Referat Korpsledelsens møde juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012"

Transkript

1 Referat Korpsledelsens møde juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis og Mads Kolte-Olsen (referent). Afbud: Christine Fribert Sørensen (hele mødet), Mia Rangholm Varming (hele mødet), Jørgen Svenstrup (punkt 1 og 12-slut) Julie Rasmussen (punkt 1 og 17 slut). Mødested Spejder Sport, Østerport Station og Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K. Mødetid Mødet begyndte fredag den 8. juni, kl og sluttede lørdag den 9. juni kl Madhold Madholdet fra Absalon serverede lækker frokost og dejlig kage. Tusind tak for jeres hjælp. Gæster: John Lange, direktør Spejder Sport i punkt om Spejder Sport. Mads Helmer-Hansen (formand DDS Drift og Service) og Jette Rasmussen (forstander Brejning Efterskole) deltog i punkt om lån til Brejning Efterskole. 1. af Spejder Sport uden bilag og drøftelse Direktør i Spejder Sport John Lange orienterede om Spejder Sports mål for udvikling og strategi med drøftelse af samarbejdet mellem Det Danske Spejderkorps forening og forretning. Korpsledelsen takkede John Lange for præsentationen og Spejder Sports flotte resultater og arbejde. 2. Godkende dagsorden for korpsledelsens møde Dagsorden Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden. Lån til Brejning blev tilføjet som nyt punkt til dagsorden med præsentation fredag aften og drøftelse lørdag. Tid for øvrige punkter på dagsordenen blev justeret. Punktet var sent kommet på dagsordenen. Alle i korpsledelsen bakkede op om at sætte sagen på dagsordenen. Punkt 6 om opfølgning på Korpsrådets beslutning om menneskerettigheder og konventioner blev udskudt til korpsledelsens møde den august Korpsledelsen genoptog tirsdag den 12. onsdag den 13. juni drøftelse af lån til Brejning. Denne behandling er indarbejdet i dette referat. 3. Godkende referat Referat korpsledelsens møde den april 2012 Referat korpsledelsens møde den 9. maj 2012 Referat forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Referat korpsledelsens møde

2 Mads Kolte-Olsen præsenterede referater fra korpsledelsens seneste møder. Korpsledelsen bekræftede digital godkendelse af korpsledelsens møde den april Korpsledelsen godkendte referat korpsledelsens møde den 9. maj Korpsledelsen godkendte referat fra forretningsudvalgets møde den 15. maj Samlet styringskoncept for korpsledelse, hovedudvalg og kontor Indstilling Oversigt samlet styringskoncept Korpsledelsens ledelsesgrundlag Korpsledelsens forretningsorden Hovedudvalgs generelle ansvar og kompetencer Økonomisk vejledning Styringsværktøj Mads Kolte-Olsen præsenterede samlet styringskoncept. Der var ikke yderligere bemærkninger. Korpsledelsen godkendte samlet styringskoncept. Lån til Brejning I (fredag den 8. juni, aften) Følgebrev til korpsledelsen Anmodning om lån Forretningsplan Kort og billedmateriale Prospekt Morten Kerrn-Jespersen gennemgik bilag til mødet, som var modtaget torsdag den 7. juni om aftenen. Formålet med den første behandling fredag aften var at redegøre for låneanmodning og projekt. Brejning Efterskole anmoder om et lån på indtil 6 mio. kr. til finansiering af køb af naboejendom til udvidelse af efterskolens aktiviteter. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps på forskellig vis har mulighed for at skaffe kapital til et eventuelt lån til Brejning Efterskole. Man ønsker, at forholdet skal være finansielt fornuftigt for begge parter. Korpsets merudgift ved et rentefrit lån vil skulle finansieres af den almindelige drift. Man ønsker derfor, at et eventuelt lån skal gives på markedsvilkår. Man ønsker, at korpset skal kunne imødekomme et lignende ønske fra Korinth Efterskole. Det blev fremført, at et eventuelt lån skal kunne øge korpsets kapacitet til større arrangementer og bidrage til korpsets udviklingsarbejde. Man konstaterede, at i forhold til muligheden i Odense, som korpsledelsen behandlede den 9. maj, så har dette projekt en partner, som er klar til at udvikle og drive faciliteterne. Korpset skal forholde sig til, at et lån både indebærer en mulighed for at forbedre Brejning Efterskoles forretningsmuligheder og en forpligtelse til konsekvent at følge op på tilbagebetaling af lån. Referat korpsledelsens møde

3 Korpsledelsen besluttede at invitere Mads Helmer-Hansen (formand DDS Drift og Service) og Jette Rasmussen (forstander Brejning Efterskole) til at deltage i korpsledelsens møde lørdag. Lån til Brejning II (lørdag den 9. juni, formiddag) Samme bilag som fredag aften. Jette Rasmussen præsenterede projekt om køb af ejendom ved siden af Brejning Efterskole og anmodning om et lån på 6 mio. kr. til køb og renovering af ejendom. Jette Rasmussen redegjorde for etaper i renovering og for mulighederne for drift i den første og senere faser. Det vil i begrænset omfang være muligt at sælge dele af grund og ejendom fra. Det forudsætter en ændring af lokalplan. Jette Rasmussen redegjorde for projektets økonomi. Der skal skaffes finansiering til bud på tvangsauktion, til renovering og til løbende drift. Projektet er godkendt af bestyrelsen for Brejning Efterskole. Man er meget åben for samarbejde med Det Danske Spejderkorps om faciliteter og aktiviteter. Man er meget åben for dialog om forskellige selskabsformer og økonomifordeling. Mads Helmer-Hansen orienterede om, at Brejning Efterskole har en god økonomi. En betydelig del af efterskolers indtægt er koblet på taxametre-midler målrettet bestemte elevtyper. Teknik i taxameter-ordninger betyder, at indtægter kommer med forsinkelse. Der skal skaffes finansiering til drift, inden indtægter fra øget aktivitet kommer. Man spurgte til konsekvensen af, at et eventuelt lån bliver givet på markedsmæssige vilkår. Det vil kræve højere indtægter eller reduktion i driftsomkostninger. Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps får sikkerhedsstillelse i bygninger ved lån. Det blev afklaret, at bygningerne kan indrettes til store møder og til overnatning for korpsets aktiviteter. Man drøftede, hvorvidt Det Danske Spejderkorps overfor Brejning Efterskole kan håndtere en rolle som bank, der konsekvent følger op på eventuel misligholdelse af forpligtelser ved lån. Man drøftede, hvordan de forventede aktiviteter i udvidelsen af Brejning Efterskole hang sammen med Det Danske Spejderkorps kerneforretning. Korpsledelsen konkluderede, at man ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at træffe beslutning om at indgå i et økonomisk samarbejde med Brejning Efterskole. Lån til Brejning III (tirsdag 12. juni onsdag 13. juni) Indstilling om lån til Brejning Efterskole Redegørelse fra Brejning Efterskole om sammenhæng til Det Danske Spejderkorps arbejde Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen præsenterede den 12. juni pr. mail et forslag at genoverveje beslutning fra den 9. juni Baggrunden var: Korpsledelsen behandlede på sit møde den juni 2012 anmodning fra Brejning Efterskole om et lån på 6 mio. kr. Man besluttede sig for ikke at give bevillingen. Korpsledelsesmedlemmer og spejderchefer har efter korpsledelsesmødet tilkendegivet, at de har fortsat overvejelserne, og bragt nye synspunkter frem ift. beslutningen på mødet. Tilkendegivelserne og telefoniske drøftelser i korpsledelsen har givet anledning til, at spejdercheferne indstiller en alternativ beslutning, der har fokus på at bidrage til at styrke skolens udvikling. Det indstilles, at korpsledelsen beslutter, at Det Danske Spejderkorps yder et lån til Brejning Efterskole på 2 mio. kr. Lånet betales tilbage over 10 år. Herudover skal skolen betale de omkostninger, der er forbundet med udlånet. Hensigten med Referat korpsledelsens møde

4 lånet er at styrke Brejning Efterskole økonomiske råderum til skolens udvikling. Bilateralt i korpsledelsen over telefon og mail. Korpsledelsen besluttede at tilbyde et lån til udvikling af Brejning Efterskole på 1,5 millioner kr. Lånet er udover det aktuelle lån, som Det Danske Spejderkorps har ydet til Brejning Efterskole. Efter konklusion: Tvangsauktionen blev aflyst, da kreditor betalte skyldig skat. Lånetilbuddet til Brejning Efterskole bliver opretholdt indtil videre. 5. Forløb til B1 internationale medlemskab Indstilling til indstilling Julie Rasmussen præsenterede indstilling om forløb til håndtering af Korpsrådets beslutning B1 om medlemskab af verdensorganisationerne. Oplægget er, at man først prioriterer information om verdensorganisationer og det internationale spejdersamarbejde. Dernæst vil man i 2013 fokusere debatten på at formulere en indstilling til Korpsrådet Det blev afklaret, at man nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse af korpsledelse og repræsentanter fra hovedudvalg. Man drøftede, hvordan man kunne skabe ejerskab i en bredere kreds til at føre den dialog med grupper og divisioner, som er efterspurgt i Korpsrådets beslutning. Man vurderer, at der er betydeligt potentiale i kommunikation om det globale spejderarbejde. En fortælling om internationale spejderoplevelser ligger i forlængelse af korpsets kommunikationsstrategi. Korpsledelsen godkendte indstilling. Arbejdsgruppen består af Mia Rangholm Varming, to øvrige medlemmer af korpsledelsen, repræsentant fra DDS Program, DDS Kommunikation og DDS Relationer. 6. Forløb B2 menneskerettigheder og konventioner Indstilling Punktet blev udsat til mødet den august 7. Personindstilling Personindstilling Katja Salomon Johansen redegjorde for indstilling til Det Danske Spejderkorps international commissioner til WAGGGS. Det blev afklaret, at DDS Relationer arbejder med en jobbeskrivelse for rollen som international commissioner til WAGGGS. Korpsledelsen besluttede at tage stilling til personindstillingen i skriftlig behandling, da indstillingen var blevet sendt ind efter bilagsfrist. Katja Salomon Johansen iværksætter skriftlig behandling. Korpsledelsen godkendte efter mødet i skriftlig behandling Stine Kofoed Frederiksen som international commissioner for WAGGGS. Referat korpsledelsens møde

5 8. Kursusejendom Uden bilag Jørgen Svenstrup inviterede til brainstorm om mulige samarbejdspartnere til en kursusejendom i Odense. Man bød ind med muligheder. Korpsledelsen besluttede at kontakte følgende for at drøfte et muligt partnerskab: Odense Kommune, Jørgen Svenstrup Dansk Ungdoms Fællesråd, Mads Kolte-Olsen DGI, Mads Kolte-Olsen De grønne pigespejdere, Marianne Karstensen KFUM-Spejderne, Morten Kerrn-Jespersen Et større konsulenthus, Karen Vejby Kontakt til fonde kommer i en senere fase, såfremt en mulig partner er fundet. Korpsledelsen aftalte at melde tilbage til Jørgen Svenstrup senest den 10. august Tal for medlemsudvikling Udvikling i indmeldelser og udmeldelser Udvikling in antal medlemmer Mads Kolte-Olsen orienterede om status for udvikling i medlemsudvikling. Det seneste år (1. april marts 2012) er antallet af indmeldelser øget med 5 % i forhold til året før. Udmeldelser er det seneste år (1. april marts 2012) faldet med 10 % sammenlignet med året før. De akkumulerede indmeldelser i perioden 1. oktober marts 2012 er på index 23,4. Målet frem til 1. oktober 2013 er index 105. De akkumulerede udmeldelser i perioden 1. oktober marts 2012 er på index 22,9. Målet frem til 1. oktober 2013 er index 95. Man drøftede periode for akkumuleret opgørelse af indmeldelser og udmeldelser. Man ønsker en indstilling til beslutning om, hvorvidt perioden skal være valgperiode eller regnskabsår. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Tal for gruppeudvikling Gruppeudvikling Mads Kolte-Olsen redegjorde for gruppernes kvantitative udvikling. Man kan i en sammenligning af 2011 med 2010 konstatere: Færre små og mindre grupper og flere store Flere spejdere i større grupper Færre pludselige fald Flere grupper i betydelig vækst Marianne Karstensen orienterede om møder i maj med divisionschefer. Man konstaterede på møderne, at der er behov for en gennemgang af hvordan proces for anerkendelse af grupper kan styrke divisionerne til at følge op på grupper, som er særligt udfordret. Referat korpsledelsens møde

6 Det blev afklaret, at målsætning om større grupper er fastlagt i forlængelse af udviklingsplanens målsætning om flere spejdere giver bedre spejderarbejde, bedre spejderarbejde giver flere spejdere. Korpsledelsen tog orienteringen om gruppernes status til efterretning. Korpsledelsen ønsker på mødet i august, at korpskontoret giver en indholdsmæssig redegørelse for gruppernes og divisionernes tilstand og udviklingsplaner. Man ønsker redegørelse for status, og bud på hvad skal der til for at fastholde den gode tendens med at begrænse udmeldelser og øge indmeldelser. Man ønsker erfaringer fra forårets divisionsrådsmøder inddraget. 11. Kommissorium for DDS Relationer Kommissorium for DDS Relationer Ulrik Grønbjerg Andersen og Katja Salomon Johansen præsenterede kommissorium for DDS Relationer. Man har arbejdet med at indføje de kommentarer, som korpsledelsen gav på mødet den april. Man bekræftede, at forslag om at undersøge alumni-forening er begrænset til politikere, der tidligere har været spejdere. Det vil være et forsøg at skabe en platform for politisk indflydelse. Man spurgte til prioriteten af det internationale område i udvalgets arbejde. Man oplyste, at underudvalget Bevægelsen skal beskæftige sig med internationale relationer, herunder samarbejdslande, og desuden arbejder DDS Program med internationale oplevelser. Man arbejder på at styrke underudvalgets ressourcer. Man ønskede en styrket formulering af mål for internationale relationer i Man ønskede, at det tydeligere fremgår, at Det Danske Spejderkorps har et ansvar for at bidrage til det internationale samarbejde. Det blev oplyst, at mål vil blive formuleret i Korpsledelsen godkendte kommissorium for DDS Relationer. Korpsledelsen ser frem til, at DDS Relationer i 2012 beskriver internationale mål og handlinger. Korpsledelsen beder hovedudvalget om i sit videre arbejde at beskrive mål og handlinger, der afspejler, at DDS Relationer har ansvar for at bidrage til det internationale samarbejde. 12. Korpsrådsmøde 2012 Uden bilag Ulrik Grønbjerg Andersen orienterede om status for forberedelse af korpsrådsmøde Arrangementsledelsen har godt greb om forberedelserne. Der er en god organisering, men man er udfordret på frivillige kræfter. Det forventer man vil blive bedre efter sommeren. Man er lykkes med at inddrage erfaringer fra andre ungdomsorganisationer. Man er i god dialog med kontoret om støtte til projektet. Korpsrådsmøde vil lægge op til debat. Debatterne på korpsrådsmødet vil kredse om temaerne i udviklingsplan, programrevision og Spejd Arrangementsledelsen har forberedt et forløb til at sætte debatter i gang. Man søger en leder af debatteamet, der skal organisere debatterne på korpsrådsmøde Man drøftede, hvilke emner korpsledelsen kunne spille ud med i debatten, og hvordan korpsledelsen kunne levere ind i projektet. Man er bevidste om, at korpsledelsen har en særlig rolle til at sætte dagsorden for debat. Man ønsker (foreløbigt) debat af internationalt spejderarbejde, børnekonvention, spejderarbejdet i Danmark, spejdernes lejr 2012, medlemsbegreb, central kontingentopkrævning. Referat korpsledelsens møde

7 Man drøftede proces i korpsledelsen til at formulere emner til debatten Man forventer, at korpsledelsens strategi-arbejde fører til mulige debatemner. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. Julie Rasmussen samler en foreløbig liste over debatemner, som korpsledelsen ønsker på korpsrådsmødet. Frist er søndag den 17. juni til Julie Rasmussen. 13. Lov- og beslutningsforslag fra korpsledelse Indstilling om lov- og beslutningsforslag Morten Kerrn-Jespersen præsenterede indstilling om, at korpsledelsen ikke fremsætter lov- og beslutningsforslag på korpsrådsmødet Baggrunden er, at korpsledelsen på det seneste korpsledelsesmøde gav udtryk for, at man på korpsrådsmødet ønsker at styrke udviklingen af en debatkultur, som træner demokratiske processer og samtidig bidrager til debatter, som fører til udvikling og forandring og som understøtter korpsets udviklingsplan i forhold til de 4 mål. Det ligger som en del af projektbeskrivelsen for korpsrådsmøde 2012, at debatter ikke i år skal resultere i konkrete forslag eller lovændringer. Der var ikke yderligere bemærkninger. Korpsledelsen besluttede, at man i 2012 ikke fremsætter lov- og beslutningsforslag. 14. Revisionens protokol for tipsansøgning Revisionens protokol for DDS tipsansøgning Mads Kolte-Olsen præsenterede revisionens protokol for tipsansøgning. Man ønsker at udforske mulighederne for at øge antallet af grupper, som opfylder kravet om mindst 10 medlemmer yngre end 30 år. Korpsledelsen godkendte protokol. Korpsledelsen ønsker at træffe beslutning om tiltag på kort og længere sigt, der kan sikre et højere grundlag for ansøgning om tipstilskud. 15. Budget forløb Orientering om budgetforløb 2013 og mødet den 26. juni Uden bilag Karen Vejby redegjorde for forløb for forberedelse af budget Forløbet indebærer, at korpsledelsen sætter mål den 26. juni, hvorefter korpsledelsen beder hovedudvalg om at lave detailbudgetter 2012 og udarbejde ønsker til udvidelser og forslag til reduktion i Korpsledelsen skal endeligt godkende budget 2013 den 7. oktober Referat korpsledelsens møde

8 Det blev afklaret, at indholdsmæssige elementer tages stilling til på mødet den 26. juni. Korpsledelsen godkendte forløb for forberedelse af budget Korpsledelsens strategiarbejde Forløb af punkt Links til mere info om balanced score card Mads Kolte-Olsen og Morten Kerrn-Jespersen introducerede til korpsledelsens strategi-arbejde. Korpsledelsen besluttede i april 2012: Korpsledelsen godkendte oplæg til korpsledelsens strategiarbejde. Arbejdet tager udspring i fire kerneelementer: korpsets ressourcer, korpsets medlemmers behov og ønsker, korpsets interne processer og korpsets læringspotentiale. Man stiler efter i januar 2013 at samle resultaterne af strategiarbejdet. Man tager herefter stilling til proces for udarbejdelse af udviklingsplan Man drøftede i grupper, hvad indsamlings- og analysefase kunne indeholde i hhv. modtagerperspektiv, internt perspektiv, ressourceperspektiv og læringsperspektiv. Forslag til indsamlings- og analysefases indhold for de fire kerne-elementer blev noteret. Korpsledelsen besluttede at fordele sig i fire sjak: Modtagerperspektiv: Katja Salomon Johansen og Erik Aabjerg Friis Læringsperspektiv: Morten Kerrn-Jespersen Ressourceperspektiv: Rasmus Jensen, Julie Rasmussen, Marianne Karstensen Internt perspektiv: Ulrik Grønbjerg Andersen, Søren Eriksen, Karens Vejby Mia Rangholm Varming, Christine Fribert Sørensen og Jørgen Svenstrup deltog ikke i dette punkt og vælger sig senere ind på et sjak. Korpsledelsen besluttede, at hvert sjak skal have en plan for efterårets strategiarbejde klar til mødet den august. Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at formidle resultatet af den første afdækning af mulige emner i analysefasen. Korpsledelsen bad desuden Mads Kolte-Olsen om en vejledning til det videre strategiarbejde. 17. Spejdernes Lejr 2012 Uden bilag Erik Aabjerg Friis orienterede om forberedelsen af Spejdernes Lejr Det blev oplyst, at lejren er udfordret på antallet af jobbere, særlig til opbygning af lejren. Man spurgte til deltagelsen fra Det Danske Spejderkorps. Alle opfordringer på dds.dk, nyhedsbrev og i magasiner går på at tage en kammerat med på lejren. Det er stadig muligt at tilmelde sig lejren. Beredskabsplan. Korpsledelsen ønsker at blive orienteret om den endelige beredskabsplan, så man kan handle i overensstemmelse med denne. Man drøftede, hvordan korpsledelsen skal deltage i den daglige orientering. Møderne afholdes hver dag kl undtagen onsdag. Man foreslår en planlægning af korpsledelsens deltagelse i møderne for at give korpsledelsen mulighed for at pleje andre gode kontaktflader. Referat korpsledelsens møde

9 Det blev oplyst, at lejrens bestyrelse i samarbejde med repræsentantskab planlægger en overordnet evaluering i forhold til lejrens politiske mål. Spejderchefkredsen har formuleret en række forhold, som man ønsker i lejrens evaluering. En intern evaluering i Det Danske Spejderkorps er ønsket endnu ikke planlagt. Korpsledelsen takkede Erik Aabjerg Friis og korpskontor for god håndtering af forløb om video til lejrsang. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Eventuelt Man ønsker en afklaring af datoer for korpsledelsens møder og divisionsledelsesstævner i Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at lave et forslag til mødeplan. Man opfordrede til, at bilag til korpsledelsens møder bliver afleveret til tiden. Man opfordrede til at dele udfordringer, så man kan hjælpe hinanden i korpsledelsen. Morten Kerrn-Jespersen orienterede om at udviklingen af spejder-app er forsinket. Lancering er udskudt til efter sommerferien. Morten Kerrn-Jespersen orienterede, at spejdercheferne og en formand for hvert hovedudvalg deltager i Kongehusets reception for frivillige. 19. Evaluering af mødet Strategisk Case Marianne Karstensen lagde op til vurdering af, hvordan korpsledelsen på mødet har arbejdet strategisk Man vurderede korpsledelsens møde i forhold til om punktet var drift eller udvikling og om punktet blev behandlet på operationelt, taktisk eller strategisk niveau. Korpsledelsen takkede for en god måde at evaluere mødet på. 20. Korpsledelsens kommunikation efter mødet Ledelsesinformation Marianne Karstensen lagde op til beslutning om prioriterede emner til kommunikation efter mødet. Man foreslog generelt: Tal for medlems- og gruppeudvikling Korpsledelsen værdsætter mange frivilliges indsats til Spejdernes Lejr. Korpsledelsen glæder sig. Korpsledelsen foreslår, at man tager en god ven med på lejr. Korpsledelsen fremsætter ikke lov- eller beslutningsforslag Man foreslog til formand og divisionschefer Styringskoncept færdigt Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen, Morten Kerrn-Jespersen og Marianne Karstensen om at kommunikere de prioriterede emner. Referat korpsledelsens møde

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets

Præsentation Morten Kerrn-Jespersen spurgte, om der var bemærkninger til referat fra korpsledelsens møde den 26. juni og til forretningsudvalgets Referat Korpsledelsens møde 24. 26. august 2012 Deltagere Søren Eriksen, Mia Rangholm Varming, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert Sørensen,

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl

Mødetid Mødet begyndte fredag den 3. februar kl og sluttede søndag den 5. februar kl Referat Korpsledelsens møde 3. 5. februar 2012 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Erik Aabjerg Friis, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby, Rasmus Jensen, Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen,

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011

Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Referat Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011 Deltagere Søren Eriksen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Erik Aabjerg Friis, Jørgen Svenstrup, Christine Fribert Sørensen, Morten Kerrn- Jespersen, Marianne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts

Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Referat Korpsledelsens møde 12. 13. marts Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Annesofie Bjerre, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 25.-27. oktober 2013 Referat Mødested og tid FDF Rysensteensgade 3, 1564 København V Fredag den 25/10-2013 kl. 19:00 22:15 Lørdag 26/10-2013 kl. 8:30 19:00 Søndag 27/10-2013 kl. 8:00

Læs mere

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat

Korpsledelsens møde januar 2013 Endeligt referat Korpsledelsens møde 18. 20. januar 2013 Endeligt referat Mødested Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København. Mødetid Fredag den 18. januar kl. 19.00 søndag den 20. januar kl.14.00. Deltagere

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De grønne pigespejdere),

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 02-2016 Dato: Mandag den 29. februar 2015 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 10.00-11.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN)

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 8871/15 MJOH Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #7, 214 Vært: Referent: Deltagere: Bitten Schjødt Kjær Morten Frouvne Vincentz HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk),

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden:

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl på Havesangervej 7, Fuglsø, 8420 Knebel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl på Havesangervej 7, Fuglsø, 8420 Knebel. Dato: 16. september 2013 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes fredag den 23. august 2013 kl. 9.30

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser.

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser. Dagsorden - bestyrelsesmøde Mandag d. 10. december 2012 - kl. 17.00-19.00 og efterfølgende julefrokost hos Rie, Ringkøbingvej 113, Snejbjerg, 7400 Herning Deltagere: Per Bang (mødeleder), Rie Merrild Dieckmann,

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere