NOTAT. 16. december Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet 4. Nye finansieringsløsninger i Landbrugets Finansierings- Bank 5. Model for Medarbejderinvesteringsselskaber M/S mio. kr. til miljøvenlige staldanlæg 7. Eksportstrategi på fødevareområdet 8. Vækst- og nabotjek af fødevarereguleringen 9. Styrket vejledning af virksomheder om fødevarereguleringen 10. Foderoptimering giver mulighed for flere producerede slagtesvin 11. Nye miljøgodkendelser til virksomheder 12. Initiativer i vækstplan for fødevarer

2 2/14 1. Fakta: Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi Der er ca beskæftigede i 2011 i fødevareerhvervet, dvs. landbrug, fiskeri og fremstillingsindustri. Det svarer til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. En stor andel er beskæftigede i land- og yderkommuner. 86 pct. svarende til 6 ud af 7 af de beskæftigede er enten faglært eller ufaglært, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 69 pct. Der er 14 pct. i fødevareerhvervet, som har en videregående uddannelse. Danmarks fødevareeksport udgør ca. 148 mia. kr. i 2012 svarende til 24 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten er siden 2004 steget med 18 pct. Landbrugsprodukter udgør i 2012 over halvdelen af fødevareeksporten, mens den resterende del udgøres af agroindustrielle produkter, fiskeriprodukter og maskiner til agroindustrien. Danmark eksporterer fødevarer til 150 forskellige markeder i verden. Det vigtigste marked for dansk fødevareeksport er Europa, som aftager for over 100 mia. kr. svarende til knap 70 pct. af den samlede fødevareeksport. Eksporten består hovedsageligt af svinekød, fisk og skaldyr samt mejeriprodukter. De største europæiske markeder er Tyskland, Storbritannien og Sverige. Det næstvigtigste marked er Asien, som aftager for knap 30 mia. kr. svarende til 23 pct. af den samlede fødevareeksport. Det asiatiske marked er i stor vækst med en årlig stigning på 10 pct. siden 2008 i faste priser. Ud over Asien er de største vækstmarkeder for fødevareeksporten Afrika og Mellemøsten.

3 3/14 2. Fakta: Finansieringsudfordringer og -initiativer En gennemsnitlig heltidsbedrift har i dag jordbrugsaktiver (jord, bygninger mm.) for ca. 40 mio. kr. Det er mere end 10 gange så meget som i En fortsat udvikling i retning af større og mere effektive bedrifter forudsætter, at landbruget har adgang til finansiering. Til trods for, at landbruget de seneste år har haft en pæn og stigende indtjening, har en del landbrug opbygget en så høj gældsbyrde, at det kan være vanskeligt for selv sunde bedrifter at få finansiering. Knap én ud af 10 landbrug havde i 2012 en belåningsgrad på over 100 pct. og var dermed teknisk insolvent. Omkring tre ud af 10 landbrug havde en belåningsgrad på over 80 pct. Landbrugets vanskeligheder med at låne til investeringer og en lav egenkapital i erhvervet betyder, at der i dele af landbruget ikke bliver gennemført de nødvendige investeringer, der skal sikre vækst og jobskabelse. Regeringen har taget en række initiativer, senest med Aftaler om Vækstplan DK, der skal skabe bedre adgang til finansiering for danske virksomheder. De igangsatte finansieringsinitiativer har vist sig ikke at være tilstrækkelige til at løsne op for finansieringssituationen i landbruget. Der er behov for at tage yderligere initiativer, som kan sætte gang i de nødvendige rekonstruktioner, ejerskifter og investeringer i landbruget. Regeringen vil derfor iværksætte følgende nye initiativer: Afvikle landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet. For at styrke de nødvendige omstruktureringer og ejerskifter i landbruget vil der i et samarbejde mellem Landbrugets FinansieringsBank og Vækstfonden blive adgang til mere risikofyldte finansieringsløsninger. Landbrugets FinansieringsBank vil udvikle lånegarantier til pengeinstitutter, der yder lån til landbruget, og vil tilbyde nye lån med mere attraktiv afdragsprofil. Landbrugets FinansieringsBank vil i en periode suspendere kravet om kapitalindskud i forbindelse med brug af deres produkter. Etablere en 3-årig forsøgsordning, hvor medarbejderne via et selskab kan indskyde lønmidler og investere i vækst og arbejdspladser, og hvor indkomstskatten udskydes til udbetalingen af midler fra selskabet. Under Landdistriktsprogrammet yde tilskud på yderligere 45. mio. kr. til investeringer i miljøvenlige staldanlæg

4 4/14 3. Fakta: Afvikling af landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet Landbrugsloven indeholder barrierer, som begrænser muligheden for institutionelle investorer, som fx pensionskasser og investeringsfonde, til at få bestemmende indflydelse over landbrugsejendomme. Dette hæmmer kapitaltilførslen til erhvervet fra eksterne investorer. Ifølge landbrugsloven kan et selskab kun erhverve en landbrugsejendom, hvis selskabet har tilknyttet en landmand, der har bestemmende indflydelse ( 20 stk. 4). Yderligere indeholder landbrugsloven retten til fortrinsstilling, der er en sikring af mindre landmænds mulighed for at erhverve sig yderligere arealer/ejendomme ( 29). En afvikling af landbrugslovens ejerskabsrestriktioner vil kunne introducere nye ejerskabsformer og medvirke til at tiltrække nye investorer som eksempelvis pensionskasser og investeringsfonde og dermed imødekomme nogle af de finansielle udfordringer, der hæmmer udviklingen i erhvervet. Det handler om at fjerne begrænsninger, som ikke findes i andre erhverv. Samtidig vil en revision af landbrugsloven kunne tilføre landbruget værdifuld forretningsmæssig knowhow.

5 5/14 4. Fakta: Nye finansieringsløsninger i Landbrugets FinansieringsBank Der er behov for at styrke produktivitetsudvikling i fødevareerhvervet og landbruget, hvis erhvervene fortsat skal være konkurrencedygtige. Omstillingen i retning af større og mere effektive landbrugsbedrifter er et vigtigt element i at skabe en mere effektiv fødevareproduktion. Det forudsætter imidlertid, at landbruget har adgang til den nødvendige finansiering. Der er behov for at få sat skub i udviklingen i landbruget, så nødvendige ejerskifter og rekonstruktioner kan blive gennemført, og dygtige landmænd kan foretage investeringer i udviklingen af deres bedrifter. Det vil styrke vækst og jobskabelse og samtidig sikre, at værdierne i landbruget bevares og udbygges. Der er på den baggrund enighed i ejerkredsen bag LFB om følgende initiativer: For at styrke de nødvendige omstruktureringer og ejerskifter i landbruget vil LFB indgå i mere risikofyldte finansieringsløsninger sammen med Vækstfonden mod at få andel i en eventuel upside. Finansieringsløsningerne vil kunne anvendes til ejerskifter, restruktureringer samt investeringer i relation til ejerskifte eller restrukturering, der er nødvendige for at sikre, at landbrugsbedriften er konkurrencedygtig. Yde lånegarantier over for pengeinstitutter, der låner til landbrug. LFB får mulighed for at stille garanti for op til 75 pct. af pengeinstituttets udlån til investeringer eller ejerskifter i et landbrug samt yde en forbedringsgaranti, der kan dække 50 pct. af mindre, ukomplicerede investeringer. Det begrænser pengeinstitutternes risiko ved at finansiere ejerskifter og investeringer. Give lån med en mere attraktiv afdragsprofil ved at LFB yder annuitetslån med løbetider på op til 20 år til investeringer og ejerskifter. Suspendere kravet om, at pengeinstitutterne skal indskyde kapital i LFB, når de bruger bankens produkter. Der er aktuelt ledig kapital i LFB. Kravet om kapitalindskud suspenderes, indtil 75 pct. af kapitalen i banken er disponeret. De nye initiativer skal bidrage til at løfte finansieringsudfordringerne i landbruget. Det er imidlertid helt nødvendigt, at pengeinstitutterne konstruktivt medvirker til at få gang i ejerskifter og rekonstruktioner i landbruget, hvis de nye produkter skal blive en succes. Om Landbrugets FinansieringsBank Banken udspringer af den politiske aftale om Udviklingspakken, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i marts Finansrådet, Landbrug & Fødevarer og Finansiel Stabilitet A/S etablerede LFB i oktober 2012 som et selvstændigt pengeinstitut med et kapitalgrundlag på 300 mio. kr. Det betyder, at der i første omgang kan udlånes op til ca. 2 mia. kr.

6 Finanssektoren har indskudt 125 mio. kr., Landbrug og Fødevarer 30 mio. kr., og Finansiel Stabilitet 75 mio. kr. Finansiel Stabilitet yder derudover et ansvarligt lån på 70 mio. kr. til LFB. Finansrådet ejer ca. 54 pct. af aktierne, mens Landbrug & Fødevarer ejer ca. 13 pct. og Finansiel Stabilitet A/S ejer ca. 33 pct. 6/14

7 7/14 5. Fakta: Model for Medarbejderinvesteringsselskaber M/S Regeringen vil etablere en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (M/S), hvorigennem medarbejdere kan investere lønmidler i vækst og arbejdspladser. Der ansøges om tilladelse til at oprette et M/S i Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med, at selskaberne lever op til godkendelseskravene, herunder at medarbejdernes interesser sikres med en kompetent ledelse. Alle medarbejdere skal bidrage med en del af deres løn og opnå ejerskab. Investeringen skal have en løbetid på minimum tre år. Det skal være muligt at få midlerne udbetalt efter en årrække, dog således at udbetalingerne afspejler resultatet af investeringerne. Midlerne skal investeres i (eller ydes som lån til) virksomheden, leverandører, aftagere, eller i andre tiltag af betydning for vækst og arbejdspladser. I forbindelse med oprettelsen skal der fastlægges vedtægter, der sikrer en varetagelse af medarbejderinvestorernes interesser. Skatteforholdene udfærdiges på en måde som muliggør indskud af bruttolønmidler. Der betales ikke indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag, ved indskud af lønmidler i selskabet. Derimod beskattes alle udbetalinger som personlig indkomst Det løbende investeringsafkast beskattes i medarbejderinvesteringsselskabet med selskabsskattesatsen og efter de regler, der gælder for aktieselskaber. Indskud kan udgøre op til 5-10 pct. af lønindkomsten, og maksimalt kr. årligt for den enkelte medarbejder En række forhold skal afklares nærmere i det kommende lovforberedende arbejde, som forudsætning for at kunne etablere en forsøgsordning, således at det sikres, at ordningen anvendes efter hensigten. Forsøgsordningen vil kræve ændringer i selskabslovgivningen og skattelovgivningen.

8 8/14 6. Fakta: 45 mio. kr. til miljøvenlige staldanlæg Fakta I 2013 er der som led i miljøteknologiordningen under Landdistriktsprogrammet gennemført en målrettet indsats for at styrke landbrugets investeringer i miljøvenlige staldanlæg og miljøteknologi til gavn for produktiviteten og miljø. I 2013 har Fødevareministeriet således ydet tilskud på 150 mio. kr. til nye miljøvenlige staldanlæg og 65 mio. kr. til øvrige investeringer i miljøteknologi i landbruget. Tilskud til miljøvenlige staldanlæg giver landmanden incitament til at tænke miljøet ind i de nødvendige investeringer for at opretholde produktionen og konkurrenceevnen. Det er godt for både landmanden, dyrene og miljøet, men også for beskæftigelsen i de omkringliggende erhverv som eksempelvis slagterierne. Fødevareministeriet afsætter yderligere 45 mio.kr i 2013 til en miljøvenlig staldindsats. Hermed kommer den samlede tilskudspulje i 2013 til miljøvenlige staldanlæg op på 195 mio.kr. Indsatsen er et godt eksempel på, at miljø og vækst kan gå hånd i hånd, samtidig med at der også gøres noget godt for dyrevelfærden. Miljøteknologiordningen er med til at fremme miljørigtige investeringer i landbruget og samtidig styrke konkurrenceevnen. Miljøteknologiordningen trækker landbruget i en grønnere retning ved bl.a. at give tilskud til teknologier der reducere landbrugets udledning af klimagasser og næringsstoffer. Ordningen har igennem de sidste fire år givet tilsagn for 900 mio.kr. til investeringer i miljø og klimavenlige teknologier er første år med en specifik indsats for miljøvenlige staldanlæg med henblik på at få investeret i flere miljøvenlige staldanlæg. NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgninger for ca. 221 mio.kr. til denne indsats, heraf har svinesektorer søgt for ca. 132 mio. kr. Ansøgninger fra svinesektoren vil generelt være højst prioriteret pga. de teknologier som er til rådighed for dem reducerer udledningen eller forbruget billigere end teknologier i andre sektorer. Departementet Slotsholmsgade 12 Tel DK-1216 København K Fax

9 9/14 Fakta 7. Fakta: Eksportstrategi på fødevareområdet Dansk fødevareerhverv eksporterer allerede i dag for 148 mia. kr. og har unikke forudsætninger for at øge eksporten af sunde, sikre og bæredygtige danske kvalitetsfødevarer. Regeringen ønsker at styrke potentialet ved at udvikle en eksportstrategi på fødevareområdet i dialog med erhvervsorganisationer og virksomheder samt relevante offentlige myndigheder. Det er regeringens målsætning at understøtte såvel eksisterende som nye eksportpotentialer for fødevareerhvervet, herunder at øge fokus på flere konkurrenceparametre, herunder: fødevaresikkerhed, bæredygtighed, ressourceeffektivitet og sundhed/ernæring, fx ved udforskning af potentialer for grøn omstilling og øget salg af værdikædeprodukter indenfor hele fødevareklyngens produktsortiment. Eksportstrategien skal skabe et længerevarende og strategisk fokus på markeder, hvor man forventer fødevareerhvervet har stort eksportpotentiale inden for de næste år. En del af strategien omfatter en række pilotprojekter, som skal understøtte enkelte eller flere af strategiens målsætninger. Pilotprojekterne kan fx være offentlig-privat samarbejde om udvikling af en eksportfremme-platform for danske SMV er der producerer økologiske/ højkvalitetsfødevarer eller klyngesamarbejder inden for fiskeindustrikæden, der fokuserer på bæredygtig udnyttelse af eksisterende foder, udstyrs- og dambrugsressourcer. Eksportstrategien udvikles i tæt dialog med fødevareklynges interessenter. Eksportstrategien ventes lanceret foråret Danmarks fødevareeksport udgør ca. 148 mia. kr. i 2012 svarende til 24 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten er siden 2004 steget med 18 pct. Danmark eksporterer fødevarer til 150 forskellige markeder i verden. Det vigtigste marked for dansk fødevareeksport er Europa, som aftager for over 100 mia. kr. svarende til knap 70 pct. af den samlede fødevareeksport. Dernæst kommer det asiatiske marked er Asien, som aftager for knap 30 mia. kr. svarende til 23 pct. af den samlede fødevareeksport. Det asiatiske marked er i stor vækst med en årlig stigning på 10 pct. siden 2008 i faste priser. Departementet Slotsholmsgade 12 Tel DK-1216 København K Fax

10 10/14 8. Fakta: Vækst- og nabotjek af fødevarereguleringen Fakta Vækstteam for Fødevarer har peget på at fødevareregulering og kontrol for mange virksomheder opleves som ufleksibel og kan være en barriere for vækst. Særligt for små og mellemstore virksomheder kan regelmængden opleves som en betydelig byrde, der bremser iværksætteri og vækstmuligheder. Vækstteam for fødevarer har også peget på, at lovgivning og kontrol ikke må stille virksomheder i Danmark ringere end virksomheder i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Som opfølgning vækstteamets anbefalinger har regeringen her i efteråret påbegyndt et vækst- og nabotjek af dansk fødevareregulering og kontrol. Hvis reguleringen eller kontrollen uden væsentligt formål stiller danske virksomheder ringere end virksomheder i andre EU-lande, så skal der ske tilpasninger. Vækst- og nabotjekket, der også indgår i regeringens opfølgning på Produktivitetskommissionens anbefalinger, forventes gennemført inden udgangen af marts Relevante tilpasninger i regulering og kontrol vil herefter skulle implementeres. Vækst- og nabotjekket gennemføres i tæt dialog med fødevareerhvervet. Opgaven er forankret i Fødevarestyrelsen, som til løsningen af dele af opgaven benytter konsulentbistand. Der er nedsat en tværministeriel gruppe, der følger arbejdet (Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, samt Økonomi- og Indenrigsministeriet). Departementet Slotsholmsgade 12 Tel DK-1216 København K Fax

11 11/14 Fakta 9. Fakta: Styrket vejledning af virksomheder om fødevarereguleringen Vækstteam for Fødevarer har peget på at mængden af regler på fødevareområdet, særligt for små og mellemstore virksomheder, kan opleves som en betydelig byrde, der bremser iværksætteri og vækstmuligheder. Vækstteam for Fødevarer har peget på, at Fødevarestyrelsens kontrolpersonale har unikke kompetencer i forhold til den komplicerede lovgivning på fødevareområdet. Vækstteamet ønsker, at denne viden kommer virksomhederne til gavn. Kontrolpersonalet skal således i højere grad vejlede særligt små om mellemstore virksomheder og iværksættere i stedet for kun at kontrollere. Regeringen ønsker, at styrke overførslen af viden fra Fødevarestyrelsen til virksomhederne. Det er et centralt tema for det kommende fødevareforlig 3, som skal forhandles på plads med Folketingets politiske partier i løbet af 1. halvår Regeringen ønsker endvidere, at sætte fokus på en styrket vejledning af de iværksættere, som ønsker at opstarte ny fødevarevirksomhed. Regeringen ligger derfor op til, at der iværksættes en startpakke der skal hjælpe nye fødevarevirksomheder i gang. Startpakken vil bl.a. omfatte kurser, bedre vejledningsmaterialer og mere tid til rådgivning og vejledning, når den nye virksomhed får sit første kontrolbesøg. Det nuværende fødevareforlig 2.0 udløber ved udgangen af 2014, hvorfor et nyt fødevareforlig skal forhandles på plads, så det kan træde i kraft i Vækstteam for Fødevarer har peget på, at iværksætteri er afgørende for dynamik og udvikling i den danske fødevareklynge. Antallet af iværksættere på fødevareområdet er faldet med ca. 350 om året i perioden til ca. 250 om året efter krisen. I forhold til den generelle opstartsrate i Danmark ligger fødevareerhvervene relativt lavt. Fra 2001 til 2010 er antallet af fuldtidsansatte fødevareiværksættere faldet fra 500 til 150. Analyser fra bl.a. Vækstteam for fødevarer viser, at mangel på markedsadgang samt udfordringer med fødevarereguleringen udgør betydelige barrierer for iværksætteri. Departementet Slotsholmsgade 12 Tel DK-1216 København K Fax

12 12/14 Den 10. Fakta: Foderoptimering giver mulighed for flere producerede slagtesvin Dansk landbrug har gennem de seneste år forbedret foderoptaget i husdyrproduktionen. Det gælder særligt producenterne af slagtesvin. Dette medfører, at der udskilles mindre kvælstof til miljøet pr. produceret slagtesvin. Regeringen vil på den baggrund fremrykke en opdatering af omregningsfaktoren for dyreenheder indenfor alle husdyrproduktioner. Omregningsfaktoren for dyreenheder: Anvendes bl.a. til at fastsætte hvor meget husdyrgødning der kan udbringes på bedrifternes arealer. Opdateres med flere års mellemrum. Større opdateringer er senest gennemført i 2001/2002 og 2009/2010. De fremrykkede opdateringer af omregningsfaktorer for dyreenheder vil: I særlig grad medføre fordele for producenterne af slagtesvin. Producenter af slagtesvin kan øge produktionen med ca. 8 pct. med det samme udbringningsareal, hvis der er godkendelse eller tilladelse fra kommunen til produktionsudvidelsen. Ændringen giver samlet set et potentiale for produktion af op til 1,5 mio. flere slagtesvin årligt med de nuværende udbringningsarealer på bedrifter med slagtesvin. Også medføre mindre justeringer for andre former for husdyrproduktion. Blive gennemført pr. 1. august 2014 på baggrund af de nuværende normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer.

13 13/14 Den 11. Fakta: Nye miljøgodkendelser til virksomheder I dag skal ca danske virksomheder have en miljøgodkendelse, inden de etablerer sig, og inden de udvider eller foretager større ændringer i produktioner. Der udarbejdes årligt ca. 500 nye godkendelser. De største 800 virksomheder skal have en individuel miljøgodkendelse i henhold til EU-krav, men sagsbehandlingen vil kunne lettes for hovedparten af de resterende virksomheder. En miljøgodkendelse sætter i dag typisk mål for, hvor meget virksomheder må modtage (såkaldte indvejningsmængder f.eks. mælk til et mejeri), eller hvor meget en virksomhed må producere (såkaldte produktionslofter f.eks. ton slagtesvin fra et slagteri. Som udgangspunkt skal miljøgodkendelser fra 2015 i stedet baseres på maksimale emissioner (udledning til virksomhedens omgivelser) i stedet for produktionslofter. Det betyder, at miljøgodkendelserne bliver mere rummelige og fleksible. Eksempelvis vil et mejeri godt kunne udvide produktionen af mælk, så længe de ikke udleder mere spildevand. Virksomhederne får et incitament til at tænke i miljø- og ressourceeffektive teknologier grøn omstilling på virksomhedsniveau. Til gengæld skal virksomhederne dokumentere, at de overholder kravene ved at foretage emissionsmålinger. Regeringen vil fremme standardiserede miljøkrav til specifikke brancher, så virksomheder kan nøjes med at sende en anmeldelse i stedet for en ansøgning om miljøgodkendelse. For at sikre miljøbeskyttelsen tjekker myndighederne, at en virksomhed lever op til kravene på det første tilsynsbesøg efter, at den har fået grønt lys. I første omgang vil der blive udarbejdet branchebekendtgørelser for biogasanlæg og korn- og foderstofvirksomheder, der skal virke fra Reglerne skal sænke sagsbehandlingstiden med 90 procent. På sigt er det planen, at fire ud af fem miljøgodkendelser skal kunne undværes. Regeringen igangsætter derfor et forberedende arbejde, der skal samtænke miljøregulering og skabe en effektiv digital sagsbehandling. I dag tager en miljøgodkendelse i gennemsnit ni måneder og i enkelte tilfælde op til flere år.

14 14/ Fakta: Initiativer i vækstplan for fødevarer Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion 1. En fælles fødevarefortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed 2. Større tilgængelighed og bedre anvendelse af bæredygtig biomasse 3. Udvikling af nye forretningsmodeller som begrænser madspild og udnytter overskydende ressourcer 4. Sikre en bæredygtig og effektiv anvendelse af havets ressourcer 5. Skabe bæredygtig udvikling og vækst i akvakultursektoren 6. Mindre vandforbrug og bedre udnyttelse af alternative vandkilder i fødevareerhvervet 7. Fremme danske interesser og sikre et højt ambitionsniveau i internationale foras bæredygtighedsinitiativer 8. Fremme danske interesser i de europæiske miljøkrav til fødevarevirksomheder Løsningsorienteret regulering og kontrol 9. Styrke udbredelsen af rummelige miljøgodkendelser for fødevarevirksomheder mm. reguleret af fastsatte emissionsgrænser og ikke produktionslofter 10. Fremme anvendelsen af generelle standarder frem for individuelle krav 11. Enklere og hurtigere miljøgodkendelser for fødevarevirksomheder mm. gennem en mere sammentænkt miljøregulering og effektiv, digital sagsbehandling 12. Foderoptimering giver mulighed for flere producerede slagtesvin 13. Væksttjek af væsentlig dansk fødevareregulering og -kontrol 14. Bedre vækstvilkår for erhvervet ved en styrket dialog om lovgivningen på fødevareområdet 15. Mere effektiv og dialogbaseret fødevarekontrol for at fremme innovation og iværksætteri Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet 16. Øge rekrutteringsgrundlaget og tiltrække talenter gennem mere attraktive fødevareuddannelser 17. Bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets kompetencebehov 18. Styrket iværksætteri gennem støtte til udvikling og afsætning af økologiske produkter 19. Støtte op om regional indsats for udvikling af kraftcenter for fødevareerhvervet 20. Flere og bedre fødevarer på markedet 21. Bedre markedsadgang for bæredygtige og lokalt producerede fødevarer 22. Fremme eksporten gennem bedre handelspolitiske rammevilkår 23. Strategisk udnyttelse af fødevareerhvervets internationale markedspotentiale gennem udvikling af en eksportstrategi Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling 24. Styrket dansk deltagelse i europæisk forsknings- og innovationssamarbejde 25. Målrettet indsats for en stærk dansk deltagelse i det kommende europæiske viden- og innovationsfællesskab Food- KIC 26. Fortsat stærkt fokus på fødevareforskning, herunder produktions- og procesteknologi 27. Styrket forskning og innovation i virksomhederne gennem revision af rådsstrukturen 28. Styrke innovationsindsatsen gennem samfundspartnerskaber om forskning og innovation på fødevareområdet 29. Mål for øget erhvervssamarbejde i universiteternes udviklingskontrakter 30. Mere innovation og større erhvervsinddragelse i den forskningsbaserede myndighedsbetjening Styrket adgang til finansiering 31. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet 32. Nye finansieringsløsninger i Landbrugets FinansieringsBank 33 Medarbejderinvesteringsselskaber (M/S) som forsøgsordning 34. Tilskud til investeringer i miljøvenlige staldanlæg

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015

Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Herværende bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 giver en oversigt over regeringens initiativer på det regional- og

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere