Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte"

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2, 20, stk. 3, og 21, stk. 1, 2 og 6, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, som ændret ved lov nr. xx af xx 2015, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet: Kapitel 1 Administration 1. SVU administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (styrelsen), jf. dog stk. 3, 4 og 5. Stk. 2. Styrelsen vejleder SVU-administratorer, jf. stk. 4, og øvrige uddannelsessteder om SVU. Stk. 3. SVU-administratorer, jf. stk. 4, vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger om SVU, jf. 15, stk. 2. Stk. 4. Ved SVU-administrator forstås i denne bekendtgørelse: 1) Voksenuddannelsescentre (VUC). 2) Professionshøjskolen Lillebælt, Professionshøjskolen VIA University College, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev og Professionshøjskolen Metropol/ Metropolitan University College. Stk. 5. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten, jf. 30. Kapitel 2 Visse støttebetingelser 2. Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er fyldt 25 år, men ved uddannelsens begyndelse ikke har nået folkepensionsalder efter 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Uddannelsessøgende kan få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvis de er fyldt 20 år. Stk. 3. Styrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at der gives SVU til uddannelsessøgende, der ikke er fyldt 25 år, til uddannelse, der gennemføres som led i et jobrotationsprojekt. Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne under fraværet erstattes af en eller flere afløsere, der umiddelbart forud for ansættelsen er registrerede i jobcenteret som ledige. Både lønmodtagerne og afløserne skal være ansat hos arbejdsgiveren under hele forløbet. 3. Kravet om beskæftigelse, jf. lovens 2, stk. 2, skal opfyldes ved beskæftigelse på en arbejdsplads i Danmark. Stk. 2. For at en sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar kan opfylde kravet om beskæftigelse efter lovens 2, stk. 2, 2. pkt., skal den seneste periode med beskæftigelse være umiddelbart forud for orlovsperioden. 4. Som beskæftigelse, jf. lovens 2, stk. 2, betragtes også perioder med SVU, godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt perioder, hvor den uddannelsessøgende har været i fleksjob eller job med løntilskud for førtidspensionister. 5. Bliver den uddannelsessøgende afskediget under uddannelsen med SVU, kan den færdiggøres med SVU. Udbetales støtten til arbejdsgiveren, jf. 26, stk. 2, giver denne og den uddannelsessøgende meddelelse herom til styrelsen med henblik på ændret udbetaling. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis den uddannelsessøgende får ny arbejdsgiver under uddannelsen. Dog er det en betingelse, at den uddannelsessøgende med den nye arbejdsgiver indgår aftale i overensstemmelse med lovens 2, stk. 3. Stk. 3. Opsiger den uddannelsessøgende sin stilling med virkning fra et tidspunkt under uddannelsen, kan der ikke gives SVU til den del af uddannelsen, der ligger efter fratrædelsestidspunktet, jf. 28, stk En uddannelsessøgende er studieaktiv, når den uddannelsessøgende aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter, herunder deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver mv. efter regler, studieordning eller lignende, der gælder for uddannelsen. Stk. 2. Den uddannelsessøgende anses for studieaktiv, indtil andet konstateres. Journalnummer DokumentId

2 2 7. For at få SVU skal den uddannelsessøgende være tilmeldt folkeregisteret i Danmark eller være dansk statsborger eller have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen. 8. Uddannelsessøgende kan ikke få SVU for en periode, hvor de modtager statens uddannelsesstøtte, godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ydelse efter lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) eller andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne. 9. Ved beregningen af længden af skolegang og erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens 3, stk. 2, ses der bort fra 1) uddannelse, der ikke er afsluttet, 2) enkeltfagsundervisning, der ikke samlet udgør en uddannelse, og 3) enkeltstående kurser. Stk. 2. Ved beregningen af længden af erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens 3, stk. 2, nr. 2, indgår praktikperioder. Stk. 3. Som forældet erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens 3, stk. 2, nr. 2, betragtes erhvervsrettet uddannelse, som den uddannelsessøgende 1) ikke har anvendt i de sidste 5 år forud for ansøgningstidspunktet eller 2) ikke anvender og kan sandsynliggøre, at der ikke er mulighed for at anvende igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse. Stk. 4. Styrelsen kan bestemme, at der ved afgørelsen af, om en uddannelsessøgende er kortuddannet, jf. lovens 3, stk. 2, helt eller delvist ses bort fra 1) erhvervsrettet uddannelse, hvis den uddannelsessøgende kan dokumentere, at uddannelsen ikke kan anvendes af helbredsmæssige grunde, eller 2) skolegang eller erhvervsrettet uddannelse fra udlandet, hvis den uddannelsessøgende kan sandsynliggøre, at skolegangen eller uddannelsen ikke kan anvendes i Danmark. Stk. 5. Ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne eller danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. 10, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, ses der bort fra betingelsen i lovens 3, stk. 1 og 2 om, at den uddannelsessøgende skal være kortuddannet. 9 a. Ved vurderingen af, om en videregående uddannelse er gennemført, jf. lovens 3 a, stk. 1, ses der bort fra 1) uddannelse, der ikke er afsluttet, og 2) fagmoduler eller enkeltfagsundervisning, der ikke samlet udgør en uddannelse. Stk. 2. Ved vurderingen af, om en gennemført videregående uddannelse højst svarer til uddannelse på erhvervsakademiniveau, lægges det til grund, at uddannelsen højst må svare til niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Stk. 3. Som forældet videregående uddannelse, jf. lovens 3 a, stk. 2, betragtes videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende 1) ikke har anvendt i de sidste 5 år forud for ansøgningstidspunktet, 2) ikke anvender og kan sandsynliggøre, at der ikke er mulighed for at anvende igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse, 3) kan dokumentere ikke kan anvendes af helbredsmæssige grunde, eller 4) har gennemført i udlandet, hvis den uddannelsessøgende kan sandsynliggøre, at uddannelse ikke kan anvendes i Danmark. Kapitel 3 Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU, herunder til deltagerbetaling 10. Der gives SVU til at deltage i følgende uddannelsesaktiviteter under Undervisningsministeriet: 1) Forberedende voksenundervisning (FVU) efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. 2) Ordblindeundervisning for voksne efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. 3) Almen voksenuddannelse (avu) efter avu-loven. 4) Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau efter lov om folkeskolen. 5) Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne. 6) Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 7) Uddannelsen til toårigt hf og hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne efter hfloven. 8) Uddannelsen til studentereksamen (stx) efter gymnasieloven samt enkeltfag herfra. 9) Uddannelsen til højere handelseksamen og uddannelsen til højere teknisk eksamen efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt enkeltfag herfra. 10) Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der omfatter dele af flere af de uddannelser, der er nævnt under nr Stk. 2. Der gives endvidere SVU til at deltage i adgangskursus til ingeniøruddannelserne efter bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. 11. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialuddannelse, jf. 10, gives efter et begrænset støttesystem for en periode på højst 40 uger på heltid eller deltidsuddannelse svarende hertil. Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at perioden efter stk. 1, udvides, hvis den uddannelsessøgende, der er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom, barsel eller lignende, genoptager uddannelsen efter en periode med fravær af en af disse årsager. Stk. 3. Ved krav om tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget SVU nedsættes forbruget af perioder med SVU tilsvarende.

3 3 12. Til uddannelsessøgende, der modtager SVU til deltagelse i uddannelse efter 10, ydes SVU til deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling. Kapitel 4 Videregående uddannelse, der giver ret til SVU 13. Der gives SVU til at deltage i følgende uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed: 1) Uddannelser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. 2) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. 3) Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 1, i universitetsloven, som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. 4) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 2, i universitetsloven, som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. 5) Enkeltfag på de deltidsuddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. 5, stk. 2, i universitetsloven. Stk. 2. Der kan gives SVU til at deltage i kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr Stk. 3. Der kan desuden gives SVU til at deltage i følgende uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed: 1) Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til styrmand. 2) Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til skibsmaskinist. Stk. 4. Det er en betingelse for at give SVU til uddannelserne i stk. 1-3, at uddannelsesaktiviteterne er tilrettelagt på heltid, jf SVU til videregående uddannelse gives efter et begrænset støttesystem på højst 40 uger på heltid. Opgørelsen af, om der kan gives SVU til en uddannelse, sker på ansøgningstidspunktet. Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at perioden med støtte efter stk. 1 udvides, hvis en uddannelsessøgende, der er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom, barsel eller lignende, genoptager uddannelsen efter en periode med fravær af en af disse årsager. Stk. 3. Ved krav om tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget SVU nedsættes forbruget af perioder med SVU tilsvarende. Kapitel 5 Ansøgning om SVU, herunder til deltagerbetaling 15. Styrelsen tildeler SVU, herunder til deltagerbetaling, efter ansøgning, jf. stk. 4. Stk. 2. Den uddannelsessøgende afleverer ansøgningen til en SVU-administrator, jf. 1, stk. 4. Hvis der søges om SVU til uddannelser nævnt i 10, afleveres ansøgningen til en af de SVU-administratorer, der er nævnt i 1, stk. 4, nr. 1. Hvis der søges om SVU til uddannelser nævnt i 13, afleveres ansøgningen til en af de SVU-administratorer, der er nævnt i 1, stk. 4, nr. 2. SVU-administrator videresender ansøgningen til styrelsen senest 8 dage efter, at en tilstrækkeligt udfyldt ansøgning er modtaget. Styrelsen kan bestemme, at ansøgningen videresendes i elektronisk form. Ansøgningen kan tidligst afleveres 13 uger før, uddannelsen begynder. Stk. 3. Udfyldte ansøgninger skal opbevares betryggende, når de ikke er i brug. Ansøgningerne skal opbevares i 5 år. Stk. 4. Styrelsen udarbejder skemamateriale m.v. til brug for ansøgning m.v. 16. Den uddannelsessøgende skal i ansøgningen oplyse personnummer samt give de oplysninger, som er nødvendige for tildeling og udbetaling af SVU, herunder til deltagerbetaling. 17. Den uddannelsessøgendes arbejdsgiver skal på ansøgningen bekræfte den uddannelsessøgendes oplysninger om beskæftigelsesforhold, herunder om orlovsaftalen. Arbejdsgiveren skal i øvrigt meddele de oplysninger, herunder SE- eller CVR-numre, der er nødvendige for tildeling og udbetaling af SVU og støtte til deltagerbetaling. 18. Uddannelsesstedet skal på ansøgningen bekræfte, at den uddannelsessøgende er optaget eller har opnået tilsagn om optagelse samt give de oplysninger om uddannelsen, herunder om uddannelsens varighed og omfang, deltagerbetaling m.v., der er nødvendige for tildeling af SVU og støtte til deltagerbetaling. Kapitel 6 Omfang og beregning af SVU 19. SVU ydes tidligst fra den dag, hvor den uddannelsessøgende begynder på uddannelsen, og tidligst fra udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende fylder 25 eller 20 år, jf. 2, stk. 1 og 2. Stk. 2. Er ansøgningen ikke modtaget hos SVU-administrator, jf. 15, stk. 2, senest den dag, hvor den uddannelsessøgende begynder på uddannelsen, ydes støtte fra udgangen af den kalenderuge, hvori ansøgningen er modtaget. Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte ydes fra den dag, hvor den uddannelsessøgende begynder på uddannelsen, hvis den part, der skal have støtten udbetalt, kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold. 20. Til heltidsuddannelse, jf. 22, stk. 1 og 2, ydes SVU ud fra en ugesats svarende til 80 procent af dagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 2. Der kan ydes SVU til deltidsuddannelse til de uddannelser, der er nævnt i 10. Ved deltidsuddannelse nedsættes støtten forholdsmæssigt, jf. stk. 3.

4 4 Stk. 3. Til deltidsuddannelse, hvor arbejdsindsatsen er normeret i henhold til ministerielt fastsatte regler, ydes SVU i forhold til arbejdsindsatsen. Til deltidsuddannelse i øvrigt ydes SVU pr. undervisningstime med 1/37 af ugesatsen til heltidsuddannelse. Stk. 4. En undervisningstime er en lektion af mindst 45 minutters varighed. Stk. 5. SVU ydes ikke til uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden. 21. Ved deltagelse i uddannelse, som ifølge lov eller regler fastsat med hjemmel i lov omfatter prøve, ydes fortsat SVU til prøveforberedelse og til deltagelse i prøve. For så vidt angår de uddannelser, der er nævnt i 10, beregnes SVU til prøveforberedelse og deltagelse i prøver på samme grundlag som den SVU, der blev ydet umiddelbart inden undervisningens ophør. For de uddannelser, der er nævnt i 13, er det en forudsætning, at prøveforberedelse og prøvedeltagelse kræver en arbejdsindsats på fuld tid. 22. Ved heltidsuddannelse forstås: 1) Undervisning normeret som heltidsundervisning i henhold til ministerielt fastsatte regler. 2) Undervisning godkendt som heltidsundervisning med henblik på tildeling af statens uddannelsesstøtte. 3) Andre former for undervisning, hvis undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen. Stk. 2. Ved heltidsuddannelse på videregående niveau forstås desuden en uddannelse, dele af en uddannelse eller et særligt tilrettelagt forløb, der af uddannelsesstedet udbydes som et samlet forløb, når normeringen i ECTS-point svarer til uddannelsestiden. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Stk. 3. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid være på mindst 3 timer. 23. Styrelsen kan se bort fra afbrydelser i undervisningen i forbindelse med kortere ordinære ferieperioder og andre kortere afbrydelser i perioder, hvor der ikke gennemføres undervisning, hvis den uddannelsessøgende ikke genoptager sit arbejde under afbrydelsen. 24. Nedsættelsen af den ugentlige arbejdstid kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU i nuværende beskæftigelse, jf. lovens 2, stk. 1, nr. 2. For en uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtager, er det arbejdstiden hos den arbejdsgiver, der er indgået aftale om orlov med, jf. lovens 2, stk. 3, der skal medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 1. pkt. Stk. 2. For at der kan ydes SVU til heltidsuddannelse, skal den ugentlige arbejdstid være nedsat med mindst 37 timer eller med et timetal, der svarer til fuld tid for den pågældende branche. Er nedsættelsen af den ugentlige arbejdstid mindre, ydes der SVU med 1/37 af ugesatsen pr. time, arbejdstiden er nedsat med. Har lønmodtageren ikke været ansat til en fast ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer end svarende til ansættelsen, skal det faktiske timetal (løntimer) i gennemsnit være mindst 37 timer ugentlig. Stk. 3. For at der kan ydes SVU, skal den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden være på mindst 3 timer. Kapitel 7 Udbetaling og standsning af udbetaling 25. Styrelsen udbetaler SVU, herunder til deltagerbetaling, med virkning fra det tidspunkt, der fremgår af 19, når de nødvendige oplysninger til brug for udbetalingen er modtaget i styrelsen. 26. Udbetaling sker bagud for 4 eller 5 uger til den uddannelsessøgendes Nemkonto efter fradrag af A-skat. Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i en måned. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der modtager løn under uddannelsen fra den arbejdsplads, hvorfra der er givet orlov, kan aftale med arbejdsgiveren, at SVU udbetales bagud for 4 eller 5 uger til arbejdsgiverens Nemkonto. Det er en betingelse, at den løn, den uddannelsessøgende modtager, mindst svarer til SVU. Udbetalte beløb tilfalder arbejdsgiveren, når der er udbetalt løn til den uddannelsessøgende for samme periode. Indtil da skal beløbet holdes adskilt fra arbejdsgiverens øvrige formue. Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for udbetaling af SVU til deltagerbetaling, hvor arbejdsgiveren afholder deltagerbetalingen. 27. Styrelsen standser udbetaling af SVU, herunder til deltagerbetaling, i overensstemmelse med efter meddelelse fra SVU-administrator. Kapitel 8 Bortfald af SVU, herunder til deltagerbetaling 28. Det er en betingelse for at få SVU, herunder til deltagerbetaling, at den uddannelsessøgende er studieaktiv, jf. 6, medmindre den uddannelsessøgende har haft lovligt forfald. Stk. 2. Hvis den uddannelsessøgende ophører med at deltage i uddannelsen, ikke længere opfylder betingelserne i 2 og 3 i loven eller er omfattet af 14 a i loven, bortfalder støtten for den resterende del af uddannelsen med udgangen af den kalenderuge, hvori den uddannelsessøgende ophører, eller betingelserne ikke er opfyldt. 29. SVU, herunder til deltagerbetaling, ydes indtil 2 uger efter udgangen af den kalenderuge, hvor en fraværsperiode på grund af sygdom, barsel eller lignende begynder. Den uddannelsessøgende skal give meddelelse om sygdom, barsel eller lignende til uddannelsesstedet. Stk. 2. Resterende tildelt støtte bortfalder, medmindre den uddannelsessøgende genoptager den afbrudte uddannelse inden 1 år fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev afbrudt, jf. stk.1. Genoptagelse forudsætter, at den uddannelsessøgende stadig er støtteberettiget, dog bortset fra betingelserne i 2 om alder og lovens 2, stk. 2, om forudgående beskæftigelse.

5 5 30. Uddannelsesstedet skal straks underrette den SVUadministrator, som den uddannelsessøgende har afleveret ansøgning om SVU til, hvis den uddannelsessøgende ophører med at deltage i uddannelsen eller ikke længere er studieaktiv, og støtten derfor skal standses i overensstemmelse med 28, stk. 2. SVU-administratoren sender straks oplysningen til styrelsen. Det samme gælder, hvis den uddannelsessøgende er fraværende på grund af sygdom, barsel eller lignende, jf. 29, stk. 1. Stk. 2. Modtager SVU-administratoren i andre tilfælde end efter stk.1 oplysning om, at betingelserne i 2 og 3 i loven ikke er opfyldt, jf. 28, stk. 2, sender SVU-administratoren straks oplysningen til styrelsen. Kapitel 9 Tilbagebetaling 31. Den uddannelsessøgende skal betale SVU, herunder til deltagerbetaling, tilbage, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt, og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette. Stk. 2. For meget udbetalt SVU, herunder til deltagerbetaling, skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsat. 32. Statens Administration kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk skal anerkende pligten til at tilbagebetale den SVU, herunder til deltagerbetaling, der er udbetalt for meget. 33. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. 31, stk. 2, kan Statens Administration bestemme, at for meget udbetalt SVU, herunder til deltagerbetaling, skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. Når der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan der dog fastsættes en længere afdragsperiode. Den enkelte rate kan dog ikke være mindre end 500 kr. for det enkelte krav. Stk. 2. Statens Administration kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på renter, hovedstol og eventuelle omkostninger. Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis skyldner ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen. 34. Statens Administration kan efter ansøgning fra skyldner give lempelser i vilkårene for tilbagebetalingen, herunder give udsættelse med tilbagebetalingen, hvis skyldner på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel, værnepligt eller andre særlige omstændigheder ikke kan overholde tilbagebetalingen. Kapitel 10 Frister, adgang til at indhente oplysninger mv. 35. Styrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde 1) frister for indbetalinger og meddelelser, 2) i hvilket omfang ansøgninger mv. udover de ansøgninger, der er nævnt i 15, skal indsendes på særligt skema, og 3) i hvilket omfang oplysninger skal gives skriftligt. Stk. 2. Styrelsen kan kræve de oplysninger, der er nødvendige for støttetildeling og administration i øvrigt. 36. Statens Administration fastsætter i det enkelte tilfælde frister for indbetalinger. Stk. 2. Statens Administration kan kræve de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling. 37. Styrelsen fører tilsyn med varetagelsen af de opgaver, som efter 1, stk. 3 og 5, er henlagt til SVU-administrator og ørige uddannelsessteder. Stk. 2. Styrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet. Stk. 3. Styrelsen kan ændre uddannelsesstedernes afgørelser om studieaktivitet, jf. 1, stk. 5, efter klage eller på egen foranledning. Stk. 4. Styrelsen kan autorisere den enkelte SVU-administrator til styrelsens edb-system. Stk. 5. Styrelsen kan til SVU-administrator og uddannelsessteder videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter 1, stk. 3 og SKAT stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgendes skattekort i det omfang, oplysningerne er nødvendige for udbetaling af SVU. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgende, herunder person- og adresseoplysninger. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Stk. 3. Andre offentlige myndigheder og private institutioner stiller oplysninger til rådighed for styrelsen om uddannelsessøgende, når oplysningerne er nødvendige for beregningen af SVU og for tilbagebetaling. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Kapitel 11 Ikrafttræden mv. 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015 og har virkning for ansøgninger om statens voksenuddannelsesstøtte, der er modtaget den 1. april 2015 eller senere.

6 6 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen) ophæves. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket

Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat E-mail Tlf. mobil Campus Vejle økonomi Anvendte AMU-fag Pris Datoer Tilmeld (sæt X) Jeg tilmelder

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Professionshøjskolen Nordjylland Studievalg Nordjylland Ansøger (2) For-

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksjob

Bekendtgørelse om fleksjob BEK nr 809 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027361

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere