ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV."

Transkript

1 Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

2 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Revision Arbejdsdokument Dato Udarbejdet af LSAP, DMKW, RBL, CHNH Kontrolleret af NMA Godkendt af Beskrivelse SAB Særlige arbejdsbeskrivelser E Jordarbejder, ledningsomlægning og afvanding mv. Ref C Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T (+45) F (+45)

3 NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 2 STYRING OG SAMARBEJDE... 2 ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDING OG KLOAKERING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS STABILT GRUS DIVERSE ARBEJDER FUNDERING STILLADS OG FORM SLAP ARMERING BETON FUGTISOLERING ANDRE ARBEJDER PLANTEARBEJDER

4 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE SAB for Styring og samarbejde er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde, November Alment Terminologi: I AAB og SAB erstattes betegnelsen afmærkningsplan med betegnelsen trafikafviklingsplan. 2 Arbejdsplan m.v. 2.1 Generelt Entreprenøren skal udarbejde og løbende vedligeholde en arbejdsplan for entreprisens gennemførelse. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Forventet indsats af materiel og mandskab Oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling Hvornår trafik omlægges Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Kritisk vej Ud over de i SB ad 2 stk. 3 nævnte overdragelsestidspunkter og tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, at veje i området til en hver tid skal være åbne for trafik og renholdte, at øvrige entreprenører skal have adgang i entrepriseperioden, at arbejdet skal koordineres med andre entrepriser, der er beliggende i arbejdsområdet, 2

5 SAB Styring og samarbejde at Entreprenøren skal opretholde færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, beliggende i entreprisen, i hele anlægsperioden, at omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, dog efter aftale med tilsynet, at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, at ejere og forpagtere langs vejene kan opretholde færdsel på tværs af Stenlængegårdsvej og Østlig Fordelingsvej, at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i det omfang, som er beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.3 Adgangsveje, at eksisterende vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden, at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl og kl , at det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbejdes på søn- og helligdage og lørdage, at der ikke af bygherren vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger jf. SB ad 3 stk. 4, at trafik på Ny Præstøvej, Køgevej og Østreringvej skal opretholdes i min. 1 spor i hver retning i hele anlægsperioden, at omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afmærkning er fuldført og godkendt af tilsynet og vejmyndigheden, at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ikke må beskadiges. Er der fare for at beskadige nærtliggende bebyggelse, anvendes komprimeringsmateriel uden vibration, at al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer, at alt arbejde som udføres tæt på banetraceet, skal udføres i henhold til Banedanmarks sikkerhedsreglement. Dette indebærer, at alle medarbejdere som befinder sig indenfor denne afstand, skal have gennem gennemført og bestået Banedanmarks kursus Pas På På Banen, 3

6 SAB Styring og samarbejde at sikkerhedsregler for arbejder mod spor i drift skal overholdes, at Arbejdet skal planlægges så det ikke influerer på sporafviklingen. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 3 Kontrol 3.1 Entreprenørens egenkontrol For rutinemæssig prøveudtagning og prøvning vedr. vejunderbygning og overbygning, skal entreprenøren varsle bygherren og entreprenør E-003 mindst 2 arbejdsdage inden prøveudtagningen skal finde sted. Varslingen skal ske skriftligt, evt. pr. mail. For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4 Dokumentation Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer. Dokumentation for kontroller og registreringer vedr. vejunderbygning og overbygning skal fremsendes til bygherren til godkendelse, samt til entreprenør E-003 til kommentering. Til bygherrens og entreprenør E-003 gennemgang skal påregnes 2 arbejdsdage. Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens som-udført tegninger skal afleveres inden afleveringen af entreprisen. Supplerende krav til kontrol fremgår af respektive SAB. 4.1 Entreprenørens dokumentation Entreprenøren skal ved hvert kontrolafsnit dokumentere kontroller og prøver overfor bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003. Både bygherrens tilsyn og Entreprenøren for Entreprise E-003 skal godkende hvert kontrolafsnit inden overdragelse af kontrolafsnittet kan finde sted. 4

7 SAB Styring og samarbejde 5 Kvalitetsstyring og miljøledelse 5.1 Alment Entreprenøren skal opfylde efterfølgende krav til kvalitetsstyring og miljøledelse. De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Entreprenøren skal udarbejde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder nedenstående krav. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer. 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer: Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure Kortlægning af særlige risici Entreprenøren skal identificere (kortlægge) arbejdsaktiviteter/-processer, der indebærer særlige risici, eller som har væsentlig betydning for den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller trafiksikkerhed og afvikling. Resultatet af kortlægningen drøftes med bygherren med henblik på at aftale eventuelle foranstaltninger til at imødegå de kortlagte risici. Styring af projektering: Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( m.v.) mellem bygherre og entreprenør. Styring af dokumenter omfatter: - Kontraktdokumenter - Kvalitets- og miljøplan med tilhørende bilag, procedurer og arbejdsprocedurer mv. - Kontrolplaner 5

8 SAB Styring og samarbejde - Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet - Indgående og udgående dokumenter / post / prøver mv. - Registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold - Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (Tegninger, beregninger, trafikafviklingsplaner mv.) - Som udført dokumentation - Entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed - Beredskabsplaner Uddannelse og træning Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført og bestået et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens medarbejdere, herunder alle som opholder sig tæt på banetraceet, skal have gennemført Banedanmarks kursus Pas På På Banen, samt være i besiddelse af PPPB-legitimationskort, jf. Banedanmarks sikkerhedsregler. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 6 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 6.1 Alment Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang. 6

9 SAB Styring og samarbejde Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør og sikkerhedskoordinator. Entreprenøren anmelder arbejdspladsen til arbejdstilsynet, dokumentation herfor skal indsættes i KS-mappen. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Rådgiveren varetager på bygherrens vegne afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i fællesområder jf. bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Bygherrens tilsyn medvirker ved kommunikation med parter, der ikke styres af entreprenøren, herunder: Ledningsejere Belægningsentreprenør E-003 Bygværker E-002 Signal- og belysningsarbejder Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen Koordinering Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal rådgiverens sikkerhedskoordinator i samarbejde med entreprenørens pladsledelse gennemgå sikkerheden på projektet ved en rundering i henhold til Mønsterarbejdspladsen som beskrevet på Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både sikkerhedskoordinator og pladsledelse. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder Planlægning Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt arbejder på pladsen. AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. 7

10 SAB Styring og samarbejde Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator udfærdiger og implementerer den endelige PSS senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: - Personskade - Trafikuheld - Trafikafvikling - Tingskade - Nedfald af materialer - Uforudset jordforurening - Uforudset grundvandsforurening - Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie - Udskyl af jord m.m. til grøfter og bassiner - Spild af brændstof og kemikalier - Brand - Brud på forsyningsledninger - Støv - Støj - Vibrationer - Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlge/eksplosive materialer, højspænding m.v.) - Emner tabt på veje i drift - Jernbanesikkerhed 7 Trafiksikkerhed og afvikling 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er: Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Rådmandshaven Næstved Tlf.: Vejmyndighed ved arbejder på Ny Præstøvej og Køgevej er: 8

11 SAB Styring og samarbejde Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Tlf.: Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente grave-/rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start. Intet arbejde må således påbegyndes, før grave-/rådighedstilladelse foreligger. Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer. Entreprenøren er ansvarlig for de færdselsregulerende foranstaltninger på offentlige veje, der er nødvendige for entreprisens og andre entreprisers, beliggende indenfor entrepriseområdet, udførelse. Opretholdelse og vedligeholdelse skal finde sted i hele entrepriseperioden. 8 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 8.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk. 2. 9

12 SAB Arbejdsplads ARBEJDSPLADS SAB for Arbejdsplads er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til Udbuds- og anlægsforskrifter: Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads, November Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 1.3 Igangværende entrepriser og arbejder For igangværende entrepriser og arbejder henvises generelt til projektbeskrivelsen samt udbudstidsplanen. Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger udført af ledningsejerne finde sted løbende i anlægsperioden. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Entreprise E002 Bygværker Generelt vil konstruktion af broer i entrepriseområdet finde sted i løbet af anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til disse anlæg. Entreprise E003 Belægningsarbejder Generelt vil belægningsarbejder og etablering af udstyr finde sted i anlægsperioden, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Entreprenøren skal være opmærksom på, at jordarbejdet nøje skal følge anlægstidsplanen og at forsinkelser vil påvirke belægningsarbejderne og derfor er bodsbelagt. 1.4 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Belysningsarbejder Signalanlæg E-002 Bygværker (jf. ovenstående) E-003 Belægningsarbejder (jf. ovenstående) Genslyngningsprojekt Opsætning af støjskærme 10

13 SAB Arbejdsplads 1.5 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.6 Fortidsminder og fredet arealer Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er 3 områder, som angivet på etapeplaner NØF-1104 NØF Museums forundersøgelser kan være påregnet afsluttet inden anlægsstart, på nær undersøgelser ved bassin syd for Ny Præstøvej. 1.7 Forurenede arealer Bygherren har foretaget jordanalyser i entreprisen. Ved enkelte boringer, er der fundet lettere forurenet jord, klasse 2 jord, jf. etapeplaner NØF-1104 NØF Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i entreprisen. Belægningen på løbebane skal inden bortskaffelse klassificeres. Såfremt jorden er forurenet skal den bortskaffes til godkendt modtager. 2 Afsætning 2.1 Bygherrens afsætning Der skal gøres opmærksom på, at tegningsmaterialet er i KP2000/DVR90 Ved arbejdets overdragelse udleverer bygherren digitale planer over entreprisen. Digitale planer udleveres i dwg-format og i forbindelse med arbejdets overdragelse. Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale og mod dækning af bygherrens udgifter. Der skal desuden påregnes 10 arbejdsdage til udarbejdelse af yderligere data. Bygherren foretager ingen afsætning. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren fortager alt afsætning, herunder også etablering af fikspunkter. I forbindelse med entreprisens jordarbejder skal afsætning af alle veje og stiers systemlinjer være intakt i marken for alle 20 m-stationer, 1 meter fra kørebanekant, frem til overdragelse af arbejdsområdet til Entreprenør E

14 SAB Arbejdsplads I forbindelse med brøndes afsætning skal entreprenøren kontrollere placeringen i forhold til kørebanekanter og kantstenslinjer. Disse skal derfor være afsat i marken, inden brøndene etableres. Der skal gøres opmærksom på, at entreprenøren har ansvaret for retmæssig afsætning samt opretholdelsen heraf, indtil belægningsarbejdernes begyndelse. Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først fjernes efter forudgående aftale med tilsynet. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser, jf. etapeplan NØF-1104 NØF For arbejdspladsareal henvises til etapeplan NØF-1104 NØF Arealer uden for vejarealet er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers varsel og efter aftale med tilsynet. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. For etape 1 og 2 overtages arbejdsområdet, som de foreligger på licitationstidspunktet. For etape 3 og 4 overtages arbejdsområdet efter Entreprise E Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på arbejdsstedet, herunder gjort sig bekendt med adgangsforhold mv. Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1.1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Entreprenøren skal tolerere at Entreprise E-002 og Entreprise E-003 anvender arbejdsområderne i hele entrepriseperioden. Arbejdsområde for bygherre Entreprenøren skal i forbindelse med byggepladsen stille et aflåseligt kontor, tilpasset bygherrens nøglesystem, til rådighed for bygherren. Oplysninger om nøglesystem oplyses efter kontraktindgåelse. Kontoret skal være min. 40 m 2 og indeholde kontorinventar (borde, stole, reoler m.v.) til 4 personer. Kontoret skal være forsynet med tekøkken med spiseplads og nødvendigt service, bad og toiletforhold samt normale kontorinstallationer som farvefotokopimaskine (A4 og A3 kopiformater). Ved arbejdspladserne skal der være tilslutningsmulighed til 230 v stik med jord. PC installation og internetopkobling oprettes af bygherren. 12

15 SAB Arbejdsplads Entreprenøren skal desuden vederlagsfrit stille nærtliggende aflukkeligt mødelokale på min. 20 m 2 til rådighed for tilsynets møder, herunder byggemøder. Entreprenøren skal medregne udgifter til indretning, ugentlig rengøring, drift, vedligeholdelse og afrigning af kontor og laboratorium i hele byggeperioden regnet fra arbejdets start til 1 måned efter arbejdets aflevering, dog minimum til alle mangler er udbedret. Driften skal inkludere betaling for forbrug af el, vand, varme, telefon, fax, kopimaskine etc. ekskl. internetopkobling. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden. Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejdsområderne. Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grustransporter, skal efter endt brug efterbehandles med grubning, pløjning og harvning. Inden transport over arealet skal mulden afrømmes. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Adgang til arbejdsområdet sker efter nærmere aftale med tilsynet. Der gøres opmærksom på, at Bystævnet og Kirkevej ikke må afspærres på samme tid, idet disse veje fungerer som adgangsveje til Rønnebæk Landsby. Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej skal aftales med tilsynet. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 13

16 SAB Arbejdsplads Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Åbninger for til- og frakørsel skal placeres iht. aftale med vejmyndigheden. Til- og frakørsel til arbejdsområdet skal så vidt muligt ske som højresvingsbevægelse. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Generelt Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave og i øvrigt efter politiets og tilsynets anvisning. Vejafmærkningsplaner skal altid opbevares på arbejdspladsen og skal forsynes med dato for godkendelse, ikrafttræden og ophør. 4.2 Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange om dagen, morgen og aften, på alle hverdage samt på lør-, søn- og helligdage. Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet. Det påhviler entreprenøren at opstille og opretholde alle stationært færdselsregulerende foranstaltninger på alle offentlige veje i hele entrepriseperioden. Øvrige entrepriser i anlægsområdet kan hermed drage fordel af den færdselsregulerende foranstaltning, uden vederlag. Entreprenøren skal tage højde herfor i sit tilbud. 14

17 SAB Arbejdsplads 5. Ledninger Bygherren har indhentet ledningsoplysninger fra LER, jf. tegning NØF-6001 NØF-6007 samt NØF-6021 NØF Til orientering er der på ovennævnte tegninger vist oplysninger fra forsyningsselskaberne om eksisterende lednings- og kabelanlæg. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at oplysningerne kun er vejledende, og at det alene er entreprenørens ansvar at disse oplysninger efterprøves/kontrolleres. Entreprenøren skal indhente oplysninger fra alle relevante ledningsejere og skal kontakte Ledningsejerregistreret, LER, under Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller indhente oplysninger på den tilhørende hjemmeside: Bygherre eller dennes repræsentant indkalder til ledningsejermøde i forbindelse med entreprisens opstart og udsender referat heraf. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. Enhver gene/udgift der er i forbindelse med at udføre arbejdet og samtidigt tage hensyn til kendte fremmedledninger og kabler, er bygherren uvedkommende. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de pågældende ledningsejeres anvisninger. Undtaget herfra er alene opgravninger for akutte ledningsbrud, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Entreprenøren skal indregne udgifter til gener ved passage eller afbrydning af eksisterende lednings- og kabelanlæg i de afgivne enhedspriser i det omfang, de er angivet i udbudsmaterialet. Eventuelle skader på fremmedledninger påhviler entreprenøren. Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere. Drænanlæg, som ikke er kendt, og som træffes ved opgravning, skal indmåles. Den tilsynsførende afgør om ledningerne skal reetableres/omlægges/ afproppes eller skal tilsluttes regnvandsledningen. Fremmede afløbsledninger, dvs. afløbsledninger der ikke tilhører bygherren og som ikke er indtegnet på tegningerne, skal ligeledes reetableres og indmåles. Kabelflytning må ikke foretages i regnvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Orientering om nøjagtig ledningsplacering skal ske ved håndgravning forud for arbejdets påbegyndelse. 15

18 SAB Arbejdsplads Forinden arbejdet påbegyndes skal kritiske punkter ved tilslutninger mm. i forløbet af det eksisterende regnvandssystem verificeres ved åbning af dæksler, nivellement og i nødvendigt omfang ved frigravning. Såfremt ledningsejerne ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejernes anvisning, mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. 6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i nærværende SAB samt AAB. De til kontrol af jord og grus krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. 7. Miljøforhold 7.1 Alment Entreprenøren skal som en del af sin miljøledelse søge at begrænse påvirkningerne af det omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse, herunder begrænsning af: Resurseforbrug Udslip til atmosfæren, jorden og vandmiljøet Støv Støj Forbrug af miljøskadelige stoffer og materialer Entreprenøren skal vurdere arbejdsaktiviteter og processer, som kan have betydning for miljøet. Hvor der er en betydelig risiko for påvirkning af miljøet, herunder gener for naboer, skal entreprenøren udarbejde miljøprocedurer. Som supplement til den geotekniske undersøgelse er der udført en orienterende miljøundersøgelse i udvalgte boringer af de øverste jordlag. I enkelte boringer er der fundet lettere forurenet jord (Klasse 2). Placeringen af boringerne med lettere forurenet jord fremgår af tegning NØF-1104 NØF Supplerende oplysninger fremgår af den geotekniske undersøgelse. 16

19 SAB Arbejdsplads 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. 7.7 Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved beskyttede naturområder inden for entrepriseområdet skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den opfølgning, der vil finde sted. Der må ikke udlægges køreveje, depoter m.v. i naturområder og det skal sikres, at der gennem naturområder kun arbejdes inden for tracé. Entreprenøren skal før påbegyndelse af anlægsarbejde omkring Kalby Ris og Skytteskov/Øvelsesterræn, indlevere en arbejdsplan til Næstved Kommunes afdeling for Natur og Vand, så det kan vurderes, om der er risiko for, at projektet kan påvirke padder negativt. Hvis det i den forbindelse vurderes, at projektet kan have negativ indvirkning på blandt andet padder, så skal nedennævnte afværgeforanstaltninger iværksættes. Afværgende tiltag For at sikre at padder ikke kommer ind i arbejdsområdet, skal der i anlægsfasen opsættes paddehegn på strækningerne angivet på tegning NØF-4001 NØF Udover paddehegn skal der også nedgraves spande for hver meter. De skal virke som faldgruber for padder, når de vandrer langs hegnet i forsøget på at forcere det. Spandene skal åbnes om eftermiddagen og tømmes næste morgen. Padderne skal transporteres over på den anden side af projektområde, så de kan komme videre til vandhuller eller raste- og overvintringsområde. På etapeplan NØF-1104 NØF-1107 er 3-områder indenfor entreprisen indtegnet disse skal nøje respekteres. 7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner og olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, ce- 17

20 SAB Arbejdsplads mentslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. Det er entreprenørens ansvar at opretholde alle afværgeforanstaltninger funktionsdygtige på alle fællesarealer i anlægsområdet, i hele entrepriseperioden. Entreprenøren skal indregne dette i sit tilbud. Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign., etablere spildbakker. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning Entreprenøren skal på forlangende fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald i form af køre- og vejsedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg. 8. Geotekniske undersøgelser Bygherren har gennemført geotekniske undersøgelser. Vedrørende geotekniske forhold henvises der til Geotekniske undersøgelse, Maj Indholdet forudsættes bekendt af entreprenøren. 18

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Næstved Østlig Fordelingsvej, NØF E001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose Udbygning af Køge Bugt Motorvejen,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBETINGELSER (SAB) PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-0.11

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 529 Telefon 7244 2200 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Jordarbejder 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB Jordarbejder. SIDE 1 af 29 Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget. Arbejdet omfatter afgravning,

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere