Hui, hvor det går...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hui, hvor det går..."

Transkript

1 Hui, hvor det går... INDHOLD: Kapitalforklaring - hvornår og hvordan Arbejdsmiljølovgivningen... 3 Fradragsret for låneomkostninger Renter i forbindelse med køb af aktier... 5 Omgørelse af rentefiksering... 6 Ejendomsavancebeskatning Fiksering af leje i familieforhold det bemærkes... 8 De fleste kan huske ovenstående, tillempede citat fra Klods-Hans af H.C. Andersen. Uden i øvrigt at drage paralleller til samme eventyr må vi erkende, at der virkelig sker noget i dette efterår. Der sker noget på verdensplan, hvor dagsordenen pludselig er blevet en anden end den var for tre måneder siden. Der sker noget på nationalt plan, hvor dagsordenen lidt mere forventeligt er blevet ændret - der var næsten gået 4 år siden sidste valg til Folketinget. Der sker noget på det private plan, hvor børskurser og beskæftigelse i ét eller andet omfang berøres af de mange, bratte omskift i verden. Set i lyset af de begivenheder, der i øvrigt finder sted rundt om på kloden, kan de politiske og økonomiske krusninger i Danmark forekomme af beskeden interesse. FACIT må erkendes at være en publikation, der kun har den nationale del som sin naturlige interessesfære. I skrivende stund forhandles regeringsgrundlaget under ledelse af den kongelige undersøger. Valgkampen har ud over det altoverskyggende tema om indvandring ind imellem indeholdt nogle udtalelser om skattestop. Vi skal afholde os fra at afgøre, om skattestop er et valgløfte eller en valgtrussel. Til gengæld er vi spændt på at se de konsekvenser, et eventuelt skattestop måtte få for de danske skatteregler. Én ting er et skattestop - en anden er indholdet og fortolkningen af de regler, som skatter og afgifter opkræves efter. Hvis disse regler ikke ændres, er der den samme grobund som tilforn for uenigheder og sager med skattevæsenet. Hele dette nummer af FACIT handler om skatter og afgifter. Om nye skatter og afgifter, og om afgørelser omkring forståelse af reglerne for de bestående af slagsen. Klods-Hans ender lykkeligt - han var lidt kreativ, når han besøgte prinsessen. Vi håber, det ender lykkeligt - på alle planer - og ønsker vore læsere en glædelig jul samt et godt nytår. Det har alle fortjent.

2 Kapitalforklaring - hvornår og hvordan? Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst Alle erhvervsdrivende virksomheder Overgangsregler Et af disse krav omfatter udarbejdelse af en kapitalforklaring. Ifølge mindstekravsbekendtgørelsen skal hovedaktionærer og fysiske personer, der er bogføringspligtige efter bogføringsloven, afgive kapitalforklaring i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen. Bogføringspligtige Bogføringsloven omfatter som udgangspunkt alle erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet. Alle virksomheder eller aktiviteter, hvor man normalt modtager et vederlag for en vare eller ydelse, er omfattet af bogføringsloven og dermed også af mindstekravsbekendtgørelsens krav om udarbejdelse af kapitalforklaring. I forhold til tidligere er der tale om en udvidet kreds af bogføringspligtige. En af konsekvenserne ved den udvidede bogføringspligt er en skærpelse af reglerne for afgivelse af kapitalforklaring. Flere skal nu udarbejde en kapitalforklaring, eksempelvis forældre, der udlejer en ejerlejlighed til deres barn, og personer, der udlejer deres bolig. Også en række mindre erhvervsdrivende med eksempelvis udlejningsejendomme med op til 25 lejemål og mindre landbrug vil være omfattet af kravet. Sådanne virksomheder, der ikke hidtil har været bogføringspligtige efter bogføringsloven, omfattes af den nye mindstekravsbekendtgørelse fra og med indkomståret Der er overgangsregler for mindre landbrug. Erhvervsdrivende, der ikke hidtil har været bogføringspligtige efter bogføringsloven, men som har anvendt virksomhedsskatteordningen, skulle afgive kapitalforklaring for For indkomståret 2000 var der ikke krav om udarbejdelse af kapitalforklaring, men fra og med indkomståret 2001 skal der igen udarbejdes en kapitalforklaring. Hovedaktionærer Kravet om kapitalforklaring blev tilbage i 1997 udvidet til også at omfatte hovedaktionærer, der ikke i forvejen er bogførings- eller regnskabspligtige. Kapitalforklaringen anvendes som led i ligningsarbejdet til kontrol af sammenhængen mellem skatteyderens indkomst og privatforbrug. En hovedaktionær er en person, der enten alene eller sammen med forældre, bedsteforældre, børn, svigerbørn, børnebørn og deres ægtefæller, plejebørn med videre, eller et selskab ejer mindst 25% af selskabskapitalen i et selskab eller råder over mere end 50% af stemmeværdien i et selskab. Det afgørende er altså ikke, om man selv har en eller mange aktier, men hvor mange aktier familien har tilsammen. Personkredsen Kapitalforklaringen skal omfatte den ægtefælle, skatteyderen levede sammen med ved udgangen af det pågældende indkomstår. Kapitalforklaringen skal omfatte såvel den private som den erhvervsmæssige del af skatteyderens økonomi. Hjemmeboende børn kan indarbejde deres oplysninger i forældrenes fælles kapitalforklaring. Udeboende børn skal selv aflevere en kapitalforklaring. Indhold Kapitalforklaringen skal som minimum indeholde: Størrelsen af formuen ved indkomstårets begyndelse Arten af formuen ved indkomstårets begyndelse i hovedposter Størrelsen og arten af ændringer i formuen i årets løb i hovedposter Størrelsen og arten af formuen ved årets udgang i hovedposter Væsentlige økonomiske aftaler Udover kapitalforklaringen er der for hovedaktionærer pligt til at give oplysninger om væ- 2

3 sentlige økonomiske aftaler indgået i årets løb mellem hovedaktionæren og selskabet. Ved væsentlige økonomiske aftaler forstås eksempelvis: Ansættelseskontrakter Lejekontrakter og forpagtningsaftaler Leasingkontrakter Aftaler om fri bil, fri bolig med mere stillet til rådighed af selskabet eller lignende Aftaler angående køb og salg af fast ejendom og driftsmidler Låneaftaler Oplysningerne skal som minimum omfatte tidspunktet for aftalens indgåelse, art og hovedindhold, herunder aftalens genstand og økonomiske omfang. Oplysningskravet omfatter alene aftaler, som er indgået i det pågældende indkomstår. Vedrørende tidligere indgåede aftaler skal der senere gives oplysning herom i indkomstår, hvor aftalen ændres. Tvangsbøder Hvis ikke kapitalforklaringen og de øvrige krævede oplysninger afleveres inden udløbet af fristen for aflevering af selvangivelsen, kan myndighederne pålægge tvangsbøder, indtil oplysningerne bliver indsendt. Aftaler fra tidligere år Arbejdsmiljølovgivningen Ny certificering giver mulighed for tilskud Folketinget vedtog i december 2000 Lov om generel arbejdsmiljøafgift med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsskader og tilskynde arbejdsgivere til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Afgiften udgør 65 kr. pr. år beregnet pr. fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Hertil kommer en årlig afgift på 280 mio. kr., som opkræves hos forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring og virksomheder i forhold til deres andele af godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervstab tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Til dækning heraf kan forsikringsselskaberne forhøje præmierne for lovpligtig arbejdsskadeforsikring forholdsmæssigt. Loven har haft virkning fra den 1. januar Arbejdsmiljøcertifikat I juni 2001 vedtog Folketinget herefter Lov om arbejdsmiljøcertifikat og om statstilskud til virksomheder med certifikat. Lovens formål er at skabe grundlag for, at virksomheder, der er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, kan få udstedt et arbejdsmiljøcertifikat og i forlængelse heraf få tilskud til afholdelse af udgiften til arbejdsmiljøafgift. Arbejdsministeren fastsætter tids-punktet for lovens ikrafttræden. For at en virksomhed kan få udstedt et arbejdsmiljøcertifikat, skal virksomhedens arbejdsmiljø være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav. Et arbejdsmiljøcertifikat skal fornyes hvert 3. år. Virksomhederne betaler for inspektion og certificering, herunder udstedelse af certifikat. Virksomheder, der får udstedt et arbejdsmiljøcertifikat, kan få statstilskud til virksomhedens udgifter til arbejdsmiljøafgift. Tilskuddet er lig med den afgift, som virksomheden i det pågældende år har betalt via Arbejdsmarkedets Tillægspension jævnfør loven om generel arbejdsmiljøafgift. Endvidere ydes som tilskud den del af forsikringspræmien, som virksomheden har betalt til sit forsikringsselskab i medfør af Lov om generel arbejdsmiljøafgift. Endelig ydes der et éngangstilskud på kr. til virksomheden til certificering og inspektion. Kommentar til lovene Det vil for virksomhederne være forholdsvis hurtigt at få overblik over den omkostningsbelastning, som arbejdsmiljøafgiften medfører. Såfremt virksomheden beslutter sig for at lade sig certificere, medfører dette såvel eksterne omkostninger som internt tidsforbrug. Den samlede omkostning ved certificering vil svinge meget afhængigt af branche og antallet af medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at mange især mindre virksomheder vil afholde sig fra at lade sig certificere på grund af det ikke helt ubetydelige bureaukrati, som ligger i ordningen. Engangstilskud 3

4 Fradragsret for låneomkostninger, stiftelsesprovision og tinglysningsgebyrer med mere Praksis for fradragsret for disse omkostninger har været usikker. På baggrund af en dom og en meddelelse gennemgås praksis Usikkert område Siden ændringen af kursgevinstloven den 27. december 1990 har reglerne for fradrag og opgørelse af handels- og låneomkostninger været omgærdet med usikkerhed. Vestre Landsret har i 2000 fastslået, at handels- og låneomkostninger skal tillægges lånenes anskaffelses- og indfrielsessum ved opgørelse af gevinst og tab på gæld. Selskaber, der ikke er blevet behandlet korrekt, har mulighed for at få indkomstansættelsen genoptaget. For stiftelsesprovisioner er der generel fradragsret, når blot lånet har en løbetid på mindre end 2 år. Er løbetiden længere, gælder fradragsretten kun i forbindelse med indregning i anskaffelsessummen på lånet. Told- og Skattestyrelsen har i en meddelelse af 1. oktober 2001 forsøgt at bremse selskabernes mulighed for at få fradrag for stiftelsesomkostninger på kassekreditter, idet det påstås, at kassekreditter og andre gældsposter, der både optages og indfries til kurs 100, ikke er omfattet af reglerne om kurstab og kursgevinst. Der hersker usikkerhed om lovmedholdeligheden af denne meddelelse. Skattemyndighederne vil dog efter al sandsynlighed agere i overensstemmelse med ordlyden i meddelelsen. tab. Hvis realisationsprincippet anvendes, er årets fradrag den del af de samlede låneomkostninger, der forholdsmæssigt kan henføres til årets afdrag. Hvis lagerprincippet anvendes, indregnes omkostningerne i anskaffelseskursen, og tages dermed i betragtning ved den løbende beregning af kursgevinst eller tab. Praksis vedrørende låneomkostninger er således ikke ændret vedrørende udenlandsk valuta. Endeligt fremgår det af meddelelsen fra Toldog Skattestyrelsen, at for så vidt angår kassekreditter og lignende gæld i udenlandsk valuta kan de samlede omkostninger først fradrages, når kassekreditten endelig afsluttes. Ifølge Toldog Skattestyrelsen kan omkostningerne i praksis ikke henføres til den enkelte delindfrielse af gælden. Kontantlån Personer har siden 1. januar 1996 været skattepligtige af kursgevinster ved hel eller delvis (ekstraordinær) indfrielse af kontantlån optaget efter denne dato. Skattepligten gælder ikke, hvis Lån i euro Udenlandsk valuta Det nævnes også i meddelelsen fra Told- og Skattestyrelsen, at for lån i udenlandsk valuta, herunder også i euro, kan fradrag for låneomkostninger foretages løbende, hvor der løbende beregnes skattemæssig kursgevinst eller indfrielsen sker inden for 6 måneder før eller 6 måneder efter salg af ejendommen, indfrielsen sker i forbindelse med ejerskifte mellem ægtefæller ved skilsmisse eller separation, indfrielsen sker i forbindelse med udlæg af ejendommen til efterlevende ægtefælle ved dødsboskifte eller til hensidden i uskiftet bo. Personer, der er skattepligte af kursgevinster på kontantlån, kan fratrække låne- og stiftelsesomkostningerne i forbindelse med indfrielsen. Ved indfrielsen af kontantlån, man selv har optaget, er opgørelsen af fortjenesten relativt enkel, idet den opgøres som indfrielsesbeløbet (obligationsrestgæld x kurs på indfrielsestidspunktet) fratrukket kontantlånsrestgælden. 4

5 Er der tale om et lån, der er optaget i forbindelse med anskaffelse af ejendommen, anvendes i stedet for kontantlånsrestgælden kursværdien på anskaffelsestidspunktet (obligationsrestgæld x kurs) minus de afdrag, der er betalt i tiden frem til hel eller delvis indfrielse. Særligt for selskaber For selskaber gælder reglerne også for kontantlån, selskabet har optaget/overtaget før 1. januar 1996 (men efter 27. december 1990, hvor kursgevinstloven generelt trådte i kraft). For så vidt angår lån, selskabet selv har optaget, er reglerne som beskrevet for personer. For lån, selskabet har overtaget i forbindelse med anskaffelse af ejendommen, skal der løbende opgøres og indtægts-/udgiftsføres et beløb, hver gang der afdrages på lånet, eller når lånet indfries helt eller delvist. Det løbende beløb pr. afdrag beregnes ved at opgøre forskellen mellem kursværdien på overtagelsestidspunktet (obligationsrestgæld x kurs) og kontantlånsrestgælden. Forskelsbeløbet deles med antallet af resterende afdrag. Forskelsbeløbet pr. afdrag skal herefter medtages i selvangivelsen, indtil lånet helt eller delvist indfries, eller ejendommen sælges. Forskelsbeløb Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier Virksomhedsskatteloven har med virkning for 2001 og fremover fået en tilføjelse, der har betydning for personer, der investerer i aktier i ejerdrevne virksomheder Disse personer får adgang til at beregne en fiktiv rente af aktieinvesteringer, som de kan lægge til deres kapitalindkomst og trække fra i den personlige indkomst. Det betyder populært sagt, at de kan trække renteudgifter fra i den løn, de får for at arbejde i selskabet. Renten kan dog ikke overstige kapitalafkastsatsen for det pågældende år gange det kontante vederlag for aktierne. Til gengæld kan renten fratrækkes i al personlig indkomst og ikke kun i lønnen fra selskabet. I investeringsåret og i salgsåret beregnes beløbet forholdsmæssigt efter ejertiden. Der kan kun beregnes afkast i 10 år. Reglerne kan også anvendes i forbindelse med familiesuccession. Hidtil har det været en forudsætning for anvendelse af den såkaldte kapitalafkastordning, at der investeres i fysiske aktiver. Reglerne kan nu også anvendes, selvom virksomheden drives i selskabsform. Betingelser For at anvende reglerne, skal der investeres mere end kr. i aktier/anparter i et selskab. Herudover skal man deltage med personlig arbejdsindsats i selskabet i ikke uvæsentligt omfang og opfylde én af følgende betingelser: eller Eje mindst 25% af selskabskapitalen eller over 50% af stemmeværdien i selskabet i den periode ordningen anvendes, sammen med andre ansatte eje mindst 25% af selskabskapitalen eller råde over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet i den periode ordningen anvendes. Ved opgørelsen af de 25% ses der bort fra ansatte værnsaktionærer. Det er en betingelse, at ingen af de ansatte aktionærer råder over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet. Her tæller de ansatte aktionærers familie med, hvorfor det ikke altid er muligt at anvende reglerne i forbindelse med familiegenerationsskifter. Derimod kan reglerne anvendes, når medarbejdere investerer sammen med et ventureselskab eller andre passive investorer, selvom de passive investorer råder over mere end 50% af stemmeværdien. Man skal endvidere være opmærksom på, at der er indsat en værnsregel vedrørende passiv virksomhed. Familien tæller med 5

6 Omgørelse af rentefiksering Skatteydere, der før en lovændring i 1998 opkrævede renter af udlån til eget selskab, kan søge om omgørelse Hidtidig praksis ulovlig Ligningsrådet har besluttet, at der kan søges om omgørelse i de tilfælde, hvor der mellem en hovedaktionær og selskabet var aftalt en forrentning af et mellemværende for at undgå beskatning af fikseret rente. Højesteretsdom Ved Højesterets dom af 11. februar 1998 blev den hidtidige praksis for fiksering af rentefrie eller lavtforrentede lån i hovedaktionærtilfælde anset for ulovlig. Højesteret bemærkede i den forbindelse følgende: Efter statsskattelovens 4, litra a, betragtes renter af udestående fordringer som skattepligtig indkomst. Hverken ved denne bestemmelse eller i skattelovgivningen i øvrigt er der taget stilling til, hvorvidt og i givet fald under hvilke omstændigheder aftaler om rentefrihed skattemæssigt kan tilsidesættes i en situation som den foreliggende. Ved Højesterets dom af 20. august 1996 er det antaget at aftaler mellem en hovedaktionær og det af ham beherskede selskab vedrørende forrentning af lån til selskabet i almindelighed må accepteres, men at sådanne aftaler kan tilsidesættes i særlige tilfælde. Beskatning hos långiveren af en fikseret renteindtægt må herefter forudsætte, at der med de foretagne dispositioner er tilsigtet en omgåelse af skattelovgivningen. Som følge af dommen fastsatte Told- og Skattestyrelsen i cirkulære nr. 226 af 8. december 1998 retningslinier om genoptagelse af skatteansættelser i de tilfælde, hvor der var gennemført beskatning af fikseret rente i overensstemmelse med den ulovlige praksis. Af uransagelige årsager fandt Told- og Skattestyrelsen ikke anledning til at tillade genoptagelse i de tilfælde, hvor selskaber/aktionærer havde selvangivet og betalt i overensstemmelse med den ulovlige praksis. Disse parter var således væsentligt ringere stillet end dem, der enten ikke havde beregnet rente eller som eventuelt havde beregnet og selvangivet renten, men ikke betalt den. Ligningsrådets beslutning Ligningsrådet har nu besluttet, at der også kan ske genoptagelse/omgørelse i de tilfælde, hvor der er aftalt forrentning af mellemværendet. Ansøgning om omgørelse skal indgives til de skatteansættende myndigheder inden 1. juli Gebyr for tilladelse udgør kr. Ejendomsavancebeskatning Skatteydere, der har solgt ejendomme med skattepligtig avance i perioden , skal være opmærksomme Indgangsværdier I forbindelse med stramningerne af ejendomsavancebeskatningsloven i 1993 fik skatteydere, der havde købt deres ejendom før 19. maj 1993, mulighed for at vælge mellem forskellige indgangsværdier ved opgørelse af ejendomsavancen: En 4 B-vurdering, hvis en sådan er foretaget Den faktiske kontakte anskaffelsessum med tillæg af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt før 1. januar 1993 Ejendomsværdien pr. 1. januar % Ejendomsværdien pr. 1. januar % + halvdelen af forskellen op til vurderingen 1996 (halvdelsreglen) Hidtil har man antaget, at loven ikke gav mulighed for at pristalsregulere den faktiske anskaffelsessum. Det har givetvis medført, at flere skatteydere i stedet for den faktiske anskaffelsessum har valgt 6

7 at benytte den offentlige vurdering fra pct. eller en af de to andre muligheder som indgangsværdi. I ligningsvejledningen for 2000 er der indsat en tilføjelse, som åbner en helt ny mulighed for opgørelse af ejendomsavance: Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum eventuelt pristalsreguleret efter de før 1993 gældende regler herfor. Told- og Skattestyrelsen har bekræftet, at tilføjelsen i ligningsvejledningen i realiteten betyder, at alle ejendomme kan pristalsreguleres frem til 1993 efter de gamle regler, hvis man vælger den faktiske anskaffelsessum som indgangsværdi. af den pristalsregulerede faktiske anskaffelsessum i de enkelte salgssituationer kan betale sig. Salg i indkomståret 1998 og frem kan inden nytår 2001 søges omregnet efter den almindelige 3-årsfrist. Skatteydere, der mener, at de er blevet snydt i tidligere indkomstår ( ), bør overveje at søge om ekstraordinær genoptagelse. Man kan håbe, at Told- og Skattestyrelsen vil udsende cirkulære eller meddelelse om ekstraordinær genoptagelse i denne situation. Handling inden nytår Genoptagelse af ansættelser Skatteydere, der har solgt ejendomme i perioden , bør foretage en gennemgang af avanceopgørelserne. Dette skal gøres for at vurdere, om anvendelse Fiksering af leje i familieforhold Ved Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 fandt retten ikke grundlag for beskatning af fikseret leje Dommen er udtryk for en lempelse af hidtidig praksis på området. Gennem mange år har det været fast antaget, at beskatningen ved udlejning af boliger i familieforhold skulle foretages på grundlag af en forudsætning om at udlejningen var foretaget på markedsvilkår. Inden for de seneste år er der imidlertid i flere henseender sat spørgsmålstegn ved det retlige grundlag for skattemyndighedernes praksis om fiksering af vederlag mellem nærtstående. Dette gælder blandt andet Højesterets dom 1998 om hjemlen til at foretage rentekorrektion vedrørende udlån fra en hovedaktionær til det ham tilhørende selskab. Med landsretsdommen er der føjet et nyt kapitel til praksis om fiksering af vederlag i den konkrete sag om fiksering af leje ved udlejning af en bolig i familieforhold. I denne sag var en lejlighed ejet af to søstre udlejet til den ene søsters datter for en husleje på kr. Skattemyndighederne havde derimod skønsmæssigt ansat markedslejen til kr. pr. måned. Moderen blev herefter beskattet af differencen mellem denne leje og den aftalte leje. Afgørelsen Landsretten underkendte den stedfundne beskatning af moderen. Der hensås til, at skatteyderens søster, der var medejer af lejligheden, ikke var blevet beskattet af en fikseret leje, at differencen mellem den aftalte leje og markedslejen udgjorde et beløb af ret begrænset størrelse, samt at praksis om beskatning af fikseret leje måtte ses i lyset af Højesterets dom Spørgsmålet er nu, om lempelsen også kommer de skatteydere tilgode, hvor der ikke er en søster indblandet, eller hvor lejligheden ejes af et selskab. Beskatning blev underkendt 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar november 2001 udgør 4% p.a. Mindsterenten 23. november december 2001 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 27. december 2001 Betaling af moms store virksomheder. 31. december 2001 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og rateopsparing for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2001 udover kr. 25. januar 2002 Betaling af moms store virksomheder. 11. februar 2002 Betaling af moms mellemstore virksomheder (omsætning 1-10 mio. kr. om året). 25. februar 2002 Betaling af moms store virksomheder. 1. marts 2002 Betaling af moms små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). 15. marts 2002 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2% af beløb over kr. 20. marts 2002 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber 25. marts 2002 Betaling af moms store virksomheder. Afregning af udbytteskat Kildeskatteloven er blevet ændret således, at selskaber fremover skal indbetale udbytteskatter efter reglerne i opkrævningsloven. Betalingsfristen for udbytteskatter er derfor fremover den 10. i måneden efter generalforsamlingsbeslutningen. Mindsterenten nedsat til 3% Mindsterenten fastsættes normalt hvert halve år på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for 15. december og 15. juni. Mindsterenten for 1. halvår 2002 fastsættes på baggrund af renteniveauet fra mandag den 19. november 2001 til og med fredag den 14. december Hvis den effektive obligationsrente, som nævnt ovenfor i 10 på hinanden følgende børsdage i perioden fra og med 1. januar henholdsvis 1. juli og indtil påbegyndelsen af en ordinær beregningsperiode, er mere end 2 procentpoint højere eller mere end 1 procentpoint lavere end det gennemsnit, der danner grundlag for halvårets eller resten af halvårets mindsterente, foretages der en ekstraordinær beregning af mindsterenten på baggrund af den effektive obligationsrente i den nævnte 10-dages periode. Den ekstraordinært fastsatte mindsterente har virkning fra og med den 10. børsdag efter den sidste af de nævnte 10 børsdage. Omstændighederne på obligationsmarkedet har netop bevirket, at mindsterenten ekstraordinært nedsættes til 3 procent fra den 23. november Den ekstraordinære nedsættelse af mindsterenten har virkning frem til den 31. december Fra den 1. januar 2002 gælder den ordinært fastsatte mindsterente, som dog også må forventes at blive på 3%. Ny angivelses- og betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag Virksomheder, der i perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001 har angivet A- skat over 1 mio. kr. - eller arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing over kr., får pr. 1. januar 2002 forkortet fristen for angivelse og indbetaling af de tilbageholdte beløb. Disse virksomheder skal fra 1. januar 2002 angive og betale A-skat, AM-bidrag og SPbidrag den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor beløbene skal indeholdes (trækkes). Angivelse og betaling for december måned 2001 skal dog ske som hidtil den 17. januar December 2001 Revisorgruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus / Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen, Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk / København SønderbroHus I/S, Statsautoriserede Revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de i kundeinformationen omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen afsluttet den 26. november 2001.

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR -1 - Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 8/9 2010 skattemyndighedernes rentefiksering

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere