Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen"

Transkript

1 Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015 Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

2 2 Forhistorien Konkurrencesituationen på kiropraktorbehandlingsmarkedet er tung som følge af bl.a. uddannelseskravet, ydernummersystem, offentlig prisfastsættelse mv. I starten af 00 erne besluttede de to kiropraktorer efter inspiration fra udlandet en konkurrencestrategi indeholdende i) effektivisering af klinikdriften med delvist åbne og lukkede rum, ii) ansættelse af forholdsmæssigt meget andet personale, iii) specialisering på kunder med smerter fra gigt, iv) aktiv markedsføring, v) anvendelse af tidlige og lange åbningstider og vi) erlæggelse af en meget stor flid fra indehavernes side mv. Begge klinikker fik stor patienttilstrømning Dansk Kiropraktor Forening (DKF) reagerede med rådsinspektion og efterfølgende trusler om eksklusion endte i ØLR I 2008 (dom 27. august 2008)

3 3 Tilskud til behandling Den enkelte borger har ret til kiropraktorbehandling Borgerne vælger selv kiropraktor For behandlinger hos en kiropraktor, der er tilsluttet landsoverenskomsten, gælder en fast pris for behandling for borgeren Borgerens egenandel udgør ca. 82,4 % af prisen Det offentlige tilskud afregnes af regionen direkte overfor den kiropraktor, der har forestået behandlingen

4 4 Landsoverenskomsten for kiropraktorer Indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og DKF altså en offentlig og en privat part jf. sundhedslovens 227 Ud fra landsoverenskomsten er der nedsat såvel regionale samarbejdsudvalg (SU) og et Landssamarbejdsudvalg (LSU) begge er paritetisk sammensat af off./priv. Siden 2004 har landsoverenskomsten indeholdt en såkaldt kontrolbestemmelse, hvorefter (fra 2007) regionerne løbende opgør tilskud til kiropraktorbehandling med supplerende bestemmelse om, at hvis udbetalt tilskud pr. patient overstiger landsgennemsnittet tillagt 25 %, så skal det nærmere undersøges, hvorfor forbruget afviger Det er anført, at kiropraktoren skal høres, og at det nærmere skal undersøges, hvorfor forbruget er afvigende Resultatet af undersøgelserne kan være, at SU/LSU for kiropraktoren sætter en højestegrænse for tilskudsudbetaling fx til landsgennemsnittet + 25 %

5 5 Den anfægtede afgørelse De to kiropraktorer overskred i 2007 landsgennemsnittet med % SU foretog høring de to kiropraktorer forklarede om de særlige forhold på deres klinikker SU traf afgørelse om højestegrænse på landsgennemsnittet + 25 % (2008) LSU stadfæstede afgørelsen således, at højestegrænsen kom til at gælde fra 1. april 2009 LSU lagde vægt på: Stort antal patienter på klinikkerne Omsætningsforholdene forekommer usædvanlige Gennemsnitsudgiften pr. patient er usædvanligt høj Da de to kiropraktorer fortsat overskred landsgennemsnittet + 25 % i den efterfølgende periode, foretog Region Hovedstaden modregning i udbetaling af fremtidige patienttilskud

6 6 Domstolssagens hovedtemaer 1) Landsoverenskomstens procedurekrav ikke opfyldt, da der ikke var foretaget nogen undersøgelser (smh. U H)? 2) Om der var fornødent grundlag for at træffe afgørelse om højestegrænse/ om der var fagligt belæg for de faktisk foretagne behandlinger? 3) Bevisbyrdeforhold for grundlag for afgørelse og om givet en god nok forklaring? 4) Tilstrækkelig hjemmel for, at LSU kan træffe afgørelser om højestegrænser? 5) Habilitet i SU og LSU DKF s forhold til de to kiropraktorer var anstrengt? 6) Hvis som eksplicit udtalt af landsretten, at der ikke var grundlag for at antage, at der ikke skulle være fagligt belæg for de foretagne behandlinger, var fastsættelse af en højestegrænse så udtryk for en ulovlig markedsdeling mellem kiropraktorerne? Myndighedsudøvelse og KL 2? Samhandelspåvirkning? Virksomhedsbegrebet i relation til parterne i landsoverenskomsten? Pligt til tilsidesættelse af national regulering, som strider mod EU s konkurrenceregler?

7 7 Markedsdeling? Kiropraktorerne: Når der antages at være faglig belæg for behandlingerne, bliver det offentlige ikke snydt til at udbetale for meget tilskud tilskudsniveauet er det samme uanet om behandlingerne udføres hos en eller flere kiropraktorer Når/hvis man i den situation alligevel sætter en højestegrænse for kiropraktor A, vil denne enten skulle arbejde delvist til nedsat honorar (82,4 %) eller mere sandsynligt kiropraktoren vil skrue ned for indsatsen og afvise at have for mange mere behandlingskrævende patienter, som så må behandles hos kiropraktor B => markedsdeling Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret (2010) p direkte eller indirekte konkurrencebegrænsende bestemmelser i overenskomster indgået mellem det offentlige og en brancheorganisation rammes af konkurrencereglerne ikke mindst når konkrete afgørelser kan træffes på en sådan måde, at den private part har bestemmende indflydelse LSU: Ikke markedsdeling kiropraktor kan bare arbejde til delvist nedsat honorar Højesteret: Siger ikke noget eksplicit om +/- markedsdeling Men siger ikke, at der ikke er/kan være tale om markedsdeling, og bruger anden begrundelse for at komme udenom konkurrencereglerne

8 8 KL 2 Kiropraktorerne: Landsoverenskomsten ikke en del af offentlig regulering, da indgået med en privat part (DKF) Offentlig regulering omfatter love, bekendtgørelser, generelle budgetregler mv. alle med det fællestræk, at det er reguleringer udstedt af det offentlige At statens repræsentant i RLTN har vetoret ifm indgåelse af overenskomsten er uden betydning, når dette ikke gør sig tilfældet ved konkrete afgørelser om højestegrænser LSU: Landsoverenskomsten en del af offentlig regulering Den tidligere ministergodkendelse af landsoverenskomster (før 2007) RLTN vetoret for statens repræsentant Højesteret: Landoverenskomstens takster og vilkår en del af offentlig regulering => + KL 2

9 9 Samhandelspåvirkning? Kiropraktorerne: DKF mere end 90 % af landets kiropraktorer og mere end 40 mio. euro i omsætning hos medlemmerne Landsoverenskomst landsdækkende Samhandelskriteriet opfyldt => + EU s konkurrenceregler LSU Danske forhold EU s konkurrenceregler ikke anvendelige Højesteret: Udtalte sig ikke eksplicit herom Men anvendte en anden begrundelse for ikke at anvende EU s konkurrenceregler

10 10 Myndighedsudøvelse? Kiropraktorerne: Allerede fordi DKF som en privat part deltog i afgørelserne om højestegrænser ikke tale om myndighedsudøvelse LSU: Mente tale om myndighedsopgaver og påberåbte sig EU-Domstolens domme af 16/ (AOK), 4/ (FENIN) og 5/ (Kattner) kombineret med at aftalebegrebet ikke skulle være opfyldt Højesteret: Landsoverenskomstens takster og vilkår en del af sundhedsreglerne + myndighedsudøvelse og opgaver af almen samfundsmæssig karakter EU s konkurrenceregler ikke være anvendelige

11 11 Tilsidesættelse af offentlig regulering? Kiropraktorerne: LSU: Hvis tale om offentlig regulering, har myndigheder/domstole pligt til ikke at anvende disse regler, når indholdet strider mod konkurrencereglerne, jf. EU-Domstolen med 11 dommere i CIF-dommen af 9/9-2009: En national konkurrencemyndighed, der bl.a. har til opgave at kontrollere overholdelse af artikel 81 EF [nu TEUF artikel 101], og som behandler en sag vedrørende virksomheders adfærd, der strider mod artikel 81, stk. 1 EF, og som er pålagt eller begunstiges af en national lovgivning, der legitimerer eller forstærker virkningerne af denne adfærd, navnlig med henblik på prisfastsættelse eller markedsdeling, skal undlade at anvende denne nationale lovgivning Mente ikke dommen relevant Højesteret: Ingen præmisser herom

12 12 Kontakt Peter Stig Jakobsen Partner, advokat København EU & Konkurrence T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere