NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006"

Transkript

1 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan Sag nr.: December 2001

2 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan Sag nr: December 2001 Inspektørbakken Nuuk Telefon: Telefax:

3 Spildevandsplan Udgivelsesdato : April 2002 Projekt : Udarbejdet : Lene Rusholt Kontrolleret : Karsten Egebjerg / Peter Heydorn Kristensen Godkendt : Søren Vestergaard

4 Spildevandsplan Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0 FORORD Offentliggørelse og vedtagelse 4 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Målsætninger for spildevandsplanen Målgruppe Spildevandsplanens opbygning 8 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Planlægningsgrundlag 10 3 RECIPIENTER OG VANDFORSYNING Vandkvalitet Recipienter Tilstand Vandkvalitetsmålsætninger Overordnet miljømålsætning Fastlæggelse af miljømålsætninger for det marine område Opfyldelse af målsætninger Forudsætninger Tillæg for opfyldelse af målsætning Vandindvindingsforhold 20 4 KLOAKEREDE OMRÅDER Forudsætninger Offentlige / private anlæg Tilslutningsret/-pligt Arealbehov mv Datagrundlag Status for eksisterende forhold Status for afløbssystem Status for udløb Status for slam og øvrige affaldsprodukter Status for styring, regulering og overvågning (SRO-anlæg) 27 Re001LRu_spildevandsplan ver.6

5 Spildevandsplan Side Planer for fremtidige forhold Planer for afløbssystem Planer for udløb Planer for pumpestationer Planer for styring, regulering og overvågning plan Kloakfornyelse / sanering af kloaksystemet Planlagte tiltag vedr. kloakfornyelse Renseforanstaltninger Mekanisk rensning Planlagte tiltag vedr. foranstaltninger for reduktion af organisk belastning 41 5 OVERFLADEVAND Status for eksisterende forhold Planer for fremtidige forhold 43 6 IKKE-KLOAKEREDE OMRÅDER Status for eksisterende forhold Status for bygder Status for byudviklingsområder (nye områder) Status for områder med natrenovation i Nuuk Planer for fremtidige forhold Planer for bygder Planer for byudviklingsområder (nye områder) Planer for områder med natrenovation i Nuuk 48 7 ØKONOMI OG TIDSPLAN Tids- og aktivitetsplan Investeringsplan Driftsudgifter Finansiering 51 8 SAMMENFATNING Baggrund Lov- og planlægningsgrundlag Målsætninger for spildevandsplanen Spildevandsplanens opbygning Problemstillinger 53 Re001LRu_spildevandsplan ver.6

6 Spildevandsplan Side Løsningsforslag / planlagte tiltag Kloakerede områder Ikke-kloakerede områder Økonomi og tidsplan 58 9 REFERENCER 59 BILAGSFORTEGNELSE Tekstbilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Ordforklaring Brugerinteresser Tilstandsklassificering Litteraturstudie vedr. omsætningen af organisk stof under arktiske forhold Beregningsforudsætninger Afløbstekniske målsætninger for kloakerede områder Regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit Idéforslag mekaniske rensemetoder Tids- og aktivitetsplan Investeringsplan Skemabilag (vedlagt særskilt): 1. Udløbsbilag ( ) 2. Oplandsbeskrivelse, status (skematisk oversigt ) 3. Oplandsbeskrivelse, plan (skematisk oversigt ) Tegninger (vedlagt særskilt): 0.00 Tegningsfortegnelse 1.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Nuuk bydel 1.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Nuuk bydel 2.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Nuussuaq bydel 2.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Nuussuaq bydel 3.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Maleneland bydel 3.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Maleneland bydel 4.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Qinngorput 5.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Kapisillit 5.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Kapisillit 6.01 Oplandsplan eksisterende forhold (status), Qeqertarsuatsiaat 6.02 Oplandsplan fremtidige forhold (plan), Qeqertarsuatsiaat Re001LRu_spildevandsplan ver.6

7 Spildevandsplan Side 4 0 FORORD 0.1 Offentliggørelse og vedtagelse Dette forslag til spildevandsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea den Spildevandsplanen kan inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelse kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i Forvaltningen for Teknik og Miljø s endelige indstilling til kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen er fremlagt i offentlighedsfase fra den til den Spildevandsplanen er således endeligt vedtaget: Dato 0.2 Resumé Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup Kommunea. Forslaget til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværende og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea (Nuuk og bygderne). Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de fremtidige aktiviteter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4 års periode ( ) suppleret med en overordnet disponering for de følgende år frem til år I forbindelse med den nuværende spildevandssituation i og omkring Nuuk gælder følgende problematiske forhold: En del af spildevandsudledningerne sker i vandkanten henholdsvis over og under daglig vande med deraf følgende risiko for æstetiske og sundhedsmæssige problemstillinger samt manglende opblanding. Flere gamle spildevandsledninger har for ringe kapacitet, hvilket medfører oversvømmelser. Denne spildevandsplan fastlægger og definerer vandkvalitetsmålsætninger for det marine område på baggrund af bl.a. udførte miljøundersøgelser. Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

8 Spildevandsplan Side 5 De kommunale spildevandssystemer i Nuup Kommunea modtager i dag spildevand for i størrelsesorden PE. Ca. 25 % af belastningen stammer fra husholdninger og ca. 75 % tilledes fra erhverv/industri, institutioner m.v. Spildevandet afledes fra et kloakeret areal på ca. 350 ha. Afledningen sker via ca. 46 km spildevandsledninger i og omkring Nuuk. Der er i Nuup Kommunea tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor spildevandet fra det offentlige spildevandssystem i og omkring Nuuk afledes via 17 kommunale udløbsledninger. Der findes i dag ingen kommunale renseanlæg. Udviklingen i Nuup Kommunea vil sandsynligvis gå mod en mere central spildevandsstruktur, i takt med at udledningerne lægges sammen, og der enkelte steder på sigt indføres rensning af spildevandet. Fremover kan der forventes et kloakeret opland på i alt ca. 510 ha. Belastningen fra det samlede kloakerede område forventes at udgøre i alt ca PE, hvoraf ca. 27 % udgøres af spildevandsbelastning fra boliger og ca. 73% fra erhverv, industri, institutioner mv. Fremover udledes spildevandet gennem 18 kommunale udløbsledninger. Endvidere forventes etableret mekanisk rensning ved 1-2 udløb. Totalt set er der således forudsat en stigning af den teoretiske belastning på ca PE i løbet af planperioden (frem til og med 2006) svarende til en stigning på i alt ca. 15%. De ikke-kloakerede områder i Nuup Kommunea består af bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat samt nye områder og områder med natrenovation i Nuuk. Det tilstræbes fremover at alle huse i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat tilsluttes samletanke. De påregnede anlægsinvesteringer i kommunale spildevandsanlæg samt efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført, fremgår af en udarbejdet investeringsplan. Heraf fremgår, at Nuup Kommunea kan påregne en samlet anlægsudgift i planperioden på i alt ca. 10,5 mio. kr. Anlægsinvesteringerne i perspektivperioden udgør ca. 6,5 mio. kr. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

9 Spildevandsplan Side 6 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette forslag til spildevandsplan indeholder en redegørelse for de nuværende og fremtidige forhold vedrørende spildevandsafledning i Nuup Kommunea. Nuup Kommunea består af Nuuk by og bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, sommerhusområder, fangstpladser og det åbne land. Nuuk har ca indbyggere. Denne spildevandsplan omfatter Nuuk og bygderne. Spildevandsplanen er udarbejdet for en 4-års periode ( ) suppleret med en overordnet disponering for de følgende år frem til år Planen påregnes revideret år Hvis der inden år 2006 opstår behov for ændringer, vil de nødvendige tillæg til spildevandsplanen mv. blive udarbejdet. Denne plan er den første egentlige spildevandsplan, som er udarbejdet for Nuup Kommunea. Spildevandsplanen erstatter al tidligere planlægning på området og kan anvendes som et overordnet planlægningsredskab. Grundlaget er hermed tilvejebragt for at skabe et overblik over de fremtidige aktiviteter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen er udarbejdet af Carl Bro as i tæt samarbejde med Nuup Kommuneas Forvaltning for Teknik og Miljø. 1.1 Målsætninger for spildevandsplanen Det overordnede mål med spildevandsplanen for Nuup Kommunea er at borgerne kan bortlede deres spildevand på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. Spildevandsplanen skal opfylde flere delmål: Kommunens borgere skal kunne komme af med deres spildevand på en hygiejnisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde. Overfladevand fra nedbør og afsmeltning skal afledes, uden unødig gene for borgere og samfund. Spildevandsplanen skal være operationel for kloakplanlægningen og tilvejebringe grundlaget for finansiering af de fremtidige aktiviteter. Der skal foregå en rationel drift af spildevandsanlæggene. Alle pumpestationerne skal overvåges af SRO-anlæg, og der skal udarbejdes rutiner for tilsyn af pumpestationer og afløbsværker. Sikkerhed for forbrugere og borgere skal prioriteres. Kommunen tilstræber at anvende følgende dimensioneringskriterier for nyanlæg og sanering/renovering af afløbssystemer: - N = 1/2 for normal drift (svarende til en gentagelsesperiode på 2 år) - N = 1/5 for opstuvninger, som har vidtgående konsekvenser (svarende til en gentagelsesperiode på 5 år) Der skal ske en separering af spildevand fra regnvand og drænvand Der skal sikres gode hygiejniske forhold. Det primære kriterium for udledning af spildevand bør være, at der ikke forekommer synlig (æstetisk) forurening som følge af udledning. Endvidere må spildevandsudledning ikke give anledning til sundhedsmæssige problemer. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

10 Spildevandsplan Side 7 De recipientmæssige forhold skal tilgodeses. Der skal overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk tilstand. Nuuk Rådhus Det er en grundlæggende del af et moderne samfund, at have en tilfredsstillende kloakforsyning. Husholdninger, erhverv og industri skal kunne aflede sit forbrugte, og ofte forurenede vand, på en tilfredsstillende måde. Derfor er det vigtigt, at spildevandsplanen tager højde for disse forhold og samtidig sikrer, at der kan ske en udvikling i kommunen. For at fremtidssikre spildevandssystemet er det vigtigt, at det dimensioneres sådan, at der kan ske en udvikling i Nuuk og at nye bolig- og erhvervsområder kan kobles på systemet. Derudover skal der tages højde for at alle ikke-kloakerede områder i byen, bliver kloakeret. Ved en sådan fremtidssikring af spildevandssystemet, er det nødvendigt, at spildevandsplanen koordineres med andre planer for Nuuk. Ligeledes skal der sikres etablering af et andet spildevandssystem fra bygderne i fremtiden. /1/ Ved udledningen af spildevand skal man tage mest mulig hensyn til de æstetiske, biologiske- og marine forhold ved Nuuk halvøen. Det er vigtigt at beskytte recipienten og sikre, at den grønlandske befolkning kan fastholde de kulturelle værdier og den særlige levevis, som er stærkt tilknyttet den grønlandske natur. I spildevandsplanen er det målsætningen, at der tages hensyn til recipientens naturgivne forudsætninger og de brugerinteresser, der er knyttet til området. Disse inddrages ved planlægningen af spildevandsudledningen. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

11 Spildevandsplan Side 8 Udgangspunktet herfor er en kortlægning af sårbarheden, som er udført ved recipientundersøgelser /2, 3/. Det er vigtig at få afledt overfladevand fra fjeld, veje, befæstede arealer, boligområder mv. til afvandingssystemet. Overfladevand består af nedbør og/eller afsmeltning fra sne. Overfladevand er til gene for trafik og fodgængere, og kan endvidere forvolde skade på bygninger og anlæg. Det er spildevandsplanens målsætning at afvandingssystemet skal kunne aflede det overfladevand der afstrømmer på en hensigtsmæssig og sikker måde. Med spildevandsplanen skal sikres et operationelt planlægningsgrundlag for den fremtidige kloakplanlægning, således at indsatsen løbende afstemmes med praktiske og økonomiske muligheder gennem en langsigtet planlægning og prioritering. 1.2 Målgruppe Spildevandsplanen skal indeholde de delelementer som gør, at planen kan tilfredsstille kommunens egne behov for at have en plan, som er et godt arbejds- og planlægningsredskab i det daglige og fremtidige arbejde. Dette gælder både for den daglige sagsbehandling og for kommende anlægsarbejder. Der er altså tale om en teknisk plan med teknikere som målgruppe. Der er til spildevandsplanen udarbejdet en ordforklaring, som er indsat som bilag Spildevandsplanens opbygning Denne spildevandsplan består af en tekstdel og en bilagsdel, som bl.a. indeholder skema- og kortbilag. Spildevandsplanlægningen er opdelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fastlæggelse af forudsætninger for udarbejdelse af en spildevandsplan (i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøhandlingsplanen /1/) Udarbejdelse af spildevandsplanen (hovedplan med tilhørende skema- og kortbilag) Udarbejdelse af tilhørende redegørelser til spildevandsplanen (herunder videre kortlægning af afløbsforholdene mv.) Fase 1 er forløbet fra efteråret 2000 til vinteren 2001, fase 2 fra foråret 2001 til vinteren 2001, mens fase 3 forventes at forløbe fra vinteren Med baggrund i lov- og planlægningsgrundlaget for spildevandsplanlægningen samt resultatet af forarbejdet i fase 1 er det valgt at opbygge spildevandsplanen som en hovedplan (nærværende plan med bilagsdele) samt tilhørende redegørelser, som udarbejdes efterfølgende, for: Re001LRu_spildevandsplan ver.6

12 Spildevandsplan Side 9 Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning (omhandlende bl.a. ledningsregistrering, TV-inspektion, sanering af kloakanlæg og udløb) Ikke-kloakerede områder (bebyggelser med natrenovation - bygder), som omhandler bl.a. etablering af samletanke, tømningsordning mv. Byudviklingsområder i relation til fremtidig bebyggelse (nye områder). Dette kan illustreres således: SPILDEVANDSPLAN Redegørelse for Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning Ikke-kloakerede områder (bygder og områder med natrenovation) Byudviklingsområder (nye områder) Re001LRu_spildevandsplan ver.6

13 Spildevandsplan Side 10 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Spildevandsområdet i Nuup Kommunea administreres af Driftsafdelingen under Forvaltningen for Teknik og Miljø. Grundlaget for udarbejdelsen af denne spildevandsplan er nævnt i det følgende. 2.1 Lovgrundlag I Grønland er det ikke lovbestemt, at kommunerne skal udarbejde en spildevandsplan. Dette har Nuup Kommune valgt at gøre i henhold til den udarbejdede miljøhandlingsplan /1/, således at kommunen får et operationelt planlægningsredskab. Spildevandsplanlægningen udarbejdes i henhold til følgende anden relevant lovgivning: Lov nr. 850 for Grønland om miljøforhold mv. af 21. december 1988 Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra virksomheder mv., som ikke er særligt miljøgodkendte Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrinært og sanitært spildevand 2.2 Planlægningsgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med anden fysisk planlægning samt på baggrund af udførte miljøundersøgelser, regulativer mv. Der er således ved spildevandsplanlægningen taget udgangspunkt i: Kommuneplan Nuuk , Nuup Kommunea, januar 1995 Gældende lokalplaner for Nuup Kommunea Miljøhandlingsplan, Nuup Kommunea, februar 2001 Affaldsplan , Nuup Kommunea, februar 2001 Regulativ for natrenovation og gråt spildevand i Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit Regulativ for udførelse af ledningsarbejder, Nuup Kommunea, juni 1999 Miljøundersøgelse og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten, Nuup Kommunea, Denne rapport er ikke et administrativt grundlag men har kun en vejledende funktion. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

14 Spildevandsplan Side 11 Miljømålsætninger for marine områder omkring Nuuk halvøen - handlingsplan for miljøprioriteringer baseret på naturlige forudsætninger, brugerinteresser og miljømålsætninger, Denne rapport er ikke et administrativt grundlag men har kun en vejledende funktion. Oplysninger om afløbsdata, Asiaq, 2001 Regulativ for kloakanlæg i grønlandske byer, GTO Kommuneplanen samt Miljøhandlingsplanen er overordnede planer i forhold til spildevandsplanen, som er en sektorplan. Målsætningerne fra miljøhandlingsplanen i forhold til spildevand er søgt indarbejdet i denne plan /1/. Disse er: - I 2001 at udarbejde og vedtage en spildevandsplan, således at man får et overblik over de nødvendige investeringer og tiltag de kommende 5 år. Herunder en vurdering af udledningstypen; dvs. udledning på dybt vand, rensning mv. Spildevandsplanen udarbejdes for Nuuk og bygderne. - Over en 5-årig periode at opnå en fuldt ud dækkende kloakering i Nuuk by med en nedlæggelse af natrenovationsanstalten til følge. - Vurdering af mulighederne for etablering af central rensning (mekanisk) af spildevandsudledningen inden for 3 år. Renseanlægget kan etableres ved Kolonihavnen, hvor der er et relativt stort udløb, som det formentligt ikke er realistisk at omlægge. - Begrænsning af spildevandsmængderne til kloakker bl.a. gennem introduktion af vandbesparende foranstaltninger både i husholdninger og virksomheder samt reducere utilsigtet tilledning af overfladevand til kloakkerne. - Over en 10-årig periode fra 2001 til 2010 at etablere et system med samletanke eller et andet system i bygderne, som erstatter det nuværende natrenovationssystem. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

15 Spildevandsplan Side 12 3 RECIPIENTER OG VANDFORSYNING 3.1 Vandkvalitet Det kommunale spildevand fra Nuuk s ca indbyggere ledes urenset ud gennem 17 udløb, der alle er lokaliseret i tidevandszonen. Udledning af urenset kommunalt spildevand er med til at påvirke miljøtilstanden i havområderne omkring Nuuk halvøen. Foruden kloakudledningerne findes yderligere et antal punktudledninger (udledninger fra industri og udsivning fra lossepladser mv.). Spildevandsbelastningen fra industrier (via kloakudledninger og diffuse udledninger) er langt større end udledninger af spildevand fra boliger. Dette beskrives nærmere i afsnit Recipienter Recipienterne ved Nuuk udgøres af de marine områder. Nuuk fjorden er et stort og forgrenet fjordområde med vanddybder ned til ca. 400 m tæt ved Nuuk. På sydsiden af Nuuk halvøen ligger Malenebugten, der har en vanddybde ned til 150 m. Her ligger Admiralitetsøerne som skaber læ for Nuuk havneområde. Malenebugten står i åben forbindelse med Nuuk fjorden og har mod sydvest også forbindelse til kystfarvandet gennem Narssaq-løbet. /3/ Miljøundersøgelser /2/ har vist, at der inderst i Malenebugten findes et mindre hydrografisk isoleret tærskelbassin med en bassindybde på ca. 25 m og en tærskeldybde på 9 m. Der er stor tidevandsforskel omkring Nuuk, og da hele vandudskiftningen i Nuuk fjorden sker gennem den relativt trange fjordmunding ved Nuuk, er der generelt høje strømhastigheder. Naturområde - bevaringsværdig recipient Havområdet omkring Nuuk halvøen er inddelt i 3 delområder se figur 1, side 16: 1. Malenebugten med havneområdet og Admiralitetsøerne til Valternæs vest for Atlantkajen. 2. Havområdet langs den sydvest orienterede ydre bred af Nuuk halvøen fra Valternæs til Sejgtrækkernæs. 3. Havområdet fra Sejgtrækkernæs forbi Kolonihavnen og Vildmandsnæsset, Nødhavnsområdet og forbi lossepladsen nord for lufthavnen. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

16 Spildevandsplan Side Tilstand Inddelingen baserer sig hovedsageligt på fællestræk i naturgivne forudsætninger. /3/ På trods af, at havområdet omkring Nuuk generelt er karakteriseret af høje strømhastigheder og god vandudskiftning, har miljøundersøgelser /2/ dokumenteret områder med dårlig vandudskiftning, og hvor miljøtilstanden er dårlig. I delområde 1 (Malenebugten) dokumenterer undersøgelsen betydelig organisk overbelastning i Malenebugtens indre del samt forekomst af det giftige stof tributyltin TBT, tungmetaller og andre miljøgifte. I tærskelbassinet i den inderste del af Malenebugten er miljøtilstanden således meget dårlig på grund af påvirkning fra spildevandsudledning. Endvidere er der i et enkelt tilfælde konstateret tarmbakterier i vandmassen. I de ydre og sydlige dele af Malenebugten er der ikke en væsentlig miljøpåvirkning. /2, 3/ For delområde 2 (havområdet mellem Valternæs og Sejgtrækkernæs) er der ikke foretaget detaljerede miljøundersøgelser, men der er konstateret en miljøpåvirkning af strandzonen, som tyder på en organisk overbelastning. /3/ Delområde 3 (havområdet langs nordsiden af Nuuk halvøen fra Sejgtrækkernæs til området forbi lufthavnen) er heller ikke undersøgt detaljeret. Ved bakteriologiske undersøgelser er der konstateret forhøjede forekomster af tarmbakterier ved Kolonihavnen (dog mindre end grænseværdien for badevand iht. danske bestemmelser). Endvidere er strømforholdene vurderet. Der er generelt gode strømforhold (pånær i de kystnære dele). Der er ikke lavet undersøgelser for den nordligste del af området. /3/ 3.2 Vandkvalitetsmålsætninger Overordnet miljømålsætning I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen for Nuup Kommunea, er det vigtigt at fastlægge en målsætning for vandkvaliteten i de marine områder, der bliver påvirket af spildevandsudledning og menneskelig aktivitet generelt. Brugen af naturmiljøet omkring os er vores livsgrundlag, og i takt med et større og større pres på vore fælles ressourcer, vokser behovet for at kunne forudsige miljøeffekter og planlægge tiltag for at kontrollere og afbøde disse. Det at knytte en målsætning til et vandområde er et vigtig skridt til styring af fremtidige aktiviteter, som vil kunne påvirke vandområdet. Miljømålsætningerne skal afspejle den miljøkvalitet, som kommunen gennem sin praktiske politik, særligt for udledning af spildevand, vil søge at opnå. /3/ Det overordnede mål for de marine områder i Nuup Kommunea er, at de generelt skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og de skal derfor sikres den bedst mulige kvalitet. Endvidere skal den hygiejniske vandkvalitet være så god, at anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko. Der fastsættes for alle marine vandområder omkring Nuuk individuelle målsætninger og kvalitetskrav. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

17 Spildevandsplan Side Fastlæggelse af miljømålsætninger for det marine område Målsætningen for en ønsket miljøtilstand i et vandområde fastsættes ud fra politiske ønsker om en miljøtilstand samt ud fra vandområdets naturgivne forudsætninger og brugerinteresser knyttet til området. De udførte miljøundersøgelser /2, 3/ danner baggrund herfor. Brugerinteresser er nærmere beskrevet i bilag 2. For at kunne udarbejde en plan indeholdende en fastsat miljømålsætning, er det nødvendigt at kende den nuværende miljøtilstand og udviklingen af denne. Denne type information indsamles ved at foretage såkaldte recipientundersøgelser. I 1999 og 2000 er der udført recipientundersøgelser mv. omkring Nuuk halvøen /2, 3/ som danner baggrund for fastlæggelsen af miljømålsætninger for det marine område. En miljømålsætning for et havområde formuleres på baggrund af de naturgivne forudsætninger (vandudskiftning, bundtopografi, eksponering etc.) som findes i det aktuelle havområde, samt de menneskeskabte aktiviteter (brugerinteresser) som knytter sig til det. Man har i Danmark i en årrække anvendt et 3-delt klassifikationssystem (skærpet, generel og lempet målsætning), til hvilke de tidligere recipientundersøgelser er relateret /3/. Udviklingen i Danmark går nu imod anvendelse af et andet klassifikationssystem affødt af EU s Vandrammedirektiv. For at fremtidssikre Nuup Kommunes spildevandsplan i forhold til eventuelle internationale miljøkrav, er det valgt at integrere termerne omkring miljømålsætninger fra EUs Vandrammedirektiv. Intensionerne i Vandrammedirektivet går i korte træk ud på, at der inden for miljøplanlægningen arbejdes med vandområdedistrikter (afstrømningsområder) på tværs af kommune-, regions- eller landegrænser. Det betyder, at det enkelte vandområdedistrikt fremover kommer i fokus og ikke er et politisk afgrænset delområde. Den fremtidige miljøplanlægning (herunder spildevandsplanlægning) for vandområder kan derfor på globalt plan, tænkes at omhandle et vandområdedistrikt, hvor planlægningen udarbejdes i samarbejde med de kommuner, regioner og lande, der ligger indenfor det enkelte vandområdedistrikt. /4/ Vandrammedirektivets klassifikationssystem tager udgangspunkt i den upåvirkede tilstand, som de konkrete forhold i vandområderne kan afvige fra i større eller mindre grad. Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan denne tilstand og forskellige grader af afvigelse herfra, skal klassificeres. Klassifikationen er opdelt i henholdsvis høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk tilstand. /4/ Re001LRu_spildevandsplan ver.6

18 Spildevandsplan Side 15 Høj økologisk tilstand. Der er ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer i værdierne for de fysiske-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde, i forhold til, hvad der gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for overfladevandområdet svarer til, hvad der normalt gælder for den pågældende type under uberørte forhold, og der er ingen eller kun ubetydelige tegn på ændring. God økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder fra denne type overfladevand under uberørte forhold. Moderat økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde afviger i mindre grad fra, hvad der normalt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne viser mindre tegn på ændringer som følge af menneskelig aktivitet og er væsentligt mere forstyrrede end under forhold med god tilstand Ringe økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde viser tegn på større ændringer, og de relevante biologiske samfund afviger væsentlig fra, hvad der normalt gælder for den pågældende type overfladevandsområde under uberørte forhold. Dårlig økologisk tilstand. Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandsområde viser tegn på alvorlige ændringer, og store dele af de relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende type overfladevandsområde under uberørte forhold, mangler. /4/ Definitioner af henholdsvis høj, god og moderat økologisk tilstand, som anført i normer, er ikke operationelle i forhold til forvaltningen af vandområderne. For at kunne udgøre et grundlag for forvaltningen er det nødvendigt, at definitionerne omsættes til entydige kriterier, der for de enkelte variable definerer klasserne i klassifikationssystemet, herunder navnlig den nedre grænse for god økologisk tilstand. Sådanne værdier kan for den enkelte klassifikation (tilstand) fastsættes for et enkelt vandområdedistrikt eller for et konkret vandområde. En måde at overføre ovennævnte klassifikationer til Arktiske og Grønlandske forhold på, er at udnytte de klassifikationer der allerede er defineret i Miljøundersøgelser og konsekvensvurdering af øgede spildevandsudledninger til Malenebugten /2/. Klassifikationen bygger her på det norske Statens Forureningstilsyn s klassifikationssystem og indeholder 5 tilstandsklasser. Tilstandsklasserne er opdelt i: I. Ubetydeligt forurenet (meget god) II. Moderat forurenet (god) III. Markant forurenet (mindre god) IV. Stærkt forurenet (dårlig) og V. Meget stærkt forurenet (meget dårlig). Re001LRu_spildevandsplan ver.6

19 Spildevandsplan Side 16 Tilstandsklasse I er bedst, og repræsenterer upåvirket naturtilstand, mens klasse V er den dårligste og repræsenterer et meget stærkt påvirket miljø. Definitionerne kan ses skematisk i bilag 3. Denne spildevandsplan indeholder således en vandkvalitetsmålsætning, der består af EU s klassifikation og den Grønlandske definition. Ved at integrere de to klassifikationssystemer opfylder man to mål, et international anerkendt og brugbart system, samtidig med at det er tilpasset de lokale forhold. 3.3 Opfyldelse af målsætninger Til vurdering af hvordan spildevandet fremtidigt skal håndteres i Nuup Kommunea, er der indledningsvist foretaget en vurdering af konsekvenserne for havmiljøet ved udledning af urenset spildevand. Som udgangspunkt er der foretaget et litteraturstudie vedrørende omsætning af organisk stof under arktiske forhold. Litteraturstudiet er nærmere beskrevet i bilag Forudsætninger Forudsætningerne for behandling af spildevand udgøres i væsentlig grad af det arktiske miljø. Det arktiske miljø kan karakteriseres med et koldt klima med mere eller mindre udbredt isdække, og præget af meget store variationer i lysindstrålingen. Lysindstrålingen har betydning for omsætningen i havmiljøet, hvor primærproduktionen dominerer i den lyse halvdel af året (forår/sommer) med et maksimum i foråret, når isen smelter. I den øvrige del af året domineres miljøet af heterotrofe bakterier. Isdækket betyder endvidere, at kulstof i stort omfang genbruges i systemet. Dette skyldes, at der i isfrie perioder (forår/sommer) sker en optagelse af kulstof fra vandet eller atmosfæren, mens en genudveksling til atmosfæren om efteråret/vinteren forhindres, når havet dækkes med is. På den vestlige side af Grønland, hvor Nuuk er beliggende, ligger havtemperaturerne i overfladen på ca. 0 C til minus 1 C om vinteren og mellem 0-2 C om sommeren. /5/. Der er isfrit ved Nuuk om vinteren. I ca m s dybde kommer temperaturen dog aldrig over 0,5-1 C om sommeren /6/. På baggrund af det udførte litteraturstudie (bilag 4) antages, at der under arktiske forhold sker en omsætning af organisk stof. Omsætningen er ikke nødvendigvis langsommere end i tempererede egne, men flere undersøgelser viser dog en væsentlig lavere omsætning som følge af lavere temperaturer. Akkumulering af organisk stof i havet vil ligesom i tempererede egne påvirke miljøet lokalt alt afhængig af, hvor meget stof der akkumuleres. Det er påvist, at fækalbakterier lever længere ved lave temperaturer, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med placering af spildevandsudløb. Såfremt spildevandet renses vil indholdet af fækalbakterier blive reduceret, idet reduktionen afhænger af rensegraden. En fuldstændig fjernelse kræver en hygiejnisering af spildevandet. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

20 Spildevandsplan Side Tiltag for opfyldelse af målsætning På baggrund af de udførte undersøgelser /2, 3/, forslag til miljømålsætninger /3, 4/, litteraturstudiet mv. kan der opstilles krav til de enkelte marine delområder. Delområderne omfatter følgende udløb (jf. tegnings- og skemabilag samt figur 1): Delområde 1: U1, U2, U17, U18 Delområde 2: U3, U4, U5, U6, U7 Delområde 3: U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 Figur 1. Delområder samt udløb Forholdene er sammenfattet i tabel 1 på omstående side. Ud fra tabel 1 kan ses, at der overvejende tilstræbes en fremtidig miljømålsætning svarende til god økologisk tilstand. Dette er gældende for hovedparten af de kystnære områder. Enkelte steder kan der forventes en målsætning svarende til høj økologisk tilstand god økologisk tilstand, hvor der stort set er uberørte og naturlige forhold. Dette er gældende for de større havområder langs Nuuk halvøen og i den ydre og sydlige del af Malenebugten. Re001LRu_spildevandsplan ver.6

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere