EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014"

Transkript

1 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent

2 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 39 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Noter til årsrapporten 42 Anvendt regnskabspraksis 67

3 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse. Silkeborg, den 23. april 2015 Direktion Holger Blok adm. direktør

4 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 3 Ledelsespåtegning Bestyrelse Jens Jørn Justesen formand Jan Skytte Pedersen næstformand Arne Bo Larsen næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen

5 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for EnergiMidt Holding a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Silkeborg, 23. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Johnny Krogh statsautoriseret revisor Peter Mølkjær statsautoriseret revisor

7 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 6 Selskabsoplysninger Selskabet EnergiMidt Holding a.m.b.a. Tietgensvej Silkeborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Regnskabsår: 13. regnskabsår Hjemsted: Silkeborg Bestyrelse Jens Jørn Justesen, formand Jan Skytte Pedersen, næstformand Arne Bo Larsen, næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen Direktion Holger Blok, adm. direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken Silkeborg

8 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 7 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal 2014 Koncern 2012 Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (14.551) Resultat af finansielle poster (77.604) (42.448) (6.998) (18.549) Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Bruttomargin 34,5 % 31,9 % 33,0 % 32,2 % 30,5 % Overskudsgrad 6,2 % 3,4 % 4,7 % 1,4 % (0,7)% Soliditetsgrad 43,1 % 44,1 % 50,9 % 49,2 % 53,6 % Forrentning af egenkapital 0,8 % 1,1 % 1,6 % 0,2 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 2,4 % 1,5 % 2,2 % 0,8 % (0,3)% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis. Ved ændring af regnskabspraksis er der udelukkende foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2012 og, idet 2012 var året for den endelige godkendelse af forrentning af indskudskapitalen for årene 2003 til 2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S. Der henvises til omtale heraf i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

9 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 8 Ledelsesberetning Kapitel 1 - Hovedaktivitet 1.1 Koncern EnergiMidt bidrager som koncern til udvikling af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Samtidig har EnergiMidt et strategisk mål om at være den foretrukne leverandør af både energiløsninger og bredbåndsbaseret kommunikation og services i Midtjylland. Med afsæt i etablering, drift og vedligeholdelse af elforsyning i den midtjyske region har EnergiMidt haft et solidt ståsted til udvikling af sine kommercielle forretningsområder, herunder en stærk fiberbredbåndsforretning. Foruden elforsyning og fiberbredbånd som kerneydelser tilbyder EnergiMidt sine kunder en bred vifte af ydelser blandt andet inden for solceller og energirådgivning til privat- og erhvervskunder. Ligeledes deltager vi aktivt i den grønne omstilling gennem engagement i vedvarende energiproduktion, f.eks. i form af vindmølleparker og solcelleparker rundt om i Europa. EnergiMidt har en kunde- og segmentorienteret forretningstilgang ud fra ønsket om kommercielt fokus i et foranderligt marked med øget konkurrence. EnergiMidt er et kommercielt andelsselskab ejet af kunderne. Koncernen har et ejerbaseret kundegrundlag på ca elforsyningskunder i et km 2 stort forsyningsområde i den midtjyske region. Siden 2002 er omsætningen firedoblet fra ca. 800 mio.kr. til knap 3 mia. kr., og antal medarbejdere er vokset to en halv gang til 680 medarbejdere. EnergiMidts øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 150 medlemmer valgt af forbrugerne i 6 geografisk opdelte valgområder. Hovedkontoret ligger i Silkeborg med driftsdestinationer i Skive og Herning. EnergiMidt har en dialogbaseret virksomhedskultur forankret fra det øverste ledelsesorgan og til den enkelte medarbejder, der tager aktivt del i at fastholde denne. Performance og trivsel går hånd i hånd som resultat af værdibaseret ledelse med åbenhed, engagement og respekt som centrale værdier. Det blev i 2014 udmøntet i et tilfredsstillende resultat på og en andenplads blandt Danmarks store arbejdspladser med over 500 medarbejdere målt på arbejdsforhold og medarbejdertrivsel. Undersøgelsen blev lavet af Great Place to Work. 1.2 Moderselskab Selskabets formål er via aktiviteterne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt fibernet og al virksomhed relateret hertil. EnergiMidt Holding a.m.b.a. har også til formål at drive anden kommerciel virksomhed i tilknytning til energi og kommunikation på basis af selskabets viden og kompetencer, herunder salg af energiløsninger og rådgivningsydelser, ydelser i relation til kommunikation, handel med energi og relaterede ydelser.

10 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 9 Ledelsesberetning 1.3 Strategi 2015 Strategi 2015, EnergiMidt en vindervirksomhed i vækst og udvikling, blev introduceret i januar 2012, og i 2014 tog vi hul på det tredje år af den fireårige strategiperiode. I strategien har vi formuleret en stærk ambition om at tage aktivt del i udviklingen af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Fokus har i 2014 været på videreudvikling af forretningen gennem en styrket markedsorientering og på at tilpasse organisationen, vore produkter og ydelser til kundernes og markedets efterspørgsel. Udviklingen af en ny struktur for koncernen har fyldt meget i det strategiske arbejde for EnergiMidt i Derudover er det kommercielle fokus også blevet styrket via en segmentorienteret kundetilgang og yderligere fokus på samarbejder og partnerskaber. Ultimo 2014 blev planlægningen af en ny strategiperiode for "Strategi 2020" skudt i gang. Arbejdet med Strategi 2020 går for alvor i gang i Kapitel 2 - Beskrivelse af forretningen, herunder aktiviteter 2.1 Organisatoriske ændringer og valg Organisatorisk og selskabsmæssig divisionalisering I lyset af skærpede markedskrav i omverdenen og vækst på de kommercielle forretningsområder har EnergiMidt Holding a.m.b.a. i 2014 arbejdet med evaluering og design af koncernstrukturen på både de selskabsmæssige, ledelsesmæssige og organisatoriske områder. Formålet med arbejdet har været at sikre en struktur, der understøtter kommercialisering af EnergiMidt og ønsket om fortsat vækst. EnergiMidt-koncernen har frem til 2014 fungeret som en enhedsorganisation og er blandt de mest effektive energiselskaber i landet. Størstedelen af medarbejderstyrken har været forankret i service -selskabet EnergiMidt Forsyning & Service A/S, der har leveret ydelser til koncernens øvrige selskaber. Det har været et stærkt fundament for at opnå gode resultater, f.eks. med opbygningen af en sund fiberbredbåndsforretning og hele VE-området. For at sikre en fortsat vækst gennemførte EnergiMidt pr. 16. september 2014 en organisatorisk omstrukturering og pr. 1. januar 2015 en selskabsmæssig omstrukturering af EnergiMidt-koncernen. Der etableres en koncernstruktur med EnergiMidt Holding a.m.b.a. som moderselskab for en underliggende selskabsstruktur opdelt på fire divisionsenheder: EnergiMidt Energi, EnergiMidt Fiberbredbånd, EnergiMidt Renewables og EnergiMidt Forsyning & Service.

11 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 10 Ledelsesberetning Koncerndiagram pr. 31. december 2014 Den ændrede selskabsstruktur betyder, at der er etableret en koncernstreng for hver division med en selvstændig organisering til at understøtte de enkelte divisioners forretningsmæssige aktiviteter. Fællesfunktionerne hører under EnergiMidt Forsyning & Service A/S. De placeres centralt og som støttefunktion til EnergiMidts forretningsområder for til stadighed at høste mest mulig synergi og høste stordriftsfordele på tværs af divisioner og koncernen i øvrigt. Koncernen og forretningsomfanget er i 2014 primært vokset via organisk vækst samt tilkøb af yderligere to vindmølleparker i Rossau, Tyskland og Krevese, Tyskland. I forbindelse med divisionaliseringen er selskaberne Nianet A/S, Waoo A/S og ICE Danmark A/S pr. 1. januar 2015 solgt fra EnergiMidt Energi A/S til EnergMidt Fiberbredbånd A/S.

12 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 11 Ledelsesberetning Repræsentantskabsvalg 2014 I perioden fra den 5. til den 21. marts 2014 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i EnergiMidt Holding a.m.b.a. I kølvandet på sammenlægningen med ELRO i er netkunder fra Randers-området også blevet andelshavere i EnergiMidt Holding a.m.b.a. De havde på lige vilkår med øvrige andelshavere mulighed for at opstille og vælge kandidater til EnergiMidts repræsentantskab. Ved valget i 2014 valgtes et repræsentantskab bestående af 150 medlemmer fra seks geografisk opdelte valgområder. Repræsentantskabsmedlemmerne fra de enkelte valgområder valgte efterfølgende deres repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 15 personer. Der var stor lokal interesse for repræsentantskabsvalget, hvilket betød, at der i fem af de seks valgområder foregik en egentlig valghandling. 2.2 Videnressourcer Der er i EnergiMidt stort fokus på opsamling og udbredelse af ny viden for at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening og vækst. Denne opsamling og udbredelse af viden gælder såvel inden for de lovgivningsmæssige forhold med særlig fokus på juridisk compliance som inden for de øvrige forretningsmæssige aktiviteter. Inden for Fiberbredbåndsaktiviteterne, hvor der løbende er fokus på produkt- og forretningsudvikling, er vores kompetencer på områderne drift og support kommet i spil via samarbejde og salg af ydelser til andre fiberselskaber. Inden for udvikling og finansiering af VE-parker har EnergiMidt særlige kompetencer, som bidrager til en robust forretningsmodel gennem minimering af risici og tekniske vurderinger af anlæggene. På energirådgivningsområdet er viden om identifikation og måling af energibesparelser på erhvervsområdet udviklet og modnet. Kernekompetenceområder findes desuden inden for anlæg, drift og vedligeholdelse af teknisk infrastruktur såsom el-, varme- og fibernet. Innovation Fur er ét eksempel på et strategisk udviklingsprojekt i EnergiMidt, der netop har fokus på opsamling og udbredelse af ny viden. Visionen for projektet er udvikling af fremtidens bæredygtige og digitale samfund. I samarbejde med Skive Kommune og Fur blev udviklingsprojektet sat i gang allerede i 2011 og kører nu på sit femte år. Innovation Fur tager udgangspunkt i de energimæssige udfordringer, som Danmark står overfor i nær fremtid, såsom vores afhængighed af fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det er vigtigt, at vi på sigt udvikler et samfund, der er uafhængig af fossile brændstoffer. På den måde vil fremtiden ikke afhænge af ustabile forsyningskilder, svingende energipriser og usikker energiforsyning.

13 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 12 Ledelsesberetning Projektet håndterer også velfærdsmæssige problemstillinger, der understøtter digitalisering. Innovation Fur har været en stor succes, da projektet viser besparelser, får stor lokal opbakning og nu er blevet kommercialiseret gennem Bo med Omtanke, der er udviklet i samarbejde med Skive Kommune. Mange borgere i Skive Kommune har vist interesse for projektet, og 12 % af borgerne i projektområderne har allerede fået lavet en energigennemgang af deres bolig. Smart Energy og Smart Grid tankegange ligger i forlængelse heraf, og vil i nær fremtid få tildelt såvel fokus som udviklingsressourcer. Som følge af, at vi bredt i sektoren bliver anerkendt som en videntung virksomhed med omfattende knowhow, oplever vi i stigende grad, at mange af vores specialister hentes ind som eksperter i forskellige sammenhænge. I lighed med 2014 og tidligere år vil vi fremover være til disposition for medier, myndigheder og forskellige interesseorganisationer. 2.3 Multiforsyning Udviklingen på varme- og elmarkedet i 2014 På multiforsyningsområdet oplevede vi igen i 2014 en historisk høj stabilitet i driften af varme- og elnettet, og stor aktivitet inden for energirådgivning. Varmeforsyning Siden 2009 har EnergiMidt i samarbejde med Herning Kommune varetaget varmeforsyningen i Herning og omegn med et kundegrundlag på ca I 2014 blev 94 % af vores varmeforsyning produceret på biomasse. Årets milde vinter har gjort, at vi har solgt 11 % mindre varme sammenlignet med. Generelt har 2014 været et driftsstabilt år uden nævneværdige udfordringer. Årets store anlægsopgave har været etablering af varmeforsyning til det nye regionshospital i Gødstrup. Året har også budt på projektering af solfangeranlæg i Kølkær, hvor opførelse forventes påbegyndt i På varmeområdet er effektiviteten i forsyningen høj, hvilket blandt andet skyldes, at vi har været i stand til at udnytte erfaringer og synergier fra elforsyningen. I dette arbejde forbereder vi os på den kommende benchmarking et nyt tiltag på varmeområdet og også her har vi ambitioner om at være i toppen blandt de mest effektive selskaber, når det gælder varmen.

14 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 13 Ledelsesberetning Høj leveringssikkerhed på el Høj leveringssikkerhed har altid været og er stadig af stor betydning for EnergiMidt, ligesom det selvfølgelig er af stor vigtighed for kunderne. Afbrudstid og -hyppighed har i 2014 ligget under -niveauet og har således været på et meget lavt niveau. Dog har de første måneder af 2014 budt på enkelte tilfælde med lidt længere afbrudstid end normalt. Fejlene er sket på skæve tidspunkter af døgnet, hvilket stiller høje krav til vort beredskab. Som svar herpå har vi haft et skarpt kundefokus og fastholdt et højt kommunikationsniveau. Vind- og vejrforhold har ikke påvirket forsyningen mærkbart i 2014 i EnergiMidts forsyningsområde, f.eks. fik Stormen Carl medio marts ikke afgørende betydning for vores forsyningsområde. Sommeren 2014 var dog præget af mindre afbrud primært forårsaget af lynnedslag og tordenvejr. Samlet set er vi i høj grad tilfredse med driften af elnettet i Aktiviteter på elnettet Gennem 2014 er der i lighed med tidligere år sket udbygninger og omlægninger af kabler i EnergiMidts elnet samt installation af nye anlæg. Byggeriet af det nye storsygehus (DNV) i Gødstrup ved Herning er i gang, og det har betydet installation af nye anlæg i Gødstrup. De fleste omlægninger og kabellægninger, der har vist sig at være nødvendige med etableringen af motorvejen Herning-Århus gennem Silkeborg by, er udført i Projektering af om- og kabellægning i forbindelse med etableringen af motorvejen Herning- Holstebro er skudt i gang i 2014, og projekterne forventes udført i Flere kommuner har presset på for udskiftning af gadelys (udelys), og det har betydet, at reinvesteringer er blevet fremrykket fra 2015 til Overtagelse af elnettene fra Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning Landets transformerforeninger oplever i lighed med branchen generelt et stigende pres fra de regulatoriske rammer og en stigende administrativ belastning. Dette har i 2014 ført til, at transformerforeningerne i Borris og Sdr. Felding har overdraget deres elnet til EnergiMidt Net A/S. Overdragelserne er sket efter en model, der er udarbejdet mellem EnergiMidt og transformerforeningerne. Modellen indebærer, at elnettet overdrages til EnergiMidt, mens transformerforeningernes kunder bliver andelshavere i EnergiMidt, og transformer-foreningen omdannes til en almennyttig fond baseret på de opsparede midler i foreningen. Med overdragelserne har EnergiMidt fået ca. 600 nye andelshavere fra Borris Elforsyning og ca. 800 fra Sdr. Felding Elforsyning. Vi forventer, at indtægtsrammen for de opkøbte selskaber bliver tillagt EnergiMidt Net A/S' indtægtsramme krone for krone. Den endelige afklaring af dette forhold forventes at foreligge ved en godkendelse fra Energitilsynet i løbet af 2015.

15 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 14 Ledelsesberetning Tilfredsstillende resultat af benchmarking 2014 EnergiMidt er meget tilfredse med benchmarkingresultatet for 2014, da vi igen i 2014 har markeret os som et af landets mest effektive netselskaber både i forhold til økonomisk benchmarking og leveringssikkerhed. I 2014 strammede politikerne kravene til netselskabernes effektivitet og leveringssikkerhed. Den skærpede regulering udmøntedes i både den økonomiske og den leveringsmæssige benchmarking. I lighed med tidligere år har vi i EnergiMidt arbejdet med både teknisk og økonomisk optimering af netselskabet og dets aktiviteter gennem Til trods for stramningerne endte EnergiMidt Net A/S på en samlet 6. plads blandt landets mere end 50 netselskaber i økonomisk benchmarking, hvilket medfører en beskeden reduktion i indtægtsrammen på EnergiMidt realiserede også i 2014 en høj leveringssikkerhed. Energitilsynets benchmarking, der blev offentliggjort i 4. kvartal 2014 viste, at EnergiMidt Net A/S i har haft så få og kortvarige afbrud, at EnergiMidt Net A/S ikke pålægges en regulering i indtægtsrammen ved den leveringsmæssige benchmarking. Da afbrud i 2014 har været på et lavere niveau end i, må leveringssikkerheden betragtes som tilfredsstillende, ligesom vi heller ikke forventer en regulering i indtægtsrammen i Elreguleringsudvalget I december 2014 kom Elreguleringsudvalget med sine anbefalinger til de fremtidige rammevilkår for netselskaberne i Danmark. I 2015 vil EnergiMidt sammen med branchen deltage i arbejdet med at udmønte udvalgets anbefalinger. Det gælder blandt andet omkostningseffektive monopolydelser, fremtidssikring af infrastrukturen til den grønne omstilling, yderligere konkurrence på elmarkedet og bedre beskyttelse af forbrugerne, herunder klare og entydige rammer for markedsaktørerne samt et markant øget fokus på elforsyningssikkerheden. Krav om energibesparelser I 2014 blev EnergiMidt pålagt at realisere energibesparelser svarende til 115 GWh (115 mio. kwh). Realiseringen af energibesparelser er fordelt på omtrent 6 GWh til rent køb hos aktører, 35 GWh til besparelser for private, og omkring 60 GWh er realiseret via vores rådgivning af virksomheder og kommuner. Det er stort set lykkedes EnergiMidt at indfri årets mål på baggrund af energibesparelser i og -overskuddet. Imidlertid er puljen for overskud fuldt anvendt i 2014, og der overføres dermed ingen besparelser til Det er med til at skabe et øget pres på realiseringen af projekter i Samtidig er markedet for energibesparelser blevet presset på tilskudsprisen i 2014, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at priserne vil falde igen. I EnergiMidts optik er der dog fortsat et stort potentiale i energibesparelser, især på området for energirådgivning indenfor erhverv. Elforbrug Elforbruget i EnergiMidt Net A/S samlede forsyningsområde har været faldende i 2014 til MWh distribueret i elnettet, mod MWh i. Faldet er omtrent ligeligt fordelt på segmentet privat og erhverv og kan sandsynligvis henføres til en markant varmere vinter sammenlignet med.

16 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 15 Ledelsesberetning Indtægtsrammen Energitilsynet har primo april 2014 udmeldt EnergiMidt Net A/S endelige indtægtsramme for perioden 2005 til. Indtægtsrammen for var på 579 mio. kr. Usikkerheden omkring indtægtsrammen er nu kun begrænset til ansøgningen omkring nødvendige nyinvesteringer for, som endnu ikke er godkendt og fastlæggelsen af indtægtsrammen for Vestjyske net, Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning, som ligeledes udestår. Det forventes af disse udestående afklares i løbet af Multiforsyning ekstern Solcelleforretningen Ændrede retningslinjer og uklar lovgivning gav anledning til, at solcellemarkedet gik fuldstændig i stå i 1. halvår. I 4. kvartal 2014 oplevede vi, at solcellemarkedet igen så småt begyndte at røre på sig om end på et betydeligt lavere niveau end tidligere. Vi har således i 2014 solgt et par hundrede anlæg til private. Det er flere end i 2011, hvor markedet for alvor åbnede sig. På området for solceller offentlig/privat reducerede vi aktiviteten markant medio 2014 og bibeholdte samtidig et beredskab for at kunne reagere hurtigt, hvis lovgivningen igen skulle blive ændret. Organisatorisk har vi i lighed med tidligere år således måttet tilpasse os til de ændrede rammevilkår og et marked med korte salgsvinduer. Elinstallation I 2014 har EnergiMidt mere end fordoblet sin omsætning sammenlignet med og der er ambitioner om at fortsætte i vækstsporet i 2015 indenfor større erhvervskunder. Energisyn På erhvervssiden trådte EU's energisparedirektiv i kraft i november 2014 og foreskriver, at alle store virksomheder skal have foretaget et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Det forventes, at af de største virksomheder i Danmark bliver berørt af lovgivningen. EnergiMidt påbegyndte allerede i 2014 forberedelserne til den nye markedssituation målrettet erhvervssegmentet. Udelys I 2014 har EnergiMidt haft succes med at udvikle forretningen inden for udelys. Blandt større opgaver er f.eks. Silkeborg Kommune og en række renoveringsprojekter i Randers og Århus kommuner. I 2014 indgik vi efter offentligt udbud aftale med Skive Kommune om en flerårig aftale på levering af drift og vedligehold samt renoveringer af gadelys i hele kommunen. ESCO ESCO er fortsat et marked, der er ved at finde sin plads, og det fik i 2014 betydning for antallet af udbudssager i markedet. ESCO-projekterne er kendetegnet ved, at de strækker sig over en lang periode fra udbud til igangsætning. I 2014 drev vi i Middelfart Kommune et ESCO-projekt på udelys, der forløber som planlagt. Af andre ESCO-projekter kan nævnes Regionshospitalet i Skive, hvor analysefasen er gennemført i 2014, og projektering planlægges igangsat i 2015.

17 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 16 Ledelsesberetning Elprisernes udvikling 2014 må betegnes som et balanceret og moderat elprisår. Året var præget af forholdsvis stabile og lave spotpriser primært som et resultat af mildt og ustadigt vejr. Med en pris på 22,64 øre/kwh var der tale om det laveste årsgennemsnit siden Hverken vejr- eller produktionsmæssigt var der så store ændringer, at det i væsentlig grad medførte prisstigninger eller -fald i forhold til det generelle prisbillede for hele året. Terminspriserne for de kommende år var ligeledes præget af forholdsvis beskedne ændringer fra årets start til slut, om end udviklingen var præget af et let faldende prisniveau. Terminsprisen for 2015 blev i gennemsnit i 2014 handlet til 25,70 øre/kwh, hvilket er det laveste prisniveau siden Udviklingen skyldes svag økonomisk udvikling globalt set, hvilket var medvirkende til at trække priserne på bl.a. kul og olie ned. Samtidig var der for CO2-prisens vedkommende ikke nyheder om politiske tiltag af væsentlig betydning, der umiddelbart ville kunne øge CO2-prisen og dermed trække terminspriserne op. Lav kundemobilitet på elmarkedet På elmarkedet var en række forsyningspligtbevillinger igen i udbud i 2014, herunder også forsyningspligtbevillingerne, der dækker EnergiMidts forsyningsområde. Det nye udbud har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig kundeafgang, og markedssituationen har ikke umiddelbart ændret sig således er kundemobiliteten fortsat på et lavt niveau. Tabet af forsyningspligtbevillingen i til Nyfors Forsyning A/S, har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig frafald af kunder. Og af de kunder, der tog imod et tilbud om køb af el fra anden leverandør i kølvandet på forsyningspligtudbuddet i, er de fleste vendt tilbage til EnergiMidt i løbet af Kunderne er generelt meget tilfredse med EnergiMidt de værdsætter at få troværdighed, stabilitet og sikkerhed og derfor giver det god mening at udvikle tilpassede produkter og sikre mersalg med det in mente. Frem mod implementeringen af Engrosmodellen har EnergiMidt således valgt en fastholdelsesstrategi, der betyder, at vi gør mere for de kunder, vi allerede har. I sektoren generelt forbereder man sig på, at elmarkedet bliver helt frit med indførelse af Engrosmodellen forventeligt i april I EnergiMidt bruger vi mange ressourcer på forberedelserne, så vi er godt rustet til den nye markedssituation, som følger af et mere enkelt elmarked.

18 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 17 Ledelsesberetning 2.4 Fiberbredbånd Positivt resultat af den primære drift EnergiMidt har i 2015 udbudt fiberbredbåndsløsninger i 10 år og er således blandt de mest erfarne og effektive på området. I dag er fiberbredbånd bredt anerkendt som den mest optimale platform, når det handler om at fremtidssikre adgangen til brug af internet, TV, film og andre medietilbud. Tendenser i tiden viser da også tydeligt, at danskerne er i fuld gang med at omstille sig til den nye digitale virkelighed. Fibernettets enorme kapacitet giver unikke fordele og rig mulighed for fremtidig digital innovation til gavn for kunderne og offentligheden i bred forstand. Fiberbredbåndsforretningen i EnergiMidt blev i 2014 styrket og nåede en vigtig milepæl, da vi som det første energiselskab i sektoren nåede et positivt resultat af den primære drift i forretningen - uden på noget tidspunkt at have nedskrevet på fiberforretningen. Den positive udvikling af vores fiberforretning giver os muligheder for at skabe yderligere vækst, såvel indtjeningsmæssigt som i omfanget af vores forretning. Gennem vores hidtidige enhedsorganisering har vi høstet de væsentligste interne synergier på fiberområdet. Vi har udviklet en højkompetent og professionel forretning på fiberområdet. EnergiMidts fiberbredbåndskompetencer er blevet bemærket og anerkendt bredt i sektoren. Flere af vores partnere i Waoo!-samarbejdet har i 2014 forespurgt på mulige samarbejder inden for drift og support. En endnu stærkere Fiberbredbånds-økonomi skal derfor nu genereres gennem eksterne synergier og samarbejdsaftaler. Derfor vil vi i 2015 have fokus på at indgå endnu flere eksterne aftaler, ligesom vi ønsker at udbygge allerede eksisterende aftaler. Ud over nye samarbejder skal lancering af en række nye produkter sikre den fortsatte udvikling af EnergiMidt Fiberbredbånd. EnergiMidt er i stand til fortsat at fastholde en konstant og høj kundetilslutning. Ved udgangen af december 2014 havde vi ca fiberkunder. Vi arbejder målrettet på at udvide vores kundeantal dels gennem markedsføring via lokale kampagner og dels gennem udbygning af fibernettet. Ved indgangen til 2015 har vi udrullet fiber til ca husstande, svarende til 85 % af vores markedsområde med en tilslutningsprocent blandt de højeste i Danmark på omtrent 39 %. Udbygningen af fiberbredbånd er i 2014 primært sket i Gjerlev, Randers, Hadsten og Mariager. Derudover leverede vi foreningsløsninger til en række boligforeninger og grundejerforeninger fordelt i vores forsyningsområde. EnergiMidts fiberbredbånd har i 2014 haft en høj oppetid på 99,9 %.

19 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 18 Ledelsesberetning 2.5 Vedvarende Energi (VE) Vindmølle- og solcelleparkerne (VE-parker) I EnergiMidt har vi en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, således at den strøm, der leveres til forbrugerne i stigende grad bliver produceret på baggrund af vedvarende energikilder. Derfor investerer vi i disse år i VE-parker i såvel Danmark som i udlandet, hvilket sker i regi af EnergiMidt Renewables. Det er visionen, at vi fortsat vil opbygge vores VE-produktionskapacitet, indtil vi kan producere grøn energi, svarende til den mængde strøm, EnergiMidts kunder aftager, hvilket vi forventer vil ske inden I 2014 har vi udvidet vores produktionskapacitet med 18 MW i Rossau og Krevese i Tyskland og ejer nu hele vindmølle-parken, der har en samlet produktionskapacitet på 33 MW. Sammen med den øvrige portefølje af VE-parker i Danmark, Bulgarien, Spanien og Italien har vi i EnergiMidt Renewables ultimo 2014 en samlet produktions-kapacitet på 70 MW. Vores VE-parker har en samlet årlig elproduktion på ca. 170 mio. kwh. Dette betyder, at vi producerer grøn strøm, svarende til ca familiers årlige elforbrug. Med de planlagte investeringer i VE-parker forventer vi i 2015 at nå op på en produktionskapacitet på 95 MW. Vindmøllerne i Tyskland har i 2014 været udfordret af, at vinden har været langt under det normale niveau. Derfor har møllerne ikke haft tilstrækkelig vind til at kunne producere den budgetterede strømmængde. Endvidere har politiske indgreb i både Spanien og Italien medført reduktion af afregningspriserne. Endelig er den danske el-afregningspris i 2014 historisk lav, hvilket har påvirket prisen, som vindmølle-strømmen sælges til, i negativ retning. Dermed er de økonomiske forventninger til vores parker blevet udfordret fra flere fronter i Investeringerne har dog stadig vist sig at være økonomisk bæredygtige med et overskud før skat i 2014 på

20 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 19 Ledelsesberetning Kapitel 3 - Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling 3.1 Koncern Årets resultat før skat og minoritetsinteresser for 2014 udgør , mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør I udgjorde disse henholdsvis og Resultat for 2014 før resultat af kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder samt skat er realiseret med , hvilket er bedre end forventet. For 2014 var der forventet et resultat på ca før indregning af resultat af kapitalinteresser og skat. Dette blev realiseret med et resultat på Afvigelsen skyldes højere bruttoresultat på ca , lavere personaleomkostninger på ca , lavere afskrivninger på ca samt lavere finansielle omkostninger på ca Afvigelsen i bruttoresultatet kan hovedsagelig tilskrives indregningen af de resterende vedrørende forrentning af indskudskapitalen i varmeselskabet, der, som følge af reduceret usikkerhed vedrørende opkrævningen, nu er indregnet fuldt ud. I var beløbet medtaget som et eventualaktiv. Denne positive effekt modsvares af et fald i elmængder og forrentningsmaks i netselskabet og en lavere indtjening som følge af aktivitetsnedgang i solcelleforretningen. Derudover er der opnået besparelser på andre eksterne omkostninger på ca , som primært skyldes øget fokus på omkostningsminimering. Alt i alt ender vi med en samlet positiv afvigelse i bruttoresultatet på ca Afvigelsen i personaleomkostninger er påvirket negativt af indregning af fratrædelsesgodtgørelser og positivt af besparelser på opsagte medarbejdere. Afskrivningerne er realiseret ca lavere end budgetteret, og det skyldes dels nedskrivninger på ejendomme på ca samt ændret skøn af ejendommenes levetid, som har medført en yderligere afskrivning i året på ca Dette modsvares af et lavere investeringsniveau på fiberbredbånd. Afvigelsen på ca på finansielle omkostninger kan primært henføres til det lave renteniveau.

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere