SPILDEVANDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN 2011-2021"

Transkript

1 SPILDEVANDSPLAN april 2012

2 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering. Frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring fra den 27. kt. til den 22. dec Spildevandsplan med tilhørende bilag g krt på web-gis kan ses på kmmunens hjemmeside Klfn Titel: Spildevandsplan , Llland Kmmune Dat: 16. april 2012 Redaktin: Natur g Miljøteam, Llland Kmmune Ft: Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Strstrøms Amt Krt: Krt & Matrikelstyrelsen, Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Naturstyrelsen Tryk: Llland Kmmune Sag nr

3 1. Frrd Vandløbene, søerne g kystmråderne er vigtige naturmråder ligesm f.eks. skve, enge g mser. De enkelte naturtyper er kendetegnet ved at være levesteder fr planter g dyr, der er tilpasset naturmrådet. I de våde naturtyper er dyre- g plantelivet afhængige af rent vand fr at trives. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt at smide affald i naturen. Affald skal naturligvis indsamles g genanvendes, brændes eller depneres på egnede steder. På samme måde skal spildevandet selvfølgelig renses, frdi dårligt renset spildevand gså frurener naturen. Vandløbene, søerne g kystmråderne i Llland Kmmune mdtager spildevand fra hushldninger g virksmheder i kmmunen. Det er derfr vigtigt, at spildevandet bliver renset inden det ledes ud. I dag renses en str del af spildevandet på velfungerende renseanlæg, men der er stadig mange mindre renseanlæg, der ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Desuden er der mange ejendmme, der ikke har anden rensning end en septictank. Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb g søer ikke er så gd sm den burde være, frdi udledningen af frurenet spildevand påvirker dyre- g plantelivet. Det er i dag muligt at rense spildevand på mderne renseanlæg, så det ikke ødelægger frhldene i de vandmråder det udledes til. Det er derfr nødvendigt, at gøre en indsats fr at få gennemført spildevandsrensning veralt i kmmunen. I denne spildevandsplan er det planlagt, at nedlægge mange af de små renseanlæg, sm renser dårligst separatklakere mange mråder fr at få regnvandet væk fra spildevandsledningerne klakere mange ejendmme i det åbne land g at etablere frbedret rensning lkalt på andre ejendmme i det åbne land Fremver skal spildevand derfr renses på mderne effektive renseanlæg, verløb fra klakledninger skal minimeres g spildevandet fra ejendmme i det åbne land skal renses. Det er en mfattende pgave at få gennemført en gd rensning af spildevandet veralt i kmmunen, både tidsmæssigt g øknmisk. At etablere en velfungerende mderne spildevandsrensning i hele kmmunen tager derfr mange år. Med denne spildevandsplan er der lagt en plan fr få gennemført første fase af den indsats, der skal til fr at gennemføre spildevandsrensningen. Llland Byråd har på sit møde den 29. marts 2012 vedtaget spildevandsplan fr Llland Kmmune. Stig Vestergaard Brgmester Thmas Knudsen Kmmunaldirektør 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Spildevandsplanens indhld Spildevandsplanens vedtagelse Prces g dialg Høringssvar Revisin af spildevandsplanen LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lvgrundlag Plangrundlag g frhld til anden planlægning MÅLSÆTNINGER OG SERVICENIVEAUER Frbedring af recipienternes vandkvalitet Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Beskyttelse af grundvandet Beskyttelse af natur samt kvalitet i rekreative mråder, herunder badevandskvalitet VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNINGER Generelt Målsætninger g miljømål Vandløb Søer Kystvande Pririteringer RENSEANLÆGSSTRUKTUR Eksisterende struktur fr ffentlige renseanlæg Spildevandssamarbejde med nabkmmuner Private renseanlæg KLOAKOPLANDE, STATUS OG PLAN Indledning Status g plan, generelle frhld Område Sydvest (Dannemare) Område Sydøst (Rødby) Område Nrdøst (Marib)

5 7.6 Område Midt (Søllested) Område Vest (Nakskv) Område Nrdvest (Hrslunde) Øerne REGNVAND OG KLOAKBYGVÆRKER Indledning Lkal afledning af regnvand (LAR) Pumpestatiner Overløbsbygværker Regnvandsudløb Regnvandsbassiner Afvanding af veje g jernbaner KLOAKFORNYELSE Frmålet Kriterier fr gennemførelse af klakfrnyelsen Aktiviteter i frbindelse med gennemførelsen af klakfrnyelsesplanen Udarbejdelse af klakfrnyelsesplanen SLAMHÅNDTERING Hvad er slam Status Plan SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Krav m frbedret rensning. Renseklasse g anlægstype Frbedret rensning i udpegede plande Nedsivningsanlæg fr spildevand g beskyttelse af drikkevandsinteresser Status g plan fr spildevandsrensning i det åbne land Brtskaffelse af spildevand fra øvrige enkeltejendmme Spildevandsafledning fra ikke klakerede smmerhusmråder Grundlaget fr at kmmunen kan give påbud m frbedret rensning Hvad kan ejeren gøre, når der gives påbud m frbedret spildevandsrensning? Generelt m ejendmme, der ikke tilsluttes ffentlig klak ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Betalingsvedtægt fr håndtering af spildevand i Llland Kmmune Offentlig g privat klak Rettigheder g pligter fr grundejere g Llland Spildevand A/S Separatklakering af fællesklakerede mråder Udtræden af den ffentlige klakfrsyning (Llland Spildevand A/S) Offentlige klakanlæg på privat areal

6 12.7 Udledningstilladelser g tilslutningstilladelser Dimensinering af det ffentlige klaksystem Frbedret spildevandsrensning i det åbne land Adskillelse af rørlagte vandløb g klakanlæg ØKONOMI Tids- g investeringsplan fr Llland Spildevand Øknmiske knsekvenser fr brgerne Spildevandsafgift uden fr klakerede plande MILJØSCREENING Generelt m miljøscreening i henhld til lv m miljøvurdering Redegørelse fr de påvirkninger af natur g miljø, sm gennemførelsen af spildevandsplanen frventes at medføre Resultat af screeningen (screeningsskema) BILAG Bilag 1 Matrikelliste, Ejendmme i det åbne land, der skal klakeres eller have lkal rensning Bilag 2 Matrikelliste, Fællesklakerede ejendmme sm skal separatklakeres Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Oplandsskemaer Bilag 5 Udløbsskemaer Krtbilag (sm webgis) Ordfrklaring Litteraturliste

7 2. Indledning Spildevandsplan er den første samlede spildevandsplan fr Llland Kmmune. Frmålet med spildevandsplanen er, blandt andet, at sikre et fælles planlægningsmæssigt g juridisk grundlag fr de kmmende års spildevandshåndtering i kmmunen. Spildevandsplanen indehlder plysninger m de eksisterende frhld g de kmmende års planlagte aktiviteter, på spildevandsmrådet, i Llland Kmmune. Hvedfrmålet med at gennemføre de ændringer af renseanlægsstrukturen g fretage de nyg separatklakeringer samt spildevandsrensningen i det åbne land, sm er beskrevet i denne spildevandsplan er at frbedre rensningen af spildevandet g derved mindske frureningen af vandløb, søer g kystvande. Dette skal ske ved at rense spildevandet på effektive renseanlæg, fjerne verløb fra fællesklakerede mråder g ved at klakere ejendmme i det åbne land. Llland Kmmune er frpligtet til at gennemføre en reduktin af den frurening, der i dag belaster vres vandmiljø. En del af denne frurening stammer fra utilstrækkeligt renset husspildevand. Det er både spildevand fra utidssvarende ffentlige g private spildevandsanlæg, herunder udledning fra uklakerede ejendmme, der i dag belaster vandløberne, søerne g havet. I Statens frslag til Vandplaner, mråde Østersøen g Smålandsfarvandet, der dækker Llland Kmmune, var der bl.a. pstillet retningslinjer g indsatskrav af betydning fr spildevandsplanlægningen. Der er taget højde fr retningslinjerne g en del af indsatskravene fra frslagene til vandplaner i denne spildevandsplan. Men det er retningslinjerne fra Reginplanen fr Strstrøms Amt der ligger til grund fr denne spildevandsplan. Grunden til at det er Strstrøms Amts Reginplan g til dels frslagene til vandplaner, der ligger til grund fr denne spildevandsplan er, at de endelige vandplaner ikke var vedtagende da frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring. Derfr henvises der flere steder i denne spildevandsplan til frslagene til vandplaner. De endelige vandplaner blev ffentliggjrt d. 22. december 2011 (samtidig med at høringsperiden fr spildevandsplanen udløb) g det betyder, at der er ngle indsatskrav fra vandplanerne, der ikke er taget højde fr i denne spildevandsplan. De indsatskrav fra vandplanerne, sm ikke er indarbejdet i denne spildevandsplan vil der blive redegjrt fr i kmmunens vandhandleplan, sm skal ffentliggøres i juni g endelig vedtages i december Herefter vil vandplanernes indsatskrav blive indarbejdet i spildevandsplanen ved en revisin af spildevandsplanen, sm fretages i Hvad er en spildevandsplan? Llland kmmune skal, i henhld til miljøbeskyttelseslven 1, udarbejde en plan, der indehlder plysninger m de eksisterende g planlagte frhld indenfr spildevandsmrådet. 7

8 Spildevandsplanen er en kmmunal sektrplan, der skal sikre at udbygning g vedligehldelse af spildevandsfrsyningsselskabets spildevandsanlæg krdineres med kmmunens øvrige fysiske planlægning. Spildevandsplanen er et redskab til gennemførelse af de målsætninger g retningslinjer, på vand- g spildevandsmrådet, der fremgår af Reginplan fr Strstrøms Amt g Llland Kmmunes kmmuneplan Spildevandsplanen er gså tænkt sm et redskab til pfyldelse af de indsatskrav, der fremgå af statens vandplaner, sm blev vedtaget i december Kmmunen er frpligtet til at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i planen. Fr brgerne er planen en frhåndsrientering m de kmmende års tiltag på spildevandmrådet. En vedtaget spildevandsplan er desuden kmmunens juridiske grundlag fr at: udbygge g vedligehlde de ffentlige spildevandsanlæg i henhld til lvkrav, vand- g kmmuneplan samt brgernes afledningssikkerhed, påbyde grundejere indenfr de klakerede mråder at tilslutte spildevand til det ffentlige klaksystem, herunder at betale tilslutningsbidrag g vandafledningsafgift, gennemføre klaksepareringer i fællesklakerede klakplande g påbyde grundejere at separere spildevandet fra deres ejendm, meddele påbud m frbedret rensning af spildevandet fra uklakerede ejendmme, eksprpriere sig til ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkning, servitutpålæggelse m.v. i frbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg, meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, verløbsvand g regnvand til vandløb, søer g kystvande. 2.2 Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Med henblik på at effektivisere vand- g spildevandssektren, vedtg flketinget i 2009 en vandsektrrefrm. Sm følge heraf skulle de kmmunale frsyningsvirksmheder fr spildevand udskilles g mdannes til aktieselskaber. På daværende tidspunkt havde den danske vandsektrs rganisering allerede, i længere tid, været debatteret med henblik på, at pnå en effektivisering g en adskillelse mellem drifts- g myndighedspgaver. Llland Spildvand A/S blev allerede udskilt til aktieselskab med virkning fra 1. januar Denne spildevandsplan er udarbejdet af Llland Kmmune i samarbejde med Llland Spildevand A/S. Llland Kmmune har ansvaret fr de myndighedsrelaterede pgaver, i frbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen, herunder meddelelse af tilladelser g påbud, eksprpriatiner mv. Llland Spildevand A/S har ansvaret fr de fysiske udbygninger, vedligehldelse, renveringer g nedlæggelser af spildevandsanlæg, sm planen beskriver. Llland Spildevand A/S har endvidere ansvaret fr, at de i planen beskrevne tiltag, vedrørende de fysiske spildevandsanlæg, sker i henhld til den tids- g investeringsplan, der er en del af spildevandsplanen. 8

9 2.3 Spildevandsplanens indhld Denne spildevandsplan erstatter følgende spildevandsplaner med tilhørende tillæg: Nakskv Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Nakskv Kmmunes byråd i 2002, Marib Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Marib Kmmunes byråd i 2001, Rødby Kmmunes spildevandsplan 1987 revideret 1988, vedtaget af Rødby Kmmunes byråd i 1988 samt frslag til spildevandsplan , Hleby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Hleby Kmmunes byråd i 1998, Højreby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Højreby Kmmunes byråd i 2004, Ravnsbrg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Ravnsbrg Kmmunes byråd i 2002 Rudbjerg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Rudbjerg Kmmunes byråd i Llland Kmmunes spildevandsplan giver en samlet versigt ver de eksisterende klakeringsfrhld g de kmmende års aktiviteter på spildevandsmrådet i kmmunen. Spildevandsplanen fastlægger blandt andet rammerne fr, hvrdan Llland Spildevand A/S fremver skal håndtere sin del af spildevandsrensningen i kmmunen. Blandt de frhld på spildevandsmrådet, der beskrives g knkretiseres i denne plan er: centralisering af spildevandsrensningen ved etablering, udvidelse eller nedlæggelse af ffentlige renseanlæg, mfattende udbygning af ledningsnettet fr spildevand, der dels skal afskære spildevandet til de fremtidige renseanlæg, dels skal give mulighed fr at klakere mange af de ejendmme, der i dag ikke er ffentligt klakerede, tiltag i frhld til renvering af det eksisterende klaksystem herunder separatklakering af mange af de ejendmme, der i dag er fællesklakerede g nedlæggelse af tilhørende verløbsbygværker, tiltag i frhld til frbedret rensning af spildevandet fra de ejendmme, der ikke har eller får mulighed fr at aflede spildevand til ffentligt renseanlæg, administrative frhld målsætninger g serviceniveauer budget- g tidsplan fr anlægsprjekterne. slamhåndtering Spildevandsplanen fastsætter, hvilke ejendmme, der skal aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg. Spildevandsplanen fastsætter, hvilke rettigheder g pligter ejerne af disse ejendmme har fr så vidt angår håndteringen af spildevand på ejendmmen. Spildevandsplanen fastsætter gså rettigheder g pligter fr ejerne af de ejendmme, der ikke får mulighed fr at aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg, men sm i stedet bliver påbudt at gennemføre en frbedret rensning af ejendmmens spildevand på anden måde. 9

10 Denne spildevandsplan er udarbejdet med udgangspunkt i, at spildevandsrensningen skal leve p til kravene i de frslag til vandplaner, sm har været i ffentlig høring indtil 6. april I frslagene til vandplanerne frudsættes dg, at indsatsen på spildevandsmrådet er gennemført med udgangen af Dette er ikke muligt fr Llland Kmmune, g kmmunen har derfr gjrt indsigelse imd vandplanernes tidsfrist. (I de endelige vandplaner er tidsfristerne da gså blevet frlængede.) Denne spildevandsplan beskriver, hvilke tiltag på spildevandsmrådet der skal gennemføres frem til 2021 g hvilke der først bliver gennemført efter Det vil være en del af indsatsen især i det åbne land der først bliver gennemført efter Spildevandsplanens vedtagelse Frslaget til spildevandsplan har været behandlet af Llland Kmmunes Byråd i ktber Efter vedtagelse i byrådet, har frslaget været fremlagt til ffentlig høring i 8 uger i efteråret I frbindelse med høringen har ffentligheden haft mulighed fr at indsende kmmentarer til planfrslaget. De indkmne kmmentarer indgik i byrådets endelige vedtagelse af planen i marts Prces g dialg Frslag til Llland Kmmunes spildevandsplan har været annnceret i Extra- Psten g Lllandspsten. Vedtagelsen af spildevandsplanen har ligeledes været annnceret. I høringsperiden var der mulighed fr, at fremkmme med kmmentarer g bemærkninger til frslaget. Frslaget blev samtidig med ffentliggørelsen sendt i høring hs Naturstyrelsen Strstrøm g til Guldbrgsund Kmmune. I høringsperiden blev der afhldt t brgermøder, hvr der blev rienteret m spildevandsplanens indhld g knsekvenser. 2.6 Høringssvar I høringsperiden km der 23 kmmentarer/indsigelser til spildevandsplanen, herunder en underskriftsindsamling g 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering. De fleste af kmmentarerne handler m, at det er øknmisk dårlige tider, at klakering er dyrt fr brgerne, at vandplanerne har ændret på vandløbsmålsætningerne, at der bliver nedrevet huse på landet, g at man skal fretage separatklakeringer i byerne frem fr klakering i landmråder. Af de 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering, har Llland Kmmune vurderet, at anmdningen kan imødekmmes fr 4 ejendmme. Tre af dem under frudsætning af, at de inden en angivet frist, selv skal etablere et renseanlæg g 1 frdi der allerede er etableret nedsivningsanlæg. 10

11 De 4 ejendmme der fritages er følgende: 10a, Østfte By, Østfte under frudsætning af, at der inden kt etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse O 4a, Alsø By, Fuglse under frudsætning af, at der inden udgangen af 2013 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 18a, Højreby By, Søllested under frudsætning af, at der inden 2021 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 3b, Gammelgård Hgd., Ryde Der er etableret nedsivningsanlæg 2.7 Revisin af spildevandsplanen Det er nødvendigt at revidere denne spildevandplan i frbindelse med, at statens vandplaner er blevet endeligt vedtaget. Revisinen af spildevandsplanen vil blive fretaget når kmmunens vandhandleplan er vedtaget af Byrådet i slutningen af I vandhandleplanen er det bl.a. beskrevet hvilke indsatser fra vandplanerne, sm denne spildevandsplan ikke tager højde fr. Vandhandleplanen sendes i ffentlig høring i juni. Det planlægges endvidere at revidere spildevandsplanen i frbindelse med, at staten udsender nye vandplaner i 2016 g Spildevandsplanen skal desuden revideres, såfremt frudsætningerne fr planen ændres, hvilket eksempelvis kan ske i frbindelse med Femern Bælt Frbindelsen. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 af lv m miljøbeskyttelse 11

12 3. Lv- g planlægningsgrundlag I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal Llland Kmmune udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen. Planen er bindende fr kmmunen samt fr brgere, erhvervsvirksmheder g øvrige institutiner, der ejer fast ejendm i kmmunen. Spildevandsplanen er Llland Kmmunes retslige g administrative grundlag fr myndighedsbehandling på spildevandsmrådet. I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal spildevandsplanen indehlde plysninger m: 1. Eksisterende g planlagte klakeringsmråder g rensefranstaltninger. 2. Områder hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at phæve tilslutningsretten g pligten helt eller delvist. 3. Områder, hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendm tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrensefrsyningsselskabet. 4. Den eksisterende tilstand af klakanlæg samt planlagte frnyelser af disse. 5. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker nedsivning, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. 6. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. 7. Hvrvidt der er tale m et spildevandsfrsyningsselskab mfattet af 2, stk. 1, i lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld. 8. Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers klakeringsmråder. 9. Efter hvilken tidsfølge prjekterne frudsættes at være udarbejdet g anlæggene udført. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 2 frnødne krtbilag samt plysninger m: 5 skal spildevandsplanen desuden indehlde de 1. Hvrdan spildevandsplanen frhlder sig til kmmune- g vandplanen, samt til den øknmiske planlægning g til vandløbenes fysiske tilstand. 2. De eksisterende g planlagte fælles spildevandsanlæg i kmmunen, herunder afgrænsning af de enkelte klakplande g angivelse af, m anlægget er privat eller ffentligt ejet. 3. Hvrdan spildevandet i øvrigt brtskaffes i kmmunen, f.eks. ved udsprøjtning. 4. Hvilket vandmråde spildevandet fra de enkelte plande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering g de frventede udledte mængder af spildevand. 5. En renveringsplan fr de kmmunale klakker med målsætning g priritering af renveringen. Renveringsplanen skal endvidere indehlde en tids- g øknmiplan fr arbejdet. 12

13 6. Hvilke udgifter, der frventes at måtte afhldes ved etablering g drift af de ffentlige anlæg etableret af kmmunalbestyrelsen (spildevandsfrsyningsselskabet) efter 7a, i bekendtgørelse af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v Hvilke ejendmme, der frventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af prjekter i verensstemmelse med spildevandsplanen. 8. Hvilke ejendmme, der er tilsluttet det ffentlige klakfællesskab, g i hvilket mfang de er tilsluttet. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 4 skal Llland Kmmune ajurføre planen fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen, herunder ajurføre plandsgrænser g tidsfølgeplan, når der sker ændringer i frudsætningerne fr planen. 3.1 Lvgrundlag Der findes en række direktiver, lve g bekendtgørelser, der udgør det lvgivningsmæssige grundlag, eller på anden måde spiller en rlle i frbindelse med udarbejdelsen af en spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanens indhld skal pfylde den samlede lvgivning, EU s direktiver på miljømrådet samt øvrige natinale standarder. Vandrammedirektiv g miljømålslv 4 EU s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, har den verrdnede målsætning, at alle vandmråder i Eurpa har pnået gd øklgisk tilstand i Ifølge direktivet betyder dette, at miljøtilstanden i vandløb, søer g kystvande kun må afvige lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er verført til dansk lvgivning med miljømålslven fra Miljømålslven beskriver den arbejds- g planlægningsprces, der skal gennemføres fr, at nå vennævnte målsætning m gd øklgisk tilstand. Et led i planlægningsprcessen er blandt andet, at Naturstyrelsen skal udarbejde vandplaner. Lv m miljøbeskyttelse Pålægger kmmunerne at udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand, g definerer visse krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Miljøbeskyttelseslven indehlder den lvhjemmel, der benyttes når spildevandsplanen skal implementeres ved meddelelse af udledningstilladelser, påbud m klakseparering, tidsfrister fr klaktilslutning, nedsivningstilladelser, tilladelser til etablering af samletanke med mere. Spildevandsbekendtgørelse I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 defineres yderligere krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Spildevandsbekendtgørelsen stiller desuden krav m, at kmmunen skal ffentliggøre frslag til spildevandsplan med plysning m, at der inden fr en frist på mindst 8 uger efter ffentliggørelsen er adgang til, at kmmentere det fremlagte frslag ver fr kmmunen. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanens endelige vedtagelse ligeledes annnceres ffentligt. Lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 5 I henhld til lv m miljøvurdering af planer g prgrammer skal der gennemføres en miljøvurdering af planer g prgrammer, sm kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lven defi- 13

14 nerer, hvilke planer g prgrammer hvr der skal udarbejdes en miljøvurdering eller en screening. Denne spildevandsplan tilhører den gruppe af planer, sm er mfattet af lven. Lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld 6 Denne lv skal blandt andet medvirke til at sikre en spildevandsfrsyning af høj sundheds- g miljømæssig kvalitet, sm tager hensyn til frsyningssikkerheden g naturen, g drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig fr frbrugerne. Lven indehlder blandt andet bestemmelser, hvrefter der skal fastsættes et prislft fr spildevandsfrsyning, dvs. en øvre grænse fr størrelse af vandafledningsafgiften. Lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 7 Lven fastsætter regler m betaling fr afledning til spildevandsfrsyningsselskabers spildevandsanlæg. Ved tilslutning af ejendmme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab, pålignes et såkaldt standardtilslutningsbidrag. Lven beskriver de nærmere regler fr standardtilslutningsbidragets størrelse, både fr bligejendmme g erhvervsejendmme. Lven indehlder gså regler fr betaling g fastsættelse af vandafledningsbidrag, herunder regler fr pdeling af dette bidrag i en fast g en variabel del. Af lven fremgår det endvidere, at i de tilfælde hvr kmmunen giver ejere af helårsbliger påbud m frbedret spildevandsrensning fr en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud m et kntraktligt medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet. Medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet indebærer, at spildevandsfrsyningsselskabet skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbuddet, md at ejeren af ejendmmen betaler standardtilslutningsbidrag g vandafledningsbidrag svarende til en ejendm, der er tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab. Lv m afgift af spildevand 8 Lven fastsætter bestemmelser fr betaling af en statsafgift fr udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, samt fr nedsivning af spildevand. Til brug ved beregning af afgiftens størrelse kan spildevandets indhld af frskellige stffer benyttes. Dette frudsætter dg at kncentratinen af disse stffer i spildevandet er kendt. Lven anviser desuden frskellige standardafgifter fr udledning fra spildevandsanlæg, hvr husspildevand udgør mindst 15 % af tilledningen af spildevand. Disse standardafgifter kan benyttes, hvis spildevandets indhld af bestemte frurenende stffer ikke er kendt. Standardafgiftens størrelse afhænger af rensemetde. 3.2 Plangrundlag g frhld til anden planlægning Der findes en række planer, der har haft betydning i frbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanen indgår i det lvbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, reginale g kmmunale planer ikke strider imd hinanden. Det er derfr sikret, at spildevandsplanen ikke er i mdstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning fr planlægningen på spildevandsmrådet. 14

15 Frhld til statslige planer Landsplanredegørelse 2006 er regeringens visin på den fremtidige udvikling af landet g mhandler dels de nye vilkår glbaliseringen stiller fr planlægningen g hvrdan planlægningen kan bidrage til at skabe et knkurrencedygtigt Danmark. Rammerne i Landsplansredegørelsen er verrdnede, g spildevandsplanen er ikke i mdstrid med de frmulerede hensigter g retningslinjer i redegørelsen. Reginplan/landsplandirektiv Llland Kmmunes mråde var gegrafisk set tidligere en del af Strstrøms Amt. Strstrøms Amts reginplan var amtsrådets verrdnede plan fr udviklingen i amtet g fr beskyttelse af natur g miljø. Reginplanerne er, i en vergangsperide, phøjet til landsplandirektiv. Reginplan fr Strstrøms Amt udstikker rammerne fr den fysiske planlægning i det tidligere Strstrøms Amt, herunder fr Llland Kmmune. Planen fastlægger de verrdnede rammer fr den ønskelige udvikling på en lang række mråder, herunder blandt andet i frhld til naturinteresser g miljøbeskyttelse. Af relevans fr udarbejdelsen af Llland Kmmunes spildevandsplan er specielt reginplanens retningslinjer fr vandmiljø, spildevand g drikkevandsressurcer. Retningslinjerne er sm nævnt, i vergangsperiden indtil vandplanerne var klar, phøjet til landsplandirektiv. Ngle af disse retningslinjer er verført til Llland Kmmunes kmmuneplan, andre er nu verført til vandplanerne. Fr så vidt angår målsætninger fr vandmråder er reginplanens retningslinjer således gældende indtil de afløses af statens vandplaner. Denne spildevandsplan er derfr udarbejdet i verensstemmelse med de relevante retningslinjer g målsætninger, der fremgår af reginplanen Reginplanen fastlægger målsætninger fr alle de recipienter, der mdtager spildevand i Llland Kmmune, dvs. vandløb, søer g mkringliggende kystvande. De af reginplanens retningslinjer, der har størst betydning set i frhld til spildevandsplanlægningen er anført nedenfr. Kmmuneplan Llland Kmmunes byråd vedtg, den 24. februar 2011, kmmuneplan Kmmuneplanen beskriver kmmunens hvedstruktur g udstikker de rammer kmmunen skal udvikles indenfr. Spildevandsplanen må ikke stride imd kmmuneplanen. Af relevans fr udarbejdelsen af denne spildevandsplan er især kmmuneplanens retningslinjer fr spildevand, spildevandsrensning i det åbne land g regnbetingede udledninger. Nye erhvervsmråder, sm er udpeget i kmmuneplanen er medtaget i denne spildevandsplan. Kmmuneplanen er en langsigtet plan, sm angiver målsætninger g retningslinjer fr de kmmende år inden fr en lang række aspekter af samfundslivet herunder spildevandsafledningen. Der er fretaget en krdinering mellem kmmuneplanen g spildevandsplanen således, at disse ikke er i mdstrid med hinanden. 15

16 Et udvalg af retningslinjer fr vandløb: 1. Målsætningerne fr de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte vandløbsstrækninger gælder, at deres tilstand skal svare til vandløbenes baggrundstilstand, g at vandkvaliteten ikke må hindre pfyldelsen af målsætninger fr vandløbsstrækninger, der ligger p- eller nedstrøms fr de pågældende strækninger 3. Spildevand, der tillades udledt i vandløb, skal renses tilstrækkeligt til, at det ikke hindrer en pfyldelse af målsætningen af det pågældende vandløb g eventuelle p- g nedstrøms liggende vandløb Et udvalg af retningslinjer fr søer: 1. Målsætningerne fr de enkelte søer fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte søer frudsættes det, at de kan verhlde den generelle målsætning m et naturligt g alsidigt plante- g dyreliv. 3. Spildevand, der udledes til søer, må ikke være til hinder fr, at søernes målsætning kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr kystvande: 1. Målsætningerne fr de enkelte kystvande fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke hindre, at målsætningen udenfr spildevandsnærmrådet kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr spildevand: 1. Spildevand, der udledes til vandløb, skal renses så gdt, at vandløbets målsætning g målsætningerne fr eventuelle vandløb, søer g kystvande, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan pfyldes. Ved udledning til vandløb, herunder især af tag- g verfladevand, skal det yderligere sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke verskrides. 2. Søer skal i videst muligt mfang frihldes fr spildevand fra spildevandsanlæg. 3. Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske frhld i vandmråderne. 4. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke påvirke vandkvaliteten uden fr de spildevands-nærmråder, der er udpeget i reginplanen. 5. Spildevand, der udledes direkte eller indirekte via vandløb til kystvande, skal renses så gdt, at badevandskvaliteten i bademråder verhldes. Retningslinjer fr spildevandsrensning i det åbne land: 1. Krt ver de frureningsfølsmme vandmråder, samt freslåede renseklasser findes på webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Belastningen med spildevand fra ejendmme, der ligger i plandet til frureningsfølsmme vandmråder, skal mindskes, så vandmrådernes målsætninger kan pfyldes. 16

17 Retningslinjer fr regnbetingede udledninger: 3. Regnbetingede udledninger må ikke hindre, at vandmrådernes målsætninger kan pfyldes, herunder medføre uæstetiske frhld i udledningsmrådet. 4. Regnbetingede udledninger må ikke give anledning til ersin af bund g brinker i vandløb. 5. Før etablering af nye regnbetingede udledninger skal der fretages en beregning af de hydrauliske belastninger g af udledte mængder af rganisk stf g næringssalte. Beregningerne skal danne grundlag fr valg af eventuelle rensefranstaltninger. 6. Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandsklakeringer skal frsynes med rensefranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende renses fr lieprdukter g partikulært materiale, samt tjener sm psamlingskapacitet fr spild i tilfælde af uheld. 7. Nye regnbetingede udledninger fra fællesklakerede mråder etableres sm minimum med rist g skumbræt, g det skal være muligt at registrere tidspunkt g varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse. 8. Bassiner uden membran må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m fra øvrige indvindingsanlæg. 9. Ved lkalplanlægning skal der indtænkes plads til regnvandsbassiner, versvømmelsesmråder, grøfter, parkeringsarealer m.m. med mulighed fr nedsivning. Frslag til vandplaner De vandplaner der har betydning fr Llland Kmmunes mråde var, sm nævnt venfr endnu ikke endeligt vedtaget, da spildevandsplanen var i ffentlig høring. Indhldet i denne spildevandsplan skal derfr frtsat være i verensstemmelse med reginplanens retningslinjer på spildevandsmrådet. Frslag til vandplaner, fra ktber 2010, har været sendt i ffentlig høring. Spildevandsplanen er udarbejdet med henblik på, at pfylde de relevante vandplaners krav, dg kan tidsrækkefølgen i frslagene til vandplanernes indsatsprgram ikke pfyldes. Ifølge miljømålslven skal der udarbejdes vandplaner, fr hvert af de 4 vanddistrikter Danmark er inddelt i. Vanddistrikterne er yderligere underinddelt i 23 hvedvandplande, hvraf t har betydning fr Llland Kmmunes mråde. De t hvedvandplande af betydning fr denne spildevandsplan er 2.5 Smålandsfarvandet g 2.6 Østersøen. På vegne af By- g Landskabsstyrelsen har Naturstyrelsen Strstrøm ansvaret fr udarbejdelse af disse vandplaner. De endelige vandplaner skulle have været vedtaget senest den 22. december Denne tidsfrist er efterfølgende blevet frlænget, således at vandplanerne først blev endeligt vedtaget den 22. december En vandplan fastlægger rammerne fr beskyttelsen af verfladevand g grundvand. En vandplan indehlder blandt andet et indsatsprgram sm beskriver hvilke tiltag, der skal gennemføres fr at reducere miljøpåvirkningen af eksempelvis vandløb, søer, kystvande g grundvandsfrekmster. Fr at reducere påvirkningen af verfladerecipienter med frurenende stffer vil vandplanerne stille krav m frbedret spildevandsrensning på uklakerede ejendmme, nedlæggelse eller pgradering af utidssvarende renseanlæg g ændring af regnbetingede udløb. Vandplanerne er bindende fr kmmunen, g vandplanerne indehlder bindende tidsfrister fr en række tiltag på spildevandsmrådet i kmmunen. Når vandplanerne er endeligt vedtaget skal kmmunen udarbejde kmmunale handleplaner. De kmmunale handleplaner skal beskri- 17

18 ve, hvrdan kmmunen vil realisere vandplanes indsatsprgram inden fr kmmunens gegrafiske mråde på land g tilstødende kystvande, sm grænser p til hvedvandplandet. Nærværende spildevandsplan vil kmme til at indgå sm en del af den kmmende handleplan fr Llland Kmmune. Gamle spildevandsplaner I denne spildevandsplan indarbejdes, helt eller delvist, de infrmatiner vedrørende status g planlagte aktiviteter på spildevandsmrådet, sm fremgår af spildevandsplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Ved vedtagelse af denne spildevandsplan udgår spildevandplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Vandfrsyningsplan Llland Kmmunes byråd vedtg den 27. januar 2011 en ny vandfrsyningsplan fr periden Af vandfrsyningsplanen fremgår det, at nedsivning af spildevand kan medføre en risik fr frurening af grundvandsressurcen med næringssalte g miljøfremmede stffer. Derfr er det vigtigt, at spildevandsplanlægningen er samrdnet med vandfrsyningsplanlægningen. Vandfrsyningsplanen beskriver den nuværende g planlagte frsyningsstruktur med drikkevand, herunder m de enkelte ejendmme er frsynet via et alment vandfrsyningsanlæg, eller m de har egen bring til indvinding af drikkevand. I administratinen af spildevandsplanen vil der blive taget hensyn til planerne fr vandindvinding g vandfrsyning. Det vil ske ved at krdinere indsatsen, når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Når nye klakledninger skal placeres, vil der desuden blive taget hensyn til beskyttelsesznerne mkring de almene vandindvindingsanlæg. Frhld til lkalplaner En lkalplan indehlder bestemmelser m bebyggelsens udstrækning g karakter g har dermed betydning fr mængden af regn- g spildevand, der afledes fra de knkrete mråder. Bestemmelserne i en lkalplan skal tage udgangspunkt i spildevandsplanen. Vedtagelsen af nye lkalplaner kan dg i enkelte tilfælde medføre behv fr mindre tilpasninger af spildevandsplanen. 2 Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 m spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4 3 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 4 Bekendtgørelse nr. 932 af 24/09/2009 af lv m miljømål m.v. fr vandfrekmster g internatinale naturbeskyttelsesmråder (Miljømålslven) 5 Bekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009 af lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 6 Lv nr af 27/12/2009 m ændring af lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld g frskellige andre lve 7 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 8 Bekendtgørelse nr. 636 af 21/08/1998 af lv m afgift af spildevand, incl. senere ændringer. 18

19 4. Målsætninger g serviceniveauer Llland Kmmune har udarbejdet målsætninger fr klakfrsyningens arbejde i frbindelse med gennemførelse af Spildevandsplanen. Målsætningerne mhandler både den tekniske del af arbejdet g den administrative g driftsmæssige. Der pstilles følgende miljømæssige g tekniske målsætninger, der uddybes i de følgende afsnit: Målsætninger fr spildevandsplanen Recipienternes vandkvalitet skal frbedres Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Planen skal medvirke til at beskytte grundvandet Planen skal medvirke til at beskytte naturen g fremme kvalitet i rekreative mråder Planen skal medvirke til at frbedre badevandskvaliteten 4.1 Frbedring af recipienternes vandkvalitet I Llland Kmmune findes: Ca km ffentlige vandløb, ca ha målsatte søer ca. 300 km kyststrækning Disse recipienter påvirkes spildevandsmæssigt af: Udledninger fra renseanlæg Udledninger fra verløbsbygværker ved regn Separate regnvandsudløb Udledning af spildevand fra ejendmme i det åbne land Af Statens frslag til Vandplaner fr mråderne Smålandsfarvandet g Østersøen fremgår det, at kmmunens vandløb, søer g kystnære mråder skal have gd kvalitet senest i Fr snarest at pfylde disse målsætninger iværksætter Llland Kmmune en lang række aktiviteter, sm er mfattet af nærværende spildevandsplan det skal bl.a. sikres, at: 19

20 afledning af urenset g dårligt renset spildevand til vandløb, søer g havet begrænses mest muligt, utidssvarende renseanlæg nedlægges, g spildevandet samles på effektive renseanlæg med en høj rensegrad, fællesklakerede mråder separatklakeres, g verløb mlægges til regnvandsudløb, spildevandsrensningen i det åbne land frbedres, enten ved klakering eller lkal rensning, afledning af verfladevand til vandløb g søer skal ske lkalt, så vidt muligt samme steder sm tidligere. Afledningen skal fregå på en sådan måde, at recipienten skånes, fysisk g frureningsmæssigt. Hertil kmmer, at spildevand ikke bør nedsives i mråder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-mråder) g at spildevand ikke må nedsives i en radius af 300 meter mkring drikkevandsbrønde g bringer. En nærmere beskrivelse af målsætninger fr recipienter g recipientkvalitet fremgår af kapitel Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Kmmunens brgere g virksmheder er afhængige af et velfungerende afløbssystem. De ældste dele af afløbssystemet er ver 100 år gamle. Den største del af afløbssystemet er fra 1960 erne g 70 erne, hvr byggeriet af især parcelhuse g smmerhuse tg et kraftigt psving. Det var ikke almindeligt på dette tidspunkt at rense spildevandet effektivt, sådan sm det blev tilfældet i løbet af 1990 erne. I dag er der igangsat nærmere undersøgelser af kvaliteten af det eksisterende klaknet, men der resterer endnu et strt undersøgelses- g udredningsarbejde, før afledning af spildevand kan fregå gennem et velfungerende afløbssystem. Hertil kmmer, at klimafrandringer g ændrede nedbørsintensiteter øger kapacitetsbehvet i afløbssystemet. Der kan derfr blive behv fr at etablere lkale løsninger fr afledning af regnvand (LAR), hvr dette er hensigtsmæssigt. Nrmalt kan LAR-løsninger med frdel etableres i den øvre ende i ledningssystemet samt ved nye g blig- g erhvervsmråder. LARløsninger vil fte være at fretrække, hvr der er behv fr at gøre en ekstrardinær indsats fr at frhindre pstuvning af vand i afløbssystemet, således at f.eks. versvømmelse af kældre undgås. Llland Spildevand skal arbejde fr, at Llland Kmmune pnår en hensigtsmæssig, tidssvarende afledning af både spilde- g regnvand bl.a. ved at iværksætte aktiviteter, der skal sikre, at: driften af klaknettet løbende ptimeres, ud fra de nyeste erfaringer, vervågning g styring af det samlede spildevandsanlæg (renseanlæg, pumpestatiner, ledninger, bygværker m.v.) baseres på BAT-løsninger, d.v.s. på bedst mulig teknlgi, der udarbejdes en samlet plan fr sanering af klaksystemet, sm skal danne grundlag fr de fremtidige frnyelsestiltag (se desuden afsnittet m klakfrnyelse), afledning af verfladevand ikke medfører versvømmelse af vejnet, blig- g erhvervsmråder. 20

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere