Dansk søulykkesstatistik for 1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk søulykkesstatistik for 1988"

Transkript

1 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989

2 ISBN ISSN S889 SCANTRYK, KØBENHAVN

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Udvikling Søulykkernes art Søulykkernes årsag Søulykkerne fordelt efter farvand og art Ulykkestilfælde Forkortelser Enkeltsøulykker 1988, handelsskibe, BRT/BT Enkeltsøulykker 1988, handelsskibe, 500 BRT/BT og derover Enkeltsøulykker 1988, fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover Mangelfuld udkig Mangelfuld navigering Brand p.g.a. udflydende olie på varmt maskineri

4

5 5 INTRODUKTION Behandling af sager vedrørende søulykker og ulykkestilfælde til søs varetages af Søfartsstyrelsen. En søulykke er i denne forbindelse en hændelse, hvor et skib er involveret i grundstødning, kollision, påsejling, kæntring, forlis, brand, eksplosion, lækage, maskinhavari eller andet havari. Et ulykkestilfælde er i denne forbindelse en hændelse, hvor der i forbindelse med et skibs drift er sket tab af menneskeliv eller betydelig skade på nogen person, som befandt sig ombord for at følge med skibet. Formålet med Søfartsstyrelsens sagsbehandling er: at klarlægge, hvad der er sket, at klarlægge, hvordan det er sket, at finde årsagen til, hvorfor det er sket, at konstatere, hvad der evt. kan gøres for at nedsætte risikoen for gentagelser, herunder om der er behov for ændring af eksisterende regler eller evt. udstede nye regler, samt om der er grundlag for udsendelse af "advarsler", at konstatere, om der er sket overtrædelse af søfartslovgivningen, at indsamle materiale til den årlige søulykkesstatistik. Dansk søsulykkesstatistik er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger. Statistikken omfatter søulykker og ulykkestilfælde i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt danske fiskeskibe på 5 BRT/BT og derover. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, boreplatforme, pramme og fritidsfartøjer. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i registre over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe. Denne statistik omfatter søulykker og ulykkestilfælde, der fandt sted i året Første del i statistikken indeholder tabeller og grafiske illustrationer for såvel 10 årsperioden som for året Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt søulykke i 1988 opstillet alfabetisk efter skibets navn i grupperne handelsskibe, BRT/BT, handelsskibe på 500 BRT/BT og derover og fiskeskibe.

6 6 UDVIKLING I året 1988 blev 139 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 66 handelsskibe og 73 fiskeskibe. I alt 29 skibe gik tabt, herunder 24 fiskeskibe og 5 handelsskibe. I 1987 forliste 16 skibe, 12 fiskeskibe og 4 handelsskibe omkom 21 søfarende mod 18 året før. Tabel 1 viser antal handelsskibe og antal søulykker og søulykkesfrekvensen i 10års perioden Skibsantaller refererer til antallet ved det pågældende års udgang og bygger for årene på oplysninger fra Tabel II og III i "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik, og for 1988 på Tabel 1 og 5 i "Danmarks skibsliste 1989". Tabel 1. Alle handelsskibe År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,8 6,6 4,1 5,9 6, ,5 6,4 6,0 6,2 Tabel 2 og 3 giver tilsvarende tal som i tabel 1, men skibene er her opdelt i grupperne handelsskibe, BRT/BT og handelsskibe, 500 BRT/BT og derover.

7 7 Tabel 2. Handelsskibe, BRT/BT År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,9 7,3 3,5 4,9 6,5 4,9 5,9 5,4 5,1 5,8 Tabel 3. Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,4 4,9 5,5 8,5 6,0 6,7 7,9 8,8 6,8 7,2 Tabel 4 viser tilsvarende tal for fiskeskibe. Antallet af fiskeskibe for årene er beregnet, medens tallene for er baseret på fiskeriministeriets EDBregister.

8 8 Tabel 4. Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 2,6 2,5 2,8 2,1 2,7 2,4 2,0 2,3 2,5 2,4 Figur 1 er grafiske fremstillinger af søulykkesfrekvensen, således som det fremgår af tabel 1 og tabel 4. Søulykker i alle skibe Figur 1.

9 9 SØULYKKERNES ART Søulykkerne er opdelt i følgende 8 arter:, kollision eller påsejling, kæntring, maskinhavari, andet havari, brand eller eksplosion, forsvundet og forlist. Ved "påsejling" forstås en ulykke, hvor et skib har ramt et fast objekt (havnemole, færgeleje m.m.), eller hvor et skib har ramt et andet skib, som lå til ankers eller fortøjet ved kaj. Under "andet havari" er blandt andet medtaget søulykker, hvor et skib er slået læk, har fået skrog eller rorskader på grund af sejlads i is, og tilfælde, hvor skibe har mistet dækslast eller fiskeredskaber. Søulykker, rubriceret under "forlis", omfatter skibe der er forlist umiddelbart i forbindelse med ulykken. Figurerne 2 og 3 viser for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe søulykker fordelt efter art.

10 10 66 søulykker fordelt efter art, handelsskibe, Figur søulykker fordelt efter art, fiskeskibe, Figur 3.

11 11 SØULYKKERNES ÅRSAG Under behandlingen af søulykkerne i Søfartsstyrelsen har man naturligvis forsøgt af finde årsagerne til disse og hermed tage stilling til, om der er anledning til at iværksætte foranstaltninger, som kan medvirke til at hindre gentagelser og også for at bedømme, om der har foreligget overtrædelser af søfartslovgivningen. Her i statistikken er søulykkernes årsag opdelt i følgende 6 grupper: Natur: Teknik: Personfejl: Fejl i andet skib: Uopklaret: Ikke afsluttet: Herunder er henført søulykker, hvor tåge, strøm, vind og isforhold har været den væsentlige årsag. Søulykker i denne gruppe skyldes hovedsagelig forskellige maskinhavarier, styremaskinsvigt og fejl i elektriske installationer. Herunder kan som almindeligste årsager anføres mangelfuld navigering, mangelfuld udkig, samt at den vagthavende er faldet i søvn eller har været beruset. Herunder er alene opført kollisioner, hvor fejlen er skønnet at ligge i det andet skib. En kollision med et udenlandsk eller ukendt skib anses ofte for uopklaret, for de udenlandske skibes vedkommende fordi man fra disse som regel ikke er i besiddelse af en søforklaring. Endvidere er herunder rubriceret forlis, hvor det ikke har været muligt ved en efterfølgende undersøgelse at klarlægge årsagen, samt endelig en del uforklarlige brande og andre havarier. Søulykker, som ikke var færdigbehandlet ved redaktionens slutning. I skemaerne 13 er for de tidligere nævnte 3 grupper skibe vist årsagerne til de forskellige arter søulykker i I figurerne 4 og 5, på side 15, er årsagsfordelingen for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe vist grafisk.

12 12 Skema 1. Søulykker fordelt efter primær årsag. Handelsskibe, BRT/BT, Årsag Art Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet lait og påsejling Kæntring Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet Forlist Ialt

13 13 Skema 2. Søulykker fordelt efter primær årsag. Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, Årsag Art Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet Iait og påsejling Kæntring Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet Forlist Ialt

14 14 Skema 3. Søulykker fordelt efter primær årsag. Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover, Årsag Art og påsejling. Kæntring Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion.... Forsvundet Forlist Ialt Natur Teknik Fejl i andet skib Personfejl Uopklaret Ikke afsluttet Ialt

15 15 66 søulykker fordelt efter primær årsag, handelsskibe, Figur søulykker fordelt efter primær årsag, fiskeskibe, Figur 5.

16 16 Skema 4. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art. Handelsskibe, BRT/BT, Art Farvand, Kæntring Maskin og and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak Kattegat Storebælt DANSKE FARVANDE Lillebælt Sundet Østersøen..... Limfjorden Smålandsfarv.. Isefjorden..... Andre indre farvande I havn Åbent hav..... UDENLANDSKE FARVANDE*) Kystfarvand Indre farvand I havn *) 19 søulykker i grønlandske farvande.

17 17 Skema 5. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, Art Farvand, Kæntring Maskin og and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak Kattegat Storebælt DANSKE FARVANDE Lillebælt Sundet Østersøen Limfjorden..... Smålandsfarv... Isefjorden Andre indre farvande I havn UDENLANDSKE FARVANDE Åbent hav Kystfarvand 1 1 Indre farvand I havn

18 18 Skema 6. Antal søulykker fordelt efter farvand og søulykkens art Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover, Art Farvand, Kæntring Maskin og and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak Kattegat Storebælt DANSKE FARVANDE Lillebælt Sundet Østersøen Limfjorden Smålandsfarv... Isefjorden UDENLANDSKE FARVANDE Andre indre farvande I havn Åbent hav Kystfarvand 1 2 Indre farvand I havn

19 19 ULYKKESTILFÆLDE I forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301.

20 20 Skema 7. Ulykkestilfælde Alle skibe, Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe, BRT/BT Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover Fiskerskibe, 5 BRT/BT og derover Ialt (20) 20 (18) 21 (8) 16 De i parentes anførte tal er de tilsvarende tal for året skemaerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, samt de tilfælde, hvor personer under arbejde, færden eller ophold om bord er omkommet eller har lidt så betydelig skade, at der har været pligt til at afgive søforklaring.

21 21 Skema 8. Ulykkestilfælde Handelsskibe, BRT/BT, Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling.... Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion..... Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger o.lign..... Arbejde med lasteog lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum.. Fald i lastrum o.lign... Andet arbejde Anden årsag Ialt

22 22 Skema 9. Ulykkestilfælde Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover, Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion..... Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger o.lign..... Arbejde med lasteog lossemidler..... Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum.. Fald i lastrum o.lign... Andet arbejde Anden årsag Ialt

23 23 Skema 10. Ulykkestilfælde Fiskerskibe, 5 BRT/BT og derover, Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion..... Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger o.lign Arbejde med lasteog lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum... Fald i lastrum o.lign Andet arbejde Anden årsag Ialt

24 24 FORKORTELSER Under»Enkeltsøulykker«er følgende forkortelser for skibstyper anvendt: M. = Motorskib S. = Sejlskib Bgs. = Bugserskib Ff. = Fiskeskib Insp. = Inspektionsskib Is. = Isbryder Lst. = Lastskib Pa. = Passagerskib Rds. = Redningsskib Sdp. = Sandsuger Tk. = Tankskib

25 25 ENKELTSØULYKKER 1988 HANDELSSKIBE BRT/BTU

26 26 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Admiral Courbet Esbjerg M.Sand februar Esbj. havn 23. februar Esbjerg Under bugsering fra bedding ramte mole. Dårlig tilrettelagt bugseringsoperation. Aluk Vagur t sten 13. september Ø. Grønland 20. september Ammas Ramt uafmærket skær. Skær ikke afsat i søkortet. Anders Martin Frederikshavn M.Sand. 298 Randers Sugested 335 m 3 ral Kæntring 5. november Kattegat 11. november Frederikshavn Efter endt pumpning, mindre krængning, der efterhånden voksede og medførte kæntringen. Uopklaret. Anders Olsen 187 Julianehåb Sydprøven 7. december V. Grønland 14. december Julianehåb Ramte skær. Vanskelige besejlingsforhold og dårligt vejr. Aqipi Ittuk 140 Andet hav. 16. januar Havn 19. januar Stormskader ved kaj. Aqqaluk Ittuk 382 Kangerdlussuaq Ammassalik 24 pass. Lækage 9. august Ø. Grønland 12. august Ammassalik Slået læk i kraftig pakis. Roret havareret. Bugseret i havn. Bente Irene Helsingør M.Pa august Bäckviken (Hven) Påsejlede kaj. Svigtende omstyring. Capduen Kalundborg 47 Andet hav. 7. februar Kalundborg Fjord Under godsoverførsel tørnet hårdt mod modtagende skib, p.g.a. sø fra forbipasserende skib. Skadet lønning og brækket mast.

27 27 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Cetus Årøsund april Årøsund Kollideret i tåge med M.Pa.»Aarø«af Årøsund, som ikke holdt behørig udkig. Dan Trader Ålborg 299 Bremen Esbjerg 13. august Elben 15. august Esbjerg Kollideret med russisk»alexander Kaooskra«. Søforklaring fra»a.k.«foreligger ikke. Uopklaret. Esvagt Alpha Esbjerg november Nordsøen 24. november Esbjerg Af strømmen ført ned på platformen»mærsk Endeavour«s ben. Forlist. Fortuna Coast Kalundborg Karlstad Ballast 28. april Kattegat, Kungens Fyr Mangelfuld navigering. Hildur Kalundborg 299 Mo i Rana Rotterdam 573 t jernprofiler 13. november Kråkvågfjordan 22. november Fosen, Norge Lod broen ubemandet. Kom flot ved højvande ved egen hjælp. H.J. Rink 44 Andet hav. 16. januar Havn 22. januar Stormskader ved kaj. Holmi 236 Quervains Havn Christianshåb Ral Forlist 2. november V. Grønland 3 sm SV for Claushavn 3. november Ilulissat 3 store søer knækkede to svanehalse, hvorved vand løb ind i bundtankene. Hvalen 85 Tussaaq Upernavik 9. juni V. Grønland 10. juni Upernavik Grundstødt i tæt tåge og med defekt radar.

28 28 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Jenbo Marstal 299 Lübeck Helsingborg 820 t salt 11. august Sundet, Nordre Røse Ej afsluttet. Jenlil Marstal 299 Struer Mostyn, England 760 t foderpellets 2. september Nordsøen 9. september Thisted Kollideret med fiskeskib»avontuur«. Søforklaring fra»a«foreligger ikke. Uopklaret. Kissavik 85 Andet hav. 15. januar Havn 29. januar Trosserne sprunget under storm, div. skader. Kissavik februar Narsaq Havn I dårligt vejr påsejlet fiskeskib»akato«, som lå ved kaj. K.J.V. Steenstrup Holsteinsborg 42 Frederikshåb Maskinhav. 11. august V. Grønland 13. august Frederikshåb Fik motorstop og drev på land. Besætningen på 5 gik i flåden for at afvente Helohejs. Helo kunne ikke hjælpe p.g.a. for høje bølger. Flåden drev på skær og kæntrede. 3 omkom. Kongsaa Sæby april Frederiksstad Havneområde Styremaskinen fejlindstillet. Påsejlet fjeld og havnemole. Kristine Søbye Haderslev 498 Famagusta Koper 974 MT citrus 20. januar Adriaterhavet 22. februar Hamburg Grundstødt i tåge. Rader havareret. Bragt flot ved fremmed hjælp.

29 29 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Lileda Rudkøbing 115 Andet hav. 16.januar Sundet Skruen ramt usynlig genstand. Lindholm Marstal 399 Frederiksværk Odense Ballast 1. oktober Kattegat, Sj. Odde 5. oktober Rudkøbing Vagthavende faldt i søvn. Bragt flot ved fremmed hjælp. Lyn Odense 299 Herøya Assens 542 t gødning Forlis 17. december Skagerrak 20. december Ålborg Uopklaret. Besætningen i flåden, reddet af helo. Marta Boya Marstal 399 Århus Landskrona Ballast 22. december Hanöbukt 14.juni 89 Rudkøbing Dårligt vejr. Bragt flot ved fremmed hjælp. Maskot København M.Sand. 83 Brand 20. oktober Vesterø Brand i lastrum i forbindelse med skærebrænding. Ej afsluttet. Mira København M.Pa. 39 København Ålborg Tom Brand 20. oktober Limfjorden Maskinrumsbrand. Slukket af egen besætning. Olie fra utæt hydraulikpumpe antændt af varm motor. Nordic Nørresundby 334 Mo i Rana Scalloway 750 t jern 13. oktober Brønnøysund 27. oktober Assens Mangelfuld navigering. Kom flot ved egen hjælp. Nordic Nørresundby 334 Mo i Rana Scalloway 750 t jern 14. oktober Brønnøysund 27. oktober Assens Utilsigtet drej p.g.a. havareret rør. Kom flot ved egen hjælp.

30 30 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Nukik M.Rds august Sydprøven 11. august Julianehåb Påsejlet kaj og klippe. Havareret bakgear. Oratank Grenå 499 Stettin Århus 1533 tons melasse 22. april Øresund 11. maj Svendborg Vagthavende faldet i søvn. Efter lægtring trukket fri ved fremmed hjælp. Orissat 251 Andet hav. 16. januar Havn 19.januar Stormskader ved kaj. Per Marstal 399 Halmstad Barking 643 tons armeringsstål i bundter Forsvundet 26. februar Skagerrak 9. marts Rudkøbing Dårligt vejr. Lasten muligvis forskubbet. 5 omkom. Uopklaret. PKL 178 Holsteinsborg Pram Kæntring 6. september Vestgrønland 13. september Holsteinsborg Dårligt vejr. 1 omkommet. Signe Vest 51 Andet hav. 16. januar Havn 22. januar Stormskader ved kaj. Stefan Marstal 290 Frederiksværk Hamburg Jernplader 16. juni Storebælt, v. Sejrø Fortsat af sø og strøm under assistance af grundstødt lystsejler. Bragt flot ved fremmed hjælp efter losning af en del af ladningen. Sulissok 46 Paamiut 2. juni Vestgrønland 10. juni Frederikshåb Vanskelige besejlingsforhold. Oversejlet skær.

31 31 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Sulissok 46 Frederikshåb 26. september Vestgrønland 12. oktober Frederikshåb Vanskelige besejlingsforhold. Ramt et skær i indenskærsruten. Taterak M.Pa. 146 Equalugaarsuit Julianehåb 60 pass. 27. februar Sarfarmiutløbet 2. marts Julianehåb Mangelfuld navigering. Ramte et skær. Taterak M.Pa. 146 Julienehåb Nanortalik Passagerer 8. april Julianehåb Fjord 11. april Julianehåb Misforstået hinandens manøvre. Kollideret med»nunarsuit«af under overførsel af passagerer. Taterak M.Pa. 146 Nanortalik Sydprøven 20 pass. Andet hav. 25. maj Sydgrønland 3. juni Julianehåb Bundskader ved sejlads i is. Vanja maj 20. maj Svigtende omstyring. Påsejlede fiskeskib GR6396, som lå ved kaj. Vest Ålborg 299 Lübeck 460 tons salt 28. maj Untertrave 13. juni Åbenrå Uopklaret. Kollideret med tysk skib»transgermania«. Søforklaring fra»t.«foreligger ikke. Aarø Årø M.Pa. 82 Årøsund Årø 5. april Årøsund 26. maj Haderslev Mangelfuld udkig. Kollideret i tåge med»cetus«af Årøsund.

32

33 33 ENKELTSØULYKKER 1988 HANDELSSKIBE 500 BRT/BT og derover

34 34 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Blikur Torshavn 947 Runavik Klaksvik Brand 19. april Færøsk farvand 28. april Torshavn Uopklaret. Maskinrumsbrand som bredte sig til lastrum. Bugseret til Skalafjord, hvor brandvæsenet slukkede. Boringia København Dakar Freetown Containere Brand 5. september Atlanterhavet Maskinrumsbrand, slukket af besætning. Olie fra kedeltank har fyldt spildbakken, da tankens overflodsrør var stoppet, hvorefter olien løb ud over spildbakkens kant og blev antændt ved hovedmotorens udstødsrør. Danica Black Nakskov 997 Gruvøen Sousse 1005 tons papirmasse 20. maj Vänern Mangelfuld manøvrering. Bragt flot efter overførsel af last til andet skib. Hulda Mærsk Svendborg M.Tk Rotterdam Reykjavik Petroleumsprodukter 11. marts Nordsøen 16. maj København Uopklaret. Kollideret med hollandsk fiskeskib»pelikaan«. Søforklaring fra»p.«foreligger ikke. Johan Petersen Ålborg december Østgrønland P. Chr. Sund 21. december Julianehåb Påsejlet stor isskosse, slået læk. Knudshoved Korsør M.Pa Halsskov Knudshoved Biler og passagerer 18. november Storebælt 2. december Korsør Påsejlet dækmole ved Knudshoved Færgehavn i dårligt vejr. Kraka København M.Pa Halsskov Knudshoved Biler og passagerer 7. november 17. november Nyborg Svigtende omstyring. Påsejlet færgeleje.

35 35 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Kronborg Helsingør M.Pa november Helsingør Havn Påsejlet færgeleje i dårligt vejr. Kronprins Frederik Korsør M.Pa Korsør Nyborg Biler og passagerer 3. december Storebælt 15. december København Kollideret med»delta«af Panama. Sagen ikke afsluttet. Luna Mærsk Århus Hamburg Singapore Containere, mt Eksplosion 10. september Rødehavet 23. september Hong Kong Uopklaret. Eksplosion i fueltank. Nuka Ittuk Ålborg 6607 Brand 29. juni Havn 30. juni Brand i svejserum. 2 til skade ved eksplosion af gasflaske p.g.a. tilbageslag ved svejsning. Brand slukket fra land. Povl Anker Rønne M.Pa Ystad Rønne Passagerer 11. november Ystad Havn Påsejlet molehoved i tæt tåge. Prinsesse AnneMarie Helsingør M.Pa Helsingborg Helsingør 10. november Helsingør Havn Påsejlet søndre havnemole i dårligt vejr. Romsø Korsør M.Pa Halsskov Knudshoved Biler og passagerer Maskinhavari 5. juli Storebælt Uopklaret. Havari på styrbord motor krumtapmekanisme.

36 36 Skibels data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Skanderborg Rungsted 4496 New York Lissabon Containere Andet hav. 22. november Atlanterhavet 28. november Lissabon Overbordfald og beskadigelse af containere samt skader på skibet. Skipper Most Svendborg 1516 Tripoli Farmagusta Ballast 3. februar Østlige Middelhav 24. februar Piraeus Mangelfuld navigering. Sejlede på øen Nissos Gavdkopoula. Kom flot ved egen hjælp. Snowdrop København 1131 Hanstholm Glouchester Frossen fisk 28. juni Sydatlanten Kollideret med canadisk fiskeskib»atlantic Peggy«. Sagen ikke afsluttet. Superflex Bravo Nyborg M.Pa Korsør 1. februar Korsør Havn Påsejlet kaj da begge bovthrustere faldt ud. Superflex Bravo Nyborg M.Pa Korsør Nyborg Biler og passagerer 5. juni Nyborg Havn 16. juni Nyborg Ramte kaj. Glemte at slå autopiloten fra, hvorved thrustere ikke kunne drejes for bak. 3 passagerer kom lettere til skade. Tor Scandinavia Esbjerg M.Pa Harwich Göteborg 30. juli Göteborg I dårligt vejr påsejlet svensk»vinga Star«som lå fortøjet ved kaj.

37 37 ENKELTSØULYKKER 1988 FISKESKIBE 5 BRT/BT og derover

38 38 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Abuluunnguaq Niaqornarssuk 19 Innalik Fiskeri 28. maj Vestgrønland 14. juni Kanqaatsiaq Grundstødt på ikke afmærket skær. Kom flot ved højvande. Annabella 65 Qoornoq Forlist 12. november Vestgrønland 14. november På vej mod fiskeri konstateredes vand i motorrum. Lækage kunne ikke findes. Sank ca. 1 time senere. Anne Britt Vesterø Havn marts Østerby Havn Påsejlede mole. Molefyr slukket. Baradrangur Hvalba 43 Andet hav. 22. december Hvalba Havn Stormskader ved kaj. Bettina Esbjerg 491 Esbjerg Fiskeri 400 t fisk Forlist 4. februar Atlanterhavet 8. februar Esbjerg Vandfyldtes p.g.a. defekt søventil. Besætningen taget om bord i andet fiskeskib. Bodil Lemvig marts Nordsøen 7. april Lemvig Påsejlet til ankers af ff.»malene Mikkelsen«af Hjerting, som ikke holdt behørig udkig. Catania 20 Fiskeplads 39 kasser fisk á 40 kg Forlist 6. januar Kattegat v. 14.januar Frederikshavn Ramt af»forkert«sø og kæntret. 1 omkommet. Charlotte Cold Hirtshals 146 Doggerbanke Hirtshals 195 tons tobis Forlist 10. maj Nordsøen 1. juni Hjørring Formentlig slået læk i dårligt vejr evt. er forskod havareret. Besætningen reddet af helo.

39 39 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Charlotte Vest 149 Østersøen 9. januar Kattegat v. Anholt N. 3. februar Rønne Uopklaret. Kollideret med»general Lukban«af Panama. Søforklaring fra»g.l.«foreligger ikke. Cornwall Torsminde marts Nordsøen 7. april Lemvig Kollideret med ff.»inger«af Hvide Sande, som forliste. Mangelfuld udkig. Deneb marts Norskehavet 17. marts Frederikshavn Påsejlet til ankers af ff.»mette Stensgaard«af, som ikke holdt behørig udkig. Desiré Rødby Havn 10 Rødby Havn Fiskeplads Brand 4. maj Østersøen 26. maj Maribo Maskinrumsbrand. Uopklaret. Forlist. Dicada 149 Fiskeplads Hirtshals 90 tons industrifisk Kæntring 18. maj Nordsøen 2. juni Frederikshavn Brud på lastskod bevirkede, at lasten forskubbede sig med kæntring til følge. Senere bjærgedes besætningen om bord i andet fartøj. Ditte Hirtshals 20 Hals Fiskeri Forlist 6. februar Østersøen 11. februar Hirtshals Kæntrede under indhivning af trawl. Forlist. Mangelfuld stabilitet. Besætningen om bord i andet fiskefartøj. Dorit Vejen Hirtshals 30 Hirtshals Fiskeplads 4. maj Nordsøen 10. maj Hjørring Kollideret i tåge med ff.»dorthe Marie«af Østerby Havn, som sejlede for stærkt og ikke holdt behørig udkig. Forlist. Besætningen taget om bord i»d.m.«.

40 40 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Dorte Hvide Sande 6 Hvide Sande Fiskeplads Forlist 18. maj Nordsøen 31. maj Ringkøbing Muligvis bundhavari. Besætningen i flåden. Senere hævet. Dorthe Marie Østerby Havn 20 Hirtshals Fiskeplads 4. maj Nordsøen 10. maj Hjørring Kollideret i tåge med ff.»dorit Vejen«af Hirtshals, som sank. For høj fart og mangelfuld udkig. Dragasund Klaksvik 77 Klaksvik Fiskeri Brand 2. marts Atlanterhavet 3. marts Klaksvik Makinrumsbrand. Uopklaret. Forlist. Duguuberg Klaksvik Ff. 49 Fiskeplads Klaksvik 20. december Kalsøfjorden 21. december Klaksvik Roret gik i borde fmtl. p.g.a. kortslutning i styresystemet. Sejlede på land. Flot ved egen hjælp. Eystfelli Klaksvik 104 Klaksvik Lusabanken Lækage 30. september Nordatlanten 6. oktober Klaksvik Slået læk i dårligt vejr. Besætningen ombord i»beskytteren«. Slæbt i havn. Esaias Thorin Qasigianuguit 17 Forlist 22.januar Akuliarusoq 4. marts Godhavn Lækage p.g.a. is. Sunket til ankers. Freddy Hals 20 Brand 10. december Hirtshals Havn Brand v. olieovn i lukaf. Strålevarme antændt træhylde. Sluttet af brandvæsenet. Fru Thomsen september Havn 16. september Frederikshavn Svigtende motorkontrol, da laderen koblede fra. Påsejlet fiskeskibene»north Sea«og»Angela«, som lå ved kaj.

41 41 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Gardner Listed 15 Fiskeplads Listed 12. januar Østersøen 21. januar Rønne Kollideret m. ubåden»springeren«, som førte mangelfulde lanterner. Hebron Esbjerg 49 Fiskeri Eksplosion 26. maj Nordsøen 7. juni Esbjerg Uopklaret. Eksplosion i maskinrum udløste brand. Forlist. Heidi Jensen 20 Fiskeri Andet hav. 3. august Skagerrak 18. august Frederikshavn Vandindtrængen p.g.a. knækket afgangsrør på spulepumpe. Lænset ved pumper fra assisterende fartøjer og helo. Slæbt i havn. Helen May Esbjerg maj Nordsøen 1. juni Esbjerg Kollideret i tåge med Ff.»Rollo«af Esbjerg. Forlist. Begge skibe undladt at tage forholdsregler i anl. af tåge. Ho Bugt Esbjerg 8 Kæntring 26. juli Esbjerg 10. august Esbjerg Revne i forskod bevirkede, at vand løb ud i forskibet. Sank ved ankomst til havn, hævet kort efter. Ida Esbjerg april Nordsøen, 2 sml v.f. Thyborøn 5. maj Lemvig Kollideret med Ff.»Sony«af Randers. Mangelfuld udkig. Ilinunaasaq 1195 Andet hav. 24. april Atlanterhavet 28. april Rorhavari i forb. med sejlads i is.

42 42 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Inger Hee Nexø januar Østersøen 25. marts Rønne Kollideret med patruljefartøjet»havfruen«under overførsel af minørhold. Inger Hvide Sande 20 Hvide Sande Fiskeplads 29. marts Nordsøen 11. april Ringkøbing Kollideret med Ff.»Cornwall«af Torsminde. Forlist. Mangelfuld udkig i»c.«. Ingrid Gaj 372 Østersøen 20. marts Sundet Saltholm 25. marts Frederikshavn Mangelfuld navigering. Kom fri ved egen hjælp. JesperJane Frederikshavn februar Kattegat, ud for Sæby 24. februar Frederikshavn Sagen ikke afsluttet. Jette Nordfisk 195 Fiskeplads 28. maj Nordsøen 2. juni Hjørring Kollideret med Ff.»Pentland«af Hirtshals. Mangelfuld udkig i begge skibe. Karin Bønnerup Strand kg fisk Forlist 5. august Kattegat Bordfyldte i dårligt vejr. Vand trængte ned i maskinrum. Forlist. Kattegat Allinge 12 Tejn København 9. januar Østersøen, Stavstens Udde Mangelfuld navigering. Forlist. Klettur Klaksvik april Tomrefjord, Norge 27. april Klaksvik Mangelfuld navigering. Kom flot ved højvande.

43 43 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Langholm Thyborøn 92 Thyborøn Østersøen 4. januar Limfjorden Under manøvrering for andet skib, drev ned på bropille. Lardo Thyborøn maj Nordsøen, 20 sml. v.f. Thyborøn 13. maj Lemvig Uopklaret. Påsejlet til ankers i tåge af ukendt skib. Linda Torsminde 20 Thyborøn Fiskeplads 22. september Nordsøen 26. september Lemvig Kollideret med Ff.»Ruth Mathiasen«af Hvide Sande. Mangelfuld udkig. Linda Sten Hanstholm 36 Mask. havari 11. februar Kattegat Motoren brændt sammen, slæbt i havn. Lobo Hanstholm 46 Brand 12. juli Hanstholm Havn Maskinrumsbrand. Kortslutning i forb. med batteriopladeapparat i land. Mai Kenneth Vesterø Havn 20 Fiskeplads Vesterø Havn 1. juli Kattegat, ud for Vesterø 13. juli Frederikshavn Påsejlet vraget af»ludvig Svoboda«. Mangelfuld udkig. Malene Mikkelsen Hjerting 316 Esbjerg Fiskeplads 31. marts Nordsøen 13. april Esbjerg Kollideret med fiskeskib»bodil«af Lemvig. Mangelfuld udkig. Mette Stensgaard marts Norskehavet 17. marts Frederikshavn Påsejlet Ff.»Deneb«af, der lå til ankers. Mangelfuld udkig.

44 44 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Mona Lisa november Havn Stærk trafik i havnen. Kollideret med ff.»west«af. Narssalik februar Kvanefjord 23. februar Mangelfuld udkig. Nordjyden Hirtshals 5 Hirtshals Fiskeplads Forlist 18. februar Nordsøen 25. februar Hjørring Vand i maskinrum. Motor og dermed lænsepumpen i stå. Den ombordværende bjærget efter kort tid i vandet. Nordsjælland Klintholm juli Gilleleje Havn Kollideret med Lf.»Blenda«af Göteborg. Misforstået hinandens manøvre. Nunarsuit april Julianehåb Fjord 11. april Julianehåb Kollideret med»taterak«af under overførsel af passagerer. Misforstået hinandens manøvre. Pandalus 47 Aberdeen Fiskeplads 6. maj Nordsøen 18. maj Aberdeen Kollideret med norsk»north Sea Surveyor«, 2 omkommet Bugseret i havn. Sag ikke afsluttet. Pentland Hirtshals 149 Hirtshals Fiskeplads 28. maj Nordsøen 2. juni Hjørring Kollideret med Ff.»Jette Nordfisk«af. Mangelfuld udkig. Poseidon Hvide Sande marts Agger Tange Høfde 12 Sejlede skibet på land. Mangelfuld navigering.

45 45 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Qasiqiaq Christianshåb 456 Andet hav. 16. april Vestgrønland 18. april Holsteinsborg Trawl i skruen. Slæbt i havn. Research Torshavn 146 Torshavn Fiskeplads 8. april Vågø 12. april Torshavn Vagthavende faldt i søvn. Kom flot ved egen hjælp. Rollo Esbjerg maj Nordsøen 1. juni Esbjerg Kollideret i tåge med Ff.»Helen May«af Esbjerg.»H.M.«sank kort efter. Begge undladt at tage forholdsregler i anledning af tåge. Rosslau 165 Neksø Fiskeri Brand 2. juni Østersøen Maskinrumsbrand p.g.a. kortslutning. Slukket ved egen hjælp. Ruth Mathiasen Hvide Sande september Nordsøen 30. september Ringkøbing Kollideret med Ff.»Linda«af Torsminde, som ikke holdt behørig udkig. Serfaq Jakobshavn Ummanaq Fiskeplads Forlist 13. juli Vestgrønland 15. juli Ummanaq Sunket efter påsejling af isfjeld i tåge. Føreren beruset. Besætningen reddet. Sidsel Christensen Hvide Sande 63 Brand 9. juni Nordsøen Maskinrumsbrand p.g.a. skade i elinstallation. Slukket af besætningen. Signe Esbjerg 40 Esbjerg Fiskeri Forsvundet 29. februar Nordsøen, ca. 135 sm v.f. Blåvandshuk 10. marts. Esbjerg Forsvundet i dårligt vejr. Besætningen på 3 omkommet.

46 46 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger West november Havn Stærk trafik i havnen. Kollideret med ff.»mona Lisa«af. Skovbo 98 Brand 24. april Nordsøen 5. maj Brand i kabelrum p.g.a. kortslutning. Delvis slukket med hjælp fra supply båd. Endeligt slukket ved ankomst til havn. Smaragd Runavik 187 Runavik Fiskeplads 20. januar Kalsøen Ø. 25. januar Runavik Mangelfuld vagtoverlevering. Kom flot ved egen hjælp. Stornoway 95 Hanstholm Tom Forlist 29. februar Nordsøen 10. marts Frederikshavn Forlist i dårligt vejr. Besætningen reddet af russisk skib. Uopklaret. Sundaberg Klaksvik 857 Hammerfest Fiskeri 220 t fisk, 350 t salt 4. januar Barants Havet v. Vardø 8. januar Vardø Opbragt for ulovligt fiskeri og beordret til Vardø. Grundstødt på vej hertil i dårligt vejr. Sæborg Leirvik 53 Kæntring 2. marts Leirviksfjorden 7. marts Runavik Vand i posepaunen. Tilstoppede lænseporte. Mere vand på dækket. Kæntring. Besætning i redningsbåden. Sag ikke afsluttet. Søs 187 Brand 10. maj Østersøen 40 sm NØ f. Nexø 19. maj Frederikshavn Maskinrumsbrand. Kortslutning i kablet mellem ladeensretteren og batteriet. Slukket ved halonanlæg. Bugseret i havn.

47 47 Skibets data Navn Hjemsted Type BRT/BT Rejsedata Afgang Bestemmelsessted Ladning Søulykken Art Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger TomMic Glyngøre 8 Glyngøre Fiskeplads 7,5 tons muslinger Kæntring 5. januar Løgstør Breding 8. januar Skive Kæntrede under indhivning af posen. Forlist. Urania 149 Fiskeri 60 tons sild Kæntring 18. maj Skagerrak 26. maj Frederikshavn Brud på lastskod, med slagside og vandindtrængen til følge. Forlist under bugsering mod havn. Besætningen om bord i makkerskib. Vibeke Frederikshavn juli Frederikshavn Havn Påsejlet ved kaj af norsk skib»eikvaa«. Søforklaring fra»e.«foreligger ikke. Uopklaret. Ørnin Klaksvik 48 Brand 13. december Klaksvik Havn Maskinrumsbrand p.g.a. kortslutning.

48

49 49»MANGELFULD UDKIG«I 29 tilfælde har fiskeskibe i 1988 været udsat for kollision eller påsejling. I 16 af disse tilfælde er skønnet, at hændelsen skyldtes personfejl, som igen er rubriceret som 9 tilfælde, hvor hændelsen skyldtes mangelfuld udkig, 5 tilfælde hvor den skyldtes mangelfuld navigering eller manøvrering, og 2 tilfælde, hvor der i tåge ikke var taget tilstrækkelige forholdsregler. I det følgende er beskrevet en påsejling, som kan betegnes som»typisk«i relation til personfejlen»mangelfuld udkig«. Fiskeskibet»A«var på vej mod en fiskeplads i Nordsøen. Det var stille og klart vejr, og der sejledes med en fart af ca. 8 knob. Radaren var indstillet på 3 sømilsområdet, og der styredes ved autopilot. På et tidspunkt observerede den vagthavende på radaren 2 skibe agten for tværs om bagbord. Da han mente, at disse var passeret, orienterede han sig visuelt og på radaren og satte sig herefter i stolen i styrehuset. Pludselig viste der sig forude et hvidt lys fra fiskeskibet»b«. Den vagthavende i»a«forsøgte ved ror og maskinmanøvre at afværge påsejlingen, men for sent. Fiskeskib»B«lå efter endt fiskeri til ankers. Der var tændt ankerlys og dækslys på styrehuset. Ankervagten opholdt sig i lukafet men var med mellemrum på en halv til en hel time på dækket for at orientere sig. Ved påsejlingen befandt den vagthavende sig i lukafet. Søfartsstyrelsen var af den opfattelse, at påsejlingen skyldtes, at der ikke var holdt behørig udkig i»a«, og karakteriserede dette som grov fejl og forsømmelse i tjenesten. Søfartsstyrelsen mente endvidere, at der heller ikke i»b«havde været holdt behørig udkig, hvorved»b«havde afskåret sig fra at bidrage til evt. at afværge påsejlingen ved at afgive det i regel 34, litra d, i de internationale søvejsregler omhandlede opmærksomhedssignal. Både den vagthavende i»a«og den vagthavende i»b«betalte en bøde for de nævnte forseelser. Søfartsstyrelsen skal indskærpe, at regel 5 i de internationale søvejsregler om udkig overholdes, og det skal påpeges, at denne regel gælder både for skibe under gang og for skibe, som ligger til ankers.

50 50»MANGELFULD NAVIGERING«Et mindre lastskib var i mørke på vej fra til Karlstad via Göteborg. Der var SSØ.lig vind, 45 m/sek., og god sigtbarhed. Den vagthavende var alene på broen, radar og decca var i gang, farten var ca. 10 knob, og der styredes ved autopilot. På et tidspunkt gik maskinrummets vandalarm igang, og den vagthavende forlod broen og gik ned i maskinrummet for at kontrollere lænsepumpe m.m. Ca. 15 minutter senere, medens den vagthavende stadig befandt sig i maskinrummet, ramte skibet med uforandret fart grunden ved Kungens Fyr og blev stående. Under den efterfølgende søforklaring forklarede den vagthavende, at han sandsynligvis havde forvekslet Vinga Fyr og Tistlarna Fyr. Søfartsstyrelsen var af den opfattelse, at grundstødningen skyldtes mangelfuld navigering, samt at den vagthavende lod broen være ubemandet, og karakteriserede forseelserne som grov fejl og forsømmelse i tjenesten. Den vagthavende betalte en bøde. Såfremt den vagthavende havde kontrolleret fyrkaraktererne på de to fyr, ville forvekslingen sandsynligvis ikke være sket, og skibet ikke grundstødt med betydelige skader til følge. Hændelsen giver Søfartsstyrelsen anledning til at indskærpe, at brug af de elektroniske navigationshjælpemidler ikke må afholde navigatøren fra at benytte de obtiske muligheder, som findes i farvandet fyrkarakterer, obtiske pejlinger m.m. som, kombineret med de elektroniske hjælpemidler, giver de bedste muligheder for kontinuerligt at bestemme skibets position.

51 51 BRAND P.G. A. UDFLYDENDE OLIE PÅ VARMT MASKINERI Et større lastskib var på rejse i Sydatlanten. Kl. ca blev brandalarmen fra maskinrummet aktiveret, og det viste sig, at der var opstået en kraftig brand ved en af hovedmotorens turboladere. Ca. 10 minutter senere stoppedes hovedmotoren, og efter at alle havde forladt maskinrummet, blev CO 2 anlægget i maskinrummet udløst. Endvidere blev branden bekæmpet med vand og skum fra dækket. Kl. ca var branden slukket. Af sagen fremgik endvidere, at en af skibets maskinmestre kl påbegyndte oppumpning af dieselolie til servicetank, at»high level«alarmen på servicetanken aktiveredes kl , at maskinmesteren herefter skiftede til oppumpning af dieselolie til kedeltank og gav dette i overlevering til afløsende maskinmester, hvorefter han påbegyndte andet arbejde efter i kontrolrummet at have kontrolleret, at»high level«alarmen for kedeltank ikke var aktiveret. Oppumpningen fortsatte, indtil hjælpemotorerne kl. ca stoppede. Af undersøgelserne efter branden fremgik, at»high level«alarmen for kedeltanken ikke virkede, samt at overflodsrøret fra kedeltank til overflodstank var tilstoppet, hvorved dieselolie fra den fyldte kedeltank gennem spildbakkens drænrør, som var tilkoblet overflodsrøret, blev presset op i spildbakken, som fyldtes, hvorefter olie løb ud over kanten, ned af skoddet og ned over hovedmotorens varme udstødsrør, hvorved olien antændtes. Søfartsstyrelsen fandt det kritisabelt, at olieoppumpningen alene blev kontrolleret ved»high level«alarmen og ikke også ved kontrol af standen i skueglasset, at overflodsrøret ikke var kontrolleret for gennemløb, samt at oppumpningen til kedeltank fortsatte, indtil hjælpemotorerne stoppede på grund af strømsvigt. Det sidste har efter Søfartsstyrelsens opfattelse medført, at ilden efter brandens opståen fik yderligere næring. Søfartsstyrelsen fandt det endvidere uheldigt, at kedeltanken var anbragt højt i maskinrummet over maskineriets varme dele. Tanken er efter branden flyttet til bunden af maskinrummet.

52 52 Søfartsstyrelsen er bekendt med flere brande, som er opstået på grund af olie, som er flydt ud over maskineriets varme dele. Styrelsen finder derfor anledning til at indskærpe, at der føres nøje kontrol ved flytning af olie mellem tankene og ved bunkring fra land. Kontrollen bør ikke kun ske ved de elektriske systemer men også ved det til rådighed værende»mekaniske«apparatur. Endvidere finder Søfartsstyrelsen anledning til at anbefale, at forbrugstanke så vidt muligt anbringes i maskinrummets lavere del og så langt fra maskineriets varme dele som muligt.

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2016

LILLA DAN Togtplan 2016 ! LILLA DAN Togtplan 2016 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 65 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN 8774541919 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling 1980 1989... 7 Søulykkernes

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer.

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer. Yachtskippereksamen af 1. grad Y1NAV1-1/98 Foråret 1998. NAVIGATION Besvarelsestid: Hjælpemidler: 4 timer Lærebog i navigation for skippere, DNA 1992, uddrag af H.O. 249 vol. I (EPOCH 1990) og vol. III,

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2011/2012 Klik ind på www.maritim-viden.dk Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Smedegade 2 B Ringkøbing Skjern

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et skib beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri. B gør fart gennem van-

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et skib beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri. B gør fart gennem van- SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

REDEGØRELSE. Juli 2014

REDEGØRELSE. Juli 2014 REDEGØRELSE Juli 2014 BRYGGEN Arbejdsulykke den 5. april 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Minelægger On the Rocks

Minelægger On the Rocks Minelægger On the Rocks Land forude!. Minelæggeren FYEN på grund i Boknafjorden den 7. marts 1979. (Marinens Biblioteks arkiv) Af Søren Nørby, cand. mag. Marinens Bibliotek. Artiklen er blevet til i samarbejde

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS (Automatic Identification System) benyttes dagligt af Farvandsvæsenet til at forbedre sejladssikkerheden.

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Dansk færgeoversigt 2016

Dansk færgeoversigt 2016 Dansk færgeoversigt 2016 Michael Koefoed-Hansen Starnia Dansk færgeoversigt 2016 Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2016: Michael Koefoed-Hansen og Starnia ISBN 978-87-998843-0-8 Layout: Michael

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 1/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

M/S Frida Dan, 1969 part I

M/S Frida Dan, 1969 part I M/S Frida Dan, 1969 part I I de gamle KGH Besejlingsjournaler kan man læse, at M/S Frida Dan afgik København den 16. august 1969 på rejse til Sdr. Strømfjord og Jakobshavn via Holsteinsborg hvortil skibet

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

4/2007. Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden. Quarterly Information. Division for Investigation of Maritime Accidents

4/2007. Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden. Quarterly Information. Division for Investigation of Maritime Accidents 4/2007 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for at orientere

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere