Cykeltrafik er mere end cykelstier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykeltrafik er mere end cykelstier"

Transkript

1 FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret udfordring, hvor tværfagligt samarbejde er nødvendigt. Dette kapitel er en proceshåndbog til fremme af sikker cykeltrafik, altså tilblivelsen af en plan fra forberedelse til realisering. Håndbogen kan forhåbentlig bidrage til et bredt overblik inden for cyklisters trafiksikkerhed og borgernes transportvalg. Indhold Plan & proces 20 Forberedelse 20 Kortlægning 21 Mål & strategi 23 Indsatser 24 Prioritering 25 Finansiering 27 Realisering 28 FOTO: Linda Hansen

2 Plan & proces I Regeringens trafikpolitiske handlingsplan Trafik 2005 fra 1993 er et mål, at 4 procent af transportarbejdet med personbil overflyttes til gang eller cykel inden år Dette svarer til at fremme cykeltrafikken med 30% eller at hver eneste dansker skal cykle 200 km mere om året. Færdselssikkerhedskommissionens mål er en 40% reduktion i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden år 1998 til At opfylde disse mål kan nødvendiggøre en større nyorientering i den lokale trafikpolitik. En mulighed for en lokal indsats for fremme af sikker cykeltrafik er en politisk godkendt plan. Planen kan medvirke til at skabe lokal forankring og accept af trafikpolitikken. Hvorvidt planen er en separat cykelhandlingsplan eller indsatsen for fremme af sikker cykeltrafik indbygges i andre planer er naturligvis en lokal afgørelse. For mange planer kan føre til modstrid mellem målene og projekter, mens en ny separat plan kan føre til en forstærket indsats, som det fx har været tilfældet med en række lokale trafiksikkerhedsplaner. Det er en god idé at bygge broer til andre politikker fx omkring bedre byer, folkesundheden mv. Derved kan et større samarbejde på tværs af forvaltninger skabes, og en række projekter kan evt. blive billigere og mere effektive. PROCESSEN Forberedelse Cyklen er individuel og repræsenterer frihed. Samtidig er cykling godt for byen, miljøet og folkesundheden. Flere biler og vækst i biltrafikken er ikke nødvendigt for at bibeholde en høj økonomisk vækstrate på et nationalt niveau 48. Hvis borgerne bruger færre penge på transport fx ved at cykle, så har de flere midler til andet forbrug. Et vigtigt udgangspunkt for planlægningen er overblikket over den eksisterende tilstand med hensyn til FOTO: Vejdirektoratet uheld og transportvaner samt mulighederne for at fremme og sikre cykeltrafikken. Hvis kompetencen til udarbejdelse af planen ikke findes internt, kan konsulentbistand blive nødvendig. Det er en god idé at udvikle forvaltningens kompetencer gennem videnindhentning eller nyansættelser, da fremme af sikker cykeltrafik er en udfordring med lang tidshorisont. En anden mulighed er at samarbejde med andre forvaltninger og trække på de samlede kompetencer, eller have en fast tilknyttet huskonsulent. På grund af de mange forskelligartede indsatser, der kan være forankret i flere forvaltninger og organisatio- MULIGE AKTØRER til fremme af sikker cykeltrafik By- og amtsråd Teknisk forvaltning Dansk Cyklist Forbund virksomhedsledere personalechefer tillidsrepræsentanter social- og sundhedsforvaltning hospitaler praktiserende læger politikere og embedsmænd fra andre kommuner og amter handelsstandsforeninger og erhvervsråd lokalaviser trafikselskaber politiet naturfredningsforeningen turistbureau skoler, lærere cykelhandlere og -fabrikanter skole- og kulturforvaltning grønne guider Cykel og bus kan kombineres, hvis der er plads til at stille cyklen. 20

3 ner, kan en koordinator være en idé i større kommuner. Cykelkoordinatorer er udbredt i bl.a. USA, Belgien og England. Borgerne bør involveres fra starten. Borgernes bekymringer, visioner, helhedssyn og konkrete hverdagserfaringer sat sammen med faglig indsigt og overblik er en god måde til at styre hen mod målene. Borgerinddragelse kan ligeledes give mulighed for nye, anderledes og bedre projekter. En stærk lokal forankring er vigtig fra starten, så er chancerne for sam- Cyklister og bilister fordeler sig nogenlunde ens på byveje hvor der er mange biler, er der mange cykler 38. arbejde og succes størst. Faren for at projektet kuldsejler bliver mindre, når borgerne såvel som politikerne er involveret. Det er væsentligt, at ambitioner, mål og midler hænger sammen fra starten økonomisk og i processen. En idé kunne være at oprette et lokalt transportråd. Her kunne de væsentligste aktører være repræsenteret fx borgere, politikere, erhvervsliv, politi osv. Kortlægning En kortlægning og analyse af lokale problemer er vigtig for at kunne fastlægge strategi og indsatser, som virker. Mange overraskes af hvor lidt de ved om lokale forhold for cyklister. Der bør være en vis overensstemmelse mellem kortlægningens omfang og ambitioner, mål og midler på området. Nedenfor ses en række muligheder indenfor kortlægning. KORTLÆGNING af lokale problemer Tilfredshed, tryghed og behov Gennemgang af klager, læserbreve og avisdebat Spørgeundersøgelse vedr. problematiske steder, prioritering af indsats samt borgernes holdninger til restriktioner for biltrafik Liste over problematikker Spørgeundersøgelse til opfølgning på servicemål tilfredshed og vigtighed om fx tryghed, komfort, fremkommelighed osv. Trafikstruktur Registreringer af cyklisters færdselsarealer fx cykelstier, bomme osv. Besigtigelser og cykelture Fastlæggelse af hoved- og lokalruter Køproblemer for bilister på veje og parkering Uheldsanalyse Uheldskort, nåle på opslagstavle eller digitalt på computeren 5 års politi- eller bedre sygehusregistrerede uheld Sorte cykelpletter Hastighedsmålinger af biler og kortlægning af bakker med hurtige cyklister Temaanalyse af cykeluheld med henblik på kampagner og billige fysiske tiltag Cykelparkering Kort med eksisterende parkeringsfaciliteter med kvalitetsbeskrivelse Kort med spidsbelastning for parkerede cykler Kort over manglende faciliteter i forhold til fastlagte principper Kort over cykeltyverier Trafikmængder Landsdækkende transportvaneundersøgelser til opgørelse af antal cykelture og cyklede km Spørgeskemaer om transportvaner og valgte cykelruter Permanente tællestationer på cykelstier, på trafikveje, i lyskryds Manuelle tællinger Vejrforhold har stor betydning for cykeltrafikmængden Kort med cykeltrafikmængder Drift- og vedligeholdelsestilstand Oplysninger fra sidste hovedeftersyn Virksomhedsanalyse Liste med store virksomheder Liste med virksomheder der medvirker i kampagnen Vi cykler til arbejde Samlet kortlægning Lille hæfte med kort, lister og idéer Lad fx politi, cyklistforbund, borgergrupper, handelsstandsforening osv. kommentere hæftet evt. i forbindelse med besigtigelser Husk fotos mange fotos detaljer er vigtige for cyklister 21

4 Tilfredshedsundersøgelser indgår i cykelregnskabet for Københavns Kommune 64. fx om folkesundhed eller skødesløst parkerede cykler, som hindrer butikshandel og står i vejen. Trafikministeriets strategi Fremme af sikker cykeltrafik peger på en række bestemte målgrupper og indsatser 126. Denne strategi er et godt udgangspunkt. Mål og strategi Der kan tages udgangspunkt i de nationale mål 30% mere cykeltrafik ved overflytning fra bil inden 2005 og 40% færre dræbte og alvorligt tilskadekomne inden udgangen af Supplér eventuelt med mål som retter sig mod lokale problemer Ved opstilling af en lokal strategi for fremme af sikker cykeltrafik må flere valg foretages. Hvordan skal kampagner, politikontrol samt fysiske og økonomiske virkemidler prioriteres i forhold til hinanden? Hæmmer planlagte trafikinvesteringer mulighederne for at nå målene? Er bestemte målgrupper vigtigere end andre fx børn og pendlere? Fremme af cykeltrafik alene ved forbedringer af cyklisters fysiske for- Tiltrække bilister til cykling Aktion mod børn i bil til skole Cykelmotion anbefalet af læger Kampagne om sundhed ved cykling Information Skolemateriale om sikker cykling Tv-spot om brug af cykelhjelm Vejkantplakater til kampagnen "1-2-3 Splat" Køretøjer Bremser Lygter Reflekser Pisk Bussluse Bilfri bymidte Parkeringsafgift CYKELFREMME Gulerod Cykelsti Firmacykler Befordringsfradrag for cyklister CYKLISTERS SIKKERHED Fastholde nuværende cyklister Kåring af årets cyklist Cykelkort til cykelturister Kampagnen Det er sundt at cykle året rundt Kontrol Hastighedskontrol af bilister Rødkørselskontrol af cyklister Lygte- og reflekskontrol af cyklister Vejteknik Overkørsel Blå cykelfelter Mini-rundkørsel 22

5 Cykler bliver skødesløst parkeret foran dagligvarerbuktikker. Sikring af skoleveje er en oplagt indsats. hold er en dyr strategi, som overflytter ganske få bilister til cykel, men giver færre bus- og togrejsende i større byer. Forbedres samtidig forholdene for bilister, så fås faktisk mere biltrafik og samme antal cyklister. En kraftig satsning kun på fysiske forbedringer for cyklister vil på sigt komme under pres på grund af for få adfærdsændringer set i forhold til investeringen. En strategi der kombinerer kampagner med fysiske forbedringer for cyklister og forringelser for biltrafikken er optimal, hvorved borgere vælger at cykle i stedet for at køre i bil. Samtidig er det muligt at sammensætte indsatser af kort- og langsigtede delprojekter, der dels kan være tidskrævende og dels anlægstunge. Strategien kan skrues sammen, så antallet af bus- og togrejsende stiger eller forbliver status quo. Fysiske og økonomiske virkemidler kan opdeles i Pisk og Gulerod. For at øge virkningen af især guleroden er det vigtigt at informere befolkningen fx ved at uddele foldere til borgere om nye cykelstier. Det er nemmere at få nuværende kunder i den kollektive trafik til at køre mere i bus og tog end at tiltrække nye kunder. Potentialet for flere kollektive rejser findes især blandt dem, der rejser kollektivt mindst 1 gang om måneden 128. Det samme gør sig sandsynligvis gældende for cykeltrafik. Altså handler det om at få dem som, cykler af og til, til at cykle mere. Få en is og deltag i kampagnen Vi cykler til arbejde. FOTO: Nils Mogensen FOTO: Linda Hansen FOTO: Lars Bahl 23

6 Bedre trafiksikkerhed kan opnås på flere måder. På steder med mange cykeluheld sorte cykelpletter kan vejtekniske ændringer medvirke til at undgå fremtidige uheld. Hovedparten af cykeluheldene sker dog spredt på de overordnede veje. Kontrol og kampagner målrettet til en bestemt risikobetonet adfærd fx manglende lys på cyklen, kan medvirke til bedre trafiksikkerhed. Uheldsbekæmpelsen skal selvfølgelig ses i sammenhæng med resultaterne fra kortlægningen og bør ses i sammenhæng med andre uheld end cykeluheld. Hvis cyklister skal opnå samme sikkerhedsgevinst som andre trafikanter er dæmpning af bilers fart ikke nok, da cyklister ikke får nær så meget ud af dette tiltag som andre trafikanter 54. At fremme og sikre cykeltrafik er to opgaver, som kan integreres. Kun få enkeltløsninger virker på en og samme tid fremmende overfor cykeltrafik og hæmmende overfor biltrafik, for samtidig at medføre trafiksikkerhedsmæssige gevinster. Det er helheden med de mange enkeltløsninger, der kan både fremme og sikre cykeltrafikken. Indsatser For at forbedre trafiksikkerheden er det væsentligt at bruge mange typer af indsatser. Udover de viste på modstående side, kan det være en god idé at samle biltrafikken på færre veje og derved reducere antallet af konflikter mellem biler og cyklister. Når konflikterne er samlet på et mindre overordnet vejnet, vil sikre trafiktekniske løsninger have større effekt. Undervisning i sikker cykling blandt skolebørn er en meget vigtig indsats. De mange eneuheld blandt cyklister skyldes primært et øjebliks uop- Vælg de rigtige indsatser køb stort ind mange indsatser. 24

7 Eksempler på indsatser PLANLÆGNING FOR CYKLISTER Direkte cykelstier Sammenhængende cykelnet Genoplivning af lokalområder ved brug af cyklen Cykelrevision af lokal-, kommune- og regionplan Cykelhandlingsplan Bade- og omklædningsfaciliteter på arbejdspladser Transportplaner for arbejdspladser og skoler Flere og mindre butikker, skoler og fritidscentre Færre bomme Ophævning af ensretning for cyklister CYKELORDNINGER Bycykler Firmacykler Medarbejdercykler Pendlercykler Hotelcykler Strand- og havnecykler Cykeludlejningsordninger Cykelanhænger og -kurve pantsystemer i butikker Cykelbude VIP-service for pendlercyklister INFORMATION, KAMPAGNER OG ARRANGEMENTER Kampagner for øget brug af cykelhjelm Refleks-, lygte- og bremsekontrol Promovering af nye cykelruter Arrangerede cykelture - med gimmicks Kåring af årets cyklist Cykel-til-arbejde kampagne Holdnings- og adfærdspåvirkning Parkeringsafgifter en mulig indsats? Undervisning i sundhed ved cykling Undervisning i bilernes påvirkning af bymiljøet Mobilitetscenter med cyklist-information Kampagner mod spirituspåvirkede cyklister Læge-anbefalet cykelmotion Besøg af hjerteforening på arbejdspladser Kampagne om cykling som slankekur Børn som motivatorer overfor forældre Cykelekskortering af skoleelever Cykeldag Cykle-til-bageren kampagne RESTRIKTIONER FOR BILTRAFIKKEN Fjernelse af bilparkingspladser Vejlukninger for biltrafik Stop- og parkeringsforbud for bilister Flere og større områder med bilparkeringsafgifter Nedsættelse af lokale hastighedsgrænser Ensretning af veje TRAFIKSIKKERHED Sortpletarbejde Trafiksikkerhedsrevision Ulykkesforebyggelse KOMPETENCEUDVIKLING Cykelkoordinator Cykel-kompetenceudvikling Systematiseret formidling Forskning & Udvikling Videregående uddannelser og efteruddannelse Demonstrationsprojekter ANDRE ORDNINGER Delebiler Udbringningsordninger i butikker Udlån af cykellygter, regntøj mv. SIKRE TRAFIKTEKNISKE LØSNINGER Fartdæmpende ombygninger af trafikveje Områdevis trafiksanering Færre faste genstande ved/på cyklisters færdselsareal Broer og tunneler ved større barrierer Cykelfelter Tilbagetrukne stopstreger for biltrafik Cykelbåse Før-grønt for cyklister Stoptavler Overkørsler ved sideveje Bump Mini-rundkørsler Rundkørsler Cykelstier på landet BEDRE SAMSPIL CYKEL-KOLLEKTIV TRAFIK Cykelmedtageordninger i S-tog, tog og rutebus BEDRE VEDLIGEHOLD OG DRIFT Jævnere vej- og stibelægninger Bedre ren- og vintervedligeholdelse af stier BEDRE CYKELPARKERING Cykelparkeringsfonde Flere cykelstativer, nogle overdækkede, nogle aflåste Cykelcentre med service ved særligt store rejsemål Midlertidig evt. overvåget cykelparkering ØKONOMISK STØTTE Befordringsfradrag til cyklister

8 Parkeringsafgifter er en mulig indsats. mærksomhed og følgende manglende kontrol over cyklen. Dette er måske svært at ændre på, uden at motionsglæden og agtpågivenheden overfor andre trafikanter delvis forsvinder. FOTO: Linda Hansen At øge antallet af cyklister kræver mange indsatser - hele tiden. Økonomisk vækst betyder at bilparken vokser ligesom biltrafikken. Hvis væksten i biltrafikken skal dæmpes, er det vigtigt med nye indsatser år efter år. For tiden peger en del erfaringer i retning af, at kampagner, cykelordninger og restriktioner over biltrafikken giver størst virkning på transportvalget pr. anvendt kr. Men for samlet at nå en stor effekt er det vigtigt med flere typer af indsatser 129. Dette Idékatalog for cykeltrafik gennemgår anvendelsesområder og effekter af flere indsatser i de efterfølgende kapitler. Men inspiration til at fremme og sikre cykeltrafikken kan også hentes i en række andre publikationer. Prioritering Hver indsats, der passer ind i den lokale strategi bør beskrives. Det er hensigtsmæssigt at opstille alternativer med forskellig effekt og økonomi. Prøv at vurdere hver indsats med hensyn til transportvalg og trafiksikkerhed. Hvor mange nye cykelture kan indsatsen skabe? Og hvor mange uheld kan den fjerne? Det er svært direkte at vurdere forventede effekter på antal cykelture. En trinvis vurdering kan bestå i at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange trafikanter påvirkes af indsatsen? Hvilken betydning har det for trafikanterne med hensyn til fx komfort, køreglæde, utryghed, image, opfattelser osv.? Hvor mange procent af trafikanterne forventes at ændre adfærd? Fiktivt regneeksempel: Konkurrence blandt skoleklasser om at cykle til skole i 4 uger. Antal børn i skolen: 400, hvoraf 20% bliver kørt i bil. Det svarer til 80 elever eller bilture om året. Forventet effekt: 50% af forældrene undlader at køre børnene i skole i konkurrencens 4 uger, mens 20% af forældrene lader bilen stå i 6 måneder. Dette svarer til at ture overflyttes fra bil til cykel. Økonomiske overslag er nødvendige for at opstille et budget. Overslag giver samtidig mulighed for at stille omkostninger og effekter overfor hinanden. Væsentligt er at gennemgå indsatserne for arrangementer, mærkesager og muligheder for at synliggøre lokalområdet og politikere i omver- 26

9 denen. Her er nogle mulige prioriteringsforløb, som kan være med til at fastholde opmærksomheden: Projekter, der forbedrer forholdene på de mest problematiske steder først. Projekter, der giver de største effekter for færrest penge. Sikre succeser er vigtige for oplevelsen af, at det nytter. Fordele gulerødderne ligeligt, så flest får glæde af indsatserne. Danskerne mener, at disse 5 tiltag har størst potentiale for at få dem på cyklen: 1. Bedre vedligeholdelse af cyklisters færdselsareal 2. Kampagner 3. Flere cykelstier 4. Sikre løsninger for cyklister 5. Restriktioner for biltrafikken 63 FOTO: Københavns Kommune Det er en politisk afvejning at prioritere mellem trafiksikkerhed og fremme af cykeltrafik. Der er mange forhold at tage hensyn til sundhed, luftforurening, støj, frihed osv. En mulighed er at spørge borgerne om deres indstilling til prioritering. Finansiering Kommune, amt eller stat betaler normalt hele udgiften til indsatser for at fremme og sikre cykeltrafikken. Andre finansieringsformer forekommer, men i beskedent omfang. Cykelruter kan helt eller delvis finansieres i forbindelse med hovedistandsættelser af veje og ledningsarbejder. Ved at pointere cykelturisme og bæredygtig udvikling vil diverse fonde, større hoteller o.lign. måske medfinansiere cykelruter. Virksomheder udviser til tider stor interesse for, at nærtliggende offentlige veje er trafiksikre og har en god trafikafvikling. I hvilket omfang virksomheder er villige til at yde midler til opfyldelse af særlige trafikale ønsker, er der ingen erfaringer med. Reklamefinansierede bycykler er allerede virkelighed nogle steder. Reklamer finansierer også i mindre Bycyklen en anderledes gave til præsident Bill Clinton og til folket. En mulig lokal vurdering af diverse indsatser. Flere cykelture Flere cykeluheld Ingen effekt Færre cykeluheld AFGIFT PÅ BILPARKERING CYKELSTI Ingen effekt CYKELFREMME BLANDT ÆLDRE BLÅ CYKELFELTER CYKELPARKERING VED STATIONER STOPTAVLER OMFARTSVEJ BILPARKERING LANGS TRAFIKVEJE I BYER Færre cykelture 27

10 FOTO: Linda Hansen FOTO: Linda Hansen Fartdæmpning kan øge husprisen. Oplagt mulighed for billigt at forbedre cyklisternes forhold. omfang andre typer af indsatser fx arrangementer og kampagner. Trafiksaneringer på boligveje er ofte udelukkende til gode for beboerne. Det er altså dem som nyder godt af en bedre trafiksikkerhed, og dem som får en eventuel værditilvækst på boligen. Der findes mange eksempler på grundejerforeninger mv., der har betalt trafiksanering på offentlige veje. Brugerbetaling ved cykelparkering kan i et mindre omfang finansiere dele eller hele udgiften til cykelparkeringsfaciliteten. Private fællesstier og cykelparkeringsfaciliteter findes i stort omfang. Handelsstandsforeninger vil til tider gerne medvirke til finansieringen af fysiske forbedringer i handelsgader. Kampagner for mere cykling kan i vid udstrækning finansieres i samarbejde med andre fx organisationer i sundhedssektoren. Det gælder om at samarbejde på kampagne-området, ellers kan det blive for dyrt at få budskaberne frem. Realisering Opbakning til planen fra alle væsentlige aktører er vigtig. Sørg for at alle bliver tilgodeset. En cykelkoordinator kan sørge for at processen hænger sammen. Dagligdag for cykelkoordinatoren. Udviklingen i samfundet går hurtig og processen med at fremme sikker cykeltrafik må løbende tilpasses, hvis målene skal nås. En plan er væsentlig for at få overblik og skabe forankring, men aktuelle muligheder bør tillade at nye indsatser iværksættes samt at andre op- og nedprioriteres. Et emne kan pludselig være oppe i medierne fx børns motorik se muligheden og skab nogle nye cykelture blandt børn. Eller benzinprisen stiger udnyt chancen og få folk til at tænke nærmere over behovet for bilen se nye perspektiver. FOTO: Linda Hansen 28

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere