SPILDEVANDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN 2011-2021"

Transkript

1 SPILDEVANDSPLAN april 2012

2 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering. Frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring fra den 27. kt. til den 22. dec Spildevandsplan med tilhørende bilag g krt på web-gis kan ses på kmmunens hjemmeside Klfn Titel: Spildevandsplan , Llland Kmmune Dat: 16. april 2012 Redaktin: Natur g Miljøteam, Llland Kmmune Ft: Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Strstrøms Amt Krt: Krt & Matrikelstyrelsen, Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Naturstyrelsen Tryk: Llland Kmmune Sag nr

3 1. Frrd Vandløbene, søerne g kystmråderne er vigtige naturmråder ligesm f.eks. skve, enge g mser. De enkelte naturtyper er kendetegnet ved at være levesteder fr planter g dyr, der er tilpasset naturmrådet. I de våde naturtyper er dyre- g plantelivet afhængige af rent vand fr at trives. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt at smide affald i naturen. Affald skal naturligvis indsamles g genanvendes, brændes eller depneres på egnede steder. På samme måde skal spildevandet selvfølgelig renses, frdi dårligt renset spildevand gså frurener naturen. Vandløbene, søerne g kystmråderne i Llland Kmmune mdtager spildevand fra hushldninger g virksmheder i kmmunen. Det er derfr vigtigt, at spildevandet bliver renset inden det ledes ud. I dag renses en str del af spildevandet på velfungerende renseanlæg, men der er stadig mange mindre renseanlæg, der ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Desuden er der mange ejendmme, der ikke har anden rensning end en septictank. Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb g søer ikke er så gd sm den burde være, frdi udledningen af frurenet spildevand påvirker dyre- g plantelivet. Det er i dag muligt at rense spildevand på mderne renseanlæg, så det ikke ødelægger frhldene i de vandmråder det udledes til. Det er derfr nødvendigt, at gøre en indsats fr at få gennemført spildevandsrensning veralt i kmmunen. I denne spildevandsplan er det planlagt, at nedlægge mange af de små renseanlæg, sm renser dårligst separatklakere mange mråder fr at få regnvandet væk fra spildevandsledningerne klakere mange ejendmme i det åbne land g at etablere frbedret rensning lkalt på andre ejendmme i det åbne land Fremver skal spildevand derfr renses på mderne effektive renseanlæg, verløb fra klakledninger skal minimeres g spildevandet fra ejendmme i det åbne land skal renses. Det er en mfattende pgave at få gennemført en gd rensning af spildevandet veralt i kmmunen, både tidsmæssigt g øknmisk. At etablere en velfungerende mderne spildevandsrensning i hele kmmunen tager derfr mange år. Med denne spildevandsplan er der lagt en plan fr få gennemført første fase af den indsats, der skal til fr at gennemføre spildevandsrensningen. Llland Byråd har på sit møde den 29. marts 2012 vedtaget spildevandsplan fr Llland Kmmune. Stig Vestergaard Brgmester Thmas Knudsen Kmmunaldirektør 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Spildevandsplanens indhld Spildevandsplanens vedtagelse Prces g dialg Høringssvar Revisin af spildevandsplanen LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lvgrundlag Plangrundlag g frhld til anden planlægning MÅLSÆTNINGER OG SERVICENIVEAUER Frbedring af recipienternes vandkvalitet Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Beskyttelse af grundvandet Beskyttelse af natur samt kvalitet i rekreative mråder, herunder badevandskvalitet VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNINGER Generelt Målsætninger g miljømål Vandløb Søer Kystvande Pririteringer RENSEANLÆGSSTRUKTUR Eksisterende struktur fr ffentlige renseanlæg Spildevandssamarbejde med nabkmmuner Private renseanlæg KLOAKOPLANDE, STATUS OG PLAN Indledning Status g plan, generelle frhld Område Sydvest (Dannemare) Område Sydøst (Rødby) Område Nrdøst (Marib)

5 7.6 Område Midt (Søllested) Område Vest (Nakskv) Område Nrdvest (Hrslunde) Øerne REGNVAND OG KLOAKBYGVÆRKER Indledning Lkal afledning af regnvand (LAR) Pumpestatiner Overløbsbygværker Regnvandsudløb Regnvandsbassiner Afvanding af veje g jernbaner KLOAKFORNYELSE Frmålet Kriterier fr gennemførelse af klakfrnyelsen Aktiviteter i frbindelse med gennemførelsen af klakfrnyelsesplanen Udarbejdelse af klakfrnyelsesplanen SLAMHÅNDTERING Hvad er slam Status Plan SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Krav m frbedret rensning. Renseklasse g anlægstype Frbedret rensning i udpegede plande Nedsivningsanlæg fr spildevand g beskyttelse af drikkevandsinteresser Status g plan fr spildevandsrensning i det åbne land Brtskaffelse af spildevand fra øvrige enkeltejendmme Spildevandsafledning fra ikke klakerede smmerhusmråder Grundlaget fr at kmmunen kan give påbud m frbedret rensning Hvad kan ejeren gøre, når der gives påbud m frbedret spildevandsrensning? Generelt m ejendmme, der ikke tilsluttes ffentlig klak ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Betalingsvedtægt fr håndtering af spildevand i Llland Kmmune Offentlig g privat klak Rettigheder g pligter fr grundejere g Llland Spildevand A/S Separatklakering af fællesklakerede mråder Udtræden af den ffentlige klakfrsyning (Llland Spildevand A/S) Offentlige klakanlæg på privat areal

6 12.7 Udledningstilladelser g tilslutningstilladelser Dimensinering af det ffentlige klaksystem Frbedret spildevandsrensning i det åbne land Adskillelse af rørlagte vandløb g klakanlæg ØKONOMI Tids- g investeringsplan fr Llland Spildevand Øknmiske knsekvenser fr brgerne Spildevandsafgift uden fr klakerede plande MILJØSCREENING Generelt m miljøscreening i henhld til lv m miljøvurdering Redegørelse fr de påvirkninger af natur g miljø, sm gennemførelsen af spildevandsplanen frventes at medføre Resultat af screeningen (screeningsskema) BILAG Bilag 1 Matrikelliste, Ejendmme i det åbne land, der skal klakeres eller have lkal rensning Bilag 2 Matrikelliste, Fællesklakerede ejendmme sm skal separatklakeres Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Oplandsskemaer Bilag 5 Udløbsskemaer Krtbilag (sm webgis) Ordfrklaring Litteraturliste

7 2. Indledning Spildevandsplan er den første samlede spildevandsplan fr Llland Kmmune. Frmålet med spildevandsplanen er, blandt andet, at sikre et fælles planlægningsmæssigt g juridisk grundlag fr de kmmende års spildevandshåndtering i kmmunen. Spildevandsplanen indehlder plysninger m de eksisterende frhld g de kmmende års planlagte aktiviteter, på spildevandsmrådet, i Llland Kmmune. Hvedfrmålet med at gennemføre de ændringer af renseanlægsstrukturen g fretage de nyg separatklakeringer samt spildevandsrensningen i det åbne land, sm er beskrevet i denne spildevandsplan er at frbedre rensningen af spildevandet g derved mindske frureningen af vandløb, søer g kystvande. Dette skal ske ved at rense spildevandet på effektive renseanlæg, fjerne verløb fra fællesklakerede mråder g ved at klakere ejendmme i det åbne land. Llland Kmmune er frpligtet til at gennemføre en reduktin af den frurening, der i dag belaster vres vandmiljø. En del af denne frurening stammer fra utilstrækkeligt renset husspildevand. Det er både spildevand fra utidssvarende ffentlige g private spildevandsanlæg, herunder udledning fra uklakerede ejendmme, der i dag belaster vandløberne, søerne g havet. I Statens frslag til Vandplaner, mråde Østersøen g Smålandsfarvandet, der dækker Llland Kmmune, var der bl.a. pstillet retningslinjer g indsatskrav af betydning fr spildevandsplanlægningen. Der er taget højde fr retningslinjerne g en del af indsatskravene fra frslagene til vandplaner i denne spildevandsplan. Men det er retningslinjerne fra Reginplanen fr Strstrøms Amt der ligger til grund fr denne spildevandsplan. Grunden til at det er Strstrøms Amts Reginplan g til dels frslagene til vandplaner, der ligger til grund fr denne spildevandsplan er, at de endelige vandplaner ikke var vedtagende da frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring. Derfr henvises der flere steder i denne spildevandsplan til frslagene til vandplaner. De endelige vandplaner blev ffentliggjrt d. 22. december 2011 (samtidig med at høringsperiden fr spildevandsplanen udløb) g det betyder, at der er ngle indsatskrav fra vandplanerne, der ikke er taget højde fr i denne spildevandsplan. De indsatskrav fra vandplanerne, sm ikke er indarbejdet i denne spildevandsplan vil der blive redegjrt fr i kmmunens vandhandleplan, sm skal ffentliggøres i juni g endelig vedtages i december Herefter vil vandplanernes indsatskrav blive indarbejdet i spildevandsplanen ved en revisin af spildevandsplanen, sm fretages i Hvad er en spildevandsplan? Llland kmmune skal, i henhld til miljøbeskyttelseslven 1, udarbejde en plan, der indehlder plysninger m de eksisterende g planlagte frhld indenfr spildevandsmrådet. 7

8 Spildevandsplanen er en kmmunal sektrplan, der skal sikre at udbygning g vedligehldelse af spildevandsfrsyningsselskabets spildevandsanlæg krdineres med kmmunens øvrige fysiske planlægning. Spildevandsplanen er et redskab til gennemførelse af de målsætninger g retningslinjer, på vand- g spildevandsmrådet, der fremgår af Reginplan fr Strstrøms Amt g Llland Kmmunes kmmuneplan Spildevandsplanen er gså tænkt sm et redskab til pfyldelse af de indsatskrav, der fremgå af statens vandplaner, sm blev vedtaget i december Kmmunen er frpligtet til at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i planen. Fr brgerne er planen en frhåndsrientering m de kmmende års tiltag på spildevandmrådet. En vedtaget spildevandsplan er desuden kmmunens juridiske grundlag fr at: udbygge g vedligehlde de ffentlige spildevandsanlæg i henhld til lvkrav, vand- g kmmuneplan samt brgernes afledningssikkerhed, påbyde grundejere indenfr de klakerede mråder at tilslutte spildevand til det ffentlige klaksystem, herunder at betale tilslutningsbidrag g vandafledningsafgift, gennemføre klaksepareringer i fællesklakerede klakplande g påbyde grundejere at separere spildevandet fra deres ejendm, meddele påbud m frbedret rensning af spildevandet fra uklakerede ejendmme, eksprpriere sig til ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkning, servitutpålæggelse m.v. i frbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg, meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, verløbsvand g regnvand til vandløb, søer g kystvande. 2.2 Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Med henblik på at effektivisere vand- g spildevandssektren, vedtg flketinget i 2009 en vandsektrrefrm. Sm følge heraf skulle de kmmunale frsyningsvirksmheder fr spildevand udskilles g mdannes til aktieselskaber. På daværende tidspunkt havde den danske vandsektrs rganisering allerede, i længere tid, været debatteret med henblik på, at pnå en effektivisering g en adskillelse mellem drifts- g myndighedspgaver. Llland Spildvand A/S blev allerede udskilt til aktieselskab med virkning fra 1. januar Denne spildevandsplan er udarbejdet af Llland Kmmune i samarbejde med Llland Spildevand A/S. Llland Kmmune har ansvaret fr de myndighedsrelaterede pgaver, i frbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen, herunder meddelelse af tilladelser g påbud, eksprpriatiner mv. Llland Spildevand A/S har ansvaret fr de fysiske udbygninger, vedligehldelse, renveringer g nedlæggelser af spildevandsanlæg, sm planen beskriver. Llland Spildevand A/S har endvidere ansvaret fr, at de i planen beskrevne tiltag, vedrørende de fysiske spildevandsanlæg, sker i henhld til den tids- g investeringsplan, der er en del af spildevandsplanen. 8

9 2.3 Spildevandsplanens indhld Denne spildevandsplan erstatter følgende spildevandsplaner med tilhørende tillæg: Nakskv Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Nakskv Kmmunes byråd i 2002, Marib Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Marib Kmmunes byråd i 2001, Rødby Kmmunes spildevandsplan 1987 revideret 1988, vedtaget af Rødby Kmmunes byråd i 1988 samt frslag til spildevandsplan , Hleby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Hleby Kmmunes byråd i 1998, Højreby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Højreby Kmmunes byråd i 2004, Ravnsbrg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Ravnsbrg Kmmunes byråd i 2002 Rudbjerg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Rudbjerg Kmmunes byråd i Llland Kmmunes spildevandsplan giver en samlet versigt ver de eksisterende klakeringsfrhld g de kmmende års aktiviteter på spildevandsmrådet i kmmunen. Spildevandsplanen fastlægger blandt andet rammerne fr, hvrdan Llland Spildevand A/S fremver skal håndtere sin del af spildevandsrensningen i kmmunen. Blandt de frhld på spildevandsmrådet, der beskrives g knkretiseres i denne plan er: centralisering af spildevandsrensningen ved etablering, udvidelse eller nedlæggelse af ffentlige renseanlæg, mfattende udbygning af ledningsnettet fr spildevand, der dels skal afskære spildevandet til de fremtidige renseanlæg, dels skal give mulighed fr at klakere mange af de ejendmme, der i dag ikke er ffentligt klakerede, tiltag i frhld til renvering af det eksisterende klaksystem herunder separatklakering af mange af de ejendmme, der i dag er fællesklakerede g nedlæggelse af tilhørende verløbsbygværker, tiltag i frhld til frbedret rensning af spildevandet fra de ejendmme, der ikke har eller får mulighed fr at aflede spildevand til ffentligt renseanlæg, administrative frhld målsætninger g serviceniveauer budget- g tidsplan fr anlægsprjekterne. slamhåndtering Spildevandsplanen fastsætter, hvilke ejendmme, der skal aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg. Spildevandsplanen fastsætter, hvilke rettigheder g pligter ejerne af disse ejendmme har fr så vidt angår håndteringen af spildevand på ejendmmen. Spildevandsplanen fastsætter gså rettigheder g pligter fr ejerne af de ejendmme, der ikke får mulighed fr at aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg, men sm i stedet bliver påbudt at gennemføre en frbedret rensning af ejendmmens spildevand på anden måde. 9

10 Denne spildevandsplan er udarbejdet med udgangspunkt i, at spildevandsrensningen skal leve p til kravene i de frslag til vandplaner, sm har været i ffentlig høring indtil 6. april I frslagene til vandplanerne frudsættes dg, at indsatsen på spildevandsmrådet er gennemført med udgangen af Dette er ikke muligt fr Llland Kmmune, g kmmunen har derfr gjrt indsigelse imd vandplanernes tidsfrist. (I de endelige vandplaner er tidsfristerne da gså blevet frlængede.) Denne spildevandsplan beskriver, hvilke tiltag på spildevandsmrådet der skal gennemføres frem til 2021 g hvilke der først bliver gennemført efter Det vil være en del af indsatsen især i det åbne land der først bliver gennemført efter Spildevandsplanens vedtagelse Frslaget til spildevandsplan har været behandlet af Llland Kmmunes Byråd i ktber Efter vedtagelse i byrådet, har frslaget været fremlagt til ffentlig høring i 8 uger i efteråret I frbindelse med høringen har ffentligheden haft mulighed fr at indsende kmmentarer til planfrslaget. De indkmne kmmentarer indgik i byrådets endelige vedtagelse af planen i marts Prces g dialg Frslag til Llland Kmmunes spildevandsplan har været annnceret i Extra- Psten g Lllandspsten. Vedtagelsen af spildevandsplanen har ligeledes været annnceret. I høringsperiden var der mulighed fr, at fremkmme med kmmentarer g bemærkninger til frslaget. Frslaget blev samtidig med ffentliggørelsen sendt i høring hs Naturstyrelsen Strstrøm g til Guldbrgsund Kmmune. I høringsperiden blev der afhldt t brgermøder, hvr der blev rienteret m spildevandsplanens indhld g knsekvenser. 2.6 Høringssvar I høringsperiden km der 23 kmmentarer/indsigelser til spildevandsplanen, herunder en underskriftsindsamling g 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering. De fleste af kmmentarerne handler m, at det er øknmisk dårlige tider, at klakering er dyrt fr brgerne, at vandplanerne har ændret på vandløbsmålsætningerne, at der bliver nedrevet huse på landet, g at man skal fretage separatklakeringer i byerne frem fr klakering i landmråder. Af de 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering, har Llland Kmmune vurderet, at anmdningen kan imødekmmes fr 4 ejendmme. Tre af dem under frudsætning af, at de inden en angivet frist, selv skal etablere et renseanlæg g 1 frdi der allerede er etableret nedsivningsanlæg. 10

11 De 4 ejendmme der fritages er følgende: 10a, Østfte By, Østfte under frudsætning af, at der inden kt etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse O 4a, Alsø By, Fuglse under frudsætning af, at der inden udgangen af 2013 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 18a, Højreby By, Søllested under frudsætning af, at der inden 2021 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 3b, Gammelgård Hgd., Ryde Der er etableret nedsivningsanlæg 2.7 Revisin af spildevandsplanen Det er nødvendigt at revidere denne spildevandplan i frbindelse med, at statens vandplaner er blevet endeligt vedtaget. Revisinen af spildevandsplanen vil blive fretaget når kmmunens vandhandleplan er vedtaget af Byrådet i slutningen af I vandhandleplanen er det bl.a. beskrevet hvilke indsatser fra vandplanerne, sm denne spildevandsplan ikke tager højde fr. Vandhandleplanen sendes i ffentlig høring i juni. Det planlægges endvidere at revidere spildevandsplanen i frbindelse med, at staten udsender nye vandplaner i 2016 g Spildevandsplanen skal desuden revideres, såfremt frudsætningerne fr planen ændres, hvilket eksempelvis kan ske i frbindelse med Femern Bælt Frbindelsen. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 af lv m miljøbeskyttelse 11

12 3. Lv- g planlægningsgrundlag I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal Llland Kmmune udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen. Planen er bindende fr kmmunen samt fr brgere, erhvervsvirksmheder g øvrige institutiner, der ejer fast ejendm i kmmunen. Spildevandsplanen er Llland Kmmunes retslige g administrative grundlag fr myndighedsbehandling på spildevandsmrådet. I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal spildevandsplanen indehlde plysninger m: 1. Eksisterende g planlagte klakeringsmråder g rensefranstaltninger. 2. Områder hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at phæve tilslutningsretten g pligten helt eller delvist. 3. Områder, hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendm tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrensefrsyningsselskabet. 4. Den eksisterende tilstand af klakanlæg samt planlagte frnyelser af disse. 5. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker nedsivning, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. 6. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. 7. Hvrvidt der er tale m et spildevandsfrsyningsselskab mfattet af 2, stk. 1, i lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld. 8. Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers klakeringsmråder. 9. Efter hvilken tidsfølge prjekterne frudsættes at være udarbejdet g anlæggene udført. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 2 frnødne krtbilag samt plysninger m: 5 skal spildevandsplanen desuden indehlde de 1. Hvrdan spildevandsplanen frhlder sig til kmmune- g vandplanen, samt til den øknmiske planlægning g til vandløbenes fysiske tilstand. 2. De eksisterende g planlagte fælles spildevandsanlæg i kmmunen, herunder afgrænsning af de enkelte klakplande g angivelse af, m anlægget er privat eller ffentligt ejet. 3. Hvrdan spildevandet i øvrigt brtskaffes i kmmunen, f.eks. ved udsprøjtning. 4. Hvilket vandmråde spildevandet fra de enkelte plande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering g de frventede udledte mængder af spildevand. 5. En renveringsplan fr de kmmunale klakker med målsætning g priritering af renveringen. Renveringsplanen skal endvidere indehlde en tids- g øknmiplan fr arbejdet. 12

13 6. Hvilke udgifter, der frventes at måtte afhldes ved etablering g drift af de ffentlige anlæg etableret af kmmunalbestyrelsen (spildevandsfrsyningsselskabet) efter 7a, i bekendtgørelse af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v Hvilke ejendmme, der frventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af prjekter i verensstemmelse med spildevandsplanen. 8. Hvilke ejendmme, der er tilsluttet det ffentlige klakfællesskab, g i hvilket mfang de er tilsluttet. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 4 skal Llland Kmmune ajurføre planen fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen, herunder ajurføre plandsgrænser g tidsfølgeplan, når der sker ændringer i frudsætningerne fr planen. 3.1 Lvgrundlag Der findes en række direktiver, lve g bekendtgørelser, der udgør det lvgivningsmæssige grundlag, eller på anden måde spiller en rlle i frbindelse med udarbejdelsen af en spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanens indhld skal pfylde den samlede lvgivning, EU s direktiver på miljømrådet samt øvrige natinale standarder. Vandrammedirektiv g miljømålslv 4 EU s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, har den verrdnede målsætning, at alle vandmråder i Eurpa har pnået gd øklgisk tilstand i Ifølge direktivet betyder dette, at miljøtilstanden i vandløb, søer g kystvande kun må afvige lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er verført til dansk lvgivning med miljømålslven fra Miljømålslven beskriver den arbejds- g planlægningsprces, der skal gennemføres fr, at nå vennævnte målsætning m gd øklgisk tilstand. Et led i planlægningsprcessen er blandt andet, at Naturstyrelsen skal udarbejde vandplaner. Lv m miljøbeskyttelse Pålægger kmmunerne at udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand, g definerer visse krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Miljøbeskyttelseslven indehlder den lvhjemmel, der benyttes når spildevandsplanen skal implementeres ved meddelelse af udledningstilladelser, påbud m klakseparering, tidsfrister fr klaktilslutning, nedsivningstilladelser, tilladelser til etablering af samletanke med mere. Spildevandsbekendtgørelse I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 defineres yderligere krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Spildevandsbekendtgørelsen stiller desuden krav m, at kmmunen skal ffentliggøre frslag til spildevandsplan med plysning m, at der inden fr en frist på mindst 8 uger efter ffentliggørelsen er adgang til, at kmmentere det fremlagte frslag ver fr kmmunen. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanens endelige vedtagelse ligeledes annnceres ffentligt. Lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 5 I henhld til lv m miljøvurdering af planer g prgrammer skal der gennemføres en miljøvurdering af planer g prgrammer, sm kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lven defi- 13

14 nerer, hvilke planer g prgrammer hvr der skal udarbejdes en miljøvurdering eller en screening. Denne spildevandsplan tilhører den gruppe af planer, sm er mfattet af lven. Lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld 6 Denne lv skal blandt andet medvirke til at sikre en spildevandsfrsyning af høj sundheds- g miljømæssig kvalitet, sm tager hensyn til frsyningssikkerheden g naturen, g drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig fr frbrugerne. Lven indehlder blandt andet bestemmelser, hvrefter der skal fastsættes et prislft fr spildevandsfrsyning, dvs. en øvre grænse fr størrelse af vandafledningsafgiften. Lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 7 Lven fastsætter regler m betaling fr afledning til spildevandsfrsyningsselskabers spildevandsanlæg. Ved tilslutning af ejendmme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab, pålignes et såkaldt standardtilslutningsbidrag. Lven beskriver de nærmere regler fr standardtilslutningsbidragets størrelse, både fr bligejendmme g erhvervsejendmme. Lven indehlder gså regler fr betaling g fastsættelse af vandafledningsbidrag, herunder regler fr pdeling af dette bidrag i en fast g en variabel del. Af lven fremgår det endvidere, at i de tilfælde hvr kmmunen giver ejere af helårsbliger påbud m frbedret spildevandsrensning fr en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud m et kntraktligt medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet. Medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet indebærer, at spildevandsfrsyningsselskabet skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbuddet, md at ejeren af ejendmmen betaler standardtilslutningsbidrag g vandafledningsbidrag svarende til en ejendm, der er tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab. Lv m afgift af spildevand 8 Lven fastsætter bestemmelser fr betaling af en statsafgift fr udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, samt fr nedsivning af spildevand. Til brug ved beregning af afgiftens størrelse kan spildevandets indhld af frskellige stffer benyttes. Dette frudsætter dg at kncentratinen af disse stffer i spildevandet er kendt. Lven anviser desuden frskellige standardafgifter fr udledning fra spildevandsanlæg, hvr husspildevand udgør mindst 15 % af tilledningen af spildevand. Disse standardafgifter kan benyttes, hvis spildevandets indhld af bestemte frurenende stffer ikke er kendt. Standardafgiftens størrelse afhænger af rensemetde. 3.2 Plangrundlag g frhld til anden planlægning Der findes en række planer, der har haft betydning i frbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanen indgår i det lvbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, reginale g kmmunale planer ikke strider imd hinanden. Det er derfr sikret, at spildevandsplanen ikke er i mdstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning fr planlægningen på spildevandsmrådet. 14

15 Frhld til statslige planer Landsplanredegørelse 2006 er regeringens visin på den fremtidige udvikling af landet g mhandler dels de nye vilkår glbaliseringen stiller fr planlægningen g hvrdan planlægningen kan bidrage til at skabe et knkurrencedygtigt Danmark. Rammerne i Landsplansredegørelsen er verrdnede, g spildevandsplanen er ikke i mdstrid med de frmulerede hensigter g retningslinjer i redegørelsen. Reginplan/landsplandirektiv Llland Kmmunes mråde var gegrafisk set tidligere en del af Strstrøms Amt. Strstrøms Amts reginplan var amtsrådets verrdnede plan fr udviklingen i amtet g fr beskyttelse af natur g miljø. Reginplanerne er, i en vergangsperide, phøjet til landsplandirektiv. Reginplan fr Strstrøms Amt udstikker rammerne fr den fysiske planlægning i det tidligere Strstrøms Amt, herunder fr Llland Kmmune. Planen fastlægger de verrdnede rammer fr den ønskelige udvikling på en lang række mråder, herunder blandt andet i frhld til naturinteresser g miljøbeskyttelse. Af relevans fr udarbejdelsen af Llland Kmmunes spildevandsplan er specielt reginplanens retningslinjer fr vandmiljø, spildevand g drikkevandsressurcer. Retningslinjerne er sm nævnt, i vergangsperiden indtil vandplanerne var klar, phøjet til landsplandirektiv. Ngle af disse retningslinjer er verført til Llland Kmmunes kmmuneplan, andre er nu verført til vandplanerne. Fr så vidt angår målsætninger fr vandmråder er reginplanens retningslinjer således gældende indtil de afløses af statens vandplaner. Denne spildevandsplan er derfr udarbejdet i verensstemmelse med de relevante retningslinjer g målsætninger, der fremgår af reginplanen Reginplanen fastlægger målsætninger fr alle de recipienter, der mdtager spildevand i Llland Kmmune, dvs. vandløb, søer g mkringliggende kystvande. De af reginplanens retningslinjer, der har størst betydning set i frhld til spildevandsplanlægningen er anført nedenfr. Kmmuneplan Llland Kmmunes byråd vedtg, den 24. februar 2011, kmmuneplan Kmmuneplanen beskriver kmmunens hvedstruktur g udstikker de rammer kmmunen skal udvikles indenfr. Spildevandsplanen må ikke stride imd kmmuneplanen. Af relevans fr udarbejdelsen af denne spildevandsplan er især kmmuneplanens retningslinjer fr spildevand, spildevandsrensning i det åbne land g regnbetingede udledninger. Nye erhvervsmråder, sm er udpeget i kmmuneplanen er medtaget i denne spildevandsplan. Kmmuneplanen er en langsigtet plan, sm angiver målsætninger g retningslinjer fr de kmmende år inden fr en lang række aspekter af samfundslivet herunder spildevandsafledningen. Der er fretaget en krdinering mellem kmmuneplanen g spildevandsplanen således, at disse ikke er i mdstrid med hinanden. 15

16 Et udvalg af retningslinjer fr vandløb: 1. Målsætningerne fr de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte vandløbsstrækninger gælder, at deres tilstand skal svare til vandløbenes baggrundstilstand, g at vandkvaliteten ikke må hindre pfyldelsen af målsætninger fr vandløbsstrækninger, der ligger p- eller nedstrøms fr de pågældende strækninger 3. Spildevand, der tillades udledt i vandløb, skal renses tilstrækkeligt til, at det ikke hindrer en pfyldelse af målsætningen af det pågældende vandløb g eventuelle p- g nedstrøms liggende vandløb Et udvalg af retningslinjer fr søer: 1. Målsætningerne fr de enkelte søer fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte søer frudsættes det, at de kan verhlde den generelle målsætning m et naturligt g alsidigt plante- g dyreliv. 3. Spildevand, der udledes til søer, må ikke være til hinder fr, at søernes målsætning kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr kystvande: 1. Målsætningerne fr de enkelte kystvande fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke hindre, at målsætningen udenfr spildevandsnærmrådet kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr spildevand: 1. Spildevand, der udledes til vandløb, skal renses så gdt, at vandløbets målsætning g målsætningerne fr eventuelle vandløb, søer g kystvande, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan pfyldes. Ved udledning til vandløb, herunder især af tag- g verfladevand, skal det yderligere sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke verskrides. 2. Søer skal i videst muligt mfang frihldes fr spildevand fra spildevandsanlæg. 3. Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske frhld i vandmråderne. 4. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke påvirke vandkvaliteten uden fr de spildevands-nærmråder, der er udpeget i reginplanen. 5. Spildevand, der udledes direkte eller indirekte via vandløb til kystvande, skal renses så gdt, at badevandskvaliteten i bademråder verhldes. Retningslinjer fr spildevandsrensning i det åbne land: 1. Krt ver de frureningsfølsmme vandmråder, samt freslåede renseklasser findes på webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Belastningen med spildevand fra ejendmme, der ligger i plandet til frureningsfølsmme vandmråder, skal mindskes, så vandmrådernes målsætninger kan pfyldes. 16

17 Retningslinjer fr regnbetingede udledninger: 3. Regnbetingede udledninger må ikke hindre, at vandmrådernes målsætninger kan pfyldes, herunder medføre uæstetiske frhld i udledningsmrådet. 4. Regnbetingede udledninger må ikke give anledning til ersin af bund g brinker i vandløb. 5. Før etablering af nye regnbetingede udledninger skal der fretages en beregning af de hydrauliske belastninger g af udledte mængder af rganisk stf g næringssalte. Beregningerne skal danne grundlag fr valg af eventuelle rensefranstaltninger. 6. Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandsklakeringer skal frsynes med rensefranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende renses fr lieprdukter g partikulært materiale, samt tjener sm psamlingskapacitet fr spild i tilfælde af uheld. 7. Nye regnbetingede udledninger fra fællesklakerede mråder etableres sm minimum med rist g skumbræt, g det skal være muligt at registrere tidspunkt g varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse. 8. Bassiner uden membran må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m fra øvrige indvindingsanlæg. 9. Ved lkalplanlægning skal der indtænkes plads til regnvandsbassiner, versvømmelsesmråder, grøfter, parkeringsarealer m.m. med mulighed fr nedsivning. Frslag til vandplaner De vandplaner der har betydning fr Llland Kmmunes mråde var, sm nævnt venfr endnu ikke endeligt vedtaget, da spildevandsplanen var i ffentlig høring. Indhldet i denne spildevandsplan skal derfr frtsat være i verensstemmelse med reginplanens retningslinjer på spildevandsmrådet. Frslag til vandplaner, fra ktber 2010, har været sendt i ffentlig høring. Spildevandsplanen er udarbejdet med henblik på, at pfylde de relevante vandplaners krav, dg kan tidsrækkefølgen i frslagene til vandplanernes indsatsprgram ikke pfyldes. Ifølge miljømålslven skal der udarbejdes vandplaner, fr hvert af de 4 vanddistrikter Danmark er inddelt i. Vanddistrikterne er yderligere underinddelt i 23 hvedvandplande, hvraf t har betydning fr Llland Kmmunes mråde. De t hvedvandplande af betydning fr denne spildevandsplan er 2.5 Smålandsfarvandet g 2.6 Østersøen. På vegne af By- g Landskabsstyrelsen har Naturstyrelsen Strstrøm ansvaret fr udarbejdelse af disse vandplaner. De endelige vandplaner skulle have været vedtaget senest den 22. december Denne tidsfrist er efterfølgende blevet frlænget, således at vandplanerne først blev endeligt vedtaget den 22. december En vandplan fastlægger rammerne fr beskyttelsen af verfladevand g grundvand. En vandplan indehlder blandt andet et indsatsprgram sm beskriver hvilke tiltag, der skal gennemføres fr at reducere miljøpåvirkningen af eksempelvis vandløb, søer, kystvande g grundvandsfrekmster. Fr at reducere påvirkningen af verfladerecipienter med frurenende stffer vil vandplanerne stille krav m frbedret spildevandsrensning på uklakerede ejendmme, nedlæggelse eller pgradering af utidssvarende renseanlæg g ændring af regnbetingede udløb. Vandplanerne er bindende fr kmmunen, g vandplanerne indehlder bindende tidsfrister fr en række tiltag på spildevandsmrådet i kmmunen. Når vandplanerne er endeligt vedtaget skal kmmunen udarbejde kmmunale handleplaner. De kmmunale handleplaner skal beskri- 17

18 ve, hvrdan kmmunen vil realisere vandplanes indsatsprgram inden fr kmmunens gegrafiske mråde på land g tilstødende kystvande, sm grænser p til hvedvandplandet. Nærværende spildevandsplan vil kmme til at indgå sm en del af den kmmende handleplan fr Llland Kmmune. Gamle spildevandsplaner I denne spildevandsplan indarbejdes, helt eller delvist, de infrmatiner vedrørende status g planlagte aktiviteter på spildevandsmrådet, sm fremgår af spildevandsplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Ved vedtagelse af denne spildevandsplan udgår spildevandplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Vandfrsyningsplan Llland Kmmunes byråd vedtg den 27. januar 2011 en ny vandfrsyningsplan fr periden Af vandfrsyningsplanen fremgår det, at nedsivning af spildevand kan medføre en risik fr frurening af grundvandsressurcen med næringssalte g miljøfremmede stffer. Derfr er det vigtigt, at spildevandsplanlægningen er samrdnet med vandfrsyningsplanlægningen. Vandfrsyningsplanen beskriver den nuværende g planlagte frsyningsstruktur med drikkevand, herunder m de enkelte ejendmme er frsynet via et alment vandfrsyningsanlæg, eller m de har egen bring til indvinding af drikkevand. I administratinen af spildevandsplanen vil der blive taget hensyn til planerne fr vandindvinding g vandfrsyning. Det vil ske ved at krdinere indsatsen, når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Når nye klakledninger skal placeres, vil der desuden blive taget hensyn til beskyttelsesznerne mkring de almene vandindvindingsanlæg. Frhld til lkalplaner En lkalplan indehlder bestemmelser m bebyggelsens udstrækning g karakter g har dermed betydning fr mængden af regn- g spildevand, der afledes fra de knkrete mråder. Bestemmelserne i en lkalplan skal tage udgangspunkt i spildevandsplanen. Vedtagelsen af nye lkalplaner kan dg i enkelte tilfælde medføre behv fr mindre tilpasninger af spildevandsplanen. 2 Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 m spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4 3 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 4 Bekendtgørelse nr. 932 af 24/09/2009 af lv m miljømål m.v. fr vandfrekmster g internatinale naturbeskyttelsesmråder (Miljømålslven) 5 Bekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009 af lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 6 Lv nr af 27/12/2009 m ændring af lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld g frskellige andre lve 7 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 8 Bekendtgørelse nr. 636 af 21/08/1998 af lv m afgift af spildevand, incl. senere ændringer. 18

19 4. Målsætninger g serviceniveauer Llland Kmmune har udarbejdet målsætninger fr klakfrsyningens arbejde i frbindelse med gennemførelse af Spildevandsplanen. Målsætningerne mhandler både den tekniske del af arbejdet g den administrative g driftsmæssige. Der pstilles følgende miljømæssige g tekniske målsætninger, der uddybes i de følgende afsnit: Målsætninger fr spildevandsplanen Recipienternes vandkvalitet skal frbedres Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Planen skal medvirke til at beskytte grundvandet Planen skal medvirke til at beskytte naturen g fremme kvalitet i rekreative mråder Planen skal medvirke til at frbedre badevandskvaliteten 4.1 Frbedring af recipienternes vandkvalitet I Llland Kmmune findes: Ca km ffentlige vandløb, ca ha målsatte søer ca. 300 km kyststrækning Disse recipienter påvirkes spildevandsmæssigt af: Udledninger fra renseanlæg Udledninger fra verløbsbygværker ved regn Separate regnvandsudløb Udledning af spildevand fra ejendmme i det åbne land Af Statens frslag til Vandplaner fr mråderne Smålandsfarvandet g Østersøen fremgår det, at kmmunens vandløb, søer g kystnære mråder skal have gd kvalitet senest i Fr snarest at pfylde disse målsætninger iværksætter Llland Kmmune en lang række aktiviteter, sm er mfattet af nærværende spildevandsplan det skal bl.a. sikres, at: 19

20 afledning af urenset g dårligt renset spildevand til vandløb, søer g havet begrænses mest muligt, utidssvarende renseanlæg nedlægges, g spildevandet samles på effektive renseanlæg med en høj rensegrad, fællesklakerede mråder separatklakeres, g verløb mlægges til regnvandsudløb, spildevandsrensningen i det åbne land frbedres, enten ved klakering eller lkal rensning, afledning af verfladevand til vandløb g søer skal ske lkalt, så vidt muligt samme steder sm tidligere. Afledningen skal fregå på en sådan måde, at recipienten skånes, fysisk g frureningsmæssigt. Hertil kmmer, at spildevand ikke bør nedsives i mråder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-mråder) g at spildevand ikke må nedsives i en radius af 300 meter mkring drikkevandsbrønde g bringer. En nærmere beskrivelse af målsætninger fr recipienter g recipientkvalitet fremgår af kapitel Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Kmmunens brgere g virksmheder er afhængige af et velfungerende afløbssystem. De ældste dele af afløbssystemet er ver 100 år gamle. Den største del af afløbssystemet er fra 1960 erne g 70 erne, hvr byggeriet af især parcelhuse g smmerhuse tg et kraftigt psving. Det var ikke almindeligt på dette tidspunkt at rense spildevandet effektivt, sådan sm det blev tilfældet i løbet af 1990 erne. I dag er der igangsat nærmere undersøgelser af kvaliteten af det eksisterende klaknet, men der resterer endnu et strt undersøgelses- g udredningsarbejde, før afledning af spildevand kan fregå gennem et velfungerende afløbssystem. Hertil kmmer, at klimafrandringer g ændrede nedbørsintensiteter øger kapacitetsbehvet i afløbssystemet. Der kan derfr blive behv fr at etablere lkale løsninger fr afledning af regnvand (LAR), hvr dette er hensigtsmæssigt. Nrmalt kan LAR-løsninger med frdel etableres i den øvre ende i ledningssystemet samt ved nye g blig- g erhvervsmråder. LARløsninger vil fte være at fretrække, hvr der er behv fr at gøre en ekstrardinær indsats fr at frhindre pstuvning af vand i afløbssystemet, således at f.eks. versvømmelse af kældre undgås. Llland Spildevand skal arbejde fr, at Llland Kmmune pnår en hensigtsmæssig, tidssvarende afledning af både spilde- g regnvand bl.a. ved at iværksætte aktiviteter, der skal sikre, at: driften af klaknettet løbende ptimeres, ud fra de nyeste erfaringer, vervågning g styring af det samlede spildevandsanlæg (renseanlæg, pumpestatiner, ledninger, bygværker m.v.) baseres på BAT-løsninger, d.v.s. på bedst mulig teknlgi, der udarbejdes en samlet plan fr sanering af klaksystemet, sm skal danne grundlag fr de fremtidige frnyelsestiltag (se desuden afsnittet m klakfrnyelse), afledning af verfladevand ikke medfører versvømmelse af vejnet, blig- g erhvervsmråder. 20

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015 Virksmhedsplan 2015 3. marts 2015 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 BYGGEPROGRAM FOR IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 1 INDHOLD Grundlag fr prjektet Organisatin Grundfrhld Frsyningsfrhld Frundersøgelser Rumprgram Arbejdsmiljø g indeklima Klak-, vvsanlæg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere