Referat Korpsledelsens møde juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis og Mads Kolte-Olsen (referent). Afbud: Christine Fribert Sørensen (hele mødet), Mia Rangholm Varming (hele mødet), Jørgen Svenstrup (punkt 1 og 12-slut) Julie Rasmussen (punkt 1 og 17 slut). Mødested Spejder Sport, Østerport Station og Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet begyndte fredag den 8. juni, kl og sluttede lørdag den 9. juni kl Madhold Madholdet fra Absalon serverede lækker frokost og dejlig kage. Tusind tak for jeres hjælp. Gæster: John Lange, direktør Spejder Sport i punkt om Spejder Sport. Mads Helmer-Hansen (formand DDS Drift og Service) og Jette Rasmussen (forstander Brejning Efterskole) deltog i punkt om lån til Brejning Efterskole. 1. af Spejder Sport uden bilag og drøftelse Direktør i Spejder Sport John Lange orienterede om Spejder Sports mål for udvikling og strategi med drøftelse af samarbejdet mellem Det Danske Spejderkorps forening og forretning. Korpsledelsen takkede John Lange for præsentationen og Spejder Sports flotte resultater og arbejde. 2. Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Dagsorden Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden. Lån til Brejning blev tilføjet som nyt punkt til dagsorden med præsentation fredag aften og drøftelse lørdag. Tid for øvrige punkter på dagsordenen blev justeret. Punktet var sent kommet på dagsordenen. Alle i korpsledelsen bakkede op om at sætte sagen på dagsordenen. Punkt 6 om opfølgning på Korpsrådets beslutning om menneskerettigheder og konventioner blev udskudt til korpsledelsens møde den august Korpsledelsen genoptog tirsdag den 12. onsdag den 13. juni drøftelse af lån til Brejning. Denne behandling er indarbejdet i dette referat. 3. Godkende referat Referat korpsledelsens møde den april 2012 Referat korpsledelsens møde den 9. maj 2012 Referat forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Referat korpsledelsens møde

2 Mads Kolte-Olsen præsenterede referater fra korpsledelsens seneste møder. Korpsledelsen bekræftede digital godkendelse af korpsledelsens møde den april Korpsledelsen godkendte referat korpsledelsens møde den 9. maj Korpsledelsen godkendte referat fra forretningsudvalgets møde den 15. maj Samlet styringskoncept for korpsledelse, hovedudvalg og kontor Indstilling Oversigt samlet styringskoncept Korpsledelsens ledelsesgrundlag Korpsledelsens forretningsorden Hovedudvalgs generelle ansvar og kompetencer Økonomisk vejledning Styringsværktøj Mads Kolte-Olsen præsenterede samlet styringskoncept. Der var ikke yderligere bemærkninger. Korpsledelsen godkendte samlet styringskoncept. Lån til Brejning I (fredag den 8. juni, aften) Følgebrev til korpsledelsen Anmodning om lån Forretningsplan Kort og billedmateriale Prospekt Morten Kerrn-Jespersen gennemgik bilag til mødet, som var modtaget torsdag den 7. juni om aftenen. Formålet med den første behandling fredag aften var at redegøre for låneanmodning og projekt. Brejning Efterskole anmoder om et lån på indtil 6 mio. kr. til finansiering af køb af naboejendom til udvidelse af efterskolens aktiviteter. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps på forskellig vis har mulighed for at skaffe kapital til et eventuelt lån til Brejning Efterskole. Man ønsker, at forholdet skal være finansielt fornuftigt for begge parter. Korpsets merudgift ved et rentefrit lån vil skulle finansieres af den almindelige drift. Man ønsker derfor, at et eventuelt lån skal gives på markedsvilkår. Man ønsker, at korpset skal kunne imødekomme et lignende ønske fra Korinth Efterskole. Det blev fremført, at et eventuelt lån skal kunne øge korpsets kapacitet til større arrangementer og bidrage til korpsets udviklingsarbejde. Man konstaterede, at i forhold til muligheden i Odense, som korpsledelsen behandlede den 9. maj, så har dette projekt en partner, som er klar til at udvikle og drive faciliteterne. Korpset skal forholde sig til, at et lån både indebærer en mulighed for at forbedre Brejning Efterskoles forretningsmuligheder og en forpligtelse til konsekvent at følge op på tilbagebetaling af lån. Referat korpsledelsens møde

3 Korpsledelsen besluttede at invitere Mads Helmer-Hansen (formand DDS Drift og Service) og Jette Rasmussen (forstander Brejning Efterskole) til at deltage i korpsledelsens møde lørdag. Lån til Brejning II (lørdag den 9. juni, formiddag) Samme bilag som fredag aften. Jette Rasmussen præsenterede projekt om køb af ejendom ved siden af Brejning Efterskole og anmodning om et lån på 6 mio. kr. til køb og renovering af ejendom. Jette Rasmussen redegjorde for etaper i renovering og for mulighederne for drift i den første og senere faser. Det vil i begrænset omfang være muligt at sælge dele af grund og ejendom fra. Det forudsætter en ændring af lokalplan. Jette Rasmussen redegjorde for projektets økonomi. Der skal skaffes finansiering til bud på tvangsauktion, til renovering og til løbende drift. Projektet er godkendt af bestyrelsen for Brejning Efterskole. Man er meget åben for samarbejde med Det Danske Spejderkorps om faciliteter og aktiviteter. Man er meget åben for dialog om forskellige selskabsformer og økonomifordeling. Mads Helmer-Hansen orienterede om, at Brejning Efterskole har en god økonomi. En betydelig del af efterskolers indtægt er koblet på taxametre-midler målrettet bestemte elevtyper. Teknik i taxameter-ordninger betyder, at indtægter kommer med forsinkelse. Der skal skaffes finansiering til drift, inden indtægter fra øget aktivitet kommer. Man spurgte til konsekvensen af, at et eventuelt lån bliver givet på markedsmæssige vilkår. Det vil kræve højere indtægter eller reduktion i driftsomkostninger. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps får sikkerhedsstillelse i bygninger ved lån. Det blev afklaret, at bygningerne kan indrettes til store møder og til overnatning for korpsets aktiviteter. Man drøftede, hvorvidt Det Danske Spejderkorps overfor Brejning Efterskole kan håndtere en rolle som bank, der konsekvent følger op på eventuel misligholdelse af forpligtelser ved lån. Man drøftede, hvordan de forventede aktiviteter i udvidelsen af Brejning Efterskole hang sammen med Det Danske Spejderkorps kerneforretning. Korpsledelsen konkluderede, at man ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at træffe beslutning om at indgå i et økonomisk samarbejde med Brejning Efterskole. Lån til Brejning III (tirsdag 12. juni onsdag 13. juni) Indstilling om lån til Brejning Efterskole Redegørelse fra Brejning Efterskole om sammenhæng til Det Danske Spejderkorps arbejde Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen præsenterede den 12. juni pr. mail et forslag at genoverveje beslutning fra den 9. juni Baggrunden var: Korpsledelsen behandlede på sit møde den juni 2012 anmodning fra Brejning Efterskole om et lån på 6 mio. kr. Man besluttede sig for ikke at give bevillingen. Korpsledelsesmedlemmer og spejderchefer har efter korpsledelsesmødet tilkendegivet, at de har fortsat overvejelserne, og bragt nye synspunkter frem ift. beslutningen på mødet. Tilkendegivelserne og telefoniske drøftelser i korpsledelsen har givet anledning til, at spejdercheferne indstiller en alternativ beslutning, der har fokus på at bidrage til at styrke skolens udvikling. Det indstilles, at korpsledelsen beslutter, at Det Danske Spejderkorps yder et lån til Brejning Efterskole på 2 mio. kr. Lånet betales tilbage over 10 år. Herudover skal skolen betale de omkostninger, der er forbundet med udlånet. Hensigten med Referat korpsledelsens møde

4 lånet er at styrke Brejning Efterskole økonomiske råderum til skolens udvikling. Bilateralt i korpsledelsen over telefon og mail. Korpsledelsen besluttede at tilbyde et lån til udvikling af Brejning Efterskole på 1,5 millioner kr. Lånet er udover det aktuelle lån, som Det Danske Spejderkorps har ydet til Brejning Efterskole. Efter konklusion: Tvangsauktionen blev aflyst, da kreditor betalte skyldig skat. Lånetilbuddet til Brejning Efterskole bliver opretholdt indtil videre. 5. Forløb til B1 internationale medlemskab Indstilling til indstilling Julie Rasmussen præsenterede indstilling om forløb til håndtering af Korpsrådets beslutning B1 om medlemskab af verdensorganisationerne. Oplægget er, at man først prioriterer information om verdensorganisationer og det internationale spejdersamarbejde. Dernæst vil man i 2013 fokusere debatten på at formulere en indstilling til Korpsrådet Det blev afklaret, at man nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse af korpsledelse og repræsentanter fra hovedudvalg. Man drøftede, hvordan man kunne skabe ejerskab i en bredere kreds til at føre den dialog med grupper og divisioner, som er efterspurgt i Korpsrådets beslutning. Man vurderer, at der er betydeligt potentiale i kommunikation om det globale spejderarbejde. En fortælling om internationale spejderoplevelser ligger i forlængelse af korpsets kommunikationsstrategi. Korpsledelsen godkendte indstilling. Arbejdsgruppen består af Mia Rangholm Varming, to øvrige medlemmer af korpsledelsen, repræsentant fra DDS Program, DDS Kommunikation og DDS Relationer. 6. Forløb B2 menneskerettigheder og konventioner Indstilling Punktet blev udsat til mødet den august 7. Personindstilling Personindstilling Katja Salomon Johansen redegjorde for indstilling til Det Danske Spejderkorps international commissioner til WAGGGS. Det blev afklaret, at DDS Relationer arbejder med en jobbeskrivelse for rollen som international commissioner til WAGGGS. Korpsledelsen besluttede at tage stilling til personindstillingen i skriftlig behandling, da indstillingen var blevet sendt ind efter bilagsfrist. Katja Salomon Johansen iværksætter skriftlig behandling. Korpsledelsen godkendte efter mødet i skriftlig behandling Stine Kofoed Frederiksen som international commissioner for WAGGGS. Referat korpsledelsens møde

5 8. Kursusejendom Uden bilag Jørgen Svenstrup inviterede til brainstorm om mulige samarbejdspartnere til en kursusejendom i Odense. Man bød ind med muligheder. Korpsledelsen besluttede at kontakte følgende for at drøfte et muligt partnerskab: Odense Kommune, Jørgen Svenstrup Dansk Ungdoms Fællesråd, Mads Kolte-Olsen DGI, Mads Kolte-Olsen De grønne pigespejdere, Marianne Karstensen KFUM-Spejderne, Morten Kerrn-Jespersen Et større konsulenthus, Karen Vejby Kontakt til fonde kommer i en senere fase, såfremt en mulig partner er fundet. Korpsledelsen aftalte at melde tilbage til Jørgen Svenstrup senest den 10. august Tal for medlemsudvikling Udvikling i indmeldelser og udmeldelser Udvikling in antal medlemmer Mads Kolte-Olsen orienterede om status for udvikling i medlemsudvikling. Det seneste år (1. april marts 2012) er antallet af indmeldelser øget med 5 % i forhold til året før. Udmeldelser er det seneste år (1. april marts 2012) faldet med 10 % sammenlignet med året før. De akkumulerede indmeldelser i perioden 1. oktober marts 2012 er på index 23,4. Målet frem til 1. oktober 2013 er index 105. De akkumulerede udmeldelser i perioden 1. oktober marts 2012 er på index 22,9. Målet frem til 1. oktober 2013 er index 95. Man drøftede periode for akkumuleret opgørelse af indmeldelser og udmeldelser. Man ønsker en indstilling til beslutning om, hvorvidt perioden skal være valgperiode eller regnskabsår. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Tal for gruppeudvikling Gruppeudvikling Mads Kolte-Olsen redegjorde for gruppernes kvantitative udvikling. Man kan i en sammenligning af 2011 med 2010 konstatere: Færre små og mindre grupper og flere store Flere spejdere i større grupper Færre pludselige fald Flere grupper i betydelig vækst Marianne Karstensen orienterede om møder i maj med divisionschefer. Man konstaterede på møderne, at der er behov for en gennemgang af hvordan proces for anerkendelse af grupper kan styrke divisionerne til at følge op på grupper, som er særligt udfordret. Referat korpsledelsens møde

6 Det blev afklaret, at målsætning om større grupper er fastlagt i forlængelse af udviklingsplanens målsætning om flere spejdere giver bedre spejderarbejde, bedre spejderarbejde giver flere spejdere. Korpsledelsen tog orienteringen om gruppernes status til efterretning. Korpsledelsen ønsker på mødet i august, at korpskontoret giver en indholdsmæssig redegørelse for gruppernes og divisionernes tilstand og udviklingsplaner. Man ønsker redegørelse for status, og bud på hvad skal der til for at fastholde den gode tendens med at begrænse udmeldelser og øge indmeldelser. Man ønsker erfaringer fra forårets divisionsrådsmøder inddraget. 11. Kommissorium for DDS Relationer Kommissorium for DDS Relationer Ulrik Grønbjerg Andersen og Katja Salomon Johansen præsenterede kommissorium for DDS Relationer. Man har arbejdet med at indføje de kommentarer, som korpsledelsen gav på mødet den april. Man bekræftede, at forslag om at undersøge alumni-forening er begrænset til politikere, der tidligere har været spejdere. Det vil være et forsøg at skabe en platform for politisk indflydelse. Man spurgte til prioriteten af det internationale område i udvalgets arbejde. Man oplyste, at underudvalget Bevægelsen skal beskæftige sig med internationale relationer, herunder samarbejdslande, og desuden arbejder DDS Program med internationale oplevelser. Man arbejder på at styrke underudvalgets ressourcer. Man ønskede en styrket formulering af mål for internationale relationer i Man ønskede, at det tydeligere fremgår, at Det Danske Spejderkorps har et ansvar for at bidrage til det internationale samarbejde. Det blev oplyst, at mål vil blive formuleret i Korpsledelsen godkendte kommissorium for DDS Relationer. Korpsledelsen ser frem til, at DDS Relationer i 2012 beskriver internationale mål og handlinger. Korpsledelsen beder hovedudvalget om i sit videre arbejde at beskrive mål og handlinger, der afspejler, at DDS Relationer har ansvar for at bidrage til det internationale samarbejde. 12. Korpsrådsmøde 2012 Uden bilag Ulrik Grønbjerg Andersen orienterede om status for forberedelse af korpsrådsmøde Arrangementsledelsen har godt greb om forberedelserne. Der er en god organisering, men man er udfordret på frivillige kræfter. Det forventer man vil blive bedre efter sommeren. Man er lykkes med at inddrage erfaringer fra andre ungdomsorganisationer. Man er i god dialog med kontoret om støtte til projektet. Korpsrådsmøde vil lægge op til debat. Debatterne på korpsrådsmødet vil kredse om temaerne i udviklingsplan, programrevision og Spejd Arrangementsledelsen har forberedt et forløb til at sætte debatter i gang. Man søger en leder af debatteamet, der skal organisere debatterne på korpsrådsmøde Man drøftede, hvilke emner korpsledelsen kunne spille ud med i debatten, og hvordan korpsledelsen kunne levere ind i projektet. Man er bevidste om, at korpsledelsen har en særlig rolle til at sætte dagsorden for debat. Man ønsker (foreløbigt) debat af internationalt spejderarbejde, børnekonvention, spejderarbejdet i Danmark, spejdernes lejr 2012, medlemsbegreb, central kontingentopkrævning. Referat korpsledelsens møde

7 Man drøftede proces i korpsledelsen til at formulere emner til debatten Man forventer, at korpsledelsens strategi-arbejde fører til mulige debatemner. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. Julie Rasmussen samler en foreløbig liste over debatemner, som korpsledelsen ønsker på korpsrådsmødet. Frist er søndag den 17. juni til Julie Rasmussen. 13. Lov- og beslutningsforslag fra korpsledelse Indstilling om lov- og beslutningsforslag Morten Kerrn-Jespersen præsenterede indstilling om, at korpsledelsen ikke fremsætter lov- og beslutningsforslag på korpsrådsmødet Baggrunden er, at korpsledelsen på det seneste korpsledelsesmøde gav udtryk for, at man på korpsrådsmødet ønsker at styrke udviklingen af en debatkultur, som træner demokratiske processer og samtidig bidrager til debatter, som fører til udvikling og forandring og som understøtter korpsets udviklingsplan i forhold til de 4 mål. Det ligger som en del af projektbeskrivelsen for korpsrådsmøde 2012, at debatter ikke i år skal resultere i konkrete forslag eller lovændringer. Der var ikke yderligere bemærkninger. Korpsledelsen besluttede, at man i 2012 ikke fremsætter lov- og beslutningsforslag. 14. Revisionens protokol for tipsansøgning Revisionens protokol for DDS tipsansøgning Mads Kolte-Olsen præsenterede revisionens protokol for tipsansøgning. Man ønsker at udforske mulighederne for at øge antallet af grupper, som opfylder kravet om mindst 10 medlemmer yngre end 30 år. Korpsledelsen godkendte protokol. Korpsledelsen ønsker at træffe beslutning om tiltag på kort og længere sigt, der kan sikre et højere grundlag for ansøgning om tipstilskud. 15. Budget forløb Orientering om budgetforløb 2013 og mødet den 26. juni Uden bilag Karen Vejby redegjorde for forløb for forberedelse af budget Forløbet indebærer, at korpsledelsen sætter mål den 26. juni, hvorefter korpsledelsen beder hovedudvalg om at lave detailbudgetter 2012 og udarbejde ønsker til udvidelser og forslag til reduktion i Korpsledelsen skal endeligt godkende budget 2013 den 7. oktober Referat korpsledelsens møde

8 Det blev afklaret, at indholdsmæssige elementer tages stilling til på mødet den 26. juni. Korpsledelsen godkendte forløb for forberedelse af budget Korpsledelsens strategiarbejde Forløb af punkt Links til mere info om balanced score card Mads Kolte-Olsen og Morten Kerrn-Jespersen introducerede til korpsledelsens strategi-arbejde. Korpsledelsen besluttede i april 2012: Korpsledelsen godkendte oplæg til korpsledelsens strategiarbejde. Arbejdet tager udspring i fire kerneelementer: korpsets ressourcer, korpsets medlemmers behov og ønsker, korpsets interne processer og korpsets læringspotentiale. Man stiler efter i januar 2013 at samle resultaterne af strategiarbejdet. Man tager herefter stilling til proces for udarbejdelse af udviklingsplan Man drøftede i grupper, hvad indsamlings- og analysefase kunne indeholde i hhv. modtagerperspektiv, internt perspektiv, ressourceperspektiv og læringsperspektiv. Forslag til indsamlings- og analysefases indhold for de fire kerne-elementer blev noteret. Korpsledelsen besluttede at fordele sig i fire sjak: Modtagerperspektiv: Katja Salomon Johansen og Erik Aabjerg Friis Læringsperspektiv: Morten Kerrn-Jespersen Ressourceperspektiv: Rasmus Jensen, Julie Rasmussen, Marianne Karstensen Internt perspektiv: Ulrik Grønbjerg Andersen, Søren Eriksen, Karens Vejby Mia Rangholm Varming, Christine Fribert Sørensen og Jørgen Svenstrup deltog ikke i dette punkt og vælger sig senere ind på et sjak. Korpsledelsen besluttede, at hvert sjak skal have en plan for efterårets strategiarbejde klar til mødet den august. Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at formidle resultatet af den første afdækning af mulige emner i analysefasen. Korpsledelsen bad desuden Mads Kolte-Olsen om en vejledning til det videre strategiarbejde. 17. Spejdernes Lejr 2012 Uden bilag Erik Aabjerg Friis orienterede om forberedelsen af Spejdernes Lejr Det blev oplyst, at lejren er udfordret på antallet af jobbere, særlig til opbygning af lejren. Man spurgte til deltagelsen fra Det Danske Spejderkorps. Alle opfordringer på dds.dk, nyhedsbrev og i magasiner går på at tage en kammerat med på lejren. Det er stadig muligt at tilmelde sig lejren. Beredskabsplan. Korpsledelsen ønsker at blive orienteret om den endelige beredskabsplan, så man kan handle i overensstemmelse med denne. Man drøftede, hvordan korpsledelsen skal deltage i den daglige orientering. Møderne afholdes hver dag kl undtagen onsdag. Man foreslår en planlægning af korpsledelsens deltagelse i møderne for at give korpsledelsen mulighed for at pleje andre gode kontaktflader. Referat korpsledelsens møde

9 Det blev oplyst, at lejrens bestyrelse i samarbejde med repræsentantskab planlægger en overordnet evaluering i forhold til lejrens politiske mål. Spejderchefkredsen har formuleret en række forhold, som man ønsker i lejrens evaluering. En intern evaluering i Det Danske Spejderkorps er ønsket endnu ikke planlagt. Korpsledelsen takkede Erik Aabjerg Friis og korpskontor for god håndtering af forløb om video til lejrsang. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Eventuelt Man ønsker en afklaring af datoer for korpsledelsens møder og divisionsledelsesstævner i Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at lave et forslag til mødeplan. Man opfordrede til, at bilag til korpsledelsens møder bliver afleveret til tiden. Man opfordrede til at dele udfordringer, så man kan hjælpe hinanden i korpsledelsen. Morten Kerrn-Jespersen orienterede om at udviklingen af spejder-app er forsinket. Lancering er udskudt til efter sommerferien. Morten Kerrn-Jespersen orienterede, at spejdercheferne og en formand for hvert hovedudvalg deltager i Kongehusets reception for frivillige. 19. Evaluering af mødet Strategisk Case Marianne Karstensen lagde op til vurdering af, hvordan korpsledelsen på mødet har arbejdet strategisk Man vurderede korpsledelsens møde i forhold til om punktet var drift eller udvikling og om punktet blev behandlet på operationelt, taktisk eller strategisk niveau. Korpsledelsen takkede for en god måde at evaluere mødet på. 20. Korpsledelsens kommunikation efter mødet Ledelsesinformation Marianne Karstensen lagde op til beslutning om prioriterede emner til kommunikation efter mødet. Man foreslog generelt: Tal for medlems- og gruppeudvikling Korpsledelsen værdsætter mange frivilliges indsats til Spejdernes Lejr. Korpsledelsen glæder sig. Korpsledelsen foreslår, at man tager en god ven med på lejr. Korpsledelsen fremsætter ikke lov- eller beslutningsforslag Man foreslog til formand og divisionschefer Styringskoncept færdigt Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen, Morten Kerrn-Jespersen og Marianne Karstensen om at kommunikere de prioriterede emner. Referat korpsledelsens møde

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Referat fra Korpsrådsmøde 2014 i Det Danske Spejderkorps, 15. - 16. november 2014, på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Mødet blev indledt lørdag den 15. november kl. 09.30. Spejdercheferne Annesofie

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere