Overblik - Børneudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik - Børneudvalget"

Transkript

1 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr prisniveau Børneudvalg Regnskab pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter Børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov I alt B B B Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015 Ovenstående basisbudget er et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 (B01), samt beslutninger ultimo 2013 og beslutninger i 2014, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for basisbudget 2015 beskrevet. I alle forslag til ændringer til budget 2015, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslag 2015 er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget. Udgifterne i regnskab 2013 og tidligere, herunder områder hvor der typisk har været merudgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne. Samlet set medfører ændringsforslagene i 2015 følgende afvigelser i forhold til basisbudgettet (+ = merforbrug / - = mindreforbrug): Overførselsudgifter Kontante ydelser Børn (tabt arbejdsfortjeneste mv.) kr. Serviceområdet Ændringer indenfor vedtaget service Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Ændringer udover vedtaget service I alt kr kr kr kr kr. Herudover kommer yderligere forslag i forbindelse med lov- og cirkulæreændringer, som først beregnes, når vi kender resultatet af økonomiaftalen. En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag.

2 Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

3 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne

4 Fællesudgifter - Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Opgaver Delpolitikområde: Fællesudgifter Ingen

5 Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. pr. år 12,0 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. 25 helårspersoner á kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution.

6 Pasningsordninger for børn Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er en pulje på kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, var der en yderligere besparelse på drift på kr., som ikke blev fjernet i forbindelse med budgetlægningen. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr.

7 Pasningsordninger for børn Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

8 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen SFO I Eftermiddag SFO II Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 400 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 517 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 484 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 295 kr. Eftermiddagsmodul kr. SFO II 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 27,8% af egenbetalingen. Herudover er der afsat kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne.

9 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

10 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på består af mindre afvigelse i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 0 stilling (1 stilling for en to-årig periode i 2013 og 2014) Familieterapeut: 1,0 stilling Psykolog: 0,6 stilling IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler.

11 Skoler mv. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen /nednormering af specialtilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på kr. Omlægning af specialtilbud I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en besparelse på 1 stilling ved forventet omlægning af specialtilbud på baggrund af det faldende elevtal. Øget rengøring I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en pulje på kr. til øget rengøring. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 46 helårselever á kr. 39 helårselever á kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Elever fra andre kommuner: 1 helårsperson á kr kr. Nettoindtægt på kr. Specialundervisning - Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Indtægt på kr. Indtægt på kr. Øvrige udgifter/indtægter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Diverse materialer IT-konsulent Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning Frikøb Folkeskoler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Skoler mv. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Jf. ressourcetildelingsmodellen er der tildelt budget i forhold til 84 helårsklasser (85 klasser i skoleår 2014/2015 og 83 klasser i skoleår 2015/2016) og følgende elevtal (helårselever): Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt 754 elever 589 elever 534 elever elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Center Familie og den administrative del under Center Skole & Institution.

13 Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 3 helårselever á kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,6 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 14,8 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 8,8 helårselever á kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 630 elever á kr. 295 elever á kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 125 elever á kr. 4,5 elever á kr. 2,6 elever á kr kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2013, svarende til en udgift på kr. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): kr. 1 helårselev á kr.

14 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Socialrådgiver på skolerne Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Familieterapeut Psykolog Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

15 Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Klub - Aften Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under SFO erne. Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Juniorklub (aften) 200 kr. Ungdomscafé 0 kr. Der er forudsæt en belægning på 100% i Fritidsklubben (vippeafregning) Svømmeundervisning Der er afsat mio. kr. til svømmeundervisning i Ungdomsskolen. Knallertlov Til ny knallertlov er der afsat kr., som udmøntes når den endelige lov er godkendt. Specialundervisning Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Indtægt på kr. Det samlede budget er på kr. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: 1 stilling SSP Konsulent 1 stilling Administration 0,5 stilling Servicepersonale 0,25 stilling Pulje til bl.a. forebyggende arbejde: ca. 0,2 mio. kr. Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger (Fritidsklubber, Ungdomsdagsskolen, Industrivej 28) Drift af sommerhus Kystvejen 361 Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det samlede budget er på kr.

16 Ungdomsskolen mv. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Ung Stevns I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Aften juniorklub SFO I Specialgruppe SFO II SFO II Specialgruppe 90 pladser 17 pladser 50 pladser 18 pladser Der er fast normering i juniorklub og ungdomscafe. Driften af Ung Stevns er omfattet af mål- og rammeaftaler Det samlede budget er på 5,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at egenbetalingen for juniorklubben står under fællesudgifterne og egenbetalingen for SFO I og II står under skolefritidsordninger. Delpolitikområde: Dagskoler Ungdomsdagskolen har en budgetramme på kr. og er normeret til 20 elever. Stevns Dagskole har en budgetramme på kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Ung Stevns Dagskoler Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

17 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: 21,5 helårspersoner á kr kr. 1,3 helårspersoner á kr. 19 helårspersoner á kr. 5,8 helårspersoner á kr. 1,5 helårspersoner á kr kr kr. (indtægt) kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 7 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 2 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 0 kr. Aflastningsordninger: 29,6 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 24 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2,8 helårspersoner á kr. 10 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

18 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr.

19 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2014 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 895 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster 27,9 mio. kr. 29,8 mio. kr.

20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilie og opholdssteder: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 12 helårspersoner á kr. 12 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr.

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG Generelt et indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og samtidig har

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere