ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV."

Transkript

1 Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

2 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Revision Arbejdsdokument Dato Udarbejdet af LSAP, DMKW, RBL, CHNH Kontrolleret af NMA Godkendt af Beskrivelse SAB Særlige arbejdsbeskrivelser E Jordarbejder, ledningsomlægning og afvanding mv. Ref C Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T (+45) F (+45)

3 NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 2 STYRING OG SAMARBEJDE... 2 ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDING OG KLOAKERING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS STABILT GRUS DIVERSE ARBEJDER FUNDERING STILLADS OG FORM SLAP ARMERING BETON FUGTISOLERING ANDRE ARBEJDER PLANTEARBEJDER

4 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE SAB for Styring og samarbejde er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde, November Alment Terminologi: I AAB og SAB erstattes betegnelsen afmærkningsplan med betegnelsen trafikafviklingsplan. 2 Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt Entreprenøren skal udarbejde og løbende vedligeholde en arbejdsplan for entreprisens gennemførelse. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Forventet indsats af materiel og mandskab Oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling Hvornår trafik omlægges Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Kritisk vej Ud over de i SB ad 2 stk. 3 nævnte overdragelsestidspunkter og tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, at veje i området til en hver tid skal være åbne for trafik og renholdte, at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, at arbejdet skal koordineres med andre entrepriser, der er beliggende i arbejdsområdet, 2

5 SAB Styring og samarbejde at Entreprenøren skal opretholde færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, beliggende i entreprisen, i hele anlægsperioden, at omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, dog efter aftale med tilsynet, at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, at ejere og forpagtere langs vejene kan opretholde færdsel på tværs af Stenlængegårdsvej og Østlig Fordelingsvej, at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i det omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3 Adgangsveje, at eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl , at det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage, at der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. SB ad 3 stk. 4, at trafik på Ny Præstøvej, Køgevej og Østreringvej skal opretholdes i min. 1 spor i hver retning i hele anlægsperioden, at omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges. Er der fare for at beskadige nærtliggende bebyggelse, anvendes komprimeringsmateriel uden vibration, at al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, at alt arbejde som udføres tæt på banetraceet, skal udføres i henhold til Banedanmarks sikkerhedsreglement. Dette indebærer, at alle medarbejdere som befinder sig indenfor denne afstand, skal have gennem gennemført og bestået Banedanmarks kursus Pas På På Banen, 3

6 SAB Styring og samarbejde at sikkerhedsregler for arbejder mod spor i drift skal overholdes, at Arbejdet skal planlægges så det ikke influerer på sporafviklingen. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3 Kontrol 3.1 Entreprenørens egenkontrol For rutinemæssig prøveudtagning og prøvning vedr. vejunderbygning og overbygning, skal entreprenøren varsle bygherren og entreprenør E-003 mindst 2 arbejdsdage inden prøveudtagningen skal finde sted. Varslingen skal ske skriftligt, evt. pr. mail. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4 Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer vedr. vejunderbygning og overbygning skal fremsendes til bygherren til godkendelse, samt til entreprenør E-003 til kommentering. Til bygherrens og entreprenør E-003 gennemgang skal påregnes 2 arbejdsdage. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden afleveringen af entreprisen. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4.1 Entreprenørens dokumentation Entreprenøren skal ved hvert kontrolafsnit dokumentere kontroller og prøver overfor bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003. Både bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003 skal godkende hvert kontrolafsnit inden overdragelse af kontrolafsnittet kan finde sted. 4

7 SAB Styring og samarbejde 5 Kvalitetsstyring og miljøledelse 5.1 Alment Entreprenøren skal opfylde efterfølgende krav til kvalitetsstyring og miljøledelse. De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Entreprenøren skal udarbejde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder nedenstående krav. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer. 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer: Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Kortlægning af særlige risici Entreprenøren skal identificere (kortlægge) arbejdsaktiviteter/-processer, der indebærer særlige risici, eller som har væsentlig betydning for den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller trafiksikkerhed og afvikling. Resultatet af kortlægningen drøftes med bygherren med henblik på at aftale eventuelle foranstaltninger til at imødegå de kortlagte risici. Styring af projektering: Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør. Styring af dokumenter omfatter: - Kontraktdokumenter - Kvalitets- og miljøplan med tilhørende bilag, procedurer og arbejdsprocedurer mv. - Kontrolplaner 5

8 SAB Styring og samarbejde - Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet - Indgående og udgående dokumenter / post / prøver mv. - Registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold - Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (Tegninger, beregninger, trafikafviklingsplaner mv.) - Som udført dokumentation - Entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed - Beredskabsplaner Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført og bestået et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens medarbejdere, herunder alle som opholder sig tæt på banetraceet, skal have gennemført Banedanmarks kursus Pas På På Banen, samt være i besiddelse af PPPB-legitimationskort, jf. Banedanmarks sikkerhedsregler. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 6 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 6.1 Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang. 6

9 SAB Styring og samarbejde Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator. Entreprenøren anmelder arbejdspladsen til arbejdstilsynet, dokumentation herfor skal indsættes i KS-mappen. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Rådgiveren varetager på bygherrens vegne afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i fællesområder jf. bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Bygherrens tilsyn medvirker ved kommunikation med parter, der ikke styres af entreprenøren, herunder: Ledningsejere Belægningsentreprenør E-003 Bygværker E-002 Signal- og belysningsarbejder Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Koordinering Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal rådgiverens sikkerhedskoordinator i samarbejde med entreprenørens pladsledelse gennemgå sikkerheden på projektet ved en rundering i henhold til Mønsterarbejdspladsen som beskrevet på Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både sikkerhedskoordinator og pladsledelse. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder Planlægning Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt arbejder på pladsen. AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. 7

10 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: - Personskade - Trafikuheld - Trafikafvikling - Tingskade - Nedfald af materialer - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie - Udskyl af jord m.m. til grøfter og bassiner - Spild af brændstof og kemikalier - Brand - Brud på forsyningsledninger - Støv - Støj - Vibrationer - Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlge/eksplosive materialer, højspænding m.v.) - Emner tabt på veje i drift - Jernbanesikkerhed 7 Trafiksikkerhed og afvikling 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er: Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Rådmandshaven Næstved Tlf.: Vejmyndighed ved arbejder på Ny Præstøvej og Køgevej er: 8

11 SAB Styring og samarbejde Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Tlf.: Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente grave-/rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før grave-/rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. Entreprenøren er ansvarlig for de færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, der er nødvendige for entreprisens og andre entreprisers, beliggende indenfor entrepriseområdet, udførelse. Opretholdelse og vedligeholdelse skal finde sted i hele entrepriseperioden. 8 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 8.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. 9

12 SAB Arbejdsplads ARBEJDSPLADS SAB for Arbejdsplads er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads, November Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 1.3 Igangværende entrepriser og arbejder For igangværende entrepriser og arbejder henvises generelt til projektbeskrivelsen samt udbudstidsplanen. Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger udført af ledningsejerne finde sted løbende i anlægsperioden. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Entreprise E002 Bygværker Generelt vil konstruktion af broer i entrepriseområdet finde sted i løbet af anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til disse anlæg. Entreprise E003 Belægningsarbejder Generelt vil belægningsarbejder og etablering af udstyr finde sted i anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet nøje skal følge anlægstidsplanen og at forsinkelser vil påvirke belægningsarbejderne og derfor er bodsbelagt. 1.4 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Belysningsarbejder Signalanlæg E-002 Bygværker (jf. ovenstående) E-003 Belægningsarbejder (jf. ovenstående) Genslyngningsprojekt Opsætning af støjskærme 10

13 SAB Arbejdsplads 1.5 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.6 Fortidsminder og fredet arealer Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er 3 områder, som angivet på etapeplaner NØF-1104 NØF Museums forundersøgelser kan være påregnet afsluttet inden anlægsstart, på nær undersøgelser ved bassin syd for Ny Præstøvej. 1.7 Forurenede arealer Bygherren har foretaget jordanalyser i entreprisen. Ved enkelte boringer, er der fundet lettere forurenet jord, klasse 2 jord, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i entreprisen. Belægningen på løbebane skal inden bortskaffelse klassificeres. Såfremt jorden er forurenet skal den bortskaffes til godkendt modtager. 2 Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Der skal gøres opmærksom på, at tegningsmaterialet er i KP2000/DVR90 Ved arbejdets overdragelse udleverer bygherren digitale planer over entreprisen. Digitale planer udleveres i dwg-format og i forbindelse med arbejdets overdragelse. Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af bygherrens udgifter. Der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data. Bygherren foretager ingen afsætning. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren fortager alt afsætning, herunder også etablering af fikspunkter. I forbindelse med entreprisens jordarbejder skal afsætning af alle veje og stiers systemlinjer være intakt i marken for alle 20 m-stationer, 1 meter fra kørebanekant, frem til overdragelse af arbejdsområdet til Entreprenør E

14 SAB Arbejdsplads I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinjer. Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene etableres. Der skal gøres opmærksom på, at entreprenøren har ansvaret for retmæssig afsætning samt opretholdelsen heraf, indtil belægningsarbejdernes begyndelse. Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser, jf. etapeplan NØF-1104 NØF For arbejdspladsareal henvises til etapeplan NØF-1104 NØF Arealer uden for vejarealet er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. For etape 1 og 2 overtages arbejdsområdet, som de foreligger på licitationstidspunktet. For etape 3 og 4 overtages arbejdsområdet efter Entreprise E Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på arbejdsstedet, herunder gjort sig bekendt med adgangsforhold mv. Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1.1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Entreprenøren skal tolerere at Entreprise E-002 og Entreprise E-003 anvender arbejdsområderne i hele entrepriseperioden. Arbejdsområde for bygherre Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille et aflåseligt kontor, tilpasset bygherrens nøglesystem, til rådighed for bygherren. Oplysninger om nøglesystem oplyses efter kontraktindgåelse. Kontoret skal være min. 40 m 2 og indeholde kontorinventar (borde, stole, reoler m.v.) til 4 personer. Kontoret skal være forsynet med tekøkken med spiseplads og nødvendigt service, bad og toiletforhold samt normale kontorinstallationer som farvefotokopimaskine (A4 og A3 kopiformater). Ved arbejdspladserne skal der være tilslutningsmulighed til 230 v stik med jord. PC installation og internetopkobling oprettes af bygherren. 12

15 SAB Arbejdsplads Entreprenøren skal desuden vederlagsfrit stille nærtliggende aflukkeligt mødelokale på min. 20 m 2 til rådighed for tilsynets møder, herunder byggemøder. Entreprenøren skal medregne udgifter til indretning, ugentlig rengøring, drift, vedligeholdelse og afrigning af kontor og laboratorium i hele byggeperioden regnet fra arbejdets start til 1 måned efter arbejdets aflevering, dog minimum til alle mangler er udbedret. Driften skal inkludere betaling for forbrug af el, vand, varme, telefon, fax, kopimaskine etc. ekskl. internetopkobling. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter endt brug efterbehandles med grubning, pløjning og harvning. Inden transport over arealet skal mulden afrømmes. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Adgang til arbejdsområdet sker efter nærmere aftale med tilsynet. Der gøres opmærksom på, at Bystævnet og Kirkevej ikke må afspærres på samme tid, idet disse veje fungerer som adgangsveje til Rønnebæk Landsby. Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej skal aftales med tilsynet. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 13

16 SAB Arbejdsplads Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Åbninger for til- og frakørsel skal placeres iht. aftale med vejmyndigheden. Til- og frakørsel til arbejdsområdet skal så vidt muligt ske som højresvingsbevægelse. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Generelt Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave og i øvrigt efter politiets og tilsynets anvisning. Vejafmærkningsplaner skal altid opbevares på arbejdspladsen og skal forsynes med dato for godkendelse, ikrafttræden og ophør. 4.2 Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange om dagen, morgen og aften, på alle hverdage samt på lør-, søn- og helligdage. Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet. Det påhviler entreprenøren at opstille og opretholde alle stationært færdselsregulerende foranstaltninger på alle offentlige veje i hele entrepriseperioden. Øvrige entrepriser i anlægsområdet kan hermed drage fordel af den færdselsregulerende foranstaltning, uden vederlag. Entreprenøren skal tage højde herfor i sit tilbud. 14

17 SAB Arbejdsplads 5. Ledninger Bygherren har indhentet ledningsoplysninger fra LER, jf. tegning NØF-6001 NØF-6007 samt NØF-6021 NØF Til orientering er der på ovennævnte tegninger vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere og skal kontakte Ledningsejerregistreret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Bygherre eller dennes repræsentant indkalder til ledningsejermøde i forbindelse med entreprisens opstart og udsender referat heraf. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidigt tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler, er bygherren uvedkommende. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage eller afbrydning af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Eventuelle skader på fremmedledninger påhviler entreprenøren. Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravning, skal indmåles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal reetableres/omlægges/ afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes reetableres og indmåles. Kabelflytning må ikke foretages i regnvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Orientering om nøjagtig ledningsplacering skal ske ved håndgravning forud for arbejdets påbegyndelse. 15

18 SAB Arbejdsplads Forinden arbejdet påbegyndes skal kritiske punkter ved tilslutninger mm. i forløbet af det eksisterende regnvandssystem verificeres ved åbning af dæksler, nivellement og i nødvendigt omfang ved frigravning. Såfremt ledningsejerne ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejernes anvisning, mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. 6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i nærværende SAB samt AAB. De til kontrol af jord og grus krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. 7. Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse, herunder begrænsning af: Resurseforbrug Udslip til atmosfæren, jorden og vandmiljøet Støv Støj Forbrug af miljøskadelige stoffer og materialer Entreprenøren skal vurdere arbejdsaktiviteter og processer, som kan have betydning for miljøet. Hvor der er en betydelig risiko for påvirkning af miljøet, herunder gener for naboer, skal entreprenøren udarbejde miljøprocedurer. Som supplement til den geotekniske undersøgelse er der udført en orienterende miljøundersøgelse i udvalgte boringer af de øverste jordlag. I enkelte boringer er der fundet lettere forurenet jord (Klasse 2). Placeringen af boringerne med lettere forurenet jord fremgår af tegning NØF-1104 NØF Supplerende oplysninger fremgår af den geotekniske undersøgelse. 16

19 SAB Arbejdsplads 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. 7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved beskyttede naturområder inden for entrepriseområdet skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den opfølgning, der vil finde sted. Der må ikke udlægges køreveje, depoter m.v. i naturområder og det skal sikres, at der gennem naturområder kun arbejdes inden for tracé. Entreprenøren skal før påbegyndelse af anlægsarbejde omkring Kalby Ris og Skytteskov/Øvelsesterræn, indlevere en arbejdsplan til Næstved Kommunes afdeling for Natur og Vand, så det kan vurderes, om der er risiko for, at projektet kan påvirke padder negativt. Hvis det i den forbindelse vurderes, at projektet kan have negativ indvirkning på blandt andet padder, så skal nedennævnte afværgeforanstaltninger iværksættes. Afværgende tiltag For at sikre at padder ikke kommer ind i arbejdsområdet, skal der i anlægsfasen opsættes paddehegn på strækningerne angivet på tegning NØF-4001 NØF Udover paddehegn skal der også nedgraves spande for hver meter. De skal virke som faldgruber for padder, når de vandrer langs hegnet i forsøget på at forcere det. Spandene skal åbnes om eftermiddagen og tømmes næste morgen. Padderne skal transporteres over på den anden side af projektområde, så de kan komme videre til vandhuller eller raste- og overvintringsområde. På etapeplan NØF-1104 NØF-1107 er 3-områder indenfor entreprisen indtegnet disse skal nøje respekteres. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, ce- 17

20 SAB Arbejdsplads mentslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. Det er entreprenørens ansvar at opretholde alle afværgeforanstaltninger funktionsdygtige på alle fællesarealer i anlægsområdet, i hele entrepriseperioden. Entreprenøren skal indregne dette i sit tilbud. Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign., etablere spildbakker. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning Entreprenøren skal på forlangende fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald i form af køre- og vejsedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg. 8. Geotekniske undersøgelser Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser. Vedrørende geotekniske forhold henvises der til Geotekniske undersøgelse, Maj Indholdet forudsættes bekendt af entreprenøren. 18

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere