne i Aalborg og Roskilde som cases. Beregninger i rapporterne viser for Aalborgs vedkommende, at såfremt separatkloakering gennemføres samtidigt med, at der alligevel er behov for at renovere det gamle kloaksystem, bliver merudgiften beskeden. De gennemsnitlige årlige reinvesteringsudgifter i kloaksystemet vil stige med ca. 4 mio. kr. fra ca. 148 mio. kr. til ca. 152 mio. kr. Til gengæld vil driftsudgifterne falde med ca. 27 mio. kr. pr. år, når separatkloakeringen er gennemført. Udbredelsen af separatkloakering som kloakeringsprincip vil gradvist medføre, at renseanlæggene tilføres mere koncentreret spildevand, hvorved mulighederne for at rense spildevandet forbedres, samt at recipienterne ikke belastes med urenset spildevand fra overløb fra kloaksystemet. Sammenlagt vil dette medføre, at belastningen af recipienterne med kvælstof, fosfor og organisk stof reduceres med 40 % i forhold til i dag. Sanering og optimering Over en 15-årig periode, fra 1994 til 2009, skal efterslæbet inden for kloaksaneringen indhentes, jf. aftaler i 1991 og i 1994 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kloaksanering omfatter både afskærende ledninger, detailkloakker, stikledninger, pumpestationer, bygværker og brønde. Aftalen omfatter en reduktion af ind- og udsivning. Kloakforsyningen arbejder dog på et bredere grundlag for også at forbedre hydrauliske forhold, vandkvalitet i recipienter m.m. Tidligere Aalborg Kommune har levet op til denne aftale. Da Aalborgs befolkningstal udgør ca. 3 % af Danmarks befolkning (dette nøgletal er brugt i mange andre økonomiske sammenhænge), skal investeringen i kommunen i perioden udgøre 540 mio. kr. Der er i perioden allerede investeret 750 mio. kr. altså mere end svarende til aftalen. Efter 2009 skal kloaksaneringen over en årrække bringes op på en gennemsnitlig årlig reinvesteringstakt på ca. 19 km hovedledning, inkl. stik og brønde. Dette er ca. en fordobling af den nuværende reinvesteringstakt Funktionen af det afskærende ledningssystem, overløbsbygværker, pumpestationer mv. skal optimeres, så målsætningerne for vandområderne i Regionplan 2005 bedre kan opfyldes. Udviklingsplan 2020 har som konkret mål, at antallet af overløbsbygværker skal reduceres med 14 %, mens de aflastede vandmængder skal reduceres med 40 %. Ved anvendelsen af forskellige koncepter for renovering af pumpestationer optimeres endvidere energiforbruget, ligesom driftsvenligheden fremmes Nordjyllands Amt godkendte i 2005 Forsyningsvirksomhedernes fremsendte handlingsplan for begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger. Handlingsplanen er, med undtagelse af 3 endnu ikke udførte tiltag,

13 realiseret ved udgangen af I perioden er der hermed foretaget bygningsmæssige forbedringer af overløbsbygværker og udbedringer af private fejlkoblinger i kloaksystemet ved regnbetingede udledninger. De resterende 3 tiltag er planlagt udført i Samarbejdet med recipientmyndigheden om bl.a. overløbsbygværkernes funktion set i forhold til vandløbenes kvalitet, æstetik, hygiejne osv. fortsætter i årene fremover Kloaksystemet skal optimeres af miljømæssige og økonomiske grunde. Ledningerne skal have en simpel struktur, og antallet af overløbsbygværker og bassiner til opspædt spildevand skal begrænses til et minimum Det opsøgende arbejde med lokalisering af uvedkommende vand prioriteres højt, og ledningsstrækninger med stor indsivning/udsivning vil blive udskiftet eller strømpeforet. Indsivning af grundvand øger miljøbelastningen af recipienterne ved at optage noget af den kapacitet, der ellers udnyttes til at føre spildevandet til renseanlæggene frem for til aflastning via overløbsbygværker under større regnskyl. Endvidere medfører indsivningen, at renseanlæggene udleder større stofmængder til recipienterne, end det ellers ville have været tilfældet. Den stigende grundvandsstand medfører stigende mængder af uvedkommende vand. Ved udsivning fra kloakker gennem områder med vigtige grundvandsinteresser er der risiko for forurening af vores fremtidige drikkevand Områder med mange opstuvninger af kloakvand til terræn og i kældre vil blive prioriteret højt i fornyelsen af afløbssystemet Tætte kloakker begrænser rotters mulighed for at finde føde og bygge rede. Rotteangreb på kloakker kan medføre en underminering af vejarealer mv. Vandrammedirektiv/Miljømålslov EU s vandrammedirektivs bestemmelser er overført til dansk lovgivning med miljømålsloven fra Mål Vandrammedirektivets overordnede mål er, at al vand skal have god tilstand i år Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Det helt centrale instrument til at nå miljømålene er vandplanerne Vandplanerne skal udarbejdes af staten som vanddistriktsmyndighed. Miljøministeriets Miljøcenter Aalborg har ansvaret for udarbejdelse af en vandplan for det område, som Aalborg Kommune er en del af. Vandplanerne skal foreligge endeligt vedtaget den 22. december 2009, og de skal omfatte en periode på 6 år

14 Vandplanlægningen består af følgende elementer: 1. Udarbejdelse af basisanalyse (udført i 2004) 2. Udpegning af særlige beskyttelsesområder (udført i Regionplan 2005 ) 3. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for høringsprocessen (udført i 2007) 4. Idéfasen. Indkaldelse af forslag og ideer fra andre myndigheder, organisationer og private med 6 måneders høringsfrist (udført i perioden ) 5. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses. Oversigten sendes i offentlig høring i 6 måneder (udført i perioden ) 6. Udarbejdelse af udkast til vandplan med tilhørende indsatsprogram og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 måneder, senest fra til Udarbejdelse og vedtagelse af de endelige vandplaner med indsatsprogrammer senest Efter vedtagelsen af vandplanen udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammerne inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Vandplanen skal bl.a. indeholde: En sammenfatning af basisanalysen Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder En udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser Kort over oprettede overvågningsnet Kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder Miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder Et indsatsprogram for, hvordan målene skal nås En redegørelse for, hvordan offentligheden har været inddraget i arbejdet, og hvilke resultater dette har givet, herunder ændringer i planen Indsatsprogrammet er en integreret del af vandplanen. Programmet skal indeholde de foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå miljømålene. I den forbindelse skal det bl.a. også oplyses, på hvilket grundlag prioriteringen af målene er foretaget

15 Indsatsprogrammet skal herudover indeholde retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser med betydning for beskyttelsen af vand, der kan meddeles. Målet hermed er at beskytte, forbedre og restaurere alle vandforekomster, samt at beskytte og forbedre de såkaldte kunstige og stærkt modificerede overfladevandsområder. Indsatsprogrammet skal endelig indeholde en økonomisk analyse med henblik på at vurdere den mest omkostningseffektive kombination af foranstaltninger. Den første vandplan skal foreligge i endelig form senest den 22. december Sideløbende med vandplanarbejdet skal der også udarbejdes naturplaner. Vand- og naturplanlægningen skal koordineres i størst mulig omfang. Planerne vil indeholde bindende mål for vand- og naturkvaliteten og sætte rammerne for kommunens fremtidige indsats. Aalborg Kommune skal, når vandplanen foreligger, udarbejde en handlingsplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Et forslag til handlingsplan for Aalborg Kommune skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Byrådet skal vedtage handlingsplanen endeligt senest 1 år efter vandplanens offentliggørelse, dvs. senest 22. december Denne frist kan dog forlænges i op til 3 måneder, hvis der, efter forslaget har været i offentlig høring, foretages så omfattende ændringer af planen, at der reelt foreligger et nyt forslag til handlingsplan, og en ny høringsrunde derfor skal gennemføres. Udarbejdelsen af kommunens handlingsplan, der skal sikre, at de fastsatte mål for kommunens vandområder nås, skal ske i et samarbejde mellem de relevante kommunale myndigheder på miljø-, natur- og planområdet. For Kloakforsyningens vedkommende må det påregnes, at vandplanens indsatsprogrammer kommer til at indeholde elementer, som har direkte indflydelse på Kloakforsyningens virke, herunder bl.a. regulering af udledning af forurenende stoffer og vandmængder fra kommunale renseanlæg og regnbetingede udløb. I forbindelse med den næste generelle revision af spildevandsplanen, der er planlagt til , vil disse forhold blive indarbejdet i planen

16 Samlet tidsplan for arbejdet med vandplanerne Opgaver Tid Høringsfrister Basisanalyser Senest Arbejdsprogram og tidsplan for processen med udarbejdelse af vandplanerne Offentliggøres senest måneder Idéfasen indledes Materiale offentliggøres senest måneder Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Offentliggøres senest måneder Forslag til vandplaner Offentliggøres senest måneder Endelige vandplaner offentliggøres Senest Forslag til kommunale handlingsplaner Offentliggøres senest uger Endelige kommunale handlingsplaner Offentliggøres senest (+ evt. 3 måneder) Iværksættelse af foranstaltninger i indsatsprogrammerne Senest Opfyldelse af miljømål Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2 x 6 år fristforlængelse Forbedret spildevandsrensning i det åbne land I Aalborg Kommune er der, jf. Regionplan 2005 (der er ophøjet til landsplandirektiv), i alt udpeget 31 områder i det åbne land, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning. I de 31 områder er der i alt ca ejendomme. Ca. 390 af disse ejendomme har udledning til vandløb og skal derfor opfylde kravet om forbedret spildevandsrensning. Spildevandet fra ejendommene i 30 af de 31 udpegede områder skal som minimum renses svarende til renseklasse O. Ved renseklasse O sikres en reduktion af organisk stof med 90 %. I et område (Skørbæk i tidligere Nibe Kommune) skal spildevandet fra ejendommene som minimum renses til renseklasse OP. Ved renseklasse OP sikres en reduktion af både organisk stof og fosfor med 90 %. Den forbedrede spildevandsrensning skal ske i henhold til Miljøministerens udmelding af 6. maj 2002 om at få mest miljø for pengene. Det vil sige, at der som udgangspunkt skal anvendes billige decentrale løsninger, som f.eks. nedsivning

17 Tidsplanen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i nærværende spildevandsplan ændret i forhold til tidsplanerne i de hidtil gældende spildevandsplaner for de tidligere Aalborg, Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Det videre arbejde med gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i Aalborg Kommune er planlagt udført efter følgende tidsplan: Tidsplan Undersøgelser og registrering af ejendommes afløbsforhold Varsling af krav samt påbud til berørte ejendomme Frist til opfyldelse af påbud Ifølge tidsplanen skal den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land således være etableret inden udgangen af Herved sikres, at rensningen er etableret så betids, at der er god overensstemmelse med vandrammedirektivets overordnede mål om, at al vand skal have god tilstand i år Tømningsordning for bundfældningstanke En af de væsentligste forudsætninger for, at renseanlæggene på de enkelte ejendomme uden for kloakerede områder fungerer tilfredsstillende er, at der sker en regelmæssig tømning af bundfældningsstanken. Som et led i den generelle indsats med at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land og dermed beskytte vandløb og grundvand mod spildevandsforurening blev der i 2004 i den tidligere Aalborg Kommune besluttet at indføre en obligatorisk tømningsordning for slam fra bundfældningstanke på alle ejendomme uden for kloakerede områder. Tømningsordningen omfatter fra og med 2007 årlig tømning for ca ejendomme med privat afledning af spildevand til nedsivningsanlæg eller vandløb. Heraf er ca. 700 ejendomme beliggende i tidligere Sejlflod Kommune, hvor der siden 1985 har været tømningsordning for især sommerhuse. Med vedtagelsen af nærværende spildevandsplan er det besluttet, at tømningsordningen skal udvides til hele Aalborg Kommune og dermed omfatte årlig tømning af bundfældningstanke på i alt ca ejendomme, heraf udgør sommerhuse ca ejendomme. Ejendommene inddrages i ordningen etapevis - Etaperne fastlægges således, idet etape 1 og 2 er realiseret: Etape 1 (2006) Etape 2 (2007) Etape 3 (2008) Etape 4 (2009) Etape 5 (2010) Ca. 700 bundfældningstanke (del af tidligere Aalborg Kommune) Ca bundfældningstanke (rest af tidligere Aalborg Kommune og del af tidligere Sejlflod Kommune) Ca bundfældningstanke (rest af tidligere Sejlflod Kommune og hele tidligere Nibe Kommune) Ca bundfældningstanke (del af tidligere Hals Kommune omfattende alle sommerhuse) Ca. 900 bundfældningstanke (rest af tidligere Hals Kommune)

18 Indførelse af obligatorisk tømningsordning for slam fra bundfældningstanke på alle ejendomme uden for kloakerede områder i Aalborg Kommune vurderes at være et nødvendigt middel i bestræbelserne på at opnå målopfyldelse i vandløbene i Recipienterne Aalborg Kommune er afstrømningsmæssigt opdelt i 3 områder, jf. nedenstående kort, Et stort område omkring Limfjorden, der har afstrømning til Limfjorden Et mindre område nord for Limfjorden, der har afstrømning til Kattegat Et mindre område syd for Limfjorden, der har afstrømning til Kattegat. Kommunens kyststrækning strækker sig fra Kattegatområdet til lavvandsområderne Nibe, Gjøl og Halkær bredninger videre til kysten ud for Nørre Kær. Den samlede kyststrækning er på over 160 km. Der er ca. 830 km målsatte vandløb og 8 målsatte søer i kommunen. Ud over disse er der mindst lige så mange kilometer ikke særskilt målsatte vandløb og over søer, der ikke er særskilt målsatte. For de fleste vandområder gælder det, at den målsætning, der er fastsat i den gældende regionplan (Regionplan 2005, der er ophøjet til landsplandirektiv), ikke er opfyldt. I fjord- og havområderne er næringssaltbelastningen (fosfor og kvælstof) afgørende for tilstanden. For meget næring giver kraftig algevækst, der skygger for ålegræs og anden bundvegetation. Denne vegetation er vigtige levesteder for smådyr og fisk. Endvidere udgør algerne senere en risiko, når de dør og falder ned på bunden. Her nedbry

19 des de under forbrug af ilten i vandet. Iltforbruget kan blive så stort, at der opstår iltsvind på bunden, og de bundlevende dyr kan dø. Bliver iltsvindet længerevarende, kan der også udvikles svovlbrinte, der er meget giftigt, og som ikke kun påvirker bundforholdene. Aalborg bugt er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde, og målsætningen for vandområdet er derfor skærpet. I Regionplan 2005 er miljøtilstanden i det sydlige Kattegat vurderet til ikke at leve op til målsætningen. Bundfaunaen er her langt fra i en stabil balance blandt andet pga. periodevis dårlige iltforhold ved bunden. Målinger viser dog generelt forbedringer i miljøtilstanden i Kattegat. Næringssaltkoncentrationerne er faldende, sigtdybden stigende og bundfaunaen vurderes i Aalborg Bugt til at være inde i en svag positiv udvikling. I Regionplan 2005 angives det, at miljøtilstanden i Limfjorden er kritisk som følge af for stor næringssaltbelastning. I pjecen Limfjordens miljøtilstand før, nu og i fremtiden udgivet i december 2006 af de fire Limfjords amter, angives den samlede årlige tilførsel i perioden at være tons N/år. I samme pjece vurderes det, at den samlede tilførsel skal reduceres til tons om året, hvis regionplanernes mål skal opnås. Der er i denne vurdering ikke taget hensyn til klimaændringer, der vil medføre forøget udvaskning og mindre opløst ilt i vandet. I ovennævnte pjece er den samlede fosfortilførsel til Limfjorden i 2004 opgjort til ca. 370 tons. Målet er en reduktion til tons/år. I regionplanen vurderes Vandmiljøplan III s reduktionsmål ikke at være tilstrækkelige, hvis det varmere klima skal tages i betragtning. Størstedelen af belastningen stammer fra landbrugserhvervet. De enkelte kilders bidrag fremgår af nedenstående figur fra pjecen Limfjordens miljøtilstand før, nu og i fremtiden, december Samlet set er udviklingen i fjordens tilstand positiv, men forbedringerne går langsomt, og fjorden er meget følsom overfor klimatiske variationer. Halkær Bredning er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde og har skærpet målsætning. Bredningen er lavvandet med ringe vandskifte, og næringssaltkoncentrationerne er betydelig højere end i den øvrige del af Limfjorden. Overvågningen gennem årene har vist, at iltsvind med få års mellemrum dræber en betydelig del af bunddyrene. Målsætningen er ikke overholdt

20 Nibe og Gjøl Bredninger samt området nord og vest for Egholm er ligeledes udpeget til internationale beskyttelsesområder med skærpede målsætninger. De høje næringssaltkoncentrationer medfører stor algevækst og ringe sigtedybde. Målsætningen er ikke overholdt. Langerak er udlagt med basismålsætning. Undersøgelser indikerer, at bundfaunaen er fattig på dybt vand (i sejlrenden). Der er aldrig registreret iltsvind i Langerak. Overvågningen har derimod vist høje koncentrationer af det miljøfarlige stof TriButylTin, TBT. Stoffet stammer hovedsageligt fra antibegroningsmidler fra handelsskibe. De fundne koncentrationer samt den massive udbredelse af hormonforstyrrelser hos snegle gør, at målsætningen ikke er overholdt. I vandløb er iltkoncentrationen betydende for tilstanden. Her er det først og fremmest udledning af let nedbrydelige organiske stoffer, der er kritisk. Næringssalte betyder ikke så meget, fordi algevæksten ikke er stor i vandløb. Der har været en markant fremgang i kvaliteten i vandløbene, men der er dog kun ca. halvdelen af vandløbene, der opfylder målsætningen. Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes de fire nedenstående forhold, fordelt med ca. 25 % til hver: Regnvandsbetingede udledninger fra offentligt kloakerede områder Udledning af spildevand fra spredt bebyggelse (det åbne land) Øvrige forhold, som vandløbsvedligeholdelse, udledninger fra virksomheder og/eller landbrug eller forurening fra opstrømsliggende kilder Ukendte forhold Søer er, som for fjorde - og havområder, følsomme overfor høje næringssaltkoncentrationer, men også overfor udledninger af organisk stof. Kun 3 af de 8 målsatte søer opfylder målsætningen. Årsagerne til den dårlige tilstand er forskellig fra sø til sø og er desværre dårligt undersøgt, men der er typisk tale om nuværende eller tidligere udledninger af spildevand og tilstrømning af næringsstoffer fra dyrkede arealer. Afstrømning af gødning under regn fra marker, specielt på skrånende terræn, giver også anledning til forureninger. Aalborg Kommune arbejder med og har planlagt flere forskellige indsatser på spildevandsområdet, der skal medføre en forbedring af tilstanden i vandområderne: Begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger fra kloaksystemet På baggrund af resultatet af Nordjyllands Amts tilsyn med recipienternes tilstand og påvirkninger fra kloaksystemets regnbetingede udledninger, som blev afrapporteret til kommunerne i perioden , har Kloakforsyningen i 2005 udarbejdet en handlingsplan for begrænsning af forurening fra regnbetingede udledninger til recipienterne. Handlingsplanen er, med undtagelse af 3 endnu ikke udførte tiltag, realiseret ved udgangen af I perioden er der foretaget bygningsmæssige forbedringer af overløbsbygværker og udbedringer af fejlkoblinger i kloaksystemet ved regnbetingede udledninger. De resterende 3 tiltag er planlagt udført i Endvidere samarbejder Kloakforsyningen og recipientmyndigheden om bl.a. overløbsbygværkernes funktion set i forhold til vandløbenes kvalitet, æstetik, hygiejne osv. Dette samarbejde fortsætter fremover. Kloakforsyningens Udviklingsplan 2020 har som konkret mål, at antallet af overløbsbygværker skal reduceres med 14 %, mens de aflastede vandmængder skal reduceres med 40 %. Kloakforsyningen vil fortsat arbejde på at optimere funktionen af det afskærende ledningssystem, overløbsbygværker, pumpestationer mv., så målsætningerne for vandområderne bedre kan opfyldes

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere