SPILDEVANDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN 2011-2021"

Transkript

1 SPILDEVANDSPLAN april 2012

2 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering. Frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring fra den 27. kt. til den 22. dec Spildevandsplan med tilhørende bilag g krt på web-gis kan ses på kmmunens hjemmeside Klfn Titel: Spildevandsplan , Llland Kmmune Dat: 16. april 2012 Redaktin: Natur g Miljøteam, Llland Kmmune Ft: Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Strstrøms Amt Krt: Krt & Matrikelstyrelsen, Llland Kmmune, Llland Spildevand A/S, Naturstyrelsen Tryk: Llland Kmmune Sag nr

3 1. Frrd Vandløbene, søerne g kystmråderne er vigtige naturmråder ligesm f.eks. skve, enge g mser. De enkelte naturtyper er kendetegnet ved at være levesteder fr planter g dyr, der er tilpasset naturmrådet. I de våde naturtyper er dyre- g plantelivet afhængige af rent vand fr at trives. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt at smide affald i naturen. Affald skal naturligvis indsamles g genanvendes, brændes eller depneres på egnede steder. På samme måde skal spildevandet selvfølgelig renses, frdi dårligt renset spildevand gså frurener naturen. Vandløbene, søerne g kystmråderne i Llland Kmmune mdtager spildevand fra hushldninger g virksmheder i kmmunen. Det er derfr vigtigt, at spildevandet bliver renset inden det ledes ud. I dag renses en str del af spildevandet på velfungerende renseanlæg, men der er stadig mange mindre renseanlæg, der ikke renser spildevandet tilstrækkeligt. Desuden er der mange ejendmme, der ikke har anden rensning end en septictank. Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb g søer ikke er så gd sm den burde være, frdi udledningen af frurenet spildevand påvirker dyre- g plantelivet. Det er i dag muligt at rense spildevand på mderne renseanlæg, så det ikke ødelægger frhldene i de vandmråder det udledes til. Det er derfr nødvendigt, at gøre en indsats fr at få gennemført spildevandsrensning veralt i kmmunen. I denne spildevandsplan er det planlagt, at nedlægge mange af de små renseanlæg, sm renser dårligst separatklakere mange mråder fr at få regnvandet væk fra spildevandsledningerne klakere mange ejendmme i det åbne land g at etablere frbedret rensning lkalt på andre ejendmme i det åbne land Fremver skal spildevand derfr renses på mderne effektive renseanlæg, verløb fra klakledninger skal minimeres g spildevandet fra ejendmme i det åbne land skal renses. Det er en mfattende pgave at få gennemført en gd rensning af spildevandet veralt i kmmunen, både tidsmæssigt g øknmisk. At etablere en velfungerende mderne spildevandsrensning i hele kmmunen tager derfr mange år. Med denne spildevandsplan er der lagt en plan fr få gennemført første fase af den indsats, der skal til fr at gennemføre spildevandsrensningen. Llland Byråd har på sit møde den 29. marts 2012 vedtaget spildevandsplan fr Llland Kmmune. Stig Vestergaard Brgmester Thmas Knudsen Kmmunaldirektør 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING Hvad er en spildevandsplan? Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Spildevandsplanens indhld Spildevandsplanens vedtagelse Prces g dialg Høringssvar Revisin af spildevandsplanen LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lvgrundlag Plangrundlag g frhld til anden planlægning MÅLSÆTNINGER OG SERVICENIVEAUER Frbedring af recipienternes vandkvalitet Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Beskyttelse af grundvandet Beskyttelse af natur samt kvalitet i rekreative mråder, herunder badevandskvalitet VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNINGER Generelt Målsætninger g miljømål Vandløb Søer Kystvande Pririteringer RENSEANLÆGSSTRUKTUR Eksisterende struktur fr ffentlige renseanlæg Spildevandssamarbejde med nabkmmuner Private renseanlæg KLOAKOPLANDE, STATUS OG PLAN Indledning Status g plan, generelle frhld Område Sydvest (Dannemare) Område Sydøst (Rødby) Område Nrdøst (Marib)

5 7.6 Område Midt (Søllested) Område Vest (Nakskv) Område Nrdvest (Hrslunde) Øerne REGNVAND OG KLOAKBYGVÆRKER Indledning Lkal afledning af regnvand (LAR) Pumpestatiner Overløbsbygværker Regnvandsudløb Regnvandsbassiner Afvanding af veje g jernbaner KLOAKFORNYELSE Frmålet Kriterier fr gennemførelse af klakfrnyelsen Aktiviteter i frbindelse med gennemførelsen af klakfrnyelsesplanen Udarbejdelse af klakfrnyelsesplanen SLAMHÅNDTERING Hvad er slam Status Plan SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Krav m frbedret rensning. Renseklasse g anlægstype Frbedret rensning i udpegede plande Nedsivningsanlæg fr spildevand g beskyttelse af drikkevandsinteresser Status g plan fr spildevandsrensning i det åbne land Brtskaffelse af spildevand fra øvrige enkeltejendmme Spildevandsafledning fra ikke klakerede smmerhusmråder Grundlaget fr at kmmunen kan give påbud m frbedret rensning Hvad kan ejeren gøre, når der gives påbud m frbedret spildevandsrensning? Generelt m ejendmme, der ikke tilsluttes ffentlig klak ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Betalingsvedtægt fr håndtering af spildevand i Llland Kmmune Offentlig g privat klak Rettigheder g pligter fr grundejere g Llland Spildevand A/S Separatklakering af fællesklakerede mråder Udtræden af den ffentlige klakfrsyning (Llland Spildevand A/S) Offentlige klakanlæg på privat areal

6 12.7 Udledningstilladelser g tilslutningstilladelser Dimensinering af det ffentlige klaksystem Frbedret spildevandsrensning i det åbne land Adskillelse af rørlagte vandløb g klakanlæg ØKONOMI Tids- g investeringsplan fr Llland Spildevand Øknmiske knsekvenser fr brgerne Spildevandsafgift uden fr klakerede plande MILJØSCREENING Generelt m miljøscreening i henhld til lv m miljøvurdering Redegørelse fr de påvirkninger af natur g miljø, sm gennemførelsen af spildevandsplanen frventes at medføre Resultat af screeningen (screeningsskema) BILAG Bilag 1 Matrikelliste, Ejendmme i det åbne land, der skal klakeres eller have lkal rensning Bilag 2 Matrikelliste, Fællesklakerede ejendmme sm skal separatklakeres Bilag 3 Renseanlægsskemaer Bilag 4 Oplandsskemaer Bilag 5 Udløbsskemaer Krtbilag (sm webgis) Ordfrklaring Litteraturliste

7 2. Indledning Spildevandsplan er den første samlede spildevandsplan fr Llland Kmmune. Frmålet med spildevandsplanen er, blandt andet, at sikre et fælles planlægningsmæssigt g juridisk grundlag fr de kmmende års spildevandshåndtering i kmmunen. Spildevandsplanen indehlder plysninger m de eksisterende frhld g de kmmende års planlagte aktiviteter, på spildevandsmrådet, i Llland Kmmune. Hvedfrmålet med at gennemføre de ændringer af renseanlægsstrukturen g fretage de nyg separatklakeringer samt spildevandsrensningen i det åbne land, sm er beskrevet i denne spildevandsplan er at frbedre rensningen af spildevandet g derved mindske frureningen af vandløb, søer g kystvande. Dette skal ske ved at rense spildevandet på effektive renseanlæg, fjerne verløb fra fællesklakerede mråder g ved at klakere ejendmme i det åbne land. Llland Kmmune er frpligtet til at gennemføre en reduktin af den frurening, der i dag belaster vres vandmiljø. En del af denne frurening stammer fra utilstrækkeligt renset husspildevand. Det er både spildevand fra utidssvarende ffentlige g private spildevandsanlæg, herunder udledning fra uklakerede ejendmme, der i dag belaster vandløberne, søerne g havet. I Statens frslag til Vandplaner, mråde Østersøen g Smålandsfarvandet, der dækker Llland Kmmune, var der bl.a. pstillet retningslinjer g indsatskrav af betydning fr spildevandsplanlægningen. Der er taget højde fr retningslinjerne g en del af indsatskravene fra frslagene til vandplaner i denne spildevandsplan. Men det er retningslinjerne fra Reginplanen fr Strstrøms Amt der ligger til grund fr denne spildevandsplan. Grunden til at det er Strstrøms Amts Reginplan g til dels frslagene til vandplaner, der ligger til grund fr denne spildevandsplan er, at de endelige vandplaner ikke var vedtagende da frslaget til spildevandsplan var i ffentlig høring. Derfr henvises der flere steder i denne spildevandsplan til frslagene til vandplaner. De endelige vandplaner blev ffentliggjrt d. 22. december 2011 (samtidig med at høringsperiden fr spildevandsplanen udløb) g det betyder, at der er ngle indsatskrav fra vandplanerne, der ikke er taget højde fr i denne spildevandsplan. De indsatskrav fra vandplanerne, sm ikke er indarbejdet i denne spildevandsplan vil der blive redegjrt fr i kmmunens vandhandleplan, sm skal ffentliggøres i juni g endelig vedtages i december Herefter vil vandplanernes indsatskrav blive indarbejdet i spildevandsplanen ved en revisin af spildevandsplanen, sm fretages i Hvad er en spildevandsplan? Llland kmmune skal, i henhld til miljøbeskyttelseslven 1, udarbejde en plan, der indehlder plysninger m de eksisterende g planlagte frhld indenfr spildevandsmrådet. 7

8 Spildevandsplanen er en kmmunal sektrplan, der skal sikre at udbygning g vedligehldelse af spildevandsfrsyningsselskabets spildevandsanlæg krdineres med kmmunens øvrige fysiske planlægning. Spildevandsplanen er et redskab til gennemførelse af de målsætninger g retningslinjer, på vand- g spildevandsmrådet, der fremgår af Reginplan fr Strstrøms Amt g Llland Kmmunes kmmuneplan Spildevandsplanen er gså tænkt sm et redskab til pfyldelse af de indsatskrav, der fremgå af statens vandplaner, sm blev vedtaget i december Kmmunen er frpligtet til at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i planen. Fr brgerne er planen en frhåndsrientering m de kmmende års tiltag på spildevandmrådet. En vedtaget spildevandsplan er desuden kmmunens juridiske grundlag fr at: udbygge g vedligehlde de ffentlige spildevandsanlæg i henhld til lvkrav, vand- g kmmuneplan samt brgernes afledningssikkerhed, påbyde grundejere indenfr de klakerede mråder at tilslutte spildevand til det ffentlige klaksystem, herunder at betale tilslutningsbidrag g vandafledningsafgift, gennemføre klaksepareringer i fællesklakerede klakplande g påbyde grundejere at separere spildevandet fra deres ejendm, meddele påbud m frbedret rensning af spildevandet fra uklakerede ejendmme, eksprpriere sig til ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkning, servitutpålæggelse m.v. i frbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg, meddele tilladelse til udledning af renset spildevand, verløbsvand g regnvand til vandløb, søer g kystvande. 2.2 Ansvar fr administratin af spildevandsplanen Med henblik på at effektivisere vand- g spildevandssektren, vedtg flketinget i 2009 en vandsektrrefrm. Sm følge heraf skulle de kmmunale frsyningsvirksmheder fr spildevand udskilles g mdannes til aktieselskaber. På daværende tidspunkt havde den danske vandsektrs rganisering allerede, i længere tid, været debatteret med henblik på, at pnå en effektivisering g en adskillelse mellem drifts- g myndighedspgaver. Llland Spildvand A/S blev allerede udskilt til aktieselskab med virkning fra 1. januar Denne spildevandsplan er udarbejdet af Llland Kmmune i samarbejde med Llland Spildevand A/S. Llland Kmmune har ansvaret fr de myndighedsrelaterede pgaver, i frbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen, herunder meddelelse af tilladelser g påbud, eksprpriatiner mv. Llland Spildevand A/S har ansvaret fr de fysiske udbygninger, vedligehldelse, renveringer g nedlæggelser af spildevandsanlæg, sm planen beskriver. Llland Spildevand A/S har endvidere ansvaret fr, at de i planen beskrevne tiltag, vedrørende de fysiske spildevandsanlæg, sker i henhld til den tids- g investeringsplan, der er en del af spildevandsplanen. 8

9 2.3 Spildevandsplanens indhld Denne spildevandsplan erstatter følgende spildevandsplaner med tilhørende tillæg: Nakskv Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Nakskv Kmmunes byråd i 2002, Marib Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Marib Kmmunes byråd i 2001, Rødby Kmmunes spildevandsplan 1987 revideret 1988, vedtaget af Rødby Kmmunes byråd i 1988 samt frslag til spildevandsplan , Hleby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Hleby Kmmunes byråd i 1998, Højreby Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Højreby Kmmunes byråd i 2004, Ravnsbrg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Ravnsbrg Kmmunes byråd i 2002 Rudbjerg Kmmunes spildevandsplan ( ), vedtaget af Rudbjerg Kmmunes byråd i Llland Kmmunes spildevandsplan giver en samlet versigt ver de eksisterende klakeringsfrhld g de kmmende års aktiviteter på spildevandsmrådet i kmmunen. Spildevandsplanen fastlægger blandt andet rammerne fr, hvrdan Llland Spildevand A/S fremver skal håndtere sin del af spildevandsrensningen i kmmunen. Blandt de frhld på spildevandsmrådet, der beskrives g knkretiseres i denne plan er: centralisering af spildevandsrensningen ved etablering, udvidelse eller nedlæggelse af ffentlige renseanlæg, mfattende udbygning af ledningsnettet fr spildevand, der dels skal afskære spildevandet til de fremtidige renseanlæg, dels skal give mulighed fr at klakere mange af de ejendmme, der i dag ikke er ffentligt klakerede, tiltag i frhld til renvering af det eksisterende klaksystem herunder separatklakering af mange af de ejendmme, der i dag er fællesklakerede g nedlæggelse af tilhørende verløbsbygværker, tiltag i frhld til frbedret rensning af spildevandet fra de ejendmme, der ikke har eller får mulighed fr at aflede spildevand til ffentligt renseanlæg, administrative frhld målsætninger g serviceniveauer budget- g tidsplan fr anlægsprjekterne. slamhåndtering Spildevandsplanen fastsætter, hvilke ejendmme, der skal aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg. Spildevandsplanen fastsætter, hvilke rettigheder g pligter ejerne af disse ejendmme har fr så vidt angår håndteringen af spildevand på ejendmmen. Spildevandsplanen fastsætter gså rettigheder g pligter fr ejerne af de ejendmme, der ikke får mulighed fr at aflede spildevand til klakfrsyningens spildevandsanlæg, men sm i stedet bliver påbudt at gennemføre en frbedret rensning af ejendmmens spildevand på anden måde. 9

10 Denne spildevandsplan er udarbejdet med udgangspunkt i, at spildevandsrensningen skal leve p til kravene i de frslag til vandplaner, sm har været i ffentlig høring indtil 6. april I frslagene til vandplanerne frudsættes dg, at indsatsen på spildevandsmrådet er gennemført med udgangen af Dette er ikke muligt fr Llland Kmmune, g kmmunen har derfr gjrt indsigelse imd vandplanernes tidsfrist. (I de endelige vandplaner er tidsfristerne da gså blevet frlængede.) Denne spildevandsplan beskriver, hvilke tiltag på spildevandsmrådet der skal gennemføres frem til 2021 g hvilke der først bliver gennemført efter Det vil være en del af indsatsen især i det åbne land der først bliver gennemført efter Spildevandsplanens vedtagelse Frslaget til spildevandsplan har været behandlet af Llland Kmmunes Byråd i ktber Efter vedtagelse i byrådet, har frslaget været fremlagt til ffentlig høring i 8 uger i efteråret I frbindelse med høringen har ffentligheden haft mulighed fr at indsende kmmentarer til planfrslaget. De indkmne kmmentarer indgik i byrådets endelige vedtagelse af planen i marts Prces g dialg Frslag til Llland Kmmunes spildevandsplan har været annnceret i Extra- Psten g Lllandspsten. Vedtagelsen af spildevandsplanen har ligeledes været annnceret. I høringsperiden var der mulighed fr, at fremkmme med kmmentarer g bemærkninger til frslaget. Frslaget blev samtidig med ffentliggørelsen sendt i høring hs Naturstyrelsen Strstrøm g til Guldbrgsund Kmmune. I høringsperiden blev der afhldt t brgermøder, hvr der blev rienteret m spildevandsplanens indhld g knsekvenser. 2.6 Høringssvar I høringsperiden km der 23 kmmentarer/indsigelser til spildevandsplanen, herunder en underskriftsindsamling g 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering. De fleste af kmmentarerne handler m, at det er øknmisk dårlige tider, at klakering er dyrt fr brgerne, at vandplanerne har ændret på vandløbsmålsætningerne, at der bliver nedrevet huse på landet, g at man skal fretage separatklakeringer i byerne frem fr klakering i landmråder. Af de 10 anmdninger m at blive fritaget fr klakering, har Llland Kmmune vurderet, at anmdningen kan imødekmmes fr 4 ejendmme. Tre af dem under frudsætning af, at de inden en angivet frist, selv skal etablere et renseanlæg g 1 frdi der allerede er etableret nedsivningsanlæg. 10

11 De 4 ejendmme der fritages er følgende: 10a, Østfte By, Østfte under frudsætning af, at der inden kt etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse O 4a, Alsø By, Fuglse under frudsætning af, at der inden udgangen af 2013 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 18a, Højreby By, Søllested under frudsætning af, at der inden 2021 etableres renseanlæg, der sm minimum pfylder renseklasse SOP 3b, Gammelgård Hgd., Ryde Der er etableret nedsivningsanlæg 2.7 Revisin af spildevandsplanen Det er nødvendigt at revidere denne spildevandplan i frbindelse med, at statens vandplaner er blevet endeligt vedtaget. Revisinen af spildevandsplanen vil blive fretaget når kmmunens vandhandleplan er vedtaget af Byrådet i slutningen af I vandhandleplanen er det bl.a. beskrevet hvilke indsatser fra vandplanerne, sm denne spildevandsplan ikke tager højde fr. Vandhandleplanen sendes i ffentlig høring i juni. Det planlægges endvidere at revidere spildevandsplanen i frbindelse med, at staten udsender nye vandplaner i 2016 g Spildevandsplanen skal desuden revideres, såfremt frudsætningerne fr planen ændres, hvilket eksempelvis kan ske i frbindelse med Femern Bælt Frbindelsen. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 af lv m miljøbeskyttelse 11

12 3. Lv- g planlægningsgrundlag I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal Llland Kmmune udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen. Planen er bindende fr kmmunen samt fr brgere, erhvervsvirksmheder g øvrige institutiner, der ejer fast ejendm i kmmunen. Spildevandsplanen er Llland Kmmunes retslige g administrative grundlag fr myndighedsbehandling på spildevandsmrådet. I henhld til miljøbeskyttelseslvens 32 skal spildevandsplanen indehlde plysninger m: 1. Eksisterende g planlagte klakeringsmråder g rensefranstaltninger. 2. Områder hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at phæve tilslutningsretten g pligten helt eller delvist. 3. Områder, hvr kmmunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendm tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrensefrsyningsselskabet. 4. Den eksisterende tilstand af klakanlæg samt planlagte frnyelser af disse. 5. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker nedsivning, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. 6. Eksisterende mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, g planlagte mråder uden fr klakeringsmråder, hvr der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. 7. Hvrvidt der er tale m et spildevandsfrsyningsselskab mfattet af 2, stk. 1, i lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld. 8. Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers klakeringsmråder. 9. Efter hvilken tidsfølge prjekterne frudsættes at være udarbejdet g anlæggene udført. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 2 frnødne krtbilag samt plysninger m: 5 skal spildevandsplanen desuden indehlde de 1. Hvrdan spildevandsplanen frhlder sig til kmmune- g vandplanen, samt til den øknmiske planlægning g til vandløbenes fysiske tilstand. 2. De eksisterende g planlagte fælles spildevandsanlæg i kmmunen, herunder afgrænsning af de enkelte klakplande g angivelse af, m anlægget er privat eller ffentligt ejet. 3. Hvrdan spildevandet i øvrigt brtskaffes i kmmunen, f.eks. ved udsprøjtning. 4. Hvilket vandmråde spildevandet fra de enkelte plande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering g de frventede udledte mængder af spildevand. 5. En renveringsplan fr de kmmunale klakker med målsætning g priritering af renveringen. Renveringsplanen skal endvidere indehlde en tids- g øknmiplan fr arbejdet. 12

13 6. Hvilke udgifter, der frventes at måtte afhldes ved etablering g drift af de ffentlige anlæg etableret af kmmunalbestyrelsen (spildevandsfrsyningsselskabet) efter 7a, i bekendtgørelse af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v Hvilke ejendmme, der frventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af prjekter i verensstemmelse med spildevandsplanen. 8. Hvilke ejendmme, der er tilsluttet det ffentlige klakfællesskab, g i hvilket mfang de er tilsluttet. I henhld til spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 4 skal Llland Kmmune ajurføre planen fr brtskaffelse af spildevand i kmmunen, herunder ajurføre plandsgrænser g tidsfølgeplan, når der sker ændringer i frudsætningerne fr planen. 3.1 Lvgrundlag Der findes en række direktiver, lve g bekendtgørelser, der udgør det lvgivningsmæssige grundlag, eller på anden måde spiller en rlle i frbindelse med udarbejdelsen af en spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanens indhld skal pfylde den samlede lvgivning, EU s direktiver på miljømrådet samt øvrige natinale standarder. Vandrammedirektiv g miljømålslv 4 EU s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, har den verrdnede målsætning, at alle vandmråder i Eurpa har pnået gd øklgisk tilstand i Ifølge direktivet betyder dette, at miljøtilstanden i vandløb, søer g kystvande kun må afvige lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er verført til dansk lvgivning med miljømålslven fra Miljømålslven beskriver den arbejds- g planlægningsprces, der skal gennemføres fr, at nå vennævnte målsætning m gd øklgisk tilstand. Et led i planlægningsprcessen er blandt andet, at Naturstyrelsen skal udarbejde vandplaner. Lv m miljøbeskyttelse Pålægger kmmunerne at udarbejde en plan fr brtskaffelse af spildevand, g definerer visse krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Miljøbeskyttelseslven indehlder den lvhjemmel, der benyttes når spildevandsplanen skal implementeres ved meddelelse af udledningstilladelser, påbud m klakseparering, tidsfrister fr klaktilslutning, nedsivningstilladelser, tilladelser til etablering af samletanke med mere. Spildevandsbekendtgørelse I spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 defineres yderligere krav til indhldet af en spildevandsplan, jf. venfr. Spildevandsbekendtgørelsen stiller desuden krav m, at kmmunen skal ffentliggøre frslag til spildevandsplan med plysning m, at der inden fr en frist på mindst 8 uger efter ffentliggørelsen er adgang til, at kmmentere det fremlagte frslag ver fr kmmunen. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanens endelige vedtagelse ligeledes annnceres ffentligt. Lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 5 I henhld til lv m miljøvurdering af planer g prgrammer skal der gennemføres en miljøvurdering af planer g prgrammer, sm kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lven defi- 13

14 nerer, hvilke planer g prgrammer hvr der skal udarbejdes en miljøvurdering eller en screening. Denne spildevandsplan tilhører den gruppe af planer, sm er mfattet af lven. Lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld 6 Denne lv skal blandt andet medvirke til at sikre en spildevandsfrsyning af høj sundheds- g miljømæssig kvalitet, sm tager hensyn til frsyningssikkerheden g naturen, g drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig fr frbrugerne. Lven indehlder blandt andet bestemmelser, hvrefter der skal fastsættes et prislft fr spildevandsfrsyning, dvs. en øvre grænse fr størrelse af vandafledningsafgiften. Lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 7 Lven fastsætter regler m betaling fr afledning til spildevandsfrsyningsselskabers spildevandsanlæg. Ved tilslutning af ejendmme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab, pålignes et såkaldt standardtilslutningsbidrag. Lven beskriver de nærmere regler fr standardtilslutningsbidragets størrelse, både fr bligejendmme g erhvervsejendmme. Lven indehlder gså regler fr betaling g fastsættelse af vandafledningsbidrag, herunder regler fr pdeling af dette bidrag i en fast g en variabel del. Af lven fremgår det endvidere, at i de tilfælde hvr kmmunen giver ejere af helårsbliger påbud m frbedret spildevandsrensning fr en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud m et kntraktligt medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet. Medlemskab af spildevandsfrsyningsselskabet indebærer, at spildevandsfrsyningsselskabet skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbuddet, md at ejeren af ejendmmen betaler standardtilslutningsbidrag g vandafledningsbidrag svarende til en ejendm, der er tilsluttet et spildevandsfrsyningsselskab. Lv m afgift af spildevand 8 Lven fastsætter bestemmelser fr betaling af en statsafgift fr udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, samt fr nedsivning af spildevand. Til brug ved beregning af afgiftens størrelse kan spildevandets indhld af frskellige stffer benyttes. Dette frudsætter dg at kncentratinen af disse stffer i spildevandet er kendt. Lven anviser desuden frskellige standardafgifter fr udledning fra spildevandsanlæg, hvr husspildevand udgør mindst 15 % af tilledningen af spildevand. Disse standardafgifter kan benyttes, hvis spildevandets indhld af bestemte frurenende stffer ikke er kendt. Standardafgiftens størrelse afhænger af rensemetde. 3.2 Plangrundlag g frhld til anden planlægning Der findes en række planer, der har haft betydning i frbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan. Ngle af de vigtigste er krt beskrevet nedenfr. Spildevandsplanen indgår i det lvbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, reginale g kmmunale planer ikke strider imd hinanden. Det er derfr sikret, at spildevandsplanen ikke er i mdstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning fr planlægningen på spildevandsmrådet. 14

15 Frhld til statslige planer Landsplanredegørelse 2006 er regeringens visin på den fremtidige udvikling af landet g mhandler dels de nye vilkår glbaliseringen stiller fr planlægningen g hvrdan planlægningen kan bidrage til at skabe et knkurrencedygtigt Danmark. Rammerne i Landsplansredegørelsen er verrdnede, g spildevandsplanen er ikke i mdstrid med de frmulerede hensigter g retningslinjer i redegørelsen. Reginplan/landsplandirektiv Llland Kmmunes mråde var gegrafisk set tidligere en del af Strstrøms Amt. Strstrøms Amts reginplan var amtsrådets verrdnede plan fr udviklingen i amtet g fr beskyttelse af natur g miljø. Reginplanerne er, i en vergangsperide, phøjet til landsplandirektiv. Reginplan fr Strstrøms Amt udstikker rammerne fr den fysiske planlægning i det tidligere Strstrøms Amt, herunder fr Llland Kmmune. Planen fastlægger de verrdnede rammer fr den ønskelige udvikling på en lang række mråder, herunder blandt andet i frhld til naturinteresser g miljøbeskyttelse. Af relevans fr udarbejdelsen af Llland Kmmunes spildevandsplan er specielt reginplanens retningslinjer fr vandmiljø, spildevand g drikkevandsressurcer. Retningslinjerne er sm nævnt, i vergangsperiden indtil vandplanerne var klar, phøjet til landsplandirektiv. Ngle af disse retningslinjer er verført til Llland Kmmunes kmmuneplan, andre er nu verført til vandplanerne. Fr så vidt angår målsætninger fr vandmråder er reginplanens retningslinjer således gældende indtil de afløses af statens vandplaner. Denne spildevandsplan er derfr udarbejdet i verensstemmelse med de relevante retningslinjer g målsætninger, der fremgår af reginplanen Reginplanen fastlægger målsætninger fr alle de recipienter, der mdtager spildevand i Llland Kmmune, dvs. vandløb, søer g mkringliggende kystvande. De af reginplanens retningslinjer, der har størst betydning set i frhld til spildevandsplanlægningen er anført nedenfr. Kmmuneplan Llland Kmmunes byråd vedtg, den 24. februar 2011, kmmuneplan Kmmuneplanen beskriver kmmunens hvedstruktur g udstikker de rammer kmmunen skal udvikles indenfr. Spildevandsplanen må ikke stride imd kmmuneplanen. Af relevans fr udarbejdelsen af denne spildevandsplan er især kmmuneplanens retningslinjer fr spildevand, spildevandsrensning i det åbne land g regnbetingede udledninger. Nye erhvervsmråder, sm er udpeget i kmmuneplanen er medtaget i denne spildevandsplan. Kmmuneplanen er en langsigtet plan, sm angiver målsætninger g retningslinjer fr de kmmende år inden fr en lang række aspekter af samfundslivet herunder spildevandsafledningen. Der er fretaget en krdinering mellem kmmuneplanen g spildevandsplanen således, at disse ikke er i mdstrid med hinanden. 15

16 Et udvalg af retningslinjer fr vandløb: 1. Målsætningerne fr de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte vandløbsstrækninger gælder, at deres tilstand skal svare til vandløbenes baggrundstilstand, g at vandkvaliteten ikke må hindre pfyldelsen af målsætninger fr vandløbsstrækninger, der ligger p- eller nedstrøms fr de pågældende strækninger 3. Spildevand, der tillades udledt i vandløb, skal renses tilstrækkeligt til, at det ikke hindrer en pfyldelse af målsætningen af det pågældende vandløb g eventuelle p- g nedstrøms liggende vandløb Et udvalg af retningslinjer fr søer: 1. Målsætningerne fr de enkelte søer fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Fr ikke målsatte søer frudsættes det, at de kan verhlde den generelle målsætning m et naturligt g alsidigt plante- g dyreliv. 3. Spildevand, der udledes til søer, må ikke være til hinder fr, at søernes målsætning kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr kystvande: 1. Målsætningerne fr de enkelte kystvande fremgår af webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke hindre, at målsætningen udenfr spildevandsnærmrådet kan pfyldes. Et udvalg af retningslinjer fr spildevand: 1. Spildevand, der udledes til vandløb, skal renses så gdt, at vandløbets målsætning g målsætningerne fr eventuelle vandløb, søer g kystvande, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan pfyldes. Ved udledning til vandløb, herunder især af tag- g verfladevand, skal det yderligere sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke verskrides. 2. Søer skal i videst muligt mfang frihldes fr spildevand fra spildevandsanlæg. 3. Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske frhld i vandmråderne. 4. Spildevand, der udledes til kystvande, må ikke påvirke vandkvaliteten uden fr de spildevands-nærmråder, der er udpeget i reginplanen. 5. Spildevand, der udledes direkte eller indirekte via vandløb til kystvande, skal renses så gdt, at badevandskvaliteten i bademråder verhldes. Retningslinjer fr spildevandsrensning i det åbne land: 1. Krt ver de frureningsfølsmme vandmråder, samt freslåede renseklasser findes på webgis på Llland Kmmunes hjemmeside 2. Belastningen med spildevand fra ejendmme, der ligger i plandet til frureningsfølsmme vandmråder, skal mindskes, så vandmrådernes målsætninger kan pfyldes. 16

17 Retningslinjer fr regnbetingede udledninger: 3. Regnbetingede udledninger må ikke hindre, at vandmrådernes målsætninger kan pfyldes, herunder medføre uæstetiske frhld i udledningsmrådet. 4. Regnbetingede udledninger må ikke give anledning til ersin af bund g brinker i vandløb. 5. Før etablering af nye regnbetingede udledninger skal der fretages en beregning af de hydrauliske belastninger g af udledte mængder af rganisk stf g næringssalte. Beregningerne skal danne grundlag fr valg af eventuelle rensefranstaltninger. 6. Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandsklakeringer skal frsynes med rensefranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende renses fr lieprdukter g partikulært materiale, samt tjener sm psamlingskapacitet fr spild i tilfælde af uheld. 7. Nye regnbetingede udledninger fra fællesklakerede mråder etableres sm minimum med rist g skumbræt, g det skal være muligt at registrere tidspunkt g varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse. 8. Bassiner uden membran må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m fra øvrige indvindingsanlæg. 9. Ved lkalplanlægning skal der indtænkes plads til regnvandsbassiner, versvømmelsesmråder, grøfter, parkeringsarealer m.m. med mulighed fr nedsivning. Frslag til vandplaner De vandplaner der har betydning fr Llland Kmmunes mråde var, sm nævnt venfr endnu ikke endeligt vedtaget, da spildevandsplanen var i ffentlig høring. Indhldet i denne spildevandsplan skal derfr frtsat være i verensstemmelse med reginplanens retningslinjer på spildevandsmrådet. Frslag til vandplaner, fra ktber 2010, har været sendt i ffentlig høring. Spildevandsplanen er udarbejdet med henblik på, at pfylde de relevante vandplaners krav, dg kan tidsrækkefølgen i frslagene til vandplanernes indsatsprgram ikke pfyldes. Ifølge miljømålslven skal der udarbejdes vandplaner, fr hvert af de 4 vanddistrikter Danmark er inddelt i. Vanddistrikterne er yderligere underinddelt i 23 hvedvandplande, hvraf t har betydning fr Llland Kmmunes mråde. De t hvedvandplande af betydning fr denne spildevandsplan er 2.5 Smålandsfarvandet g 2.6 Østersøen. På vegne af By- g Landskabsstyrelsen har Naturstyrelsen Strstrøm ansvaret fr udarbejdelse af disse vandplaner. De endelige vandplaner skulle have været vedtaget senest den 22. december Denne tidsfrist er efterfølgende blevet frlænget, således at vandplanerne først blev endeligt vedtaget den 22. december En vandplan fastlægger rammerne fr beskyttelsen af verfladevand g grundvand. En vandplan indehlder blandt andet et indsatsprgram sm beskriver hvilke tiltag, der skal gennemføres fr at reducere miljøpåvirkningen af eksempelvis vandløb, søer, kystvande g grundvandsfrekmster. Fr at reducere påvirkningen af verfladerecipienter med frurenende stffer vil vandplanerne stille krav m frbedret spildevandsrensning på uklakerede ejendmme, nedlæggelse eller pgradering af utidssvarende renseanlæg g ændring af regnbetingede udløb. Vandplanerne er bindende fr kmmunen, g vandplanerne indehlder bindende tidsfrister fr en række tiltag på spildevandsmrådet i kmmunen. Når vandplanerne er endeligt vedtaget skal kmmunen udarbejde kmmunale handleplaner. De kmmunale handleplaner skal beskri- 17

18 ve, hvrdan kmmunen vil realisere vandplanes indsatsprgram inden fr kmmunens gegrafiske mråde på land g tilstødende kystvande, sm grænser p til hvedvandplandet. Nærværende spildevandsplan vil kmme til at indgå sm en del af den kmmende handleplan fr Llland Kmmune. Gamle spildevandsplaner I denne spildevandsplan indarbejdes, helt eller delvist, de infrmatiner vedrørende status g planlagte aktiviteter på spildevandsmrådet, sm fremgår af spildevandsplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Ved vedtagelse af denne spildevandsplan udgår spildevandplanerne fr de 7 gamle kmmuner. Vandfrsyningsplan Llland Kmmunes byråd vedtg den 27. januar 2011 en ny vandfrsyningsplan fr periden Af vandfrsyningsplanen fremgår det, at nedsivning af spildevand kan medføre en risik fr frurening af grundvandsressurcen med næringssalte g miljøfremmede stffer. Derfr er det vigtigt, at spildevandsplanlægningen er samrdnet med vandfrsyningsplanlægningen. Vandfrsyningsplanen beskriver den nuværende g planlagte frsyningsstruktur med drikkevand, herunder m de enkelte ejendmme er frsynet via et alment vandfrsyningsanlæg, eller m de har egen bring til indvinding af drikkevand. I administratinen af spildevandsplanen vil der blive taget hensyn til planerne fr vandindvinding g vandfrsyning. Det vil ske ved at krdinere indsatsen, når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Når nye klakledninger skal placeres, vil der desuden blive taget hensyn til beskyttelsesznerne mkring de almene vandindvindingsanlæg. Frhld til lkalplaner En lkalplan indehlder bestemmelser m bebyggelsens udstrækning g karakter g har dermed betydning fr mængden af regn- g spildevand, der afledes fra de knkrete mråder. Bestemmelserne i en lkalplan skal tage udgangspunkt i spildevandsplanen. Vedtagelsen af nye lkalplaner kan dg i enkelte tilfælde medføre behv fr mindre tilpasninger af spildevandsplanen. 2 Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 m spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4 3 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 4 Bekendtgørelse nr. 932 af 24/09/2009 af lv m miljømål m.v. fr vandfrekmster g internatinale naturbeskyttelsesmråder (Miljømålslven) 5 Bekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009 af lv m miljøvurdering af planer g prgrammer 6 Lv nr af 27/12/2009 m ændring af lv m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld g frskellige andre lve 7 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lv m betalingsregler fr spildevandsfrsyningsselskaber m.v. 8 Bekendtgørelse nr. 636 af 21/08/1998 af lv m afgift af spildevand, incl. senere ændringer. 18

19 4. Målsætninger g serviceniveauer Llland Kmmune har udarbejdet målsætninger fr klakfrsyningens arbejde i frbindelse med gennemførelse af Spildevandsplanen. Målsætningerne mhandler både den tekniske del af arbejdet g den administrative g driftsmæssige. Der pstilles følgende miljømæssige g tekniske målsætninger, der uddybes i de følgende afsnit: Målsætninger fr spildevandsplanen Recipienternes vandkvalitet skal frbedres Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Der skal skabes ptimal sikkerhed i frbindelse med afledning af regnvand Planen skal medvirke til at beskytte grundvandet Planen skal medvirke til at beskytte naturen g fremme kvalitet i rekreative mråder Planen skal medvirke til at frbedre badevandskvaliteten 4.1 Frbedring af recipienternes vandkvalitet I Llland Kmmune findes: Ca km ffentlige vandløb, ca ha målsatte søer ca. 300 km kyststrækning Disse recipienter påvirkes spildevandsmæssigt af: Udledninger fra renseanlæg Udledninger fra verløbsbygværker ved regn Separate regnvandsudløb Udledning af spildevand fra ejendmme i det åbne land Af Statens frslag til Vandplaner fr mråderne Smålandsfarvandet g Østersøen fremgår det, at kmmunens vandløb, søer g kystnære mråder skal have gd kvalitet senest i Fr snarest at pfylde disse målsætninger iværksætter Llland Kmmune en lang række aktiviteter, sm er mfattet af nærværende spildevandsplan det skal bl.a. sikres, at: 19

20 afledning af urenset g dårligt renset spildevand til vandløb, søer g havet begrænses mest muligt, utidssvarende renseanlæg nedlægges, g spildevandet samles på effektive renseanlæg med en høj rensegrad, fællesklakerede mråder separatklakeres, g verløb mlægges til regnvandsudløb, spildevandsrensningen i det åbne land frbedres, enten ved klakering eller lkal rensning, afledning af verfladevand til vandløb g søer skal ske lkalt, så vidt muligt samme steder sm tidligere. Afledningen skal fregå på en sådan måde, at recipienten skånes, fysisk g frureningsmæssigt. Hertil kmmer, at spildevand ikke bør nedsives i mråder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-mråder) g at spildevand ikke må nedsives i en radius af 300 meter mkring drikkevandsbrønde g bringer. En nærmere beskrivelse af målsætninger fr recipienter g recipientkvalitet fremgår af kapitel Sikkerhed i frbindelse med afledning af spildevand Kmmunens brgere g virksmheder er afhængige af et velfungerende afløbssystem. De ældste dele af afløbssystemet er ver 100 år gamle. Den største del af afløbssystemet er fra 1960 erne g 70 erne, hvr byggeriet af især parcelhuse g smmerhuse tg et kraftigt psving. Det var ikke almindeligt på dette tidspunkt at rense spildevandet effektivt, sådan sm det blev tilfældet i løbet af 1990 erne. I dag er der igangsat nærmere undersøgelser af kvaliteten af det eksisterende klaknet, men der resterer endnu et strt undersøgelses- g udredningsarbejde, før afledning af spildevand kan fregå gennem et velfungerende afløbssystem. Hertil kmmer, at klimafrandringer g ændrede nedbørsintensiteter øger kapacitetsbehvet i afløbssystemet. Der kan derfr blive behv fr at etablere lkale løsninger fr afledning af regnvand (LAR), hvr dette er hensigtsmæssigt. Nrmalt kan LAR-løsninger med frdel etableres i den øvre ende i ledningssystemet samt ved nye g blig- g erhvervsmråder. LARløsninger vil fte være at fretrække, hvr der er behv fr at gøre en ekstrardinær indsats fr at frhindre pstuvning af vand i afløbssystemet, således at f.eks. versvømmelse af kældre undgås. Llland Spildevand skal arbejde fr, at Llland Kmmune pnår en hensigtsmæssig, tidssvarende afledning af både spilde- g regnvand bl.a. ved at iværksætte aktiviteter, der skal sikre, at: driften af klaknettet løbende ptimeres, ud fra de nyeste erfaringer, vervågning g styring af det samlede spildevandsanlæg (renseanlæg, pumpestatiner, ledninger, bygværker m.v.) baseres på BAT-løsninger, d.v.s. på bedst mulig teknlgi, der udarbejdes en samlet plan fr sanering af klaksystemet, sm skal danne grundlag fr de fremtidige frnyelsestiltag (se desuden afsnittet m klakfrnyelse), afledning af verfladevand ikke medfører versvømmelse af vejnet, blig- g erhvervsmråder. 20

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2013-2023

Forslag til Vandforsyningsplan 2013-2023 Frslag til Vandfrsyningsplan 2013-2023 Vandfrsyningsplan Side 2 Titel: Vandfrsyningsplan 2013-2023 fr Varde Kmmune Rapprt: Rapprten er udarbejdet af Varde Kmmune med bistand fra vandværkerne Ft: Varde

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013 Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013 Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014 Virksmhedsplan 2014 13. februar 2014 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN

Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORDØST-FORBINDELSEN Tillæg nr. 10/2010 December 2010 Randers Kmmune / Randers Spildevand A/S Tillæg til spildevandsplan NORD-ØSTFORBINDELSEN

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012.

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012. Klding Kmmune By - & Udviklingsafdelingen Nytrv 11 6000 Klding E-mail.: bygudvikling@klding.dk Klding d. 4. Juni 2012. Nye skvrejsningsmråder i Klding Kmmune På vegne af 600 parceller repræsenteret ved

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015 Virksmhedsplan 2015 3. marts 2015 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014 Vejdirektratet uldalderen 12 260 Hedehusene Afgørelse illadelse til udledning Den 11-07-201 gedal mmune giver hermed Vejdirektratet tilladelse til udledning af vejvand fra bassin D, i frbindelse med rederikssundsmtrvejen

Læs mere

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Høring m regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Kerteminde Kmmune har sm vandløbsmyndighed mdtaget en ansøgning af 10. juli 2015 fra Niras - på vegne af Lindø Industripark, m gennemførsel

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Katalg ver tiltag til reduktin af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Tillægsrapprt Dr. Ole Mark DHI Institut fr Vand g Miljø Dr. Jens Jørgen Linde PH-Cnsult Miljøprjekt Nr. 1124 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Planlægning Oktber 2012 Kmmuneplantillæg nr. 15 til Slagelse kmmuneplan 2009-2020 Stiplan FORSLAG Hvad er en kmmuneplan? Hvad er en kmmuneplan? Kmmuneplanen skal sikre den fremtidige udvikling i hele kmmunen,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere