Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for effektiv administration Den økonomiske politik revideres mindst en gang i hver bestyrelsesperiode. Status for den økonomiske politik bliver givet i forbindelse med estimater og regnskab. Den økonomiske politik for administration og personale, fællesudgifter: Målsætningen for administration og personale, fællesudgifter er en årlig reduktion i budgettet på 2% i faste priser fra 2015 til 2017 Budgettet reduceres som en engangseffekt i 2015 med 8 mio. kr. i opnåede effektiviseringer udover den årlige reduktion på 2%. Forudsætningen for dette er, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger, herunder momsudgifter, i forbindelse med paraplyorganisationen for kollektiv trafik på Sjælland Indenfor budgetrammen givet i den økonomiske politik er målsætningen, at alle kommuner og regioner tilbydes ens administrationsgrundlag Den økonomiske politik for administration og personale, Flextrafik: Målsætningen for administrations- og personaleudgifter i Flextrafik er en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget I 2016 tages målsætningen for 2017 op til vurdering Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at: udgifter til billetkontrol på 8 mio. kr. flyttes fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter. Trafikselskabet Movia - 1/14

2 Likviditetspolitik: Det tidligere besluttede punkt i likviditetspolitikken: At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning udgår af likviditetspolitikken i konsekvens af, at der er indført mulighed for regulering af kommuners og regioners a conto betaling i 4. kvartal Beslutning: Tiltrådt. Resume: For at styrke administrationens økonomiske styring foreslås det, at Movia indfører en økonomisk politik. Den økonomiske politik for effektiv administration er opdelt i: Administrations- og personaleudgifter, fællesudgifter Administrations- og personaleudgifter, Flextrafik Likviditetspolitik Styringsprincipper Sagsfremstilling: Movias deltagende kommuner og regioner, og dermed også Movia, bliver mødt med krav om god økonomistyring og krav om at finde nye måder at producere offentlig service på. Disse krav skal Movia leve op til både i forhold til kerneydelsen bus-, bane- og flexområdet og i forhold til administration. Movia har gennem de senere år arbejdet målrettet på at effektivisere administrationen. I 2009 blev medarbejderstaben reduceret med 10%. I 2011 blev indført en årlig besparelse på 1% af budgettet. Trafikservice er blevet reorganiseret for at fungere mere effektivt. Der er indført indkøbspolitik. IT-driften er blevet centraliseret og effektiviseret. Der er arbejdet målrettet på at nedbringe sygefraværet. Den månedlige opfølgning på økonomien er blevet styrket og der er indført et Performance Management koncept, som betyder, at der styres på økonomisk forbrug og ressourceforbrug i forhold til fastsatte mål og budgetter. Ved at vedtage en økonomisk politik understreger bestyrelsen, at god økonomistyring fortsat 2/14

3 skal være højt prioriteret, og at den samlede økonomi stiller ufravigelige krav til Movia. Dette understøttes desuden af erfaringer fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) der viser, at politisk vedtaget økonomisk politik er en forudsætning for god økonomistyring, og at den økonomiske politik bør indeholde disse temaer: Tydelige økonomiske målsætninger Generelle økonomistyringsprincipper Procedurer for anvendelse og revision af politikken 3/14

4 Movias budget er opbygget efter forretningsområder og fællesudgifter, som det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Budget og Økonomisk politik (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Busruter Indtægter , , ,1 Operatørudgifter 2.995, , ,1 Rutespecifikke udgifter 125,7 152,1 171,3 Total Busruter 1.536, , ,4 Flextrafik Brugerbetaling -26,9-30,3-28,8 Operatørudgifter 422,2 439,1 456,5 Administration 38,1 43,6 46,9 Total Flextrafik 433,3 452,3 474,6 Lokalbaner Indtægter -161,7-175,7-176,8 Operatørudgifter 376,5 360,8 362,7 Leasingudgifter 62,3 57,0 62,0 Infrastrukturtilskud 49,9 59,6 58,2 Anlæg 19,3 0,1 0,0 Total Lokalbaner 346,2 301,8 306,1 Fællesudgifter Administration og personale 295,2 280,8 310,0 Tjenestemandspensioner 10,9 13,2 16,6 Total Fællesudgifter 306,2 294,0 326,6 Finansielle poster Renter -2,8 0,7-2,1 Afdrag Driftslån 9,0 63,0 0,0 Ydelse Rejsekortlån 49,0 52,6 56,0 Total Finansielle poster 55,2 116,3 53,9 Tilskudsbehov 2.677, , ,5 Den økonomiske politik for effektiv administration omfatter budgetposterne administration og personale under Flextrafik samt administration og personale under fællesudgifter. Det er administrationens indstilling, at kompetencen til prioritering af ressourcerne til henholdsvis drift og udvikling indenfor disse budgetrammer bør henhøre under den administre- 4/14

5 rende direktør, og at bestyrelsen fastsætter den overordnede ramme for de administrative fællesudgifter. Flextrafik står overfor en væsentlig udvidelse i de kommende år i takt med, at flere og flere kommuner overfører kørsel til Movia. Dette stiller særlige krav til de administrative udgifter i Flextrafik. Der er derfor behov for forskellige målsætninger for den økonomiske politik for de administrative udgifter vedr. Flextrafik og for de øvrige fællesudgifter. Administrations- og personaleudgifter, fællesudgifter Administrations- og personaleudgifter omfatter trafikbestilling, -planlægning, -drift og kundehåndtering samt støttefunktioner. I opgørelsen af administration og personale under fællesudgifter er fratrukket udgifter, der kan henføres direkte til Flextrafik, da disse udgifter finansieres af kommunerne og regionerne i Flextrafik ordningerne efter forbrug. Administrations- og personaleudgifter finansieres af de to regioner. Det bemærkes, at i udkast til ny lov om trafikselskaber lægges op til, at også kommuner via deres andel af busdriften skal medfinansiere administration og personaleudgifter. Movias økonomiske politik for administration og personale for fællesudgifterne er således en sag for både kommuner og regioner. Movia har over de senere år effektiviseret administrations- og personaleudgifter med 1% årligt i budgetrammen og realiseret udgifter lavere end budgetrammen. Indenfor denne reducerede budgetramme er rejsekortet indført, hvilket har medført både udviklingsomkostninger og driftsomkostninger som følge af øget administrativ bemanding, ikke mindst i kundecenteret. Der har således på de øvrige funktioner i administrationen været en reel effektivisering der er større end 1% p.a.. Administrationen af rejsekortet vil fortsat vokse i takt med, at rejseomfanget på rejsekortet stiger. Der må dog også forventes en løbende effektivisering af arbejdsgange i takt med, at rejsekortets funktioner udvikles. Der vil være besparelser som følge af, at der kun er ét salgssystem. Bl.a. bortfalder håndtering af klippekortene. Der må desuden forventes færre kundehenvendelser i forhold til antallet af kunder, i takt med at kunderne bliver fortrolige med rejsekortet. Også for Movias øvrige administration må der fremover kunne forventes en løbende effektivisering. For at understøtte denne udvikling anbefales det at øge effektiviseringsmålsætningen i forhold til de hidtidige 1% årligt. Administrationens forslag er, at målsætningen sættes til 2%, som også er et mål i mange kommuner og staten. I 2013 var forbruget på administration og personale 27 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er 2 hovedforklaringer på dette underforbrug. Den positive forklaring er, at der er gennemført væsentlige effektiviseringer på IT-området, samt at visse budgetterede udgifter har vist sig at blive realiseret på et lavere niveau. Disse afvigelser beløber sig samlet set til 8 mio. kr. og 5/14

6 kan ses som et strukturelt overskud i Movias budget. Det er således muligt at reducere budgettet med en engangseffekt på 8 mio. kr. uden konflikt med administrationens mulighed for at levere et optimalt arbejde. Den anden del af forklaringen på budgetafvigelse vedrører projekter og aktiviteter, der af forskellige årsager ikke har kunnet gennemføres i Disse udgifter periodeforskydes til 2014, hvor der bliver ekstra pres på budgettet. Dette er udgifter, der ikke kan forventes at bortfalde. Administrationen anbefaler derfor, at denne del af budgetafvigelsen i 2013 ikke giver anledning til yderligere reduktion af den administrative budgetramme udover de foreslåede 8 mio. kr. I 2014 og de følgende år vil der være stor usikkerhed om betydningen for Movias økonomi af indførelsen af en paraplyorganisation for trafikselskaberne på Sjælland. Bl.a. er der usikkerhed om den momsmæssige behandling af paraplyorganisationen. Det er en lovgivningsmæssig forudsætning for etablering af paraplyorganisationen, at den ikke må medføre øgede udgifter. Der vil dog givetvis være etableringsomkostninger. Det er en forudsætning for administrationens indstilling af reduktionen på 8 mio. kr. i den administrative ramme, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger eller øgede momsudgifter til paraplyorganisationen. Hvis der opstår uventede udgifter, som ikke kan afholdes indenfor den reducerede budgetramme, vil dette blive forelagt bestyrelsen i et af de tre årlige estimater. Det kan overvejes, om den foreslåede besparelse på de administrative udgifter skal udnyttes til at flytte udgiften til billetkontrollen fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter. Udgifter til billetkontrollen styres ud fra en ramme, ligesom det er tilfældet med de administrative udgifter. De rutespecifikke udgifter er i højere grad knyttet til driften, og varierer hermed. Dermed minder billetkontrollen mere om de administrative udgifter end om de rutespecifikke udgifter. Den foreslåede besparelse på de administrative udgifter giver mulighed for denne flytning, uden at de administrative udgifter øges. Flytning af udgiften til billetkontrol til administrationsudgifter vil også give større transparens i de administrative udgifter, når de er samlet på én regnskabspost. Administrationen anbefaler, at udgifter til billetkontrollen flyttes fra de rutespecifikke udgifter til administrationsudgifter. Det kan ikke forventes, at udgifterne uendeligt kan reduceres med 2% om året. Administrationen foreslår derfor, at den økonomiske politik i første omgang dækker perioden 2015 til Såfremt den økonomiske politik gennemføres, vil der i 2017 være sparet i alt 9% i forhold til budget Som en væsentlig målsætning under den økonomiske politik vil Movia arbejde for at tilbyde alle kommuner og regioner et ensartet administrationsgrundlag. På grund af Movias historik som en sammenlægning af de tre amtslige trafikselskaber på Sjælland i 2007, er der i dag eksempler på forskellige betingelser for kommuner og regioner. Eksempelvis er vedligeholdelsen af stoppestedsstandere i Hovedstadsområdet Movias opgave, mens det i det tidligere 6/14

7 VT og STS er en kommunal opgave. Movia vil indenfor rammerne i den økonomiske politik arbejde på at tilbyde kommunerne samme administrationsgrundlag. Administrationen indstiller, at Målsætningen for administrations- og personaleudgifter er en årlig effektivisering på 2% i faste priser fra 2015 til 2017 Budgettet reduceres som en engangseffekt i 2015 med 8 mio. kr. i opnåede effektiviseringer udover den årlige reduktion på 2%. Forudsætningen for dette er, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger ifm. paraplyorganisationen for kollektiv trafik på Sjælland Indenfor budgetrammen givet i den økonomiske politik er målsætningen, at alle kommuner og regioner tilbydes en ensartet service udgifter til billetkontrol på 8 mio. kr. flyttes fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter Administration og personale i Flextrafik Hovedparten af udgifter til administration af Flextrafik udgøres af løn til vognstyring, driftsafgifter til FlexDanmark, som driver Flextrafiks IT-system og af løn til kundecenteret, som modtager bestillinger. Disse udgifter er afhængige af kørselsomfanget. For Flextrafik giver det således mening at have en økonomisk målsætning i forhold til produktionen fremfor en økonomisk målsætning for den overordnede ramme. Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne (KL) for 2014 indebærer bl.a., at kommunerne skal realisere et besparelsespotentiale på specialkørselsområdet på 430 mio. kr. med udgangen af Allerede fra 2014 skal der være effektiviseret for 100 mio. kr. Cirka halvdelen af potentialet kan henregnes til Movias område. Det betyder, hvis alle kommuner vælger Movia til at udføre kørslen, at kørsel for mindst 200 mio. kr. skal være overført til Movia i 2014, for at besparelsespotentiale kan blive indfriet. Kommunerne skal ikke nødvendigvis benytte trafikselskaberne, men det må forventes, at en væsentlig del af kommunerne vil henvende sig for at få Movia til at overtage udbud, drift og afregning. Det vil potentielt indebære, at Flextrafik-området i Movia kan blive 4-5 gange større end det kørselsomfang, vi kender i dag. For at administrere den forventede stigning i kørslen må administrations- og personaleudgifter udvides proportionalt med driften. Der må dog regnes med øget bemanding til at facilitere indkøringen af de nye kommuner. Omvendt giver den øgede kørsel mulighed for effektivisering. For at sikre mulighed for at facilitere indkøringen af nye kommuner anbefaler administrationen at der ikke opsættes besparelsesmål i 2015 og Administrationen anbefaler at målsætningen for udgift pr. passager for Flextrafik i 2015 og 2016 er på niveau med bud- 7/14

8 get På længere sigt må det forventes, at der er mulighed for at reducere udgift pr. passager. Administrationen anbefaler, at målsætningen for 2017 tages op til vurdering i Målsætningen for administrations- og personaleudgifter i Flextrafik er en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget I 2016 tages målsætningen for 2017 op til vurdering Anvendelse og revision af den økonomiske politik En mulig kadence for revision af den økonomiske politik kunne være, at politikken revideres mindst en gang i hver bestyrelsesperiode. Status for den økonomiske politik kan gives i forbindelse med estimater og regnskab. Likviditetspolitik Bestyrelsen vedtog den 12. september 2013 en likviditetspolitik for Movia. Likviditetspolitikken indebærer: At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr., At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning. At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer Den 5. december 2013 vedtog bestyrelsen at kommuners og regionernes a contobetaling kan reguleres i 4. kvartal, hvis der er en stor afvigelse, og hvis der er likviditet til det i Movia. Det foreslås i konsekvens heraf, at det tidligere vedtagne punkt 2 vedr. regulering af likvidbeholdningen i forbindelse med budgettets andenbehandling udgår af likviditetspolitikken. Den samlede foreslåede likviditetspolitik fremgår at bilag 1. Styringsprincipper God økonomistyring kræver klare retningslinier og klart definerede roller og ansvar. Bestyrelsen har i bilag til kasse- og regnskabsregulativet for Movia fastsat retningslinier for rapportering til bestyrelsen. Det er direktionens ansvar, at økonomistyringen internt i Movia er tilfredsstillende. Movias styringsprincipper, herunder sammenhængen mellem den interne rapportering og rapporteringen til bestyrelsen, er beskrevet i bilag 2. 8/14

9 Økonomi: Den besluttede økonomiske politik vil danne grundlag for arbejdet med budgettet for Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åben Kommunikation: Offentliggøres på Movias hjemmeside Bilag: 1. Likviditetspolitik 2. Styringsprincipper 9/14

10 Bilag 1. Likviditetspolitik Hvis indstillingen om tilpasning af likviditetspolitikken besluttes, er den økonomiske politik således: At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr., At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer Kommuners og regioners a conto betaling kan reguleres hele året, såfremt der er foretaget driftsmæssige ændringer, der resulterer i en forventet ændret udgift i forhold til budgettet. Reguleringen af a conto betalingen kan alene udgøre effekten af driftsændringen, baseret på de budgetterede forventninger til den generelle økonomiske udvikling. I tilfælde af at et økonomiestimat i 4. kvartal viser, at en eller flere kommuner/regioner forventes at skulle have en efterregulering af årets á conto betalinger til bus- og lokalbanedrift i form af tilbagebetaling af et beløb højere end 10% af årets á conto betalinger, kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende kommuner/regioner skal have tilbagebetalt 50% af den forventede tilbagebetaling i det pågældende regnskabsår. En kommune eller region kan med en frist på 14 dage fra bestyrelsens beslutning om tilbagebetaling ved henvendelse på direktørniveau til Movias administrerende direktør eller økonomisk ansvarlige centerchef afvise at modtage tilbagebetalingen i det pågældende regnskabsår og i stedet afvente årsregnskabets afslutning og den normale procedure for efterregulering. Umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om tilbagebetaling sender Movia en meddelelse pr. mail til de berørte kommuner og regioner om bestyrelsens beslutning og om den procedure, der vil blive fulgt, herunder at den nævnte frist på 14 dage udløber klokken den pågældende ugedag. Meddelelsen stiles til kommunaldirektør og teknisk direktør. Den samlede udbetaling kan maksimalt udgøre det beløb, hvormed den gennemsnitlige likvidbeholdning, opgjort over 365 dage, overstiger 150 mio. kr. på tidspunktet for udbetalingen. Såfremt den opgjorte udbetaling overstiger dette beløb, foretages en forholdsmæssig reduktion. De daglige udsving i Movias kassebeholdning giver ikke grundlag for at opretholde en stor likvidbeholdning. A conto indbetalinger fra kommuner og regioner den 1. hverdag i måneden dækker generelt udgifterne i den kommende måned. De største betalinger, som er operatørafregningerne, ligger den 5. hverdag og lønudbetalinger ligger ultimo måneden. Hertil kommer ca. den 20. i hver måned afregning af Flextrafik operatører og indbetalinger for Flextrafik fra kommuner. Der er ikke andre væsentlige betalinger, der systematisk giver et likviditetsudsving på andre tidspunkter. 10/14

11 Set over hele året dækker indbetalingerne udbetalingerne, hvis budgetforudsætningerne holder. Likvidbeholdningen skal således alene dække risikoen for budgetafvigelse. Blandt de væsentlige risici kan nævnes: Tabel 2. Risici i Movias budget Parameter Usikkerhed Effekt på årligt finansieringsbehov Gennemsnitlig obligationsrente + 1 procentpoint + 45 mio. kr. Forbrugerpris på dieselolie + 20% + 94 mio. kr. Passagertal - 3% + 48 mio. kr. Forskydninger i indtægtsdelingen som følge af ændret rejsehjemmel eller ændrede rejsemønstre Budgetusikkerhed worst case pr. år - 3% + 48 mio. kr mio. kr. De oplistede usikkerheder i tabel 2 er realistiske set i relation til historiske afvigelser. Kommuners og regioners betalinger til Movia er fastlagt ud fra budgettet, og eventuel forskel til realiseret økonomi reguleres i budgetåret efter der er aflagt regnskab. Movias likviditet skal således finansiere forskellen mellem budget og regnskab i 2 kalenderår. Ud over den positive likviditet har Movia mulighed for at dække en eventuel likviditetsreduktion ved at trække på en kassekredit på 120 mio. kr. Kassekreditten kan i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning ( 9. Stk. 2.) udvides til 125 kr. per indbygger svarende til 300 mio. kr. Movia har ikke derudover hjemmel til at optage lån til at finansiere driften. Rentesatsen på kassekreditten er pt. 0%, så der er ingen ekstra renteudgifter ved eventuelt træk på kassekreditten. 11/14

12 Risici og finansieringsmuligheder kan opsummeres således: Tabel 3. Risici og finansiering Budget usikkerhed i 2 år Mulig kassekredit Mulig regulering af a conto betaling 470 mio. kr. 300 mio. kr. Ubegrænset På denne baggrund er det besluttet, at likviditeten samt den mulige kassekredit skal kunne dække budgetusikkerheden i 2 år for at begrænse risikoen for, at der skal foretages regulering af a conto betalingerne. Budgetusikkerheden afrundes til 450 mio. kr. Heraf kan kassekreditten dække 300 mio. kr. Målsætningen er derfor, at den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage skal udgøre 150 mio. kr. Den anbefalede gennemsnitlige likvidbeholdning på 150 mio. kr. svarer til 60 kr. per indbygger. 12/14

13 Bilag 2. Styringsprincipper Økonomirapportering i Movia sker grundlæggende ud fra et performance management koncept. Der er opstillet et styringshieraki der opdeler de udførte opgaver efter formål, og der måles på indsatser i form af løn, timer og udgifter. Økonomirapporteringen i Movia omfatter overordnet: Økonomirapportering sker hver måned til ØKO Økonomirapportering til direktion og bestyrelsen sker 3-4 gange om året Budgetansvar er placeret entydig hos enten områdechef, centerchef eller adm. direktør Økonomirapportering omfatter både rutespecifikke udgifter, administration og personaleudgifter for Flextrafik og fællesudgifter. Rutespecifikke udgifter er en del af driftsudgifterne (som kommer med i fase 2 af den økonomiske politik), men styringsmæssigt kan de sidestilles med administration og personale, og indgår derfor i den månedlige økonomirapportering. Roller og ansvar En forudsætning for god økonomistyring er et klart defineret budgetansvar. Der er følgende definition på budgetansvar: Budgetansvarlig kan være enten områdechef, centerchef eller adm. direktør Alle budgetter har en budgetansvarlig chef Adm. direktør er overordnet ansvarlig for hele Movias økonomi og kan have direkte budgetansvar for dele heraf. Centerchefen er overordnet ansvarlig for hele centerets økonomi og kan have direkte budgetansvar for dele heraf. Områdechefer er ansvarlige for de budgetter som centerchefen uddelegerer til området Budgetansvarlige handler på forkant, så der i videst mulig omfang undgås budgetmæssige problemstillinger Budgetansvarlige forholder sig mindst én gang om måneden til økonomien, og tager stilling til, om der kan forventes mer- eller mindreforbrug. Hvis der er udsigt til en budgetmæssig problemstilling skal den budgetansvarlige iværksætte effektiviseringer, omprioriteringer, eller aktivitetsændringer indenfor eget område. Hvis den budgetansvarlige ikke selv kan løse den budgetmæssige problemstilling, skal problemstillingen forelægges næste ledelsesniveau. Budgetter er opdelt i meningsgivende enheder. Udgangspunktet for økonomirapporteringen er, at det fastlagte budget overholdes. 13/14

14 Der bør således kun flyttes budgetter ved væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne. Det er ØKOs ansvar hver måned at udarbejde rapporter for realiseret løn, administration og rutespecifikke udgifter til områdecheferne og centercheferne. ØKO sparrer med de budgetansvarlige om løsning på budgetudfordringer og gennemgår forklaringerne fra områderne. Det er ØKOs ansvar at fremstille ønsker om budgetændringer for direktionen. Ved de 4 årlige rapporteringer til direktionen deltager ØKO i centerchefens møde med områdecheferne, hvor centerets økonomirapportering gennemgås. Proces for økonomirapportering Tabel 4. Overordnet plan for økonomirapportering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Data Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Centerchef ØR1 ØR2 ØR3 ØR4 ØR5 ØR6 ØR7 ØR8 ØR9 ØR10 ØR11 ØR12 ÅR Direktion ØR3 ØR5 ØR8 ØR10 Bestyrelse E1 E2 E3 ÅR ØR = Økonomirapport. Rapportering til centerchef, økonomi-området og direktion E = estimat. Rapportering af forventet forbrug til bestyrelsen ÅR = Årsregnskab Økonomirapporteringen baseres på en afsluttet måneds realiserede data. Tabel 1 læses således, at data for januar afsluttes og rapporteres i februar (økonomirapport 2). Der er derfor ingen realiserede data for Økonomirapport 1 som udarbejdes i januar. Denne skønnes dog alligevel værdifuld at gennemføre, da der kan være opstået væsentlig ny viden i forhold til budgettet som er fastlagt i oktober/november året tidligere. Økonomirapporten til direktionen danner grundlag for den videre rapportering til bestyrelsen. Rapportering til bestyrelsen sker i form af et estimat, som er på et højere aggregeringsniveau end økonomirapporten til direktionen. 14/14

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Gentofte Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Dragør Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Dragør Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Dragør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. september 2011 Dragør Kommune - Følgebrev til budget

Læs mere

At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.

At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 HVT 07 Budget 2009 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetforslaget vedtages som det foreligger med 2 versioner

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 1, 2014 Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Kommune

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. september 2011 Brøndby Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2.

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere