CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg"

Transkript

1 CAMPUS FAABORG What Moves You? 1

2 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision og mål Side 07 En strategisk platform Side 08 Et flerfagligt socialt fællesskab Side 09 Et bud på en Campusmodel Side 10 Samarbejdsaftale Garantimodellen Side 11 Ambitiøs uddannelsesreform er på plads Side 12 Reformen: behov for handling og nye muligheder Side 13 Campus Faaborg Ejerforhold Side 14 Campus Faaborg Finansiering og Økonomi Side 15 Unge og uddannelsesvalg i kommunen Side 17 Interessentmodel Side 18 Handleplan Campus Faaborg 2017 Side 20 Handleplan 2014 Side 21 Handleplan What Moves You? Udarbejdet af Per Tørslev fra Target People. 2

3 Hvad er en Campus? Udtrykket Campus er amerikansk og optræder for første gang i historien i 1775, hvor det anvendes til at beskrive en åben plads ved Princeton University i New Jersey. I dag anvendes ordet Campus oftest om europæiske universiteter med flere bygninger i et parkagtigt område. En Campus i Faaborg kan samle forskellige uddannelsestilbud i et flerfagligt socialt fællesskab. En Campus er velegnet til mindre provinsbyer, da der herved i fællesskab kan etableres en skoleform med volumen til at modstå fremtidens udfordringer. Vi kan i Faaborg etablere Danmarks smukkeste studiemiljø, ved en transformation af Faaborg Gymnasium. Århus Universitet kan nævnes som et eksempel på en Campus i Danmark. Et spring for Faaborg Tiden er moden til etablering af et uddannelsescenter i Faaborg. Herved kan vi styrke uddannelsesniveauet lokalt og fremme områdets vækstmuligheder. Mine tanker går på, at udnytte gymnasiets styrkeposition til at trække flere uddannelsesinstitutioner til lokalområdet. At udnytte denne positive position som Faaborg Gymnasium har opbygget gennem de senere år. Vi kan dog ikke alene. Og i bund og grund er det jo egentlig heller ikke vores opgave at påtage os denne rolle. Men vi har lyst til at investere os selv, for at fremme vores unges muligheder. En Campus i Faaborg forudsætter bl.a. at Erhvervsskolerne vil lege med og at vores lokale politikere vil investere i Faaborgs fremtid. Vi er klar til at udforske mulighederne for at transformere Faaborg Gymnasium til en portal for uddannelse. En Campus, vil være et spring for Faaborg. Rektor Claus Jensen Faaborg Gymnasium Faaborg Gymnasium Gymnasiet rummer i dag 350 elever og 45 medarbejdere. Gymnasiet er et af landets mindste. Størrelsen udnyttes til at tilbyde de studerende et nærværende moderne uddannelsesmiljø. Som initiativtagere til mentorordninger, Akademiet for talentfulde unge (ATU) og velfungerende brobygning til grundskolen, så udviser gymnasiet allerede i dag sin vilje og muligheder for at bidrage til udvikling af lokalområdet. 3

4 Skolen som ikke findes Et eksperimentarium? ATU Study Support Centre Sommerskole Filmuddannelsen 18 Frames AVU FVU Station Next EUX Produktionsskole Brobygning STX HHX SOSU klasse Mentor Jobcenter HF iværksætterhus UU Center Ungdomsmil- Traditionelt er grundskole og ungdomsuddannelser skarpt adskilte systemer. Siloopdelingen som vi kender fra erhvervslivet har således også lagt sin faste hånd over vores uddannelsessystem. Derfor er det oftest overladt til eleverne selv at skabe sammenhæng og finde vej mellem de forskellige skoleformer. Hvis vi kan skabe en skole, hvor der er øget fokus på at se elevernes skoleforløb under et, fra start i børnehaveklasse til afslutning af ungdomsuddannelse, så er vi allerede godt på vej. Derfor vil der være perspektiv i at samle grundskolens 10. klasse og ungdomsuddannelser i en Campus. Og hvis vi tør, kan 8. og 9. klasse også tænkes med i eksperimentariet, for herved at give de store grundskoleelever nye udfordringer og modvirke skoletræthed. Den nye skole som ikke findes skal udvikles i et tæt samarbejde mellem overbygningsskolerne, Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, UU Sydfyn, Social og Sundhedsskolen Fyn og VUC Faaborg. Hvis vi ønsker at eksperimentere videre, så kan et jobcenter og erhvervslivet også inddrages i tankerne. Herved vil udskoling, efteruddannelse og arbejdsmarkedet blive naturligt nærværende allerede i ungdomsmiljøet. Disse netværk vil kunne understøtte de unges kurs fremadrettet. Og måske er det netop her at Campus Faaborg kan og vil adskille sig fra andre skoler. Vi er nysgerrige og tænker i sammenhænge. Vi vil over tid ikke stå stille, men agere dynamisk og handlingsorienteret når der er behov for det. Skolen som ikke findes vil bygge på at involvere på tværs og uafbrudt være i synergi med elevernes og lokalsamfundets behov. Filmuddannelser, iværksætteri og meget andet kan i den rette kontekst give mening. What Moves You? 4

5 Sammenhænge finder vi på tværs Tør vi vælte uddannelsessystemets siloer? Campus er et fænomen som er udbredt over hele Danmark. I alt er der de sidste 20 år kommet 58 nye campusser til på ungdomsuddannelserne. Campus er derfor i sig selv ikke noget nyt. Det nye og anderledes skal udspringe af en lyst til at ville se det flerfaglige sociale fællesskab i et nyt lys. Herved opstår sammenhængskraften. Sammenhængskraft bygger på relationer, værdier og tillid. Elementer som forudsætter at alle bidrager til en fælles kultur, ved at samarbejde på tværs af siloerne. To store mål A) Vi skal have flere til at færdiggøre uddannelse Campus Faaborg skal løfte kvaliteten af uddannelsesniveauet lokalt og sikre at flere af områdets unge gennemfører en uddannelse. I en Campus bliver dette en fælles opgave, som alle skal tage medansvar for. Frafaldet på uddannelser skal mindskes og elever skal fastholdes i uddannelse. B) Campus Faaborg skal understøtte vækst. Faaborg har behov for dygtige unge mennesker som er attraktive for erhvervslivet. Derfor skal samspillet med erhvervslivet udvikles, således at parterne understøtter hinanden. Praktikpladser, udviklingsprojekter m.m. skal skabe synergi. Campus Faaborg skal påtage sig opgaven som katalysator for vækst. En Campus kan gøre Faaborg attraktiv for unge mennesker og familier kan se muligheder i bosætning. Dette forudsætter at uddannelsescenteret opleves innovativt og nyskabende. At vi får styrket studiemiljøet og ledelsesrummet. Vores uddannelsessystem består af siloer. Selvstændige uddannelser, som hver har deres eget liv. Synergi opstår når vi ligger siloerne ned, og arbejder sammen på tværs. Lad os styrke den unges muligheder, lad os tilføre en ny kvalitet til uddannelsesniveauet. Det vil altid være lettere og mindre farligt, at rappelle på en vandret flade. 5

6 Havnebadet & Helios Teateret Forum Faaborg Vision og mål Campus Faaborg bygger på en ærlig lyst til at skabe en skole som ikke findes. En ny kvalitet i uddannelsesniveauet skal etableres og væksten på Sydfyn skal i fokus. Et attraktivt uddannelsesmiljø - Med etablering af Campus Faaborg er målet at samle attraktive ungdomsuddannelser i et innovativt miljø for elever og ansatte. - Campus Faaborg betyder nye og bedre rammer for efteruddannelse af voksne. Både for personer i arbejde og arbejdsledige. - Campus Faaborg vil blive en understøttende katalysator for vækst, og medvirke til en positiv udvikling af erhvervslivet samt egns og byudvikling. - Et innovativt studiemiljø som via en fælles pædagogik og kultur vil skabe sammenhænge på tværs og herved nytænke en uddannelse, som overgår det vi hver især kan tilbyde. - Åbenhed og en dynamisk tilgang til at bygge bro til institutioner inden for kultur, iværksætteri og trendsættende initiativer som kan udvikle Campus Faaborg. 6

7 En strategisk platform CAMPUS FAABORG kan realisere målsætninger Med etableringen af CAMPUS FAABORG har vi summen af værktøjer til at understøtte den enkelte unge bedst mulig. Med en Campus kan vi gøre målsætninger til et nærværende fælles ansvar og ikke den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar. Herved har vi mulighed for at etablere en strategisk platform som vil gøre det realiserbar at opfylde målsætningerne på uddannelsesområdet. Hvilke andre tiltag end Campus Faaborg, vil kunne give et bedre strategisk udgangspunkt for eksekvering af opsatte mål? I 2025 skal mindst 30 % vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Uddannelsesgaranti du forlader først skolen når du har færdiggjort en uddannelse Vi skal sikre at flere skal fuldføre en uddannelse og styrke det rigtige valg hos den enkelte. Hæve uddannelsesniveauet på Sydfyn så det som minimum matcher resten af landet Sikre dygtige og kompetente unge mennesker til lokale elevpladser på Sydfyn Være specialister i brobygning, og styrke samarbejdet mellem grundskole og ungdomsuddannelse 7

8 CAMPUS FAABORG Et flerfagligt socialt fællesskab Med Campus Faaborg er målet etableringen af et flerfagligt, socialt fællesskab. Her vil samarbejde mellem flere forskellige uddannelser kunne blomstre. Parterne deler faciliteter, så elever og personale mødes på tværs i hverdagen. Samarbejdet kan også inkludere et samarbejde om administration, arrangementer, fag og ledelse. I fællesskab vil de involverede partere udforske de muligheder som findes i samarbejdet på tværs, uden at den enkelte mister sig selv. Vi skal være nysgerrige efter at finde en ny kvalitet i uddannelsesniveauet. Campus Faaborg vil åbne muligheder Mulighederne for at styrke fagligheden, Fx ved, udvidede udbud af valgfag, øget uddannelsesudbud gennem kombination af fag fra forskellige uddannelser, øget faglig sparring mellem lærere på tværs særligt i de små fag, højnet kvalitet af udstyr i faglokaler m.m. Mulighederne for at styrke studiemiljøet Fx ved, sociale aktiviteter på tværs af elevgrupper, fester, sportsaktiviteter og fredagscafe. Øget tryghed hos eleverne gennem bevarelse af venskaber fra folkeskolen og ved studieskift. En ny attraktiv dimension i markedsføring: det store og mangfoldige ungdomsmiljø. Mulighederne for at styrke ledelsesrummet Fx ved, igangsættelse af og deltagelse i udviklingsprojekter, stærkere relationer til omverdenen, virksomhedsrelationer og øget lokalpolitisk indflydelse. Mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til fastholdelse og frafald Fx ved, ansættelse af særlige ressourcepersoner som coaches, psykologer og socialrådgivere. Ved at løfte studievejledningen gennem bredde i tilbud og større tilgængelighed, samt evt. en fælles mentorordning. Ved færre forandringer for elever i forbindelse med uddannelsesskift. Ved øget kendskab til uddannelsesudbud for elever fra ikke uddannelsesvante hjem. 8

9 Et bud på en Campus model Et umiddelbart bud på en Campus i Faaborg Såfremt at etableringen af en Campus skal realiseres, så forudsætter det en ærlig interesse fra de involverede parter i et ønske om at udvikle en ny og bedre skolemodel. Ligeledes forudsætter det et realistisk fundament. Her tænkes såvel på elevgrundlag i området og en relevant volumen. De to modeller her til højre udspringer en konkret forespørgsel til de kontaktede uddannelsesinstitutioner, hvor de uforpligtende har tilkendegivet et muligt start fundament til en Campus. Det understreges, at ingen har forpligtet sig i forhold til disse tanker. UU-Center Sydfyn og Jobcenter Der er fra alle uddannelsesinstitutioner et stort ønske om at få involveret såvel UU-Center Sydfyn og Jobcenter til en Campus. Herved vil koblingen på tværs og til arbejdslivet kunne styrkes. UU-Center Syd har tilkendegivet at de ser med stor interesse på projektet og at muligheden for at bidrage med 1-2 vejledere koblet fast til Campus Faaborg bør undersøges. Kontakten til Jobcenteret er ikke etableret endnu, men med den nye kontanthjælpsreform vil der umiddelbart være synergi som også kan udnyttes her. 9

10 Samarbejdsaftale Garantimodellen Aftalen trådte i kraft 1. august 2013 Med udgangspunkt i den unges behov, så vil en Campus blive den katalysator, som vil kunne give en uddannelsesgaranti til den unge. En garanti som vi allerede i dag gerne ville opfylde. Siden 1. august 2013 har der ligget en underskreven samarbejdsaftale kaldet Garantimodellen. Aftalen har til formål at intensivere et tæt og koordinerende samarbejde med henblik på at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Aftalen er underskrevet af alle relevante uddannelsesinstitutioner i området. Ansvarlige for koordinering er lederen af UU-Center Sydfyn med reference til Centerrådet. Aftalens indhold Samarbejdet omfatter og skal støtte unge, der har brug for en særlig start på eller et særligt forløb under en ungdomsuddannelse, herunder unge som er uafklarede i deres uddannelsesvalg eller risiko for at falde fra på deres uddannelse. Garantimodellen skal styrke den indbyrdes kommunikation, handlekraft og fleksibilitet, således at den unge oplever en garanti for omgivelserne i forhold til, at fastholde den unge i et uddannelsesforløb. GARANTIMODELLEN 10

11 Ambitiøs uddannelsesreform er på plads Aftale om en bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse er på plads Den 24. februar 2014 faldt den nye reform vedr. erhvervsuddannelserne på plads. Herved er spekulationer og tolkninger af muligheder blevet mere konkrete, og det er derfor muligt at igangsætte en reel undersøgelse af de enkelte uddannelsesinstitutioners engagement i en Campus i Faaborg. Hovedindholdet i aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne: Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse. 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling. 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Fokusering af vejledningsindsatsen Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Styrkelse af produktionsskolerne Styrket uddannelsesgaranti Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser Campus Faaborg 11

12 Der er behov for handling og nye muligheder Vil Sydfyn matche resten af landets uddannelsesniveau? Reformen understreger at der er behov for handling og at skolerne på Sydfyn har en forpligtigelse til at få endnu mere gang i et løft af ungdomsuddannelsesniveauet. En Campus i Faaborg vil være et tiltag som kan styrke den fælles indsats for realisering af reformen lokalt. I forvejen har vi på Sydfyn udfordringer med vores unges uddannelsesniveau og væksten i erhvervslivet er ligeledes udfordret. Findes der bedre tiltag end en CAMPUS som kan være katalysator for dette? Uddrag af erhvervsreformen 12

13 Ejerforhold Modeller for ejerforhold af nybyggeri En Campus etableret ved Faaborg Gymnasium forudsætter en udvidelse af de eksisterende faciliteter. Omfang og indretning vil og skal afhænge af den endelige Campus model. Før dette er muligt skal de enkelte uddannelsesinstitutioner og aktører vurdere deres engagement. 3 modeller for ejerskab. 1. Gymnasiet udvider den eksisterende bygning og øvrige lejer sig ind Denne model strider mod gymnasiets formålsparagraf, der er udarbejdet på grundlag af Institutionsloven kap. 5. De tildelte taxametermidler kan kun anvendes til disse formål og dermed kan Gymnasiet ikke stå som ejer. 2. Tilbygning ejes af én ejer og øvrige nye deltagere lejere sig ind Kommunen eller en privatoperatør står som enkelt ejer. Faaborg Gymnasium fortsætter med at eje egne faciliteter som nu. I tilfælde af at der findes en privatoperatør, må der påregnes længere bindingsperioder og et højere månedligt huslejetryk. Der udarbejdes for fællesarealer, i både nuværende bygning og i tilbygning en fordelingsnøgle, til betaling af fællesudgifter. Lovgivningsmæssigt vil der umiddelbart ikke være nogle hindringer i at Faaborg Midtfyn Kommune kan påtage sig ejerskabet af et nybyggeri. Dette vil ligeledes kunne anvendes til etablering af kommunale aktiviteter som 10. klasse, jobcenter m.m. Kommunens interesse i en Campus er stor, spørgsmålet er om de kan og vil finansiere det. 3. Tilbygning bliver ejerlejligheder Tilbygningen udstedes som ejerlejligheder og der oprettes en ejerforening, hvor ejerforhold, rettigheder og forpligtigelser er nærmere beskrevet. VUC Fyn og Gymnasiet forbliver i de eksisterende bygninger og ejer/ lejeforholdet kan fortsætte som hidtil. Der udarbejdes for fællesarealer, i både nuværende bygning og i tilbygning en fordelingsnøgle, til betaling af fællesudgifter. Denne model er fx anvendt i Varde ved etablering af en Campus. LBK nr. 880 af 08/08/2011 I bekendtgørelse om lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. under overskriften Tilskud til institutionerne m.v. (kapitel 5) 32 står der ordret Kommuner kan yde tilskud til institutionerne jf. 1. stk. 1., til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner kan ikke yde tilskud til driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter. 13

14 Finansiering og økonomi Som altid en udfordring som skal undersøges Før der er et konkret grundlag for etablering af en Campus, er det ikke muligt at forholde sig til den finansielle udfordring i projektet. Dog vil det allerede nu kunne udelukkes at Faaborg Gymnasium bygger og etablerer tilbygninger m.m. Derfor skal der findes alternativer. En investor kan være en uddannelsesinstitution, kommunen eller en privatinvestor. Evt. vil det være muligt at involvere fonde i projektet. Dette forudsætter dog forventeligt en egen investering fra investorer. Men fx har AP Møller fonden finansieret Campus Bornholm, så mulighederne kan undersøges. Procesudgifter 2014 Såfremt Campus Faaborg skal etableres, i 2017 så forudsætter det en stor indsats i Dette vil kræve beslutninger og handlinger. Der vil skulle investeres ressourcer i udvikling og mødeaktivitet. Facilitator Såfremt der ønskes tilknyttet en privat facilitator resten af 2014, så vil et estimeret bud være vejledende timer pr. mdr. og en udgift på kr. eks. moms. Skitsetegninger Såfremt processen når så langt at der i 2014 kan udarbejdes skitsetegninger, så vil dette forudsætte en konkretisering af projektet. Dette kan være en forudsætning til fondsansøgninger, myndighedsforberedelse og interesse fra en evt. investor. Forventet udgift til denne del som skal udføres af arkitektfirma vil estimeret ende på kr. eks. moms. Administrationsudgifter Faaborg Gymnasium som forventeligt vil blive involveret direkte i processen, vil estimeret have timer administration pr. måned. Vejledende udgift kr. eks. moms Diverse mødeudgifter/transport Udviklingen af Campus vil forudsætte besøg på andre Campus, mødeaktivitet, forplejning og overnatning. Estimeret udgift til denne del kr. eks. moms Samarbejde med Faaborg Midtfyns Kommune Der skal etableres et tæt samarbejde med FMK vedr. byggetilladelser og muligheder i området således at den praktiske etablering af et kommende Campus ikke viser sig at blive en udfordring. 14

15 Unge og uddannelsesvalg i Faaborg Midtfyns Kommune Hvad laver de unge i dag når de forlader 9. klasse? På de kommende sider er der samlet diverse statistik vedr. unge og uddannelsesvalg i Faaborg- Midtfyns Kommune. Materialet er et udpluk af materiale indhentet hos UU Center Sydfyn. Det kan give stor mening at få undersøgt og vurderet disse statistikker yderligere og evt. sammenlignet med materiale fra Region Syddanmark. Dog er den grundlæggende udfordring måske ikke elevgrundlaget, men nærmere, hvordan kan vi i fællesskab være med til at opfylde den nye erhvervsuddannelsesreforms målsætninger? Såfremt formål skal opfyldes så er hovedindsatsen at få etableret et samarbejde på tværs mellem uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører. Her vil en Campus være en strategisk platform som vil motivere til en fælles indsats i området. Efterskole Et populært valg efter 9. klasse Ud af kommunens 665 unge mennesker der forlader 9. klasse, vælger 222 at tage på efterskole i Altså ca. 1/3 af eleverne. Alt tyder på at mange af disse elever efterfølgende vælger STX som deres ungdomsuddannelse. Det vil være væsentligt at vurdere om den brobygning og vejledning der foregår i dag tager højde for denne lokale situation? Specialisering i Brobygning En Campus kan styrke den unges uddannelsesvalg Med etablering af en Campus, så vil de unge få flere indgange til uddannelse lokalt. Ved samtidig at specialisere sig i brobygning til 8. og 9. klasse, så vil der være mulighed for at styrke den unges uddannelsesvalg og hindre frafald. 15

16 Unge og uddannelsesvalg i Faaborg Midtfyns Kommune Hvad laver de unge i dag når de forlader 9. klasse? Vil en Campus i Faaborg kunne flytte unges uddannelsesvalg? Og vil et uddannelsescenter kunne motivere unge i nabokommunerne til at søge mod Faaborg i stedet for Odense? Vil en ny skoleform kunne styrke frafaldet af unge og fastholde dem i uddannelse. Der vil være mange åbne spørgsmål som først helt kan besvares når en Campus åbner dørene. Vi ved hvor de unge er Alt tyder på at der er fokus på de unge UU-Center Sydfyn fog Faaborg Midtfyn Kommune har et godt overblik over hvad de unge laver efter 9. klasse. Den del af de unge som ikke er i gang med uddannelse er aktive som vist her til venstre. Af nedenstående oversigt fremgår det at det er meget få unge som ikke er i gang med et eller andet. Til venstre er en oversigt over fordelingen af de unge som ikke er under uddannelse. 16

17 Interessentmodel For Campus Faaborg Interessentmodellen kan give et billede af hvilke aktører som vil være berørt og forventet involveret i projektet Campus Faaborg. Det lokale erhvervsliv. En af de vigtige parter som skal involveres er det lokale erhvervsliv. De tanker der ligger til grund for en Campus i Faaborg og den nye erhvervsreform, har netop til hensigt at styrke samspillet med erhvervslivet. Hvorledes får vi etableret et samarbejde på tværs, således at lokale aktører og uddannelsesinstitutionerne finder en fælles model til at styrke elevpladser, faglige og personlige kompetencer hos den enkelte? 17

18 Handleplan for Campus Faaborg 2017 I perioden november 2013 til marts 2014 har der været afviklet møder mellem inviterede uddannelsesinstitutioner og andre aktører om etableringen af en Campus i Faaborg. Fra alles sider har der været en god dialog, vilje og alle har ønsket at bidrage aktivt i processen. Spørgsmålet er nu, om der er et reelt ønske om at investere i en CAMPUS FAABORG? Fire konkrete udfordringer Dialogen mellem skoler og aktører har vist at der er fire reelle udfordringer som skal håndteres. Udfordringer som skal løses såfremt en Campus kan realiseres. 1. Investeringen i nybyggeri/tilbygning til Faaborg Gymnasium Finansieringen af en Campus forudsætter en investering i nybyggeriet/tilbygningen ved Faaborg Gymnasium. Såfremt ingen vil og kan påtage sig rollen som investor, så er Campus ikke en realitet. Model 2 på side 13 anses som den mest realistiske ejerstruktur at arbejde videre med. Altså en model med en ejer, hvor de andre uddannelsesinstitutioner lejer sig ind. Begrundelsen for dette er størrelsen. De enkelte institutioner vil hver især bidrage med en så lille andel af volumen, at det er svært at se model 3 realiseret. Samtidig har Faaborg Gymnasium meddelt, at de ikke alene kan påtage sig rollen som ejer og investor af en Campus Faaborg. Campus modellen på side 9 synliggør at Campus Faaborg forventelig vil forøge elevtilgangen med 25 %. Fra 505 elever i dag til forventelig 640 elever. Denne moderate tilvækst viser, at det ikke er på volumen men indhold, at Campus Faaborg vil have sin værdi. Den moderate tilvækst betyder ligeledes at den fysiske udvidelse vil have et begrænset omfang. Dette bevirker at en investering i nybyggeri/tilbygning må forventes at blive overskuelig. Der vil dog ligge et arbejde i at få vurderet på omfanget og behovet af udvidelsen for at vurdere investeringsbehovet, herunder behovet for Faaborg Midtfyn kommunes involvering. 2. Uddannelsesinstitutionerne skal forpligte sig De respektive uddannelsesinstitutioner skal forpligte sig til at ville en Campus i Faaborg. Værdien af en Campus forudsætter at erhvervsskoler er en væsentlig del af Campus Faaborg. Ligeledes skal 10. klasse flyttes til Campus Faaborg. Endelig vil involveringen af et jobcenter kunne styrke tilknytningen til erhvervslivet yderligere. Grundlæggende er der to faktorer i disse overvejelser som er afgørende. Findes der bedre muligheder for erhvervsskolerne og kommunen til at få etableret en strategisk platform i Faaborg, til realisering af mål og forventninger til fremtiden? Tror vi på at etableringen af en CAMPUS FAABORG vil kunne give de synergieffekter som gør målsætningerne realiserbare? - I handleplanen lægges der op til at uddannelsesinstitutionerne i første omgang indgår en hensigtserklæring og ved udgangen af 2014 endelig forpligter sig. Faaborg Gymnasium og VUC Fyn er i forvejen etableret i faciliteterne, og vil ikke på samme måde som de øvrige parter skulle forholde sig til forpligtigelsen. 18

19 Handleplan for Campus Faaborg Procesudgifter 2014 Som det fremgår af finansieringsoplægget på side 14, så vil processen i 2014 være forbundet med udgifter. Denne proces skal finansieres i fællesskab eller håndteres i en anden struktur. Der er ingen tvivl om at det vil være en stor fordel at have en facilitator tilknyttet projektet, for at fastholde drive og struktur i en evt. fortsat proces. Faaborg Gymnasium ser det som en afgørende faktor, at gymnasiet er en vigtig del af faciliteringen, da de vil blive påvirket mest af Campus tanken. Faaborg Gymnasium vil og kan dog ikke påtage sig udgiften alene. Vedhæftet overordnede handleplan på side 20 og 21 giver et billede af den proces som skal fastholdes frem mod I første omgang vil der være behov for en afklaring af en fælles håndtering af 2014 udgifterne. 4. Ejerskab for Campus Faaborg Ideen og tankerne for en kommende Campus i Faaborg, udspringer fra Faaborg Gymnasium. Dog ser gymnasiet sig ikke som ene ejere af projektet. En forudsætning for at en Campus kan realiseres vil være en placering af ejerskabet i en anden kontekst. Gymnasiet vil selvfølgelig engagere sig aktivt i processen og er bevidst om at den har en særlig forpligtigelse, da Campus Faaborg vil være placeret fysisk i samme bygninger. Faaborg Gymnasium ser det ikke som sit ansvar at etablere en Campus. Dette er afgørende at forholde sig til. Til gengæld vil de gerne investere tid og ressourcer i, at en Campus kan blive den strategiske platform, der kan realisere de målsætninger, som ungdomsuddannelserne har i dagens Danmark. 19

20 Handleplan De næste 2 sider er en oversigt over handleplan for projektet Campus Faaborg. Beskrivelsesfase: Formål at få defineret Campus Faaborg og foretaget de grundlæggende undersøgelser for realisering. Definitionsfasen. Formål at få defineret og beskrevet de pædagogiske overvejelser, kultur tanker, metode beskrivelser og koblinger mellem uddannelser. Konkretiseringsfase: Formål er at få faktualiseret Campus Faaborg med tegninger og fysiske rammer. Ligeledes skal ejerskab og finansiering falde endeligt på plads. Eksekveringsfase Myndighedsgodkendelse og igangsættelse af udbud/byggeprojekt. Endelige form er vedtaget. Der vil være et naturligt overlap mellem de forskellige faser. Campus Faaborg skal være klar til brug i foråret Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Beskrivelsesfase: Campus Faaborg Præsentation af projekt for FMK byråd og engagements tilkendegivelse. Møde med plan og kultur afdeling vedr. matrikler og muligheder Overblik over forventet lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium Møde med andre mulige interessenter fx jobcenter, produktionsskole m.m. Materiale færdig udviklet til præsentation for skoler, medier, folkelig interesse Finansiering og ejerskabs aftaler undersøges Styregruppemøder Hensigtserklæring fra respektive aktører om deltagelse i Campus Faaborg projekt Definitionsfase: Skolen som ikke findes Elev Campus råd, Personale Campus råd og Leder Campus råd igangsættes Folkemøder og Erhvervsmøde: Præsentation af tankerne bag en Campus og forventninger. Udarbejde pædagogiske tanker skolen som ikke findes samt strategi for mål. Udarbejde forretningsplan for Campus Faaborg, herunder ejerskab og økonomi Udarbejde og undersøge økonomi i byggeri og involvering af vejleder Medie involvering og kontakt. Storytelling Møde med lokale grundskoler og friskoler vedr. Campus Faaborg Forpligtende tilkendegivelse fra aktører vedr. deltagelse i Campus Faaborg 20

21 2015 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Konkretiseringsfase: Skitser og finansiering Udarbejdelse af skitsetegninger samarbejde med arkitekt/byggerådgiver. Myndighedsgodkendelse igangsættes og godkendes Lokale og ombygnings behov ved Faaborg Gymnasium besluttes Finansieringsplan og ejerskab vedtages og godkendes Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes Hensigtserklæring fra respektive aktører om deltagelse i Campus Faaborg projekt Styregruppemøder 2016 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Eksekveringsfase: Skolen som ikke findes Myndighedsplan igangsættes og godkendes Byggerådgiver igangsætter udbud og detailtegninger Udbud byggeri og ombygning Kulturproces ledelse og personale for skolen som ikke findes Styregruppemøder 21

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Kommissorium: Arbejdsgruppen har sagligt analyseret og vurderet og derefter beskrevet såvel fordele som ulemper ved forskellige placeringer af 10. årgang. Arbejdsgruppens

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere