Whistleblower-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whistleblower-politik"

Transkript

1 Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen, til det juridiske kompetence center eller til din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du uanset af hvilken grund ikke føler, at du kan tale med disse fire eksisterende kanaler om din mistanke, eller hvis du allerede har gjort det, men ikke mener, at mistanken er blevet håndteret korrekt, kan du indberette din mistanke som beskrevet i denne whistleblower-politik. Formålet er at etablere et værktøj, som ud over de sædvanlige rapporteringskanaler kan bruges til (eventuelt anonymt) at indberette mistanker om alvorlige forseelser, der kan få betydning for Femern A/S som helhed, vedrørende: medarbejdere medlemmer af Femerns ledelse og bestyrelse eksterne leverandører, rådgivere, konsulenter og andre personer med tilknytning til Femern A/S Femern A/S ønsker at skabe en arbejdsplads, som kommunikerer åbent om sin forretningspraksis og beskytter sine medarbejdere mod repressalier og diskrimination, hvis de helt korrekt afslører eller indberetter ulovlig adfærd. Femerns værdier, politikker, Code of Conduct samt generel god selskabsledelse skal efterleves af samtlige ansatte. Dette dokument giver en generel vejledning om sagsbehandlingen, herunder den undersøgelse, der foretages vedrørende indberetninger fra whistleblower-systemet. 2. Hvem er omfattet Alle medarbejdere i Femern A/S samt Femerns bestyrelse er omfattet af whistleblower-ordningen og kan dermed både indberette forhold til systemet, samt blive udsat for undersøgelse. Personer og virksomheder med tilknytning til Femern A/S har mulighed for at indberette, og kan også blive undersøgt, hvis en indberetning vedrører dem. 3. Hvor indberetter du mistanker om uregelmæssigheder? Medarbejdere, medlemmer af ledelsen eller Femerns bestyrelse samt leverandører, rådgivere, konsulenter og andre personer med tilknytning til Femern A/S kan indberette mistanker om uregelmæssigheder i henhold til denne whistleblower-politik. Henvendelsen sendes til Femerns whistleblower-komité. Under punkt 9 kan du se whistleblower-komitéens sammensætning. Du kan tilgå systemet online på Femern A/S' hjemmeside (via et link). 4. Whistleblowersystemet Whistleblowersystemet er et IT system leveret af den eksterne leverandør Human Time A/S, der fungerer som databehandler på systemet med en server i England. Systemet modtager kun elektroniske indberetninger. Systemet logger ikke IP-adresser, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Systemet hedder E-tik og omtales sådan efterfølgende. Side 1/5

2 For at systemet og behandlingen af sager foregår så sikkert som muligt, er alle administrationssider beskyttet med SSL certifikat, hvilket vil sige, at siderne er krypteret og spærret for udefrakommendes adgang. Man vil ikke kunne opsnappe den informationsudveksling, der foregår mellem afsender og modtager, men vil kun få vist usammenhængende tal og bogstaver, hvis der forsøges hacking. De adgangskoder, der oprettes under indmelding af sager, lagres ikke i systemets database og er derfor ukendt for alle andre end indberetteren selv. E-tik fungerer som sagsstyringsinstrument i forbindelse med den sagsbehandling, der måtte foretages. 5. Anonymitet Systemet giver dig som indberetter mulighed for at være anonym, men du opfordres til at bruge navn, da det vil lette efterforskningen af sagen betydeligt. Såfremt du vælger at være anonym, er det ikke teknisk muligt, hverken for administrator eller sagsbehandlere at spore identiteten. Det er dog muligt at kommunikere med dig trods anonymitet, se under punktet om indberetning. Femern A/S har forståelse for, at nogle personer nødig vil afsløre deres identitet, men vi opfordrer dig alligevel til at indberette med navn. Hvis du vælger at være anonym, vil whistleblower-komitéen kunne kontakte dig anonymt, hvis du opretter en adgangskode, så du kan følge din sag. Såfremt du ønsker at din anmeldelsen skal være anonym, må du ikke benytte IT udstyr og internetforbindelse som er relateret til Femern A/S. Hvis du benytter Femern A/S' ejet udstyr eller internetforbindelse, er det muligt for Femern A/S' IT-administratorer, via den logning der sker i Femern A/S' IT-systemer, at spore hvilken IPadresse og/eller maskin-id anmeldelsen er sket fra. Dermed vil du ikke være anonym. 6. Behandling af personoplysninger Kun relevante medarbejdere inden for det specifikke fagområde, indberetningen vedrører, vil blive involveret i undersøgelserne, og kredsen af modtagere af information vil blive begrænset mest muligt. Systemet gemmer loggen i 180 dage, hvorefter den automatisk slettes. Alle data, der ligger i E-tik, er beskyttet af kryptering og password. 7. Hvad kan indberettes under whistleblower-politikken? Femern A/S opfordrer dig til at indberette ulovlig adfærd, mistanke om alvorlige overtrædelser eller forkert adfærd i forbindelse med forhold, som kan påvirke Femern A/S som helhed eller enkeltpersoners liv og helbred, fx overtrædelse af Femern A/S' interne politikker. Det er umuligt at opstille en udtømmende liste over de aktiviteter, som kunne falde ind under disse områder. Femern A/S forventer, at du indberetter eventuelle mistanker, du måtte have, i god tro inden for områder såsom: a) kriminelle handlinger b) brug af unfair eller vildledende handlinger og praksisser, herunder: afgivelse eller accept af afgivelse af falske eller vildledende udtalelser om Femern A/S' affærer eller kontraktpartnere upassende indflydelse på andre med henblik på at opnå eller belønne fordelagtig behandling, herunder at give eller tilbyde bestikkelse, udbetalinger eller returkommission bevidst brug af upræcise eller vildledende rapporter, certificeringer, påstande eller erklæringer over for medarbejdere, kunder, partnere, statslige organer eller embedsmænd. c) udøvelse af diskrimination eller chikane d) Overtrædelse af menneskerettigheder e) ulovlig adfærd i forbindelse med regnskabsførelse, interne regnskabskontroller, revision og finansielle forhold, bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation f) væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet Side 2/5

3 g) væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden h) overtrædelse af Femern A/S' regler for god adfærd, fx voldelig optræden, trusler mod andre medarbejdere eller sexchikane i) overtrædelse af Femern A/S' retningslinjer om indtagelse af alkohol og stoffer, hvis der er risiko for, at en sådan overtrædelse kan føre til person- eller tingskade. j) forsøg på at forhindre, at ovenstående bliver bragt frem i lyset. Forhold, som ikke kan indberettes i henhold til whistleblower-politikken, omfatter mindre alvorlige forhold såsom: a) klager vedrørende daglige personaleforhold eller rutinemæssige medarbejderforhold, fx konflikter mellem medarbejdere og/eller ledere b) sager omkring faglige organisationer eller fravær c) overtrædelse af Femern A/S retningslinjer om indtagelse af alkohol og stoffer, medmindre der er risiko for, at en sådan overtrædelse kan føre til overtrædelse af sikkerhedslove, politikker osv. Sådanne forhold skal indberettes gennem de sædvanlige rapporteringskanaler i Femern A/S. 8. Hvilke oplysninger skal en indberetning indeholde? For at vurdere, om der er hold i indberetningen, vil nedenstående oplysninger normalt være værdifulde: Indberetterens navn, arbejdssted og kontaktdata Beskrivelse af den påståede overtrædelse, herunder navnene på de personer, som er involveret i overtrædelsen, samt datoen og stedet, hvor overtrædelsen fandt sted Er der risiko for, at den mulige overtrædelse kan finde sted igen? beskriv hvor og hvornår Er der andre personer i eller uden for Femern A/S, der kender til overtrædelsen eller forventes at kende til den, herunder om der er andre vidner? Eventuelle beviser eller dokumenter vedrørende den mulige overtrædelse kan vedlægges indberetningen Eventuelle andre oplysninger, som kan lette efterforskningen vil blive påskønnet. 9. Hvordan håndterer vi sagen? Når du har lavet din indberetning, videresender E-tik indberetningen til Femern A/S' whistleblower-komité, som øjeblikkeligt efterforsker sagen grundigt og tager de nødvendige skridt i henhold til gældende lov og Femern A/S' politikker. Hvis sagen falder uden for rammerne af whistleblower-politikken, vil du blive informeret herom, hvis du har angivet kontaktoplysninger. Femern A/S' whistleblower-komité består af: HR direktøren Sekretariatschefen Hvis indberetningen vedrører et medlem af whistleblower-komiteen, sendes sagen i stedet til Femern A/S' administrerende direktør. Vedrører indberetningen bestyrelsen eller direktionen, kan det blive nødvendigt at inddrage Femern A/S ultimative ejer, Transportministeriet. Når whistleblower-komiteen modtager en indberetning, orienterer de formanden for Femern A/S' bestyrelse om dette (medmindre indberetningen vedrører formanden). Whistleblower-komiteen vurderer indledningsvis, om der er hold i indberetningen og beslutter eventuelle handlinger, som komitéen betragter som passende med henblik på at undersøge, om der er hold i indberetningen, herunder en efterforskning. For at udføre efterforskning kan det være nødvendigt at kontakte personer inden for eller uden for Femern A/S. Normalt kunne der være tale om HR, det juridiske kompetence center, og/eller økonomiafdelingen. Enhver sådan kontakt er fortrolig, og de involverede personer må ikke videregive sådanne oplysninger, medmindre det er påkrævet ifølge lovgivningen, domstol eller tilsvarende myndigheder. Hvis resultatet af efterforskningen er, at der ikke er bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, vil de Side 3/5

4 involverede personer blive orienteret om dette. Hvis det viser sig, at der er hold i indberetning, eller at der med rimelig sikkerhed er hold i indberetningen, kan Femern A/S videregive oplysningerne til andre afdelinger i Femern A/S til yderligere behandling, efterforskning og/eller handling, såsom disciplinære sanktioner mod den anklagede, dog kun i henhold til gældende lov. Derudover kan det være nødvendigt, i Femern A/S' interesse, at informere tredjemand om mistanken og efterforskningen, såsom kontraktpartnere, retshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder, dog kun i henhold til gældende lov. Medmindre du har indberettet anonymt og har valgt ikke at kommunikere med whistleblower-komitéen, vil du blive informeret om, at vi har modtaget din indberetning, og at efterforskningen er afsluttet. Du bør imidlertid være opmærksom på, at du afhængig af de faktiske forhold og lovmæssige krav muligvis ikke vil kunne få indsigt i detaljer eller modtage oplysninger om resultatet af den udførte efterforskning. 10. Hvordan beskyttes indberetterens identitet? Femern A/S tolererer ikke nogen form for gengældelse mod eller straf af personer, som i god tro indberetter eller hjælper Femern A/S med at efterforske overtrædelser i henhold til whistleblower-politikken. Femern A/S tillader således ikke reprimander, repressalier, ændring af arbejdsopgaver, ændring af medarbejdergoder, ændring af rapporteringskrav, ødelæggelse af indberetterens karrieremuligheder eller omdømme, trusler om at gøre noget af overstående, eller bevidste undladelser, som kan skade indberetteren. Personer, som bevidst og i ond tro laver en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes ikke af whistleblower-politikken. Personer, som i ond tro laver en indberetning, kan blive gjort til genstand for civilretlige, strafferetlige og administrative sanktioner samt disciplinære sanktioner, herunder ophævelse af ansættelsesforholdet. Hvis vi er bekendt med indberetterens identitet, kan og vil vi i de fleste tilfælde være tvunget i henhold til dansk lov til at videregive navnet til fx den person indberetningen vedrører, hvis denne anmoder herom, eller hvis efterforskningen fører til politiundersøgelse eller retssag. 11. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen? Den person indberetningen vedrører, vil få tilsendt forskellige oplysninger om de mistanker, der er blevet anmeldt. Disse omfatter oplysninger om a) den adfærd han/hun mistænkes for at have udvist, b) de afdelinger i Femern A/S, som eventuelt vil modtage indberetningen, og c) hvordan han/hun skal benytte sig af sin ret til at gøre sig bekendt med indberetningen og ret til at tage til genmæle. Oplysningerne sendes så hurtigt som muligt og normalt senest 10 dage efter, at de er blevet indhentet. Hvis der er stor risiko for, at sådanne oplysninger vil gøre det vanskeligt at efterforske mistanken effektivt eller fremskaffe de nødvendige beviser, udskydes afsendelsen af oplysningerne, så længe denne risiko eksisterer. Hvis indberetningen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer end den person, indberetningen vedrører, vil disse personer blive orienteret om dette som beskrevet ovenfor. En sådan underretning omfatter ikke oplysninger om den person indberetningen vedrører. 12. Hvilke rettigheder har registrerede personer? Personer, der er registreret i henhold til denne whistleblower-politik, herunder den person indberetningen vedrører og indberetteren, har ret til indsigt i de data, der er registreret om dem, så dataene kan blive undersøgt og rettet, hvis de er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Når anmodning om indsigt imødekommes, vil den registrerede person blive underrettet om a) de data, der behandles, Side 4/5

5 b) formålet med behandlingen, c) kategorierne af modtagere af data, og d) enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden til dataene Retten til indsigt gælder imidlertid ikke, hvis personens interesse i at få udleveret disse oplysninger må vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Yderligere oplysninger om registrerede personers rettigheder kan fås ved at kontakte Whistleblower-komitéen, som består af HR direktøren og Sekretariatschefen. 13. Hvordan behandles personoplysninger? De personoplysninger, som behandles i henhold til whistleblower-politikken, gemmes så længe det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen af indberetningen og det videre forløb. Hvis resultatet af efterforskningen er, at der ikke er noget bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, slettes personoplysninger umiddelbart og normalt senest to måneder efter, at efterforskningen er afsluttet, dog således, at oplysningerne, hvis relevant, forinden er sendt til Femern A/S. Hvis det er fundet bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, gælder forskellige tidsfrister for igangsættelsen af retssager eller indførelsen af disciplinære sanktioner mod den anklagede, eller hvis indberetningen er lavet i ond tro mod indberetteren. Hvis en indberetning fører til, at forholdet anmeldes til politiet eller andre offentlige myndigheder, vil informationerne blive slettet hos Femern A/S, når sagen er færdigbehandlet hos den pågældende myndighed. Personoplysninger kan beholdes, hvis de anonymiseres. *** Hvis du har spørgsmål til denne whistleblower-politik, kan du kontakte et medlem af Femern A/S' whistleblowerkomité. Side 5/5

BEST Dagsordenspunkt 10. Whistleblower-politik for Femern A/S

BEST Dagsordenspunkt 10. Whistleblower-politik for Femern A/S BEST-17-043.1 Dagsordenspunkt 10 Whistleblower-politik for Femern A/S 1. Formål Formålet med whistleblower-ordningen i Femern A/S er, at en uvildig part (whistleblowerkomitéen) kan tage imod og behandle

Læs mere

WHISTLEBLOWERPOLITIK - NRGI KONCERNEN

WHISTLEBLOWERPOLITIK - NRGI KONCERNEN WHISTLEBLOWERPOLITIK - NRGI KONCERNEN 1. INDLEDNING OG FORMÅL MED WHISTLEBLOWERORDNINGEN Denne whistleblowerpolitik finder anvendelse på indberetninger foretaget under NRGi's whistleblowerordning ("Whistleblowerordningen"),

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR WHISTLEBLOWERORDNING HOS FÆRCH PLAST

RETNINGSLINJER FOR WHISTLEBLOWERORDNING HOS FÆRCH PLAST RETNINGSLINJER FOR WHISTLEBLOWERORDNING HOS FÆRCH PLAST Version 1.0-2018 Færch Plast - Retningslinjer for whistleblowerordning I disse retningslinjer beskrives baggrunden for Færch Plast s whistleblowerordning,

Læs mere

Retningslinjer for whistleblower-ordning vedrørende forhold hos støttemodtagere

Retningslinjer for whistleblower-ordning vedrørende forhold hos støttemodtagere Retningslinjer for whistleblower-ordning vedrørende forhold hos støttemodtagere Side 1 af 5 1. Indledning og formål I disse retningslinjer beskrives formålet med, at Nordea-fonden & Nordea Bank-fonden

Læs mere

PROCESBESKRIVELSE FOR COPENHAGEN BUSINESS SCHOOLS WHISTLEBLOWER-ORDNING

PROCESBESKRIVELSE FOR COPENHAGEN BUSINESS SCHOOLS WHISTLEBLOWER-ORDNING September 2018 PROCESBESKRIVELSE FOR COPENHAGEN BUSINESS SCHOOLS WHISTLEBLOWER-ORDNING Fra 06.09.2018 PROCESBESKRIVELSE FOR COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (CBS) WHISTLEBLOWER-ORDNING 1 Indledning og formål

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Sagsgang skridt for skridt Whistleblowerordningen i den centrale anklagemyndighed

Sagsgang skridt for skridt Whistleblowerordningen i den centrale anklagemyndighed RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK www.anklagemyndigheden.dk DATO 1. marts 2019 JOURNAL NR. RA-2018-3200505-38 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

Whistleblowerordningen. i Aalborg Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen. i Aalborg Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Forord Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune er et tilbud til alle ansatte i Aalborg Kommune og kommunens samarbejdspartnere.

Læs mere

Whistleblowerordninger. Fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område

Whistleblowerordninger. Fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område Fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område 1. marts 2019 Indhold Indledning 2 Hvem kan indgive oplysninger til whistleblowerordningerne? 3 Hvilke oplysninger er omfattet

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING SEPTEMBER 2018 PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Copenhagen Business School ("CBS", ''vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING PRIVATLIVSPOLITIK FOR WHISTLEBLOWER-ORDNING R. FÆRCH PLAST A/S Version 1.0-2018 (DK) Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Færch Plast (''vi'' eller ''os'') behandler i forbindelse med indberetninger

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Whistleblowerpolitik

Whistleblowerpolitik Whistleblowerpolitik Formål Aalborg Kommune har etableret en whistleblowerordning, som har til formål: - at øge ansattes og samarbejdspartneres mulighed for at ytre sig om kritisable forhold i kommunen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Hos INEOS mener vi, at vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Åbne kommunikationskanaler hjælper os med at skabe et positivt arbejdsmiljø.

Hos INEOS mener vi, at vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Åbne kommunikationskanaler hjælper os med at skabe et positivt arbejdsmiljø. Om EthicsPoint Indberetning generelt Sikkerhed og fortrolighed ved indberetninger Tip og bedste praksis Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt indberetningsværktøj,

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN 978-87-7353-974-3 0.05.12 2 Indledning Denne vejledning er lavet med det formål at ruste danske virksomheder

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Persondatapolitik. Behandling af oplysninger Leasing Fyn behandler ikke personfølsomme oplysninger.

Persondatapolitik. Behandling af oplysninger Leasing Fyn behandler ikke personfølsomme oplysninger. Persondatapolitik Behandlingen af personoplysninger er reguleret af EU s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven og gælder for direkte personoplysninger eller personhenførbare oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Borgerens rettigheder, når regionen behandler personoplysninger

Borgerens rettigheder, når regionen behandler personoplysninger Juridisk kontor Regionssekretariatet Skottenborg 26 8800 Viborg Borgerens rettigheder, når regionen behandler personoplysninger Når regionen behandler oplysninger om borgere, har borgerne nogle rettigheder,

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Ramme- og procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i kriminalforsorgen

Ramme- og procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Direktoratet for Kriminalforsorgen 28. februar 2019 Sagsnr. 18-110-0208 Ramme- og procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i kriminalforsorgen 1. Målgruppe I kriminalforsorgen

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning

Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning Ikrafttrædelse januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæring? Vi opfodrer aktivt medarbejdere til at rapportere deres betænkeligheder

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs containerafdeling

PERSONDATAPOLITIK. Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs containerafdeling PERSONDATAPOLITIK Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs containerafdeling Denne politik er en del af Boxits, herefter virksomheden, samlede dokumentation for, at virksomhedens

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS

PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS 348-203194 KSO/kso 27.06.2018 PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS 1. Indledning Seafood Sales er meget opmærksom på behovet for hensigtsmæssig

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Privatlivspolitik Denne politik om beskyttelse af persondata gælder vores hjemmesider og alle tjenester, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til tjenesterne, herunder adgang via

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Vejledning om samarbejde med forældre, der går fra hinanden. side 1

Vejledning om samarbejde med forældre, der går fra hinanden. side 1 Vejledning om samarbejde med forældre, der går fra hinanden side 1 Indledning Når forældre går fra hinanden, påvirker det ikke alene barn og forældre. I institutionen kræver det en særlig opmærksomhed

Læs mere

Privatlivspolitik for studerende

Privatlivspolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Privatlivspolitik for studerende Retningslinjer for registrering, håndtering og anvendelse af data om studerende hos UCL Vedtaget på HSU den 16. november 2015 Indhold 1. Formål...

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

ADFÆRDSREGLER (CODE OF CONDUCT)

ADFÆRDSREGLER (CODE OF CONDUCT) ADFÆRDSREGLER (CODE OF CONDUCT) ~ 1 ~ 1 ADFÆRDSREGLER (CODE OF CONDUCT)... 3 2 FORMÅL... 3 3 OVERTRÆDELSE... 3 4 FORHOLDET TIL MEDLEMMERNE... 3 5 VÆRDIGHED OG RESPEKT... 4 6 INTERESSEKONFLIKTER... 4 7

Læs mere

Sletteregler. v/rami Chr. Sørensen

Sletteregler. v/rami Chr. Sørensen Sletteregler v/rami Chr. Sørensen 1 Generelt om retten til berigtigelse og sletning efter artikel 16-17 Efter begæring (artikel 5, stk. 1, litra d) Skal angå den registrerede selv Ingen formkrav Den dataansvarlige

Læs mere

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk.

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. Velkommen som bruger i ICEcore ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. ICEcore er baseret på

Læs mere

Brud på persondatasikkerheden

Brud på persondatasikkerheden Brud på persondatasikkerheden Marts 2018 Baggrund og formål Et af de mest omtalte emner i Databeskyttelsesforordningen relateres til brud på persondatasikkerheden, idet forordningen introducerer nogle

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs depotrumsafdeling

PERSONDATAPOLITIK. Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs depotrumsafdeling PERSONDATAPOLITIK Håndtering af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere hos BOXITs depotrumsafdeling Denne politik er en del af Boxits, herefter virksomheden, samlede dokumentation for, at virksomhedens

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger.

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger. GDPR - PROCEDURE/POLITIK FOR PERSONDATABESKYTTELSE Dataansvarlig Vincit Advokater ApS CVR-nr. 29 63 56 33 Trondhjems Plads 3, 4 2100 København Ø (herefter Vincit Advokater ) Tlf.nr.: +45 70 260 264 E-mail:

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk.

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. Velkommen som bruger i ICEcore ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. ICEcore er baseret på

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Charter for EHS Forum Danmark

Charter for EHS Forum Danmark Charter for EHS Forum Danmark 1 Charter for EHS Forum Danmark Charter for EHS Forum Danmark 2 I: Principgrundlag EHS Forum Danmark er baseret på en Habermas-inspireret kritisk udviklingstanke, hvor vidensudvikling,

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Apoteket indsamler og behandler oplysninger om dig.

1. Denne politik om behandling af personoplysninger (Persondatapolitik) beskriver, hvorledes Apoteket indsamler og behandler oplysninger om dig. PERSONDATAPOLITIK GENERELT 1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Apoteket indsamler og behandler oplysninger om dig. 2. Persondatapolitikken gælder

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik Databeskyttelsespolitik for Rasmus Gissel, tekstforfatter, oversætter og korrekturlæser 1. Indledning I denne databeskyttelsespolitik kan du læse følgende: hvordan, hvornår og hvorfor jeg indsamler persondata

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS I forbindelse med de nationale databeskyttelsesregler for personoplysninger samt Europa- Parlamentets og Europarådets

Læs mere

Europabevægelsens Privatlivspolitik

Europabevægelsens Privatlivspolitik Europabevægelsens Privatlivspolitik For vivileuropa.dk 1 FORMÅL Vivileuropa.dk Når du benytter vivileuropa.dk indsamler vi oplysninger om din færden på vores side. Disse oplysninger anvendes til at optimere

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

NOTAT. Fordele ved en whistleblowerordning Betænkningen anfører at: Allerød Kommune. Sekretariat

NOTAT. Fordele ved en whistleblowerordning Betænkningen anfører at: Allerød Kommune. Sekretariat NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Om whistleblowerordninger En whistleblower er en betegnelse for en person,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER DATAPOLITIK Introduktion Denne datapolitik beskriver, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger med udgangspunkt i dansk lovgivning. Politikken anvendes generelt på websiderne ahandyhand.dk

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere