Formandens mundtlige Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige Beretning"

Transkript

1 Formandens mundtlige Beretning

2 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets fokus på folkeskolen. Folkeskolen er det bærende element for udviklingen af vores samfund. Folkeskolens kvalitet vil under alle omstændigheder bestemme, hvordan vores samfundets udvikling vil forme sig. De overskrifter som vi har valgt som overskrifter under konferencen: Undervisnings- og evalueringsmetoder, ledelsesformer, arbejdsmiljø og det omsorgsfulde samfund er alle overskrifter som fylder meget i vores daglige arbejde i folkeskolen samt i organisationen. De er overskrifter, som vi ønsker alle skal have en holdning til. Vi ønsker at tage et medansvar for, hvordan udviklingen af vores samfund skal forme sig. Vi ønsker at tage medansvar for den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Men rammerne for, hvordan mulighederne skal udvikle sig er hos hjemmene, hos forældrene samt det omgivende samfund. Derfor kan vi kun opnå tilfredsstillende resultater, hvis vi samarbejder med hjemmene og det omgivende samfund. (Vi er de professionelle i læring. Vi er altid i centrum for eleverne i vores undervisning, i vores måde at gribe tingene an på, i vores holdninger til givne problemstillinger, i vores måde at undervise på, i den måde vi kommunikerer på og ikke mindst i måden vi motiverer vores elever til at lære det vi underviser dem i. Den del skal vi nok klare, hvis vi har rammerne og resurserne til det.) Den netop overståede konference Naleqqiiffik kom med en række anbefalinger, som vi i foreningen vil arbejde videre med. En stor de af de anbefalinger, som er kommet, er noget som skal løses lokalt. Andre opgaver er noget vi skal tage op i forhold til vores samarbejdspartnere og det politiske system. Anbefalingerne fra Naleqqiiffik er bl. a. følgende: Konferencen er tilfreds med, at Inerisaavik har igangsat den effektive pædagogik, som undervisningsmetode At skolen udvikles, således at alle føler medledelse i skolens virksomhed At lærerprofessionen udvikles, således at lærerne har de nødvendige redskaber til at skabe varieret undervisning, således at indholdet til undervisningen er bestemmende for, hvilke undervisningsmetode bruges i konkrete undervisningssituationer At status som lærer højnes, at således at flest mulig søger ind til læreruddannelsen At ledelsen i samspil med medarbejdere og skolebestyrelse styrer og støtter den pædagogiske udvikling At ledelsen er synlig og aktiv i forhold til at skabe struktur og rammer for undervisningen og det pædagogiske arbejde At ledelsen er aktiv i en udfordrende dialog med medarbejderne At ledelsen giver den enkelte medarbejder opmærksomhed, omsorg og tilbud om støtte til løsning af opgaver og problemer At ledelsen bidrager til udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer i forhold til skolens opgaver At ledelsen i samarbejde med pædagogisk råd, samarbejdsudvalg, forvaltning og skolebestyrelse laver formulerer og realiserer mål og indsatsområder 2

3 At evalueringsredskaberne, som Inerisaavik er i gang med udvikles, således at disse er med til at understøtte den enkelte elevs udviklingsmuligheder At forældre inddrages, i skolens hverdag, også i deres arbejdstid At arbejdsmiljøet forbedres gennem, indflydelse, meningsfuldt arbejde, at medarbejderne belønnes/ anerkendes for deres arbejde, at der er forudsigelighed, at der gives social støtte i nødvendige situationer, at der er rolleafklaring i forskellige funktioner i skolen, eller kort sagt at der udarbejdes klare politiker i alle skoler og kommuner. Disse er nogle af de anbefalinger, som konferencen kom med. Vi vil i bestyrelsen i den kommende tid, arbejde videre med anbefalingerne, således at vi i vores mål, bruger dem som redskaber, for at synliggøre ønskerne fra konferencen. Jeg synes, at de aftaler som vi indgik under kommunalisering af ansættelsesmyndigheden nu med al tydelighed viser, at de aftaler vi indgik i 2000 nu bør tages alvorligt. Jo hurtigere de implementeres, jo færre problemer vil der være på de enkelte skoler. Aftalerne er bl. a. kommunernes og skolernes pædagogiske udvikling, aftalen om SU, kurser og efteruddannelse for lærerne samt aftrædelsesinterviews. Var disse aftaler blevet fulgt, var vi nået et stykke hen ad vejen. Derfor endnu en opfordring til at disse efterleves hurtigst muligt. Deres aktualitet viser sig hvert år, også i den netop afholdte konference Naleqqiiffik. FAGLIGE FORHOLD En af aftaleresultaterne i ved sidste års overenskomstforhandlinger er den decentrale lønpulje. Vi ved fra blandt andet Danmark, at en stor del af lokallønnen ikke bliver udmøntet. Det har derfor været vigtigt for bestyrelsen, at vi ikke skulle have samme forhold gjort gældende på vores område. Idet vi har hørt, at op mod 1 mia. kr. ikke bliver udmøntet på det danske arbejdsmarked. Der skal være udmøntningsgaranti, for de midler vi satte i den decentrale lønpulje. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at størstedelen af de opnåede procentvise fremskrivninger skulle komme flest mulig af vores medlemmer til gode, gennem generelle stigninger i grundlønnen. Den decentrale pulje sat til 1 % af lønsummen, som svarer til 4,26 mio. kr. Det er den løndel, som man skal forhandle lokalt. Det har under forhandlingerne været et ufravigeligt krav fra arbejdsgiverne, at der skulle indføres en decentralpulje. Vi har derfor fra bestyrelsen krævet, at arbejdsgiverne skal give et kursus i forhandlingsteknik for vores lokale forhandlere. Det er netop det kursus, som nogle af jer har været med på, de sidste tre dage. Den decentral pulje er opdelt i skal og kan bestemmelser. Skal bestemmelserne er tillægsdele, som skal udløses, hvis man har opnået faglige kompetencer gennem efter- og videreuddannelse. Selvom disse er skal bestemmelser, skal I dog være opmærksomme på, at disse skal aftales. Kvalifikationstillæggene bevares, så længe man er ansat på vores overenskomstvilkår. Den anden del af den decentrale pulje er kan bestemmelserne. Tillæggene er også fastsat på forhånd. De er reelt de dele I kommer til at forhandle om med arbejdsgiverne. Det drejer sig om fastholdelsestillæg og rekrutteringstillæg. Der kan kun være et tillæg i kan bestemmelserne. For os er det vigtigt, at I sørger for, at så mange som muligt af vores medlemmer får del i disse midler. Vi er i den del af puljen på et område, som vi ikke er vant til at gøre med, når det drejer sig om fastholdelsestillægget. Vi ved, at mange vil være tilbageholdende for at fremhæve sig selv. Jeg vil opfordre jer til ikke at være tilbageholdende med at søge midler fra puljen. Får jeres kollegaer fra 3

4 jeres skoler til at søge om tillægget fra puljen. Det er midler, som vi har forhandlet os frem til. Det er midler, som arbejdsgiverne har krævet skal være forudsætningen for at indgå en aftale. Derfor er puljen en del af overenskomsten, som alle vil kunne få del i. Vi skal så at sige sælge os selv, sælge vores kompetencer. Jeg er ikke i tvivl om, at arbejdsgivere vil beholde jer og jeres kollegaer på skolerne, som arbejdskraft og resurse. Derfor udnyt mulighederne derfra. Tillægget bevares, så længe man er ansat på stedet. Den anden del af kan bestemmelserne er rekrutteringstillægget. Rekrutteringstillægget tildeles ved, at man aftaler mellem jer og arbejdsgiverne, at man vil tildele tillægget for den eller de kommende ansatte. Det kan dreje sig om, at man søger efter lærere med specifikke faglige kompetencer eller at man ved ansættelse vil få tildelt en tillæg. Det er derfor i den henseende også vigtigt, at I som vores repræsentanter på stederne også er opmærksomme på denne mulighed, således at flest mulige får del i dette tillæg. Kan tillæggene er tillæg, som mistes ved flytning, hvorimod kvalifikationstillæggene bevares, men skal altid aftales ved flytning til et andet sted. Jeg ønsker jer alle held og lykke med decentrale forhandlinger om puljen. Den pulje skal komme flest mulig af vores medlemmer til gode. Vi har dog endnu et hængeparti, for at vi kan sige, at vi har afsluttet alle aftalerne. Efter dette repræsentantskabsmødes afslutning, går vi i gang med forhandlingerne med Nuuk Internationale Friskole, for at indgå aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i friskolen. Dette kræver selvfølgelig, at vi kommer til at bruge en del resurser på det. Vi regner dog med, at forhandlingerne vil gå rimelig gnidningsfrit, idet mange af aftaler vil læne sig op ad de aftaler vi har indgået med det offentlige. Ændringerne i arbejdstidsaftalen har jeg været inde på i den skriftlige beretning. I skal være opmærksomme på, at der skal laves endnu flere retningslinier, for at arbejdstidsaftalen kommer til at fungere efter hensigten. For individuelle opgaver efter 8 skal der laves retningslinier for, hvor stor en del af opgaverne, der vil kunne mødeplanlægges. Dette gælder også jeres tildelte tid som tillidsrepræsentanter. Det har altid også skabt et problem, hvorvidt tolkning i forskellige sammenhænge skal vederlægges. Hvis I tolker, eller andre kollegaer tolker, under et hvilket som helst møde i skolen, skal det selvfølgelig altid honoreres. Mange af vores kollegaer har hidtil været meget tilbageholdende med at kræve vederlag for tolkning, idet mange betragter tolkning som en del af arbejdet. Tolkning er et ekstra arbejde, man skal honoreres for. I skal nu også få lavet retningslinier på tolkningsområdet ifølge bestemmelserne i arbejdstidsaftalens 18. I Naleqqiiffik var et af hovedtemaerne arbejdsmiljøets betydning. Samarbejdsudvalget er et vigtigt led, i at få skolens hverdag til at fungere på bedst mulige betingelser for alle ansatte i folkeskolen. I samarbejdsudvalgene opstiller man den række af betingelser og regelsæt, der skal til, for at alle ansatte føler sig tilgodeset, i ønsket om, at man har en god arbejdsplads. Vi har hver især valgt, at bruge vores liv som lærere. Fordi, vi kan lide at arbejde med folk, fordi vi vil være med til at udvikle mennesker, fordi vi vil give redskaber for vore elever til at leve et 4

5 selvstændigt liv, når de forlader folkeskolen. Vi har viet vores liv, så andre kan få et godt liv, senere hen i deres livsforløb. Arbejdet for det kræver, at vi altid skal kunne fungere optimalt i vores virke som lærere. Det er vigtigt for os, at vi hver især er med til at forme og udvikle vores hverdag i folkeskolen. Vores arbejdsliv har stor betydning, for det kvalitetsliv vi ønsker at få i vores livsforløb. Derfor er det af stor vigtighed, at vi hver især har mulighed for at yde indflydelse, medbestemmelse, klarhed om ansvar, roller og mål i vores hverdag i folkeskolen. Her spiller samarbejdsudvalgene en afgørende rolle for, hvordan spillereglerne opstilles for den enkelte skole. I skolernes hverdag, er de samarbejdsudvalgene der har den direkte indflydelse på den række af politikker, der udarbejdes på skolerne. På arbejdsforhold som velfærdsforanstaltninger, den række af retningslinier, der skal udarbejdes i henhold til arbejdstidsaftalen og den række af personale politikker, der skal udarbejdes i henhold til aftalen om medindflydelse og samarbejde. Heldigvis har mange af jer nu fået udarbejdet en del retningslinier i jeres skoler på en række områder. Men de nye aftaler kræver, at der yderligere laves flere retningslinier. Det er vigtigt at alle medarbejderne føler, at have været med til at udforme retningslinierne. Medejerskab og direkte indflydelse har afgørende betydning for medarbejdernes tilfredshed med arbejdslivet. Jeg skal derfor komme med en opfordring om, at I løbende får udarbejdet retningslinier på en række områder på jeres skoler, som kollegaerne har ønsker om, også ved inddragelse af dem. I forbindelse med indgåelsen af den decentrale pulje om kvalifikationstillæg, oplever vi, at ønsket om at tage opkvalificerende kurser er øget. Vi har fået nogle henvendelser om, at nogle skoleledere har nægtet at imødegå kursusønsker for de kommende år. Der skal også laves retningslinier for efter- og videreuddannelse på jeres skoler, således at medarbejderne ved, hvilke indsatsområder de enkelte skoler ønsker at prioritere for de kommende år. Vi oplever dog stadig også, at en del skoler ikke har fået udarbejdet stillings- eller funktionsbeskrivelser for deres arbejdsområder. Vi skal derfor endnu engang opfordre jer til, at også disse bliver udarbejdet. Disse beskrivelser vil være til gavn for både arbejdstager og arbejdsgiver. Vi er ikke i tvivl om, at velfungerende samarbejdsudvalg sammen med skoleledelserne, har stor betydning for fastholdelsen og arbejdsmiljøet på de enkelte skoler. Vi er heller ikke i tvivl om, at skoler hvor ansvar og medindflydelse har størst mulig grad af uddelegering vil have mindst mulig sygdomsfrekvens og lærerflytninger, som undersøgelser fra andre lande viser. Derfor er samarbejdsudvalgene en vigtig del af folkeskolens udviklingsforløb. I forbindelse med ændringen af arbejdsmiljøloven bliver der indført APV, som en obligatorisk del i sikringen af overholdelsen af arbejdsmiljøloven fra Vi har store forhåbninger til APV. APV vil være et vigtigt redskab for at forbedre arbejdsmiljøforholdende på skolerne. Desværre har det psykiske arbejdsmiljø været et mærkbart problem på nogen skoler. Når dette problem opstår, forsvinder arbejdsglæden for mange. De tegn vi har set på disse skoler har været, hyppig sygdomsfrekvens, dårlig samarbejdsklima og hyppige lærerflytninger. Det er vores håb, at man ved indførelsen af APV vil kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en del af skolerne, da disse vurderinger vil komme med anbefalinger om, hvordan man ville kunne tackle de opståede problemer. 5

6 Den danske regering og Grønlands Landsstyre har aftalt, at der fra 1. januar 2008 beskattes overførsel af pensionsopsparing ved overførsel fra dansk til grønlandsk pensionsselskab. Vi havde sidste år forhandlinger med PFA Danmark for at kunne overføre for folk, der har deres pensionsopsparing i Lærernes Pension til PFA Soraarneq. Vi har som betingelse i forhandlingerne krævet, at vi skal have en bestyrelsespost såfremt vi overfører pensionerne. En sådan aftale var ved at være på plads, som PFA Danmark løb fra i sidste øjeblik. Det er stadig vigtigt for os, såfremt vi skal overføre vores medlemmers pensionsopsparing til et grønlandsk pensionsselskab, så skal vi have en direkte indflydelse i selskabet, for at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt. Bestyrelsen er vidende om, at et nyt grønlandsk pensionsselskab er på vej, som forventes at blive etableret i løbet af efteråret. Tiden for at indgå en overførselsaftale er relativt kort. Bestyrelsen vil derfor prioritere opgaven højt, ikke mindst for at sikre, at vores medlemmer til sin tid ikke får forringede pensionsvilkår. Det er en opgave, som skal tages fat om umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. ORGANISATORISKE FORHOLD Under sidste års repræsentantskabsmøde vedtog repræsentantskabet vedtægtsændringer, der gør det muligt for andre lærergrupper end folkeskolens lærere at melde sig ind hos os. Det har resulteret i, at enkelte lærere fra andre uddannelsesinstitutioner har meldt sig ind. Vi har ikke i løbet af perioden fra repræsentantskabet til i dag ikke gjort noget aktivt for, at andre lærergrupper vil kunne melde sig som medlemmer hos os. Vi har nu 3 år til at forberede vores forhandlinger. Det giver foreningen tid til at arbejde med udviklingsarbejde for at styrke sin position samt tiltag, der vil styrke vores service i forhold til medlemmerne. Jeg mener, at det nu er tid til at se på organisationsstrukturen i det grønlandske arbejdsmarked. Den organisationsform, som det grønlandske arbejdsmarked har i dag, stammer fra tiden, dengang man forhandlede med Ministeriet for Grønland. De forskellige interessegrupper synes for mig, at være tilfældigt organiserede i dag i forskellige grønlandske faglige organisationer, alt efter hvilke historiske tilknytningsforhold man havde til det danske arbejdsmarked, og tilknytningsforholdet til en dansk organisation, da man i sin tid tog sin uddannelse. Jeg synes, at disse forhold bør ændres. Arbejdsgiverne har i dag meget let ved, at spille organisationerne mod hinanden. Vi havde i en periode et forhandlingsfællesskab med forskellige organisationer i Grønland. Dette samarbejde var vi med til at bryde i Der var for mange forskelligartede interesser i det gamle NAK. NAK var et forhandlingsfællesskab, hvor faglige interesser var meget forskelligartede, hvor faggrupperne trak i hver sin retning. Vi skal ikke begå samme fejl igen. Vi ønsker at skabe en faglig organisation, der er slagkraftig og dynamisk, og hvor vi har interesse fællesskab, ikke kun i forhandlingsøjemed, men hvor faglig interesse fællesskab spiller en afgørende rolle. Vi mener, at en sådan stærk og dynamisk organisation kan vi kun skabe, hvis vi 6

7 laver en fælles lærerorganisation, hvor alle lærergrupperne er medlemmer. Vi mener, alle lærergrupper i alle uddannelsesinstitutioner. Dette vil skabe dynamik både i forhandlingerne og ikke mindst i samarbejdet om udviklingen i uddannelserne i Grønland. Vi vil derfor i bestyrelsen tage kontakt til, danske faglige organisationer, hvor en del af lærergrupperne er organiserede og til andre grønlandske faglige organisationer, hvor også en stor del af dem er organiserede. Vi håber derefter at kunne komme et konkret forslag til, hvordan organisationsstrukturen vil kunne formes til næste års repræsentantskabsmøde. De sonderinger vi har gjort i forhold til andre lærergrupper, viser at der er interesse for dette projekt. Det er stadig vores mål at få ansat yderligere en medarbejder i foreningen. Hidtil har vi forsøgt os med at ansatte nogen, som vi i forvejen kender. Lykkes dette ikke i løbet af foråret, må vi nok se i øjnene, at annoncere efter en medarbejder i løbet af efteråret. Bestyrelsen har endnu ikke fastsat hvilke steder man vil komme på medlemsbesøg for den kommende periode, udover Ittoqqortoormiit, som vil ske i løbet af foråret. Besøg i andre byer vil være afhængige af, hvilke opgaver, der vil være på de enkelte steder. Vi har nu for første gang gennemført et kursus for lederne i samarbejde med Lederforeningen i Danmarks Lærerforening. Vi er indstillede på at ville tilbyde andre lederkurser fremover. Formen og indholdsdelen vil være afhængige af evalueringen af det netop gennemførte lederkursus. Vi vil vurdere det gennemførte kursus sammen med nogle af de ledere, der har deltaget i lederkurset. Vi har udover lederkurset nu også gennemført et TR-kursus. Vi har ellers tidligere meddelt, at vi fremover vil gennemføre TR-kurserne som regionale kurser, hvor man skulle have tilmeldt sig. Baggrunden for, at vi nu har gennemført et TR-kursus samlet er, da samtlige tillidsrepræsentanter har deltaget i folkeskolekonferencen Naleqqiiffik her i Nuuk, kan vi lige så godt gennemføre det samlet. Fremover vil vi gennemføre TR-kurserne som regionale kurser, hvor man skal tilmelde sig kurset. Foreningen har en sund økonomi, selvom vi regner med at have et underskud på ca ,00 kr. for dette kalenderår. Underskuddet for indeværende år skyldes den høje aktivitet, som følge af Naleqqiiffik, kursus for alle tillidsrepræsentanter samt lederkurset. Vi er ikke i tvivl om, at vi med vores aktiviteter og især med Naleqqiiffik er med til at synliggøre lærernes indsats i det grønlandske samfund,. Værdien af Naleqqiiffik har allerede været med til at ændre fokus og øge vores opbakning, og denne indflydelse kan ikke gøres op i penge.. Ser vi på de to foregående års resultater i 2005 og 2006, hvor vi tilsammen havde et overskud på knap kr ,00, har bestyrelsen derfor ikke de helt store bekymringer, da vi mener, at pengene er givet godt ud, både for foreningen og for folkeskolens fremtid. Vi håber dog stadig at kunne minimere underskuddet. 7

8 Bestyrelsen fremlægger et budget for 2008 med et lille overskud, og forslår derfor et uændret kontingent til foreningen for det kommende år. Det betyder reelt, at der ikke vil have været kontingent forhøjelser i samtlige 10 år, hvor foreningen har eksisteret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere for den tid, der er gået siden vores sidste repræsentantskabsmøde. Jeg vil takke Danmarks Lærerforening for det gode samarbejde, med håb om fortsat godt samarbejde. Jeg har i de tidligere år rost vores samarbejde med KANUKOKA. Desværre kan jeg ikke i år uddele helt så mange roser. Det er mit håb for fremtiden, at vi igen kan finde ind i fornuftige samarbejdsrelationer. Det skylder vi og KANUKOKA den grønlandske folkeskole. Vi glæder os til at styrke samarbejdet med Landsstyreområdet KIIIP. Jeg håber, at vi i fællesskab kommer til at fremkomme med konstruktive forslag til løsning af lærermangel problematikken. Vi har en stor viden om folkeskolen. Kan vi lave en videns deling om folkeskolen kan vi nå langt. Vi har et fælles mål, vi arbejder begge om Grønlands fremtid. Hvis vi skal gøre fremtiden lysere for landet, er videns deling i fællesskab en nødvendighed. En stor tak skal rettes til Inerisaavik, for et godt samarbejde for den forgangne periode, ikke mindst samarbejdet om Naleqqiiffik. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke vores oplægsholdere. Tak fordi I delte jeres viden med os. I gav gode redskaber, og var med til at gøre konferencen til en succes. Også en stor tak til mine medarbejdere, som har gjort deres til, for at det hele bare lykkedes. I har nok alle lagt mærke til, at jeg ikke har været inde på en del områder af anbefalinger fra Naleqqiiffik. Vi har haft nogle travle dage. Vi vil først kunne gå i gang med resultaterne i den kommende tid. Naleqqiiffik har vist, så opnår man udvikling og resultater. Resurser, kompetencer, fælles tankevirksomhed, videns deling er noget man kan nå langt med, har alle deltagere vist i konferencen. Redskaberne er ikke kun til os vores gavn, men kommer til gavn for udviklingen for de enkelte skoler i hele landet. Jeg synes, vi kan være stolte af vores organisation. Den måde vi har vist, hvor vejen skal gå, er til alles gavn. Med disse ord overgiver jeg beretningen til repræsentantskabes behandling. Tak for ordet. 8

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse. April 2014

Årsberetning 2013/2014. Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse. April 2014 Årsberetning 2013/2014 Fra Tårnbygårdsskolens skolebestyrelse April 2014 Tårnbygårdsskolen, specialskolen i Tårnby Her arbejder vi hen mod; - Inklusion i fællesskabet - Et godt skole hjem samarbejde -

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

BALANCE-projektet Nyhedskatalog

BALANCE-projektet Nyhedskatalog Nyhedskatalog Information om BALANCE-projektet fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, BALANCEkoordinatoren, Arbejdsmiljø København og Psykiatrifonden. Indhold Kære TRIO... 3 Nyt fra BALANCE-koordinationen...

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret.

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret. Lønpolitik i arkitektvirksomhederne En vejledning fra DANSKE ARK Indledning Denne vejledning er udarbejdet af DANSKE ARK. Den er skrevet som hjælp til virksomhederne i deres arbejde med at formulere en

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen?

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Henrik Mortensen August 2006 Temadag 2006 Aalborghallen 8. august 2006 Indledende oplæg Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Velkommen tilbage fra sommerferie velkommen tilbage til et nyt skoleår

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende?

Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Hvad indebærer det at være klinisk underviser/klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende? Indholdsfortegnelse Indledning Rammer for den kliniske undervisers funktioner Den kliniske undervisers

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

PF-Info december 2013

PF-Info december 2013 PF-Info december 2013 Så er vi sgu allerede ved at være der igen om ganske få dage står den atter på and, gås, flæskesteg, medister, brune kartofler, hvide kartofler, franske kartofler, rødkål, ris á la

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV JUNI 2013 Kære forældre Nu står sommerferien nærmest for døren og endnu et skoleår er ved at rinde ud. Det er derfor tid til lidt nyt fra os på skolen. Set over en bred

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere