Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål, opgaver, mission og værdier Vision Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden: Resultatkrav for 2005 vedr. udvikling af ny viden: Uddeling af forskningsmidler Kompetenceudbygning Forskningsnetværk Strategisk vægtning af kontrakt Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling

2 1. Indledning ViFAB blev i 2000 etableret for en 3-årig forsøgsperiode som en selvejende institution under det daværende Sundhedsministerium. Fra finansåret 2003 er centret gjort permanent. Centeret ledes af en bestyrelse Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. Der henvises til for yderligere beskrivelse. Denne resultatkontrakt er indgået mellem VIFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. VIFAB er i 2005 omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncept for kontraktstyring, og kontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med de af departementet fastsatte retningslinier herom. Det betyder, at kontrakten fra 2005 vil være rullende. Det er alene første års krav, der er bindende for centret. De flerårige mål er initiativområder. Centeret har primo ansatte svarende til 5,6 årsværk. De knap 6 årsværk er fordelt på flg. stillinger/funktioner: 1 centerchef, 0,86 sekretær, 2 ACere/forskning, 1 ACer/vidensformidling og 0,8 ACer/administration. 2. Formål, opgaver, mission og værdier har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det skaber en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber derfor et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Som en følge heraf har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. For at synliggøre hvordan ViFAB håndterer viden såvel internt som eksternt har vi valgt at angive de tre værdier, der er grundlæggende og dermed styrende for medarbejdernes og bestyrelsens arbejde med at realisere ViFABs formål. De værdier, der ligger til grund for arbejdet i ViFAB er initiativ, redelighed og fordomsfrihed. Initiativ: I ViFAB er vi igangsættende, vi ser muligheder frem for begrænsninger, og vi handler på baggrund af mulighederne 2

3 I ViFAB er vi professionelt nysgerrige over for nye ideer og initiativer Redelighed: I ViFAB er vi saglige og pålidelige i vores handlinger og kommunikation I ViFAB vægter vi, at der er belæg for tolkningen og formidlingen af forskningsresultater. For eksempel formidler vi såvel positive som negative forskningsresultater Fordomsfrihed: I ViFAB er vi åbne og neutrale og har respekt for hinandens og vore interessenters forskelligheder I ViFAB respekterer vi hinandens og andres faglighed, og vi vægter at gøre brug af hinandens ressourcer 3. Vision ViFABs vision illustrerer ViFABs nuværende udviklingsretning, og hvor ViFAB ønsker at bevæge sig hen i løbet af de nærmeste 5-7 år mhp. opfyldelse af ViFABs mission. Elementerne i ViFABs vision komplementerer og understøtter hinanden mhp., at der via udnyttelse af synergieffekter kan opnås størst mulig kvalitet for færrest mulige ressourcer. ViFABs vision er illustreret grafisk ved figur 1: 3

4 Vidensmarkedsplads: Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, udvikles og forankres internt i ViFAB såvel som gøres tilgængelig, dvs. udvikles og formidles eksternt. Kompetenceudbygning til alternative behandlere: ViFAB vil fastholde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning mhp. at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.-projekter, og gennemføre egne, mindre forskningsprojekter. 4

5 Delelementerne vidensmarkedsplads og kompetenceudbygning vil være væsentlige videreudviklinger af allerede eksisterende aktiviteter i ViFAB. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: Etablering af et forskningsnetværk: ViFAB vil arbejde for etableringen af et forskningsnetværk, gerne med deltagelse af ph.d.- studerende inden for området alternativ behandling og naturmedicin. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, fx universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal således fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling, working paper-serie mv. Formålet med forskningsnetværket er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Etablering af en efteruddannelse: ViFAB ønsker at være aktivt medvirkende til, at der på de relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- /efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. Europa. Etablering af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning: ViFAB vil tilbyde neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkravene fungerer som en udmøntning af strategien altså som et udtryk for, hvad ViFAB på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at opfylde mål omkring visionen. Resultatkravene dækker kun et enkelt år (2005). I tabel 1 sammenkædes ViFABs mission og mål/resultatkrav. Tabel 1: Opgavehierarki Mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Mål/effekt Forankring og formidling af viden Udvikling af ny viden Produkter/ydelser Vidensdeling (medie: hjemmeside) Uddeling af forskningsmidler Kompetenceudbygning Forskningsnetværk 5

6 Resultatkrav /aktivitet; a analyse af menupunktet forskning 1.b udarbejdelse af 4 nye tekster 2.a vedr. uddeling af midler til større, tværgående forskergrupper 3. konsulenthjælp/ forskningsvejledning 4. forskningsnetværk under menupunktet forsk- ning 1.c offentliggørelse af 1 tema 2.b vedr. uddeling af forskningsmidler, 2 mio. kr. 1.d offentliggørelse af 8 nyheder/ pressemeddelelser 1.e 4 opdateringer af produktresuméer, menupunktet naturmedicin Kernen i ViFABs mission er skabelsen af en vidensmarkedsplads. På vidensmarkedspladsen samles og systematiseres viden om alternative behandlingsformer og deres effekt (forskning), som efterfølgende gøres tilgængelig for ViFABs interessenter (brugere, sundhedsfagligt personale, forskere og alternative behandlere). Vidensmarkedspladsen vil primært blive realiseret via ViFABs hjemmeside, men også andre formidlings- og kommunikationsaktiviteter, fx kan publikationer og foredrag anvendes. Grundlaget for realiseringen af vidensmarkedspladsen vil primært være: At anvende interne ressourcer til forankring og formidling af viden inden for området både mht. viden om behandlingsformer, deres filosofi, baggrund osv. og den allerede eksisterende forskning. Sekundært realiseres vidensmarkedspladsen ved: Udviklingen af ny viden via uddeling ViFABs forskningsmidler til eksterne forskningsprojekter. ViFAB fik på finansloven for 2004 tilført en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling o.l. Bevillingen er en væsentlig tilførsel af midler til forskningen i alternativ behandling og kan anvendes over flere år. I 2004 fik forskningsmiljøerne mulighed for at indgive interessetilkendegivelser til ViFAB vedrørende disse midler. På baggrund af interessetilkendegivelserne udvælges ultimo 2004 et antal forskningsmiljøer, som får mulighed for at indsende ansøgninger til den endelige uddelingsrunde i ViFABs bestyrelse forventes i 2005 at uddele midlerne til 1-3 forskergrupper. At indgå samarbejde med eksterne med det formål at udvikle ny viden, fx forskningsprojekter initierede af ViFAB, hvor ViFAB indgår i styregruppe. Desuden vil ViFAB systematisere og formidle allerede eksisterende viden, fx ved at udarbejde Cochrane Reviews. For at sikre at ViFABs formidling og kommunikation er redelig og fordomsfri, vil formidling af viden via ViFAB altid ske via medarbejdere ansat i ViFAB. 6

7 Som et led i strategien med skabelsen af en vidensmarkedsplads vil ViFAB internt også arbejde med de processer, der skal sikre at viden inden for området genereres, opsamles, systematiseres og formidles, herunder sikre, at de nødvendige kompetencer hertil opbygges og videreudvikles internt i ViFAB. 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden: 1. Løbende opdatering af hjemmesiden: ift. aktuel viden og nyheder inden for området samt herudover: a. Analyse af menupunktet forskning mhp. revidering af denne. Analysen skal indeholde mål for færdiggørelse af tekster til menupunktet. Opgørelsesmetode: Analysen er udarbejdet 1.april 2005 = 100% Analysen er udarbejdet 25.april 2005 = 75% Analysen er udarbejdet 17. maj 2005 = 50% Analysen er udarbejdet 6.juni 2005 = 25% b. Udarbejdelse af 4 nye tekster (jf. resultatkrav 1.a) under menupunktet forskning i Opgørelsesmetode: Der er udarbejdet og offentliggjort 4 nye tekster i 2005 = 100% Der er udarbejdet og offentliggjort 3 nye tekster i 2005 = 75% Der er udarbejdet og offentliggjort 2 nye tekster i 2005 = 50% Der er udarbejdet og offentliggjort 1 nye tekster i 2005 = 25% c. Udarbejdelse/offentliggørelse af 1 tema i Opgørelsesmetode: Der er udarbejdet og offentliggjort et tema i 2005 = 100% Der er udarbejdet men ikke offentliggjort et tema i 2005 = 75% Der er hverken udarbejdet eller offentliggjort et tema i 2005 = 0% d. Udarbejdelse/offentliggørelse af 8 nyheder eller pressemeddelelser i Opgørelsesmetode: Der er udarbejdet og offentliggjort 8 nyheder/pressemeddelelser i 2005 = 100% Der er udarbejdet og offentliggjort 6 nyheder/pressemeddelelser i 2005 = 75% Der er udarbejdet og offentliggjort 4 nyheder/pressemeddelelser i 2005 = 50% Der er udarbejdet og offentliggjort 2 nyheder/pressemeddelelser i 2005 = 25% 7

8 e. Opdatering af produktresuméer (naturlægemidler) under menupunktet naturmedicin 4 gange løbende over året. Opgørelsesmetode: Produktresuméerne er opdateret 4 gange i 2005 = 100% Produktresuméerne er opdateret 3 gange i 2005 = 75% Produktresuméerne er opdateret 2 gange i 2005 = 50% Produktresuméerne er opdateret 1 gange i 2005 = 25% 4.2 Resultatkrav for 2005 vedr. udvikling af ny viden: Uddeling af forskningsmidler Med det formål at at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling i Danmark at stimulere til samarbejde på tværs af fagområder og institutioner/ institutter/organisationer at styrke samspillet om forskningen mellem etablerede, danske forskningsinstitutioner, danske alternative behandlingsmiljøer, den danske sundhedssektor og ViFAB at sikre koordination mellem de deltagende parters aktiviteter, bl.a. for at opnå øget medfinansiering besluttede ViFABs bestyrelse i 2004, at ekstrabevillingen på Finansloven for 2004 på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling skal udmøntes til såkaldte Større Tværgående Forskningsgrupper (STF). Idet der forventes en 50% medfinansiering fra de deltagende parter i de STF, forventes bevillingen at kunne dække udgifterne til 1-3 STF i en 3-5-årig periode. For at kunne komme i betragtning til midlerne skulle de STF indsende en såkaldt interessetilkendegivelse, hvoraf der på baggrund af en faglig og strategisk vurdering ultimo 2004 blev udvalgt et mindre antal STF, som får mulighed for at indgive en endelig ansøgning i foråret 2005, hvoraf der igen sker en udvælgelse. Foranlediget af ekstrabevillingen vil ViFABs sekretariat således i også 2005 have en del forberedende arbejde i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne samt følgende udarbejdelse diverse oplæg til bestyrelsen. Dette arbejde vil i løbet af foråret 2005 og frem til 2008/2009 blive afløst af sagsbehandling ifm. uddeling af midlerne samt aktiviteter, der støtter op omkring de STF og øvrige forskningsinitiativer inden for området. Disse aktiviteter skønnes primært at ville falde ind under områderne kompetenceudbygning, forskningsnetværk og rådgivning i ViFABs strategi. I 2005 har ViFAB endvidere afsat 2 mio. kr. til uddeling til eksterne forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling. Ansøgningsfristen er 1. marts Resultatkrav for 2005 vedr. uddeling af forskningsmidler: 2.a Endelige ansøgninger vedr. Større Tværgående Forskningsgrupper; svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt jf. forretningsordenen. 8

9 Opgørelsesmetode: Svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver uge som svar til ansøger udskydes. 2.b.Uddeling af forskningsmidler, i alt 2 mio. kr., ansøgningsfrist 1. marts 2005; Ligelig vægtning af 1) bekræftelse på modtagelse af ansøgningen senest 2 uger efter modtagelsen bl.a. med angivelse af hvornår ansøgeren kan forvente svar på ansøgningen, samt 2) svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt jf. forretningsordenen. Opgørelsesmetode: Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen er udsendt til ansøger senest den 15. marts (2 uger efter ansøgningsfristen) = 100%. Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver uge som udsendelsen af bekræftelsen på modtagelsen af ansøgningen til ansøgeren udskydes. Svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 uger som svar til ansøger udskydes Kompetenceudbygning ViFAB tilbyder kompetenceudbygning for alternative behandlere vedrørende forskning i alternativ behandling i form af (telefonisk) konsulenthjælp til mindre forskningsprojekter, temadage og workshops om forskningsrelaterede emner. ViFAB ønsker at give tilbud mhp. at give alternative behandlere kvalifikationer, så de dels kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.-projekter, og dels kan gennemføre mindre forskningsprojekter. Desuden ønsker ViFAB at bidrage til at opbygge/udbygge et netværk omkring forskning i relation til de alternative behandlerorganisationer jf. pkt Resultatkrav for 2005 i relation til udmøntning af kompetenceudbygning : 3. Konsulenthjælp/forskningsvejledning på mindst 40 tirsdage mellem kl samt løbende efter aftale. Opgørelsesmetode: Der er konsulenthjælp tilgængelig på telefon mindst 40 tirsdage = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 2,5% for hver dag mindre end de 40, som konsulenthjælpen er tilgængelig. Realiseringen af såvel vidensmarkedspladsen som kompetenceudbygning skal primært ske via ViFABs finanslovsbevilling. Evt. vil delelementer blive finansieret via eksterne fondsmidler eller lignende. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: 9

10 Forskningsnetværk Ved oprettelse og udbygning af netværk om forskning i alternativ behandling for alternative behandlerorganisationer samt via ViFABs øvrige formidlings- og dialogskabende aktiviteter blandt andet i relation til uddeling af forskningsmidler til Større Tværgående Forskergrupper - vil ViFAB søge at stimulere interessen for at igangsætte forskningsprojekter vedr. alternativ behandling i eksterne forskningsmiljøer, og bidrage aktivt til, at der skabes forskningsnetværk for de forskere, alternative behandlere og organisationer, der arbejder inden for området. Resultatkrav for 2005 i relation til udmøntning af forskningsnetværk 4. Afholdelse af 3 møder i 2005 for repræsentanter for alternative behandlerorganisationer om forskningsrelaterede emner mhp. at opbygge et mere formaliseret netværk omkring forskning i alternativ behandling. Opgørelsesmetode: Der er afholdes 3 møder i 2005 = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 33% for hver møde, som ikke afholdes. På længere sigt er det er også vigtigt, at forskere og ph.d.-studerende har adgang til et tværinstitutionelt netværk, som kan bidrage med inspiration og sparring til de forskningsmæssige emner, der er særegne inden for det alternative behandlingsområde. ViFAB ønsker at bidrage til, at der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere i det omfang, det er muligt at finansiere aktiviteterne - fx via fondsmidler o.lign. Tilsvarende vil forskellige former for erfaringsudveksling, fx via internettet, workshops i ViFABs regi mv. være mulige strategier til styrkelse af netværket og stimulering af forskningen inden for området. De konkrete tiltag vil afhænge af, hvad der kan aftales og findes finansiering til. 5. Strategisk vægtning af kontrakt Nr. Resultatkrav Vægt i pct. Forankring og formidling af viden 50 1.a Analyse af menupunktet forskning 10 1.b Udarbejdelse af 4 nye tekster under menupunktet forskning 10 1.c Offentliggørelse af tema 10 1.d Offentliggørelse af 8 nyheder/pressemeddelelser 10 1.e 4 opdateringer af produktresuméer menupunktet naturmedicin 10 Udvikling af ny viden 50 2.a Vedr. uddeling af midler til større, tværgående forskergrupper 15 10

11 2.b Vedr. uddeling af forskningsmidler, 2 mio. kr Konsulenthjælp/forskningsvejledning 10 4 Forskningsnetværk 15 I alt Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling Kontrakten træder i kraft 1. januar 2005 og forudsættes at være 4-årig. Der er tale om en rullende kontrakt, hvor resultatkravene omfatter 2005 og flerårige mål er initiativområder. Ved den årlige genforhandling forlænges kontrakten med yderligere ét år, således at kontrakten til stadighed dækker en 4-årig periode. Afrapporteringen af resultatkravene finder sted primo april, august og november måned i forbindelse med ViFABs bidrag til rammeredegørelserne. Afrapportering omfatter en vurdering af målopfyldelsen af resultatkravene, opgjort i oversigtsform, eventuelt suppleret med uddybende bemærkninger. I den årlige rapportering i årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatkrav og initiativområder. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for styrelsens opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. Forhandlinger om fornyelse af kontraktstyringsaftalen indledes i efteråret København, den 14. januar 2005 Århus, den 16. december 2004 For Indenrigs- og Sundhedsministeriet For ViFAB Ib Valsborg Helle Langhoff Lønroth Departementschef Centerchef 11

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

CITI strategi for 2013-2015

CITI strategi for 2013-2015 CITI strategi for 2013-2015 Udfordringer og muligheder Center for IT Innovation (CITI) har siden 2008 bidraget til vækst i tværfaglig it i uddannelser og forskning på Københavns Universitet (KU). I perioden

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde

Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde 1 Udkast til strategikort for det tværgående bånd forskning Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde Øge antallet af forskningsområder, hvor AU er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere