Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18

2 Kapitalformidling Resume Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af kapital og kompetencer. Kapitalformidling er et vigtigt emne i den forbindelse og skal styrkes i Regionen. Manglende muligheder for tilførsel af kapital og kompetencer må ikke være en hindring for vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Af få tilført risikovillig kapital kræver imidlertid god forberedelse også fra iværksætteren. Dette projekt skal være med til at fremme et velfungerende marked for risikovillig kapital, således at der i højere grad sker et vellykket match mellem iværksætter og investor. Initiativet omfatter følgende: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne Styrkelse af innovationsmiljøer Fremme af Business Angels investeringer Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab Baggrund Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere udviklingsfaser. Hvis den nødvendige venture- eller vækstkapital ikke er til rådighed, kan det have som konsekvens at nye innovative projekter ikke føres ud i livet eller at allerede etablerede virksomheder ikke udvikler sig optimalt. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes således som en nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. Iværksættere med den gode forretningside står overfor en væsentlig udfordring i at finde risikovillig kapital til udvikling og vækst i virksomheden. Ofte afhænger finansieringskilderne til iværksættere af, hvor langt ideen er fremme og hvilken risikoprofil der er i virksomheden. En meget innovativ virksomhed må også typisk igennem flere kapitaltilførsler indenfor de første 3-5 år. For hver udviklingsfase i en virksomhed findes en tilsvarende finansieringsfase eller type. Først og fremmest investerer iværksættere typisk egne penge og tid i at sætte virksomheden i gang, mens næste instans af investorer kan være innovationsmiljøer og Business Angels. Senere i processen kommer Vækstfonden og ventureselskaber. For iværksætteren er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er for en type investering, der passer til virksomheden, hvilke investorer der vil være de bedst egnede til at tilføre både kapital og de kompetencer, der er brug for i virksomheden og dernæst sætte sig ind i investorernes respektive fokusområder, investeringskriterier og vurderingskriterier. Det handler derfor om for iværksættere, både at skaffe sig indsigt i kapitalmarkedet og at opnå kontakt med markedets aktører, herunder at skaffe sig en forståelse af hvordan feltet fungerer. Præcis hvordan en iværksætter skal/kan begå sig i forhold til kapitalfeltet og dets aktører vil være situationsafhængigt, da kapitalfeltets aktører, idéer, projekter og iværksætter i hver enkelt situation vil være forskellige. Det vil sige, at det primært er noget man kan lære sig gennem interaktion med feltet og ved at prøve sig frem. 1

3 Det at skaffe sig overblik over kapitalmarkedet samt skaffe sig viden om, hvordan man skal begå sig i forhold til kapitalmarkedet er dog ikke uden problemer for mange iværksættere, ligesom det kræver meget tid for iværksætteren. Endvidere er der forhold der tyder på at kapitalmarkedet ikke fungerer som det skal, med det til følge at iværksætterne ikke tilføres den nødvendige kapital. Problemopfattelserne spænder her fra at problemerne ligger på kapitalsiden altså at der ikke er tilstrækkelig risikovillig kapital, til at problemet er på efterspørgselssiden, altså at der er mangel på gode ideer og kompetente iværksættere, herunder at iværksætterne mangler kommercielle kompetencer og forretningsforståelse. Formålet med dette initiativ er at forbedre iværksætteres adgang til finansiering gennem en række indsatser, der retter sig både mod kapitalsiden og mod efterspørgselssiden, herunder både mod rådgivere og iværksættere. Kapitalmarkedet Der kan være mange forskellige kilder til finansiering, når en iværksætter starter virksomhed og når en mere moden virksomhed har behov for kapital til videre vækst. Nedenstående forsimplede figur illustrerer, hvilke aktører, der typisk investerer i hvilke udviklingsfaser og hvor store kapitalbehov, der typisk er tale om i de forskellige udviklingsfaser. 2

4 Kapitalformidlingslandskabet Kapitalbehov Private Equity Business Angels Venture Penge- og realkreditinstitutter VækstFonden Innovationsmiljøer Proof of concept Proof of Business Udviklingsfaser Aktører/produkter Seed Start-up Ekspansion Vedvarende vækst Nyorientering Proof-of-concept Proof-of-Concept omfatter test af, hvorvidt en ny teknologi overhovedet giver basis for kommerciel udnyttelse. Risikoen ved Proof-of-Concept-projekter er høj, ligesom ressourceindsatsen er omfattende, hvilket betyder, at private investorer typisk ikke tør binde an med at finansiere sådanne projekter. Det er i 2007 etableret en statslig pulje med henblik på at fremme antallet af kommercialiserbare ideer fra forskningsverdenen. Puljen er geografisk opsplittet: en i Vestdanmark og en i Østdanmark. Den vestdanske pulje er et projekt med deltagelse af Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitet med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektet løber frem til 31. december 2009 og den vestdanske pulje har i alt fået 13 mio. kr. Hvert enkelt projekt kan maksimalt tildeles kr. i støtte. Innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er for innovative iværksættere, som har en vidensbaseret idé med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et projekt, inden der 3

5 træffes beslutning om investering. Innovationsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning og udviklingskapital i den første fase af virksomhedens udvikling Innovationsmiljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. I anden runde kan Innovationsmiljøerne komme med 40% af kapitalen dog max. 2,5 mio kr. I Region Midtjylland er der 2 innovationsmiljøer - Østjysk Innovation A/S og InnovationMidtvest A/S. Der gennemføres netop nu en udbudsforretning vedrørende drift af innovationsmiljøer for perioden Proof-of-Business I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen fra efteråret 2006 afsatte regeringen sammen med et bredt flertal af Folketinget 40 mio. kr. årligt til en ordning med tidlig forretningsudvikling (Proof-of-Business) til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner. Ordningen består af et sparringsforløb, hvor udvalgte iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner kan få afprøvet deres forretningsidé og strategi. Vækstfonden vil, som en del af ordningen, tilbyde finansiering til en del af de virksomheder, som gennemfører sparringsforløbet. Formålet med finansieringen er at understøtte virksomhedernes vækstambitioner med de finansieringsinstrumenter Vækstfonden har til rådighed. Vækstfonden har udvalgt ConnectDanmark til at varetage opgaven med screening og sparring. Til dette er der afsat samlet 12 mio. kr. over de næste 3 år. Der forventes at blive gennemført i alt 300 screeninger og sparringer i perioden. Business Angels Begrebet Business Angel dækker over individuelle, private investorer, der går ind med kapital, men først og fremmest med viden og erfaring i virksomhedens tidlige udviklingsfaser. Der findes et regionalt Business Angels netværk i Østjylland, hvis formål er at styrke mulighederne for at innovative iværksættere kan møde private kompetencegivende investorer. Netværket sekretariatsbetjenes af Østjysk Innovation. Det regionale Business Angels netværk i Østjylland afholder 6-8 møder årligt. På hvert møde præsenteres 2-3 iværksætterprojekter, hvor der forinden er udsendt en forretningsplan til Business Angels. Den personlige præsentation på selve mødet og den efterfølgende dialog mellem iværksætter og Business Angel har stor betydning for det videre forløb. Vækstfonden Vækstfonden er Danmarks største investor inden for de tidligere faser i en virksomheds udvikling. Samlet set har Vækstfonden i alt 2,1 mia. kr. under forvaltning. Vækstfonden har forskellige produkter til de forskellige faser, blandt andre kan nævnes: Kom-i-gang-lån: Lån op til 1 mio. kr. Målgruppen er iværksættere indenfor service og mindre produktion, med begrænset mulighed for sikkerhedsstillelse. Vækstkaution: Kaution for 75% af kreditrisikoen på lån op til 5 mio. kr. Traditionelle iværksættere, etablerede virksomheder og ejerskifte med omsætningspotentiale op til 10 mio. kr. Partner kapital: Business Angels Match (Krone-til-krone matching af business angels investeringer). Mindre, innovative virksomheder med kapitalbehov op til 25 mio.kr. 4

6 Venturefonde Danmark er der 51 1 venturefonde og fælles for de fleste er, at de er geografisk placeret i og omkring hovedstadsområdet, hvilket betyder, at deres investeringer typisk er gået til virksomheder i dette område. Nærhed til kapitalen er vigtig. Venturekapital er risikovillig kapital, der investeres i virksomheden med en ejerandel i virksomheden som modydelse. Som ventureinvestor er ambitionen at investere i nye virksomheder baseret på innovative løsninger. Udsigten til sammen med iværksætteren at skabe en stor succes og dermed et stort afkast er afgørende for, at investorer er villige til at løbe en betydelig risiko for at når dertil. Investorer stiller kompetencer og netværk til rådighed for de virksomheder, de investerer i. Der findes et antal mindre, lokalt baserede venturefonde, som kan være attraktive for den type af virksomheder, der findes i Region Midtjylland, f.eks. Agro Business Innovation, Venture MidtVest og Incuba Århus. Endvidere arbejdes der på etablering af en ny regional iværksætterfond, Inventure Capital, som er en samling af 3 fonde: Innfond Ålborg, Incuba Århus og Syddansk kapital Kolding. Herudover har Vækstfonden givet tilsagn om investering i fonden. Hertil kommer muligheder for corporate venture-investeringer. Corporate Venture er etablerede virksomheders investeringer i iværksættere mm. Fænomenet er ikke særlig udbredt heller ikke på nationalt plan. Nuancering af kapitalmarkedet Forståelsen af markedet kan dog måske med fordel nuanceres. Man kan forstå venturekapital feltet, som bestående af nøgle- og randaktører. De aktører, der direkte formidler venture kapital, kan betragtes som feltets nøgle-aktører; det drejer sig for eksempel om egentlige venture kapital selskaber (VC), corporate venture kapital selskaber (CVC) og private investorer business angels (BA). Vejen ind til nøgleaktørerne i venturekapitalfeltet er oftest noget snørklet, især når det drejer sig om private uformelle investorer, da disse opererer diskret og anonymt. Venture kapital selskaber er mere synlige, men iværksætterne betragter dem ofte som nogle der kun er for de rigtigt tunge drenge, hvorfor det oftest ikke er en mulighed, som iværksætteren overvejer på egen hånd, og corporate venture kapital er ofte slet ikke noget, som iværksætteren kender til. Under alle omstændigheder er kendskabet til de forskellige aktører ofte ret lille og vejen ind til dem ikke uproblematisk, hvilket betyder, at andre mere synlige rand-aktører fungerer som bro ind til kerne-aktørerne. Randaktørerne er for eksempel offentlige og private innovationsmiljøer, Connect Denmark, erhvervsråd, revisorer, banker, DBAN osv., det er altså aktører og institutioner der er involveret med iværksættere på forskellig vis, for eksempel som rådgivere. Disse aktører kan fungere som broer til egentlig venturekapital, enten fordi de har et formelt samarbejde med nogle af investorerne eller fordi de har et uformelt netværk, der rækker ind til kernen i feltet. Iværksætteres adgang til venturekapital Adgangen til venturekapital, altså risikovillig kapital til nye virksomheder, er en væsentlig og kritisk faktor, når man betragter rammebetingelserne for entrepreneurskab. Ikke mindst adgangen til seed kapital er afgørende, for uden den nødvendige og meget tidlige finansiering kan nye innovative projekter ikke føres ud i livet, hvilket på både kort og lang sigt har negative 1 Jf. Opgørelse fra DVCA Hertil kommer 12 buy-out-selskaber. Venturefonde og buy-outselskaber havde i den samme opgørelse ca. 35 mia. kr. under forvaltning med en ligelig fordeling til hver. 5

7 samfundsøkonomiske konsekvenser. Markedet for seed kapital i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke velfungerende. Man kan generelt støde på flere forskellige problemopfattelser i den forbindelse; nogle mener at problemerne ligger på kapitaludbudssiden, altså hos investorerne, ved at der enten ikke er tilstrækkelig med risikovillig kapital eller at investorernes investeringspræferencer er for snævre. Andre mener at der er risikovillig kapital nok, og at efterspørgselssiden er problemet, fordi der er mangel på tilstrækkelig mange gode ideer og kompetente iværksættere, mens atter andre fremhæver at der på én gang både er tilstrækkelig meget kapital og tilstrækkelig mange gode projekter, således at problemet i højere grad bør opfattes som et kontaktproblem, for eksempel fordi der ikke eksisterer naturlige steder hvor udbuds- og efterspørgselssiden mødes, fordi de to parter taler forskelligt sprog eller forbi hinanden etc. Studerer man praksis kan alle tre problemopfattelser have deres gyldighed. I debatten om iværksætteraktivitet fylder problematikken om adgang til venturekapital meget hvilket blandt andet også ses i de årlige rapporter fra Global Entrepreneurship Monitor. Fra erhvervspolitisk side er der blevet talt og gjort meget for at få kapitalmarkedet til at fungere bedre, således at iværksætteraktiviteten understøttes bedre, bl.a. i de meget tidlige stadier af virksomhedens liv. For eksempel har man i Danmark sat initiativer i værk med henblik på at mobilisere de private uformelle investorer business angels, fordi disse antages at kunne spille en væsentlig rolle i forhold til at understøtte iværksætteraktiviteten, da disse investorer både kan tilføre kapital samt viden, netværk og andre ressourcer,, der kan være afgørende for en iværksætter og dennes virksomhed. Denne private del af venturekapitalmarkedet anses således for at indeholde et stort potentiale i forhold til at kunne bidrage til iværksætter-aktiviteten i form af både finansielle og ikke-finansielle ressourcer. Det ser dog ud til at der eksisterer et paradoks på denne uformelle del af venturekapitalmarkedet, da både empiriske undersøgelser og forskningsbidrag peger på, at der på samme tid er mange idéer og projekter blandt de potentielle iværksættere samtidig med at der er kapital til rådighed hos de private investorer men alligevel foretages der relativt få investeringer. Markedets manglende gennemskuelighed sådan oplever mange iværksættere det. Hvis starten kræver mere kapital end det iværksætteren selv råder over, vil det at opnå ekstern finansiering ofte kræve en stor indsats fra iværksætterens side, da det både handler om at få indsigt i venturekapitalmarkedet samt opnå kontakt med markedets aktører. Heri ligger der mange udfordringer for iværksætterne: 1. Det kan være vanskeligt for iværksætteren at få overblik over hvilke finansieringsmuligheder der eksisterer. 2. Det kan være svært at finde investorerne. 3. Investorerne kan være forbeholdne i forhold til at ville investere i netop det projekt, som iværksætteren ønsker at realisere. Erhvervelsen af finansielle ressourcer er således en kritisk faktor for den iværksætter, der ønsker at etablere virksomhed; for det første vil udvikling af idéer ofte være ressourcekrævende og kapitalbehovet dermed stort fra iværksætterens side, og for det andet kan der være usikkerhed knyttet til det forhold, at iværksætterens ideer måske bygger på nyudviklet teknologi eller på ny og uprøvet anvendelse af kendt teknologi, hvorfor de markedsmæssige muligheder samtidig kan være usikre og det forretningsmæssige afkast dermed svært at estimere. Potentielle investorer kan derfor være forsigtige med at yde kapital, da resultatet af investeringen vil bygge på usikre forventninger til fremtiden og risikoen for at miste penge på idéen kan dermed være betydelig. Såvel investor som iværksætter løber således en risiko, fordi der skal tages beslutninger på et usikkert grundlag. 6

8 Der er selvfølgelig stor forskel på de enkelte iværksætteres kapitalbehov. Nogle har ikke behov for at finde ekstern finansiering, mens andre især de der starter mere innovative projekter kan have et stort behov for risikovillig kapital fra virksomhedens helt spæde start. Det er oftest sådan at iværksætteren først trækker på de nære kilder. Det vil sige at han bruger af egne økonomiske midler, og nogle gange trækkes der også økonomisk på familie og nære venner, men når disse kilder ikke længere rækker må iværksætteren finde andre finansieringsmuligheder. Som oftest forsøger iværksætteren da at finde finansiering via sin bank, men hvis projektet er i en tidlig fase og endnu ikke modent til en markedsintroduktion, hvis det ligger indenfor en branche der af banken betragtes som usikker eller hvis det på anden vis anses for værende risikofyldt, da vil banken ofte ikke medvirke. Indtil dette tidspunkt har iværksætteren som regel hovedsageligt benyttet sig af sit eksisterende netværk i den proces, hvor projektet transformeres fra idé til etableret virksomhed, men når behovet for tilførsel af ekstern finansiering for alvor bliver kritisk, så må iværksætteren oftest aktivt skabe nye netværkskontakter med henblik på at finde venturekapital. På dette tidspunkt må iværksætteren derfor danne sig et overblik over, hvor han ellers kan finde den nødvendige eksterne finansiering, hvem de forskellige aktører er, deres karakteristika, hvad de lægger vægt på og eventuelle præferencer, samt hvordan man som iværksætter begår sig indenfor dette felt, hvis der skal skabes nye kontakter, der kan give adgang til de ønskede finansielle ressourcer. Dette lyder umiddelbart enkelt, men taler man med iværksættere, der ikke allerede har erfaringer med at finde venturekapital, viser det sig, at det er ganske vanskeligt for dem at tilegne sig en forståelse af hvordan dette felt fungerer og hvordan man som iværksætter skal agere i forhold hertil. Det er indlysende, at denne mangel på konkret viden er et problem - i første omgang for iværksætterne men dernæst også samfundsmæssigt - hvis denne manglende forståelse eller viden betyder, at innovative projekter ikke kan føres ud i livet. Her er det vigtigt at forstå, at det ikke kun drejer sig om at få adgang til penge; venturekapital er også i høj grad kloge penge, forstået på den måde at der oftest følger nogle mere kvalitative ting med den enkelte investor, såsom branchekendskab, ledelseskompetencer, erfaringer med iværksætteri, teknisk viden og netværk, hvilket alt sammen kan være af meget stor betydning for iværksætteren samt have afgørende indflydelse på virksomheden og dens levedygtighed også på længere sigt. Iværksætterens møde med investor Forretningsplanen er et vigtigt redskab i processen med at finde venturekapital. Det er vigtigt at forretningsplanen er fyldestgørende inden den præsenteres for investorer. Endvidere skal iværksætteren gør sig klart at forretningsplanen er et dokument under stadig udvikling, som skal bruges som redskab til at udvikle og gennemføre virksomhedens forretningsstrategi. Forretningsplanen en form for adgangskort ind til feltets aktører. Men en god forretningsplan gør det ikke alene. Lige så vigtigt er det personlige indtryk af iværksætteren og det team, der står bag virksomheden. Endvidere er det vigtigt at iværksætteren er i stand til at formidle sin ide videre til investorerne på den rigtige måde vise at han er bevidst om de faktorer, der betyder noget for investorerne. Investorerne fokuserer oftest på bestemte forhold og dem må man som iværksætter alvorligt og eksplicit forholde sig til. For ventureinvestorer er det afgørende at de har mulighed for at investere på nogle vilkår, der står mål med afkastmuligheder og risikoen. Når ventureinvestorer investerer i en virksomhed, er målsætningen at få afkast på investeringen, når de sælger deres ejerandel igen inden for en overskuelig årrække. Tidshorisonten er her sjældent længere en 7-8 år. Forhold som iværksætteren ikke altid er særlig opmærksom på i den situation, hvor han forsøger at realisere sit projekt. 7

9 Opsamling på problemerne Markedet er svært at forstå og gennemskue for iværksættere/virksomheder Rådgivningen/vejledningen vedr. venturekapital kunne være bedre Iværksætterne og deres projekter er ikke gode nok Der er for lidt kapital til rådighed Kapitalformidlerne er for lidt risikovillige De første punkter understøttes af forskning/undersøgelser. De sidste punkter, altså om der er for lidt kapital, for lidt risikovillighed eller for ringe ideer er der ikke belæg for at tage stilling til, men man må konstatere at der tilsyneladende eksisterer et paradoks på markedet, da mange iværksættere har svært ved at finde venturekapital, samtidig med at visse investorer ikke foretager så mange investeringer som de kunne/ideelt set har ønske om. Det er væsentligt at forstå iværksætterne som værende aktive aktører i forbindelse med at søge og opnå venturekapital. Det betyder også, at når fokus er rettet mod at få venturekapitalmarkedet til at fungere bedre end det gør nu, så er det væsentligt, at rådgivningsog erhvervsfremmesystemet som helhed ikke kun fokuserer på investorsiden og interesserer sig for hvad disse lægger vægt på, stiller af krav til projekter etc. Det er ligeså vigtigt at sørge for at have indsigt i og forståelse for iværksætteres ræsonnementer og adfærd. Præcis hvordan en iværksætter skal/kan begå sig i forhold til venturekapital-feltet og dets aktører vil være situationsafhængigt, da venturekapitalfeltets aktører, idéer, projekter og iværksætter i hver enkelt situation vil være forskellige. Det vil sige, at det sandsynligvis er noget man primært kan lære sig gennem interaktion med feltet og ved at prøve sig frem. Det er altså ikke noget man kan tilegne sig som standardiseret viden via egentlige undervisningsforløb for eksempel i forbindelse med undervisning i entrepreneurskab. Hvis aktørerne i venturekapitalfeltet også samtidig kunne blive opmærksomme på, at processen for iværksætterne er en lære-proces og at interaktionen med dem også er en form for presamarbejde, så ville de måske være mere opmærksomme på og interesserede i at skabe fora, hvor iværksætterne har mulighed for at komme i kontakt med feltets aktører og interagere med disse, således at iværksætterne massivt påvirkes af mange forskellige eksterne aktører. Det er ikke nok at der skabes virtuelle mødesteder som fx DBANs hjemmeside, hvor iværksættere kan læse sig til hvordan de kommer i kontakt med de private investorer de har brug for den direkte kontakt og interaktion for at blive skubbet i den rigtige retning. Konkrete initiativer Følgende konkrete initiativer foreslås gennemført i region Midtjylland: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regionalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om identifikation og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækstfonden. Uddannelse af ambassadører i Væksthusene Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på at en større del af kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset. 8

10 En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der skal derfor ske en generel kompetenceudvikling indenfor kapitalformidling af en til to medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, at de konsulenter som de kapitalsøgende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med har et dybt kendskab til hele kapitalmarkedet og dets opbygning; de skal have indsigt der både er lokal, regional, national og international. Konsulenterne må vide hvordan markedet er opbygget, kende til arbejdsdelingen, kende til de forskellige typer at kapitalformidlere og deres fokus i forhold til virksomhedens livscyklus, de må kende til den logik der hersker blandt investorer, de må være i stand til at se udover såvel det lokale som det regionale kapitalmarked altså have et internationalt perspektiv. Rejsehold fra Vækstfonden Vækstfonden etablerer et Rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst 1 gang i kvartalet for at mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfonden. Denne indsats skal understøttes af en generel indsats i erhvervsservicesystemet, med henblik på at udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål at synliggøre, skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet. Styrkelse af Vækstfondens Kom-i-gang-lån Vækstfondens Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning målrettet nystartede virksomheder. Ordningen har eksisteret siden 2005, men er netop blevet ændret, således af maksimum for iværksætternes kom-i-gang lån hæves fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. og således at alle pengeinstitutter nu får tilbud om at tilbyde kom-i-gang-lån. Tidligere var der kun 5 pengeinstitutter, der tilbød disse lån, og pengeinstitutterne skulle udvælges gennem EU udbud. Nu har Vækstfonden imidlertid fået mulighed for at tilbyde alle pengeinstitutter at tilbyde Kom-i-gang-lånene. Der skal i samarbejde med den lokale erhvervsservice sættes fokus på Kom-i-gang-lånene, med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Den konkrete indsats vil omhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem det lokale erhvervskontor og pengeinstitutter, herunder etablering af samarbejdsaftaler, der skal sikre at iværksætterne har en gennemarbejdet forretningside og er godt forberedte til mødet med banken. Indsatsen udvikles i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Udvikling og gennemførelse af et investor-readiness program for iværksættere At få tilført risikovillig kapital kræver god forberedelse fra iværksætterens side. Der skal derfor gennemføres en indsats omfattende kompetencetilførsel til iværksætterne med henblik at kvalificere dem til at møde den risikovillige kapital. Der skal udvikles og gennemføres et Investor-readiness program for iværksættere/virksomheder med potentiale for vækst. Programmet kan indeholde en kombination af egentlige kursusaktiviteter og kapital-coaching ved en kapitalkonsulent. Kursusaktiviteterne kan indeholde emner som: Kapitalmarkedet og det opbygning Typer af aktører Investorlogik Fra forretningsplan til investor-plan De nødvendige nøgletal og deres beregning Præsentationsteknik etc. 9

11 Herudover skal der gennemføres en mere generel indsats med fokus på forskellige elementer knyttet til kapitalformidling. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer indenfor bl.a. følgende områder: Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialog med investorerne (temamøde) Mød investorerne og find ud af hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra forskellige investorer) Sådan fandt jeg kapital til min virksomhed (temamøde med indlæg fra en iværksætter der har haft succes med at finde kapital) osv. Styrkelse af innovationsmiljøer Innovationsmiljøerne er et statsligt initiativ, der startede i 1998 med godkendelse af 6 innovationsmiljøer. Ved den seneste udbudsrunde blev 7 innovationsmiljøer godkendt for perioden , heraf to i Region Midtjylland. Innovationsmiljøer stiller viden og kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en vidensbaseret id med et kommercielt potentiale. Forsknings- og innovationsstyrelsen gennemfører netop nu en udbudsrunde vedrørende drift af innovationsmiljøer for en 3 årig periode med mulighed for 2 års forlængelse. I det aktuelle udbud stilles der større krav til innovationsmiljøerne kompetencer, og målet er at opnå en struktur, hvor kompetencerne samles i stærkere miljøer end i dag. En regional indsats rettet mod innovationsmiljøerne afventer resultatet af udbudsforretningen. Fremme af Business Angels-investeringer Partnerkapital Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt investeret i 6-8 investeringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. per investering (det tilsvarende beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er således allerede etableret på nationalt plan og understøttes kun indirekte her gennem en styrkelse af Business Angels Netværk. Baggrunden for fokus på dette område er, at Business Angels ofte alene ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne gå med i de lidt større investeringer. Desuden er der også en tendens til, at Business Angels (på grund af det for tiden store udbud af mulige investeringsprojekter) kun går ind i de mest oplagte projekter. Business Angels er således ikke så risikovillige. Hvis der kunne etableres midler til at matche midlerne fra Business Angels, forventes det, at Business Angels vil gå med i lidt større og/eller mere risikofyldte investeringer, fordi de deler risiko og kapitalindskud med andre. Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk Det har vist sig, at de regionale Business Angels Netværk har svært ved at blive opretholdt. Initiativet blev igangsat i 2000 af staten og det var forventningen, at der skulle etableres 7-8 regionale Business Angels Netværk. I 2004 blev netværket for Midt- og Vestjylland etableret, men er ikke blevet til en stor succes. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation på sekretariatssiden. For at netværkene har noget at tilbyde etablerede og kommende Business Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet kunne have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte investeringsprojekter, samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet inden de forelægges for Business Angels Netværket. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og derved styrke anvendelsen af Vækstfondens initiativ Partnerkapital. 10

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer Spin Off Agenda Formål med Accelerace Spin Off Hvad er Spin Off? Accelerace Spin Off processen Hvordan skaber Accelerace Spin Off værdi? Finansieringskilder Teamet bag 2 Accelerace forretningsstruktur

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder

Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder Finansiering af små- og mellemstore vækstvirksomheder Udvalgte fonde & business angels v/ Torben Blicher Buch, Væksthus Syddanmark Board Member, Business Angels Syddanmark Agenda 1. Kort indblik i Væksthuset

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Vækst i nye og eksisterende virksomheder Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere