Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup (afbud) (afbud) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 19/11 Vestbanen Regionsrådets beslutninger

2 19/11 Vestbanen Regionsrådets beslutninger J. nr Dato: 1. marts 2011 Indstilling At formanden bemyndiges til at indgå et letter of intent (hensigtserklæring) med Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S for drift og infrastrukturforvaltning på Vestbanen med henblik på en Hovedaftale gældende fra til dec med option på yderligere 2 år. At Sydtrafik, efter henvendelse fra Regionen, stiller ressourcer til rådighed til undersøgelse af mulighederne for kompensation til uddannelsessøgende og gratiskørsel til pensionister, der modtager ældrecheck og At der udarbejdes en strategi for billettering på Vestbanestrækningen fra 1. juli 2012 Sagsresume I Bestyrelsesmødet den 28. januar 2011 dagsordenpunkt 2/11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer besluttede bestyrelsen: Under forudsætning af: at Region Syddanmark påtager sig at finansiere den fulde og nødvendige investering på Vestbanen A/S, herunder de investeringsmæssige risici, at Region Syddanmark enten stiller midlerne til rådighed for Vestbanen A/S, eller indestår som garant for at Vestbanen A/S kan optage lån, at Sydtrafik ikke er låntager, at Region Syddanmark påtager sig det fulde ansvar for driftsøkonomien, herunder de driftsøkonomiske risici, og at Region Syddanmark forudsætninger om Varde Kommunes medfinansieringer er Sydtrafik uvedkommende og alene er et anliggende mellem de to parter. kan bestyrelsen tiltræde sidste at i indstillingen. 1) Bestyrelsen respekterer Region Syddanmarks bestillerrolle men skal henstille til, at finansieringen ikke sker ved kompenserende reduktioner i den regionale trafik, som kan resultere i, at kommunerne nødtvunget må finansiere sådanne ruter eller dele deraf. Preben Friis-Hauge kan ikke tiltræde de anførte forudsætninger, idet han henviser til Regionens synspunkter, som de er beskrevet i referat fra mødet den 11. januar Poul Rosendahl deltog ikke ved sagens behandling. Der blev uddelt mails af 27. januar 2011 med spørgsmål og svar fra henholdsvis Kolding Kommunes administration og Sydtrafiks sekretariat. 1) At der når finansieringerne er på plads indgås kontrakt med Arriva Tog A/S for driften af Vestbanen inkl. infrastrukturforvaltning - drift og vedligeholdelse 39

3 I Regionsrådsmødet den 28. februar 2011 behandlede rådet sagen om Vestbanens fremtid (punkt 12) og Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik (punkt 13). Efter en godt 3 timers lang debat om punkt 12 vedtog rådet: Beslutningen blev vedtaget med 21 stemmer mod 19. I forhold til Sydtrafiks bestyrelses beslutning betyder rådets beslutning At der årligt stilles 17,5 mio. kr. til rådighed for driften af Vestbanen At der årligt stilles 7,2 mio. kr. til rådighed for afskrivning og forrentning af lån på 105 mio. kr. til Vestbanen A/S over 25 år. (tilføres Sydtrafik) At Regionen stiller garanti for Vestbanens låneoptagelse i Kommune Kredit til nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur Herudover forudsættes, at Varde Kommune årligt stiller 2,8 mio. kr. til rådighed for Regionen til afskrivning og forrentning over 25 år af Varde kommunes investering af en værdi på 40 mio. kr. I forhold til de nævnte 24 mio. kr. årligt er derudover indregnet Pensioner med 2 mio. kr. årligt: 17,5 mio. kr. + 7,2 mio. kr. 2,8 mio. kr. + 2 mio.kr.= 24 mio. kr. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik (punkt 13). Regionsrådet besluttede, at tiltræde indstillingen fra Udvalget for regional Udvikling, som anbefalede at ruterne 41 Esbjerg Varde, 48 Esbjerg-Vejen og 88 Vejen-Kolding nedlægges. Nedlæggelsen af disse ruter giver en samlet besparelse på 5,9 mio. kr. Sydtrafik har givet Regionen en række forslag til justeringer, der kan være med til at finansiere meromkostningerne, idet der dog er taget forbehold for indgåede aftaler. De i besparelsen valgte ruter er alle parallelle med jernbanestrækninger. 40

4 Besparelsen skal dække et samlet finansieringsbehov på 6 mio. kr. som er opstået ved At Sydtrafiks 5. udbud er blevet 2,5 mio. kr. dyrere At meromkostningen ved Vestbanen er blevet 2,5 mio. kr. dyrere i forhold til Rådets oprindelige beslutningsgrundlag og At der er en usikkerhed vedrørende passagerindtægterne på 1 mio. kr. Ud over disse to beslutninger vedtog Regionsrådet i sammenhæng med beslutningen under dagsordenpunkt 12 At undersøge muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen og At give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck. Uddannelsessøgende. Under henvisning til tidligere sag i Sydtrafiks bestyrelse om uddannelseskort dagsordenpunkt 03/11- fremgår, at en fuld kompensation for uddannelsessøgende i Sydtrafiks område som kompensation for øget egenbetaling vil være ca. 17,5 mio. kr. årligt. FynBus har skønnet deres kompensation til ca. 10 mio. kr. årligt. I forbindelse med drøftelse med Regionen og FynBus (og Sydtrafik) iværksætter FynBus en kompensationsordning med 50 %. En samlet 50 %s kompensation vil for hele regionen betydet en årlig merudgift på ca. 13 mio. kr. I Sydtrafiks område er beregnet, at % af indtægterne for uddannelseskort tilfalder kommunerne. I FynBus område er hovedparten af uddannelsesindtægterne tilført regionen. Hvorvidt det er indtænkt, at regionen skal (kan) kompensere kommunerne for indtægtstabet fremgik ikke af sagens drøftelse. Det vedtagne forslag indebærer, at der skal foretages en undersøgelse af muligheden for at sikre ensartet betaling for de uddannelsessøgende. Gratiskørsel for ældre der modtager ældrecheck. Antallet af pensionister i Sydtrafik busser og Vestbanetog er svært at estimere, da billettypen er den samme som barn. Af en opgørelse over fordeling på rejsehjemmeltyper er estimeret, at 4 % rejser på børneklippekort og 2 % er pensionister. En vurdering over pensionistandelen ligger måske nærmere 8 % (?). Ud fra en betragtning om at indtægtsmassen for pensionister tilsvarende er 2 % vil dette betyde en indtægt på ca. 5 mio. kr. (samlet indtægt i Budget 2011: 251 mio. kr.). Hvor stor en andel af pensionisterne, der modtager ældrecheck, er der ikke en opgørelse over. Andelen på Fyn skønnes til %. Hovedparten af pensionister, der bruger busserne, skønnes at anvende bybusser. Dvs. at indtægtstabet/gratiskørslen skal dækkes af kommunerne. 41

5 Det vedtagne forslag indebærer, at der skal foretages en undersøgelse af muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck. Kontrakt med Arriva Tog A/S med mere: Fortsættelse af driften på Vestbanen betyder, at der skal indgås kontrakt med Arriva Tog A/S om samdriften. Sydtrafik og Vestbanen A/S er sammen med Arriva Tog A/S ved at opstille et Letter of intent (hensigtserklæring) som skal sikre, at parterne vil indgå en aftale på nærmere vilkår. Aftalen underskrives af alle 3 parter. Foreløbigt udkast er vedlagt til orientering. Denne aftale bliver afløst af en egentlig hovedkontrakt mellem Sydtrafik og Arriva Tog A/S, som forventes indgået senest 1. juli Letter of Intent er en retlig aftale som binder parterne og som bliver grundlag for Vestbanen A/S låneoptagelse og indkøb af tog. Aftalen forventes underskrevet i uge 9 eller 10/2011. Den endelige kontrakt skal bla. indeholde følgende: Kontrakt mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S om, at Vestbanen A/S stiller Lint-togmateriel til rådighed og lejen herfor Kontrakt mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S om, at Vestbanen A/S stiller infrastrukturen til rådighed mod infrastrukturbetaling Kontrakt om infrastrukturvedligehold og forvaltning mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S Aftale mellem Arriva Tog A/S og Trafikstyrelsen om samdrift på strækningen Esbjerg- Varde, samt materielsamkørsel (materielpool) og loko-fører - pool Aftale med Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S om leje af værksted (er indgået i forbindelse med at Arriva Tog vandt kørslen på Vest-og Midtjyske strækninger) Herudover skal der indgås aftale mellem Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S om konsulentydelse fra Arriva Tog ved indkøb af Lint togene hos Alstom, og Aftale mellem Alstom og Vestbanen A/S for indkøb at 2 nye tog. Billetteringsudstyr på Vestbanestrækningen. Med beslutningen om Vestbanens fortsatte drift skal der udarbejdes en strategi for billetteringsudstyr på Vestbanestrækningen. Der er ikke indregnet Rejsekortudstyr i rejsekortopgørelsen. Placering af billetteringsudstyr kan ikke som udgangspunkt ske i togene, da Vestbanens 2 tog også skal kunne køre på Midt- og Vestjyske banestrækninger ligesom M og V tog skal kunne betjene Vestbanestrækningen. Sydtrafik skal have udarbejdet en billetteringsstrategi som udpeger såvel rejsekortplaceringer og evt. brug af mobilbilletter. Der er p.t. 19 standsningssteder på Vestbanen heraf ca. 10 stationer og resten trinbræt. Bestyrelsesmøde i Vestbanen A/S den 2. marts Bestyrelsen for Vestbanen A/S var indkaldt til møde den 2. marts 2011 med henblik på beslutninger omkring kapitalfremskaffelse, kontrakt med Arriva Tog A/S og køb af tog. 42

6 Bestyrelsen besluttede, under forudsætning af, at Sydtrafik tilslutter sig regionens beslutning, at bemyndige formanden og direktøren til at Underskrive gældsbrev på 105 mio. kr. til Region Syddanmark Fremsende låneanmodning til Kommunekredit Tiltræde Letter of Intent (hensigtserklæring) mellem Vestbanen A/S, Sydtrafik og Arriva Tog A/S Underskrive kontrakt med Alstom om 2 togsæt til en samlet pris af 52 mio. kr. Det forventes under ovenstående forudsætning en tidsplan, hvor gældsbrev og låneanmodning fremsendes til kommunekredit mandag den 7. marts Der underskrives letter of Intent og Alstom aftalekomplekset. Fredag den 11. marts 2011 overføres betaling i forbindelse med togkøbet til Alstom. Referat af bestyrelsesmødet vedlægges. Lovgivningen I henhold til Lov om Trafikselskaber finansierer Regionen privatbanerne. Trafikselskabet indgår kontrakter om driften med privatbanerne og har det administrative og økonomiske tilsyn. Det jernbanetekniske tilsyn foretages af Trafikstyrelsen. Økonomi Se ovenfor Vedtagelse - 1. og 3. at tiltrædes - 2. at drøftedes Poul Rosendahl deltog ikke i sagens behandling. Mødet hævet

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere