Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007"

Transkript

1 Kolorektal cancer Pakkeforløb Oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen November 2007 Revideret version

2 Arbejdsgruppen har af Sundhedsstyrelsen fået til opgave at beskrive et optimalt udrednings- og behandlingsforløb ( pakkeforløb ) for patienter med symptomer forenelige med tarmkræft fra henvisning fra praktiserende læge til diagnose, behandling og kontrol. Forløbet udarbejdes på grundlag af de aktuelle nationale kliniske retningslinier, og indholdet skal omfatte anbefalinger vedr. det sundhedsfaglige indhold, definitioner af trin i forløbet, beslutningspunkter, tidskrav, ansvarlige, samarbejde, patientinformation og forslag til målepunkter (indikatorer). Arbejdsgruppen har omfattet: Steffen Bülow (Danish Colorectal Cancer Group), tovholder Per Gandrup (Danish Colorectal Cancer Group) Eva Fallentin (Danish Colorectal Cancer Group) Anders Glenthøj (Danish Colorectal Cancer Group) Lone Nørgaard Petersen (Danish Colorectal Cancer Group) Jan Struckmann (Praktiserende speciallæge i kirurgi) Flemming Skovsgaard (Praktiserende speciallæge i almen medicin) Henrik Harling (Region Hovedstaden og Kræftstyregruppen) Steen Boesby (Region Sjælland) Frank Svendsen Jensen (Region Nordjylland) Knud Thygesen Nielsen (Region Midtjylland) Bjarne Normark (Region Syd) Pakkeforløbet er beskrevet ud fra Sundhedsstyrelsens skabelon og indholdet er baseret på DCCGs Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer (2005) 1, som er udarbejdet på grundlag af en systematisk og opdateret gennemgang af litteraturen mundende ud i 90 detaljerede og evidensgraderede anbefalinger. Desuden er anvendt MTV rapporten Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening (2001) 2, Tarmkræftrapporten (2004) 3 og Kræftplan II (2005) 4. I det følgende beskrives det ideelle forløb - dvs. uden andet end lægefagligt begrundet eller procedurerelateret forsinkelse - hos en patient med symptomer på kolorektal cancer (KRC), som henvises fra egen læge til hospital eller praktiserende speciallæge i kirurgi, får diagnosen KRC verificeret, gennemgår et udredningsforløb med henblik på operabilitet, og behandles kirurgisk-onkologisk frem til kontrol med henblik på evt. recidiv. 2

3 Overordnet bør det for alle cancertyper tilstræbes, at intervallerne fra modtaget henvisning til første diagnostiske undersøgelse, og fra beslutning om behandling (kirurgisk eller onkologisk) på baggrund af afsluttet færdigudredning til behandlingsstart fremover er den samme. På grund af den stramme tidsplan, og fordi det efter DCCG s opfattelse er af afgørende betydning at få beskrevet et skelet, der efterfølgende må udbygges, er emnerne palliation, genoptræning og genhenvisning ikke berørt. Grundlaget er således forløbet hos en nyhenvist gennemsnitspatient uden tegn til fjernspredning og med et ukompliceret behandlingsforløb. Der er derfor i det følgende ikke taget højde for bl.a.: Patient s delay og doctor s delay KRC fundet som følge af befolkningsscreening Sprogproblemer med behov for tolkebistand Akut indlæggelse Afvigende forløb pga. påviste fjernmetastaser Afvigende forløb på grund af ineksstirpabel tumor Inkomplet koloskopi, som fører til supplerende CT kolografi/ rtg. af colon Tumorbiopsi, som viser andet end adenokarcinom Præoperativ uventet påvisning af anden alvorlig lidelse (komorbiditet) Rectumtumor, som kan behandles med lokal excision (TEM) Udvikling af behandlingskrævende stenose i forløbet Postoperative komplikationer Patientønske om afvigelse fra pakkeforløbet Postoperativ onkologisk behandlimg ved ikke-radikal operation På arbejdsgruppens vegne Steffen Bülow 3

4 Generelt om præhospitalsfasen Undersøgelsesprogram Siden 2001 har man på baggrund af MTV rapporten 2 anvendt nedenstående diagnostiske strategi. Det er dog væsentligt at den terapeutiske konsekvens af en given undersøgelse overvejes, især ved en samtidig svær komplicerende lidelse. Endelig indgår hensynet til patientens ønsker og livskvalitet i overvejelserne om planlagte undersøgelser. Hovedprincippet er, at alle patienter over 40 år med blødning, længerevarende ændring af afføringsmønsteret eller betydelige almensymptomer udgør en gruppe med begrundet mistanke om kolorektal cancer. Omkring 5 % have cancer, og yderligere mindst 10 % vil have forstadier til cancer i form af adenomer (polypper), hvoraf nogle i fremtiden vil udvikles til cancer. Derudover vil en mindre gruppe være i særlig høj risiko for kolorektal cancer, især på grund af arvelig disposition. Med henblik på en primær vurdering af risikoen for udvikling af kolorektal cancer skal alle patienter over 40 år med blødning eller andre tarmsymptomer derfor som det første udspørges om kolorektal cancer, polypper eller kronisk inflammatorisk tarmsygdom i anamnesen, samt om forekomst før 50 års alderen af kolorektal cancer, polypper eller endometriecancer hos 1. grads slægtninge, dvs. forældre, søskende og børn. På denne baggrund kan patienterne inddeles i: 1. Højrisikopatienter med tidligere kolorektal cancer, polypper og inflammatorisk tarmsygdom og/eller forekomst af kolorektal cancer, polypper og endometriecancer hos 1. grads slægtninge < 50 år. 2. Alle andre patienter som har samme risiko som gennemsnitsbefolkningen. Anbefalet undersøgelsesprogram 1. Højrisikopatienter Koloskopi i familier med familiær adenomatøs polypose (FAP) dog sigmoideoskopi 2. Alle andre patienter Basale undersøgelser hos alle: Vurdering af almentilstand 4

5 Abdominal palpation Rektaleksploration GU hos kvinder Hb måling Sigmoideoskopi Ved normal sigmoideoskopi foretages derefter afhængigt af symptomer: Frisk blødning som eneste symptom Anoskopi Ikke-frisk blødning +/- ændret afføringsmønster Koloskopi Afføringsændring i >1 måned som eneste Afføring for blod symptom (Hemoccult-Sensa ) - ved positiv afføringsprøve Koloskopi - ved negativ afføringsprøve Klinisk revurdering efter 3 mdr. - ved fortsatte Koloskopi symptomer efter 3 mdr. jernmangelanæmi (lav hemoglobin og Gastroskopi og lavt s-ferritin) som eneste symptom koloskopi Henvisning Ud fra ovenstående er en af forudsætningerne for et hurtigt diagnostisk forløb, at henvisningen fra den praktiserende læge til hospitalsafdeling eller praktiserende kirurgisk speciallæge indeholder oplysninger om evt. øget risiko for KRC, detaljerede symptomer, samt objektiv undersøgelse (klinisk undersøgelse inkl. abdominal palpation, rektaleksploration samt GU hos kvinder) og måling af Hb. Disse oplysninger (bilag 1) lægges i afkrydsningsform på sundhed.dk, hvor fra de kan kopieres over i henvisningen. Fremover skal det være obligatorisk at henvisningen indeholder disse oplysninger, idet de er afgørende for en korrekt visitation til henholdsvis sigmoideoskopi ved gennemsnitlig risiko for KRC og koloskopi ved høj risiko. Henvisningen fremsendes elektronisk via Edifact, men indtil dette er teknisk muligt overalt må den fremsendes via fax til et (og kun ét) faxnummer på hver afdeling/praktiserende speciallæge. Modtageren returnerer en kvittering for modtagelsen. Efterfølgende kontaktes patienten telefonisk fra afdelingen / den praktiserende speciallæge med et tidspunkt for sigmoideoskopi eller koloskopi. En direkte booking ved den praktiserende læge af den første undersøgelse i hospital eller hos praktiserende speciallæge i kirurgi findes endnu ikke praktisk anvendelig, men kan overvejes i fremtiden. Den praktiserende læges opgaver bliver derfor: 5

6 Udfyldelse af henvisning på grundlag af anamnese og objektive fund Fremsendelse af henvisningen via edifact / fax Orientering af patienten om sigmoideoskopi/koloskopi og udlevering af informationsbrochure Udlevering af rekvisition på materialer til tarmudrensning, som afhentes på apoteket. Patientinformationsbrochurer om sigmoideoskopi og koloskopi udarbejdes af DCCG og lægges på sundhed.dk. Materialer til tarmudrensning (fx klyx til sigmoideoskopi og fosforal til koloskopi) betales aktuelt ved undersøgelse i speciallægepraksis af Sygesikringen via rekvisition udstedt af den undersøgende speciallæge, mens pt. selv må købe materialerne ved undersøgelse i hospitalsregi. Alle patienter bør fremover kunne få udleveret rekvisitionen hos egen læge og derefter uden udgift kunne afhente udrensningsmaterialerne på ethvert apotek. Ændringen af henvisningsproceduren, nye lægefaglige retningslinier samt indførelse af pakkeforløb nødvendiggør anvendelse af ressourcer til regionale efteruddannelseskurser for praktiserende læger. Generelt om hospitalsfasen Et accelereret forløb uden andre end lægefagligt begrundede eller procedurerelaterede ventetider indebærer mange fordele og vil utvivlsomt føre til en nødvendig og velkommen opstramning af den nuværende tilstand og i sidste ende medvirke til et forbedret sundhedsvæsen. På væsentlige punkter giver et meget hurtigt og effektivt forløb dog problemer på cancerområdet: De fleste patienter vil have et naturligt stort behov for at kapere information oplysninger om kræft, stor operation, mulig stomi, strålebehandling og kemoterapi, og det vil hos de fleste kræve nogen tid eftertanke og accept. Det betyder, at hastigheden i forløbet nok er en vigtig parameter, men at pakkeforløbene også bør tage vidtgående hensyn til psykologiske faktorer. 6

7 Dertil kommer, at kræftbehandlingen i dag er subspecialiseret i en kirurgisk afdeling. Det betyder, at ikke alle specialisterne i en afdeling beskæftiger sig med tyktarms- og endetarmskræft. Den faglige og patientoplevede kvalitet hænger bl.a. sammen med kirurgens volumen af behandlinger og at færrest mulige læger varetager forløbet for den enkelte patient, og sundhedsvæsenet har i de senere år kæmpet hårdt for at implementere disse forhold. Derfor er det vigtigt at man ikke sætter disse forbedringer over styr fordi man i for høj grad fokuserer på hastigheden i patientforløbene. På den baggrund finder DCCG, at et interval på kun få døgn fra henvisning fra den praktiserende læge til den første kliniske undersøgelse og især fra afsluttet udredning og fremsat behandlingstilbud til behandlingen finder sted ikke nødvendigvis tager tilstrækkeligt hensyn til patienternes psykiske reaktion. Desuden foreligger der ikke lægefaglig evidens for, at så korte intervaller vil føre til målbare forbedringer i overlevelse eller livskvalitet. I den forbindelse henvises til bemærkninger i Danske Regioners notat Kræftbehandling uden ventetid af , side 4. Et andet problem er, at den aktuelle mangel på speciallæger, plejepersonale, bioanalytikere og lægesekretærer aktuelt er årsag til væsentlige barrierer for adskillige led i de planlagte pakkeforløb og selv om personalemangel som udgangspunkt ikke skal medtages i pakkeforløbene er der alligevel enkelte delforløb eller overgange mellem delforløb som næppe udelukkende kan løses ved øgede bevillinger, arbejdsomlægning eller opgaveglidning. Visitation: Visitationen i sygehusregi skal overalt ske direkte til den kirurgiske specialafdeling, idet en central visitation med videresendelse til afdelingen indebærer en unødvendig forsinkelse. Senest førstkommende hverdag efter modtaget henvisning skal der 1) sendes en kvittering til den henvisende læge og 2) ringes til patienten med henblik på aftale om en tid til undersøgelse, dvs. enten sigmoideoskopi eller koloskopi, og ved tvivl primært en klinisk forundersøgelse. Diagnostiske fase: For at reducere ikke klinisk begrundet ventetid mest muligt bør al henvisning og kommunikation mellem afdeling og hospitaler (henvisninger og svarafgivelse) i fremtiden foregå elektronisk. Indtil dette er generelt muligt bør kommunikationen ske via fax og ikke via brev. Billediagnostik 7

8 Hurtig radiologisk udredning kræver en bufferkapacitet, idet der skal være ledige tider i scannerne og et tilstrækkeligt antal kvalificerede radiologer til beskrivelse af billederne. Svar på en billeddiagnostisk undersøgelse skal senest foreligge første hverdag efter at den er udført. Tidspunktet for svar på MR scanning af rectum afhænger af tilstedeværelsen af de aktuelt ret få radiologer, som har kompetence i denne undersøgelse. Ferie, afspadsering, fagligt fravær og andre opgaver kan derfor udgøre barrierer for et hurtigt svar. Sekretærmangel er en anden potentielt forsinkende faktor, som evt. kan løses på sigt ved at indføre talegenkendelsessystemer. Patoanatomi Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi har opstillet mål for besvarelsestider for forskellige prøvetyper. Laboratoriekapaciteten i hospitals- og/eller sygesikringsregi skal formentlig øges. Samtidig bør logistiske forsinkelser undgås og enhver form for transportforsinkelse elimineres. Alle prøver bør markeres således at det fremgår, at prøven indgår i et pakkeforløb (ex. cancerpakke ). Såfremt en praktiserende kirurgisk speciallæge efter at have taget biopsi af en tumor henviser patienten til hospitalsafdeling, skal speciallægen anmode om at svaret også tilgår hospitalsafdelingen. Elektronisk svarafgivelse bør udvides, så den udover primærsektoren også omfatter hele hospitalssektoren. Onkologi Mulighed for hurtig onkologisk behandling kræver en bufferkapacitet, så henvisningspukler opstået i forbindelser med naturlige sæsonsvingninger hurtigt kan afvikles. Det gælder for ambulatorier, terapiscanningstider, strålekapacitet, uddannet personale, fleksibilitet og kapacitet på samarbejdende afdelinger: kemoblandingsstationer på apoteker og anæstesiafdelinger, hvor anlæggelse af centrale venekatetere foregår, m.v. Alle disse områder har vist sig at være potentielle "flaskehalse". Multidisciplinær behandlingskonference (MDT konference) Ved den ugentlige MDT konference drøftes 1) alle nyhenviste patienter med rectumcancer, 2) udvalgte patienter med coloncancer samt 3) alle patienter med rectumcancer postoperativt. Der er behov for en landsdækkende uddannelse og løbende efteruddannelse for alle deltagere i de multidisciplinære behandlingskonferencer inden for de fire specialer: kolorektalkirurgi, billeddiagnostik, onkologi og patoanatomi. En sådan undervisning er igangsat i Region Nord- og Midtjylland og bør snarest iværksættes i de øvrige tre regioner. Der er tidligere afsat statslige puljemidler til dette formål. 8

9 Behandlingsfasen: Personlig læge: I hele det diagnostiske og terapeutiske forløb (forundersøgelse, stuegang, operation, kontrol) spiller princippet om den personlige læge og teamdannelse en stor rolle både kvantitativt og kvalitativt for planlægningen. Det betyder, at det ugentlige arbejdsskema (vedr. endoskopi, ambulatorium, operation, stuegang mm.) der anvendes for at en kirurgs arbejdsdag kan være effektiv, også indeholder ferie, afspadsering og fagligt fravær, som alle udgør barrierer for et meget kort interval mellem afsluttet udredning og operation. I den forbindelse kan et krav om vurdering i løbet af få dage af en nyhenvist patient med rectumcancer (dvs. på alle hverdage) betyde, at rectumkirurgen så ikke er tilgængelige for operation på det tidsmæssigt optimale tidspunkt eller at vurderingen af den nyhenviste patient må udsættes. Tidspunktet for operation for rectumcancer afhænger bl.a. af antallet og tilstedeværelsen af kompetente rectumkirurger, medens størstedelen af coloncanceroperationer kan udføres af kirurger under speciallægeuddannelse og superviseret af kompetente kolorektalkirurger. Ifølge Tarmkræftrapporten og Kræftplan II er den optimale bemanding ved en operation for rectumcancer to rectumkirurger, hvilket adskillige afdelinger allerede nu har vanskeligt ved at leve op til. Tidsintervallet fra operation til start på adjuverende kemoterapi for coloncancer stadium III: Der findes ingen prospektive randomiserede studier, der har undersøgt det optimale tidsinterval fra operation til adjuverende kemoterapi. Som resultat heraf angiver de europæiske guidelines (ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, adjuvant treatment and follow-up of colon cancer) ikke rekommendationer herom. MOSAIC studiet, der ligger til grund for vores aktuelle standard behandling, krævede at patienterne blev behandlet indenfor 7 uger postoperativt. I et aktuelt europæisk studie (PETACC-8) må patienten tidligst randomiseres og behandles 28 dage postoperativt og senest 56 dage postoperativt. I forbindelse med adjuverende kemoterapi gives relativt store doser prednisolon i antiemetisk øjemed. Desuden er der en potentiel risiko for at inducere leukopeni og thrombocytopeni ved kemobehandlingen. Begge dele kan teoretisk forværre situationer med uerkendte postoperative komplikationer. Vi har på baggrund af ovenstående valgt en maksimal grænse på 25 hverdage (svarende til 5 uger) postoperativt til påbegyndelse af adjuverende kemoterapi. Det første fremmøde i onkologisk afdeling i henhold til det skitserede pakkeforløb finder sted allerede 10 hverdage efter kirurgi. Dette af hensyn til at patienten hurtigt får kontakt med den afdeling, der er ansvarlig for det næste trin i behandlingen, og af hensyn til at 9

10 patienten tidligt får information om behandlingen. Samtidig giver dette mulighed for på et tidligt tidspunkt at foretage en konkret klinisk vurdering af den enkelte patient m.h.p. igangsættelse af behandling, når dette skønnes forsvarligt. Pakkeforløb i hospitalsfasen I det følgende er opstillet pakkeforløb for 6 typiske patienter, idet pakkeforløb 1-4 omhandler patienter henvist til undersøgelse på mistanke om KRC og pakkeforløb 5-6 patienter henvist med påvist KRC: Henvist på mistanke om KRC 1. Colontumor påvist ved sigmoideoskopi 2. Normal sigmoideoskopi, men colontumor påvist ved koloskopi 3. Colontumor påvist ved primær koloskopi 4. Rectumtumor påvist ved sigmoideoskopi eller koloskopi Henvist med påvist KRC 5. Rectumtumor a. isk behandling alene b. Onkologisk-kirurgisk behandling 6. Colontumor For hver enkelt forløb er angivet det maksimale antal hverdage fra modtagelse af henvisning til en given hændelse/procedure, idet målepunkter for det forudgående tidselement (indikatorer) er angivet med rødt. Desuden er anført den ansvarlige for elementerne i forløbet. Uddybende kommentarer er angivet under skemaet. 10

11 1 Mistænkt for KRC med fund af colontumor ved sigmoideoskopi Hverdag Hændelse/procedure Ansvarlig nr. 0 Modtagelse af henvisningen Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag. Visitation senest førstkommende hverdag af patienten til sigmoideoskopi inkl. opringning til patienten om tid til sigmoideoskopi 5 Sigmoideoskopi 1 (suppleret med rektoskopi ved tumor < ca. 20 cm fra anus 2 ). Biopsi er ikke obligat ved cancer coli Information om fund Se-creatinin Udlevering af plan for pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax og CT / thoracoabdominal CT scanning af abdomen. 7 Rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal Radiolog CT scanning 8 Svar på radiologiske undersøgelser Radiolog 9 Forundersøgelse ved speciallæge Information om cancerdiagnosen, kirurgisk behandling gives mundtligt og skriftligt Informeret samtykke til behandlingen Bookes til operation 3 Dato for operation udleveres Præoperativ sygeplejesamtale Sygeplejerske 15 Indlæggelse 16 Operation 22 Histologisvar foreligger Ved stadium III cancer (lymfeknudemetastaser) fremsendes henvisning (blanket bilag 2) samt kopi af relevante journalmateriale via fax til onkologisk afdeling 11

12 med henblik på booking af samtale om kemoterapi. I tvivlstilfælde konfereres på førstkommende MDT konference. Onkologisk afdeling svarer senest førstkommende hverdag per fax til kirurgisk afdeling med tid til onkologisk forundersøgelse Når IT-muligheden foreligger, indtaster patologen de patoanatomiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring. Indtil da videregiver patologen disse data til den kirurgiske afdeling, der indtaster data i KRC databasen. Diagnose og beskrivelse indberettes til Patobank. Afsendelse af epikrise til egen læge 24 Pt. møder til information om histologisvar og evt. suturfjernelse Informeres om evt. kemoterapi og gives tid til samtale og forundersøgelse hos onkolog Radikalt opererede patienter, som ikke er præoperativt koloskoperet, informeres om clean colon koloskopi og får udleveret tid til denne samt rekvisition af udrensning 26 Evt. Onkologisk forundersøgelse med information om kemoterapi og anlæggelse af Port a Cath. Der tages blodprøver, EKG og evt. nyrefunktionsundersøgelse. Port á Cath anlæggelse finder sted på kirurgisk afdeling eller anæstesiafdeling 41 Evt. Kemoterapi startes 25 hverdage postoperativt Efter afslutning af kemoterapien indtastes onkologiske data i DCCGs KRC database 30 dage Indtastning af kirurgiske og radiologiske data i DCCGs postop. nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring 3 mdr. Clean colon koloskopi hvis ikke udført præoperativt postopr. X Kontrol i kirurgisk regi (ColoFol eller afdelingsrutine) med biokemi og billeddiagnostik Notat sendes til egen læge Onkolog Patolog Onkolog Onkolog 12

13 1) Åbne tider til sigmoideoskopi på alle hverdage. 2) Tumorhøjden afgør differentialdiagnosen rectumcancer (<= 15 cm over anus) overfor sigmoideumcancer (> 15 cm over anus), og der er afgørende forskelle i både udredning og kirurgisk og onkologisk behandling. En præcis højdelokalisation er ikke mulig med et fleksibelt endoskop, og derfor skal alle patienter med påvist tumor op til ca. 20 cm over anus have udført en supplerende rektoskopi med stift skop med henblik på en sikker lokalisation. 3) Ved planlagt laparoskopisk operation er det nødvendigt at foretage præoperativ koloskopi for at tusch-markere tumorområdet. 13

14 2 Mistænkt for KRC med normal sigmoideoskopi efterfulgt af positiv Hæmoccult og derefter koloskopi med fund af colontumor Hverdag Hændelse/procedure nr. 0 Modtagelse af henvisningen Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag 0 Visitation af patienten senest førstkommende hverdag til sigmoideoskopi Opringning til patienten om tid til sigmoideoskopi 5 Sigmoideoskopi normal: Information om Hæmoccult x 3 1 og udlevering af diætinstruks, vejledning og prøvesæt Information mundtligt og skriftligt om konsekvensen af en positiv test: Koloskopi 19 Hæmoccult negativ: Opringning eller brev til patienten: Ingen yderligere undersøgelser nu, men kontakt til egen læge ved fortsatte gener. Afsluttes fra hospitalet. Hæmoccult positiv: Indkaldes telefonisk til samtale. Tid bookes til koloskopi. Rekvisition på udrensningsmaterialer faxes til apotek. 22 Koloskopi: Normal 2 : Afsluttes. Rectumtumor: Fortsætter i pakke 4 fra hverdag 5. Colontumor: Fortsætter i pakke 1 fra hverdag 7. Information om fund af tumor. Udlevering af spørgeskema vedr. anamnese etc. Udlevering af plan for pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax og CT scanning af abdomen. Se-creatinin Ansvarlig 14

15 1: Hæmoccult-forløb: Dag 3-5: Udføres tidligst 3 dage efter sigmoideoskopi for at undgå falsk positiv test Dag 6-8: Diæt restriktioner for at undgå falsk positiv test Dag 9-11: Fæcesprøver over 3 dage, sendes med posten til afdelingen Dag 12-13: Postgang Dag 14-15: Test i lab. og svar per edifact/fax til afdelingen. 2. Koloskopi på åbne tider alle hverdage. 15

16 3 Mistænkt for KRC med fund af colontumor ved primær koloskopi Hverdag Hændelse/procedure Ansvarlig nr. 0 Modtagelse af henvisningen 1 Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag 0 Visitation af patienten til koloskopi Opringning til patienten om tid til koloskopi Fremsendelse af skriftlig information samt rekvisition vedr. materialer til 3 døgns udrensning til afhentning på apoteket. 6 Udrensning til koloskopi afsluttet Patienten 7 Informeret samtykke til koloskopi Koloskopi Normal 2 : Afsluttes. Colontumor: Information om tumor. Rektoskopi ved tumor < ca. 20 cm over anus. Rectumtumor: Se forløb 4 fra dag 2 Udlevering af plan for pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal CT scanning Se-creatinin 9 Rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal Radiolog CT scanning 10 Svar på rtg. af thorax og CT scanning foreligger Operation bookes Radiolog 11 Forundersøgelse ved speciallæge Information om cancerdiagnosen og kirurgisk behandling mundtligt og skriftligt Dato for operation udleveres Informeret samtykke til behandlingen 16

17 Præoperativ sygeplejesamtale Sygeplejerske 14 Indlæggelse Anæstesitilsyn 16 Operation 22 Histologisvar foreligger Ved stadium III cancer (lymfeknudemetastaser) fremsendes henvisning (blanket bilag 2) samt kopi af relevante journalmateriale via fax til onkologisk afdeling med henblik på booking af samtale om kemoterapi. I tvivlstilfælde konfereres på førstkommende MDT konference. Onkologisk afdeling svarer senest førstkommende Onkolog hverdag per fax til kirurgisk afdeling med tid til onkologisk forundersøgelse Når IT-muligheden foreligger, indtaster patologen de Patolog patoanatomiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring. Indtil da videregiver patologen disse data til den kirurgiske afdeling, der indtaster data i KRC databasen. Diagnose og beskrivelse indberettes til Patobank. Afsendelse af epikrise til egen læge 24 Pt. møder til suturfjernelse Informeres om histologisvar Informeres om evt. kemoterapi inkl. informeret samtykke og udlevering af tid til onkologisk forundersøgelse Radikalt opererede patienter som ikke er præoperativt koloskoperet informeres om clean colon koloskopi og får udleveret tid til denne samt rekvisition til udrensning 26 Evt. Onkologisk forundersøgelse med information om Onkolog kemoterapi og anlæggelse af Port a Cath. Der tages blodprøver, EKG og evt. nyrefunktionsundersøgelse. Port á Cath anlæggelse finder sted på kirurgisk afdeling eller anæstesiafdeling Afsendelse af notat til egen læge 38 Evt. Kemoterapi startes 28 dage postoperativt Onkolog 17

18 30 dage postop. 3 mdr. postopr. X Efter afslutning af kemoterapien indtastes onkologiske data i DCCGs KRC database Indtastning af kirurgiske og radiologiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring Clean colon koloskopi hvis ikke udført præoperativt Kontrol i kirurgisk regi (ColoFol eller afdelingsrutine) med biokemi og billeddiagnostik Notat sendes til egen læge 1) Ved henvisning fra anden afdeling må patienten indkaldes til samtale i kirurgisk afdeling med information om koloskopi samt udlevering af rekvisition til udrensningsmaterialer til afhentning på apotek. 18

19 4 Mistænkt for KRC med fund af rectumtumor ved sigmoideoskopi Hverdag Hændelse/procedure nr. 0 Modtagelse af henvisningen Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag 0 Visitation af henvisningen Opringning til patienten om tid til sigmoideoskopi 5 Sigmoideoskopi: Rectumtumor Information om tumor Udlevering af plan for pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax, CT af abdomen og MR scanning af rectum. Udlevering af spørgeskema vedr. anamnese etc. Se-creatinin 7 Rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal CT scanning MR scanning af rectum Evt. transrektal ultralydskanning 9 Svar på rtg. af thorax, CT scanning, MR scanning og histologisvar på biopsi skal foreligge til MDT konferencen Forundersøgelse ved speciallæge Rektalkirurg udfører supplerende rektoskopi med biopsi + rektaleksploration og GU med henblik på fiksation og/eller indvækst i andre organer Ansvarlig Radiolog Radiolog og patolog 10 Ugentlig multidisciplinær behandlingskonference ( MDT konference ) Beslutning om behandlingstilbud på grundlag af klinik, billeddiagnostik og histologi isk behandling alene: Se nedenfor (5a) Onkologisk-kirurgisk behandling: Se nedenfor (5b) 19

20 20

21 5 Henvist med påvist rectumcancer Hverdag Hændelse/procedure nr. 0 Modtagelse af henvisningen Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag 0 Visitation af henvisningen Opringning til patienten om tid til forundersøgelse 3 Forundersøgelse ved speciallæge Rektoskopi med biopsi (hvis ikke histologisvar foreligger fra biopsi ved henvisende praktiserende speciallæge) + rektaleksploration og GU ved rektalkirurg Information om tumor Informeres om pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax, CT scanning af abdomen / thoracoabdominal CT scanning og MR scanning af rectum samt ny samtale 8. hverdag Se-creatinin 5 Rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal CT scanning MR scanning af rectum 6 Svar på rtg. af thorax, CT scanning, MR scanning og histologisvar på biopsi skal foreligge til MDT konferencen 10 Ugentlig multidisciplinær behandlingskonference ( MDT konference ) Beslutning om det samlede kirurgisk-onkologiske behandlingstilbud på grundlag af klinik, billeddiagnostik og histologi isk behandling alene: Se pakke 5a Onkologisk-kirurgisk behandling: Se pakke 5b Ansvarlig Radiolog Patolog og radiolog 21

22 5a Rectumcancer: isk behandling alene Hverdag Hændelse/procedure Ansvarlig nr. 11 Samtale: Information om cancerstadiet og det kirurgiske behandlingstilbud, herunder den planlagte operationsmetode inkl. evt. stomi Informeret samtykke Operationsdato bookes Præoperativ sygeplejesamtale inkl. samtale med Sygeplejerske stomisygeplejerske 15 Indlæggelse Anæstesitilsyn 16 Operation 22 Histologisvar foreligger Hvis tumor ikke er radikalt fjernet (R1 eller R2 resektion) afsendes henvisning (bilag 2) inkl. kopi af relevante dele af journalen via fax til onkologisk afdeling med henblik på samtale om supplerende onkologisk behandling Onkologisk afdeling svarer senest førstkommende hverdag efter modtagelsen via fax med tid til onkologisk Onkolog samtale Indikationen for onkologisk behandling drøftes yderligere ved førstkommende MDT konference Hvis patienten stadig er indlagt informeres han/hun om det definitive tumorstadium samt hos ikke-radikalt opererede patienter om mulig supplerende onkologisk behandling, og får udleveret tid til samtale herom på onkologisk afdeling Suturfjernelse hos egen læge eller i ambulatorium Radikalt opererede patienter som ikke er præoperativt koloskoperet informeres om clean colon koloskopi og får 22

23 udleveret tid til denne samt rekvisition til udrensning Når IT-muligheden foreligger, indtaster patologen de patoanatomiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring. Indtil da videregiver patologen disse data til den kirurgiske afdeling, der indtaster data i KRC databasen. Diagnose og beskrivelse indberettes til Patobank. 26 Hvis patienten er udskrevet inden histologisvar indkaldes patienten til ambulant samtale med henblik information som nævnt under dag 20, samt suturfjernelse. Afsendelse af epikrise til egen læge - Ved førstkommende MDT konference foretages: Vurdering af komplethed af TME Sammenligning af præoperativt MR-stadium med patoanatomiske stadium Konklusion vedrørende radikalitet Vurdering af behov for evt. supplerende onkologisk behandling Patolog 30 dage postop. 3 mdr. postopr. X Indtastning af kirurgiske og radiologiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring Clean colon koloskopi, hvis ikke udført præoperativt Kontrol i kirurgisk regi (ColoFol eller afdelingsrutine) med biokemi og billeddiagnostik Notat sendes til egen læge 23

24 5b Rectumcancer: Onkologisk- kirurgisk behandling Hverdag Hændelse/procedure nr. 10 På baggrund af beslutning ved MDT konferencen fremsendes per fax henvisning til onkologisk afdeling (bilag 2) med kopi af relevante bilag fra journalen. Onkologisk afdeling kontaktes telefonisk og der aftales en tid til onkologisk forundersøgelse. 11 Samtale i kir. ambulatorium: Information om cancerstadiet og det samlede kirurgiskonkologiske behandlingstilbud, herunder den planlagte operationsmetode inkl. evt. stomi Informeres om tid til onkologisk forundersøgelse Informeret samtykke Afsendelse af epikrise til egen læge 11 Onkologisk visitation samt booking til samtale (forundersøgelse), planlægningsundersøgelser og start på kemoradioterapi 13 Onkologisk forundersøgelse med information af patienten om kemoradioterapi inkl. informeret samtykke Besked til henvisende kirurgiske afdeling senest førstkommende hverdag via fax om dato for planlagt afslutning af kemoradioterapi 14 isk afdeling booker efter modtaget svar: Kontrol rtg. af thorax og CT scanning af lever eller thoracoabdominal CT scanning mhpå metakrone fjernmetastaser hos alle patienter: 6 uger efter planlagt afsluttet strålebehandling Kontrol MR scanning af rectum kun hos patienter med klinisk fikseret/t4 tumor med henblik på graden af downstaging og operabilitet: 6 uger efter Ansvarlig Onkolog Onkolog Onkolog Onkolog 24

25 afsluttet strålebehandling. Samtale med patienten: 2 dage efter billeddiagnostiske undersøgelser Operation: 8 uger efter afsluttet strålebehandling 22 Kemoradioterapien startes Onkolog 47 Kemoradioterapien afsluttes Onkolog Afsendelse af notat til egen læge Efter afslutning af kemo/stråleterapien indtastes onkologiske data i DCCGs KRC database 77 Rtg. thorax, CT scanning af lever / thoracoabdominal CT Radiolog scanning samt evt. kontrol MR scanning af rectum 78 Svar foreligger på billeddiagnostik Radiolog 79 Samtale i kirurgisk ambulatorium Patienten informeres om svar på billeddiagnostik og den samlede konklusion vedr. tumorstadiet, samt om den planlagte operationsprocedure inkl. evt. midlertidig eller permanent stomi Ved oprindeligt fikseret/t4 tumor foretages rektaleksploration til vurdering af downstaging og hos udvalgte patienter bookes desuden tid til præoperativ rektaleksploration i universel anæstesi. Præoperativ sygeplejesamtale inkl. samtale med Sygeplejerske stomisygeplejerske - Status drøftes ved førstkommende MDT konference med henblik på evt. ændring af den planlagte kirurgiske strategi 86 Indlæggelse Stomimarkering 87 Operation 93 Histologisvar foreligger Ved ikke-radikal resektion (R1 eller R2 resektion) drøftes indikationen for yderligere onkologisk behandling ved førstkommende MDT konference Radikalt opererede patienter som ikke er præoperativt 25

26 koloskoperet informeres om clean colon koloskopi og får udleveret tid til denne samt rekvisition til udrensning Hvis patienten er udskrevet inden histologisvar foreligger indkaldes patienten til ambulant samtale om histologisvaret. Afsendelse af epikrise til egen læge Suturfjernelse planlægges hos egen læge Når IT-muligheden foreligger, indtaster patologen de patoanatomiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring. Indtil da videregiver patologen disse data til den kirurgiske afdeling, der indtaster data i KRC databasen. Diagnose og beskrivelse indberettes til Patobank 95 Hvis patienten er udskrevet inden histologisvar indkaldes patienten til ambulant samtale med information som nævnt under dag 93.? Ved førstkommende MDT konference foretages: Vurdering af komplethed af TME på basis af makrofoto af operationspræparatet Sammenligning af præoperativt MR-T-stadium og CRM med yp-t-stadium og yp-crm 1. Konklusion vedr. radikalitet Vurdering af behov for supplerende onkologisk behandling Patolog 30 dage postop. 3 mdr. postopr. X Indtastning af kirurgiske og radiologiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring Clean colon koloskopi hvis ikke udført præoperativt Kontrol i kirurgisk regi (ColoFol eller afdelingsrutine) med biokemi og billeddiagnostik Notat sendes til egen læge 1) yp er det patoanatomiske stadium efter kemo/radioterapi. 26

27 6 Henvist med påvist colontumor Hverdag Hændelse/procedure Ansvarlig nr. 0 Modtagelse af henvisningen 1 Afsendelse af kvittering til afsenderen senest førstkommende hverdag Visitation af henvisningen Opringning til patienten om tid til forundersøgelse 5 Forundersøgelse ved speciallæge Information ved speciallæge om diagnosen, og den kirurgiske behandling gives mundtligt og skriftligt Informeret samtykke til behandlingen Rektoskopi ved tumor < ca. 20 cm over anus ved sigmoideoskopi eller koloskopi i primærsektoren Operation bookes Udlevering af plan for pakkeforløb inkl. tider til rtg. af thorax, CT scanning af abdomen / thoracoabdominal CT scanning og dato for operation Præoperativ sygeplejesamtale Sygeplejerske Se-creatinin 5 Rtg. af thorax og CT scanning af abdomen / thoracoabdominal Radiolog CT scanning 6 Svar på rtg. af thorax og CT scanning foreligger Radiolog 11 Indlæggelse Anæstesitilsyn 12 Operation 18 Histologisvar foreligger Ved stadium III cancer afsendes henvisning via fax til onkologisk afdeling (bilag 2) vedr. samtale om kemoterapi. Onkologisk afdeling svarer senest førstkommende hverdag via fax med tilbagesendelse af tid til onkologisk Onkolog forundersøgelse 27

28 Når IT-muligheden foreligger, indtaster patologen de patoanatomiske data i DCCGs nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring. Indtil da videregiver patologen disse data til den kirurgiske afdeling, der indtaster data i KRC databasen. Diagnose og beskrivelse indberettes til Patobank. Afsendelse af epikrise til egen læge 23 Pt. møder til information om histologisvar og suturfjernelse Informeres om evt. kemoterapi inkl. informeret samtykke og får udleveret tid til onkologisk forundersøgelse Radikalt opererede patienter som ikke er præoperativt koloskoperet informeres om clean colon koloskopi og får udleveret tid til denne samt rekvisition til udrensning 22 Evt. Onkologisk forundersøgelse med information om kemoterapi og anlæggelse af Port á Cath. Der tages blodprøver, EKG og evt. nyrefunktionsundersøgelse. Port á Cath anlæggelse finder sted på kirurgisk afdeling eller anæstesiafdeling Afsendelse af notat til egen læge 30 dage Indtastning af kirurgiske og radiologiske data i DCCGs postop. nationale KRC database med henblik på kvalitetssikring 32 Evt. Kemoterapi startes 28 dage postoperativt Efter afslutning af kemoterapien indtastes onkologiske data i DCCGs KRC database, og patienten tilbagehenvises til den kirurgiske afdeling 3 mdr. Clean colon koloskopi hvis ikke udført præoperativt postopr. X Kontrol i kirurgisk regi (ColoFol eller afdelingsrutine) med biokemi og billeddiagnostik Notat sendes til egen læge Patolog Onkolog Onkolog 1. Patienter henvist fra anden afdeling med påvist colontumor følger pakkeforløb 3. 28

29 Referencer: 1) 2) Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer, Danish Colorectal Cancer Group, 2005 Kræft i tyktarm og endetarm. Diagnostik og screening. Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) 3) Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske kræftbehandling. Sundhedsstyrelsen, ) Kræftplan II, Sundhedsstyrelsen,

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

KOLOREKTAL CANCER Team C. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital KOLOREKTAL CANCER Team C Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Aalborg 2013 1 Arbejdsgruppen har reorganiseret det kolorektale fagområde mhp udredning af kolorektal cancer som akut

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Kolorektalcancer kirurgi Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram, patienter med: Kolorektalcancer 1. Indledning... 2 2. Diagnose, udredning

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN

KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KOLO-REKTALE METASTASER I LEVEREN Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, august 2008 Det faglige

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus.

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1 April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1. Oversigt 2. Undersøgelsen 3. Udrensningsprocedure 4. Henvisningen 5. Marevan, Plavix

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Deltagere: Flemming Hansen, Eva Fallentin, Steen Boesby, Inge Bernstein, Per Pfeiffer, Johannes Mejer, Mette Yilmaz, Lone Nørgaard, Mogens Rørbæk, Henrik

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Budskaber med hjem Lang udredningstid for kræftpatienter med ukarakteristiske symptomer Praktiserende læger har behov for let adgang til basale billeddiagnostiske

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner 10 ARVELIG TARMKRÆFT Ætiologien ved tarmkræft er heterogen og muligvis har arvelige faktorer en medvirkende betydning for udviklingen af kolorektalcancer (KRC) i op mod 35 % af alle tilfældene (Lichtenstein

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

UNDERSØGELSESPROGRAM

UNDERSØGELSESPROGRAM 35 UNDERSØGELSESPROGRAM Symptomer De hyppigste symptomer på KR er blødning per rectum og ændret afføringsmønster. KR giver oftest først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uspecifikke. Højresidige

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere