Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 55 Folketinget Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber) 1 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og 1 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 3, indsættes før 1. pkt.:»et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 1. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber hovedsageligt investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2.«2 I lov nr. 98 af 10. februar 2009 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love foretages følgende ændring: 1. I 10 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Selskaber, hvis aktier eller investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007, som følge af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, nr. 2 som affattet ved denne lovs 2, nr. 1, overgår til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens 19, kan opgøre et nettokurstab for disse aktier eller investeringsforeningsbeviser, jf pkt. Nettokurstabet opgøres som forskellen mellem selskabets samlede anskaffelsessummer på aktierne og investeringsforeningsbeviserne og den samlede værdi af disse på overgangstidspunktet. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier eller beviser som nævnt i 1. pkt. 1. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Det opgjorte nettokurstab kan fradrages i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19. Uudnyttede tab kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19.«Stk bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Undtagelsen for selskaber m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, 1. pkt., som affattet ved denne lovs 1 har virkning fra og med indkomståret Stk. 3. Nettokurstab opgjort efter 10, stk. 10, i lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love som affattet ved denne lovs 2 for aktier og investeringsforeningsbeviser skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for det første år, hvor aktierne og investeringsforeningsbeviserne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Skattemin., j.nr AN010081

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget har til formål at foretage en mindre justering i de nye regler om investeringsselskaber, der blev gennemført ved lov nr. 98 af 10. februar Der er tale om at rette op på en utilsigtet stramning af en undtagelse til definitionen af et investeringsselskab. Herudover er der tale om en lempelse for visse aktionærer i investeringsselskaber via en ny overgangsregel. Disse aktionærer står i en kombination af tidligere gældende skatteregler, gældende overgangsregler og det seneste års udvikling på aktiemarkedet overfor at skulle betale skat af gevinster, de reelt ikke har haft. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Udbedring af utilsigtet stramning af undtagelse til definitionen af et investeringsselskab Gældende ret Med vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 ændredes definitionen af begrebet investeringsselskab - samtidig justeredes undtagelserne til definitionen. Den hidtidige definition af et investeringsselskab omfattede udover investeringsinstitutter omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF selskaber med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier, hvis virksomhed bestod i investering i værdipapirer m.v. Som undtagelse til den hidtidige definition gjaldt en såkaldt»holding-regel«. Selskaber m.v. omfattedes ikke af definitionen, hvis formuen gennem datterselskaber hovedsagelig investeredes i andre værdier end værdipapirer m.v. I forbindelse med afgørelsen af, hvorvidt selskabet var et investeringsselskab eller ej, så man»igennem«datterselskabet og tog udgangspunkt i datterselskabets/datterselskabernes placering af aktiver. Ved et datterselskab forstod man i den forbindelse et selskab, hvor moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne. I forbindelse med justeringen af undtagelserne til den ændrede definition af et investeringsselskab, blev»holding-reglen«ikke gentaget. Den gældende formulering af undtagelsen betyder, at de holdingselskaber m.v. med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier, der tidligere var undtaget, jf. den tidligere»holding-regel«, ikke længere undtages fra definitionen Forslaget Det foreslås, at en tilsvarende»holding-regel«for selskaber med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier genindsættes i undtagelsesbestemmelsen. Lovforslaget retter således op på den utilsigtede stramning af reglerne, som den gældende formulering af undtagelsen er udtryk for. Reglen omfatter de tilfælde, hvor selskabet m.v. har bestemmende indflydelse over datterselskabet. Det foreslås i denne forbindelse at definere begrebet»bestemmende indflydelse«via en henvisning til bestemmelsen i ligningslovens 2, stk. 2. I forhold til den tidligere formulering indebærer det en mindre udvidelse af kredsen af omfattede selskaber, da også koncernforbundne selskabers aktier og stemmerettigheder indgår i opgørelsen af, hvorvidt selskabet har den fornødne bestemmende indflydelse eller ej Overgangsordning Gældende ret Med vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 ændredes som nævnt definitionen af begrebet investeringsselskab. Den ændrede definition bevirkede, at en række selskaber m.fl. ændrede skattemæssig status til investeringsselskaber. Denne overgang betød samtidig, at aktierne eller investeringsforeningsbeviserne (beviserne) - udstedt af de berørte selskaber - overgik fra beskatning ved afståelse til løbende beskatning hos investorerne. (Dvs. aktierne eller beviserne gik fra realisations- til lagerbeskatning). Ved overgangen til lagerbeskatning sker der en opgørelse af eventuel gevinst eller tab efter de hidtidige regler. Opgørelsen sker på grundlag af handelsværdien ved overgangen. Denne handelsværdi anvendes ligeledes som indgangsværdi i forhold til den fremtidige lagerbeskatning. I forhold til overgangen indeholder lov nr. 98 af 10. februar 2009 en særlig overgangsregel, der bevirker, at tab på aktier og beviser opgjort i forbindelse med overgangen kan tillægges indgangsværdien ved den senere lagerbeskatning af eventuelle gevinster og tab. Overgangsreglen indførtes for at undgå, at aktie- eller bevisholderne som følge af overgangen skulle ud at investere i nye børsnoterede aktier m.v. for at kunne udnytte det kildeartsbegrænsede tab, der potentielt kunne opstå i forbindelse med opgørelsen.

3 3 Gevinster og tab på aktier eller beviser, som et selskab ved overgangen havde ejet i 3 år eller mere, beskattedes imidlertid ikke i forbindelse med overgangen. Et eventuelt opgjort tab vil derfor ikke udløse et tillæg til indgangsværdien. At selskaber i forbindelse med overgangen realiserer et tab, der ikke kan tillægges indgangsværdien, bevirker, at selskaberne i takt med at aktierne eller beviserne genvinder deres værdi, dvs. værdien nærmer sig den oprindelige anskaffelsessum, løbende vil blive beskattet af en gevinst, de reelt set ikke har haft. Eksempel: Et selskab erhverver primo indkomståret aktier i et andet selskab, der som følge af den ændrede definition af begrebet investeringsselskab skifter status til investeringsselskab, jf. lov nr. 98 af 10. februar 2009, til kurs 100. Den samlede anskaffelsessum er kr. Kursen ved overgangen er 50. Handelsværdien af aktiebeholdningen er således kr. Selskabet realiserer således et tab på ( ) kr., men da aktierne ved overgangen har været ejet i 3 år eller mere, får selskabet ikke fradrag herfor og derfor heller ikke et tillæg til indgangsværdien. Kursen på aktierne stiger siden hen til 75. Selskabet beskattes således af en gevinst på ((75-50)*100) kr., som selskabet reelt ikke har haft Forslaget Det foreslås, at der indsættes en overgangsregel for selskaber, hvis aktier eller beviser ejet i 3 år eller mere omfattedes af overgangen fra realisations- til lagerbeskatning, jf. lov nr. 98 af 10. februar Lovforslaget er inspireret af overgangsreglen i lov nr. 525 af 12. juni 2009, hvor der ligeledes var behov for en overgangsregel i forbindelse med den fra og med indkomståret 2010 gældende lagerbeskatning af porteføljeaktier. Lovforslaget imødekommer således de selskaber, der i en kombination af lovens gældende overgangsregler og det seneste års udvikling på aktiemarkedet er endt op i en uhensigtsmæssig situation, hvor indgangsværdierne til lagerbeskatningen samlet set er lavere end de reelle anskaffelsessummer. Det foreslås, at selskaberne kan foretage en nettokursopgørelse. Nettokursopgørelsen omfatter alle de omfattede aktier eller beviser, som selskabet ved overgangen har ejet i 3 år eller mere. I det omfang nettokursopgørelsen udviser et nettokurstab, vil tabet kunne fradrages i eventuelle nettogevinster på aktier eller beviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Uudnyttede nettokurstab fremføres til fradrag i eventuelle nettogevinster i senere indkomstår. Overgangsreglen betyder, at selskaberne alene vil blive beskattet af reelle gevinster. Udviser nettokursopgørelsen en nettokursgevinst, dvs. at de skattefrie gevinster overstiger de ikke-fradragsberettigede tab, anvendes de gældende regler. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Udvidelsen af anvendelsesområdet for de særlige regler for beskatningen af investeringsselskaber og deres aktionærer, som blev gennemført med lov nr. 98 af 10. februar 2009, indebar et merprovenu, som der ikke var holdepunkter for at vurdere størrelsen af, jf. L 23 bilag 69 (Folketingssamlingen ). Med dette forslag foreslås en justering af overgangsreglen for en del af de aktionærer, som ændringen havde virkning for. Det drejer sig om selskaber, der havde ejet aktier i de nye investeringsselskaber i 3 år eller mere. Efter lovforslaget skal disse selskabsaktionærer først beskattes af gevinster på aktierne, når gevinsterne overstiger et eventuelt nettotab på overgangstidspunktet. Ved ændringerne bortfalder et utilsigtet merprovenu på selskabsskatten. Der vil fortsat være et merprovenu forbundet med lov nr. 98 af 10. februar Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med lovforslaget friholdes selskaber, som havde ejet aktier i de nye investeringsselskaber i 3 år eller mere, for en utilsigtet skattebelastning. 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Det er Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget ikke har administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget vil i forbindelse med fremsættelsen blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en udtalelse om de administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

4 4 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har af tidsmæssige årsager ikke været sendt i ekstern høring. Lovforslaget sendes i høring i forbindelse med fremsættelsen. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget bortfalder et utilsigtet merprovenu på selskabsskatten. Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med lovforslaget friholdes selskabsaktionærer i investeringsselskaber for en utilsigtet skattebelastning Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3 til aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, nr. 2, udvides. Med lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev definitionen af et investeringsselskab ændret, således at også selskaber uden tilbagekøbspligt, hvis virksomhed består i kollektiv investering, omfattedes af begrebet investeringsselskab. For at undgå, at begrebet investeringsselskab skulle blive for omfattende, blev undtagelserne hertil udvidet. Undtagelserne til definitionen af et investeringsselskab omfattede bl.a. tidligere selskaber m.v.,»hvis formue gennem datterselskaber hovedsagelig investeres i andre værdier end værdipapirer m.v.«, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. oktober I lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev betingelserne i undtagelsen lempet for selskaber uden tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier. Det fremgår således af bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, at undtagelsen fremover gælder selskaber m.v.,»hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet en værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et investeringsselskab. Hvis et selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på eller ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens 2, stk. 2 og 3, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.«. Lempelsen har til formål at undgå, at selskaber, der baserer sig på produktionsvirksomhed samt holdingselskaber i sædvanlige koncerner, der baserer sig på produktionsvirksomhed, bliver anset som investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, nr. 2, 4. pkt., som følge af kollektiv investering.

5 5 Den hidtidige undtagelse for holdingselskaber med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007, blev imidlertid ikke gentaget. Det foreslås, at en tilsvarende undtagelse til definitionen af et investeringsselskab for holdingselskaber m.v. med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier igen indsættes i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3. Det betyder, at holdingselskaber m.v. med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier, der gennem datterselskaber investerer i andet end værdipapirer mv., undtages fra aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2. nr. 2. Det foreslås, at definitionen af et datterselskab, som»et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerne«, tilpasses således, at definitionen stemmer overens med begrebet bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2. Bestemmende indflydelse defineres ligeledes som»ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne «, men derudover medtages koncernforbundne selskabers aktier og stemmerettigheder også i opgørelsen. Tilpasningen bevirker således, at anvendelsesområdet for undtagelsen udvides. Det vurderes dog, at der er tale om en ikke-væsentlig udvidelse, og at hensynet til en harmonisering af definitionen af begrebet»bestemmende indflydelse«er ønskelig. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås, at selskabers eventuelle nettokurstab på aktier og beviser opstået i forbindelse med den ændrede definition af begrebet investeringsselskab, jf. 2, stk. 1, i lov nr. 98 af 10. februar 2009 og den heraf følgende overgang fra realisations- til lagerbeskatning, kan fradrages i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19. I opgørelsen af nettokurstabet indgår alene selskabers aktier eller beviser; 1) der som følge af 2, nr. 1, i lov nr. 98 af 10. februar 2009 overgår til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens 19, og 2) indtil overgangen var omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. oktober Forslaget omfatter således alene de aktier eller beviser, der allerede er overgået til lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009, og som ved overgangen havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet opgøres som forskellen mellem den samlede anskaffelsessum på aktierne og beviserne og den samlede handelsværdi af disse på overgangstidspunktet. Eksempel: Et selskab ejer 100 aktier i et andet selskab, der som følge af den ændrede definition af begrebet investeringsselskab skifter status til investeringsselskab, jf. lov nr. 98 af 10. februar af disse aktier blev erhvervet primo indkomståret 2004 til kurs 100, og de resterende 50 aktier er blevet erhvervet ultimo indkomståret 2005 til kurs 400. Den samlede anskaffelsessum for aktierne er kr. Kursen ved overgangen er 175. Handelsværdien af aktiebeholdningen er således kr. Selskabet kan således for det pågældende indkomstår opgøre et nettokurstab på ( ) kr. Kursen på aktierne stiger siden hen til 200. Selskabet, der skal beskattes af en gevinst på (( )*100) kr., kan som følge af den foreslåede overgangsregel fradrage nettokurstabet på kr. Selskabets skattepligtige indkomst efter fradrag for nettokurstab i nettogevinster udgør 0 kr. Det tilbageværende nettokurstab på ( ) kr. kan fradrages i følgende indkomstårs nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19. Det foreslås, at nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af de pågældende aktier eller beviser ved indkomstopgørelsen, f.eks. i henhold til»66 pct.-reglen«efter selskabsskattelovens 13, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april Det foreslås derudover, at der ikke kan ske fremførsel af nettokurstab på aktier eller beviser, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie (datterselskabs)udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Denne begrænsning indsættes af værnshensyn, idet der ellers kan opnås fradrag for tab, der skyldes udlodninger af formuen, hvor udlodningerne har været skattefrie. Gevinst på sådanne aktier medregnes derimod ved opgørelsen af nettokurstabet. Udviser nettokursopgørelsen en gevinst, finder nærværende overgangsregel ikke anvendelse. Overgangen sker således efter de gældende regler, hvor gevinster er skattefrie, og tab ikke kan fradrages. Nettokurstabet kan alene fradrages i nettogevinster på aktier eller beviser omfattet af aktieavancebeskatnings-

6 6 lovens 19. Uudnyttede nettokurstab kan fremføres til fradrag i følgende indkomstårs eventuelle nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19. Til stk. 1 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Til stk. 2 Det foreslås, at undtagelsen for holdingselskaber m.v. med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier har virkning fra og med selskabets indkomstår Baggrunden for forslaget er, at der således ikke opstår overgangsproblemer i forhold til holdingselskaberne m.v. og deres aktionærer, der som følge af den utilsigtede stramning blev omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Holdingselskaberne m.v. og deres aktionærer stilles således skattemæssigt som om, at stramningen ikke har fundet sted. Til stk. 3 Det foreslås, at det nettokurstab, som opgøres efter 2, skal selvangives og udgøre en del af skatteansættelsen for det første år, hvor aktierne og investeringsforeningsbeviserne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Baggrunden for forslaget er, at der ved opgørelsen af nettokurstabet skal foretages en vurdering af handelsværdien af de pågældende aktier og investeringsforeningsbeviser. Det er hensigtsmæssigt, at der skabes sikkerhed for størrelsen af nettokurstabet inden for en kort årrække. Det vil således være vanskeligt at vurdere handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2009, hvis der efter en længere årrække opstår tvister herom.

7 7 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, 1 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og 1 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: I 19, stk. 3, indsættes før 1. pkt.: Stk. 3. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2,»Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, nr. 2, 4. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis 1. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige gennem datterselskaber hovedsageligt i løbet af aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er regnskabsåret investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et sel- placeret i andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, skab, hvori moderselskabet har bestemmende hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et indflydelse, jf. ligningslovens 2, stk. 2.«investeringsselskab, jf. stk. 2. Hvis et selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på eller ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens 2, stk. 2 og 3, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab. 2 I lov nr. 98 af 10. februar 2009 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love foretages følgende ændring: 1. I 10 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Selskaber, hvis aktier eller investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007, som følge af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, nr. 2 som affattet ved denne lovs 2, nr. 1, overgår til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens 19, kan opgøre et nettokurstab for disse aktier eller investeringsforeningsbeviser, jf pkt. Nettokurstabet opgøres

8 8 som forskellen mellem selskabets samlede anskaffelsessummer på aktierne og investeringsforeningsbeviserne og den samlede værdi af disse på overgangstidspunktet. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomståret 2006 og indtil overgangen har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier eller beviser som nævnt i 1. pkt. 1. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Det opgjorte nettokurstab kan fradrages i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19. Uudnyttede tab kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 19.«Stk bliver herefter stk

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法

应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别 里 热 所 在 部 位 及 热 证 之 真 假 虚 实 凡 屡 用 清 热 泻 火 之 剂 而 热 仍 不 退 者, 即 如 王 冰 所 言 寒 之 不 寒, 是 无 水 也,, 当 用 甘 寒 滋 阴 壮 水 之 法 第 四 章 清 热 剂 定 义 凡 以 清 热 药 为 主 组 成, 具 有 清 热 泻 火 凉 血 解 毒 等 作 用, 用 以 治 疗 里 热 证 的 方 剂, 统 称 清 热 剂 属 于 八 法 中 的 清 法 分 类 清 气 分 热 清 营 凉 血 气 血 两 清 清 热 解 毒 清 脏 腑 热 清 虚 热 1 应 用 清 热 剂 须 注 意 以 下 事 项 : 清 热 剂 一. 要 辨 别

Læs mere

标题

标题 其 他 机 构 中国科学报社 加强报道策划性ꎬ 推动国家创新发展ꎮ 2014 年ꎬ «中国科学报» 注重加强新闻产品策划性ꎬ 围绕科技界热点话题ꎬ 结合中国科学院 率先 社 长: 陈 鹏 党委书记: 刘峰松 地 址: 北京市海淀区中关村南一 条 乙 3号 邮政编码: 100190 电 话: 010 62580800 传 真: 010 62580899 电子信箱: bangongshi stimes

Læs mere

48 南华大学学报( 社会科学版) 2016 年 为逻辑ꎬ并进而将 明道 与 修德 升华到 尊道 与 贵德 ꎬ无疑是抓住了认识与人化世界的关键与 根本ꎮ 用现代观点看ꎬ 尊道 是科学精神的核心ꎬ 大ꎬ人亦大ꎮ 域中有四大ꎬ而人居其一焉ꎮ 人法地ꎬ 地法天ꎬ天法道ꎬ道法自然ꎮ 从这些论述中可见ꎬ 道

48 南华大学学报( 社会科学版) 2016 年 为逻辑ꎬ并进而将 明道 与 修德 升华到 尊道 与 贵德 ꎬ无疑是抓住了认识与人化世界的关键与 根本ꎮ 用现代观点看ꎬ 尊道 是科学精神的核心ꎬ 大ꎬ人亦大ꎮ 域中有四大ꎬ而人居其一焉ꎮ 人法地ꎬ 地法天ꎬ天法道ꎬ道法自然ꎮ 从这些论述中可见ꎬ 道 第 17 卷第 2 期 2016 年 4 月 南华大学学报( 社会科学版) Journal of University of South China( Social Science Edition) Vol.17 No.2 Apr.2016 明道 与 修德 并行 中华传统思想文化演进的内在逻辑与核心价值 凌 均 卫 ( 南华大学 老科协ꎬ湖南 衡阳 421001) [摘 要] 通过对中华传统思想文化两大主要流派儒家与道家学说的研习可见ꎬ

Læs mere

标题

标题 省 政 府 文 件 青 海 省 人 民 政 府 关 于 贯 彻 落 实 国 务 院 建 立 粮 食 安 全 省 长 责 任 制 的 实 施 意 见 青 政 2015 70 号 各 市 自 治 州 人 民 政 府 ꎬ 省 政 府 各 委 办 厅 局 : 为 贯 彻 落 实 «国 务 院 关 于 建 立 健 全 粮 食 安 全 省 长 责 任 制 的 若 干 意 见» ( 国 发 2014 69 号 )

Læs mere

标题

标题 边境跨国婚姻移民治理:挑战与破解之道 陆海发 [ 摘要] 近年来ꎬ边境跨国婚姻移民呈现出许多新的趋势性特征ꎬ不仅在数量上呈现出加速度增长的态势ꎬ其所 分布的地域空间也逐步从边境乡镇向内地扩散ꎬ并且ꎬ影响传统跨国通婚的民族性因素也显现出其逐步让渡于 经济因素的发展趋势ꎮ 随着边境跨国婚姻移民人口规模的不断扩大ꎬ一些突出的社会问题正在挑战国家的边 境治理ꎬ包括嫁入我国外籍女性的边缘化社会处境以及由其所引发的人口安全

Læs mere

标题

标题 川甘青交界区文化生态旅游 融合发展的理念与路径探讨 喇明英 [ 摘要] 川甘青三省交界区是我国重要的生态主体功能区ꎬ文化和自然生态旅游资源优势突出ꎬ推进该区域文 化 生态 旅游的融合发展ꎬ对当地经济社会发展 生态文明建设和文化传承皆具有非常重要的作用ꎮ 川甘青交 界区文化生态旅游融合发展应坚持全域旅游 统筹发展 综合发展 融合发展 生态发展的理念ꎬ走整合资源优 化结构 区域统筹旅游带动 延伸产业增加效益

Læs mere

标题

标题 多元权力结构:民国时期 云南区域政治生态研究 陈鲁雁 [摘要] 在民族国家构建过程中ꎬ民国中央政府构筑了中央 / 地方 中心 / 边缘的政治场景ꎬ推进政治一体化进程ꎮ 云南地方政府按中央政府规制设置地方行政 党务机构ꎬ建构起融党于政的权力文化网络运行体系ꎮ 但是这种 政治权力文化网络运行体系被土司 土匪 会道门及殖民势力等蚕食与分割ꎬ区域政治权力结构日趋复杂ꎬ导致 政治生态恶化ꎮ [ 关键词] 权力结构ꎻ多元化ꎻ民国时期ꎻ云南地区ꎻ政治生态

Læs mere

标题

标题 东 营 市 人 民 政 府 文 件 东 政 发 2015 22 号 东 营 市 人 民 政 府 关 于 加 快 科 技 服 务 业 发 展 推 进 大 众 创 新 创 业 的 实 施 意 见 各 县 区 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 单 位 : 为 加 快 科 技 服 务 业 发 展, 推 进 大 众 创 新 创 业, 根 据 «山 东 省 人 民 政 府 关 于 贯 彻 国 发 2014

Læs mere

标题

标题 2016 年 国 家 公 务 员 录 用 考 试 «申 论» 试 卷 ( 副 省 级 以 上 ) ( 满 分 :100 分 时 限 :180 分 钟 ) 一 注 意 事 项 1. 本 题 本 由 给 定 资 料 与 作 答 要 求 两 部 分 组 成, 考 试 时 限 为 180 分 钟. 其 中, 阅 读 给 定 资 料 参 考 时 限 为 50 分 钟, 作 答 参 考 时 限 为 130 分

Læs mere

标题

标题 讯问录音录像与非法证据排除: 一个实证的考察 马静华 张潋瀚 [ 摘要] 无论在理论层面还是从立法角度ꎬ讯问录音录像都极为重要ꎮ 实证考察发现ꎬ仅有较小比例的案件ꎬ其 讯问录音录像在非法口供证明中被片断式播放ꎬ对裁判结果影响极小ꎮ 由于侦查机关采取 选择性的证据形成 机制 ꎬ并被公诉机关和审判机关所认可ꎬ这大大削弱了讯问录音录像本应发挥的技术性优势ꎮ 要加强讯问录 音录像在抑制非法取证中的作用ꎬ必须首先清晰界定

Læs mere

标题

标题 省 政 府 文 件 青 海 省 人 民 政 府 关 于 印 发 青 海 省 深 入 推 动 金 融 改 革 发 展 若 干 政 策 措 施 的 通 知 青 政 2014 30 号 各 市 自 治 州 人 民 政 府 ꎬ 省 政 府 各 委 办 厅 局 : 彻 执 行 ꎮ «青 海 省 深 入 推 动 金 融 改 革 发 展 的 若 干 政 策 措 施»ꎬ 已 经 省 政 府 同 意 ꎬ 现 印 发

Læs mere

标题

标题 新疆哈萨克牧民安居富民之绿色脱贫探析 以新源县为例 张振华 张 倩 [ 摘要] 新疆新源县以 保景富民 为主旨ꎬ以 增绿 富民 为牧民定居的出发点和落脚点ꎬ开创出 生态为 先 精准为上 高效为要 富美为旨 的绿色脱贫发展之路ꎮ 设立哈萨克牧民安居示范村 新疆 哈萨克第一 村 阿尔善村ꎮ 以那拉提大草原为依托ꎬ紧扣安居富民工程ꎬ开创绿色脱贫之路ꎻ大力发展乡村生态旅游业ꎬ传 承哈萨克民族文化ꎮ 这些举措对进一步健全治疆ꎬ完善牧民定居方略ꎬ实现新疆全面稳定和绿色脱贫具有重要

Læs mere

朱明静教师工作坊活动情况

朱明静教师工作坊活动情况 朱 明 静 教 师 工 作 坊 活 动 情 况 简 报 主 办 : 重 庆 市 梁 平 县 朱 明 静 教 师 工 作 坊 承 办 : 朱 明 静 教 师 工 作 坊 第 1 小 组 第 5 期 2016 年 6 月 5 日 重 庆 市 梁 平 县 朱 明 静 教 师 工 作 坊 研 修 项 目 卷 首 语 布 谷 幽 扬 青 山 早, 绿 肥 红 瘦 四 月 天 在 这 充 满 活 力 的 美 好

Læs mere

标题

标题 全 国 专 利 代 理 人 资 格 考 试 大 纲 (2014) 第 一 部 分 专 利 法 律 知 识 第 一 章 专 利 制 度 概 论 了 解 专 利 制 度 的 产 生 与 发 展 历 史 ; 熟 悉 各 种 专 利 体 系 及 特 点 ; 熟 悉 中 国 专 利 制 度 的 发 展 历 史 及 其 特 点 ; 掌 握 专 利 代 理 的 概 念 和 相 关 的 规 定 ; 掌 握 与 申

Læs mere

标题

标题 环境肖像与影像民族志 以白族村落的视觉书写实践为例 邓启耀 [摘要] 对于视觉人类学来说ꎬ环境肖像是特定生境关系与族群认同的视觉表征ꎬ而影像民族志更是对其图文互 证的深描ꎮ 文章以 中国白族百村群像 和 中国白族村落影像文化志 两次民族村落视觉书写实践为例ꎬ通过 对调查对象历史背景 空间环境 主体性 生境和习俗的分析ꎬ讨论影像民族志书写中需要注意的一些文化节 点ꎬ如历史与现实中跨区域经贸交往的关系ꎬ村落与生态的关系ꎬ多民族杂居地的族群关系ꎬ人文传统和文化心

Læs mere

化 学 工 程 实 验 教 学 中 心 安 全 手 册 高 校 的 实 验 室 是 教 学 科 研 工 作 的 重 要 基 地, 也 是 科 研 成 果 产 出 的 关 键 环 节 营 造 安 全 舒 适 的 实 验 室 环 境 是 我 们 每 个 人 的 共 同 愿 望, 关 系 到 高 校 的

化 学 工 程 实 验 教 学 中 心 安 全 手 册 高 校 的 实 验 室 是 教 学 科 研 工 作 的 重 要 基 地, 也 是 科 研 成 果 产 出 的 关 键 环 节 营 造 安 全 舒 适 的 实 验 室 环 境 是 我 们 每 个 人 的 共 同 愿 望, 关 系 到 高 校 的 化 学 工 程 学 院 实 验 室 安 全 手 册 2015 年 03 月 03 日 化 学 工 程 实 验 教 学 中 心 安 全 手 册 高 校 的 实 验 室 是 教 学 科 研 工 作 的 重 要 基 地, 也 是 科 研 成 果 产 出 的 关 键 环 节 营 造 安 全 舒 适 的 实 验 室 环 境 是 我 们 每 个 人 的 共 同 愿 望, 关 系 到 高 校 的 和 谐 稳 定

Læs mere

标题

标题 七 产 业 政 策 七 产 业 政 策 351 财 政 部 关 于 财 政 资 金 注 资 政 府 投 资 基 金 支 持 产 业 发 展 的 指 导 意 见 ( 财 建 2015 1062 号 ) 各 省 自 治 区 直 辖 市 计 划 单 列 市 财 政 厅 ( 局 ): 近 年 来, 各 级 财 政 探 索 政 府 投 资 基 金 等 市 场 化 方 式 支 持 产 业, 有 效 引 导 了

Læs mere

标题

标题 前后蜀经学发展概论 舒大刚 刘 洋 [ 摘要] 唐末以来ꎬ藩镇割据ꎬ战火遍染ꎬ巴蜀偏居一隅ꎬ相对安宁ꎬ大批移民迁入ꎬ在带来富余劳动力的同时ꎬ亦 播撒了无数文化的种子ꎮ 王氏 孟氏相继治蜀ꎬ开贡举ꎬ建学校ꎬ拢图籍ꎬ刻石经ꎬ大力崇儒兴教ꎬ经学于乱世中 渐兴ꎮ 在国家政权通过官学教育推动儒学发展的同时ꎬ民间学术团体的儒学传承也未中断ꎬ饱学之士以经典讲 学授徒ꎬ开明之徒设私塾化育子孙ꎬ私学空前发展起来ꎮ 前后蜀之经学上承隋唐经学之遗续ꎬ下启宋明理学之

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Læs mere

下载打印附件

下载打印附件 山 西 煤 炭 运 销 集 团 长 治 有 限 公 司 第 (738) 期 最 高 检 : 下 半 年 查 办 一 批 行 贿 大 案 国 家 发 改 委 : 地 方 借 直 购 电 名 目 搞 优 惠 电 价 审 计 署 : 严 肃 揭 露 和 查 处 重 大 违 法 违 纪 案 件 中 央 水 利 转 移 支 付 资 金 402.79 亿 元 已 全 部 下 拨 证 监 会 : 新 一 轮 退

Læs mere

标题

标题 «叙 永 年 鉴» 编 纂 委 员 会 顾 问 王 波 陈 景 强 主 任 陈 善 明 副 主 任 王 晓 谦 韦 光 焰 成 员 李 晓 英 罗 俊 丹 何 光 远 李 祖 涛 靳 中 芸 «叙 永 年 鉴» 编 辑 部 主 编 曹 丹 责 任 主 编 靳 中 芸 执 行 主 编 黄 永 红 编 辑 周 跃 赵 志 强 龚 才 华 郭 林 秋 图 片 牟 泉 张 叶 李 颜 乾 王 承 伟 刘 传

Læs mere

标题

标题 俄 罗 斯 东 欧 中 亚 研 究 2015 年 第 4 期 中 东 欧 研 究 中 国 与 东 欧 关 系 正 常 化 过 程 中 的 苏 联 因 素 以 对 华 国 际 活 动 为 例 马 细 谱 内 容 提 要 20 世 纪 80 年 代 初 ꎬ 中 国 与 东 欧 国 家 关 系 开 始 解 冻 ꎮ 为 阻 止 这 一 趋 势 ꎬ 苏 联 试 图 利 用 早 在 1967 年 成 立 于 莫

Læs mere

2013年省局年报 最终.FIT)

2013年省局年报 最终.FIT) 河 南 省 知 识 产 权 局 年 报 荫 2013 第 一 章 会 议 材 料 翌 领 导 讲 话 徐 济 超 副 省 长 2013 河 南 省 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 网 络 致 辞 同 志 们 袁 朋 友 们 院 按 照 全 国 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 组 委 会 的 统 一 部 署 袁 我 们 坚 持 野 勤 俭 节 约 袁 务 求 实 效 冶 原 则 袁 利 用 网

Læs mere

untitled

untitled 2012 2012 2012 2012 2012 PCT ? " " " " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Læs mere

标题

标题 上 海 市 人 民 政 府 公 报 2015 第 13 期 ( 总 第 349 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 公 报 二 一 五 年 第 十 三 期 ( 半 月 刊 ) ( 总 第 349 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 主 办 二 一 五 年 七 月 五 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 上 海 市 人 民 政 府 关 于 取 消 和 调 整 一 批 行 政 审 批 事

Læs mere

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Læs mere

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0CDB6AFD3C3B9A4B5C4B7A8C2C9B7E7CFD5D3EBB7C0B7B628BAACB9A4D7CA29BCF2>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0CDB6AFD3C3B9A4B5C4B7A8C2C9B7E7CFD5D3EBB7C0B7B628BAACB9A4D7CA29BCF2> 劳 动 用 工 的 法 律 风 险 与 防 范 主 讲 人 : 冯 力 主 办 单 位 : 深 圳 市 高 新 技 术 产 业 协 会 深 圳 清 华 大 学 研 究 院 一 用 工 方 式 选 择 的 法 律 风 险 与 防 范 1 直 接 用 工 2 劳 务 派 遣 3 业 务 外 包 4 非 全 日 制 用 工 1 2 劳 务 派 遣 (1) 劳 务 派 遣 单 位 劳 动 合 同 法 第 五

Læs mere

Тимофеев. Вост. _кит._ язык _ПК_ рефер. и перевода 032301

Тимофеев. Вост. _кит._ язык _ПК_ рефер. и перевода 032301 Федеральное агентство по образованию АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОУВПО «АмГУ» УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой китаеведения И.Б. Кейдун 2007г. ВОСТОЧНЫЙ (КИТАЙСКИЙ) ЯЗЫК (ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС) РЕФЕРИРОВАНИЯ

Læs mere

第三章 苏联文化管理体制与书报检查制度

第三章 苏联文化管理体制与书报检查制度 未 刊 稿, 请 勿 直 接 引 用 第 一 章 苏 联 文 化 管 理 体 制 与 行 政 干 预 机 制 苏 联 的 思 想 文 化 和 艺 术 管 理 体 系 分 为 国 家 和 党 的 两 个 系 统, 首 先 表 现 为 完 备 的 和 独 立 的 国 家 系 统, 但 最 终 权 力 却 归 结 到 党 手 中 当 代 俄 罗 斯 学 者 日 德 科 夫 认 为 : 苏 联 的 文 化

Læs mere

117

117 2018 2014 2015 20159 2018 112 2064256 2017/18 116 117 (a) 118 (b) 2017/18 119 (c) 2017/18 1:11 120 2017/18 2016/17 1 000 121 2013/142014/15 2017/18 1018 122 7 123 2 000 8 124 125 (a) (b) 2030+2030 2030

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

Microsoft Word - Òåñòû.doc

Microsoft Word - Òåñòû.doc ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Российской Федерации Восточно-Сибирский государственный технологический университет (ВСГТУ) Кафедра иностранных языков Данный сборник тестовых заданий составлен для

Læs mere

Дорогие коллеги, вот что у меня получилось

Дорогие коллеги, вот что у меня получилось Центр олимпиад Санкт-Петербурга ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена Институт иностранных языков НОУ «Конфуций» 全 俄 奥 林 匹 克 中 学 生 汉 语 比 赛 Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку 2015 2016 区 级

Læs mere

标题

标题 南 京 航 空 航 天 大 学 研 究 生 手 册 目 录 (2014 年 版 ) 一 教 育 部 相 关 文 件 1. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 (1) 2. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 (8) 3. 国 家 教 育 考 试 违 规 处 理 办 法 (9) 4. 高 等 学 校 校 园 秩 序 管 理 若 干 规 定 (15) 5. 普 通 高 等 学 校 学 生

Læs mere

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Læs mere

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Læs mere

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Læs mere

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Læs mere

标题

标题 虹 口 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 目 录 一 发 展 背 景 和 奋 斗 目 标 (1) 1 过 去 五 年 的 重 大 成 就 (1) 2 未 来 五 年 的 机 遇 与 挑 战 (8) 3 指 导 思 想 和 基 本 要 求 (10) 4 2020 年 的 奋 斗 目 标 (12) 二 推 进 创 新 发 展, 着 力 培 育 增 长 新

Læs mere

标题

标题 上 海 市 人 民 政 府 公 报 2014 第 14 期 ( 总 第 326 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 公 报 二 一 四 年 第 十 四 期 ( 半 月 刊 ) ( 总 第 326 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 主 办 二 一 四 年 七 月 二 十 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 上 海 市 人 民 政 府 令 ( 第 19 号 ) (3) 上 海 市 人

Læs mere

标题

标题 2016 02 省 政 府 文 件 青 海 省 人 民 政 府 关 于 表 彰 奖 励 第 十 一 次 哲 学 社 会 科 学 优 秀 成 果 的 决 定 青 政 2016 9 号 各 市 自 治 州 人 民 政 府 ꎬ 省 政 府 各 委 办 厅 局 : 党 的 十 八 大 以 来 ꎬ 全 省 广 大 哲 学 社 会 科 学 工 作 者 高 举 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 旗 帜 ꎬ

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

业 经 营 中 心 工 作, 结 合 管 理 提 升 和 内 控 体 系 建 设, 着 力 形 成 长 效 机 制, 以 作 风 建 设 的 新 成 效 凝 聚 起 推 动 企 业 科 学 发 展 的 强 大 力 量 ( 二 ) 目 标 任 务 通 过 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践

业 经 营 中 心 工 作, 结 合 管 理 提 升 和 内 控 体 系 建 设, 着 力 形 成 长 效 机 制, 以 作 风 建 设 的 新 成 效 凝 聚 起 推 动 企 业 科 学 发 展 的 强 大 力 量 ( 二 ) 目 标 任 务 通 过 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 中 共 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 委 员 会 文 件 中 算 深 股 党 字 (2013) 13 号 食 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 深 入 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 实 施 方 案 为 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 精 神, 使 公 司 广 大 党 员 干 部 筑 牢 为 民 宗 旨 强

Læs mere

华南农业大学就业工作简报

华南农业大学就业工作简报 华 南 农 业 大 学 就 业 工 作 简 报 2015 年 第 三 期 华 南 农 业 大 学 就 业 指 导 中 心 编 2015 年 5 月 12 日 2015 年 我 校 毕 业 生 总 人 数 达 10439 人, 其 中 本 科 毕 业 生 9242 名, 硕 士 博 士 研 究 生 毕 业 生 1197 名, 毕 业 生 总 人 数 创 历 史 新 高 截 至 5 月 12 日, 我

Læs mere

标题

标题 前 言 1 前 言 博 观 而 约 取, 厚 积 而 薄 发 今 朝 公 考 一 搏, 明 日 展 翅 长 空 时 代 更 迭 的 列 车 载 着 我 们 飞 速 前 行, 江 苏 公 考 的 改 革 和 创 新 未 曾 停 止 过 步 伐. 纵 观 近 年 的 江 苏 公 考, 题 型 创 新 考 点 新 颖 的 试 题 层 出 不 穷, 在 此 形 势 下, 一 本 紧 贴 考 情 权 威 系

Læs mere

标题

标题 上 海 市 人 民 政 府 公 报 2014 第 5 期 ( 总 第 317 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 公 报 二 一 四 年 第 五 期 ( 半 月 刊 ) ( 总 第 317 期 ) 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 主 办 二 一 四 年 三 月 五 日 出 版 目 录 市 政 府 文 件 上 海 市 人 民 政 府 印 发 «关 于 本 市 严 格 控 制 新 设 行 政 许

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

5. «三 国 演 义 中 的 " 三 顾 茅 庐 ", 是 为 了 在 人 物 的 对 比 映 衬 中, 层 层 推 进, 簸 染 出 一 个 旷 世 人 才 ( ) A. 关 羽 B. 赵 子 龙 C. 刘 备 D. 诸 葛 亮 6. 最 初 点 燃 郁 积 在 郭 沫 若 心 中 诗 情 的

5. «三 国 演 义 中 的 三 顾 茅 庐 , 是 为 了 在 人 物 的 对 比 映 衬 中, 层 层 推 进, 簸 染 出 一 个 旷 世 人 才 ( ) A. 关 羽 B. 赵 子 龙 C. 刘 备 D. 诸 葛 亮 6. 最 初 点 燃 郁 积 在 郭 沫 若 心 中 诗 情 的 试 卷 代 号 : 2 5 9 2 中 央 广 播 电 视 大 学 2 0 11 2012 学 年 度 第 二 学 期 " 开 放 专 科 " 期 末 考 试 ( 半 开 卷 ) 中 国 文 学 经 典 试 题 2012 年 7 月 注 意 事 项 一 将 你 的 学 号 姓 名 及 分 校 ( 工 作 站 ) 名 称 填 写 在 答 题 纸 的 规 定 栏 内 考 试 结 束 后, 把 试 卷 和

Læs mere

<453A5CB8F7B7D6C9E7D4F0B1E05CBFBCCAD4B7D6C9E75CD5D4C3F7CFBC5CCAE9C4BFCEC4BCFE5CB7A8C2C9B3F6B0E6C9E7CBBEB7A8BFBCCAD4B7FECEF1D7A8BFAF2E646F6378>

<453A5CB8F7B7D6C9E7D4F0B1E05CBFBCCAD4B7D6C9E75CD5D4C3F7CFBC5CCAE9C4BFCEC4BCFE5CB7A8C2C9B3F6B0E6C9E7CBBEB7A8BFBCCAD4B7FECEF1D7A8BFAF2E646F6378> 司 考 通 关 必 备 律 出 版 社 考 试 分 社 真 题 书 系 体 例 书 名 作 者 备 选 理 由 2014 年 国 家 司 考 试 试 题 司 部 国 家 司 考 试 中 官 方 唯 一 出 品, 命 题 专 家 权 威 解 析 心 之 作 2015 年 国 家 司 考 试 历 年 律 考 试 中 心 收 录 6+2 年 真 题 及 详 解, 附 赠 试 题 汇 编 及 详 解 ( 应

Læs mere

标题

标题 第 41 卷 第 4 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2015 年 7 月 Vol.41 No.4 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) July,2015 DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2015.04.020 [ 明 清 史 研 究 ] 主 持 人 : 陈 宝 良 主 持 人 语 : 本

Læs mere

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 -

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 省 知 识 产 权 保 护 状 况 甘 肃 省 知 识 产 权 局 目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 知 识 产 权 保 护 状 况 2014 年, 我 省 知 识 产 权 工

Læs mere

标题

标题 第 41 卷 第 1 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2015 年 1 月 Vol.41 No.1 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) Jan.,2015 DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2015.01.018 身 体 视 角 与 抗 战 文 学 向 天 渊 ( 西 南 大 学 中 国 诗

Læs mere

标题

标题 卷 首 语 小 草 彭 屏 春 还 没 有 来, 天 气 照 样 寒 冷, 但 她 们 已 经 整 理 行 装, 准 备 出 发 了. 这 就 是 小 草. 虽 说 前 路 仍 有 冰 雪, 但 冰 雪 总 会 融 化 与 我 同 行. 虽 说 头 顶 有 些 石 块, 但 小 草 总 会 绕 道. 报 春 花 又 在 唱 歌 了, 似 乎 是 欢 迎, 又 似 乎 是 鼓 励. 我 不 知 道 是

Læs mere

标题

标题 前 言 1 前 言 天道酬勤,胸有成竹 成功开启公务员之路 随着山东公务员考试机制的不断完善,竞争程度日趋激烈,对考生的能力要 求 也 越 来 越 高,这 就 迫 切 要 求大家要选择一本优秀的备考教材! 本书在编写过程中,一直秉持着最新真题接轨的理念,囊括了«行政职业能力测验»和«申 论»最 全 面 最 前沿的考试内容,书中不仅 有 详 实 新 颖 的 考 点 讲 解,更 有 实 用 易 懂 的

Læs mere

每 月 絮 语 治 民 还 是 民 治 张 斌 生 1 第 一 版 块 : 专 题 与 中 心 本 刊 专 稿 从 代 表 议 案 看 中 国 法 制 进 程 吴 运 浩 4 学 者 访 谈 议 案 要 提 在 关 节 眼 上 邢 五 一 8 统 一 规 则 : 律 师 参 与 刑 事 诉 讼 的

每 月 絮 语 治 民 还 是 民 治 张 斌 生 1 第 一 版 块 : 专 题 与 中 心 本 刊 专 稿 从 代 表 议 案 看 中 国 法 制 进 程 吴 运 浩 4 学 者 访 谈 议 案 要 提 在 关 节 眼 上 邢 五 一 8 统 一 规 则 : 律 师 参 与 刑 事 诉 讼 的 张 斌 生 党 的 十 五 大 报 告 指 出, 我 们 要 依 法 治 国, 建 设 社 会 主 义 法 治 国 家 江 总 书 记 说 : 共 产 党 执 政 就 是 领 导 和 支 持 人 民 掌 握 管 理 国 家 的 权 力 人 民 是 国 家 的 主 人, 是 依 法 治 国 的 主 体 过 去 历 代 封 建 王 朝 都 在 治 民 上 下 功 夫, 希 望 能 稳 坐 江 山, 保

Læs mere

月 冈 村 宁 次 在 返 回 日 本 时 曾 对 采 访 记 者 说 我 是 无 耻 之 极 的 慰 安 妇 制 度 的 始 作 俑 者 昭 和 七 年 上 海 事 变 时 发 生 了 两 三 起 官 兵 强 奸 驻 地 妇 女 的 事 件 作 为 派 遣 军 副 参 谋 长 的 人 在 经 过

月 冈 村 宁 次 在 返 回 日 本 时 曾 对 采 访 记 者 说 我 是 无 耻 之 极 的 慰 安 妇 制 度 的 始 作 俑 者 昭 和 七 年 上 海 事 变 时 发 生 了 两 三 起 官 兵 强 奸 驻 地 妇 女 的 事 件 作 为 派 遣 军 副 参 谋 长 的 人 在 经 过 侵 沪 日 军 的 慰 安 所 苏 智 良 自 九 一 八 事 变 起 到 二 次 大 战 结 束 的 年 间 至 少 有 万 妇 女 被 日 军 强 逼 而 沦 为 慰 安 妇 慰 安 妇 的 国 籍 不 仅 有 中 国 韩 国 菲 律 宾 等 亚 洲 国 家 的 妇 女 还 有 欧 洲 及 美 洲 的 妇 女 慰 安 妇 制 度 是 二 次 大 战 时 日 军 违 反 人 道 违 反 战 争 法

Læs mere

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

由九十年代今香港每年都有兩至三女性藝術展覽,也為慶祝三八婦女節棉的例牌節目、女畫會的年展、女性藝術家的個展、到近年一些較有導向性的策劃展覽

由九十年代今香港每年都有兩至三女性藝術展覽,也為慶祝三八婦女節棉的例牌節目、女畫會的年展、女性藝術家的個展、到近年一些較有導向性的策劃展覽 討 論 時 常 由 零 開 始 - 九 十 年 代 至 今 的 香 港 女 性 藝 術 展 覽 文 晶 瑩 2004 由 九 十 年 代 至 今 香 港 每 年 都 有 一 至 二 個 女 性 藝 術 題 材 的 展 覽, 有 為 慶 祝 三 八 婦 女 節 有 女 畫 會 的 年 展 女 性 藝 術 家 的 個 展 以 及 近 年 一 些 較 有 導 向 性 的 策 劃 展 覽 前 年 五 月 香

Læs mere

学员风采展示#齐星·星梦工厂# 成人模特培训班暑假班即将正式开课啦!

学员风采展示#齐星·星梦工厂# 成人模特培训班暑假班即将正式开课啦! 学 员 风 采 展 示 # 齐 星 星 梦 工 厂 # 开 课 啦! 成 人 模 特 培 训 班 暑 假 班 即 将 正 式 北 方 之 星 幼 教 集 团 http://www.bfzxedu.com 学 员 风 采 展 示 # 齐 星 星 梦 工 厂 # 成 人 模 特 培 训 班 暑 假 班 即 将 正 式 开 课 啦! 参 与 各 备 课 组 的 教 学 研 讨 活 动 化 妆 造 型 课

Læs mere

makozlov

makozlov 序 号 单 位 Название компаний 姓 名 Ф.И.О 职 务 Должность 联 系 方 式 Контакты 经 营 范 围 和 洽 谈 意 向 Сфера деятельности I. Машиностроение и нефтехимическая промышленность 机 械 制 造 业 石 油 化 工 业 1 黑 龙 江 鑫 源 特 钢 有 限 公 司 ООО

Læs mere

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Læs mere

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Læs mere

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 妇 科 常 见 病 防 治 / 德 吉 白 珍 编 ; 玛 尔 胡 瓦 阿 扎 提 汗 译 北 京 : 中 国 人 口 出 版 社,2013 10 ( 家 庭 发 展 汉 哈 双 语 科 普 系 列 丛 书 ) ISBN978-7-5101-2093-0 Ⅰ 1 妇 Ⅱ 1 德 2 玛 Ⅲ 1 妇 科 病 常 见 病 防 治 问 题 解 答 汉 语 哈 萨

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Læs mere

标题

标题 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 87 号 修 订 后 的 煤 矿 安 全 规 程 已 经 2015 年 12 月 22 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 第 13 次 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2016 年 10 月 1 日 起 施 行 原 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局

Læs mere

升學及就業輔導組工作計劃書

升學及就業輔導組工作計劃書 一 工 作 目 標 樂 善 堂 梁 植 偉 紀 念 中 學 升 學 及 就 業 輔 導 組 2015-2016 年 度 工 作 計 劃 以 推 動 生 涯 規 劃, 建 立 人 生 藍 圖, 本 組 : 甲 通 過 校 本 生 涯 規 劃 教 育 課 程, 有 系 統 地 引 領 學 生 認 識 自 我, 關 注 個 人 學 業 及 事 業 的 發 展, 為 自 己 探 索 一 個 可 努 力 及

Læs mere

УМК История китайской культуры _религиоведы_

УМК История китайской культуры _религиоведы_ Федеральное агентство по образованию АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОУВПО «АмГУ» УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой китаеведения И.Б. Кейдун 2008 г. ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Læs mere

000000

000000 目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 竞 争 性 谈 判 公 告 竞 争 性 谈 判 采 购 资 料 表 评 定 成 交 的 标 准 工 程 量 清 单 竞 标 文 件 格 式 第 六 部 分 合 同 主 要 条 款 ( 格 式 ) 第 一 部 分 竞 争 性 谈 判 公 告 1 项 目 名 称 : 贵 州 民 族 大 学 董 家 堰 校 区 琴 房

Læs mere

许多人违犯的禁律

许多人违犯的禁律 许 多 人 违 犯 的 禁 律 应 谨 防 之 رمات استهان با كث من انلاس «باللغة الصينية «فضل بمراجعته واتلعليق عليه العلامة الشيخ عبد العز ز بن عبد ا ابن باز محه ا ا يلف: مد صالح املنج د 穆 罕 默 德 萨 利 哈 穆 楠 吉 德 著 阿 布 杜 阿 齐 兹

Læs mere

第一章 作業系統概論

第一章 作業系統概論 第 四 屆 通 俗 文 學 與 雅 正 文 學 研 討 會 論 文 集 2003 年 12 月, 頁 425~461 中 興 大 學 中 國 文 學 系 世 說 新 語 中 僧 侶 與 權 貴 的 互 動 研 究 從 補 償 和 救 度 的 觀 點 談 起 中 興 大 學 中 文 系 尤 雅 姿 提 要 世 說 新 語 所 載 錄 的 僧 侶 約 二 十 人, 其 中 除 僧 意 和 法 岡 道 人

Læs mere

标题

标题 上 海 市 青 少 年 发 展 十 三 五 暠 规 划 暋 暋 青 少 年 是 上 海 落 实 四 个 全 面 暠 战 略 布 局, 建 设 四 个 中 心 暠 和 社 会 主 义 现 代 化 国 际 大 都 市 的 重 要 力 量, 青 少 年 生 存 发 展 状 况 与 上 海 各 项 事 业 发 展 水 平 密 切 相 关, 也 与 上 海 的 未 来 发 展 紧 密 相 连 为 深 入 贯

Læs mere

目 录

目  录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

2 1 4

2 1 4 08 2 1 4 é é 1584 1611 1727 186 1 2 5 1 2 é é é 3 1 2 4 2 3 4 5 4 2, 5 3 18 19 16 12 1 7 2 18 3 2 3 1 2 E F S M V I F t M V 2 4 9 4 27 1 W H MV 2 2 2 3 4 72 9 1 1 6 2 2 76 1

Læs mere

星际探险

星际探险 2 3 4 5 6 7 8 9 A N 0 N p N T u w u v T + w v A 0, 2, 3,, p 2 p p A 0, 2, 3,, p 2 p A 0 0 A S S 0 0 p S S S 0 0 p S Z w(s) S 0 A Z S 0 Z S w(s ) < w(s 0 ) Z S w(s ) < w(s 0 ) G G w(u, v) u v w 0 G w(u,

Læs mere

Microsoft Word - content.doc

Microsoft Word - content.doc 目 錄 序 言...3 第 一 章 : 摘 錄 教 師 操 守 情 況 調 查 研 究 報 告 部 分 內 容...4 撮 要...4 建 議...7 教 師 操 守 情 況 調 查 簡 介...9 第 二 章 : 上 下 關 係...10 個 案 一 : 請 選 擇 : 遞 辭 職 信, 還 是 接 解 僱 信?...10 個 案 二 : 校 長 在 學 生 面 前 訓 示 教 師...12 個

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere

1 月 3 日, 昆 明 代 办 处 获 云 南 省 知 识 产 权 局 流 动 红 旗 标 兵, 昆 明 代 办 处 杨 清 强 杜 金 凤 分 别 荣 获 党 员 流 动 红 旗 标 兵 和 优 质 服 务 之 星 称 号 1 月 17 日, 长 沙 代 办 处 被 湖 南 省 知 识 产 权

1 月 3 日, 昆 明 代 办 处 获 云 南 省 知 识 产 权 局 流 动 红 旗 标 兵, 昆 明 代 办 处 杨 清 强 杜 金 凤 分 别 荣 获 党 员 流 动 红 旗 标 兵 和 优 质 服 务 之 星 称 号 1 月 17 日, 长 沙 代 办 处 被 湖 南 省 知 识 产 权 2013 年 第 2 期 增 刊 总 第 172 期 专 利 局 初 审 及 流 程 管 理 部 主 办 2013 年 2 月 28 日 要 闻 2013 年 专 利 审 查 工 作 部 署 会 议 召 开 杨 铁 军 出 席 为 落 实 局 党 组 扩 大 会 议 精 神, 推 动 2013 年 专 利 审 查 工 作 的 开 展, 2 月 26 日, 我 局 召 开 2013 年 专 利 审 查

Læs mere

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 資 產 管 理 的 概 念 一 選 擇 題 D1. 下 列 有 關 資 產 管 理 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 投 資 人 將 資 金 委 由 資 產 管 理 機 構 管 理 (B) 投 資 人 須 承 擔 所 有 的 投 資 風 險 (C) 資 產 管 理 機 構 會 向 投 資 人 收 取 管 理 費 (D) 資 產 管 理 的 契 約 愈 標 準 化, 投 資 門 檻 愈

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Læs mere

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 知 识 产 权 公 益 讲 座 培 训 手 册 主 办 单 位 : 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 四 川 中 心 承 办 单 位 : 成 都 市 知 识 产 权 服 务 中 心 公 益 讲 座 课 程 : 1. 给 天 才 之 火 浇 上 利 益 之 油 简 明 专 利 知 识 概 述 2. 让 智 慧 之 花 凝 结 专 利 之 果 专 利 布 局 与 挖 掘 3.

Læs mere

科 选 择 一 个 科 室 轮 转 2 个 月. ( 二 ) 第 二 阶 段 ( 核 医 学 与 放 射 学 知 识 基 础 培 训 ) 第 7-16 月, 巩 固 在 校 期 间 已 学 过 的 理 论 基 础, 通 读 国 内 外 出 版 的 有 关 专 著 1 ~2 本, 阅 读 国 内 外

科 选 择 一 个 科 室 轮 转 2 个 月. ( 二 ) 第 二 阶 段 ( 核 医 学 与 放 射 学 知 识 基 础 培 训 ) 第 7-16 月, 巩 固 在 校 期 间 已 学 过 的 理 论 基 础, 通 读 国 内 外 出 版 的 有 关 专 著 1 ~2 本, 阅 读 国 内 外 核 医 学 科 培 训 细 则 核 医 学 是 一 门 应 用 放 射 性 核 素 诊 断 治 疗 疾 病 和 进 行 医 学 研 究 的 独 立 临 床 医 学 学 科. 它 分 为 实 验 核 医 学 和 临 床 核 医 学. 核 医 学 科 住 院 医 师 规 范 化 培 训 的 主 要 内 容 是 临 床 核 医 学, 具 体 由 影 像 核 医 学, 包 括 伽 马 照 相 单 光 子 发

Læs mere

2016

2016 图 1 国 内 外 发 明 专 利 受 理 状 况 第 1 页 表 1 国 内 外 发 明 专 利 受 理 状 况 表 2016 年 1 月 单 位 : 件 按 国 内 外 当 月 合 计 当 年 累 计 总 累 计 分 组 受 理 量 构 成 受 理 量 构 成 同 比 增 长 受 理 量 构 成 小 计 101109 100.0% 101109 100.0% 31.5% 6458969 100.0%

Læs mere

内 容 提 要

内 容 提 要 第 一 卷 内 容 提 要 ( 刘 志 丹 ) 是 一 部 三 卷 集 的 长 篇 传 记 小 说 这 是 第 一 卷, 曾 于 1980 年 由 工 人 出 版 社 出 版 近 两 三 年 来, 在 党 的 十 一 届 三 中 全 会 精 神 鼓 舞 下, 作 者 以 惊 人 的 毅 力, 在 撰 写 二 三 卷 的 同 时 对 第 一 卷 又 进 行 了 重 大 修 改, 拟 在 文 化 艺 术

Læs mere

江苏知识产权电子政务通讯

江苏知识产权电子政务通讯 江 苏 知 识 产 权 电 子 政 务 通 讯 第 32 期 江 苏 省 知 识 产 权 局 2016 年 1 月 5 日 2015 年 四 季 度 网 站 信 息 刊 用 情 况 四 季 度, 国 家 知 识 产 权 局 门 户 网 站 刊 用 我 省 知 识 产 权 政 务 信 息 28 条, 省 知 识 产 权 局 门 户 网 站 刊 用 知 识 产 权 政 务 信 息 112 条 现 将 省

Læs mere

中国困境的政治经济学透视

中国困境的政治经济学透视 中 国 困 境 的 政 治 经 济 学 透 视 ( 征 求 意 见 稿 ) 王 中 宇 状 元 宰 相 的 文 章 是 不 足 为 据 的, 要 自 己 去 看 地 底 下 ---- 鲁 迅 2012 年 3 月 15 日 第 一 稿 2012 年 7 月 10 日 第 二 稿 2012 年 11 月 20 日 第 三 稿 2014 年 5 月 31 日 第 四 稿 目 录 前 言...5 第 一

Læs mere

标题

标题 院 直 属 单 位 情 况 分 院 机 构 北京分院 ( 筹) 委事务中心的换届考核工作ꎮ 配合企业党组参与 中科科仪等 5 个公司的考核工作ꎮ 完成所级领导干部及中层干部个人有关事项 院 长: 何 岩 ( 兼) 地 址: 北京市海淀区中关村南四街 18 号紫金数码园 1 号楼 邮政编码: 100190 电 话: 010 62661266 传 真: 010 62661245 电子信箱: bjb cashq

Læs mere

Microsoft Word - 16K 2014白皮书(中文定稿).doc

Microsoft Word - 16K 2014白皮书(中文定稿).doc 2014 年 江 苏 省 知 识 产 权 发 展 与 保 护 状 况 2014 年, 江 苏 省 知 识 产 权 工 作 在 省 委 省 政 府 的 领 导 下, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 以 服 务 两 个 率 先 为 主 线, 以 推 动 经 济 转 型 升 级 为 核 心, 深 入 实 施 知 识 产 权 战 略, 知 识 产 权 创 造 运 用 保 护 管 理 和 服 务

Læs mere

見 童 性 侵 害 預 防 繪 本 分 析 之 初 探 回 國 圓 圓 圓 例, 顯 見 未 成 年 兒 童 可 能 為 性 侵 害 受 害 者 的 高 危 險 群 也 因 為 性 侵 害 的 發 生 地 點 包 括 學 校 家 庭 等 均 為 兒 童 最 常 活 動 的 場 域, 老 師 教 練

見 童 性 侵 害 預 防 繪 本 分 析 之 初 探 回 國 圓 圓 圓 例, 顯 見 未 成 年 兒 童 可 能 為 性 侵 害 受 害 者 的 高 危 險 群 也 因 為 性 侵 害 的 發 生 地 點 包 括 學 校 家 庭 等 均 為 兒 童 最 常 活 動 的 場 域, 老 師 教 練 圓 圓 圓 圓 圓 兒 童 性 侵 害 預 防 繪 本 分 析 之 棚 兒 童 性 侵 害 預 防 繪 本 分 析 之 初 探 邱 意 婷 國 立 臺 南 大 學 諮 商 與 輔 導 學 系 碩 士 班 學 生 這 是 我 們 之 間 的 秘 密, 你 千 萬 不 可 以 告 訴 別 人 喔! -.J 過 告 訴 他 人, 使 受 害 者 受 到 重 複 的 性 侵 害 ( 顏 昭 夫. 1998

Læs mere

" 思 想 式 写 作 " 造 就 的 得 与 失 从 叙 述 学 的 角 度 初 探 三 部 曲 的 杂 粮 性 专 业 : 阿 拉 伯 语 语 言 文 学 方 向 : 阿 拉 伯 文 化 姓 名 : 陆 怡 琼 导 师 : 陆 培 勇 教 授 上 海 外 国 语 大 学 2007 年 6 月

 思 想 式 写 作 造 就 的 得 与 失 从 叙 述 学 的 角 度 初 探 三 部 曲 的 杂 粮 性 专 业 : 阿 拉 伯 语 语 言 文 学 方 向 : 阿 拉 伯 文 化 姓 名 : 陆 怡 琼 导 师 : 陆 培 勇 教 授 上 海 外 国 语 大 学 2007 年 6 月 F 论 文 题 目 1 21 在 mz V 而 叭 ~?,- 货 -J-.k 各 民 也 言 比?f>iiw 万 字 [ < 三 j T 串 ) / )Vγ 夺 乱 也 学 科 专 业 届 别 姓 名 导 师 ~~ 作 乙 \A.- i' 仁 专 i d ~-o l 垒 ~dat ~ i 户 已 志 社 在 弘 扬 " 思 想 式 写 作 " 造 就 的 得 与 失 从 叙 述 学 的 角 度 初

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220C9EEDBDACAD0C9FAC3FCBDA1BFB5B2FAD2B5B7A2D5B9B9E6BBAEA3A832303133A1AA32303230C4EAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220C9EEDBDACAD0C9FAC3FCBDA1BFB5B2FAD2B5B7A2D5B9B9E6BBAEA3A832303133A1AA32303230C4EAA3A92E646F63> 附 件 2 深 府 2013 121 号 深 圳 市 人 民 政 府 关 于 印 发 深 圳 市 生 命 健 康 产 业 发 展 规 划 (2013 2020 年 ) 的 通 知 各 区 人 民 政 府, 市 政 府 直 属 各 单 位 : 现 将 深 圳 市 生 命 健 康 产 业 发 展 规 划 (2013 2020 年 ) 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 深 圳 市 人 民

Læs mere