s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder"

Transkript

1 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen er særdeles komplicerede. Netop den store grad af kompleksitet er måske den største hindring i reglernes optimale brug i det daglige planlægningsarbejde, der jo netop skal sikre den bedst mulige sikkerhed og sundhed i det færdige byggeri/ anlæg, i driftsfasen af byggeriet/anlægget, samt ikke mindst i udførelsesfasen på byggepladsen. Nedenstående er en temmelig kortfattet gennemgang af et regelsæt, der for mange er vanskeligt overskueligt. Generelt om arbejdsmiljøloven Den 23. december 1975 udsendte Arbejdsministeriet den arbejdsmiljølov, der stadig er gældende, dog med en række tillæg, der opdaterer omkring den udvikling, der er sket i samfundet siden midten af halvfjerdserne. For den projekterende er der specielt tre paragraffer af særlig interesse, og det er 33, 37 og 49 C. 33. Den, der leverer et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller et bygge- eller anlægsarbejde, skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse og driften af det færdige byggeri eller anlæg mv. Det samme gælder den, der på lignende måde rådgiver om arbejdsmiljømæssige forhold. Lovteksten i 33 er bl.a. suppleret med krav i følgende bekendtgørelser: Nr. 501 af 5. oktober 1978 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed, som udføres af mere end 10 personer, skal bygherren eller en person, som han overdrager det til, samordne de foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, der skal udføres af arbejdspladsens forskellige arbejdsgivere. Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Det har arbejdsministeren gjort, idet lovteksten i 37 bl.a. er suppleret med krav i følgende bekendtgørelser: Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 49 c. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale. Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller inden for særlige områder, før Arbejdstilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger. De nærmere fastsatte regler der supplerer lovteksten i 49, kan findes i bl. a. følgende bekendtgørelser: Nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter. Nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer. Nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, ændring (brugsanvisning). Nr. 300 af 12. maj 1993 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. Rammelovgivning Arbejdsmiljølovgivningen har karakter af den specielle lovgivningsteknik, som kaldes rammelovgivning. Det betyder, at den arbejdsmiljølov, Folketinget har vedtaget, rummer nogle målsætninger og angiver, hvem der har bemyndigelse til at udfylde lovens rammer. Ca. 70 af lovens 90 paragraffer er bemyndigelsesparagraffer, som rummer en angivelse af de ønskede mål samt angivelse af, hvem der er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler, der skal til for at nå målene. Ifølge lovens formålsparagraf, 1, tilstræber arbejdsmiljøloven: - at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt - at skabe grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer samt med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovens intentioner gennemføres gennem underliggende love, bekendtgørelser og administrative forskrifter i form af vejledninger, cirkulærer mv. Regler i arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der angiver de overordnede mål for arbejdsmiljøudviklingen. Loven uddybes af bekendtgørelser, der er bindende for borgerne og kan medføre straf, hvis de overtrædes. At-anvisninger og At-meddelelser er Arbejdstilsynets vejledende retningslinjer, der oplyser, hvordan loven kan efterkommes. s. 765

2 At-anvisninger er vejledninger af mere teknisk karakter. De henvender sig til fabrikanter, importører, leverandører, rådgivende og projekterende. At-meddelelser er emneopdelte vejledninger, der oplyser om regler og om Arbejdstilsynets praksis. De henvender sig til virksomheder, sikkerhedsorganisationer og den enkelte medarbejder. At-cirkulæreskrivelser er instrukser til Arbejdstilsynets medarbejdere. Internet Branchevejledninger udarbejdet af Branchesikkerhedsråd (BSR) / Branche Arbejdsmiljø Råd (BAR) der beskriver, hvordan arbejdsmiljøreglerne skal forstås inden for de enkelte brancher. Vejledningerne er udtryk for god praksis inden for området. Retsregler Love Bekendtgørelser AMB: Arbejdsministeriets bekendtgørelse. Figur 1. Oversigt over arbejdsmiljøplanlægningens parter og deres forpligtigelser. s. 766

3 Internet Artikel fra HFB Vejledende retningslinier At-anvisninger At-meddelelser At-cirkulæreskrivelser Branchevejledninger Den projekterendes ansvar og pligter i henhold til arbejdsmiljøloven Det ansvar, den projekterende har såvel i projekteringsfasen som i udførelses- og driftsfasen er detaljeret beskrevet i følgende dokumenter, der kan betragtes som samfundets krav til rådgiverne: - Arbejdsministeriets bekendtgørelse: Nr. 501 af 5. oktober 1978 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. - Direktoratet for Arbejdstilsynets publikation: Arbejdsmiljø og projektering af byggeri august Arbejdsministeriets bekendtgørelse: Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Forpligtelser I bekendtgørelsen om Projekterendes og rådgiveres pligter tilkendegives følgende ansvarsgivende pligter til rådgiveren: Den projekterendes pligter 4. Den projekterende skal, efter reglerne i kapitel 3 og 4, i sine angivelser tage et sådant hensyn til forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, som en projekterende inden for pågældende faglige område og på grundlag af sit kendskab til det enkelte projekt har eller bør have kendskab til. Projektets udformning 5. Den projekterende skal med henblik på projektets gennemførelse, det færdige produkt og driften heraf i sine angivelser sikre sig, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. 6. Er der ikke i arbejdsmiljølovgivningen fastsat bestemte krav til projektet, dets gennemførelse, det færdige produkt eller driften heraf, skal den projekterende i sine angivelser forebygge sikkerheds- og sundhedsfarer i forbindelse hermed. 7. Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt materialer, stoffer, konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for sikkerhed eller sundhed ved projektets gennemførelse og driften af det færdige produkt, såfremt mindre farlige materialer m. v. kan anvendes. Stk. 2. Den projekterendes angivelser skal kun beskrive forhold, som ikke er eller kan forudsættes almindelig kendt blandt dem, der er beskæftiget med projektets gennemførelse, dets senere brug og vedligeholdelse. (forfatterens understregning) Oplysning og forelæggelse 8. I det omfang, sikkerheds- og sundhedsfarer ved gennemførelsen af projektet og driften heraf ikke kan forebygges i projektet, skal den projekterende ved projektets levering gøre opmærksom på de farer, som ikke er sædvanlige og almindelig kendte, samt levere de oplysninger herom, som han er i besiddelse af. (forfatterens understregning) Stk. 2. Leveres et projekt af flere projekterende, og bliver en af de projekterende i forbindelse med sit projekt opmærksom på sikkerheds- og sundhedsfarer, der ikke er sædvanlig kendte, og som kan have betydning for det samlede projekt, skal bestilleren eller de andre projekterende skriftligt gøres opmærksom herpå, og den projekterende skal levere de oplysninger herom, som han er i besiddelse af. 9. I det omfang, det er fastsat i regler efter arbejdsmiljølovens 40, 44 og 46, skal den projekterende sørge for, at projektet forelægges for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før det bringes til udførelse. Bekendtgørelsen 7, stk. 1 og 8, stk. 1 giver rådgiverne en meget omfattende forpligtelse til at sikre den arbejdsmiljømæssige sikkerhed og sundhed i et projekt. Generelt må det ikke kræves eller forudsættes, at der anvendes materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, der kan medføre fare for de personer, der skal udføre projektet, hvis mindre farlige materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder kan anvendes. Der foreligger et generelt substitutionskrav, dvs. at der altid skal overvejes mulige alternativer til den ofte traditionelle løsning for at finde den mindst farlige løsning. Hvis vurderingen viser, at arbejdet vil medføre en sundhedsskadelig belastning eller en sikkerhedsmæssig risiko, skal der vælges en mindre farlig arbejdsmetode, konstruktion eller materiale. Dette substitutionsprincip gælder for alle arbejdsmiljømæssige risikofaktorer heriblandt ulykker, tunge løft, støj, vibrationer og kemiske stoffer og materialer. Hvis det ikke er muligt at vælge en mindre farlig løsning, skal det kunne dokumenteres. Det kan enten være af tekniske grunde, eller fordi det vil medføre urimelige merudgifter. Professionalisme I publikationen Arbejdsmiljø og projektering af byggeri tilkendegives følgende om rådgiverens professionelle virke: Den projekterende skal på baggrund af sin viden, erfaring, forudseenhed, fantasi og sin sunde fornuft imødegå sikkerheds- og sundhedsmæssige farer, der kan opstå under projektets realisering. Hvis disse farer ikke kan undgås, skal det fremgå af projektets beskrivelser. Den projekterende skal altså i alle sine overvejelser nøje vurdere konsekvenserne for arbejdsmiljøet i udførelsesfasen mv. Realiseringen af projektet må ikke i sig selv medføre unødvendige risici for de beskæftigede, fx fra kræftfremkaldende stoffer, eller medføre unødvendige tunge løft, risiko for høreskader eller alvorlige ulykker. Der er tale om et professionsansvar. Det betyder, at den arkitekt- eller rådgivende ingeniørvirksomhed, som påtager sig at lave et konkret projekt, ikke alene er forpligtet i forhold til den viden, som virksomheden har på området, men også i s. 767

4 forhold til den viden, som virksomheden forventes at have for at kunne påtage sig den pågældende opgave. Dette medfører, at en projekterende, der ikke har det forventede kendskab, enten må skaffe sig den nødvendige viden eller lade en anden projektere de dele af projektet, hvor virksomheden ikke selv har den nødvendige viden. Hvis dette ikke er muligt, må den projekterende afvise at påtage sig opgaven. (forfatterens understregning) Det er ren tale, der ikke kan misforstås, men som kan være ret så vanskelig at leve op til. Byggepladsindretning I bekendtgørelsen om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder angives i 5, stk. 2, nr. 3, at rådgiveren har følgende ansvarsgivende pligter, ud over de ovenfor nævnte: Internet Projektering, planlægning og anmeldelse 5. Den, der leverer projektet til et bygge- eller anlægsarbejde (den projekterende), skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved projektets gennemførelse og sikre sig, at projektet indeholder de nødvendige angivelser herfor, jf. bekendtgørelse nr. 501 af 5. oktober 1978 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Den projekterende skal herunder, ud fra projektets arkitektoniske og tekniske angivelser og under hensyn til de arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner mv., som det foreskriver eller forudsætter anvendt, angive: 1) Hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 2) Hvor megen tid, der under hensyn hertil bør sættes af til udførelsen af de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. 3) Hvorvidt der efter 6, stk. 1 skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed. 4) Særlige risici og andre særlige forhold i forbindelse med projektet, som har betydning for sikkerhed og sundhed ved dets gennemførelse. Dette gælder dog ikke, hvis den projekterende har fået til opgave at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen, og de pågældende risici og forhold omfattes af planen, jf. 6 og 8. Stk. 3. Projektet skal desuden i det omfang, det har betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med driften og eventuelle arbejder med vedligeholdelse, reparation og ombygning af den pågældende bygning, konstruktion mv., beskrive dennes karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer mv.). Projektet bør herunder indeholde en liste over de forhold, der med henblik på sikkerhed og sundhed bør tages hensyn til i forbindelse med sådanne fremtidige arbejder. (forfatterens understregning) Det er vigtigt at være meget opmærksom på kravet i 5, stk. 2, nr. 3, der giver rådgiveren en oplysningspligt over for bygherren, i forbindelse med en eventuel udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Det er med andre ord rådgiveren (den projekterende), der har forpligtelsen til, iht. lovgivningen, at fortælle bygherren om der skal udfærdiges en PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) for det pågældende byggeri. Efterfølgende er det dog bygherren, der har forpligtelsen til at udfærdige PSS en og ajourføre den. For at få et mere konkret overblik over hvornår der skal udarbejdes en PSS er, kan der bruges et styringsskema, som vist i figur 2. Bygherrens ansvar og pligter i henhold til arbejdsmiljøloven I marts 1999 udgav Arbejdstilsynet AT-meddelelse nr Bygherrens ansvar og pligter efter arbejdsmiljølovgivningen, der stadfæster de forpligtelser, som bygherren har i henhold til bl. a. følgende dokumenter, der kan betegnes som samfundets krav til bygherrerne: - Arbejdsministeriets bekendtgørelse: Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse: Nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Byggepladsindretning og arbejdsmiljøplanlægningen I bekendtgørelsen om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder tilkendegives følgende forpligtelser, som tilfalder bygherren: 6. Inden en byggeplads etableres, skal der foreligge en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med dens indretning og drift, jf. 8, hvis: 1) 2 eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, eller hvis dette ikke er tilfældet, 2) byggepladsen skal anmeldes efter 10, eller 3) bygge- og anlægsarbejdet indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1. Hvis et bygge- og anlægsarbejde kun for en del består i arbejde af denne karakter, skal en plan kun udarbejdes for den del af byggepladsen og den tidsperiode, inden for hvilken dette arbejde skal foregå. Stk. 2. Planen skal løbende ajourføres, herunder med eventuelle ændringer af de i 5, stk. 3 nævnte forhold. Den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen. Stk. 3. Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde forlange, at der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed på en byggeplads, hvis der på denne skal foregå arbejde af tilsvarende farlighed som arbejde angivet i bilag For byggepladser, der falder ind under 6, stk. 1, nr. 1, påhviler det bygherren eller en person, som han overdraget det til, at udarbejde og ajourføre planen og sørge for, at den indgår i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, jf. bekendtgørelse nr af 18. december 1992 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, kapitel 11. (forfatterens understregning) Det er således klart tilkendegivet i 6 og 7 i denne bekendtgørelse, at bygherren har en forpligtelse til at udarbejde, eller lade udarbejde, en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). s. 768

5 Internet Artikel fra HFB PSS Hvornår? Hvem? Figur 2. Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen (PSS). s. 769

6 Anmeldelse af byggepladsen 10. En byggeplads skal anmeldes til den stedlige arbejdstilsynskreds, inden arbejdet påbegyndes, hvis: 1) arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller 2) den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages af bygherren eller den, han overdrager det til. Den skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket og indeholde de i bilag 2 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen. (Forfatterens understregning) Der er ligeledes klart tilkendegivet i 10 i samme bekendtgørelse, at bygherren har en forpligtelse til at anmelde, eller lade anmelde, en byggeplads, der opfylder ovenstående forudsætninger. Byggepladsens styring af arbejdsmiljøet Ligeledes tilkendegives i bekendtgørelsen om Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde følgende forpligtelser, som tilfalder bygherren: 17. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme arbejdssted beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren ved sikkerhedsmøder samt ved personlig kontakt på arbejdsstedet koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger, jf. 32, stk. 1 og 3, og 33. Stk. 2. I møderne deltager bygherren, arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og sikkerhedsgrupperne på arbejdsstedet. Stk. 3. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang om måneden, fx i forbindelse med byggemøder. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. Ordinære møder skal berammes i god tid. Stk. 4. Bygherren indkalder til sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af mødet. Referatet sendes til mødedeltagerne, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. 32. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig på samme arbejdssted beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren afgrænse og koordinere de foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne, der skal udføres af de enkelte arbejdsgivere på arbejdsstedet. Stk. 2. Inden arbejdet sættes i gang, skal bygherren sørge for, at der med de enkelte arbejdsgivere træffes aftale om, hvem det påhviler at tilvejebringe og vedligeholde sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Aftalerne skal bl.a. ligge til grund for indholdet af planen for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggepladsens indretning og drift, jf. bekendtgørelsen om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Tilsvarende forpligtelse påhviler den arbejdsgiver, der lader dele af sit arbejde udføre af andre. Stk. 3. Bygherren skal sørge for, at planen indgår i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggeeller anlægspladsen. 33. Medens arbejdet er i gang, skal bygherren koordinere de foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, der skal udføres af arbejdsgivere på arbejdsstedet. (Forfatterens understregning) I 17, 32 og 33 tilkendegives klart, at bygherren har Internet en forpligtelse til at gennemføre, eller lade gennemføre, en kompetent styring af sikkerheden og sundheden på byggepladsen. Administrative retningslinier for bygherrens ansvarsområder I AT-meddelelse nr Bygherrens ansvar og pligter efter arbejdsmiljølovgivningen klarlægges der følgende om bygherrens forpligtelser: Bygherren har fire forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen: afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne (1) koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge- og/eller anlægspladsen (2) lave en plan for sikkerhed og sundhed vedrørende byggepladsens indretning og drift (3) anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet (4) Bygherren er omfattet af ovennævnte ansvar og forpligtelser, når bygge- eller anlægsarbejdet har et omfang eller en karakter, så to eller flere arbejdgivere samtidig beskæftiger mindst 11 personer på byggepladsen. Dette gælder, uanset om bygherren kun har entreret med én hovedentreprenør, og at grunden til, at der er flere arbejdsgivere repræsenteret på byggepladsen, er, at hovedentreprenøren har antaget underentreprenører, se dog nedenfor under afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. For god ordens skyld skal det dog siges, at det ikke alene er bygherrens forpligtelse at udføre en plan for sikkerhed og sundhed (en PSS), men også at ajourføre planen og sikre sig, at alle på byggepladsen har konstant adgang til planen. Ad. 1: Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne Inden et bygge- eller anlægsarbejde sættes i gang, skal bygherren på baggrund af det konkrete projektmateriale identificere, på hvilke områder af byggepladsen der vil ske færdsel, og hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. Som eksempel på fællesområder kan nævnes: - Færdsels- og adgangsveje. - Materialepladser. - Affaldspladser. - Arbejdsplatforme. - Gangbroer. - Stilladser. - Skurby. - Konkrete arbejdsområder, hvor flere virksomheder samtidig skal udføre et arbejde. Bygherren skal herefter træffe aftale med de enkelte entreprenører om, hvem der i fællesområderne etablerer, vedligeholder og nedtager fælles sikkerhedsforanstaltninger, fx færdelsveje (herunder snerydning og grusning), stilladser, rækværker, byggepladsbelysning og affaldshåndtering. Det skal fremgå af planen for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggepladsens indretning og drift, hvilke fælles sikerhedsforanstaltninger der er omfattet af den enkelte entreprise. s. 770

7 Internet Artikel fra HFB Ad. 2: Koordinering af sikkerhedsarbejdet på byggeog/eller anlægspladsen Bygherren skal koordinere sikkerhedsarbejdet blandt samtlige arbejdsgivere repræsenteret på bygge- og/eller anlægspladsen, uanset om der er tale om underentreprenører, han ikke selv har indgået aftale med. Koordineringen foretages dels ved, at bygherren afholder fælles sikkerhedsmøder, dels ved personlig kontakt på byggepladsen. Ad. 3: Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med plan for sikkerhed og sundhed er at sikre alle, der arbejder på en bygge- og anlægsplads, et godt arbejdsmiljø. Planen skal medvirke til at sikre en bedre gennemførelse af byggeprocessen. Planen er også et styringsredskab for det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen. Ovennævnte AT-meddelelse Bygherrens ansvar og pligter efter arbejdsmiljølovgivningen er bilagt en gennemarbejdet Vejledende checkliste over indhold af plan for sikkerhed og sundhed. Det kan anbefales at lade denne checkliste være en del af arbejdsgrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af PSS en (Planen for Sikkerhed og Sundhed). Ad. 4: Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet Anmeldelsen skal foretages af bygherren til den lokale Arbejdstilsynskreds. Anmeldelsen foretages på en særskilt blanket (formular nr. B. 105), der kan rekvireres hos Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal indeholde oplysning om: - dato for indsendelse - byggepladsens nøjagtige beliggenhed - bygherre(r)s navn(e) og adresse(r) - bygværkets art - den (de) projekterende - koordinator (er) for sikkerhed og sundhed - forventet dato for påbegyndelse af arbejdet på byggepladsen - forventet varighed af arbejdet på byggepladsen - forventet største antal arbejdstagere på byggepladsen - forventet antal virksomheder og selvstændige på byggepladsen - angivelse af de virksomheder, som allerede er udvalgt En kopi af anmeldelsen skal opsættes på et synligt sted på byggepladsen. Anmeldelsen kan fx være bilagt planen for sikkerhed og sundhed. Bygherrens overdragelse af pligter og ansvar Branchesikkerhedsrådet (BSR 2) for Bygge og Anlæg har i vejledningen Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (marts 1997, revideret udgave), angivet følgende: Bygherren kan overdrage sine pligter i henhold til arbejdsmiljøloven, herunder pligten til afgrænsning til en koordinator. Denne koordinator kan være den projekterede, bygherrens byggeleder eller en hovedentreprenør, alt afhængig af entrepriseformen. Overdragelse af ansvaret til en virksomhed skal under alle omstændigheder være forsvarlig. Det indebærer blandt andet, at den virksomhed, der får pligten overdraget, skal have de fornødne kvalifikationer og de nødvendige ressourcer til at klare opgaven. Man skal være opmærksom på, at ansvaret for selve udarbejdelsen af planen ikke kan fordeles på flere virksomheder på en gang. Overdragelsen af ansvaret for udarbejdelsen af planen kan altså kun ske til én virksomhed ad gangen. Bygherren kan på samme vilkår overdrage ansvaret for ajourføringen af planen til en virksomhed. Denne virksomhed kan dog afhængig af entrepriseform m.m. være en anden end den, der har fået overdraget ansvaret for udarbejdelsen af selve planen. Endelig skal man være opmærksom på, at den virksomhed, der har fået overdraget ansvaret for udarbejdelsen og/eller ajourføringen, ikke kan overdrage denne til andre. Det er klart, at entrepriseformen har stor indflydelse på, hvem det er naturligt og mest hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret til. Figur 3 viser en gennemgang af hensigtsmæssige og naturlige overdragelsesformer inden for de normalt forekommende entrepriseformer. I gennemgangen er udarbejdelsen af byggepladsplanen opdelt i tre faser: - Udarbejdelse af grundlag for planen i projekteringsfasen. - Færdiggørelse af planen inden byggepladsstart. - Ajourføring af planen i udførelsesfasen. Grundlag Færdiggørelse Ajourføring Fagentreprise Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver Hovedentreprise Rådgiver Rådgiver Udførende Rådgiver Udførende Udførende Total- Total- Total- Totalentreprise entreprenøren entreprenøren entreprenøren Figur 3. Normalfordeling af bygherrens overdragelse af pligter og ansvar. De med gråt markerede angivelser er den normale fordeling, der anses for mest hensigtsmæssig i de fleste bygge- og anlægsopgaver. Kilde: (BSR 2) Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (marts 1997). Planlægning af sikkerhed og sundhed på byggepladsen Det er særdeles vigtigt, at indholdet i den udarbejdede PSS er omfatter/inkluderer alle de oplysninger, der er relevante for at planen kan bruges som det daglige styringsredskab på byggepladsen. Byggepladsplanens hovedindhold i de tre faser kan oversigtsmæssigt angives som vist i figur 4. I den nævnte vejledning Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (BSR 2 - marts 1997) er der anvist nogle særdeles anvendelige checklister som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af planens tre faser: - Udarbejdelse af grundlag for sikkerheds- og sundhedsplanen i projekteringsfasen. Vejledningen: side 10, 11, 12 og Planens færdiggørelse inden byggepladsstart. Vejledningen: side 14. s. 771

8 - Ajourføring og koordinering i udførelsesfasen. Vejledningen: side 15. Vejledningen angiver i sit bilag D et eksempel på, hvilke elementer en PSS bør indeholde. Følgende er en bearbejdet udgave at dette bilag. Forslag til planlægningselementer i Grundlag for sikkerheds- og sundhedsplanen Beskrivelse: Byggepladsens organisation: Adresse og telefonliste for: - Bygherre - Rådgivere (Byggeledelse / Fagtilsyn) - Entreprenører - Myndigheder - Politi - Beredskabsforvaltningen - Redningstjenesten - Arbejdstilsynet - Forsyningsselskaberne -El - Vand - Gas - Kloak - Varme -etc Byggeriets organisation: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato. Eksisterende forhold: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato. Henvisning til tegn. nr... Internet Fællesforanstaltninger: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato. Henvisning til tegn. nr... Fælles Velfærdsforanstaltninger: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato. Henvisning til tegn. nr... Risici som følge af projektets udformning: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato. Henvisning til afsnit i projektmaterialet: Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) side Stabilitet i byggefasen side Bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer side Materialer til afrensning Etc. Henvisning til tegn. nr... Særligt beredskab: Henvisning til særlige bestemmelser i Fælles Betingelser (FB), side.. dato., med hensyn til byggepladsbeskrivelser vedrørende: - Brandmateriel - Redningsudstyr - Etc. Henvisning til tegn. nr... Tegninger: Oversigtstegning: Byggepladsplan 1. udgave - Tegning nr. - Dato. - Henvisning til bilag i Fælles Betingelser (FB) Grundlag for sikkerheds- og Færdiggørelse af plan Ajourføring og koordinering sundhedsplan i udbudsmaterialet Byggepladsens organisation Komplettering efter valg af udførende Revisioner og tilføjelser Oversigtstegninger Tegninger detaljeres på baggrund af de Byggepladsforhold udførendes valg af materiel og Tegningsrevisioner Eksisterende forhold udførelsesmetoder Udbudstidsplan Tidsplan detaljeres i samarbejde med Detailtidsplaner for særlige områder fagentreprenører/underentreprenører eller arbejder Beskrivelser vedrørende: Eventuelle kompletteringer vedrørende Detailplaner for særlige områder risici som følge af projektets udformning Tilsynsrapporter - Eksisterende forhold Referater fra bygge- og sikkerheds- - Risici som følge af projektets udformning Evt. præciseringer vedr.: møder - Fælles foranstaltninger - Fælles foranstaltninger - Fælles velfærdsforanstaltninger - Fælles velfærdsforanstaltninger - Angivelser for de enkelte udførende -Angivelser for de enkelte udførende Figur 4. Oversigt over de tre faser i forbindelse med plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen (PSS). Kilde: (BSR 2) Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (marts 1997). s. 772

9 Internet Artikel fra HFB Tidsplan: Udbudstidsplan - 1. udgave - Tegning nr. - Dato. - Henvisning til bilag i Fælles Betingelser (FB) Eksisterende forhold: Oversigtstegninger 1. udgave - Tegning nr. - Dato. - Henvisning til bilag i Fælles Betingelser (FB) Den udførendes ansvar og pligter i henhold til arbejdsmiljøplanen Det ansvar, den udførende (entreprenøren) har i udførelsesfasen, er bl. a. beskrevet i følgende dokumenter, der kan betragtes som samfundets krav til de udførende: - Arbejdsministeriets bekendtgørelser: Nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter. Nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer. Nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, ændring (brugsanvisning). Nr. 300 af 12. maj 1993 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. Ovennævnte bekendtgørelser er kun et fåtal af de mange arbejdsmiljøregler, der er gældende for de udførende. I nærværende artikel gennemgås de udførendes ansvar og pligter ikke yderligere. Omkring de udførendes ansvar (entreprenørerne og disses ansatte) er der i At-cirkulæreskrivelse nr. 6/1988 Arbejdstilsynets kontrolfunktion, bl. a. angivet følgende: Strafansvar kan gøres gældende for overtrædelser, der er begået forsætligt eller uagtsomt. Dog er arbejdsgiverens ansvar for visse dele af lovgivningen objektivt, dvs. at han kan straffes for overtrædelse heraf, selv om der ikke bevises at foreligge forsæt eller uagtsomhed hos ham. Det er fortsat praksis, at tiltale mod en arbejdsleder kun bør indstilles i tilfælde, hvor denne har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uforsvarligt inden for sit arbejdsområde. Mod andre ansatte bør tiltale kun rejses, når den pågældende har handlet selvstændigt og forsætligt eller groft uforsvarligt inden for sit arbejdsområde og under forudsætning af, at pågældende har haft en reel mulighed for at handle forsvarligt. Normalt skal der kun rejses tiltale mod en arbejdsleder eller anden ansat i forening med tiltale mod arbejdsgiveren. Der skal normalt ikke rejses tiltale mod en ansvarlig, der er kommet til skade, eller har forårsaget skade på nært pårørende. Afgrænsning af ansvar mellem den projekterende/ rådgiveren og den udførende Grænsen mellem den projekterendes og den udførendes ansvar afhænger af de aftalemæssige forhold mellem parterne og vil derfor typisk afhænge af karakteren af bygherrens udbud. Er der tale om en totalentreprise, bliver totalentreprenøren betragtet som den projekterende og overtager således projekteringsansvaret for den del af projekteringen, som han påtager sig ved aftalen. Informationssøgning Nærværende artikel er ikke fyldestgørende for de mange arbejdsmiljømæssige problemer, der kan forekomme i det daglige projekteringsarbejde og byggelederarbejde/tilsynsarbejde. Der henvises til følgende informationskilder: - Arbejdstilsynets web-side: - Branche-Arbejdsmiljø-Rådet for Bygge og Anlægs web-side: - Arbejdsmiljørådets Service Centers web-side: - Håndbogen: Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde 1999 Erhvervsskolernes Forlag (fås i årligt abonnement nærmere information på web-siden ). - Det nye ABF-Information og regler om arbejdsmiljø. Her er samlet alt det materiale, der er relevant for arbejdet med arbejdsmiljøproblemer (fås i abonnement, nærmere information på web-siden ). - Hovedkatalog 1999 Arbejdsmiljørådets Service Center. - Arbejdstilsynets opslagsværk: Katalog 1998 På vej mod et rent arbejdsmiljø år Kildehenvisninger/referencer for projekterende, rådgivere og bygherrer Love: Lov om arbejdsmiljø Lov nr. 681 af 23. december 1975, med senere tillæg (nyeste udsendte udgave er marts 1999). Bekendtgørelser: Nr. 199 af 26. marts 1985 om epoxyharpikser og isocyanater mv. Nr. 300 af 12. maj 1993 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. Nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter. s. 773

10 Nr. 344 af 9. juni 1988 om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. Nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, ændring (brugsanvisning). Nr. 501 af 5. oktober 1978 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. Nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer. Nr. 670 af 7. august 1995 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ændring (stilladsregler). Nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser på arbejdspladsen. Nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse. Nr af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Nr af 15. december 1994 om arbejde med asfaltmaterialer. Nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Nr af 16. december 1992 om manuel håndtering. At-anvisninger: december Grænseværdier for stoffer og materialer. At-meddelelser: maj Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv oktober Arbejde med formolier juni Epoxyharpikser og isocyanater januar Trykimprægneret træ juni Stoffer og materialer april Arbejde med stoffer og materialer oktober Kræftrisikable stoffer og materialer maj Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan september Isoleringsarbejde med mineraluld maj Arbejde i jord, forurenet med sundhedsskadelige kemikalier september Arbejde med asfaltmaterialer januar Manuel håndtering. Internet oktober Vurdering af løft september Støj på arbejdspladsen september Åndemiddelluft marts Bygherrens ansvar og pligter efter arbejdsmiljølovgivningen. BSR 2-branchevejledninger: Arbejde med asfaltmaterialer. Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (Branchevejledning marts 1997, revideret udgave). Fjernvarmearbejde, præisolerede stålrør. Flise- og kantstensarbejde. Håndtering af vinduer og yderdøre. Isolering med mineraluld. Standardblade for stilladser. Skurvogne. Tagpapdækning. Øvrige henvisninger AMI-rapport nr Allergi- og overfølsomhedsfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. At-rapport nr. 13/1990. Nervesystemskadende stoffer i arbejdsmiljøet. At-rapport nr. 21/1996. Anmeldte arbejdsskader for bygge og anlæg i perioden Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge og anlægsarbejder i vinterperioden, samt tilhørende vejledning om vinterbyggeri. Bygningsreglementet BR 95. Bygge- & Boligstyrelsen, Direktoratet for Arbejdstilsynets publikation: Arbejdsmiljø og projektering af byggeri august Håndbog i Miljørigtig projektering, Bind 1-2. BPS-centret, DTI Byggeri, Publikation nr Håndbog for sikkerhedsgruppen, bygge- og anlæg (operationel håndbog for personel på byggepladsen). Håndbogen: Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde 1999 Erhvervsskolernes Forlag. Rent arbejdsmiljø år Arbejdsministerens handlingsprogram, SBI-anvisning 191: Introduktion til byggelogistik. SBI-rapport 239: Byggeriets produktivitet. Vilkår og udviklingsmuligheder. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Elektricitetsrådet s. 774

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5 Udbud Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016 1.4 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1) LBK nr 1072 af 07/09/2010 Gældende (Arbejdsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 18-09-2010 Beskæftigelsesministeriet S enere ændringer til forskriften LOV nr 1538 af 21/12/2010 LOV nr 597 af 14/06/2011 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID)

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Retten på Frederiksberg SES.DK Præsentationens indhold Bygherrerollen generelt. Hvilket ansvar har bygherren egentlig indenfor

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere