Cykeltrafik er mere end cykelstier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykeltrafik er mere end cykelstier"

Transkript

1 FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret udfordring, hvor tværfagligt samarbejde er nødvendigt. Dette kapitel er en proceshåndbog til fremme af sikker cykeltrafik, altså tilblivelsen af en plan fra forberedelse til realisering. Håndbogen kan forhåbentlig bidrage til et bredt overblik inden for cyklisters trafiksikkerhed og borgernes transportvalg. Indhold Plan & proces 20 Forberedelse 20 Kortlægning 21 Mål & strategi 23 Indsatser 24 Prioritering 25 Finansiering 27 Realisering 28 FOTO: Linda Hansen

2 Plan & proces I Regeringens trafikpolitiske handlingsplan Trafik 2005 fra 1993 er et mål, at 4 procent af transportarbejdet med personbil overflyttes til gang eller cykel inden år Dette svarer til at fremme cykeltrafikken med 30% eller at hver eneste dansker skal cykle 200 km mere om året. Færdselssikkerhedskommissionens mål er en 40% reduktion i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden år 1998 til At opfylde disse mål kan nødvendiggøre en større nyorientering i den lokale trafikpolitik. En mulighed for en lokal indsats for fremme af sikker cykeltrafik er en politisk godkendt plan. Planen kan medvirke til at skabe lokal forankring og accept af trafikpolitikken. Hvorvidt planen er en separat cykelhandlingsplan eller indsatsen for fremme af sikker cykeltrafik indbygges i andre planer er naturligvis en lokal afgørelse. For mange planer kan føre til modstrid mellem målene og projekter, mens en ny separat plan kan føre til en forstærket indsats, som det fx har været tilfældet med en række lokale trafiksikkerhedsplaner. Det er en god idé at bygge broer til andre politikker fx omkring bedre byer, folkesundheden mv. Derved kan et større samarbejde på tværs af forvaltninger skabes, og en række projekter kan evt. blive billigere og mere effektive. PROCESSEN Forberedelse Cyklen er individuel og repræsenterer frihed. Samtidig er cykling godt for byen, miljøet og folkesundheden. Flere biler og vækst i biltrafikken er ikke nødvendigt for at bibeholde en høj økonomisk vækstrate på et nationalt niveau 48. Hvis borgerne bruger færre penge på transport fx ved at cykle, så har de flere midler til andet forbrug. Et vigtigt udgangspunkt for planlægningen er overblikket over den eksisterende tilstand med hensyn til FOTO: Vejdirektoratet uheld og transportvaner samt mulighederne for at fremme og sikre cykeltrafikken. Hvis kompetencen til udarbejdelse af planen ikke findes internt, kan konsulentbistand blive nødvendig. Det er en god idé at udvikle forvaltningens kompetencer gennem videnindhentning eller nyansættelser, da fremme af sikker cykeltrafik er en udfordring med lang tidshorisont. En anden mulighed er at samarbejde med andre forvaltninger og trække på de samlede kompetencer, eller have en fast tilknyttet huskonsulent. På grund af de mange forskelligartede indsatser, der kan være forankret i flere forvaltninger og organisatio- MULIGE AKTØRER til fremme af sikker cykeltrafik By- og amtsråd Teknisk forvaltning Dansk Cyklist Forbund virksomhedsledere personalechefer tillidsrepræsentanter social- og sundhedsforvaltning hospitaler praktiserende læger politikere og embedsmænd fra andre kommuner og amter handelsstandsforeninger og erhvervsråd lokalaviser trafikselskaber politiet naturfredningsforeningen turistbureau skoler, lærere cykelhandlere og -fabrikanter skole- og kulturforvaltning grønne guider Cykel og bus kan kombineres, hvis der er plads til at stille cyklen. 20

3 ner, kan en koordinator være en idé i større kommuner. Cykelkoordinatorer er udbredt i bl.a. USA, Belgien og England. Borgerne bør involveres fra starten. Borgernes bekymringer, visioner, helhedssyn og konkrete hverdagserfaringer sat sammen med faglig indsigt og overblik er en god måde til at styre hen mod målene. Borgerinddragelse kan ligeledes give mulighed for nye, anderledes og bedre projekter. En stærk lokal forankring er vigtig fra starten, så er chancerne for sam- Cyklister og bilister fordeler sig nogenlunde ens på byveje hvor der er mange biler, er der mange cykler 38. arbejde og succes størst. Faren for at projektet kuldsejler bliver mindre, når borgerne såvel som politikerne er involveret. Det er væsentligt, at ambitioner, mål og midler hænger sammen fra starten økonomisk og i processen. En idé kunne være at oprette et lokalt transportråd. Her kunne de væsentligste aktører være repræsenteret fx borgere, politikere, erhvervsliv, politi osv. Kortlægning En kortlægning og analyse af lokale problemer er vigtig for at kunne fastlægge strategi og indsatser, som virker. Mange overraskes af hvor lidt de ved om lokale forhold for cyklister. Der bør være en vis overensstemmelse mellem kortlægningens omfang og ambitioner, mål og midler på området. Nedenfor ses en række muligheder indenfor kortlægning. KORTLÆGNING af lokale problemer Tilfredshed, tryghed og behov Gennemgang af klager, læserbreve og avisdebat Spørgeundersøgelse vedr. problematiske steder, prioritering af indsats samt borgernes holdninger til restriktioner for biltrafik Liste over problematikker Spørgeundersøgelse til opfølgning på servicemål tilfredshed og vigtighed om fx tryghed, komfort, fremkommelighed osv. Trafikstruktur Registreringer af cyklisters færdselsarealer fx cykelstier, bomme osv. Besigtigelser og cykelture Fastlæggelse af hoved- og lokalruter Køproblemer for bilister på veje og parkering Uheldsanalyse Uheldskort, nåle på opslagstavle eller digitalt på computeren 5 års politi- eller bedre sygehusregistrerede uheld Sorte cykelpletter Hastighedsmålinger af biler og kortlægning af bakker med hurtige cyklister Temaanalyse af cykeluheld med henblik på kampagner og billige fysiske tiltag Cykelparkering Kort med eksisterende parkeringsfaciliteter med kvalitetsbeskrivelse Kort med spidsbelastning for parkerede cykler Kort over manglende faciliteter i forhold til fastlagte principper Kort over cykeltyverier Trafikmængder Landsdækkende transportvaneundersøgelser til opgørelse af antal cykelture og cyklede km Spørgeskemaer om transportvaner og valgte cykelruter Permanente tællestationer på cykelstier, på trafikveje, i lyskryds Manuelle tællinger Vejrforhold har stor betydning for cykeltrafikmængden Kort med cykeltrafikmængder Drift- og vedligeholdelsestilstand Oplysninger fra sidste hovedeftersyn Virksomhedsanalyse Liste med store virksomheder Liste med virksomheder der medvirker i kampagnen Vi cykler til arbejde Samlet kortlægning Lille hæfte med kort, lister og idéer Lad fx politi, cyklistforbund, borgergrupper, handelsstandsforening osv. kommentere hæftet evt. i forbindelse med besigtigelser Husk fotos mange fotos detaljer er vigtige for cyklister 21

4 Tilfredshedsundersøgelser indgår i cykelregnskabet for Københavns Kommune 64. fx om folkesundhed eller skødesløst parkerede cykler, som hindrer butikshandel og står i vejen. Trafikministeriets strategi Fremme af sikker cykeltrafik peger på en række bestemte målgrupper og indsatser 126. Denne strategi er et godt udgangspunkt. Mål og strategi Der kan tages udgangspunkt i de nationale mål 30% mere cykeltrafik ved overflytning fra bil inden 2005 og 40% færre dræbte og alvorligt tilskadekomne inden udgangen af Supplér eventuelt med mål som retter sig mod lokale problemer Ved opstilling af en lokal strategi for fremme af sikker cykeltrafik må flere valg foretages. Hvordan skal kampagner, politikontrol samt fysiske og økonomiske virkemidler prioriteres i forhold til hinanden? Hæmmer planlagte trafikinvesteringer mulighederne for at nå målene? Er bestemte målgrupper vigtigere end andre fx børn og pendlere? Fremme af cykeltrafik alene ved forbedringer af cyklisters fysiske for- Tiltrække bilister til cykling Aktion mod børn i bil til skole Cykelmotion anbefalet af læger Kampagne om sundhed ved cykling Information Skolemateriale om sikker cykling Tv-spot om brug af cykelhjelm Vejkantplakater til kampagnen "1-2-3 Splat" Køretøjer Bremser Lygter Reflekser Pisk Bussluse Bilfri bymidte Parkeringsafgift CYKELFREMME Gulerod Cykelsti Firmacykler Befordringsfradrag for cyklister CYKLISTERS SIKKERHED Fastholde nuværende cyklister Kåring af årets cyklist Cykelkort til cykelturister Kampagnen Det er sundt at cykle året rundt Kontrol Hastighedskontrol af bilister Rødkørselskontrol af cyklister Lygte- og reflekskontrol af cyklister Vejteknik Overkørsel Blå cykelfelter Mini-rundkørsel 22

5 Cykler bliver skødesløst parkeret foran dagligvarerbuktikker. Sikring af skoleveje er en oplagt indsats. hold er en dyr strategi, som overflytter ganske få bilister til cykel, men giver færre bus- og togrejsende i større byer. Forbedres samtidig forholdene for bilister, så fås faktisk mere biltrafik og samme antal cyklister. En kraftig satsning kun på fysiske forbedringer for cyklister vil på sigt komme under pres på grund af for få adfærdsændringer set i forhold til investeringen. En strategi der kombinerer kampagner med fysiske forbedringer for cyklister og forringelser for biltrafikken er optimal, hvorved borgere vælger at cykle i stedet for at køre i bil. Samtidig er det muligt at sammensætte indsatser af kort- og langsigtede delprojekter, der dels kan være tidskrævende og dels anlægstunge. Strategien kan skrues sammen, så antallet af bus- og togrejsende stiger eller forbliver status quo. Fysiske og økonomiske virkemidler kan opdeles i Pisk og Gulerod. For at øge virkningen af især guleroden er det vigtigt at informere befolkningen fx ved at uddele foldere til borgere om nye cykelstier. Det er nemmere at få nuværende kunder i den kollektive trafik til at køre mere i bus og tog end at tiltrække nye kunder. Potentialet for flere kollektive rejser findes især blandt dem, der rejser kollektivt mindst 1 gang om måneden 128. Det samme gør sig sandsynligvis gældende for cykeltrafik. Altså handler det om at få dem som, cykler af og til, til at cykle mere. Få en is og deltag i kampagnen Vi cykler til arbejde. FOTO: Nils Mogensen FOTO: Linda Hansen FOTO: Lars Bahl 23

6 Bedre trafiksikkerhed kan opnås på flere måder. På steder med mange cykeluheld sorte cykelpletter kan vejtekniske ændringer medvirke til at undgå fremtidige uheld. Hovedparten af cykeluheldene sker dog spredt på de overordnede veje. Kontrol og kampagner målrettet til en bestemt risikobetonet adfærd fx manglende lys på cyklen, kan medvirke til bedre trafiksikkerhed. Uheldsbekæmpelsen skal selvfølgelig ses i sammenhæng med resultaterne fra kortlægningen og bør ses i sammenhæng med andre uheld end cykeluheld. Hvis cyklister skal opnå samme sikkerhedsgevinst som andre trafikanter er dæmpning af bilers fart ikke nok, da cyklister ikke får nær så meget ud af dette tiltag som andre trafikanter 54. At fremme og sikre cykeltrafik er to opgaver, som kan integreres. Kun få enkeltløsninger virker på en og samme tid fremmende overfor cykeltrafik og hæmmende overfor biltrafik, for samtidig at medføre trafiksikkerhedsmæssige gevinster. Det er helheden med de mange enkeltløsninger, der kan både fremme og sikre cykeltrafikken. Indsatser For at forbedre trafiksikkerheden er det væsentligt at bruge mange typer af indsatser. Udover de viste på modstående side, kan det være en god idé at samle biltrafikken på færre veje og derved reducere antallet af konflikter mellem biler og cyklister. Når konflikterne er samlet på et mindre overordnet vejnet, vil sikre trafiktekniske løsninger have større effekt. Undervisning i sikker cykling blandt skolebørn er en meget vigtig indsats. De mange eneuheld blandt cyklister skyldes primært et øjebliks uop- Vælg de rigtige indsatser køb stort ind mange indsatser. 24

7 Eksempler på indsatser PLANLÆGNING FOR CYKLISTER Direkte cykelstier Sammenhængende cykelnet Genoplivning af lokalområder ved brug af cyklen Cykelrevision af lokal-, kommune- og regionplan Cykelhandlingsplan Bade- og omklædningsfaciliteter på arbejdspladser Transportplaner for arbejdspladser og skoler Flere og mindre butikker, skoler og fritidscentre Færre bomme Ophævning af ensretning for cyklister CYKELORDNINGER Bycykler Firmacykler Medarbejdercykler Pendlercykler Hotelcykler Strand- og havnecykler Cykeludlejningsordninger Cykelanhænger og -kurve pantsystemer i butikker Cykelbude VIP-service for pendlercyklister INFORMATION, KAMPAGNER OG ARRANGEMENTER Kampagner for øget brug af cykelhjelm Refleks-, lygte- og bremsekontrol Promovering af nye cykelruter Arrangerede cykelture - med gimmicks Kåring af årets cyklist Cykel-til-arbejde kampagne Holdnings- og adfærdspåvirkning Parkeringsafgifter en mulig indsats? Undervisning i sundhed ved cykling Undervisning i bilernes påvirkning af bymiljøet Mobilitetscenter med cyklist-information Kampagner mod spirituspåvirkede cyklister Læge-anbefalet cykelmotion Besøg af hjerteforening på arbejdspladser Kampagne om cykling som slankekur Børn som motivatorer overfor forældre Cykelekskortering af skoleelever Cykeldag Cykle-til-bageren kampagne RESTRIKTIONER FOR BILTRAFIKKEN Fjernelse af bilparkingspladser Vejlukninger for biltrafik Stop- og parkeringsforbud for bilister Flere og større områder med bilparkeringsafgifter Nedsættelse af lokale hastighedsgrænser Ensretning af veje TRAFIKSIKKERHED Sortpletarbejde Trafiksikkerhedsrevision Ulykkesforebyggelse KOMPETENCEUDVIKLING Cykelkoordinator Cykel-kompetenceudvikling Systematiseret formidling Forskning & Udvikling Videregående uddannelser og efteruddannelse Demonstrationsprojekter ANDRE ORDNINGER Delebiler Udbringningsordninger i butikker Udlån af cykellygter, regntøj mv. SIKRE TRAFIKTEKNISKE LØSNINGER Fartdæmpende ombygninger af trafikveje Områdevis trafiksanering Færre faste genstande ved/på cyklisters færdselsareal Broer og tunneler ved større barrierer Cykelfelter Tilbagetrukne stopstreger for biltrafik Cykelbåse Før-grønt for cyklister Stoptavler Overkørsler ved sideveje Bump Mini-rundkørsler Rundkørsler Cykelstier på landet BEDRE SAMSPIL CYKEL-KOLLEKTIV TRAFIK Cykelmedtageordninger i S-tog, tog og rutebus BEDRE VEDLIGEHOLD OG DRIFT Jævnere vej- og stibelægninger Bedre ren- og vintervedligeholdelse af stier BEDRE CYKELPARKERING Cykelparkeringsfonde Flere cykelstativer, nogle overdækkede, nogle aflåste Cykelcentre med service ved særligt store rejsemål Midlertidig evt. overvåget cykelparkering ØKONOMISK STØTTE Befordringsfradrag til cyklister

8 Parkeringsafgifter er en mulig indsats. mærksomhed og følgende manglende kontrol over cyklen. Dette er måske svært at ændre på, uden at motionsglæden og agtpågivenheden overfor andre trafikanter delvis forsvinder. FOTO: Linda Hansen At øge antallet af cyklister kræver mange indsatser - hele tiden. Økonomisk vækst betyder at bilparken vokser ligesom biltrafikken. Hvis væksten i biltrafikken skal dæmpes, er det vigtigt med nye indsatser år efter år. For tiden peger en del erfaringer i retning af, at kampagner, cykelordninger og restriktioner over biltrafikken giver størst virkning på transportvalget pr. anvendt kr. Men for samlet at nå en stor effekt er det vigtigt med flere typer af indsatser 129. Dette Idékatalog for cykeltrafik gennemgår anvendelsesområder og effekter af flere indsatser i de efterfølgende kapitler. Men inspiration til at fremme og sikre cykeltrafikken kan også hentes i en række andre publikationer. Prioritering Hver indsats, der passer ind i den lokale strategi bør beskrives. Det er hensigtsmæssigt at opstille alternativer med forskellig effekt og økonomi. Prøv at vurdere hver indsats med hensyn til transportvalg og trafiksikkerhed. Hvor mange nye cykelture kan indsatsen skabe? Og hvor mange uheld kan den fjerne? Det er svært direkte at vurdere forventede effekter på antal cykelture. En trinvis vurdering kan bestå i at besvare følgende spørgsmål: Hvor mange trafikanter påvirkes af indsatsen? Hvilken betydning har det for trafikanterne med hensyn til fx komfort, køreglæde, utryghed, image, opfattelser osv.? Hvor mange procent af trafikanterne forventes at ændre adfærd? Fiktivt regneeksempel: Konkurrence blandt skoleklasser om at cykle til skole i 4 uger. Antal børn i skolen: 400, hvoraf 20% bliver kørt i bil. Det svarer til 80 elever eller bilture om året. Forventet effekt: 50% af forældrene undlader at køre børnene i skole i konkurrencens 4 uger, mens 20% af forældrene lader bilen stå i 6 måneder. Dette svarer til at ture overflyttes fra bil til cykel. Økonomiske overslag er nødvendige for at opstille et budget. Overslag giver samtidig mulighed for at stille omkostninger og effekter overfor hinanden. Væsentligt er at gennemgå indsatserne for arrangementer, mærkesager og muligheder for at synliggøre lokalområdet og politikere i omver- 26

9 denen. Her er nogle mulige prioriteringsforløb, som kan være med til at fastholde opmærksomheden: Projekter, der forbedrer forholdene på de mest problematiske steder først. Projekter, der giver de største effekter for færrest penge. Sikre succeser er vigtige for oplevelsen af, at det nytter. Fordele gulerødderne ligeligt, så flest får glæde af indsatserne. Danskerne mener, at disse 5 tiltag har størst potentiale for at få dem på cyklen: 1. Bedre vedligeholdelse af cyklisters færdselsareal 2. Kampagner 3. Flere cykelstier 4. Sikre løsninger for cyklister 5. Restriktioner for biltrafikken 63 FOTO: Københavns Kommune Det er en politisk afvejning at prioritere mellem trafiksikkerhed og fremme af cykeltrafik. Der er mange forhold at tage hensyn til sundhed, luftforurening, støj, frihed osv. En mulighed er at spørge borgerne om deres indstilling til prioritering. Finansiering Kommune, amt eller stat betaler normalt hele udgiften til indsatser for at fremme og sikre cykeltrafikken. Andre finansieringsformer forekommer, men i beskedent omfang. Cykelruter kan helt eller delvis finansieres i forbindelse med hovedistandsættelser af veje og ledningsarbejder. Ved at pointere cykelturisme og bæredygtig udvikling vil diverse fonde, større hoteller o.lign. måske medfinansiere cykelruter. Virksomheder udviser til tider stor interesse for, at nærtliggende offentlige veje er trafiksikre og har en god trafikafvikling. I hvilket omfang virksomheder er villige til at yde midler til opfyldelse af særlige trafikale ønsker, er der ingen erfaringer med. Reklamefinansierede bycykler er allerede virkelighed nogle steder. Reklamer finansierer også i mindre Bycyklen en anderledes gave til præsident Bill Clinton og til folket. En mulig lokal vurdering af diverse indsatser. Flere cykelture Flere cykeluheld Ingen effekt Færre cykeluheld AFGIFT PÅ BILPARKERING CYKELSTI Ingen effekt CYKELFREMME BLANDT ÆLDRE BLÅ CYKELFELTER CYKELPARKERING VED STATIONER STOPTAVLER OMFARTSVEJ BILPARKERING LANGS TRAFIKVEJE I BYER Færre cykelture 27

10 FOTO: Linda Hansen FOTO: Linda Hansen Fartdæmpning kan øge husprisen. Oplagt mulighed for billigt at forbedre cyklisternes forhold. omfang andre typer af indsatser fx arrangementer og kampagner. Trafiksaneringer på boligveje er ofte udelukkende til gode for beboerne. Det er altså dem som nyder godt af en bedre trafiksikkerhed, og dem som får en eventuel værditilvækst på boligen. Der findes mange eksempler på grundejerforeninger mv., der har betalt trafiksanering på offentlige veje. Brugerbetaling ved cykelparkering kan i et mindre omfang finansiere dele eller hele udgiften til cykelparkeringsfaciliteten. Private fællesstier og cykelparkeringsfaciliteter findes i stort omfang. Handelsstandsforeninger vil til tider gerne medvirke til finansieringen af fysiske forbedringer i handelsgader. Kampagner for mere cykling kan i vid udstrækning finansieres i samarbejde med andre fx organisationer i sundhedssektoren. Det gælder om at samarbejde på kampagne-området, ellers kan det blive for dyrt at få budskaberne frem. Realisering Opbakning til planen fra alle væsentlige aktører er vigtig. Sørg for at alle bliver tilgodeset. En cykelkoordinator kan sørge for at processen hænger sammen. Dagligdag for cykelkoordinatoren. Udviklingen i samfundet går hurtig og processen med at fremme sikker cykeltrafik må løbende tilpasses, hvis målene skal nås. En plan er væsentlig for at få overblik og skabe forankring, men aktuelle muligheder bør tillade at nye indsatser iværksættes samt at andre op- og nedprioriteres. Et emne kan pludselig være oppe i medierne fx børns motorik se muligheden og skab nogle nye cykelture blandt børn. Eller benzinprisen stiger udnyt chancen og få folk til at tænke nærmere over behovet for bilen se nye perspektiver. FOTO: Linda Hansen 28

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt - erfaringer fra en række Trafikpuljeprojekter Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Fuldmægtig Vibeke Forsting, Vejdirektoratet og Sektionsleder

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Sikkerhed og tryghed på cykelstier i København Fremme af cyklismen i europæiske byer

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

idékatalog for cykeltrafik 12

idékatalog for cykeltrafik 12 idékatalog for cykeltrafik 12 KoloFon Titel: Idékatalog for cykeltrafik, 2012 Forfattere: Følgegruppe: Fotos: Layout: Tryk: Troels Andersen, Fredericia Kommune Frits Bredal, Cyklistforbundet Marianne Weinreich,

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere