Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service."

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet er Sønderborg kommune. 2. Formål 2.1 Sønderborg Vækstråd skal samle nye og eksisterende erhvervsudviklingsaktiviteter for at accelerere vækst, skabe flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft til ledige stillinger i Sønderborgområdet. 2.2 Sønderborg Vækstråd skal stå for erhvervsserviceaktiviteter over for iværksættere og virksomheder. 2.3 Sønderborg Vækstråd skal bygge videre på Sønderborg Kommunes erhvervsfremmestrategi med konkrete indsatser og være baseret på en fælles indsats mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. 2.4 Sønderborg Vækstråd skal være et overordnet styrende organ, hvor de overordnede erhvervspolitiske indsatsområder koordineres, og hvor Sønderborg Vækstråd koordinerer strategiske indsatser og aktiviteter på tværs af interessenterne (erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutionerne). 2.5 Sønderborg Vækstråd skal skabe et virtuelt kompetencecenter af private og offentlige aktører, der sikrer, at nødvendige udviklingspuljer tilgår Sønderborgområdet. Fokuseringen er bl.a. EU-midler, statslige puljer, regionale erhvervsudviklingsmidler samt fonde. 2.6 Sønderborg Vækstråd skal administrere de offentlige og private midler, der tilgår den til opfyldelse af formålet. 2.7 Sønderborg Vækstråd skal være ansvarlig for implementering af fokusområderne i erhvervsfremmestrategien ( Bright Green Business, Bright Life Business og Bright City Business), herunder arbejde for at der etableres et mere formaliseret og tættere samarbejde hen over grænsen. 3. Medlemmer 3.1 Som medlemmer kan optages, virksomheder, organisationer eller myndigheder, der har interesse i foreningens arbejde. 1/5

2 4. Generalforsamlingen 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 4.2 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 4.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 4.4 Medlemmerne indkaldes via opslag på foreningens hjemmeside og pr. mail med mindst 14 dages varsel. 4.5 Dagsordenen, der udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel, skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Bestyrelsens beretning og status på driften fra det forgangne kalenderår til efterretning. 3. Årsregnskab med tilhørende revisionsberetning til godkendelse. 4. Udviklingsplaner til efterretning. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 6. Evt. fastsættelse af medlemskontingent. 7. Forslag fra medlemmerne. 8. Eventuelt 4.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. 4.7 Til vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt godkendelse af Sønderborg Kommune. 4.8 Generalforsamlingens beslutninger protokolføres. 5. Ekstraordinær generalforsamling 5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når repræsentantskab eller bestyrelse finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden. 6. Repræsentantskab 6.1 Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som dialogpartner og rådgivende organ i form af et Advisory Board i forhold til bestyrelsen. 6.2 Repræsentantskabet består af 31 medlemmer: 1 repræsentant fra Bitten og Mads Clausen Fonden 1 repræsentant fra ProjectZero 1 repræsentant fra Forskerparken A/S 1 repræsentant fra Cleanklyngen 1 repræsentant fra Industrigruppen Sønderborg 1 repræsentant fra DI Sønderjylland 1 repræsentant fra LO - Sønderjylland 2/5

3 1 repræsentant fra Sønderborg Havneselskab A/S 7 repræsentanter fra Sønderborg Kommune udpeget af og blandt Byrådets medlemmer. Heraf skal den ene være borgmesteren og mindst 3 skal være fra erhvervsudvalget og 1 fra udvalget for kulturel og regional udvikling. 1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af kommunaldirektøren 1 repræsentant fra Syddansk Universitet 1 repræsentant fra EUC Syd 1 repræsentant fra Erhvervsakademi Sydvest 1 repræsentant fra Sønderborg Handel 8 medlemmer valgt af repræsentantskabet ved selvsupplering, hvoraf 1 skal repræsenterer landbruget, 1 skal repræsentere turismeerhvervet, 4 skal repræsentere det øvrige erhvervsliv i kommunen og 2 skal repræsentere iværksætteri. 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen 6.3 Repræsentantskabet træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger sin næstformand samt 9 medlemmer til bestyrelsen. Sønderborgs borgmester er født formand for repræsentantskabet. 6.4 I repræsentantskabsmøderne deltager erhvervsdirektøren fra Sønderborg Kommune. Direktøren har dog ikke stemmeret på repræsentantskabets møder. 6.5 Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. 6.6 Repræsentantskabet holder møder, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentantskabet ønsker det, dog minimum 2 gange årligt. 6.7 Repræsentantskabet modtager løbende orientering fra bestyrelsen om Sønderborg Vækstråds aktiviteter. 7. Bestyrelse 7.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 7.2 De 9 medlemmer vælges af repræsentantskabet. Højst 3 af medlemmerne må repræsentere Sønderborg Kommune. Medlemmerne vælges for en 4-årig periode, der følger den danske kommunale valgperiode. Første periode løber dog fra stiftelsen og indtil I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så vælger repræsentantskabet straks et nyt medlem for den resterende periode. 7.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Sønderborg Vækstråds anliggender. 7.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.6 Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. 3/5

4 7.7 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. 7.8 I bestyrelsesmøderne deltager erhvervsdirektøren fra Sønderborg Kommune. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder. 8. Direktør 8.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af Sønderborg Vækstråd. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. 8.2 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens og repræsentantskabs møder. 9. Tegningsregler 9.1 Sønderborg Vækstråd tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, subsidiært af direktøren og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 9.2 I forbindelse med økonomiske dispositioner fastsætter bestyrelsen et internt regelsæt, der meddeler prokura til navngivne personer. 9.3 Optagelse af lån, indgåelse af leasingkontrakter, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse og Sønderborg Kommune. 10. Regnskab og revision 10.1 Sønderborg Vækstråds regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret. Regnskabet revideres af Sønderborg Kommunes revision. Sønderborg Kommune stiller fri revision til rådighed. 11. Hæftelse 11.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 12. Vedtægtsændringer og opløsning 12.1 Til ændring af vedtægterne og/eller opløsning kræves, at mindst halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen/opløsningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Vedtægtsændringer og/eller opløsning skal godkendes af Sønderborg Kommune 12.3 Ved opløsning skal eventuel formue tilfalde de enkelte donorer i projekterne, jf. projektaftalerne. De resterende midler tilfalder Sønderborg Kommune og anvendes til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. 4/5

5 13 Godkendelse 13.1 Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling, den 2. oktober 2014 og af Sønderborg Kommune. Vedtægtsændringer er godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. april 2015 og af Sønderborg Kommune. 5/5

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere