Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:"

Transkript

1 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for effektiv administration Den økonomiske politik revideres mindst en gang i hver bestyrelsesperiode. Status for den økonomiske politik bliver givet i forbindelse med estimater og regnskab. Den økonomiske politik for administration og personale, fællesudgifter: Målsætningen for administration og personale, fællesudgifter er en årlig reduktion i budgettet på 2% i faste priser fra 2015 til 2017 Budgettet reduceres som en engangseffekt i 2015 med 8 mio. kr. i opnåede effektiviseringer udover den årlige reduktion på 2%. Forudsætningen for dette er, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger, herunder momsudgifter, i forbindelse med paraplyorganisationen for kollektiv trafik på Sjælland Indenfor budgetrammen givet i den økonomiske politik er målsætningen, at alle kommuner og regioner tilbydes ens administrationsgrundlag Den økonomiske politik for administration og personale, Flextrafik: Målsætningen for administrations- og personaleudgifter i Flextrafik er en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget I 2016 tages målsætningen for 2017 op til vurdering Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at: udgifter til billetkontrol på 8 mio. kr. flyttes fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter. Trafikselskabet Movia - 1/14

2 Likviditetspolitik: Det tidligere besluttede punkt i likviditetspolitikken: At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning udgår af likviditetspolitikken i konsekvens af, at der er indført mulighed for regulering af kommuners og regioners a conto betaling i 4. kvartal Beslutning: Tiltrådt. Resume: For at styrke administrationens økonomiske styring foreslås det, at Movia indfører en økonomisk politik. Den økonomiske politik for effektiv administration er opdelt i: Administrations- og personaleudgifter, fællesudgifter Administrations- og personaleudgifter, Flextrafik Likviditetspolitik Styringsprincipper Sagsfremstilling: Movias deltagende kommuner og regioner, og dermed også Movia, bliver mødt med krav om god økonomistyring og krav om at finde nye måder at producere offentlig service på. Disse krav skal Movia leve op til både i forhold til kerneydelsen bus-, bane- og flexområdet og i forhold til administration. Movia har gennem de senere år arbejdet målrettet på at effektivisere administrationen. I 2009 blev medarbejderstaben reduceret med 10%. I 2011 blev indført en årlig besparelse på 1% af budgettet. Trafikservice er blevet reorganiseret for at fungere mere effektivt. Der er indført indkøbspolitik. IT-driften er blevet centraliseret og effektiviseret. Der er arbejdet målrettet på at nedbringe sygefraværet. Den månedlige opfølgning på økonomien er blevet styrket og der er indført et Performance Management koncept, som betyder, at der styres på økonomisk forbrug og ressourceforbrug i forhold til fastsatte mål og budgetter. Ved at vedtage en økonomisk politik understreger bestyrelsen, at god økonomistyring fortsat 2/14

3 skal være højt prioriteret, og at den samlede økonomi stiller ufravigelige krav til Movia. Dette understøttes desuden af erfaringer fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) der viser, at politisk vedtaget økonomisk politik er en forudsætning for god økonomistyring, og at den økonomiske politik bør indeholde disse temaer: Tydelige økonomiske målsætninger Generelle økonomistyringsprincipper Procedurer for anvendelse og revision af politikken 3/14

4 Movias budget er opbygget efter forretningsområder og fællesudgifter, som det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Budget og Økonomisk politik (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Busruter Indtægter , , ,1 Operatørudgifter 2.995, , ,1 Rutespecifikke udgifter 125,7 152,1 171,3 Total Busruter 1.536, , ,4 Flextrafik Brugerbetaling -26,9-30,3-28,8 Operatørudgifter 422,2 439,1 456,5 Administration 38,1 43,6 46,9 Total Flextrafik 433,3 452,3 474,6 Lokalbaner Indtægter -161,7-175,7-176,8 Operatørudgifter 376,5 360,8 362,7 Leasingudgifter 62,3 57,0 62,0 Infrastrukturtilskud 49,9 59,6 58,2 Anlæg 19,3 0,1 0,0 Total Lokalbaner 346,2 301,8 306,1 Fællesudgifter Administration og personale 295,2 280,8 310,0 Tjenestemandspensioner 10,9 13,2 16,6 Total Fællesudgifter 306,2 294,0 326,6 Finansielle poster Renter -2,8 0,7-2,1 Afdrag Driftslån 9,0 63,0 0,0 Ydelse Rejsekortlån 49,0 52,6 56,0 Total Finansielle poster 55,2 116,3 53,9 Tilskudsbehov 2.677, , ,5 Den økonomiske politik for effektiv administration omfatter budgetposterne administration og personale under Flextrafik samt administration og personale under fællesudgifter. Det er administrationens indstilling, at kompetencen til prioritering af ressourcerne til henholdsvis drift og udvikling indenfor disse budgetrammer bør henhøre under den administre- 4/14

5 rende direktør, og at bestyrelsen fastsætter den overordnede ramme for de administrative fællesudgifter. Flextrafik står overfor en væsentlig udvidelse i de kommende år i takt med, at flere og flere kommuner overfører kørsel til Movia. Dette stiller særlige krav til de administrative udgifter i Flextrafik. Der er derfor behov for forskellige målsætninger for den økonomiske politik for de administrative udgifter vedr. Flextrafik og for de øvrige fællesudgifter. Administrations- og personaleudgifter, fællesudgifter Administrations- og personaleudgifter omfatter trafikbestilling, -planlægning, -drift og kundehåndtering samt støttefunktioner. I opgørelsen af administration og personale under fællesudgifter er fratrukket udgifter, der kan henføres direkte til Flextrafik, da disse udgifter finansieres af kommunerne og regionerne i Flextrafik ordningerne efter forbrug. Administrations- og personaleudgifter finansieres af de to regioner. Det bemærkes, at i udkast til ny lov om trafikselskaber lægges op til, at også kommuner via deres andel af busdriften skal medfinansiere administration og personaleudgifter. Movias økonomiske politik for administration og personale for fællesudgifterne er således en sag for både kommuner og regioner. Movia har over de senere år effektiviseret administrations- og personaleudgifter med 1% årligt i budgetrammen og realiseret udgifter lavere end budgetrammen. Indenfor denne reducerede budgetramme er rejsekortet indført, hvilket har medført både udviklingsomkostninger og driftsomkostninger som følge af øget administrativ bemanding, ikke mindst i kundecenteret. Der har således på de øvrige funktioner i administrationen været en reel effektivisering der er større end 1% p.a.. Administrationen af rejsekortet vil fortsat vokse i takt med, at rejseomfanget på rejsekortet stiger. Der må dog også forventes en løbende effektivisering af arbejdsgange i takt med, at rejsekortets funktioner udvikles. Der vil være besparelser som følge af, at der kun er ét salgssystem. Bl.a. bortfalder håndtering af klippekortene. Der må desuden forventes færre kundehenvendelser i forhold til antallet af kunder, i takt med at kunderne bliver fortrolige med rejsekortet. Også for Movias øvrige administration må der fremover kunne forventes en løbende effektivisering. For at understøtte denne udvikling anbefales det at øge effektiviseringsmålsætningen i forhold til de hidtidige 1% årligt. Administrationens forslag er, at målsætningen sættes til 2%, som også er et mål i mange kommuner og staten. I 2013 var forbruget på administration og personale 27 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er 2 hovedforklaringer på dette underforbrug. Den positive forklaring er, at der er gennemført væsentlige effektiviseringer på IT-området, samt at visse budgetterede udgifter har vist sig at blive realiseret på et lavere niveau. Disse afvigelser beløber sig samlet set til 8 mio. kr. og 5/14

6 kan ses som et strukturelt overskud i Movias budget. Det er således muligt at reducere budgettet med en engangseffekt på 8 mio. kr. uden konflikt med administrationens mulighed for at levere et optimalt arbejde. Den anden del af forklaringen på budgetafvigelse vedrører projekter og aktiviteter, der af forskellige årsager ikke har kunnet gennemføres i Disse udgifter periodeforskydes til 2014, hvor der bliver ekstra pres på budgettet. Dette er udgifter, der ikke kan forventes at bortfalde. Administrationen anbefaler derfor, at denne del af budgetafvigelsen i 2013 ikke giver anledning til yderligere reduktion af den administrative budgetramme udover de foreslåede 8 mio. kr. I 2014 og de følgende år vil der være stor usikkerhed om betydningen for Movias økonomi af indførelsen af en paraplyorganisation for trafikselskaberne på Sjælland. Bl.a. er der usikkerhed om den momsmæssige behandling af paraplyorganisationen. Det er en lovgivningsmæssig forudsætning for etablering af paraplyorganisationen, at den ikke må medføre øgede udgifter. Der vil dog givetvis være etableringsomkostninger. Det er en forudsætning for administrationens indstilling af reduktionen på 8 mio. kr. i den administrative ramme, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger eller øgede momsudgifter til paraplyorganisationen. Hvis der opstår uventede udgifter, som ikke kan afholdes indenfor den reducerede budgetramme, vil dette blive forelagt bestyrelsen i et af de tre årlige estimater. Det kan overvejes, om den foreslåede besparelse på de administrative udgifter skal udnyttes til at flytte udgiften til billetkontrollen fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter. Udgifter til billetkontrollen styres ud fra en ramme, ligesom det er tilfældet med de administrative udgifter. De rutespecifikke udgifter er i højere grad knyttet til driften, og varierer hermed. Dermed minder billetkontrollen mere om de administrative udgifter end om de rutespecifikke udgifter. Den foreslåede besparelse på de administrative udgifter giver mulighed for denne flytning, uden at de administrative udgifter øges. Flytning af udgiften til billetkontrol til administrationsudgifter vil også give større transparens i de administrative udgifter, når de er samlet på én regnskabspost. Administrationen anbefaler, at udgifter til billetkontrollen flyttes fra de rutespecifikke udgifter til administrationsudgifter. Det kan ikke forventes, at udgifterne uendeligt kan reduceres med 2% om året. Administrationen foreslår derfor, at den økonomiske politik i første omgang dækker perioden 2015 til Såfremt den økonomiske politik gennemføres, vil der i 2017 være sparet i alt 9% i forhold til budget Som en væsentlig målsætning under den økonomiske politik vil Movia arbejde for at tilbyde alle kommuner og regioner et ensartet administrationsgrundlag. På grund af Movias historik som en sammenlægning af de tre amtslige trafikselskaber på Sjælland i 2007, er der i dag eksempler på forskellige betingelser for kommuner og regioner. Eksempelvis er vedligeholdelsen af stoppestedsstandere i Hovedstadsområdet Movias opgave, mens det i det tidligere 6/14

7 VT og STS er en kommunal opgave. Movia vil indenfor rammerne i den økonomiske politik arbejde på at tilbyde kommunerne samme administrationsgrundlag. Administrationen indstiller, at Målsætningen for administrations- og personaleudgifter er en årlig effektivisering på 2% i faste priser fra 2015 til 2017 Budgettet reduceres som en engangseffekt i 2015 med 8 mio. kr. i opnåede effektiviseringer udover den årlige reduktion på 2%. Forudsætningen for dette er, at der ikke opstår uventede etableringsomkostninger ifm. paraplyorganisationen for kollektiv trafik på Sjælland Indenfor budgetrammen givet i den økonomiske politik er målsætningen, at alle kommuner og regioner tilbydes en ensartet service udgifter til billetkontrol på 8 mio. kr. flyttes fra de rutespecifikke udgifter til de administrative udgifter Administration og personale i Flextrafik Hovedparten af udgifter til administration af Flextrafik udgøres af løn til vognstyring, driftsafgifter til FlexDanmark, som driver Flextrafiks IT-system og af løn til kundecenteret, som modtager bestillinger. Disse udgifter er afhængige af kørselsomfanget. For Flextrafik giver det således mening at have en økonomisk målsætning i forhold til produktionen fremfor en økonomisk målsætning for den overordnede ramme. Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne (KL) for 2014 indebærer bl.a., at kommunerne skal realisere et besparelsespotentiale på specialkørselsområdet på 430 mio. kr. med udgangen af Allerede fra 2014 skal der være effektiviseret for 100 mio. kr. Cirka halvdelen af potentialet kan henregnes til Movias område. Det betyder, hvis alle kommuner vælger Movia til at udføre kørslen, at kørsel for mindst 200 mio. kr. skal være overført til Movia i 2014, for at besparelsespotentiale kan blive indfriet. Kommunerne skal ikke nødvendigvis benytte trafikselskaberne, men det må forventes, at en væsentlig del af kommunerne vil henvende sig for at få Movia til at overtage udbud, drift og afregning. Det vil potentielt indebære, at Flextrafik-området i Movia kan blive 4-5 gange større end det kørselsomfang, vi kender i dag. For at administrere den forventede stigning i kørslen må administrations- og personaleudgifter udvides proportionalt med driften. Der må dog regnes med øget bemanding til at facilitere indkøringen af de nye kommuner. Omvendt giver den øgede kørsel mulighed for effektivisering. For at sikre mulighed for at facilitere indkøringen af nye kommuner anbefaler administrationen at der ikke opsættes besparelsesmål i 2015 og Administrationen anbefaler at målsætningen for udgift pr. passager for Flextrafik i 2015 og 2016 er på niveau med bud- 7/14

8 get På længere sigt må det forventes, at der er mulighed for at reducere udgift pr. passager. Administrationen anbefaler, at målsætningen for 2017 tages op til vurdering i Målsætningen for administrations- og personaleudgifter i Flextrafik er en uændret udgift pr. passager målt i faste priser fra budget 2014 til budget I 2016 tages målsætningen for 2017 op til vurdering Anvendelse og revision af den økonomiske politik En mulig kadence for revision af den økonomiske politik kunne være, at politikken revideres mindst en gang i hver bestyrelsesperiode. Status for den økonomiske politik kan gives i forbindelse med estimater og regnskab. Likviditetspolitik Bestyrelsen vedtog den 12. september 2013 en likviditetspolitik for Movia. Likviditetspolitikken indebærer: At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr., At det fremover indgår som en integreret del af budgetforelæggelsen til andenbehandling at forelægge indstilling om eventuel ekstraordinær regulering af Movias likvide beholdning. At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer Den 5. december 2013 vedtog bestyrelsen at kommuners og regionernes a contobetaling kan reguleres i 4. kvartal, hvis der er en stor afvigelse, og hvis der er likviditet til det i Movia. Det foreslås i konsekvens heraf, at det tidligere vedtagne punkt 2 vedr. regulering af likvidbeholdningen i forbindelse med budgettets andenbehandling udgår af likviditetspolitikken. Den samlede foreslåede likviditetspolitik fremgår at bilag 1. Styringsprincipper God økonomistyring kræver klare retningslinier og klart definerede roller og ansvar. Bestyrelsen har i bilag til kasse- og regnskabsregulativet for Movia fastsat retningslinier for rapportering til bestyrelsen. Det er direktionens ansvar, at økonomistyringen internt i Movia er tilfredsstillende. Movias styringsprincipper, herunder sammenhængen mellem den interne rapportering og rapporteringen til bestyrelsen, er beskrevet i bilag 2. 8/14

9 Økonomi: Den besluttede økonomiske politik vil danne grundlag for arbejdet med budgettet for Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åben Kommunikation: Offentliggøres på Movias hjemmeside Bilag: 1. Likviditetspolitik 2. Styringsprincipper 9/14

10 Bilag 1. Likviditetspolitik Hvis indstillingen om tilpasning af likviditetspolitikken besluttes, er den økonomiske politik således: At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr., At likvider så vidt muligt placeres i kortsigtede obligationer Kommuners og regioners a conto betaling kan reguleres hele året, såfremt der er foretaget driftsmæssige ændringer, der resulterer i en forventet ændret udgift i forhold til budgettet. Reguleringen af a conto betalingen kan alene udgøre effekten af driftsændringen, baseret på de budgetterede forventninger til den generelle økonomiske udvikling. I tilfælde af at et økonomiestimat i 4. kvartal viser, at en eller flere kommuner/regioner forventes at skulle have en efterregulering af årets á conto betalinger til bus- og lokalbanedrift i form af tilbagebetaling af et beløb højere end 10% af årets á conto betalinger, kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende kommuner/regioner skal have tilbagebetalt 50% af den forventede tilbagebetaling i det pågældende regnskabsår. En kommune eller region kan med en frist på 14 dage fra bestyrelsens beslutning om tilbagebetaling ved henvendelse på direktørniveau til Movias administrerende direktør eller økonomisk ansvarlige centerchef afvise at modtage tilbagebetalingen i det pågældende regnskabsår og i stedet afvente årsregnskabets afslutning og den normale procedure for efterregulering. Umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om tilbagebetaling sender Movia en meddelelse pr. mail til de berørte kommuner og regioner om bestyrelsens beslutning og om den procedure, der vil blive fulgt, herunder at den nævnte frist på 14 dage udløber klokken den pågældende ugedag. Meddelelsen stiles til kommunaldirektør og teknisk direktør. Den samlede udbetaling kan maksimalt udgøre det beløb, hvormed den gennemsnitlige likvidbeholdning, opgjort over 365 dage, overstiger 150 mio. kr. på tidspunktet for udbetalingen. Såfremt den opgjorte udbetaling overstiger dette beløb, foretages en forholdsmæssig reduktion. De daglige udsving i Movias kassebeholdning giver ikke grundlag for at opretholde en stor likvidbeholdning. A conto indbetalinger fra kommuner og regioner den 1. hverdag i måneden dækker generelt udgifterne i den kommende måned. De største betalinger, som er operatørafregningerne, ligger den 5. hverdag og lønudbetalinger ligger ultimo måneden. Hertil kommer ca. den 20. i hver måned afregning af Flextrafik operatører og indbetalinger for Flextrafik fra kommuner. Der er ikke andre væsentlige betalinger, der systematisk giver et likviditetsudsving på andre tidspunkter. 10/14

11 Set over hele året dækker indbetalingerne udbetalingerne, hvis budgetforudsætningerne holder. Likvidbeholdningen skal således alene dække risikoen for budgetafvigelse. Blandt de væsentlige risici kan nævnes: Tabel 2. Risici i Movias budget Parameter Usikkerhed Effekt på årligt finansieringsbehov Gennemsnitlig obligationsrente + 1 procentpoint + 45 mio. kr. Forbrugerpris på dieselolie + 20% + 94 mio. kr. Passagertal - 3% + 48 mio. kr. Forskydninger i indtægtsdelingen som følge af ændret rejsehjemmel eller ændrede rejsemønstre Budgetusikkerhed worst case pr. år - 3% + 48 mio. kr mio. kr. De oplistede usikkerheder i tabel 2 er realistiske set i relation til historiske afvigelser. Kommuners og regioners betalinger til Movia er fastlagt ud fra budgettet, og eventuel forskel til realiseret økonomi reguleres i budgetåret efter der er aflagt regnskab. Movias likviditet skal således finansiere forskellen mellem budget og regnskab i 2 kalenderår. Ud over den positive likviditet har Movia mulighed for at dække en eventuel likviditetsreduktion ved at trække på en kassekredit på 120 mio. kr. Kassekreditten kan i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning ( 9. Stk. 2.) udvides til 125 kr. per indbygger svarende til 300 mio. kr. Movia har ikke derudover hjemmel til at optage lån til at finansiere driften. Rentesatsen på kassekreditten er pt. 0%, så der er ingen ekstra renteudgifter ved eventuelt træk på kassekreditten. 11/14

12 Risici og finansieringsmuligheder kan opsummeres således: Tabel 3. Risici og finansiering Budget usikkerhed i 2 år Mulig kassekredit Mulig regulering af a conto betaling 470 mio. kr. 300 mio. kr. Ubegrænset På denne baggrund er det besluttet, at likviditeten samt den mulige kassekredit skal kunne dække budgetusikkerheden i 2 år for at begrænse risikoen for, at der skal foretages regulering af a conto betalingerne. Budgetusikkerheden afrundes til 450 mio. kr. Heraf kan kassekreditten dække 300 mio. kr. Målsætningen er derfor, at den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage skal udgøre 150 mio. kr. Den anbefalede gennemsnitlige likvidbeholdning på 150 mio. kr. svarer til 60 kr. per indbygger. 12/14

13 Bilag 2. Styringsprincipper Økonomirapportering i Movia sker grundlæggende ud fra et performance management koncept. Der er opstillet et styringshieraki der opdeler de udførte opgaver efter formål, og der måles på indsatser i form af løn, timer og udgifter. Økonomirapporteringen i Movia omfatter overordnet: Økonomirapportering sker hver måned til ØKO Økonomirapportering til direktion og bestyrelsen sker 3-4 gange om året Budgetansvar er placeret entydig hos enten områdechef, centerchef eller adm. direktør Økonomirapportering omfatter både rutespecifikke udgifter, administration og personaleudgifter for Flextrafik og fællesudgifter. Rutespecifikke udgifter er en del af driftsudgifterne (som kommer med i fase 2 af den økonomiske politik), men styringsmæssigt kan de sidestilles med administration og personale, og indgår derfor i den månedlige økonomirapportering. Roller og ansvar En forudsætning for god økonomistyring er et klart defineret budgetansvar. Der er følgende definition på budgetansvar: Budgetansvarlig kan være enten områdechef, centerchef eller adm. direktør Alle budgetter har en budgetansvarlig chef Adm. direktør er overordnet ansvarlig for hele Movias økonomi og kan have direkte budgetansvar for dele heraf. Centerchefen er overordnet ansvarlig for hele centerets økonomi og kan have direkte budgetansvar for dele heraf. Områdechefer er ansvarlige for de budgetter som centerchefen uddelegerer til området Budgetansvarlige handler på forkant, så der i videst mulig omfang undgås budgetmæssige problemstillinger Budgetansvarlige forholder sig mindst én gang om måneden til økonomien, og tager stilling til, om der kan forventes mer- eller mindreforbrug. Hvis der er udsigt til en budgetmæssig problemstilling skal den budgetansvarlige iværksætte effektiviseringer, omprioriteringer, eller aktivitetsændringer indenfor eget område. Hvis den budgetansvarlige ikke selv kan løse den budgetmæssige problemstilling, skal problemstillingen forelægges næste ledelsesniveau. Budgetter er opdelt i meningsgivende enheder. Udgangspunktet for økonomirapporteringen er, at det fastlagte budget overholdes. 13/14

14 Der bør således kun flyttes budgetter ved væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne. Det er ØKOs ansvar hver måned at udarbejde rapporter for realiseret løn, administration og rutespecifikke udgifter til områdecheferne og centercheferne. ØKO sparrer med de budgetansvarlige om løsning på budgetudfordringer og gennemgår forklaringerne fra områderne. Det er ØKOs ansvar at fremstille ønsker om budgetændringer for direktionen. Ved de 4 årlige rapporteringer til direktionen deltager ØKO i centerchefens møde med områdecheferne, hvor centerets økonomirapportering gennemgås. Proces for økonomirapportering Tabel 4. Overordnet plan for økonomirapportering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Data Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Centerchef ØR1 ØR2 ØR3 ØR4 ØR5 ØR6 ØR7 ØR8 ØR9 ØR10 ØR11 ØR12 ÅR Direktion ØR3 ØR5 ØR8 ØR10 Bestyrelse E1 E2 E3 ÅR ØR = Økonomirapport. Rapportering til centerchef, økonomi-området og direktion E = estimat. Rapportering af forventet forbrug til bestyrelsen ÅR = Årsregnskab Økonomirapporteringen baseres på en afsluttet måneds realiserede data. Tabel 1 læses således, at data for januar afsluttes og rapporteres i februar (økonomirapport 2). Der er derfor ingen realiserede data for Økonomirapport 1 som udarbejdes i januar. Denne skønnes dog alligevel værdifuld at gennemføre, da der kan være opstået væsentlig ny viden i forhold til budgettet som er fastlagt i oktober/november året tidligere. Økonomirapporten til direktionen danner grundlag for den videre rapportering til bestyrelsen. Rapportering til bestyrelsen sker i form af et estimat, som er på et højere aggregeringsniveau end økonomirapporten til direktionen. 14/14

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Læs mere

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Læs mere

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836

Læs mere

投资高企 把握3G投资主题

投资高企 把握3G投资主题 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 维 持 推 荐 白 酒 行 业 食 品 饮 料 行 业 2016 年 第 21 周 周 报 投 资 摘 要 : 上 周 市 场 表 现 和 下 周 投 资 策 略 上 周 食 品 饮 料 行 业 指 数 下 跌 0.89%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1 个 百 分 点 食 品 饮 料 细 分 行 业 1 个 上

Læs mere

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

Læs mere

文章题目

文章题目 2007 2006.12 1 1. 2. 3. 2 3 25.8 (1-3Q2006) 42 (1-3Q2006) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3Q2006-10% 0% 10% 20%

Læs mere

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6 买 入 维 持 上 市 公 司 年 报 点 评 新 民 科 技 (002127) 证 券 研 究 报 告 化 工 - 基 础 化 工 材 料 与 制 品 2011 年 3 月 15 日 2010 年 业 绩 符 合 预 期, 增 发 项 目 投 产 在 即 基 础 化 工 行 业 分 析 师 : 曹 小 飞 SAC 执 业 证 书 编 号 :S08500210070006 caoxf@htsec.com

Læs mere

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Læs mere

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 Mondeo 2003-03-08 2003 / MondeoGhia-X, 3S71-9H307-FA 310-069 (23-055) ( ) 1. 310-00 2. 310-00 3. 100-02 4. 1 5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 10 10. 11. 12. 3 13. 1. 2. 14. 310-00 15. 4 16. 17. 18. 19. 20. ( )

Læs mere

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 衍 生 品 市 场 衍 生 品 市 场 转 债 研 究 转 债 研 究 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 转 债 定 价 报 告 2015 年 1 月 11 日 格 力 转 债 (110030) 上 市 定 价 分 析 公 司 资 料 : 转 债 条 款 : 发 行 日 到 期 日 期 限 转 股 期 限 起 始 转 股 日 发 行 规 模 净 利 润 2014-12-25 2019-12-24

Læs mere

Microsoft Word - 第四章 資料分析

Microsoft Word - 第四章  資料分析 第 四 章 資 料 分 析 本 研 究 針 對 等 三 報, 在 馬 英 九 擔 任 台 北 市 長 台 北 市 長 兼 國 民 黨 主 席, 以 及 國 民 黨 主 席 之 從 政 階 段 中 ( 共 計 八 年 又 二 個 月 的 時 間, 共 855 則 新 聞, 其 中 179 則, 348 則, 328 則 ), 報 導 馬 英 九 新 聞 時 使 用 名 人 政 治 新 聞 框 架 之

Læs mere

宏碩-觀光指南coverX.ai

宏碩-觀光指南coverX.ai Time for Taiwan Taiwan-The Heart of Asia Time for Taiwan www.taiwan.net.tw Part 1 01 CONTENTS 04 Part 1 06 Part 2 GO 06 14 22 30 38 Part 3 200+ 02 Part 1 03 1 2 3 4 5 6 04 Jan Feb Mar Apr May Jun Part

Læs mere

信息管理部2003

信息管理部2003 23 7 3 22 28451642 E-mail wpff@eyou.com 23 1 23 5 22 2 3 4 628 6688 866 62 52 956 46 817 912 696 792 6.5% 1: 2: -2.% -1.5% -19.% -27.6% 33.6 3.45 [2.22%] 5A:6.94 1A:9.89 2A:9.51 3A:8.44 22.14 11.23 1-1-12

Læs mere

基金池周报

基金池周报 基 金 研 究 / 周 报 关 注 新 华 优 选 成 长 等 零 存 整 取 型 基 金 民 生 证 券 基 金 池 动 态 周 报 民 生 精 品 --- 基 金 研 究 周 报 2011 年 05 月 03 日 建 议 资 金 充 裕 渴 望 在 中 长 期 获 取 超 额 收 益 的 投 资 者 关 注 华 夏 大 盘 精 选 (000011.OF ) 大 摩 资 源 优 选 混 合 ( 163302.OF

Læs mere

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券 市 场 表 现 增 持 维 持 4% 券 商 沪 深 3 3% 行 业 研 究 国 金 证 券 手 机 版 佣 金 宝 上 线 证 券 行 业 周 报 (214.3.3-214.3.7) 证 券 研 究 报 告 证 券 信 托 行 业 214 年 3 月 1 日 2% 1% % -1% -2% -3% 11-8 11-1 11-12 12-2 12-4 12-6 12-8 12-1 12-12 13-2

Læs mere

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址 公 司 简 介 公 司 是 一 个 以

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址  公 司 简 介 公 司 是 一 个 以 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 插 上 区 域 振 兴 的 翅 膀 :5 大 区 域 规 划 本 身 稀 缺 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.com S0880208070351 本 报 告 导 读 : 冀 东 水 泥 经 营 区 域 中 有 环 渤 海 沈 阳 内 蒙 古 陕 西 吉 林 5 个 区 域 涉 及 国 家 振 兴 规 划, 这 本 身

Læs mere

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 推 票 蕴 含 的 投 资 机 会 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 效 应 研 究 证 券 分 析 师 刘 均 伟 A0230511040041 夏 祥 全 A0230513070002 2014.4 主 要 内 容 1. 卖 方 分 析 师 推 票 的 时 滞 性 蕴 含 了 事 件 投 资 机 会 2. 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 首 次 效 应 3. 卖 方 分 析 师 重 点 报

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt)

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt) 恆 定 生 產 台 灣 動 物 科 技 研 究 所 動 物 醫 學 組 劉 學 陶 大 綱 前 言 恆 定 生 產 更 新 計 畫 配 種 技 術 分 娩 助 產 離 乳 餵 飼 結 論 4 週 離 乳 案 例 介 紹 20 床 62 床 每 2 週 一 批 次 分 娩 約 20 胎 / 批 離 乳 180 頭 / 批 年 產 肉 豬 4,212 頭 10 週 齡 保 (200 仔 ) 保 (200

Læs mere

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074> 接 天 莲 叶 碧, 映 日 荷 花 红 A 股 投 资 策 略 更 新 兴 业 证 券 研 发 中 心 策 略 研 究 员 张 忆 东 28 年 7 月 要 点 : 从 谨 慎 到 谨 慎 乐 观 中 空 短 多 博 弈 政 策 和 5 月 份 写 的 中 期 策 略 时 间 的 玫 瑰 相 比, 我 们 的 策 略 基 调 未 变 : 熊 市 难 改, 结 构 性 机 会 增 多 经 济 下 行

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63> 公 司 研 究 G 西 飞 (000768): 大 股 东 的 飞 机 总 装 资 产 值 得 期 待 增 持 军 工 机 械 行 业 当 前 股 价 :9.74 元 报 告 日 期 :2006 年 7 月 25 日 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 百 万 元 ) 2005A 2006E 2007E 2008E 主 营 业 务 收 入 1,180 1,686 2,163 2,798 (+/-)

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Læs mere

Sector — Subsector

Sector — Subsector Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目 标 价 格 买 入 961.CH 价 格 : 人 民 币 18.95 58% 目 标 价 格 : 人

Læs mere

专题研究.doc

专题研究.doc 2005 2 1 14 11.2 14 15 15 14 Yunyang.zhao@morningstar.com 500 MSCI 1991 2001 53 458 115 94 24 316 26 494 125 1995 26 14 1993 1993 1997 http://cn.morningstar.com 1998 1 2001 6 2000 1993 90 2002 2001 51

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63> 2010 年 8 月 8 日 市 场 策 略 第 一 创 业 研 究 所 分 析 师 : 于 海 涛 S1080200010003 电 话 :0755-25832792 邮 件 :yuhaitao@fcsc.cn 沪 深 300 交 易 数 据 年 初 涨 跌 幅 : -18.96% 日 最 大 涨 幅 : 3.78%(5/24) 日 最 大 跌 幅 : -5.36%(4/19) A 股 基 本 数

Læs mere

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc 软 件 服 务 2011 年 11 月 7 日 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 软 件 业 的 政 策 春 天 A 增 持 胡 文 洲, CFA* (8621) 2032 8520 eric.hu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300200010035 * 周 中 李 鹏 为 本 文 重 大 贡 献 者 中 银 国 际 证 券 有

Læs mere

27-11-22 8627 65799773 liuyr@cjsc.com.cn 28 27 65 121.22% 91.3% 619 898 27 6282 78 12 7681 28 6681 5681 4681 3681 2681 1681 6-11 6-12 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-1 28 28 WIND 28 28 15% 5.1~5.2

Læs mere

出 版 : 會 員 通 訊 網 址 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT

出 版 : 會 員 通 訊 網 址  香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 HONG KONG CAMERA CLUB, LTD. 永 遠 榮 譽 會 長 胡 世 光 先 生 陳 海 先 生 任 霖 先 生 永 遠 名 譽 顧 問 簡 慶 福 先 生 連 登 良 先 生 黃 貴 權 醫 生 BBS 2012-13 年 度 本 年 度 榮 譽 會 長 譚 炳 森 先 生 王 健 材 先 生 陳 炳 洪 先 生 廖 群 先 生 翁 蓮

Læs mere

二零零五年度报告框架稿

二零零五年度报告框架稿 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ( 2004 12 31 ) 1 1 2 2.1 (1) 53,535 32,275 35,996 115,222 1,102 62,953 1,088 10,506 70,139 1,160 ( )/ (2) (322) 6,543 4,304 919 275 (665) (1,833) 3,721 2 (2) 2004

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63> 興 達 國 際 (1899) 買 入 更 新 報 告 1 日 矽 片 切 割 線 將 貢 獻 新 利 潤, 調 升 目 標 價 至 1.1 港 元 21 年 1-9 月 中 國 子 午 輪 胎 產 量 同 比 增 長 25.3% 目 前 中 國 汽 車 存 量 市 場 為 85 萬 輛 左 右, 工 信 部 預 計 到 22 年 將 超 過 2 億 輛, 中 國 汽 車 存 量 市 場 將 帶 來

Læs mere

untitled

untitled 26 5 5. % 1 4.75 4.5 4.25 4. 3.75 3.5 Apr-5 Jun-5 Aug-5 Oct-5 (%) Dec-5 Feb-6 Apr-6 : DataStream, April 25 to April 26 415% 22 6 ( ) 1 1 ( ) 1 ( ) 1 4261 4.8%2541.7% 4 419.6 4ISM 355.2 4 57.3 3 6.1%13

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D2A9B2C4D0D0D2B5C9EEB6C8D1D0BEBFB1A8B8E62DD4A4BCC6BCD2D6D6D6D0D2A9B2C4BCDBB8F1BDABCFC2BDB5A3ACD3D0CDFBB3C9CEAA3133C4EACDB6D7CAD6F7CCE2>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D2A9B2C4D0D0D2B5C9EEB6C8D1D0BEBFB1A8B8E62DD4A4BCC6BCD2D6D6D6D0D2A9B2C4BCDBB8F1BDABCFC2BDB5A3ACD3D0CDFBB3C9CEAA3133C4EACDB6D7CAD6F7CCE2> 证 券 研 究 报 告 行 业 深 度 报 告 日 用 消 费 医 药 推 荐 ( 维 持 ) 预 计 家 种 中 药 材 价 格 将 下 降, 有 望 成 为 3 年 投 资 主 题 22 年 8 月 4 日 中 药 材 行 业 深 度 研 究 报 告 上 证 指 数 236 行 业 规 模 占 比 % 股 票 家 数 ( 只 ) 52 7.2 总 市 值 ( 亿 元 ) 278 4.9 流 通

Læs mere

Microsoft Word - Daily150330-A.doc

Microsoft Word - Daily150330-A.doc 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 24,486 (0.0) 3.7 恒 生 中 国 企 业 指 数 11,898 (0.2) (0.7) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 4,547 0.7 4.5 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 13,085 0.3 4.7 摩 根 士 丹 利

Læs mere

欢迎光临兴业证券 !

欢迎光临兴业证券 ! 2009 08 09 2 3 4 08 09 5 14402.56 40.95% 622.92 43.57% 4753.39 31.90% 302.05 45.01% 4020.24 26.03% 361.51 27.32% 23176.19 36.24% 1286.48 38.91% : 6 7 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

Læs mere

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc 5.2 地 下 水 5.2.1 关 于 地 下 水 赋 存 状 况 的 讨 论 (1) 太 子 河 流 域 的 地 下 水 开 发 情 况 在 太 子 河 下 游 部, 由 第 四 纪 堆 积 物 广 泛 分 布 的 平 原 地 区 为 主 要 含 水 层 分 布 地 域, 由 于 工 业 用 水 农 业 用 水 和 生 活 用 水 的 需 求, 地 下 水 被 大 量 开 采 利 用 太 子 河

Læs mere

untitled

untitled Page 1 3G - 28 5 2-21-6886525 E-mail yanping@guosen.com.cn 28 5 5 3G 11% 212 12267 28 5 23 8522 P/B EPS P/E X (X) 27 28E 29E 27 28E 29E A 9.26 65 3.53.27.27.35 34.8 34.3 26.5 13.1 941 6.27 4.28 5.7 6.74

Læs mere

Microsoft Word - 081596年報.doc

Microsoft Word - 081596年報.doc 國 立 聯 合 大 學 96學年度年報 2007~2008 Annual Report 中華民國九十六年八月一 日至 九十 七年 七月 三十 一日 說 明 與 誌 謝 一 本 年 度 報 告 (annual report) 旨 在 就 本 校 96 學 年 度 校 務 發 展 的 九 大 功 能 層 面 做 一 簡 報 二 年 報 資 訊 除 供 了 解 校 務 發 展 情 形 之 外, 可 供 檢

Læs mere

平成18年期末決算短信(連結)添付資料

平成18年期末決算短信(連結)添付資料 18 12 1812 115 (20061.112.31) 2006 2007 1 75 14 3 17 411 29 12 1 3 17 1 Sumirubber Vietnam, ltd Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd Oniris S.A.S. 13 Sumirubber Industries (Malaysia)Sdn.Bhd. Changshu SRI Tech

Læs mere

Microsoft Word - 3635966_11153427.doc

Microsoft Word - 3635966_11153427.doc 马 钢 股 份 (600808) 马 钢 股 份 (0323.HK) 公 司 点 评 研 究 报 告 维 持 中 性 评 级 2012-3-29 分 析 师 : 刘 元 瑞 (8621) 68751760 liuyr@cjsc.com.cn 执 业 证 书 编 号 : S0490510120022 联 系 人 : 王 鹤 涛 (8621) 68751760 wanght1@cjsc.com.cn 财

Læs mere

1998目录.mdi

1998目录.mdi 香 港 回 歸 十 年 誌 目 録 卷 首 語 1 一 月 Jan 特 區 政 府 大 力 推 介 基 本 法 001 政 府 採 取 措 施 應 對 禽 流 感 006 心 繫 祖 國 敎 育 事 業 邵 逸 夫 先 生 第 十 一 次 向 內 地 敎 育 捐 款 010 取 消 第 一 收 容 港 利 港 利 民 015 天 災 無 情 人 間 有 情 021 推 動 選 民 登 記, 推 進

Læs mere

untitled

untitled 559 509 459 409 359 309 259 2008 10 30 14.31 20.60 295.61 300 1658.22 1719.81 5798.67 2012.50 080604 080826 300 1 2008.10.5 2, 2008.7.18 3 2008.7.14 (8621)61038287 zhangzj@gjzq.com.cn (8621)61038289 dongyaguang@gjzq.com.cn

Læs mere

2010 01 23 60.21 29.70 5271.41 300 3366.20 3128.59 12595.94 5792.92 5777 5277 4777 4277 3777 3277 090123 090423 090717 091015 100106 300 1 2010 2010.1.20 2 12, 2010.1.18 (8621)61038269 xieg@gjzq.com.cn

Læs mere

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态 股 票 研 究 行 业 月 报 证 券 研 究 报 告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.07.02 2H 相 对 收 益 乐 观 国 泰 君 安 农 业 月 报 2012 年 7 月 秦 军 ( 分 析 师 ) 翟 羽 佳 ( 研 究 助 理 ) 傅 佳 琦 ( 分 析 师 ) 021-38676768 021-38674941 021-38674635 qinjun@gtjas.com

Læs mere

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 21,388 0.1 (2.4) 恒 生 中 国 企 业 指 数 9,061 0.3 (6.2) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 3,803 (0.2) (6.1) 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 12,193 (0.0) 0.9 摩 根 士 丹

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D0C5C9E8B1B8D6C6D4ECD2B5A3A83230303630393031A3A9A3BACEF6D6F7C1F7C9E8B1B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D0C5C9E8B1B8D6C6D4ECD2B5A3A83230303630393031A3A9A3BACEF6D6F7C1F7C9E8B1B82E646F63> 行 业 研 究 析 主 流 设 备 商 2 季 财 报, 评 中 兴 通 讯 市 场 表 现 26/9/1 通 信 设 备 制 造 业 全 球 9 家 电 信 设 备 制 造 巨 头 占 据 了 约 9 的 市 场 份 额, 中 兴 通 讯 海 外 销 售 占 比 已 超 过 了 37%, 而 且 还 有 不 断 增 长 的 可 能 我 们 选 取 已 公 布 2 季 度 财 报 并 且 竞 争 领

Læs mere

Title

Title /本研究报告通过网站仅提供自然人 monitor-t12(monitor-t12) 使用 1 zhaoxiange@sw18.com wangshijie@sw18.com (8621)63295888 259 gaoyuan@sw18.com 99 862163295888 http://www.sw18.com 28 12 8 4 4 9 1 12 3 1 本研究报告通过网站仅提供自然人 monitor-t12(monitor-t12)

Læs mere

Microsoft Word - 30017417_10012249.doc

Microsoft Word - 30017417_10012249.doc 股 票 研 究 公 司 调 研 报 告 冀 东 水 泥 (000401) 度 过 寒 冬 即 是 春 : 短 期 阶 段 行 情 长 期 左 侧 买 点 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.co 本 报 告 导 读 : 2010 年 公 司 产 能 将 由 目 前 6000 万 吨 增 加 至 1 亿 吨 左 右, 为 行 业 内 增 速 最 快 公 司 2010-11

Læs mere

东吴证券研究所

东吴证券研究所 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 医 药 行 业 新 华 医 疗 (600587) 多 领 域 强 势 布 局, 将 厚 积 薄 发 增 持 ( 首 次 ) 投 资 要 点 制 药 设 备 体 系 建 成 + 市 场 回 暖 : 制 药 设 备 市 场 波 动 是 公 司 2015 年 利 润 下 降 的 主 要 原 因 公 司 制 药 设 备 板 块 已 形 成 中 药 和 生 物 药 设

Læs mere

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHK FAA Chan Chun Ha Secondary School School Report 2003-2004 1 1. 2. (i) (ii) 寛 (iii) 2 (iv) (v) 3. (i) (ii) 00/01 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 01/02 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 02/03 5 1 1 1 (62.5%) (12.5%)

Læs mere

untitled

untitled 29 12 1 21-53519888-1922 Ch57261821@yahoo.com.cn 11 12.78 1.6 95.36 1 114.88 6 3 6% 8 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% -15.% 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-8 9-8 9-9 9-9 9-1 9-1 9-11 9-11 9-11 9-12

Læs mere

报告的主线及研究的侧重点

报告的主线及研究的侧重点 26-11-2 862163299571 86213313733 zhouyong2@cjsc.com.cn zhoujt@cjsc.com.cn 27 7 7 25.1 6 25.12 26.5 26.11 2 2 6 7 27 7 7 ...1 2...1...2 6...3 7...4...5...7...8...11...11...13...15...18...18...18...19 7...2

Læs mere

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小 权 益 量 化 量 化 策 略 2016 年 6 月 20 日 高 送 转 全 解 析 金 融 工 程 事 件 研 究 系 列 报 告 之 六 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 关 注 员 工 持 股, 捕 捉 超 额 收 益 员 工 持 股 计 划 事 件 驱 动 分 析 股 权 激 励 计 划 事 件 驱 动 研 究 事 件 研 究 系 列 报 告 之 二 破 发 股 票 投 资 机 会

Læs mere

... 1... 3... 8... 10... 16... 28... 38... 180 China Petroleum & Chemical Corporation Sinopec Corp. 100029 86-10-64990060 86-10-64990022 http://www.sinopec.com.cn ir@sinopec.com.cn media@sinopec.com.cn

Læs mere

璞 玉 天 宸 股 份 买 入... 17 (600620.CH/ 人 民 币 11.75; 目 标 价 格 : 人 民 币 14.11) 袁 豪 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300513090001 调 整 预 测 天 宸 股 份 自 2010 年 起 未 再 新 增 土

璞 玉 天 宸 股 份 买 入... 17 (600620.CH/ 人 民 币 11.75; 目 标 价 格 : 人 民 币 14.11) 袁 豪 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300513090001 调 整 预 测 天 宸 股 份 自 2010 年 起 未 再 新 增 土 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 22,815 (0.0) 4.1 恒 生 中 国 企 业 指 数 9,505 (0.0) (1.6) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 3,884 (0.4) (4.2) 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 12,746 (0.1) 5.5 摩 根 士

Læs mere

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 43 43 70% 75% 43 44 45 46 47 47

Læs mere

Microsoft Word - 化学制药_hyc8c01_200403.doc

Microsoft Word - 化学制药_hyc8c01_200403.doc 中 国 化 学 制 药 行 业 分 析 报 告 (2004 年 3 季 度 ) 出 版 日 期 :2004 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 从 产 量 来 看, 截 至 2004 年 9 月 底, 化 学 原 料 药 产 量 达 到 68.25 万 吨, 累 计 增 长 速 度 为 8.52%, 比 上 季 度 末 增 长 速 度 下 降 4 个 百 分 点 从 3 季

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9EAD2F8CDF2B9FAA1AAA1AAD0C2BACDB3C95F3030323030315FCADCD2E6CEACC9FACBD84433BCDBB8F1C9CFD5C7A3ACC9CFB5F7C4BFB1EABCDBD6C13637D4AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9EAD2F8CDF2B9FAA1AAA1AAD0C2BACDB3C95F3030323030315FCADCD2E6CEACC9FACBD84433BCDBB8F1C9CFD5C7A3ACC9CFB5F7C4BFB1EABCDBD6C13637D4AA2E646F63> 上 市 公 司 医 药 生 物 公 司 研 究 / 点 评 报 告 21 年 1 月 12 日 新 和 成 (21) 受 益 维 生 素 D3 价 格 上 涨, 上 调 目 标 价 至 67 元 报 告 原 因 : 有 新 的 信 息 需 要 补 充 增 持 盈 利 预 测 : 单 位 : 百 万 元 元 % 倍 维 持 营 业 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 每 股 收 益 毛 利 率

Læs mere

1. 食 品 饮 料 本 周 观 点... 4 2. 食 品 饮 料 各 板 块 市 场 表 现... 7 3. 下 周 重 大 事 项... 12 4. 食 品 饮 料 公 司 盈 利 预 测 表... 13 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第

1. 食 品 饮 料 本 周 观 点... 4 2. 食 品 饮 料 各 板 块 市 场 表 现... 7 3. 下 周 重 大 事 项... 12 4. 食 品 饮 料 公 司 盈 利 预 测 表... 13 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 / 行 业 及 产 业 食 品 饮 料 行 业 研 究 行 业 点 评 2016 年 07 月 11 日 茅 台 类 商 品 反 身 性 不 断 强 化 直 接 利 好 五 粮 液 看 好 食 品 饮 料 行 业 周 报 160704-160708 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 " 食 品 饮 料 行 业 周 报 160425-160429: 季 报 超 预 期 白 酒 将 是 全 年 投

Læs mere

2 一 股 市 行 情 回 顾 指 数 上 证 综 指 深 证 成 指 中 小 板 创 业 板 沪 深 300 IF.CFE 涨 跌 幅 0.42% 0.06% 2.13% 3.88% 0.07% -0.17% 一 周 走 势 回 顾 : 周 一 : 两 市 双 双 低 开 低 走, 权 重 股 集

2 一 股 市 行 情 回 顾 指 数 上 证 综 指 深 证 成 指 中 小 板 创 业 板 沪 深 300 IF.CFE 涨 跌 幅 0.42% 0.06% 2.13% 3.88% 0.07% -0.17% 一 周 走 势 回 顾 : 周 一 : 两 市 双 双 低 开 低 走, 权 重 股 集 1 市 场 研 究 周 报 市 场 周 报 市 场 动 态 市 场 分 析 -- 周 期 成 长 齐 唱 戏 2014 年 月 2 日 投 资 要 点 上 周 市 场 调 整 幅 度 较 大, 上 证 综 指 下 跌 1.05%, 中 小 板 下 跌 1.04%, 创 业 板 下 跌 2.55% 市 场 的 调 整 主 要 系 8 月 汇 丰 PMI 数 据 略 低 于 预 期 和 新 股 周 三

Læs mere

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc 股 票 研 究 行 业 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 211.1.18 冀 东 水 泥 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 国 际 水 泥 系 列 专 题 之 八 编 号 韩 其 成 21-38676162 hanqicheng@gtjas.com S88511122 本 报 告 导 读 : 冀 东 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 冀 东 水 泥

Læs mere

Title

Title /本研究报告仅通过邮件提供给中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托投资有限公司 (fotic@yahoo.cn) 使用 1 zhaoxiange@sw18.com wangshijie@sw18.com (8621)63295888 259 gaoyuan@sw18.com 99 862163295888 http://www.sw18.com 本研究报告仅通过邮件提供给中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托投资有限公司

Læs mere

广发报告

广发报告 证 券 研 究 报 告 物 流 Ⅱ 行 业 Tabl e_title 自 贸 区 海 关 监 管 创 新 点 评 : 高 效 通 关 让 传 统 贸 易 与 跨 境 电 商 齐 飞 舞, 中 转 集 拼 渐 成 亮 点 Table_Summary 核 心 观 点 : 上 海 自 贸 区 推 出 创 新 海 关 监 管 制 度 上 海 海 关 推 出 14 项 可 复 制 可 推 广 监 管 服 务

Læs mere

Microsoft Word _ doc

Microsoft Word _ doc 213-4-14 家 用 电 器 行 业 研 究 报 告 行 业 研 究 ( 深 度 报 告 ) 评 级 看 好 维 持 家 用 电 器 行 业 4 月 月 报 白 电 总 体 表 现 一 般, 黑 电 依 旧 抢 眼 分 析 师 : 陈 志 坚 联 系 人 : 徐 春 联 系 人 : 杨 靖 凤 (21)68751711 xuchun@cjsc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S49512112

Læs mere

目 录 一 本 周 主 要 观 点... 3 二 造 纸... 5 1. 上 周 市 场 及 组 合 情 况... 5 2. 行 业 基 本 面 变 化... 6 1) 产 品 价 格 : 成 品 纸 市 场 整 体 稳 定... 6 2) 本 周 国 际 针 叶 浆 价 上 涨 阔 叶 浆 价 下

目 录 一 本 周 主 要 观 点... 3 二 造 纸... 5 1. 上 周 市 场 及 组 合 情 况... 5 2. 行 业 基 本 面 变 化... 6 1) 产 品 价 格 : 成 品 纸 市 场 整 体 稳 定... 6 2) 本 周 国 际 针 叶 浆 价 上 涨 阔 叶 浆 价 下 行 业 及 产 业 轻 工 制 造 2016 年 09 月 05 日 造 纸 轻 工 周 报 股 票 报 告 网 整 理 http://www.nxny.com 行 业 研 究 / 行 业 点 评 证 券 研 究 报 告 看 好 相 关 研 究 造 纸 轻 工 周 报 各 期 轻 工 造 纸 行 业 2016 年 中 期 策 略 报 告 聚 焦 确 定 成 长, 关 注 模 式 转 型 2016/7/25

Læs mere

目 录 索 引 一 事 件 描 述... 4 二 事 件 点 评... 4 1 全 年 行 业 景 气 走 弱 业 绩 增 长 趋 缓, 盈 利 能 力 逆 势 提 升... 4 2 内 并 外 扩 规 模 继 续 扩 张, 行 业 低 迷 中 市 占 率 提 升 尽 显 龙 头 本 色... 6

目 录 索 引 一 事 件 描 述... 4 二 事 件 点 评... 4 1 全 年 行 业 景 气 走 弱 业 绩 增 长 趋 缓, 盈 利 能 力 逆 势 提 升... 4 2 内 并 外 扩 规 模 继 续 扩 张, 行 业 低 迷 中 市 占 率 提 升 尽 显 龙 头 本 色... 6 Table_Excel1 213A Table_Contacter 海 螺 水 泥 (6585.SH) Tabl e_title 巩 固 国 内, 拓 展 海 外, 尽 显 龙 头 本 色 Table_Summary 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 67.6 亿 元, 同 比 增 长 9.95%; 归 属 净 利 润 19.9 亿 元, 同 比 增 长 17.19%, 同 比 增 长

Læs mere

当前宏观经济形势和政策倾向

当前宏观经济形势和政策倾向 2008 ?? 2 07 08 3 4 / 0 1 2 3 4 5 6 7 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 (3mma,y/y) -20.0% -15.0% -10.0% -5.0%

Læs mere

---- TEL FAX II %

---- TEL FAX II % 2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN TEL010 68558355 FAX010 68558370 I ---- TEL010 68558355 FAX010 68558370 II 2003... 1...1...2...2 2003... 3...3...4...6 1....6 2....7...8...10 1....10 2. 40%...11 2003... 12...12...13...13

Læs mere

Microsoft Word - 造纸轻工周报120303-120309.doc

Microsoft Word - 造纸轻工周报120303-120309.doc 行 业 及 产 业 行 业 研 究 / 行 业 点 评 轻 工 制 造 / 造 纸 2012 年 03 月 12 日 造 纸 轻 工 周 报 需 求 平 淡, 包 装 纸 提 价 阻 力 较 大 2012/02/25-2012/03/02 证 券 研 究 报 告 2012 年 第 10 期 ( 总 第 76 期 ) 相 关 研 究 造 纸 轻 工 周 报 各 期 造 纸 行 业 2 月 月 报 12/2/15

Læs mere

人民币全球化:走向G3货币之路

人民币全球化:走向G3货币之路 人 民 币 全 球 化 : 走 向 G3 货 币 之 路 在 过 去 四 年 当 中, 随 着 中 国 政 府 持 续 努 力 推 动 人 民 币 的 国 际 化, 人 民 币 交 易 在 全 球 外 汇 市 场 上 显 著 增 长 的 消 息 屡 屡 登 上 新 闻 头 条 根 据 国 际 清 算 银 行 (BIS)2013 年 三 年 度 央 行 调 查 结 果 ( 此 为 有 关 全 球 外

Læs mere

本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 (research@ftfund.com) 使 用 2 投 资 案 件 投 资 评 级 与 估 值 6 个 月 目 标 价 26 元, 首 次 评 级 给 与 买 入

本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 (research@ftfund.com) 使 用 2 投 资 案 件 投 资 评 级 与 估 值 6 个 月 目 标 价 26 元, 首 次 评 级 给 与 买 入 本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 (research@ftfund.com) 使 用 1 上 市 公 司 公 司 研 究 / 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 中 小 股 票 2011 年 05 月 25 日 张 化 机 (002564) 订 单 饱 满, 下 半 年 募 投 产 能 释 放 带

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63> 机 械 / 军 工 行 业 研 究 2009/07/28 深 度 研 究 航 天 航 空 是 重 点, 寓 军 于 民 是 趋 势 行 业 评 级 增 持 / 首 次 评 级 相 关 研 究 我 国 的 安 全 形 势 人 均 军 费 水 平 综 合 国 力 等 多 种 因 素 决 定 了 未 来 一 段 时 间 内 我 军 的 军 费 将 稳 步 增 加 而 随 着 部 队 官 兵 待 遇 的 逐

Læs mere

% 22% A IPO IPO A A H 1 12 A A

% 22% A IPO IPO A A H 1 12 A A 11 A 2006 11 1 / / 63295888 445 chenli@sw108.com 63295888-310 anyun@sw108.com (8621) 63295888 344 zhoufeng@sw108.com 99 8621 63295888 http://www.sw108.com 11 6-9 06 3 3 14% 22% ROE 1 06 EPS 27% 07EPS 18%

Læs mere

untitled

untitled 28 12 17 28.68 2.6 3883.39 3 1994.45 1975.1 725.32 2736.3 1998 8998 6998 4998 2998 71217 8317 8611 891 81128 3 1 : 28.12.2 2 VS :4 28.1.5 3 28.7.14 9 1999-28 1 1 29 1 2 3 4 5 29 2 29 2 29 (8621)6138276

Læs mere

1 十 二 五 高 端 输 电 铁 塔 投 资 复 合 增 速 30% 电 力 输 送 能 力, 即 网 架 建 设, 是 十 二 五 电 网 投 资 的 核 心 主 题, 是 电 网 建 设 中, 与 能 源 优 化 配 置 能 源 结 构 调 整 的 大 主 题 结 合 最 紧 密 的 环 节,

1 十 二 五 高 端 输 电 铁 塔 投 资 复 合 增 速 30% 电 力 输 送 能 力, 即 网 架 建 设, 是 十 二 五 电 网 投 资 的 核 心 主 题, 是 电 网 建 设 中, 与 能 源 优 化 配 置 能 源 结 构 调 整 的 大 主 题 结 合 最 紧 密 的 环 节, 行 业 研 究 报 告 行 业 研 究 简 报 2011-01-05 电 力 设 备 与 新 能 源 高 端 铁 塔, 特 高 压 腾 飞 的 基 石 事 件 : 国 内 两 大 铁 塔 龙 头 登 陆 A 股 高 端 网 架 大 发 展, 是 能 源 革 命 的 必 然 要 求 : 电 力 输 送 能 力, 即 网 架 建 设, 是 十 二 五 电 网 投 资 的 核 心 主 题, 是 电 网 建

Læs mere

目 录 传 统 主 业 竞 争 力 突 出, 未 来 受 益 特 高 压 建 设...3 二 次 创 业, 进 军 新 能 源 汽 车 产 业...8 吸 收 整 合, 发 力 非 车 载 充 电 网 络 建 设 和 运 营...15 战 略 合 作 时 空 电 动, 新 能 源 汽 车 业 务 拓

目 录 传 统 主 业 竞 争 力 突 出, 未 来 受 益 特 高 压 建 设...3 二 次 创 业, 进 军 新 能 源 汽 车 产 业...8 吸 收 整 合, 发 力 非 车 载 充 电 网 络 建 设 和 运 营...15 战 略 合 作 时 空 电 动, 新 能 源 汽 车 业 务 拓 证 券 研 究 报 告 首 次 评 级 买 入 29% 目 标 价 格 : 人 民 币 20.00 002452.CH 价 格 : 人 民 币 15.52 目 标 价 格 基 础 :38.5 倍 15 年 市 盈 率 板 块 评 级 : 未 有 评 级 本 报 告 要 点 长 高 集 团 受 让 富 特 科 技, 切 入 新 能 源 汽 车 领 域 长 高 集 团 与 浙 江 时 空 电 动 建 立

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAD0C5D6A4C8AF2DBBF9BDF0D6DCB1A8A3BAB7E2BBF9A1A2D6B8BBF9A1A2B8DCB8CBBBF9BDF0C8FDCFDFBFAABBA82D3039313032362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAD0C5D6A4C8AF2DBBF9BDF0D6DCB1A8A3BAB7E2BBF9A1A2D6B8BBF9A1A2B8DCB8CBBBF9BDF0C8FDCFDFBFAABBA82D3039313032362E646F63> 基 金 研 究 Page 1 动 态 报 告 证 券 投 资 基 金 [T bl Titl ] 09 年 10 月 份 基 金 周 报 (10.19-10.23) 基 金 周 报 2009 年 10 月 26 日 封 基 指 基 杠 杆 基 金 三 线 开 花 一 年 中 证 股 票 基 金 指 数 走 势 5104 4606 4108 3610 3112 2614 08/10 08/12 09/02

Læs mere

“总结经验,以利再战”中国生物质能源产业综合报告

“总结经验,以利再战”中国生物质能源产业综合报告 总 结 经 验, 以 利 再 战 中 国 生 物 质 能 源 产 业 综 合 报 告 十 年 间, 以 农 业 废 弃 物 为 基 础 的 生 物 质 能 源 行 业 在 中 国 经 历 了 超 乎 想 象 的 发 展 过 程 初 期 的 飞 速 发 展, 众 多 投 资 商 纷 纷 涌 入 该 行 业 ; 经 历 了 数 年 稳 定 增 长 后, 今 天, 深 入 了 解 生 物 质 能 源 特

Læs mere

Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目

Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 24,619 0.5 4.3 恒 生 中 国 企 业 指 数 11,274 0.9 (5.9) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 4,386 0.5 0.8 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 13,447 0.5 7.6 摩 根 士 丹 利 资 本

Læs mere

中国最大、最快的研究报告提供商 中国价值投资网

中国最大、最快的研究报告提供商 中国价值投资网 wwwww1 股 票 研 究 石 油 / 能 源 www.jztz [Table_MainInfo] 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 [Table_Title] 上 海 石 化 (6688) [Table_Invest] 评 级 : 上 次 评 级 : 41125 炼 厂 的 黄 金 时 期 肖 洁 ( 分 析 师 ) 傅 锴 铭 ( 研 究 助 理 ) 755-23976115 755-23976516

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3BFD6DCD2A9C0C0B5DAC1F9CAAECBC4C6DAA3A8323031322E31322E33A1AB323031322E31322E39A3A9A1AAC8FDB2BFCEAFB7A2B2BCD2BDD4BAD2BDB1A3B8B6B7D1D7DCB6EEBFD8D6C6D2E2BCFBA3ACCEC0C9FAB2BFCBC4B7BDC3E6BCD3C7BFD6D0D2A9D4ADC

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3BFD6DCD2A9C0C0B5DAC1F9CAAECBC4C6DAA3A8323031322E31322E33A1AB323031322E31322E39A3A9A1AAC8FDB2BFCEAFB7A2B2BCD2BDD4BAD2BDB1A3B8B6B7D1D7DCB6EEBFD8D6C6D2E2BCFBA3ACCEC0C9FAB2BFCBC4B7BDC3E6BCD3C7BFD6D0D2A9D4ADC 证 券 研 究 报 告 行 业 定 期 报 告 日 用 消 费 医 药 推 荐 ( 维 持 ) 2012 年 12 月 9 日 上 证 指 数 1980 行 业 规 模 占 比 % 股 票 家 数 ( 只 ) 153 7.2 总 市 值 ( 亿 元 ) 9273 4.5 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 7288 4.8 行 业 指 数 % 1m 6m 12m 绝 对 表 现 -8.1-3.3-12.0

Læs mere

Microsoft Word - Sameul book 1 and 2.doc

Microsoft Word - Sameul book 1 and 2.doc 撒 母 耳 記 一 簡 介 : 撒 母 耳 記 和 列 王 紀 在 希 臘 文 聖 經 < 七 十 士 譯 本 > 中, 合 稱 為 王 國 誌 (Book of Kingdoms), 全 書 分 成 四 卷, 前 二 卷 是 撒 母 耳 記, 後 二 卷 是 列 王 紀 第 四 世 紀 的 時 候, 拉 丁 文 < 武 加 大 譯 本 > 將 之 稱 為 列 王 四 卷, 直 到 第 十 六 世

Læs mere

目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒 店 業 主 要 指 標 分 析 1. 旅 客 特 徵 分 析 2. 與 酒 店 業 相 關 的 指 標

目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒 店 業 主 要 指 標 分 析 1. 旅 客 特 徵 分 析 2. 與 酒 店 業 相 關 的 指 標 澳 門 旅 遊 承 載 力 分 析 研 究 ( 住 宿 因 素 對 留 宿 旅 客 的 影 響 ) 澳 門 大 學 經 濟 系 : 郭 宇 麒 馮 振 星 陳 敏 蓉 指 導 老 師 : 關 鋒 博 士 1 目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒

Læs mere

<4D F736F F D20B9ABCBBED1D0BEBF2DB4A8B4F3D6C7CAA4A3A A3A A3BAD0EECAC6B4FDB7A2B5C4BFD5B9DCCFB5CDB3B9A9D3A6C9CCA3A8D4F6B3D6A3A92E646F63>

<4D F736F F D20B9ABCBBED1D0BEBF2DB4A8B4F3D6C7CAA4A3A A3A A3BAD0EECAC6B4FDB7A2B5C4BFD5B9DCCFB5CDB3B9A9D3A6C9CCA3A8D4F6B3D6A3A92E646F63> 信 息 技 术 业 / 计 算 机 软 件 开 发 与 咨 询 公 司 研 究 2009/08/21 深 度 研 究 川 大 智 胜 002253 增 持 / 首 次 评 级 蓄 势 待 发 的 空 管 系 统 供 应 商 股 价 2009/08/21 RMB25.55 经 营 预 测 与 估 值 2008A 2009H1 2009E 2010E 2011E 营 业 收 入 ( 百 万 元 ) 117.1

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEB0D0CBD6BDD2B5A3A8303032303637A3A92DD4F6B7A2CFEEC4BFD3EBD7D3B9ABCBBEC9CFCAD0BDF8D5B9CEAAB9ABCBBEBFB4B5E32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEB0D0CBD6BDD2B5A3A8303032303637A3A92DD4F6B7A2CFEEC4BFD3EBD7D3B9ABCBBEC9CFCAD0BDF8D5B9CEAAB9ABCBBEBFB4B5E32E646F63> 证 券 研 究 报 告 公 司 深 度 简 报 原 材 料 造 纸 印 刷 审 慎 推 荐 -A( 上 调 ) 景 兴 纸 业 267.SZ 目 标 估 值 :7.5 元 当 前 股 价 :7.33 元 211 年 3 月 21 日 基 础 数 据 上 证 综 指 2931 总 股 本 ( 万 股 ) 392 已 上 市 流 通 股 ( 万 股 ) 3294 总 市 值 ( 亿 元 ) 29 流 通

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B873AF712DACE3A873B14DA55A2DAC4BB778AAE1B67DAAEFC641B6A72020A8E2A9A4AAF7BFC4B67DA9F1B67DB1D2A6A8AAF8B773B0CAA44F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B873AF712DACE3A873B14DA55A2DAC4BB778AAE1B67DAAEFC641B6A72020A8E2A9A4AAF7BFC4B67DA9F1B67DB1D2A6A8AAF8B773B0CAA44F2E646F63> 後 MOU 金 融 展 望 -- 春 暖 花 開 迎 艷 陽 兩 岸 金 融 開 放 開 啟 成 長 新 動 力 結 論 與 建 議...P.4 兩 岸 金 融 開 放 如 火 如 荼 進 行...P.7 兩 岸 金 融 談 判 與 開 放 流 程 -- 兩 岸 官 對 官 密 談 業 務 新 模 式 官 員 一 軌 談 判 與 兩 會 二 軌 簽 署 -- 第 三 次 江 陳 會 簽 訂 兩 岸

Læs mere

贵 州 茅 台 : 财 务 数 据 概 要 损 益 表 (Rmb mn) 12/15 12/16E 12/17E 12/18E 资 产 负 债 表 (Rmb mn) 12/15 12/16E 12/17E 12/18E 主 营 业 务 收 入 33,446.9 39,934.6 46,747.8 5

贵 州 茅 台 : 财 务 数 据 概 要 损 益 表 (Rmb mn) 12/15 12/16E 12/17E 12/18E 资 产 负 债 表 (Rmb mn) 12/15 12/16E 12/17E 12/18E 主 营 业 务 收 入 33,446.9 39,934.6 46,747.8 5 216 年 8 月 1 日 公 司 最 新 消 息 贵 州 茅 台 (6519.SS) 买 入 解 析 涨 价 的 主 要 趋 势 条 件 和 可 能 性 ; 买 入 最 新 事 件 继 最 近 茅 台 一 批 价 强 劲 上 涨 后, 我 们 回 答 了 投 资 者 关 于 价 格 上 涨 以 及 长 期 趋 势 的 几 个 主 要 问 题 潜 在 影 响 (1) 最 近 一 批 价 走 势 强

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5A8CBF5C6BBB9FBD6AD2DD0D0D2B5A3ADC9EEB6C8D1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5A8CBF5C6BBB9FBD6AD2DD0D0D2B5A3ADC9EEB6C8D1D0BEBF2E646F63> 行 业 研 究 浓 缩 苹 果 汁 深 度 报 告 依 托 资 源 优 势, 凸 显 整 合 价 值 彼 退 我 进, 享 受 增 长 : 从 供 给 上 看, 目 前 我 国 苹 果 产 量 占 据 全 球 半 壁 江 山 欧 美 主 产 区 播 种 面 积 稳 中 略 降, 我 国 播 种 面 积 则 将 稳 定 扩 张, 使 得 我 国 的 加 工 商 成 为 全 球 消 费 增 长 的 最

Læs mere

untitled

untitled Safe Harbor This presentation contains statements of a forward-looking nature. These statements are made under the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. You

Læs mere

Title

Title 本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 海 通 证 券 使 用 1 上 市 公 司 公 司 研 究 / 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 医 药 生 物 213 年 3 月 5 日 仙 琚 制 药 (2332) 制 剂 受 益 二 胎 政 策, 原 料 药 见 底 回 升 提 供 弹 性 报 告 原 因 : 上 市 公 司 调 研 增 持 盈 利 预 测 : 单 位 : 百 万 元

Læs mere

皖 通 科 技 25% 2% 15% 1% 5% % % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 利 润 率 E 216E 217E 毛 利 率 EBIT 率 销 售 净 利 率 净 利 润 _ 增 长 率

皖 通 科 技 25% 2% 15% 1% 5% % % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 利 润 率 E 216E 217E 毛 利 率 EBIT 率 销 售 净 利 率 净 利 润 _ 增 长 率 215 年 8 月 28 日 皖 通 科 技 (2331.SZ) 计 算 机 行 业 业 绩 符 合 预 期, 静 待 转 型 提 速 公 司 简 报 公 司 发 布 半 年 报 : 实 现 营 业 收 入 288,95,86.53 元, 同 比 减 少 8.45%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23,41,15.17 元, 同 比 增 长 7.1% 业 绩 增 长 符 合

Læs mere

E ES 5 30

E ES 5 30 600527 2007/03/08 ES 2007/03/08 RMB 10.18 2006A 2007E 2008E 2009E 601.9 791.7 1076.4 1581.3 94.3 134.5 193.1 291.0 51.9 83.9 129.6 205.0 % 52.6% 61.6% 54.4% 58.2% 216 EPS ( ) 0.240 0.34 0.53 0.83 P/E(X)

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBF9B1BED2A9CEEFCAB5D6A4C9EEB6C8D1D0BEBFA3BAD3C9B5E3BCB0C3E6A3ACB4D3B0B2BBD5D5D0CDB6B1EABFB4BBF9B1BED2A9CEEFB7C5C1BFB9D5B5E32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBF9B1BED2A9CEEFCAB5D6A4C9EEB6C8D1D0BEBFA3BAD3C9B5E3BCB0C3E6A3ACB4D3B0B2BBD5D5D0CDB6B1EABFB4BBF9B1BED2A9CEEFB7C5C1BFB9D5B5E32E646F63> 研 究 报 告 行 业 深 度 报 告 日 用 消 费 医 药 推 荐 ( 维 持 ) 招 商 医 药 基 本 药 物 终 端 用 药 数 据 独 家 发 布 ( 第 一 期 ) 及 安 徽 基 本 药 物 草 根 调 研 报 告 2010 年 9 月 7 日 由 点 及 面, 从 安 徽 招 投 标 看 基 本 药 物 放 量 拐 点 上 证 指 数 2696 行 业 规 模 占 比 % 股 票

Læs mere

untitled

untitled T_ReportAbstract T_FSAndVSAbstract T_Graph T_ YieldInfo 2006 2007 2008E 2009E 2010E 1,006.5 1,256.9 1,927.6 2,283.0 3,379.1 Growth(%) 30.5% 24.9% 53.4% 18.4% 48.0% 7.0 5.4 171.8 274.2 422.2 Growth(%) 19.4%

Læs mere

■ China export will face daunting challenge from global economy slowdown caused by US sub-prime mortgage crisis

■ China export will face daunting challenge from global economy slowdown caused by US sub-prime mortgage crisis 经 纪 承 销 业 务 持 续 低 迷 融 资 融 券 利 好 值 得 期 待 证 券 行 业 策 略 行 业 研 究 2008 年 8 月 6 日 中 性 ( 维 持 评 级 ) 投 资 亮 点 : 7 月 份 券 商 佣 金 为 82.2 亿, 日 均 佣 金 收 入 3.57 亿 7 月 份 成 交 量 虽 然 走 出 6 月 份 的 地 量, 但 成 交 依 然 不 活 跃, 后 市 成 交

Læs mere

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Læs mere

目 录 一 本 周 主 要 观 点... 3 二 造 纸... 5 1. 上 市 公 司 估 值 情 况... 5 2. 行 业 基 本 面 变 化... 6 1) 产 品 价 格 : 成 品 纸 市 场 价 格 稳 定... 6 2) 本 周 国 际 针 叶 浆 价 格 阔 叶 浆 价 格 下 跌

目 录 一 本 周 主 要 观 点... 3 二 造 纸... 5 1. 上 市 公 司 估 值 情 况... 5 2. 行 业 基 本 面 变 化... 6 1) 产 品 价 格 : 成 品 纸 市 场 价 格 稳 定... 6 2) 本 周 国 际 针 叶 浆 价 格 阔 叶 浆 价 格 下 跌 / 行 业 及 产 业 行 业 研 究 行 业 点 评 证 券 研 究 报 告 轻 工 制 造 2016 年 02 月 15 日 造 纸 轻 工 周 报 看 好 相 关 研 究 造 纸 轻 工 周 报 各 期 轻 工 造 纸 类 2015 年 年 报 业 绩 前 瞻 龙 头 坚 守 主 业 受 益 于 行 业 整 合, 转 型 重 视 稀 缺 性 和 卡 位 优 势, 造 纸 关 注 供 给 侧 改

Læs mere

XX公司

XX公司 行 业 报 告 非 银 金 融 行 业 周 报 市 场 热 度 延 续, 券 商 保 险 股 存 在 补 涨 需 求 非 银 金 融 2015 年 04 月 07 日 行 业 周 报 强 于 大 市 ( 维 持 ) 行 情 走 势 图 150% 100% 50% 0% 相 关 研 究 报 告 行 业 周 报 * 非 银 金 融 * 降 息 已 有 预 期, 推 荐 转 型 和 参 股 金 融 行 业

Læs mere

目 录 一 大 医 药 格 局 形 成, 三 驾 马 车 动 力 十 足... 3 1.1 医 药 已 经 成 为 大 市 值 板 块... 3 1.2 处 方 药 中 药 保 健 产 品 和 医 疗 服 务 三 驾 马 车 动 力 十 足... 4 1.3 未 来 医 药 行 业 仍 将 保 持

目 录 一 大 医 药 格 局 形 成, 三 驾 马 车 动 力 十 足... 3 1.1 医 药 已 经 成 为 大 市 值 板 块... 3 1.2 处 方 药 中 药 保 健 产 品 和 医 疗 服 务 三 驾 马 车 动 力 十 足... 4 1.3 未 来 医 药 行 业 仍 将 保 持 证 券 研 究 报 告 / 行 业 深 度 报 告 21 年 12 月 15 日 医 药 生 物 署 名 人 : 周 锐 医 药 生 物 行 业 看 好 S96279141 755-8226719 zhourui@cjis.cn 参 与 人 : 余 方 升 S96113152 参 与 人 : 余 文 心 S9611811 评 级 调 整 : 首 次 行 业 基 本 资 料 上 市 公 司 家 数 156

Læs mere

Contents Financial Summary 1 Sales Breakdown by Product Category 3 Sales Breakdown by Region 5 Breakdown of Key Expenses 7 Nonoperating Income and Exp

Contents Financial Summary 1 Sales Breakdown by Product Category 3 Sales Breakdown by Region 5 Breakdown of Key Expenses 7 Nonoperating Income and Exp Contents Financial Summary 1 Sales Breakdown by Product Category 3 Sales Breakdown by Region 5 Breakdown of Key Expenses 7 Nonoperating Income and Expenses 7 Employees at the Term 9 Other Statistics 9

Læs mere

600527 ES ES ES ES 1.5 ES 2006 2006 2008 ES 19.6% ( ) 2006 46.8% 2006 4995 19.6% 46.8% 2007 2008 28 29 1 2005A 2006E 2007E 2008E 2 2 2 2 21 28 27 26 3

600527 ES ES ES ES 1.5 ES 2006 2006 2008 ES 19.6% ( ) 2006 46.8% 2006 4995 19.6% 46.8% 2007 2008 28 29 1 2005A 2006E 2007E 2008E 2 2 2 2 21 28 27 26 3 600527 2006/10/15 ES 2006/10/13 RMB 3.62 2005A 1H06E 2006E 2007E 2008E 504.5 235.34 597.4 774.9 923.5 52.1 34.36 92.4 123.4 157.9 34.0 17.21 50.0 64.0 82.5 % 54.4% 10.85% 46.8% 28.1% 29.0% 216 EPS 0.16

Læs mere