NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006"

Transkript

1 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan Sag nr.: December 2001

2 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan Sag nr: December 2001 Inspektørbakken Nuuk Telefon: Telefax:

3 Spildevandsplan Udgivelsesdato : April 2002 Projekt : Udarbejdet : Lene Rusholt Kontrolleret : Karsten Egebjerg / Peter Heydorn Kristensen Godkendt : Søren Vestergaard

4 Spildevandsplan Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0 FORORD Offentliggørelse og vedtagelse 4 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Målsætninger for spildevandsplanen Målgruppe Spildevandsplanens opbygning 8 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Planlægningsgrundlag 10 3 RECIPIENTER OG VANDFORSYNING Vandkvalitet Recipienter Tilstand Vandkvalitetsmålsætninger Overordnet miljømålsætning Fastlæggelse af miljømålsætninger for det marine område Opfyldelse af målsætninger Forudsætninger Tillæg for opfyldelse af målsætning Vandindvindingsforhold 20 4 KLOAKEREDE OMRÅDER Forudsætninger Offentlige / private anlæg Tilslutningsret/-pligt Arealbehov mv Datagrundlag Status for eksisterende forhold Status for afløbssystem Status for udløb Status for slam og øvrige affaldsprodukter Status for styring, regulering og overvågning (SRO-anlæg) 27 Re001LRu_spildevandsplan ver.6

5 Spildevandsplan Side Planer for fremtidige forhold Planer for afløbssystem Planer for udløb Planer for pumpestationer Planer for styring, regulering og overvågning plan Kloakfornyelse / sanering af kloaksystemet Planlagte tiltag vedr. kloakfornyelse Renseforanstaltninger Mekanisk rensning Planlagte tiltag vedr. foranstaltninger for reduktion af organisk belastning 41 5 OVERFLADEVAND Status for eksisterende forhold Planer for fremtidige forhold 43 6 IKKE-KLOAKEREDE OMRÅDER Status for eksisterende forhold Status for bygder Status for byudviklingsområder (nye områder) Status for områder med natrenovation i Nuuk Planer for fremtidige forhold Planer for bygder Planer for byudviklingsområder (nye områder) Planer for områder med natrenovation i Nuuk 48 7 ØKONOMI OG TIDSPLAN Tids- og aktivitetsplan Investeringsplan Driftsudgifter Finansiering 51 8 SAMMENFATNING Baggrund Lov- og planlægningsgrundlag Målsætninger for spildevandsplanen Spildevandsplanens opbygning Problemstillinger 53 Re001LRu_spildevandsplan ver.6

6 Spildevandsplan Side Løsningsforslag / planlagte tiltag Kloakerede områder Ikke-kloakerede områder Økonomi og tidsplan 58 9 REFERENCER 59 BILAGSFORTEGNELSE Tekstbilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Ordforklaring Brugerinteresser Tilstandsklassificering Litteraturstudie vedr. omsætningen af organisk stof under arktiske forhold Beregningsforudsætninger Afløbstekniske målsætninger for kloakerede områder Regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit Idéforslag mekaniske rensemetoder Tids- og aktivitetsplan Investeringsplan Skemabilag (vedlagt særskilt): 1. Udløbsbilag ( ) 2. Oplandsbeskrivelse, status (skematisk oversigt ) 3. Oplandsbeskrivelse, plan (skematisk oversigt ) Tegninger (vedlagt særskilt): 0.00 Tegningsfortegnelse 1.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Nuuk bydel 1.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Nuuk bydel 2.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Nuussuaq bydel 2.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Nuussuaq bydel 3.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Maleneland bydel 3.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Maleneland bydel 4.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Qinngorput 5.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Kapisillit 5.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Kapisillit 6.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Qeqertarsuatsiaat 6.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Qeqertarsuatsiaat Re001LRu_spildevandsplan ver.6

7 Spildevandsplan Side 4 0 FORORD 0.1 Offentliggørelse og vedtagelse Dette forslag til spildevandsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea den Spildevandsplanen kan inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelse kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i Forvaltningen for Teknik og Miljø s endelige indstilling til kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen er fremlagt i offentlighedsfase fra den til den Spildevandsplanen er således endeligt vedtaget: Dato 0.2 Resumé Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup Kommunea. Forslaget til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværende og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea (Nuuk og bygderne). Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de fremtidige aktiviteter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4 års periode ( ) suppleret med en overordnet disponering for de følgende år frem til år I forbindelse med den nuværende spildevandssituation i og omkring Nuuk gælder følgende problematiske forhold: En del af spildevandsudledningerne sker i vandkanten henholdsvis over og under daglig vande med deraf følgende risiko for æstetiske og sundhedsmæssige problemstillinger samt manglende opblanding. Flere gamle spildevandsledninger har for ringe kapacitet, hvilket medfører oversvømmelser. Denne spildevandsplan fastlægger og definerer vandkvalitetsmålsætninger for det marine område på baggrund af bl.a. udførte miljøundersøgelser. Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

8 Spildevandsplan Side 5 De kommunale spildevandssystemer i Nuup Kommunea modtager i dag spildevand for i størrelsesorden PE. Ca. 25 % af belastningen stammer fra husholdninger og ca. 75 % tilledes fra erhverv/industri, institutioner m.v. Spildevandet afledes fra et kloakeret areal på ca. 350 ha. Afledningen sker via ca. 46 km spildevandsledninger i og omkring Nuuk. Der er i Nuup Kommunea tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor spildevandet fra det offentlige spildevandssystem i og omkring Nuuk afledes via 17 kommunale udløbsledninger. Der findes i dag ingen kommunale renseanlæg. Udviklingen i Nuup Kommunea vil sandsynligvis gå mod en mere central spildevandsstruktur, i takt med at udledningerne lægges sammen, og der enkelte steder på sigt indføres rensning af spildevandet. Fremover kan der forventes et kloakeret opland på i alt ca. 510 ha. Belastningen fra det samlede kloakerede område forventes at udgøre i alt ca PE, hvoraf ca. 27 % udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 73% fra erhverv, industri, institutioner mv. Fremover udledes spildevandet gennem 18 kommunale udløbsledninger. Endvidere forventes etableret mekanisk rensning ved 1-2 udløb. Totalt set er der således forudsat en stigning af den teoretiske belastning på ca PE i løbet af planperioden (frem til og med 2006) svarende til en stigning på i alt ca. 15%. De ikke-kloakerede områder i Nuup Kommunea består af bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat samt nye områder og områder med natrenovation i Nuuk. Det tilstræbes fremover at alle huse i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat tilsluttes samletanke. De påregnede anlægsinvesteringer i kommunale spildevandsanlæg samt efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført, fremgår af en udarbejdet investeringsplan. Heraf fremgår, at Nuup Kommunea kan påregne en samlet anlægsudgift i planperioden på i alt ca. 10,5 mio. kr. Anlægsinvesteringerne i perspektivperioden udgør ca. 6,5 mio. kr. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

9 Spildevandsplan Side 6 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette forslag til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværende og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea. Nuup Kommunea består af Nuuk by og bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, sommerhusområder, fangstpladser og det åbne land. Nuuk har ca indbyggere. Denne spildevandsplan omfatter Nuuk og bygderne. Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4-års periode ( ) suppleret med en overordnet disponering for de følgende år frem til år Planen påregnes revideret år Hvis der inden år 2006 opstår behov for ændringer, vil de nødvendige tillæg til spildevandsplanen mv. blive udarbejdet. Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup Kommunea. Spildevandsplanen erstatter al tidligere planlægning på området og kan anvendes som et overordnet planlægningsredskab. Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de fremtidige aktiviteter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet af Carl Bro as i tæt samarbejde med Nuup Kommuneas Forvaltning for Teknik og Miljø. 1.1 Målsætninger for spildevandsplanen Det overordnede mål med spildevandsplanen for Nuup Kommunea er at borgerne kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. Spildevandsplanen skal opfylde flere delmål: Kommunens borgere skal kunne komme af med deres spildevand på en hygiejnisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde. Overfladevand fra nedbør og afsmeltning skal afledes, uden unødig gene for borgere og samfund. Spildevandsplanen skal være operationel for kloakplanlægningen og tilvejebringe grundlaget for finansiering af de fremtidige aktiviteter. Der skal foregå en rationel drift af spildevandsanlæggene. Alle pumpestationerne skal overvåges af SRO-anlæg, og der skal udarbejdes rutiner for tilsyn af pumpestationer og afløbsværker. Sikkerhed for forbrugere og borgere skal prioriteres. Kommunen tilstræber at anvende følgende dimensioneringskriterier for nyanlæg og sanering/renovering af afløbssystemer: - N = 1/2 for normal drift (svarende til en gentagelsesperiode på 2 år) - N = 1/5 for opstuvninger, som har vidtgående konsekvenser (svarende til en gentagelsesperiode på 5 år) Der skal ske en separering af spildevand fra regnvand og drænvand Der skal sikres gode hygiejniske forhold. Det primære kriterium for udledning af spildevand bør være, at der ikke forekommer synlig (æstetisk) forurening som følge af udledning. Endvidere må spildevandsudledning ikke give anledning til sundhedsmæssige problemer. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

10 Spildevandsplan Side 7 De recipientmæssige forhold skal tilgodeses. Der skal overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk tilstand. Nuuk Rådhus Det er en grundlæggende del af et moderne samfund, at have en tilfredsstillende kloakforsyning. Husholdninger, erhverv og industri skal kunne aflede sit forbrugte, og ofte forurenede vand, på en tilfredsstillende måde. Derfor er det vigtigt, at spildevandsplanen tager højde for disse forhold og samtidig sikrer, at der kan ske en udvikling i kommunen. For at fremtidssikre spildevandssystemet er det vigtigt, at det dimensioneres sådan, at der kan ske en udvikling i Nuuk og at nye bolig- og erhvervsområder kan kobles på systemet. Derudover skal der tages højde for at alle ikke-kloakerede områder i byen, bliver kloakeret. Ved en sådan fremtidssikring af spildevandssystemet, er det nødvendigt, at spildevandsplanen koordineres med andre planer for Nuuk. Ligeledes skal der sikres etablering af et andet spildevandssystem fra bygderne i fremtiden. /1/ Ved udledningen af spildevand skal man tage mest mulig hensyn til de æstetiske, biologiske- og marine forhold ved Nuuk halvøen. Det er vigtigt at beskytte recipienten og sikre, at den grønlandske befolkning kan fastholde de kulturelle værdier og den særlige levevis, som er stærkt tilknyttet den grønlandske natur. I spildevandsplanen er det målsætningen, at der tages hensyn til recipientens naturgivne forudsætninger og de brugerinteresser, der er knyttet til området. Disse inddrages ved planlægningen af spildevandsudledningen. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

11 Spildevandsplan Side 8 Udgangspunktet herfor er en kortlægning af sårbarheden, som er udført ved recipientundersøgelser /2, 3/. Det er vigtig at få afledt overfladevand fra fjeld, veje, befæstede arealer, boligområder mv. til afvandingssystemet. Overfladevand består af nedbør og/eller afsmeltning fra sne. Overfladevand er til gene for trafik og fodgængere, og kan endvidere forvolde skade på bygninger og anlæg. Det er spildevandsplanens målsætning at afvandingssystemet skal kunne aflede det overfladevand der afstrømmer på en hensigtsmæssig og sikker måde. Med spildevandsplanen skal sikres et operationelt planlægningsgrundlag for den fremtidige kloakplanlægning, således at indsatsen løbende afstemmes med praktiske og økonomiske muligheder gennem en langsigtet planlægning og prioritering. 1.2 Målgruppe Spildevandsplanen skal indeholde de delelementer som gør, at planen kan tilfredsstille kommunens egne behov for at have en plan, som er et godt arbejds- og planlægningsredskab i det daglige og fremtidige arbejde. Dette gælder både for den daglige sagsbehandling og for kommende anlægsarbejder. Der er altså tale om en teknisk plan med teknikere som målgruppe. Der er til spildevandsplanen udarbejdet en ordforklaring, som er indsat som bilag Spildevandsplanens opbygning Denne spildevandsplan består af en tekstdel og en bilagsdel, som bl.a. indeholder skema- og kortbilag. Spildevandsplanlægningen er opdelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fastlæggelse af forudsætninger for udarbejdelse af en spildevandsplan (i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøhandlingsplanen /1/) Udarbejdelse af spildevandsplanen (hovedplan med tilhørende skema- og kortbilag) Udarbejdelse af tilhørende redegørelser til spildevandsplanen (herunder videre kortlægning af afløbsforholdene mv.) Fase 1 er forløbet fra efteråret 2000 til vinteren 2001, fase 2 fra foråret 2001 til vinteren 2001, mens fase 3 forventes at forløbe fra vinteren Med baggrund i lov- og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanlægningen samt resultatet af forarbejdet i fase 1 er det valgt at opbygge spildevandsplanen som en hovedplan (nærværende plan med bilagsdele) samt tilhørende redegørelser, som udarbejdes efterfølgende, for: Re001LRu_spildevandsplan ver.6

12 Spildevandsplan Side 9 Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning (omhandlende bl.a. ledningsregistrering, TV-inspektion, sanering af kloakanlæg og udløb) Ikke-kloakerede områder (bebyggelser med natrenovation - bygder), som omhandler bl.a. etablering af samletanke, tømningsordning mv. Byudviklingsområder i relation til fremtidig bebyggelse (nye områder). Dette kan illustreres således: SPILDEVANDSPLAN Redegørelse for Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning Ikke-kloakerede områder (bygder og områder med natrenovation) Byudviklingsområder (nye områder) Re001LRu_spildevandsplan ver.6

13 Spildevandsplan Side 10 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Spildevandsområdet i Nuup Kommunea administreres af Driftsafdelingen under Forvaltningen for Teknik og Miljø. Grundlaget for udarbejdelsen af denne spildevandsplan er nævnt i det følgende. 2.1 Lovgrundlag I Grønland er det ikke lovbestemt, at kommunerne skal udarbejde en spildevandsplan. Dette har Nuup Kommune valgt at gøre i henhold til den udarbejdede miljøhandlingsplan /1/, således at kommunen får et operationelt planlægningsredskab. Spildevandsplanlægningen udarbejdes i henhold til følgende anden relevant lovgivning: Lov nr. 850 for Grønland om miljøforhold mv. af 21. december 1988 Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra virksomheder mv., som ikke er særligt miljøgodkendte Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrinært og sanitært spildevand 2.2 Planlægningsgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med anden fysisk planlægning samt på baggrund af udførte miljøundersøgelser, regulativer mv. Der er således ved spildevandsplanlægningen taget udgangspunkt i: Kommuneplan Nuuk , Nuup Kommunea, januar 1995 Gældende lokalplaner for Nuup Kommunea Miljøhandlingsplan, Nuup Kommunea, februar 2001 Affaldsplan , Nuup Kommunea, februar 2001 Regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit Regulativ for udførelse af ledningsarbejder, Nuup Kommunea, juni 1999 Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten, Nuup Kommunea, Denne rapport er ikke et administrativt grundlag men har kun en vejledende funktion. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

14 Spildevandsplan Side 11 Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen - handlingsplan for miljøprioriteringer baseret på naturlige forudsætninger, brugerinteresser og miljømålsætninger, Denne rapport er ikke et administrativt grundlag men har kun en vejledende funktion. Oplysninger om afløbsdata, Asiaq, 2001 Regulativ for kloakanlæg i grønlandske byer, GTO Kommuneplanen samt Miljøhandlingsplanen er overordnede planer i forhold til spildevandsplanen, som er en sektorplan. Målsætningerne fra miljøhandlingsplanen i forhold til spildevand er søgt indarbejdet i denne plan /1/. Disse er: - I 2001 at udarbejde og vedtage en spildevandsplan, således at man får et overblik over de nødvendige investeringer og tiltag de kommende 5 år. Herunder en vurdering af udledningstypen; dvs. udledning på dybt vand, rensning mv. Spildevandsplanen udarbejdes for Nuuk og bygderne. - Over en 5-årig periode at opnå en fuldt ud dækkende kloakering i Nuuk by med en nedlæggelse af natrenovationsanstalten til følge. - Vurdering af mulighederne for etablering af central rensning (mekanisk) af spildevandsudledningen inden for 3 år. Renseanlægget kan etableres ved Kolonihavnen, hvor der er et relativt stort udløb, som det formentligt ikke er realistisk at omlægge. - Begrænsning af spildevandsmængderne til kloakker bl.a. gennem introduktion af vandbesparende foranstaltninger både i husholdninger og virksomheder samt reducere utilsigtet tilledning af overfladevand til kloakkerne. - Over en 10-årig periode fra 2001 til 2010 at etablere et system med samletanke eller et andet system i bygderne, som erstatter det nuværende natrenovationssystem. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

15 Spildevandsplan Side 12 3 RECIPIENTER OG VANDFORSYNING 3.1 Vandkvalitet Det kommunale spildevand fra Nuuk s ca indbyggere ledes urenset ud gennem 17 udløb, der alle er lokaliseret i tidevandszonen. Udledning af urenset kommunalt spildevand er med til at påvirke miljøtilstanden i havområderne omkring Nuuk halvøen. Foruden kloakudledningerne findes yderligere et antal punktudledninger (udledninger fra industri og udsivning fra lossepladser mv.). Spildevandsbelastningen fra industrier (via kloakudledninger og diffuse udledninger) er langt større end udledninger af spildevand fra boliger. Dette beskrives nærmere i afsnit Recipienter Recipienterne ved Nuuk udgøres af de marine områder. Nuuk fjorden er et stort og forgrenet fjordområde med vanddybder ned til ca. 400 m tæt ved Nuuk. På sydsiden af Nuuk halvøen ligger Malenebugten, der har en vanddybde ned til 150 m. Her ligger Admiralitetsøerne som skaber læ for Nuuk havneområde. Malenebugten står i åben forbindelse med Nuuk fjorden og har mod sydvest også forbindelse til kystfarvandet gennem Narssaq-løbet. /3/ Miljøundersøgelser /2/ har vist, at der inderst i Malenebugten findes et mindre hydrografisk isoleret tærskelbassin med en bassindybde på ca. 25 m og en tærskeldybde på 9 m. Der er stor tidevandsforskel omkring Nuuk, og da hele vandudskiftningen i Nuuk fjorden sker gennem den relativt trange fjordmunding ved Nuuk, er der generelt høje strømhastigheder. Naturområde - bevaringsværdig recipient Havområdet omkring Nuuk halvøen er inddelt i 3 delområder se figur 1, side 16: 1. Malenebugten med havneområdet og Admiralitetsøerne til Valternæs vest for Atlantkajen. 2. Havområdet langs den sydvest orienterede ydre bred af Nuuk halvøen fra Valternæs til Sejgtrækkernæs. 3. Havområdet fra Sejgtrækkernæs forbi Kolonihavnen og Vildmandsnæsset, Nødhavnsområdet og forbi lossepladsen nord for lufthavnen. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

16 Spildevandsplan Side Tilstand Inddelingen baserer sig hovedsageligt på fællestræk i naturgivne forudsætninger. /3/ På trods af, at havområdet omkring Nuuk generelt er karakteriseret af høje strømhastigheder og god vandudskiftning, har miljøundersøgelser /2/ dokumenteret områder med dårlig vandudskiftning, og hvor miljøtilstanden er dårlig. I delområde 1 (Malenebugten) dokumenterer undersøgelsen betydelig organisk overbelastning i Malenebugtens indre del samt forekomst af det giftige stof tributyltin TBT, tungmetaller og andre miljøgifte. I tærskelbassinet i den inderste del af Malenebugten er miljøtilstanden således meget dårlig på grund af påvirkning fra spildevandsudledning. Endvidere er der i et enkelt tilfælde konstateret tarmbakterier i vandmassen. I de ydre og sydlige dele af Malenebugten er der ikke en væsentlig miljøpåvirkning. /2, 3/ For delområde 2 (havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs) er der ikke foretaget detaljerede miljøundersøgelser, men der er konstateret en miljøpåvirkning af strandzonen, som tyder på en organisk overbelastning. /3/ Delområde 3 (havområdet langs nordsiden af Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til området forbi lufthavnen) er heller ikke undersøgt detaljeret. Ved bakteriologiske undersøgelser er der konstateret forhøjede forekomster af tarmbakterier ved Kolonihavnen (dog mindre end grænseværdien for badevand iht. danske bestemmelser). Endvidere er strømforholdene vurderet. Der er generelt gode strømforhold (pånær i de kystnære dele). Der er ikke lavet undersøgelser for den nordligste del af området. /3/ 3.2 Vandkvalitetsmålsætninger Overordnet miljømålsætning I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen for Nuup Kommunea, er det vigtigt at fastlægge en målsætning for vandkvaliteten i de marine områder, der bliver påvirket af spildevandsudledning og menneskelig aktivitet generelt. Brugen af naturmiljøet omkring os er vores livsgrundlag, og i takt med et større og større pres på vore fælles ressourcer, vokser behovet for at kunne forudsige miljøeffekter og planlægge tiltag for at kontrollere og afbøde disse. Det at knytte en målsætning til et vandområde er et vigtig skridt til styring af fremtidige aktiviteter, som vil kunne påvirke vandområdet. Miljømålsætningerne skal afspejle den miljøkvalitet, som kommunen gennem sin praktiske politik, særligt for udledning af spildevand, vil søge at opnå. /3/ Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. Der fastsættes for alle marine vandområder omkring Nuuk individuelle målsætninger og kvalitetskrav. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

17 Spildevandsplan Side Fastlæggelse af miljømålsætninger for det marine område Målsætningen for en ønsket miljøtilstand i et vandområde fastsættes ud fra politiske ønsker om en miljøtilstand samt ud fra vandområdets naturgivne forudsætninger og brugerinteresser knyttet til området. De udførte miljøundersøgelser /2, 3/ danner baggrund herfor. Brugerinteresser er nærmere beskrevet i bilag 2. For at kunne udarbejde en plan indeholdende en fastsat miljømålsætning, er det nødvendigt at kende den nuværende miljøtilstand og udviklingen af denne. Denne type information indsamles ved at foretage såkaldte recipientundersøgelser. I 1999 og 2000 er der udført recipientundersøgelser mv. omkring Nuuk halvøen /2, 3/ som danner baggrund for fastlæggelsen af miljømålsætninger for det marine område. En miljømålsætning for et havområde formuleres på baggrund af de naturgivne forudsætninger (vandudskiftning, bundtopografi, eksponering etc.) som findes i det aktuelle havområde, samt de menneskeskabte aktiviteter (brugerinteresser) som knytter sig til det. Man har i Danmark i en årrække anvendt et 3-delt klassifikationssystem (skærpet, generel og lempet målsætning), til hvilke de tidligere recipientundersøgelser er relateret /3/. Udviklingen i Danmark går nu imod anvendelse af et andet klassifikationssystem affødt af EU s Vandrammedirektiv. For at fremtidssikre Nuup Kommunes spildevandsplan i forhold til eventuelle internationale miljøkrav, er det valgt at integrere termerne omkring miljømålsætninger fra EUs Vandrammedirektiv. Intensionerne i Vandrammedirektivet går i korte træk ud på, at der inden for miljøplanlægningen arbejdes med vandområdedistrikter (afstrømningsområder) på tværs af kommune-, regions- eller landegrænser. Det betyder, at det enkelte vandområdedistrikt fremover kommer i fokus og ikke er et politisk afgrænset delområde. Den fremtidige miljøplanlægning (herunder spildevandsplanlægning) for vandområder kan derfor på globalt plan, tænkes at omhandle et vandområdedistrikt, hvor planlægningen udarbejdes i samarbejde med de kommuner, regioner og lande, der ligger indenfor det enkelte vandområdedistrikt. /4/ Vandrammedirektivets klassifikationssystem tager udgangspunkt i den upåvirkede tilstand, som de konkrete forhold i vandområderne kan afvige fra i større eller mindre grad. Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan denne tilstand og forskellige grader af afvigelse herfra, skal klassificeres. Klassifikationen er opdelt i henholdsvis høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk tilstand. /4/ Re001LRu_spildevandsplan ver.6

18 Spildevandsplan Side 15 Høj økologisk tilstand. Der er ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer i værdierne for de fysiske-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde, i forhold til, hvad der gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for overfladevandområdet svarer til, hvad der normalt gælder for den pågældende type under uberørte forhold, og der er ingen eller kun ubetydelige tegn på ændring. God økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder fra denne type overfladevand under uberørte forhold. Moderat økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde afviger i mindre grad fra, hvad der normalt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne viser mindre tegn på ændringer som følge af menneskelig aktivitet og er væsentligt mere forstyrrede end under forhold med god tilstand Ringe økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde viser tegn på større ændringer, og de relevante biologiske samfund afviger væsentlig fra, hvad der normalt gælder for den pågældende type overfladevandsområde under uberørte forhold. Dårlig økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde viser tegn på alvorlige ændringer, og store dele af de relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende type overfladevandsområde under uberørte forhold, mangler. /4/ Definitioner af henholdsvis høj, god og moderat økologisk tilstand, som anført i normer, er ikke operationelle i forhold til forvaltningen af vandområderne. For at kunne udgøre et grundlag for forvaltningen er det nødvendigt, at definitionerne omsættes til entydige kriterier, der for de enkelte variable definerer klasserne i klassifikationssystemet, herunder navnlig den nedre grænse for god økologisk tilstand. Sådanne værdier kan for den enkelte klassifikation (tilstand) fastsættes for et enkelt vandområdedistrikt eller for et konkret vandområde. En måde at overføre ovennævnte klassifikationer til Arktiske og Grønlandske forhold på, er at udnytte de klassifikationer der allerede er defineret i Miljøundersøgelser og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten /2/. Klassifikationen bygger her på det norske Statens Forureningstilsyn s klassifikationssystem og indeholder 5 tilstandsklasser. Tilstandsklasserne er opdelt i: I. Ubetydeligt forurenet (meget god) II. Moderat forurenet (god) III. Markant forurenet (mindre god) IV. Stærkt forurenet (dårlig) og V. Meget stærkt forurenet (meget dårlig). Re001LRu_spildevandsplan ver.6

19 Spildevandsplan Side 16 Tilstandsklasse I er bedst, og repræsenterer upåvirket naturtilstand, mens klasse V er den dårligste og repræsenterer et meget stærkt påvirket miljø. Definitionerne kan ses skematisk i bilag 3. Denne spildevandsplan indeholder således en vandkvalitetsmålsætning, der består af EU s klassifikation og den Grønlandske definition. Ved at integrere de to klassifikationssystemer opfylder man to mål, et international anerkendt og brugbart system, samtidig med at det er tilpasset de lokale forhold. 3.3 Opfyldelse af målsætninger Til vurdering af hvordan spildevandet fremtidigt skal håndteres i Nuup Kommunea, er der indledningsvist foretaget en vurdering af konsekvenserne for havmiljøet ved udledning af urenset spildevand. Som udgangspunkt er der foretaget et litteraturstudie vedrørende omsætning af organisk stof under arktiske forhold. Litteraturstudiet er nærmere beskrevet i bilag Forudsætninger Forudsætningerne for behandling af spildevand udgøres i væsentlig grad af det arktiske miljø. Det arktiske miljø kan karakteriseres med et koldt klima med mere eller mindre udbredt isdække, og præget af meget store variationer i lysindstrålingen. Lysindstrålingen har betydning for omsætningen i havmiljøet, hvor primærproduktionen dominerer i den lyse halvdel af året (forår/sommer) med et maksimum i foråret, når isen smelter. I den øvrige del af året domineres miljøet af heterotrofe bakterier. Isdækket betyder endvidere, at kulstof i stort omfang genbruges i systemet. Dette skyldes, at der i isfrie perioder (forår/sommer) sker en optagelse af kulstof fra vandet eller atmosfæren, mens en genudveksling til atmosfæren om efteråret/vinteren forhindres, når havet dækkes med is. På den vestlige side af Grønland, hvor Nuuk er beliggende, ligger havtemperaturerne i overfladen på ca. 0 C til minus 1 C om vinteren og mellem 0-2 C om sommeren. /5/. Der er isfrit ved Nuuk om vinteren. I ca m s dybde kommer temperaturen dog aldrig over 0,5-1 C om sommeren /6/. På baggrund af det udførte litteraturstudie (bilag 4) antages, at der under arktiske forhold sker en omsætning af organisk stof. Omsætningen er ikke nødvendigvis langsommere end i tempererede egne, men flere undersøgelser viser dog en væsentlig lavere omsætning som følge af lavere temperaturer. Akkumulering af organisk stof i havet vil ligesom i tempererede egne påvirke miljøet lokalt alt afhængig af, hvor meget stof der akkumuleres. Det er påvist, at fækalbakterier lever længere ved lave temperaturer, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med placering af spildevandsudløb. Såfremt spildevandet renses vil indholdet af fækalbakterier blive reduceret, idet reduktionen afhænger af rensegraden. En fuldstændig fjernelse kræver en hygiejnisering af spildevandet. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

20 Spildevandsplan Side Tiltag for opfyldelse af målsætning På baggrund af de udførte undersøgelser /2, 3/, forslag til miljømålsætninger /3, 4/, litteraturstudiet mv. kan der opstilles krav til de enkelte marine delområder. Delområderne omfatter følgende udløb (jf. tegnings- og skemabilag samt figur 1): Delområde 1: U1, U2, U17, U18 Delområde 2: U3, U4, U5, U6, U7 Delområde 3: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 Figur 1. Delområder samt udløb Forholdene er sammenfattet i tabel 1 på omstående side. Ud fra tabel 1 kan ses, at der overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk tilstand. Dette er gældende for hovedparten af de kystnære områder. Enkelte steder kan der forventes en målsætning svarende til høj økologisk tilstand god økologisk tilstand, hvor der stort set er uberørte og naturlige forhold. Dette er gældende for de større havområder langs Nuuk halvøen og i den ydre og sydlige del af Malenebugten. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr. 15-16, 18, stk. 1, nr. 1-7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67, stk. 1 i Inatsisartutlov

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr. 15 16, 10, stk. 1, nr. 19, 18, stk. 1, nr. 1 7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67,

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere