(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil."

Transkript

1 Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau, og som er trådt sammen til sin 90. samling den 3. juni 2002, og som anerkender betydningen af kooperativer for så vidt angår jobskabelse, mobilisering af ressourcer, fremme af investeringer samt deres bidrag til økonomien, og som anerkender, at kooperativer i forskellige former fremmer alle menneskers størst mulig deltagelse i den økonomiske og sociale udvikling, og som anerkender, at globaliseringen har skabt nye og forskellige former for pres, problemer, udfordringer og muligheder for kooperativer og at der er behov for stærkere former for solidaritet mellem mennesker på nationalt og internationalt niveau for at kunne fremme en mere retfærdig fordeling af globaliseringens fordele, og som noterer sig ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, vedtaget af Den Internationale Arbejdskonference på dens 86. samling (1998), og som noterer sig de rettigheder og principper, som er indeholdt i internationale ILO-konventioner og henstillinger, særlig Konventionen om Tvungent arbejde, 1930, Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948; Konventionen angående retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949; Konventionen om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi, 1951; Konventionen angående minimumsnormer for social tryghed, 1952; Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957; Konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958; Konventionen om beskæftigelsespolitik, 1964; Konventionen om minimumsalder for adgang til beskæftigelse, 1973; Konventionen og Henstillingen om landbrugsorganisationer og deres rolle i den økonomiske og sociale udvikling, 1975; Konventionen og Henstillingen om udviklingen af de menneskelige ressourcer, 1975; Henstillingen om beskæftigelsespolitik (supplerende bestemmelser), 1984; Henstillingen om generelle vilkår for at stimulere jobskabelse i små og mellemstore virksomheder, 1998; og Konventionen om afskaffelse af de værste former for børnearbejde, 1999, og som noterer sig princippet indeholdt i Philadelphiaerklæringen om at»arbejde ikke er en handelsvare «, og som noterer sig, at realiseringen af anstændigt arbejde for arbejdstagere over hele verden er den Internationale Arbejdsorganisations primære målsætning, og som har besluttet at vedtage visse forslag vedrørende fremme af kooperativer, hvilket er punkt 4 på samlingens dagsorden, og som har besluttet at disse forslag skal tage form af en henstilling; vedtager i dag den 20. juni 2002 følgende henstilling, der betegnes henstillingen om fremme af kooperativer, I. ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG MÅLSÆTNINGER 1. Det anerkendes, at kooperativer opererer inden for alle økonomiske sektorer. Denne henstilling finder anvendelse for alle former for kooperativer. 2. I denne henstilling hentyder»kooperativer«til en uafhængig forening af personer, som frivilligt har sluttet sig sammen for at imødekomme fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og ønsker gennem fællesejede og demokratisk styrede virksomheder. 3. Fremme og styrkelse af kooperativernes identitet bør styrkes på grundlag af: og (a) kooperative værdier om selvhjælp, selvansvar, demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet såvel som etiske værdier om ærlighed, åbenhed, social ansvarlighed og omsorg for andre, (b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

2 Disse principper er: frivilligt og åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, fordeling af overskud til medlemmerne, uafhængighed og autonomi, uddannelse og information, samarbejde mellem kooperativer og hensyn til samfundet. 4. Der bør vedtages foranstaltninger for at fremme kooperativernes potentiale i alle lande uanset deres udviklingsniveau, for at hjælpe disse og deres medlemmer til: og (a) at skabe og udvikle indkomstskabende aktiviteter og bæredygtigt anstændigt arbejde, (b) at udvikle menneskelige ressourcekapaciteter og viden om andelsbevægelsens værdier og fordele gennem uddannelse og træning, (c) at udvikle deres forretningspotentiale, herunder iværksætterkultur og selvstændige ledelseskapaciteter, (d) at styrke deres konkurrencedygtighed og opnå adgang til markeder og til institutionel finansiering, (e) at forøge opsparing og investeringer, (f) at forbedre social og økonomisk velfærd under hensyntagen til behovet for at fjerne alle former for forskelsbehandling, (g) at bidrage til en bæredygtig menneskelig udvikling, (h) at fastlægge og udvide en levedygtig og dynamisk særlig økonomisk sektor, herunder kooperativer, som opfylder samfundets sociale og økonomiske behov. 5. Vedtagelsen af særlige foranstaltninger bør fremmes med henblik på at gøre det muligt for kooperativer, herunder virksomheder og organisationer, der er inspireret af solidaritet, til at imødekomme medlemmernes behov og samfundets behov, herunder de svage grupper, for derved at opnå social rummelighed. II. POLITISKE RAMMER OG REGERINGERNES ROLLE 6. Et afbalanceret samfund kræver tilstedeværelse af stærke offentlige og private sektorer, såvel som stærke kooperativer, gensidige selskaber og andre sociale eller ikkeguvernementale sektorer. Medlemsstaterne bør, i denne sammenhæng, bidrage med en understøttende politik og lovgivningsmæssige rammer, som er i overensstemmelse med kooperativernes særlige karakter og funktion, og under hensyntagen til kooperativernes værdier og principper som fastlagt i paragraf 3, som vil kunne: (a) fastlægge en institutionel ramme, som har til formål at muliggøre registrering af kooperativer på en så hurtig, simpel, billig og effektiv måde som muligt; (b) fremme politikker, som gør det muligt at etablere de nødvendige reserver, hvoraf nogle kunne være uopdelelige solidaritetsfonde inden for kooperativerne, (c) sikre vedtagelse af foranstaltninger for tilsyn med kooperativerne på vilkår, som passer til deres natur og funktioner, og som respekterer deres autonomi og er i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis, og som ikke er mindre

3 fordelagtige end dem, der gælder for andre former for virksomheder og sociale organisationer, (d) gøre det nemmere at blive medlem af kooperativer inden for andelsstrukturer, som svarer til medlemmernes behov, og (e) tilskynde udviklingen af kooperativer som autonome og selvstyrende virksomheder, særlig på områder, hvor kooperativer har en vigtig rolle at spille eller tilbyder tjenesteydelser, som ellers ikke ville blive ydet. 7. (1) Fremme af kooperativer styret af de værdier og principper, som er fastlagt i stk. 3, bør betragtes som en af grundpillerne for den nationale og internationale økonomiske og sociale udvikling. (2) Kooperativer bør behandles i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og på vilkår, som ikke er mindre fordelagtige end dem, der gælder for andre former for virksomheder og sociale organisationer. Medlemsstaterne bør indføre støtteinitiativer, hvor det er hensigtsmæssigt, for de kooperativer, som opfylder specifikke sociale og offentlige politiske resultater, såsom beskæftigelsesfremmende foranstaltninger eller udvikling af tiltag til fordel for udsatte grupper eller regioner. Sådanne tiltag kunne bl.a. omfatte skattefordele, lån, tilskud, adgang til projekter for offentlige arbejder og særlige indkøbsbetingelser. (3) Der bør lægges særlig vægt på at øge kvinders deltagelse i den kooperative bevægelse på alle niveauer, især på ledelses- og chefniveau. 8. (1) Nationale politikker bør navnlig: (a) fremme ILOs grundlæggende arbejdsstandarder og ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet for alle arbejdstagere i kooperativer uden nogen form for diskrimination, (b) sikre, at kooperativer ikke oprettes eller benyttes for at omgå arbejdsretlige bestemmelser eller anvendes til at etablere skjulte ansættelsesforhold samt bekæmpe pseudo-kooperativer, som krænker arbejdstagerrettigheder, ved at sikre, at den arbejdsretlige lovgivning er gældende i alle virksomheder, (c) fremme kønsligestilling i kooperativer og i deres arbejde, (d) fremme foranstaltninger med henblik på at sikre, at god arbejdspraksis følges i kooperativer, herunder adgang til relevant information, (e) udvikle tekniske og erhvervsmæssige færdigheder, iværksætter-og ledelsesevner, viden omkring forretningspotentialer og generelle økonomiske og socialpolitiske færdigheder hos medlemmer, arbejdstagere og ledere, samt forbedre deres adgang til informations- og kommunikationsteknologier, (f) fremme uddannelse og oplæring om kooperative principper og praksis på alle hensigtsmæssige niveauer inden for de nationale uddannelsessystemer og generelt, (g) fremme vedtagelsen af foranstaltninger, som sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø, (h) sikre uddannelse samt andre former for bistand til forbedring af kooperativers produktivitet og konkurrenceevne samt kvaliteten af de varer og tjenesteydelser, de producerer; (i) gøre det lettere for kooperativerne at få adgang til lånemuligheder, (j) lette kooperativernes adgang til markeder, (k) fremme formidlingen af information om kooperativer,

4 og (l) forsøge at forbedre nationale statistikker om kooperativer med henblik på at formulere og gennemføre udviklingspolitikker. (2) Sådanne politikker bør: og (a) hvor det er hensigtsmæssigt, decentralisere udformningen og gennemførelsen af politikker og bestemmelser vedrørende kooperativer til det regionale og lokale niveau; (b) definere kooperativernes retlige pligter inden for områder såsom registrering, finansielle og sociale regnskaber og opnåelse af bevillinger; (c) fremme god praksis for virksomhedsledelse i kooperativer. 9. Regeringerne bør fremme kooperativernes vigtige rolle med hensyn til at ændre det, der ofte er marginale overlevelsesaktiviteter (sommetider benævnt den»uformelle økonomi«) til lovligt, beskyttet arbejde, som er fuldtud integreret i det almindelige økonomiske liv. III. IMPLEMENTERING AF OFFENTLIGE POLITIKKER FOR AT FREMME KOOPERATIVER 10. (1) Medlemsstaterne bør vedtage særlig lovgivningg regler vedrørende kooperativer i overensstemmelse med de kooperative værdier og principper, som er fastsat i stk. 3, samt revidere en sådan lovgivning og regler, når det er hensigtsmæssigt. (2) Regeringerne bør konsultere kooperative organisationer, såvel som de berørte arbejdstager-og arbejdsgiverorganisationer, med henblik på udformning og revision af lovgivninger, politikker og regler gældende for kooperativer. 11. (1) Regeringerne bør gøre det nemmere for kooperativer at få adgang til støtteforanstaltninger for at kunne styrke dem, deres forretningsmæssige levedygtighed og deres evne til at skabe beskæftigelse og indkomst. (2) Disse serviceydelser bør, om muligt, omfatte: (a) programmer for udvikling af menneskelige ressourcer, (b) tjenesteydelser fra konsulentfirmaer vedrørende forskning og ledelse, (c) adgang til finansiering og investering, (d) tjenesteydelser i forbindelse med regnskab og revision, (e) tjenesteydelser i forbindelse med ledelsesinformation, (f) tjenesteydelser i forbindelse med information og pr-virksomhed, (g) konsulentydelser med hensyn til teknologi og innovation, (h) juridisk og skattemæssig bistand, (i) bistand i forbindelse med marketing, og (j) andre støtteforanstaltninger, hvor det er hensigtsmæssigt. (3) Regeringerne bør gøre det nemmere at etablere disse støtteforanstaltninger. Kooperativerne og deres organisationer bør opfordres til at deltage i organiseringen og administrationen af disse foranstaltninger og, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, til at finansiere dem.

5 (4) Regeringerne bør anerkende kooperativernes og deres organisationers rolle i udviklingen af passende redskaber rettet mod at skabe og styrke kooperativer på nationalt samt lokalt niveau. 12. Regeringerne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, vedtage initiativer til fremme af kooperativers adgang til investeringer, finansiering og lån. Sådanne initiativer bør navnlig: (a) gøre det muligt at få tilbudt lån og finansielle ydelser, (b) forenkle administrative procedurer, afhjælpe et uhensigtsmæssigt niveau for kooperativers aktiver samt formindske omkostningerne i forbindelse med lånetransaktioner, (c) fremme et uafhængigt finansieringssystem for kooperativer, herunder opsparing og lån, bank-og forsikringvirksomheder, og (d) omfatte særlige bestemmelser for udsatte grupper. 13. For at fremme den kooperative bevægelse bør medlemsstaterne fremme vilkår, som fremmer udviklingen af tekniske, kommercielle og finansielle forbindelser mellem alle former for kooperativer for at fremme udveksling af erfaring og for at dele risiko og fordele. IV. ARBEJDSTAGER- OG ARBEJDSGIVERORGANISATIONERS SAMT DE KOOPERATIVE ORGANISATIONERS ROLLE OG FORHOLDET MELLEM DEM 14. Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der anerkender vigtigheden af at kooperativer for at kunne opnå målene for en bæredygtig udvikling bør, sammen med de kooperative organisationer, søge at finde måder og midler for at fremme kooperativer. 15. Arbejdsgiverorganisationer bør, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje at udvide deres medlemskreds til kooperativer, som ønsker at tilslutte sig dem, samt yde dem passende støtteforanstaltninger på samme vilkår, som gælder for andre medlemmer. 16. Arbejdstagerorganisationerne bør opfordres til: (a) at rådgive og bistå arbejdstagere i kooperativer med at tilslutte sig arbejdstagerorganisationer, (b) bistå deres medlemmer med at oprette kooperativer, herunder med det formål at lette adgangen til basale varer og tjenesteydelser, (c) deltage i komiteer og arbejdsgrupper på lokalt, nationalt og internationalt niveau, som beskæftiger sig med økonomiske og sociale spørgsmål af betydning for kooperativer, (d) bistå med og deltage i oprettelsen af nye kooperativer med henblik på at skabe og fastholde beskæftigelse, herunder i tilfælde af forslag om nedlæggelse af virksomheder, (e) bistå med og deltage i programmer for kooperativer med henblik på at øge deres produktivitet, (f) fremme ligestillingen i kooperativer, (g) fremme udøvelsen af rettigheder for de arbejdende medlemmer i kooperativer, og (h) påtage sig alle andre opgaver for at fremme kooperativer, herunder uddannelse og oplæring.

6 17. Kooperativer og organisationer, som repræsenterer dem, bør opfordres til at: (a) etablere et aktivt forhold med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og statslige og ikke- statslige styrelser/organer med henblik på at skabe et fordelagtigt klima for udviklingen af kooperativer, (b) forvalte deres egne støtteforanstaltninger og bidrage til deres finansiering, (c) tilbyde kommercielle og finansielle ydelser til tilknyttede kooperativer, (d) investere i og videreudbygge udviklingen af menneskelige ressourcer i relation til deres medlemmer, arbejdere og ledere, (e) videreudbygge udviklingen af og tilknytningen til nationale og internationale kooperative organisationer, (f) repræsentere den nationale andelsbevægelse på internationalt niveau, og (g) påtage sig andre aktiviteter for at fremme kooperativer. V. INTERNATIONALT SAMARBEJDE 18. Det internationale samarbejde bør fremmes gennem: (a) udveksling af informationer om politikker og programmer, der har vist sig at være effektive til at skabe beskæftigelse og indkomst for medlemmer af kooperativer, (b) stimulere og fremme forholdet mellem nationale og internationale organer og institutioner, der er involveret i udviklingen af kooperativer med henblik på at muliggøre: (i) udveksling af personale og ideer, undervisningsmaterialer, metoder og referencemateriale, (ii) indsamling og anvendelse af forskningsmateriale og andre data om kooperativer og deres udvikling, (iii) oprettelse af alliancer og internationale partnerskaber mellem kooperativer, (iv) fremme og beskyttelse af kooperative værdier og principper, og (v) oprettelse af kommercielle relationer mellem kooperativer (c) kooperativers adgang til nationale og internationale data, som fx markedsinformation, lovgivning, uddannelsesmetoder og -teknikker, teknologi og produktstandarder, og (d) udvikling, hvor det er berettiget og muligt og i samarbejde med kooperativer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, af fælles regionale og internationale retningslinjer og lovgivning til støtte for kooperativer. VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSE 19. Denne Henstilling reviderer og erstatter Henstillingen om Kooperativer (Udviklingslande), 1966.

7 Uddrag fra udtalelse om kooperativers identitet, vedtaget af Generalforsamlingen for den Internationale Kooperative Alliance i 1995 De kooperative principper er retningslinier, hvorved kooperativerne fører deres værdier ud i praksis. Frivilligt og åbent medlemskab Kooperativer er frivillige organisationer, som er åbne for alle, der kan bruge deres ydelser og som er villige til at acceptere medlemskabet uden diskrimination på grund af køn, social status, race, politisk eller religiøs overbevisning. Demokratisk medlemsstyre Kooperativerne er demokratiske organisationer, som er styret af deres medlemmer, som aktivt deltager i fastlæggelsen af politikker og i beslutningsprocessen. Mænd og kvinder, der fungerer som valgte repræsentanter, er ansvarlige over for medlemmerne. I primære kooperativer har medlemmerne lige stemmeret (ét medlem én stemme) og kooperativer på andre niveauer er ligeledes organiseret på en demokratisk måde. Medlemmernes økonomiske medbestemmelse Medlemmerne bidrager på lige fod til og kontrollerer demokratisk kooperativets kapital. Mindst en del af denne kapital er normalt kooperativets fælles ejendom. Medlemmerne modtager normalt ingen eller begrænset kompensation for deres bidrag til kapitalen som betingelse for deres medlemskab. Medlemmerne fordeler overskuddet til nogle eller alle følgende formål: udvikling af deres kooperativ ved oprettelse af reserver, hvoraf en del vil være uopdelelig; fordeling blandt medlemmerne i forhold til deres transaktioner med kooperativet og støtte til andre aktiviteter, der er godkendt af medlemmerne. Autonomi og uafhængighed Kooperativer er autonome, selvhjælpsorganisationer, som styres af medlemmerne. Såfremt de indgår aftaler med andre organisationer, herunder regeringer, eller rejser kapital fra eksterne kilder, sker dette i henhold til vilkår, der sikrer demokratisk styring og bevarer deres kooperative autonomi. Uddannelse, oplæring og information Kooperativer tilbyder uddannelse og oplæring af deres medlemmer, valgte repræsentanter, ledere og arbejdstagere således, at disse bliver i stand til at bidrage effektivt til udviklingen af deres kooperativer. De informerer offentligheden, særlig unge og meningsdannere, om karakteren af og fordelene ved samarbejde. Samarbejde mellem kooperativer Kooperativer tjener deres medlemmer mest effektivt ved at styrke den kooperative bevægelse ved at samarbejde gennem lokale, regionale og internationale strukturer. Samfundshensyn Kooperativer arbejder for en bæredygtig udvikling af deres samfund gennem politikker, der er godkendt af deres medlemmer.

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere