Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab."

Transkript

1 Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1

2 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større fokus på vold og overgreb mod børn og unge. Folketinget vedtog i sommeren 2013 en overgrebspakke hvor overskriften er Børn skal altid beskyttes. Overgrebspakken indeholder bl.a. et krav om, at alle kommuner skal udarbejde et kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser mod børn og unge. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. I Vordingborg har vi en målsætning om at: Alle børn skal trives Alle børn skal udfolder deres potentialer Alle børn skal være en del af et fællesskab Med udgangspunkt i de tre målsætninger Vordingborg Kommune har for alle børn skal beredskabet beskrive hvordan alle er med til sikre og tage ansvar for at forebygge og opspore vold og seksuelle overgreb begået mod børn og unge i Vordingborg. Beredskabet beskriver også hvad vi gør når skaden er sket og et barn eller ung har været udsat for noget ingen børn bør opleve. Kirsten Overgaard Formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Vordingborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Forord Vigtige telefonnumre Formålet med beredskabet Målgruppe og definitioner Definitionen på vold Den strafferetlige definition af vold De strafferetlige definitioner på vold Definitionen på seksuelle overgreb Definitionen på seksuelle krænkelser Den strafferetlige definition af seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser Forebyggelse og opsporing Et åbent og dialogorienteret miljø Fokus på omgangsformer og grænsesætning Trin, der forebygger Tidlig opsporing Ændring af adfærd Opmærksomhedspunkter Mulige tegn og signaler på seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser Mulige tegn på at et barn udsættes for vold Handleveje Her kan du se hvad du kan og skal gøre som medarbejder i Vordingborg Kommune Her kan du se hvad du kan og skal gøre som leder i Vordingborg Kommune Implementering Når skaden er sket hvem gør hvad?

4 1. Vigtige telefonnumre Hvis du gerne vil underrette her og nu kan du indenfor kommunens åbningstid ringe til Kommunens åbningstid er: 8:00 15:30 mandag, tirsdag og onsdag 8:00 17:00 torsdag 8:00 13:00 fredag Udenfor kommunens åbningstid ringes til politiet på Politiet vil sørge for, at din henvendelse bliver viderehenvist til vagthavende sagsbehandler uanset om det er weekend, helligdag eller juleaften. Her kan du også hente råd og vejledning hvis du er i tvivl om du skal underrette og hvordan du skal underrette når det drejer sig om viden eller mistanke om vold og overgreb mod børn og unge. Du kan også sende din skriftlige underretning til Mailboksen bliver tømt mindst en gang i døgnet. Du kan kontakte afdelingsleder for Børn og Unge eller leder for PPR og Forebyggelse hvis du mener, at problemstillingen er af en sådan karakter, at du har brug for at tale med en leder. Afdelingsleder for Børn og Unge Leder PPR og Forebyggelse SISO s (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn) har en telefonrådgivning hvor du også kan hente råd og vejledning:

5 2. Formålet med beredskabet Formålet med beredskabet er tidlig opsporing og faglig kvalificeret håndtering af sager hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for vold, seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser. Målet er: At alle ledere og alle medarbejder, der har med børn og unge at gøre, får viden om vold, seksuelle overgreb og seksulet krænkende adfærd At give handlevejledninger til de samme ledere og medarbejdere At give den rette hjælp til barnet, den unge og dennes forældre At forebygge, at børn og unge udsættes for vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser adfærd 3. Målgruppe og definitioner Dette afsnit beskriver målgruppen for Vordingborg Kommunes beredskab og definitioner på vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser, samt de strafferetslige bestemmelser for vold og seksuelle overgreb. Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, SFO er, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, PPR og Forebyggelse, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år Definitionen på vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til at skade eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er også et udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling Den strafferetlige definition af vold Fra forældremyndighedsloven 4

6 3.3. De strafferetlige definitioner på vold I Danmark er forældres ret til at revse deres børn afskaffet. Det samme gælder andre, der har med børn at gøre. f.eks. lærere. Vold mod børn falder ind under de samme strafferetlige paragraffer som vold begået mod andre. I straffelovens kapitel 25, Forbrydelser mod liv og legeme, står: 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år Har et legemsangreb, der er omfattet af 245 eller 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år Definitionen på seksuelle overgreb Der er tale om seksuelt overgreb, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale eller retslige normer Fra Den professionelle tvivl Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til Det er en handling barnet kropsligt kan mærke, men ikke følelsesmæssigt kan forstå Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral 5

7 3.5. Definitionen på seksuelle krænkelser Seksuelle krænkelser er seksuelle overgreb uden fysisk kontakt. Det er, at udsætte barnet eller den unge for seksuelt krænkende adfærd i form af at: Tvinge barnet til at se pornografiske billeder eller film Tvinge barnet til at klæde sig af foran en Tale seksualiserende om barnets krop og kønsdele Tale seksualiserende om egen krop og kønsdele Blotte sig for barnet 3.6. Den strafferetlige definition af seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser Den strafferetlige definition af seksuelle overgreb og krænkelser findes i straffelovens kapitel 24, som omhandler forbrydelser mod kønssædeligheden: Følgende kategorier af handlinger er strafbare: Samleje med slægtning i nedadstigende linje eller samleje mellem bror og søster, 210 Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/ opdragelse, 222, 223, 224 Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år, 232, 230, 235 Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år, 223a 4. Forebyggelse og opsporing Arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn finder sted i de enkelte skoler og dagtilbud i Vordingborg Kommune, eller i andre institutioner hvor der er børn f.eks. døgninstitutioner, opholdssteder eller plejefamilier. Vordingborg kommunes beredskab og handleplanerne ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge, skal danne grundlag for øget opmærksomhed på og viden om overgreb mod børn. Forebyggelse af og handling ved viden og mistanke om vold og seksuelle overgreb bygger på 4 hjørnestene: Faglig viden skal sikre, at fagpersonen har en grundlæggende viden om de mulige tegn og reaktioner, man skal være opmærksom på, når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb mod børn. Den faglige viden skal samtidig 6

8 rumme et barneperspektiv for at sikre, at signalerne ses og forstås i relation til den konkrete kontekst, som barnet indgår i, samt i barnets samlede livsvilkår Faglig åbenhed er et vigtigt element i en tidlig opsporing. En væsentlig pointe er, at man ikke for tidligt enten afviser eller entydigt fastholder, at et barns mistrivsel skyldes vold eller seksuelle overgreb. I stedet må man praktisere en åben tilgang til årsagen til den manglende trivsel. En faglig åben tilgang tager afsæt i, at vold og seksuelle overgreb kan være én blandt flere mulige forklaringer, der er i spil, når man skal vurdere et barns mistrivsel Faglig dialog - betyder, at man som fagperson føler sig rustet til at indgå i en faglig dialog med andre fagpersoner om overvejelser eller mistanker om seksuelle overgreb. Betydningen af at indgå i professionel dialog med både kolleger, samarbejdspartnere og med børnene selv er central i en tidlig og kvalificeret opsporing Handling - det er afgørende, at fagpersoner kender til mulighederne for og pligterne til at iværksætte de rette handlinger, når der er mistanke om overgreb. Det har stor betydning for håndteringen af disse sager, at man handler på den rette måde og på det rette tidspunkt 4.1. Et åbent og dialogorienteret miljø For, at forældre og ansatte i skole og dagtilbud skal kunne tale om og behandle bekymringer, problemer og mistanker, er det vigtigt, at der eksisterer et godt og åbent kommunikativt miljø. Det er vigtigt, at skolen/dagtilbuddet udadtil signalerer åbenhed så personale og forældre oplever, at de kan komme frem med tanker og bekymringer. Der skal derfor være fokus på at skabe plads til åben dialog, undren, selvkritik, gensidig kritik og løbende revision af praksis på baggrund af feedback internt og eksternt Fokus på omgangsformer og grænsesætning God faglighed og åbenhed i skolen/dagtilbuddet omhandler ikke kun viden og bekymringer om vold og seksuelle overgreb i sig selv, men også om den daglige pædagogiske praksis. I denne sammenhæng er det vigtigt at have fokus på samværsformerne mellem børn og voksne. Faglig opmærksomhed på grænseoverskridende og uhensigtsmæssige samværsformer (verbalt og kropsligt) er centralt i indsatsen for at forebygge og opspore om der begås overgreb. Opmærksomheden skal sikre, at der bliver grebet ind overfor grænseoverskridende og uhensigtsmæssig adfærd Trin, der forebygger 1. Den enkelte skole/dagtilbud lærer barnet om dets rettigheder, om kroppen og egne grænser. Det kan eksempelvis ske ved at arbejde med sociale kompetencer i den personlige kontakt til barnet/den unge. I skoleregi henvises til Vordingborg kommunes Læseplan for seksualundervisning 7

9 2. Den enkelte skole/dagtilbud løbende arbejder med opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabet i forhold til personalegruppen 3. Det indskærpes løbende, at medarbejderne er forpligtet til at være opmærksomme på forhold, der bekymrer dem og give disse bekymringer videre til drøftelse med nærmeste leder 4. Det er vigtigt, at der skabes plads til en åben dialog, undren, selvkritik, gensidig kritik og løbende revision af praksis i personalegruppen 5. Særlig opmærksomhed på forældrerollen, hvor der er behov for det 4.4. Tidlig opsporing Det er vigtigt med en tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Jo tidligere overgreb opspores, jo bedre kan man hjælpe barnet traumer og forebygge tage hånd om følgevirkningerne af volden og overgrebene. Derfor er det vigtigt at få kendskab til, hvilke tegn og signaler barnet kan udvise, når det udsættes for vold og overgreb Ændring af adfærd Har man kendt barnets eller den unges tidligere normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Barnet kan have svært ved at indgå i forpligtende, følelsesmæssige relationer med andre. Det kan også have mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne. Vær opmærksom på, at seksuelle overgreb kan have stået på i flere år her kan man nødvendigvis ikke se ændringer i adfærden Opmærksomhedspunkter Der findes ingen facitliste for tegn og signaler på vold og seksuelle overgreb, så beskrivelsen af mulige tegn og signaler kan derfor ses som opmærksomhedspunkter. Men der findes viden om at følgende tegn og signaler kan forekomme i forbindelse med vold og seksuelle overgreb. Man bør samtidig være opmærksom på, at ikke alle nævnte tegn og signaler dækker alle aldersgrupper, da tegn og signaler afhænger af børnenes alder og modenhed Mulige tegn og signaler på seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser Påfaldende seksualiseret eller voldelig adfærd. Pludselig ændret adfærd (som nævnt tidligere). Påfaldende påklædning og kropsattitude. Umotiveret gråd, angstsymptomer og utryghed. Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person. 8

10 Fysiske tegn, fx blå mærker, rifter, sår, brændemærker, udflåd og blødninger. Søvnforstyrrelser. Spiseforstyrrelser. Ufrivillig vandladning og/eller afføring. Psykosomatiske symptomer. Enten udadreagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning. Koncentrationsbesvær. Lav selvværdsfølelse, hjælpeløshed og passivitet. Angst, opgivenhed og depression. Selvdestruktiv adfærd/cutting. Vedholdende tavshed. Går tilbage i udvikling (regredierende adfærd) Se i øvrigt Janus Centerets Bekymringsbarometer. og SISO s udgivelse Den professionelle tvivl, der kan findes på SISO s hjemmeside Mulige tegn på at et barn udsættes for vold Mange af de tegn et barn, der er udsat for seksuelle overgreb og krænkelser kan man også se hos børn, der er udsat for vold. Vold omhandler på samme måde som overgreb en krænkelse af barnets personlige, kropslige grænser. Derfor kan børn, der udsættes for vold udvise den samme adfærd, som man ser hos børn, der udsættes for seksuelle overgreb og krænkelser, herunder også seksualiserende adfærd. Derudover kan man tegn såsom: Ændret adfærd Umotiveret gråd, angstsymptomer, utryghed, håndskyhed Fysiske tegn, fx blå mærker, rifter, sår, brændemærker, udflåd og blødninger Søvnforstyrrelser Spiseforstyrrelser Ufrivillig vandladning og/eller afføring Psykosomatiske symptomer Enten udadreagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning. Koncentrationsbesvær 9

11 Lav selvværdsfølelse, hjælpeløshed og passivitet Angst, opgivenhed og depression Selvdestruktiv adfærd/cutting Vedholdende tavshed Går tilbage i udvikling (regredierende adfærd) 5. Handleveje Det kan være svært at handle på en mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for vold, seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser, for der er store menneskelige omkostninger på spil, både mår mistanken viser sig at være rigtig og også hvis det viser sig, at mistanken ikke kan underbygges. Det er vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads forholder sig åbent til risikoen for, at et eller flere af de børn, man er sammen med i hverdagen, kan være udsat for det værst tænkelige. Derfor er det også vigtigt, at man handler og at man handler rigtigt. Bagatalisering eller overdramatisering er almindelige grøfter at falde i, når man har med vold og overgreb mod børn at gøre Her kan du se hvad du kan og skal gøre som medarbejder i Vordingborg Kommune Når en ansat er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere Hvem deler jeg min mistanke eller viden med først? Kontakt din nærmeste leder. Kontakt din nærmeste leder Kontakt din nærmeste leder Kontakt din nærmeste leder Hvem taler jeg ikke med? Tal ikke med andre end din leder om din viden eller mistanke. Hvis din mistanke eller viden retter sig mod barnets/den unges forældre eller andre i det nærmeste netværk må du ikke drøfte sagen med forældrene eller den fra netværket du mistænker. Du skal heller ikke præsentere forældrene for den Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. 10

12 Når en ansat er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere underretning du afgiver til Børn og Unge. Notatpligt når du selv har mistanke eller viden Nedskriv hvilke tegn, signaler og hændelser, der ligger til grund for din mistanke eller den viden du har. Undgå at tolke på beskrivelserne, Nedskriv hvilke tegn, signaler og hændelser, der ligger til grund for din mistanke eller den viden du har. Undgå at tolke på beskrivelserne, Nedskriv hvilke tegn, signaler og hændelser, der ligger til grund for din mistanke eller den viden du har. Undgå at tolke på beskrivelserne, Nedskriv hvilke tegn, signaler og hændelser, der ligger til grund for din mistanke eller den viden du har. Undgå at tolke på beskrivelserne, Dokumentation - hvis mistanken rejses af en fra eller andre, med kendskab til barnet/den unge Nedskriv vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke eller viden og undlad også her at tolke på beskrivelsen. Nedskriv vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke eller viden og undlad også her at tolke på beskrivelsen. Nedskriv vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke eller viden og undlad også her at tolke på beskrivelsen. Nedskriv vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke eller viden og undlad også her at tolke på beskrivelsen. Dokumentation hvis det er barnet/den unge, der fortæller om egne oplevelser Du skal lytte til barnet og spørge åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet og bevar en rolig fremtræden. Nedskriv det barnet fortæller og undlad at tolke på beskrivelsen. Du skal lytte til barnet og spørge åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet og bevar en rolig fremtræden. Nedskriv det barnet fortæller og undlad at tolke på beskrivelsen. Du skal lytte til barnet og spørge åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet og bevar en rolig fremtræden. Nedskriv det barnet fortæller og undlad at tolke på beskrivelsen. Du skal lytte til barnet og spørge åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet og bevar en rolig fremtræden. Nedskriv det barnet fortæller og undlad at tolke på beskrivelsen. Dokumentation - hvis du overrasker børn i en situation hvor du får indtryk af at der foregår vold, seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser. Spørg børnene på en neutral måde hvad de leger/laver og hvor de kender legen fra? Lyt til børnene og undgå at udspørge eller afhøre dem. Bevar en rolig fremtræden. Nedskriv det børnene fortæller og undlad at tolke på beskrivelsen. Underretningspligt Du skal tale med din leder om din mistanke eller viden. Lederen overtager koordinering af sagen herfra. Du skal tale med din leder om din mistanke eller viden. Lederen overtager koordinering sagen herfra. Du skal tale med din leder om din mistanke eller viden. Lederen overtager koordinering sagen herfra. Du skal tale med din leder om din mistanke eller viden. Lederen overtager koordinering sagen herfra. Din leder skal altid fremsende en Giv din leder en mundtlig orientering Giv din leder en mundtlig orientering Giv din leder en mundtlig orientering 11

13 Når en ansat er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere underretning til Børn og Unge om det konkrete barn. Hvis ikke din leder afgiver en anmeldelse til politiet gør sagsbehandler i Børn og Unge det. og aftal hvem gør hvad. Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender en underretning til Børn og Unge. Sagsbehandler i Børn og Unge tager sig af, at politianmelde evt. kriminelle forhold. og aftal hvem gør hvad. Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender en underretning til Børn og Unge. Sagsbehandler i Børn og Unge tager sig af, at politianmelde evt. kriminelle forhold. og aftal hvem gør hvad. Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender en underretning til Børn og Unge. Sagsbehandler i Børn og Unge tager sig af, at politianmelde evt. kriminelle forhold. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagen i forvejen. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagen i forvejen. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagen i forvejen. Hvis din leder og du er uenige har du stadig pligt til at underrette Børn og Unge. Underretningspligten er personlig. Du kan evt. kontakte modtage teamet i Børn og Unge for vejledning. Hvis din leder og du er uenige har du stadig pligt til at underrette Børn og Unge. Underretningspligten er personlig. Du kan evt. kontakte modtage teamet i Børn og Unge for vejledning. Hvis din leder og du er uenige har du stadig pligt til at underrette Børn og Unge. Underretningspligten er personlig. Du kan evt. kontakte modtage teamet i Børn og Unge for vejledning. Information til forældre Din leder sørger for, at forældre til det konkrete barn bliver informeret. Hvis sagen er af en sådan karakter at barnets sundhed og trivsel er i fare skal barnets forældre ikke informeres om din mistanke eller viden. Se i øvrigt Hvem taler jeg ikke med? Din leder sørger for, at forældre til det konkrete barn bliver informeret. Din leder sørger for, at forældre til det/de konkrete barn/børn bliver informeret. Din leder vurderer i samarbejde med sin leder om og hvordan forældre til de andre børn bliver informeret. Du må under ingen omstændigheder informere andre forældre om din viden eller mistanke. Du må under ingen omstændigheder informere andre forældre om din viden eller mistanke. Din leder vurderer i samarbejde med forvaltningen om og hvordan forældre til de andre børn bliver informeret. Inddragelse af politi Din leder vurderer og indgiver evt. politianmeldelse. Inden din leder indgiver evt. politianmeldelse skal din Sagsbehandler i Børn og Unge indgiver en politianmeldelse Sagsbehandler i Børn og Unge indgiver en politianmeldelse Sagsbehandler i Børn og Unge vurderer i samarbejde med politiet om der skal indgives politianmeldelse. 12

14 Når en ansat er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere underretning vurderes af sagsbehandler i Børn og Unge. Hvis ikke din leder indgiver en politianmeldelse, vil sagsbehandler i Børn og Unge altid gøre det når forvaltningen er blevet gjort bekendt med din mistanke eller viden. Barnet/børnene, mens sagen står på Hold fokus på barnet/børnene/den unge. Vær til rådighed. Hold øje med om barnet/den unge har lidt fysisk eller psykisk overlast. Informer din leder hvis du observerer bekymrende adfærd hos barnet/børnene. Hold fokus på barnet/den unge. Vær til rådighed. Hold øje med om barnet/den unge har lidt fysisk eller psykisk overlast. Informer din leder hvis du observerer bekymrende adfærd hos barnet/børnene. Søg råd og vejleding hos psykologen i PPR og Forebyggelse. Hold fokus på barnet/den unge. Vær til rådighed. Hold øje med om barnet/den unge har lidt fysisk eller psykisk overlast. Informer din leder hvis du observerer bekymrende adfærd hos barnet/børnene. Søg råd og vejleding hos psykologen i PPR og Forebyggelse. Hold fokus på barnet/børnene. Vær til rådighed. Hold øje med om barnet/børnene har lidt fysisk eller psykisk overlast. Informer din leder hvis du observerer bekymrende adfærd hos barnet/børnene. Søg råd og vejleding hos psykologen i PPR og Forebyggelse. uden at afsløre barnets/børnenes identitet. Forældrene mens sagen står på det krænkede barns forældre Hold øje med forældrene til det krænkede barn. Vær til rådighed med støtte ved at lytte, uden at tale om den konkrete sag. Det det kan skade de politimæssige undersøgelser. Vær til rådighed med støtte ved at lytte og uden at tale om den konkrete sag. Det kan skade de politimæssige undersøgelser. Vær til rådighed med støtte ved at lytte, uden at tale om den konkrete sag. Vær til rådighed med støtte ved at lytte, uden at tale om den/de konkrete hændelser. Lad din leder gøre det. De andre børns forældre Tal ikke med de andre forældre om den konkrete sag. Det kan skade de politimæssige undersøgelser. Vær til rådighed med støtte ved at lytte til deres bekymringer for deres Tal aldrig med andre om den konkrete sag. Tal aldrig med andre om den konkrete sag. Tal aldrig med andre om de konkrete hændelser eller den konkrete sag. 13

15 Når en ansat er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere eget barn. Forsikr dem om, at deres barn er beskyttet. Forsøg at normalisere forholdene omkring børnene Her kan du se hvad du kan og skal gøre som leder i Vordingborg Kommune Når en af dine ansatte er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere Hvad er det første jeg gør? Tag dig tid til at vurdere tyngden i den viden du har fået. Du skal dog indenfor 24 timer afgive underretning til Børn og Unge. Tag dig tid til at vurdere tyngden i den viden du har fået. Du skal dog indenfor 24 timer afgive underretning til Børn og Unge. Tag dig tid til at vurdere tyngden i den viden du har fået. Du skal dog indenfor 24 timer afgive underretning til Børn og Unge. Tag dig tid til at vurdere tyngden i den viden du har fået. Du skal dog indenfor 24 timer afgive underretning til Børn og Unge. Hent evt. råd og vejledning i Områdeteamet eller hos psykolog i PPR og Forebyggelse. Begge dele kan gøres uden at afsløre barnets identitet. Hent evt. råd og vejledning i Områdeteamet eller hos psykolog i PPR og Forebyggelse. Begge dele kan gøres uden at afsløre barnets identitet. Hent evt. råd og vejledning i Områdeteamet eller hos psykolog i PPR og Forebyggelse. Begge dele kan gøres uden at afsløre barnets identitet.. Hvad gør jeg hurtigt derefter? Orienterer din chef og aftal: Hvem, der orienterer den, der er mistænkt. Hvem, der orienterer det/de krænkede barn/børns forældre. Hvem og hvordan de andre børns Orienterer din chef om hvad du har tænkt mig at gøre. Orienterer din chef om hvad du har tænkt mig at gøre. Orienterer din chef om hvad du har tænkt mig at gøre. 14

16 Når en af dine ansatte er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere forældre orienteres. Hvem og hvordan det øvrige personale orienteres. Hvem, der kontakter politiet og hvordan, der koordineres med politiet. Hvem, der underretter Børn og Unge om de krænkede børn. TR TR orienteres og inddrages i sagen i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til den mistænkte og kollegerne. Tal med det/de krænkede barns/børns forældre Husk at holde fokus på barnet. Orienter om hvad I gør som skole/dagtilbud uden at gå konkret ind på forhold, der har med den mistænkte at gøre. Hvis mistanken retter sig mod den ene eller begge forældre eller en anden fra netværket, skal du ikke drøfte sagen med barnets forældre, men underrette Børn og Unge med det samme. Husk at holde fokus på barnet. Orienter om hvad I gør som skole/dagtilbud uden at gå konkret ind på forhold, der har med den/de mistænkte at gøre. Husk at holde fokus på barnet. Orienter om hvad I gør som skole/dagtilbud uden at gå konkret ind på forhold, der har med de andet/de andre børn at gøre. Tal med de andre børns forældre Koordiner med din chef. Husk at holde fokus på børnene. Orienter om hvad I gør som skole/dagtilbud uden at gå konkret ind på forhold, der har med den mistænkte eller det krænkede barn/de krænkede børn at gøre. Du må under ingen omstændigheder tale med andre om sagen. Du må under ingen omstændigheder tale med andre om sagen. Koordiner med din chef. Husk at holde fokus på børnene. Orienter om hvad I gør som skole/dagtilbud uden at gå konkret ind på forhold, der har med det krænkede barn/de krænkende børn at gøre. Skærpet underretningspligt Du skal altid fremsende en underretning til Børn og Unge om det/de konkrete børn/unge. Når du er blevet orienteret af din medarbejder aftales med medarbejderen hvem, der gør hvad. Når du her blevet orienteret af din medarbejder aftales med medarbejderen hvem, der gør hvad. Når du er blevet orienteret af din medarbejder aftales med medarbejderen hvem, der gør hvad og hvordan I som arbejdsplads håndterer hændelsen. Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender en underretning til Børn Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender en underretning til Børn Aftal også hvem, der udarbejder og fremsender underretninger til Børn 15

17 Når en af dine ansatte er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere og Unge. Sagsbehandler i Børn og Unge tager sig af at politianmelde evt. kriminelle forhold. og Unge. Sagsbehandler i Børn og Unge tager sig af at politianmelde evt. kriminelle forhold. og Unge. Børn og Unge tager sig af at politianmelde evt. kriminelle forhold. I skal fremsende 1 underretning for hvert barn, både de krænkede og krænkerne. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i barnets/børnenes sager i forvejen. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagen i forvejen. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagen i forvejen. Du og din arbejdsplads skal underrette selv om der er samarbejde med Børn og Unge i sagerne i forvejen. Hvis du er uenig med din medarbejder om, der skal fremsendes en underretning til Børn og Unge, skal du vide, at det at underrette er et personligt ansvar og derfor er din medarbejder forpligtet til at underrette ved viden eller mistanke om vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser. Hvis du er uenig med din medarbejder om, der skal fremsendes en underretning til Børn og Unge, skal du vide, at det at underrette er et personligt ansvar og derfor er din medarbejder forpligtet til at underrette ved viden eller mistanke om vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser. Hvis du er uenig med din medarbejder om, der skal fremsendes en underretninger til Børn og Unge, skal du vide, at det at underrette er et personligt ansvar og derfor er din medarbejder forpligtet til at underrette ved viden eller mistanke om vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser. Du/I kan evt. kontakte modtageteamet i Børn og Unge for vejledning. Du/I kan evt. kontakte modtageteamet i Børn og Unge for vejledning. Du/I kan evt. kontakte modtageteamet i Børn og Unge for vejledning. Du/I kan evt. kontakte modtageteamet i Børn og Unge for vejledning. Lokale beredskaber I henhold til serviceloven skal alle institutioner, der har med børn og unge at gøre udarbejde egne, lokale beredskaber med udgangspunkt i kommunens samlede beredskab. I henhold til serviceloven skal alle institutioner, der har med børn og unge at gøre udarbejde egne, lokale beredskaber med udgangspunkt i kommunens samlede beredskab. I henhold til serviceloven skal alle institutioner, der har med børn og unge at gøre udarbejde egne, lokale beredskaber med udgangspunkt i kommunens samlede beredskab. I henhold til serviceloven skal alle institutioner, der har med børn og unge at gøre udarbejde egne, lokale beredskaber med udgangspunkt i kommunens samlede beredskab. Følg tjeklisten Med udgangspunkt i jeres lokale beredskab bør I sørge for at have en tjekliste klar, således at I som arbejdsplads husker alle processer Med udgangspunkt i jeres lokale beredskab bør I sørge for at have en tjekliste klar således, at I som arbejdsplads husker alle processer Med udgangspunkt i jeres lokale beredskab bør I sørge for at have en tjekliste klar således, at I som arbejdsplads husker alle processer Med udgangspunkt i jeres lokale beredskab bør I sørge for at have en tjekliste klar således, at I som arbejdsplads husker alle processer 16

18 Når en af dine ansatte er mistænkt Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets/den unges nærmeste netværk Når mistanken retter sig mod andre personer, der ikke umiddelbart er en del af Når et andet barn/andre børn er krænkere og handler ens i alle sager. og handler ens i alle sager. og handler ens i alle sager. og handler ens i alle sager. Tjeklisten skal indeholde hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan jf. ovenstående. Tjeklisten skal indeholde hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan jf. ovenstående. Tjeklisten skal indeholde hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan jf. ovenstående. Tjeklisten skal indeholde hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan jf. ovenstående. Håndtering af pressen Håndtering af presse foregår centralt med udgangspunkt i det sekretariat din institution hører under. Håndtering af presse foregår centralt med udgangspunkt i det sekretariat din institution hører under. Håndtering af presse foregår centralt med udgangspunkt i det sekretariat din institution hører under. Håndtering af presse foregår centralt med udgangspunkt i det sekretariat din institution hører under. 6. Implementering Afdelingsleder for Børn og Unge og leder af PPR og Forebyggelse vil deltage i personalemøder i skoler og dagtilbud med henblik på at udbrede viden om opsporing, forebyggelse og håndtering af sager hvor der er viden eller mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn. 17

19 7. Når skaden er sket hvem gør hvad? Mistanken opstår Sagen drøftes med nærmeste leder Lederen planlægger hvordan sagen håndteres på egen institution Underretning afgives til Børn og Unge Sagsbehandler i Børn og Unge vurderer underretningen indenfor 24 timer. Leder af Børn og Unge overtager koordineringen af sagen, hvad angår det/de konkrete børn, herunder vejledning til skolen/dagtilbuddet om hvordan man lokalt bør håndtere det konkrete barn/de konkrete børn og deres forældre 18

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 TRIVSELSSKEMA FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Seksuelle overgreb mod børn & unge Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Forord Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere