(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil."

Transkript

1 Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau, og som er trådt sammen til sin 90. samling den 3. juni 2002, og som anerkender betydningen af kooperativer for så vidt angår jobskabelse, mobilisering af ressourcer, fremme af investeringer samt deres bidrag til økonomien, og som anerkender, at kooperativer i forskellige former fremmer alle menneskers størst mulig deltagelse i den økonomiske og sociale udvikling, og som anerkender, at globaliseringen har skabt nye og forskellige former for pres, problemer, udfordringer og muligheder for kooperativer og at der er behov for stærkere former for solidaritet mellem mennesker på nationalt og internationalt niveau for at kunne fremme en mere retfærdig fordeling af globaliseringens fordele, og som noterer sig ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, vedtaget af Den Internationale Arbejdskonference på dens 86. samling (1998), og som noterer sig de rettigheder og principper, som er indeholdt i internationale ILO-konventioner og henstillinger, særlig Konventionen om Tvungent arbejde, 1930, Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948; Konventionen angående retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949; Konventionen om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi, 1951; Konventionen angående minimumsnormer for social tryghed, 1952; Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957; Konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958; Konventionen om beskæftigelsespolitik, 1964; Konventionen om minimumsalder for adgang til beskæftigelse, 1973; Konventionen og Henstillingen om landbrugsorganisationer og deres rolle i den økonomiske og sociale udvikling, 1975; Konventionen og Henstillingen om udviklingen af de menneskelige ressourcer, 1975; Henstillingen om beskæftigelsespolitik (supplerende bestemmelser), 1984; Henstillingen om generelle vilkår for at stimulere jobskabelse i små og mellemstore virksomheder, 1998; og Konventionen om afskaffelse af de værste former for børnearbejde, 1999, og som noterer sig princippet indeholdt i Philadelphiaerklæringen om at»arbejde ikke er en handelsvare «, og som noterer sig, at realiseringen af anstændigt arbejde for arbejdstagere over hele verden er den Internationale Arbejdsorganisations primære målsætning, og som har besluttet at vedtage visse forslag vedrørende fremme af kooperativer, hvilket er punkt 4 på samlingens dagsorden, og som har besluttet at disse forslag skal tage form af en henstilling; vedtager i dag den 20. juni 2002 følgende henstilling, der betegnes henstillingen om fremme af kooperativer, I. ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG MÅLSÆTNINGER 1. Det anerkendes, at kooperativer opererer inden for alle økonomiske sektorer. Denne henstilling finder anvendelse for alle former for kooperativer. 2. I denne henstilling hentyder»kooperativer«til en uafhængig forening af personer, som frivilligt har sluttet sig sammen for at imødekomme fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og ønsker gennem fællesejede og demokratisk styrede virksomheder. 3. Fremme og styrkelse af kooperativernes identitet bør styrkes på grundlag af: og (a) kooperative værdier om selvhjælp, selvansvar, demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet såvel som etiske værdier om ærlighed, åbenhed, social ansvarlighed og omsorg for andre, (b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

2 Disse principper er: frivilligt og åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, fordeling af overskud til medlemmerne, uafhængighed og autonomi, uddannelse og information, samarbejde mellem kooperativer og hensyn til samfundet. 4. Der bør vedtages foranstaltninger for at fremme kooperativernes potentiale i alle lande uanset deres udviklingsniveau, for at hjælpe disse og deres medlemmer til: og (a) at skabe og udvikle indkomstskabende aktiviteter og bæredygtigt anstændigt arbejde, (b) at udvikle menneskelige ressourcekapaciteter og viden om andelsbevægelsens værdier og fordele gennem uddannelse og træning, (c) at udvikle deres forretningspotentiale, herunder iværksætterkultur og selvstændige ledelseskapaciteter, (d) at styrke deres konkurrencedygtighed og opnå adgang til markeder og til institutionel finansiering, (e) at forøge opsparing og investeringer, (f) at forbedre social og økonomisk velfærd under hensyntagen til behovet for at fjerne alle former for forskelsbehandling, (g) at bidrage til en bæredygtig menneskelig udvikling, (h) at fastlægge og udvide en levedygtig og dynamisk særlig økonomisk sektor, herunder kooperativer, som opfylder samfundets sociale og økonomiske behov. 5. Vedtagelsen af særlige foranstaltninger bør fremmes med henblik på at gøre det muligt for kooperativer, herunder virksomheder og organisationer, der er inspireret af solidaritet, til at imødekomme medlemmernes behov og samfundets behov, herunder de svage grupper, for derved at opnå social rummelighed. II. POLITISKE RAMMER OG REGERINGERNES ROLLE 6. Et afbalanceret samfund kræver tilstedeværelse af stærke offentlige og private sektorer, såvel som stærke kooperativer, gensidige selskaber og andre sociale eller ikkeguvernementale sektorer. Medlemsstaterne bør, i denne sammenhæng, bidrage med en understøttende politik og lovgivningsmæssige rammer, som er i overensstemmelse med kooperativernes særlige karakter og funktion, og under hensyntagen til kooperativernes værdier og principper som fastlagt i paragraf 3, som vil kunne: (a) fastlægge en institutionel ramme, som har til formål at muliggøre registrering af kooperativer på en så hurtig, simpel, billig og effektiv måde som muligt; (b) fremme politikker, som gør det muligt at etablere de nødvendige reserver, hvoraf nogle kunne være uopdelelige solidaritetsfonde inden for kooperativerne, (c) sikre vedtagelse af foranstaltninger for tilsyn med kooperativerne på vilkår, som passer til deres natur og funktioner, og som respekterer deres autonomi og er i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis, og som ikke er mindre

3 fordelagtige end dem, der gælder for andre former for virksomheder og sociale organisationer, (d) gøre det nemmere at blive medlem af kooperativer inden for andelsstrukturer, som svarer til medlemmernes behov, og (e) tilskynde udviklingen af kooperativer som autonome og selvstyrende virksomheder, særlig på områder, hvor kooperativer har en vigtig rolle at spille eller tilbyder tjenesteydelser, som ellers ikke ville blive ydet. 7. (1) Fremme af kooperativer styret af de værdier og principper, som er fastlagt i stk. 3, bør betragtes som en af grundpillerne for den nationale og internationale økonomiske og sociale udvikling. (2) Kooperativer bør behandles i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og på vilkår, som ikke er mindre fordelagtige end dem, der gælder for andre former for virksomheder og sociale organisationer. Medlemsstaterne bør indføre støtteinitiativer, hvor det er hensigtsmæssigt, for de kooperativer, som opfylder specifikke sociale og offentlige politiske resultater, såsom beskæftigelsesfremmende foranstaltninger eller udvikling af tiltag til fordel for udsatte grupper eller regioner. Sådanne tiltag kunne bl.a. omfatte skattefordele, lån, tilskud, adgang til projekter for offentlige arbejder og særlige indkøbsbetingelser. (3) Der bør lægges særlig vægt på at øge kvinders deltagelse i den kooperative bevægelse på alle niveauer, især på ledelses- og chefniveau. 8. (1) Nationale politikker bør navnlig: (a) fremme ILOs grundlæggende arbejdsstandarder og ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet for alle arbejdstagere i kooperativer uden nogen form for diskrimination, (b) sikre, at kooperativer ikke oprettes eller benyttes for at omgå arbejdsretlige bestemmelser eller anvendes til at etablere skjulte ansættelsesforhold samt bekæmpe pseudo-kooperativer, som krænker arbejdstagerrettigheder, ved at sikre, at den arbejdsretlige lovgivning er gældende i alle virksomheder, (c) fremme kønsligestilling i kooperativer og i deres arbejde, (d) fremme foranstaltninger med henblik på at sikre, at god arbejdspraksis følges i kooperativer, herunder adgang til relevant information, (e) udvikle tekniske og erhvervsmæssige færdigheder, iværksætter-og ledelsesevner, viden omkring forretningspotentialer og generelle økonomiske og socialpolitiske færdigheder hos medlemmer, arbejdstagere og ledere, samt forbedre deres adgang til informations- og kommunikationsteknologier, (f) fremme uddannelse og oplæring om kooperative principper og praksis på alle hensigtsmæssige niveauer inden for de nationale uddannelsessystemer og generelt, (g) fremme vedtagelsen af foranstaltninger, som sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø, (h) sikre uddannelse samt andre former for bistand til forbedring af kooperativers produktivitet og konkurrenceevne samt kvaliteten af de varer og tjenesteydelser, de producerer; (i) gøre det lettere for kooperativerne at få adgang til lånemuligheder, (j) lette kooperativernes adgang til markeder, (k) fremme formidlingen af information om kooperativer,

4 og (l) forsøge at forbedre nationale statistikker om kooperativer med henblik på at formulere og gennemføre udviklingspolitikker. (2) Sådanne politikker bør: og (a) hvor det er hensigtsmæssigt, decentralisere udformningen og gennemførelsen af politikker og bestemmelser vedrørende kooperativer til det regionale og lokale niveau; (b) definere kooperativernes retlige pligter inden for områder såsom registrering, finansielle og sociale regnskaber og opnåelse af bevillinger; (c) fremme god praksis for virksomhedsledelse i kooperativer. 9. Regeringerne bør fremme kooperativernes vigtige rolle med hensyn til at ændre det, der ofte er marginale overlevelsesaktiviteter (sommetider benævnt den»uformelle økonomi«) til lovligt, beskyttet arbejde, som er fuldtud integreret i det almindelige økonomiske liv. III. IMPLEMENTERING AF OFFENTLIGE POLITIKKER FOR AT FREMME KOOPERATIVER 10. (1) Medlemsstaterne bør vedtage særlig lovgivningg regler vedrørende kooperativer i overensstemmelse med de kooperative værdier og principper, som er fastsat i stk. 3, samt revidere en sådan lovgivning og regler, når det er hensigtsmæssigt. (2) Regeringerne bør konsultere kooperative organisationer, såvel som de berørte arbejdstager-og arbejdsgiverorganisationer, med henblik på udformning og revision af lovgivninger, politikker og regler gældende for kooperativer. 11. (1) Regeringerne bør gøre det nemmere for kooperativer at få adgang til støtteforanstaltninger for at kunne styrke dem, deres forretningsmæssige levedygtighed og deres evne til at skabe beskæftigelse og indkomst. (2) Disse serviceydelser bør, om muligt, omfatte: (a) programmer for udvikling af menneskelige ressourcer, (b) tjenesteydelser fra konsulentfirmaer vedrørende forskning og ledelse, (c) adgang til finansiering og investering, (d) tjenesteydelser i forbindelse med regnskab og revision, (e) tjenesteydelser i forbindelse med ledelsesinformation, (f) tjenesteydelser i forbindelse med information og pr-virksomhed, (g) konsulentydelser med hensyn til teknologi og innovation, (h) juridisk og skattemæssig bistand, (i) bistand i forbindelse med marketing, og (j) andre støtteforanstaltninger, hvor det er hensigtsmæssigt. (3) Regeringerne bør gøre det nemmere at etablere disse støtteforanstaltninger. Kooperativerne og deres organisationer bør opfordres til at deltage i organiseringen og administrationen af disse foranstaltninger og, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, til at finansiere dem.

5 (4) Regeringerne bør anerkende kooperativernes og deres organisationers rolle i udviklingen af passende redskaber rettet mod at skabe og styrke kooperativer på nationalt samt lokalt niveau. 12. Regeringerne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, vedtage initiativer til fremme af kooperativers adgang til investeringer, finansiering og lån. Sådanne initiativer bør navnlig: (a) gøre det muligt at få tilbudt lån og finansielle ydelser, (b) forenkle administrative procedurer, afhjælpe et uhensigtsmæssigt niveau for kooperativers aktiver samt formindske omkostningerne i forbindelse med lånetransaktioner, (c) fremme et uafhængigt finansieringssystem for kooperativer, herunder opsparing og lån, bank-og forsikringvirksomheder, og (d) omfatte særlige bestemmelser for udsatte grupper. 13. For at fremme den kooperative bevægelse bør medlemsstaterne fremme vilkår, som fremmer udviklingen af tekniske, kommercielle og finansielle forbindelser mellem alle former for kooperativer for at fremme udveksling af erfaring og for at dele risiko og fordele. IV. ARBEJDSTAGER- OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONERS SAMT DE KOOPERATIVE ORGANISATIONERS ROLLE OG FORHOLDET MELLEM DEM 14. Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der anerkender vigtigheden af at kooperativer for at kunne opnå målene for en bæredygtig udvikling bør, sammen med de kooperative organisationer, søge at finde måder og midler for at fremme kooperativer. 15. Arbejdsgiverorganisationer bør, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje at udvide deres medlemskreds til kooperativer, som ønsker at tilslutte sig dem, samt yde dem passende støtteforanstaltninger på samme vilkår, som gælder for andre medlemmer. 16. Arbejdstagerorganisationerne bør opfordres til: (a) at rådgive og bistå arbejdstagere i kooperativer med at tilslutte sig arbejdstagerorganisationer, (b) bistå deres medlemmer med at oprette kooperativer, herunder med det formål at lette adgangen til basale varer og tjenesteydelser, (c) deltage i komiteer og arbejdsgrupper på lokalt, nationalt og internationalt niveau, som beskæftiger sig med økonomiske og sociale spørgsmål af betydning for kooperativer, (d) bistå med og deltage i oprettelsen af nye kooperativer med henblik på at skabe og fastholde beskæftigelse, herunder i tilfælde af forslag om nedlæggelse af virksomheder, (e) bistå med og deltage i programmer for kooperativer med henblik på at øge deres produktivitet, (f) fremme ligestillingen i kooperativer, (g) fremme udøvelsen af rettigheder for de arbejdende medlemmer i kooperativer, og (h) påtage sig alle andre opgaver for at fremme kooperativer, herunder uddannelse og oplæring.

6 17. Kooperativer og organisationer, som repræsenterer dem, bør opfordres til at: (a) etablere et aktivt forhold med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og statslige og ikke- statslige styrelser/organer med henblik på at skabe et fordelagtigt klima for udviklingen af kooperativer, (b) forvalte deres egne støtteforanstaltninger og bidrage til deres finansiering, (c) tilbyde kommercielle og finansielle ydelser til tilknyttede kooperativer, (d) investere i og videreudbygge udviklingen af menneskelige ressourcer i relation til deres medlemmer, arbejdere og ledere, (e) videreudbygge udviklingen af og tilknytningen til nationale og internationale kooperative organisationer, (f) repræsentere den nationale andelsbevægelse på internationalt niveau, og (g) påtage sig andre aktiviteter for at fremme kooperativer. V. INTERNATIONALT SAMARBEJDE 18. Det internationale samarbejde bør fremmes gennem: (a) udveksling af informationer om politikker og programmer, der har vist sig at være effektive til at skabe beskæftigelse og indkomst for medlemmer af kooperativer, (b) stimulere og fremme forholdet mellem nationale og internationale organer og institutioner, der er involveret i udviklingen af kooperativer med henblik på at muliggøre: (i) udveksling af personale og ideer, undervisningsmaterialer, metoder og referencemateriale, (ii) indsamling og anvendelse af forskningsmateriale og andre data om kooperativer og deres udvikling, (iii) oprettelse af alliancer og internationale partnerskaber mellem kooperativer, (iv) fremme og beskyttelse af kooperative værdier og principper, og (v) oprettelse af kommercielle relationer mellem kooperativer (c) kooperativers adgang til nationale og internationale data, som fx markedsinformation, lovgivning, uddannelsesmetoder og -teknikker, teknologi og produktstandarder, og (d) udvikling, hvor det er berettiget og muligt og i samarbejde med kooperativer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, af fælles regionale og internationale retningslinjer og lovgivning til støtte for kooperativer. VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSE 19. Denne Henstilling reviderer og erstatter Henstillingen om Kooperativer (Udviklingslande), 1966.

7 Uddrag fra udtalelse om kooperativers identitet, vedtaget af Generalforsamlingen for den Internationale Kooperative Alliance i 1995 De kooperative principper er retningslinier, hvorved kooperativerne fører deres værdier ud i praksis. Frivilligt og åbent medlemskab Kooperativer er frivillige organisationer, som er åbne for alle, der kan bruge deres ydelser og som er villige til at acceptere medlemskabet uden diskrimination på grund af køn, social status, race, politisk eller religiøs overbevisning. Demokratisk medlemsstyre Kooperativerne er demokratiske organisationer, som er styret af deres medlemmer, som aktivt deltager i fastlæggelsen af politikker og i beslutningsprocessen. Mænd og kvinder, der fungerer som valgte repræsentanter, er ansvarlige over for medlemmerne. I primære kooperativer har medlemmerne lige stemmeret (ét medlem én stemme) og kooperativer på andre niveauer er ligeledes organiseret på en demokratisk måde. Medlemmernes økonomiske medbestemmelse Medlemmerne bidrager på lige fod til og kontrollerer demokratisk kooperativets kapital. Mindst en del af denne kapital er normalt kooperativets fælles ejendom. Medlemmerne modtager normalt ingen eller begrænset kompensation for deres bidrag til kapitalen som betingelse for deres medlemskab. Medlemmerne fordeler overskuddet til nogle eller alle følgende formål: udvikling af deres kooperativ ved oprettelse af reserver, hvoraf en del vil være uopdelelig; fordeling blandt medlemmerne i forhold til deres transaktioner med kooperativet og støtte til andre aktiviteter, der er godkendt af medlemmerne. Autonomi og uafhængighed Kooperativer er autonome, selvhjælpsorganisationer, som styres af medlemmerne. Såfremt de indgår aftaler med andre organisationer, herunder regeringer, eller rejser kapital fra eksterne kilder, sker dette i henhold til vilkår, der sikrer demokratisk styring og bevarer deres kooperative autonomi. Uddannelse, oplæring og information Kooperativer tilbyder uddannelse og oplæring af deres medlemmer, valgte repræsentanter, ledere og arbejdstagere således, at disse bliver i stand til at bidrage effektivt til udviklingen af deres kooperativer. De informerer offentligheden, særlig unge og meningsdannere, om karakteren af og fordelene ved samarbejde. Samarbejde mellem kooperativer Kooperativer tjener deres medlemmer mest effektivt ved at styrke den kooperative bevægelse ved at samarbejde gennem lokale, regionale og internationale strukturer. Samfundshensyn Kooperativer arbejder for en bæredygtig udvikling af deres samfund gennem politikker, der er godkendt af deres medlemmer.

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark (Pr. 1. august 2016) Nr. Konventionens navn Årstal Tiltrådt Opsagt Bekendtgjort 1) 2 Konvention angående arbejdsløshed 1919 5 Konvention,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner

Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO. Rapporteringer til ILO om konventioner April 2017 Den Internationale Arbejdsorganisation - ILO Rapporteringer til ILO om konventioner Vejledning sådan gør man Hvad er ILO, og hvorfor skal man rapportere? Den Internationale Arbejdsorganisation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Et stærkt netværk. For aktive virksomheder og organisationer

Et stærkt netværk. For aktive virksomheder og organisationer SAMFUNDSINTERESSE SAMARBEJDE SELVSTÆNDIGHED OG UAFHÆNGIGHED UDDANNELSE OG INFORMATION LIGEVÆRDIGT MEDLEMSKAB DEMOKRATISK MEDBESTEMMELSE ØKONOMISK DELTAGELSE Et stærkt netværk For aktive virksomheder og

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED Paris, den 20. oktober 2005 2 UNESCO s KONVENTION OM BESKYTTELSE OG FREMME AF DE KULTURELLE UDTRYKSFORMERS MANGFOLDIGHED

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere