EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014"

Transkript

1 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent

2 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 39 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Noter til årsrapporten 42 Anvendt regnskabspraksis 67

3 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse. Silkeborg, den 23. april 2015 Direktion Holger Blok adm. direktør

4 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 3 Ledelsespåtegning Bestyrelse Jens Jørn Justesen formand Jan Skytte Pedersen næstformand Arne Bo Larsen næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen

5 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for EnergiMidt Holding a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Silkeborg, 23. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Johnny Krogh statsautoriseret revisor Peter Mølkjær statsautoriseret revisor

7 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 6 Selskabsoplysninger Selskabet EnergiMidt Holding a.m.b.a. Tietgensvej Silkeborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Regnskabsår: 13. regnskabsår Hjemsted: Silkeborg Bestyrelse Jens Jørn Justesen, formand Jan Skytte Pedersen, næstformand Arne Bo Larsen, næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen Direktion Holger Blok, adm. direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken Silkeborg

8 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 7 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal 2014 Koncern 2012 Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (14.551) Resultat af finansielle poster (77.604) (42.448) (6.998) (18.549) Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Bruttomargin 34,5 % 31,9 % 33,0 % 32,2 % 30,5 % Overskudsgrad 6,2 % 3,4 % 4,7 % 1,4 % (0,7)% Soliditetsgrad 43,1 % 44,1 % 50,9 % 49,2 % 53,6 % Forrentning af egenkapital 0,8 % 1,1 % 1,6 % 0,2 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 2,4 % 1,5 % 2,2 % 0,8 % (0,3)% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis. Ved ændring af regnskabspraksis er der udelukkende foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2012 og, idet 2012 var året for den endelige godkendelse af forrentning af indskudskapitalen for årene 2003 til 2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S. Der henvises til omtale heraf i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

9 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 8 Ledelsesberetning Kapitel 1 - Hovedaktivitet 1.1 Koncern EnergiMidt bidrager som koncern til udvikling af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Samtidig har EnergiMidt et strategisk mål om at være den foretrukne leverandør af både energiløsninger og bredbåndsbaseret kommunikation og services i Midtjylland. Med afsæt i etablering, drift og vedligeholdelse af elforsyning i den midtjyske region har EnergiMidt haft et solidt ståsted til udvikling af sine kommercielle forretningsområder, herunder en stærk fiberbredbåndsforretning. Foruden elforsyning og fiberbredbånd som kerneydelser tilbyder EnergiMidt sine kunder en bred vifte af ydelser blandt andet inden for solceller og energirådgivning til privat- og erhvervskunder. Ligeledes deltager vi aktivt i den grønne omstilling gennem engagement i vedvarende energiproduktion, f.eks. i form af vindmølleparker og solcelleparker rundt om i Europa. EnergiMidt har en kunde- og segmentorienteret forretningstilgang ud fra ønsket om kommercielt fokus i et foranderligt marked med øget konkurrence. EnergiMidt er et kommercielt andelsselskab ejet af kunderne. Koncernen har et ejerbaseret kundegrundlag på ca elforsyningskunder i et km 2 stort forsyningsområde i den midtjyske region. Siden 2002 er omsætningen firedoblet fra ca. 800 mio.kr. til knap 3 mia. kr., og antal medarbejdere er vokset to en halv gang til 680 medarbejdere. EnergiMidts øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 150 medlemmer valgt af forbrugerne i 6 geografisk opdelte valgområder. Hovedkontoret ligger i Silkeborg med driftsdestinationer i Skive og Herning. EnergiMidt har en dialogbaseret virksomhedskultur forankret fra det øverste ledelsesorgan og til den enkelte medarbejder, der tager aktivt del i at fastholde denne. Performance og trivsel går hånd i hånd som resultat af værdibaseret ledelse med åbenhed, engagement og respekt som centrale værdier. Det blev i 2014 udmøntet i et tilfredsstillende resultat på og en andenplads blandt Danmarks store arbejdspladser med over 500 medarbejdere målt på arbejdsforhold og medarbejdertrivsel. Undersøgelsen blev lavet af Great Place to Work. 1.2 Moderselskab Selskabets formål er via aktiviteterne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt fibernet og al virksomhed relateret hertil. EnergiMidt Holding a.m.b.a. har også til formål at drive anden kommerciel virksomhed i tilknytning til energi og kommunikation på basis af selskabets viden og kompetencer, herunder salg af energiløsninger og rådgivningsydelser, ydelser i relation til kommunikation, handel med energi og relaterede ydelser.

10 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 9 Ledelsesberetning 1.3 Strategi 2015 Strategi 2015, EnergiMidt en vindervirksomhed i vækst og udvikling, blev introduceret i januar 2012, og i 2014 tog vi hul på det tredje år af den fireårige strategiperiode. I strategien har vi formuleret en stærk ambition om at tage aktivt del i udviklingen af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Fokus har i 2014 været på videreudvikling af forretningen gennem en styrket markedsorientering og på at tilpasse organisationen, vore produkter og ydelser til kundernes og markedets efterspørgsel. Udviklingen af en ny struktur for koncernen har fyldt meget i det strategiske arbejde for EnergiMidt i Derudover er det kommercielle fokus også blevet styrket via en segmentorienteret kundetilgang og yderligere fokus på samarbejder og partnerskaber. Ultimo 2014 blev planlægningen af en ny strategiperiode for "Strategi 2020" skudt i gang. Arbejdet med Strategi 2020 går for alvor i gang i Kapitel 2 - Beskrivelse af forretningen, herunder aktiviteter 2.1 Organisatoriske ændringer og valg Organisatorisk og selskabsmæssig divisionalisering I lyset af skærpede markedskrav i omverdenen og vækst på de kommercielle forretningsområder har EnergiMidt Holding a.m.b.a. i 2014 arbejdet med evaluering og design af koncernstrukturen på både de selskabsmæssige, ledelsesmæssige og organisatoriske områder. Formålet med arbejdet har været at sikre en struktur, der understøtter kommercialisering af EnergiMidt og ønsket om fortsat vækst. EnergiMidt-koncernen har frem til 2014 fungeret som en enhedsorganisation og er blandt de mest effektive energiselskaber i landet. Størstedelen af medarbejderstyrken har været forankret i service -selskabet EnergiMidt Forsyning & Service A/S, der har leveret ydelser til koncernens øvrige selskaber. Det har været et stærkt fundament for at opnå gode resultater, f.eks. med opbygningen af en sund fiberbredbåndsforretning og hele VE-området. For at sikre en fortsat vækst gennemførte EnergiMidt pr. 16. september 2014 en organisatorisk omstrukturering og pr. 1. januar 2015 en selskabsmæssig omstrukturering af EnergiMidt-koncernen. Der etableres en koncernstruktur med EnergiMidt Holding a.m.b.a. som moderselskab for en underliggende selskabsstruktur opdelt på fire divisionsenheder: EnergiMidt Energi, EnergiMidt Fiberbredbånd, EnergiMidt Renewables og EnergiMidt Forsyning & Service.

11 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 10 Ledelsesberetning Koncerndiagram pr. 31. december 2014 Den ændrede selskabsstruktur betyder, at der er etableret en koncernstreng for hver division med en selvstændig organisering til at understøtte de enkelte divisioners forretningsmæssige aktiviteter. Fællesfunktionerne hører under EnergiMidt Forsyning & Service A/S. De placeres centralt og som støttefunktion til EnergiMidts forretningsområder for til stadighed at høste mest mulig synergi og høste stordriftsfordele på tværs af divisioner og koncernen i øvrigt. Koncernen og forretningsomfanget er i 2014 primært vokset via organisk vækst samt tilkøb af yderligere to vindmølleparker i Rossau, Tyskland og Krevese, Tyskland. I forbindelse med divisionaliseringen er selskaberne Nianet A/S, Waoo A/S og ICE Danmark A/S pr. 1. januar 2015 solgt fra EnergiMidt Energi A/S til EnergMidt Fiberbredbånd A/S.

12 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 11 Ledelsesberetning Repræsentantskabsvalg 2014 I perioden fra den 5. til den 21. marts 2014 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i EnergiMidt Holding a.m.b.a. I kølvandet på sammenlægningen med ELRO i er netkunder fra Randers-området også blevet andelshavere i EnergiMidt Holding a.m.b.a. De havde på lige vilkår med øvrige andelshavere mulighed for at opstille og vælge kandidater til EnergiMidts repræsentantskab. Ved valget i 2014 valgtes et repræsentantskab bestående af 150 medlemmer fra seks geografisk opdelte valgområder. Repræsentantskabsmedlemmerne fra de enkelte valgområder valgte efterfølgende deres repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 15 personer. Der var stor lokal interesse for repræsentantskabsvalget, hvilket betød, at der i fem af de seks valgområder foregik en egentlig valghandling. 2.2 Videnressourcer Der er i EnergiMidt stort fokus på opsamling og udbredelse af ny viden for at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening og vækst. Denne opsamling og udbredelse af viden gælder såvel inden for de lovgivningsmæssige forhold med særlig fokus på juridisk compliance som inden for de øvrige forretningsmæssige aktiviteter. Inden for Fiberbredbåndsaktiviteterne, hvor der løbende er fokus på produkt- og forretningsudvikling, er vores kompetencer på områderne drift og support kommet i spil via samarbejde og salg af ydelser til andre fiberselskaber. Inden for udvikling og finansiering af VE-parker har EnergiMidt særlige kompetencer, som bidrager til en robust forretningsmodel gennem minimering af risici og tekniske vurderinger af anlæggene. På energirådgivningsområdet er viden om identifikation og måling af energibesparelser på erhvervsområdet udviklet og modnet. Kernekompetenceområder findes desuden inden for anlæg, drift og vedligeholdelse af teknisk infrastruktur såsom el-, varme- og fibernet. Innovation Fur er ét eksempel på et strategisk udviklingsprojekt i EnergiMidt, der netop har fokus på opsamling og udbredelse af ny viden. Visionen for projektet er udvikling af fremtidens bæredygtige og digitale samfund. I samarbejde med Skive Kommune og Fur blev udviklingsprojektet sat i gang allerede i 2011 og kører nu på sit femte år. Innovation Fur tager udgangspunkt i de energimæssige udfordringer, som Danmark står overfor i nær fremtid, såsom vores afhængighed af fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det er vigtigt, at vi på sigt udvikler et samfund, der er uafhængig af fossile brændstoffer. På den måde vil fremtiden ikke afhænge af ustabile forsyningskilder, svingende energipriser og usikker energiforsyning.

13 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 12 Ledelsesberetning Projektet håndterer også velfærdsmæssige problemstillinger, der understøtter digitalisering. Innovation Fur har været en stor succes, da projektet viser besparelser, får stor lokal opbakning og nu er blevet kommercialiseret gennem Bo med Omtanke, der er udviklet i samarbejde med Skive Kommune. Mange borgere i Skive Kommune har vist interesse for projektet, og 12 % af borgerne i projektområderne har allerede fået lavet en energigennemgang af deres bolig. Smart Energy og Smart Grid tankegange ligger i forlængelse heraf, og vil i nær fremtid få tildelt såvel fokus som udviklingsressourcer. Som følge af, at vi bredt i sektoren bliver anerkendt som en videntung virksomhed med omfattende knowhow, oplever vi i stigende grad, at mange af vores specialister hentes ind som eksperter i forskellige sammenhænge. I lighed med 2014 og tidligere år vil vi fremover være til disposition for medier, myndigheder og forskellige interesseorganisationer. 2.3 Multiforsyning Udviklingen på varme- og elmarkedet i 2014 På multiforsyningsområdet oplevede vi igen i 2014 en historisk høj stabilitet i driften af varme- og elnettet, og stor aktivitet inden for energirådgivning. Varmeforsyning Siden 2009 har EnergiMidt i samarbejde med Herning Kommune varetaget varmeforsyningen i Herning og omegn med et kundegrundlag på ca I 2014 blev 94 % af vores varmeforsyning produceret på biomasse. Årets milde vinter har gjort, at vi har solgt 11 % mindre varme sammenlignet med. Generelt har 2014 været et driftsstabilt år uden nævneværdige udfordringer. Årets store anlægsopgave har været etablering af varmeforsyning til det nye regionshospital i Gødstrup. Året har også budt på projektering af solfangeranlæg i Kølkær, hvor opførelse forventes påbegyndt i På varmeområdet er effektiviteten i forsyningen høj, hvilket blandt andet skyldes, at vi har været i stand til at udnytte erfaringer og synergier fra elforsyningen. I dette arbejde forbereder vi os på den kommende benchmarking et nyt tiltag på varmeområdet og også her har vi ambitioner om at være i toppen blandt de mest effektive selskaber, når det gælder varmen.

14 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 13 Ledelsesberetning Høj leveringssikkerhed på el Høj leveringssikkerhed har altid været og er stadig af stor betydning for EnergiMidt, ligesom det selvfølgelig er af stor vigtighed for kunderne. Afbrudstid og -hyppighed har i 2014 ligget under -niveauet og har således været på et meget lavt niveau. Dog har de første måneder af 2014 budt på enkelte tilfælde med lidt længere afbrudstid end normalt. Fejlene er sket på skæve tidspunkter af døgnet, hvilket stiller høje krav til vort beredskab. Som svar herpå har vi haft et skarpt kundefokus og fastholdt et højt kommunikationsniveau. Vind- og vejrforhold har ikke påvirket forsyningen mærkbart i 2014 i EnergiMidts forsyningsområde, f.eks. fik Stormen Carl medio marts ikke afgørende betydning for vores forsyningsområde. Sommeren 2014 var dog præget af mindre afbrud primært forårsaget af lynnedslag og tordenvejr. Samlet set er vi i høj grad tilfredse med driften af elnettet i Aktiviteter på elnettet Gennem 2014 er der i lighed med tidligere år sket udbygninger og omlægninger af kabler i EnergiMidts elnet samt installation af nye anlæg. Byggeriet af det nye storsygehus (DNV) i Gødstrup ved Herning er i gang, og det har betydet installation af nye anlæg i Gødstrup. De fleste omlægninger og kabellægninger, der har vist sig at være nødvendige med etableringen af motorvejen Herning-Århus gennem Silkeborg by, er udført i Projektering af om- og kabellægning i forbindelse med etableringen af motorvejen Herning- Holstebro er skudt i gang i 2014, og projekterne forventes udført i Flere kommuner har presset på for udskiftning af gadelys (udelys), og det har betydet, at reinvesteringer er blevet fremrykket fra 2015 til Overtagelse af elnettene fra Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning Landets transformerforeninger oplever i lighed med branchen generelt et stigende pres fra de regulatoriske rammer og en stigende administrativ belastning. Dette har i 2014 ført til, at transformerforeningerne i Borris og Sdr. Felding har overdraget deres elnet til EnergiMidt Net A/S. Overdragelserne er sket efter en model, der er udarbejdet mellem EnergiMidt og transformerforeningerne. Modellen indebærer, at elnettet overdrages til EnergiMidt, mens transformerforeningernes kunder bliver andelshavere i EnergiMidt, og transformer-foreningen omdannes til en almennyttig fond baseret på de opsparede midler i foreningen. Med overdragelserne har EnergiMidt fået ca. 600 nye andelshavere fra Borris Elforsyning og ca. 800 fra Sdr. Felding Elforsyning. Vi forventer, at indtægtsrammen for de opkøbte selskaber bliver tillagt EnergiMidt Net A/S' indtægtsramme krone for krone. Den endelige afklaring af dette forhold forventes at foreligge ved en godkendelse fra Energitilsynet i løbet af 2015.

15 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 14 Ledelsesberetning Tilfredsstillende resultat af benchmarking 2014 EnergiMidt er meget tilfredse med benchmarkingresultatet for 2014, da vi igen i 2014 har markeret os som et af landets mest effektive netselskaber både i forhold til økonomisk benchmarking og leveringssikkerhed. I 2014 strammede politikerne kravene til netselskabernes effektivitet og leveringssikkerhed. Den skærpede regulering udmøntedes i både den økonomiske og den leveringsmæssige benchmarking. I lighed med tidligere år har vi i EnergiMidt arbejdet med både teknisk og økonomisk optimering af netselskabet og dets aktiviteter gennem Til trods for stramningerne endte EnergiMidt Net A/S på en samlet 6. plads blandt landets mere end 50 netselskaber i økonomisk benchmarking, hvilket medfører en beskeden reduktion i indtægtsrammen på EnergiMidt realiserede også i 2014 en høj leveringssikkerhed. Energitilsynets benchmarking, der blev offentliggjort i 4. kvartal 2014 viste, at EnergiMidt Net A/S i har haft så få og kortvarige afbrud, at EnergiMidt Net A/S ikke pålægges en regulering i indtægtsrammen ved den leveringsmæssige benchmarking. Da afbrud i 2014 har været på et lavere niveau end i, må leveringssikkerheden betragtes som tilfredsstillende, ligesom vi heller ikke forventer en regulering i indtægtsrammen i Elreguleringsudvalget I december 2014 kom Elreguleringsudvalget med sine anbefalinger til de fremtidige rammevilkår for netselskaberne i Danmark. I 2015 vil EnergiMidt sammen med branchen deltage i arbejdet med at udmønte udvalgets anbefalinger. Det gælder blandt andet omkostningseffektive monopolydelser, fremtidssikring af infrastrukturen til den grønne omstilling, yderligere konkurrence på elmarkedet og bedre beskyttelse af forbrugerne, herunder klare og entydige rammer for markedsaktørerne samt et markant øget fokus på elforsyningssikkerheden. Krav om energibesparelser I 2014 blev EnergiMidt pålagt at realisere energibesparelser svarende til 115 GWh (115 mio. kwh). Realiseringen af energibesparelser er fordelt på omtrent 6 GWh til rent køb hos aktører, 35 GWh til besparelser for private, og omkring 60 GWh er realiseret via vores rådgivning af virksomheder og kommuner. Det er stort set lykkedes EnergiMidt at indfri årets mål på baggrund af energibesparelser i og -overskuddet. Imidlertid er puljen for overskud fuldt anvendt i 2014, og der overføres dermed ingen besparelser til Det er med til at skabe et øget pres på realiseringen af projekter i Samtidig er markedet for energibesparelser blevet presset på tilskudsprisen i 2014, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at priserne vil falde igen. I EnergiMidts optik er der dog fortsat et stort potentiale i energibesparelser, især på området for energirådgivning indenfor erhverv. Elforbrug Elforbruget i EnergiMidt Net A/S samlede forsyningsområde har været faldende i 2014 til MWh distribueret i elnettet, mod MWh i. Faldet er omtrent ligeligt fordelt på segmentet privat og erhverv og kan sandsynligvis henføres til en markant varmere vinter sammenlignet med.

16 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 15 Ledelsesberetning Indtægtsrammen Energitilsynet har primo april 2014 udmeldt EnergiMidt Net A/S endelige indtægtsramme for perioden 2005 til. Indtægtsrammen for var på 579 mio. kr. Usikkerheden omkring indtægtsrammen er nu kun begrænset til ansøgningen omkring nødvendige nyinvesteringer for, som endnu ikke er godkendt og fastlæggelsen af indtægtsrammen for Vestjyske net, Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning, som ligeledes udestår. Det forventes af disse udestående afklares i løbet af Multiforsyning ekstern Solcelleforretningen Ændrede retningslinjer og uklar lovgivning gav anledning til, at solcellemarkedet gik fuldstændig i stå i 1. halvår. I 4. kvartal 2014 oplevede vi, at solcellemarkedet igen så småt begyndte at røre på sig om end på et betydeligt lavere niveau end tidligere. Vi har således i 2014 solgt et par hundrede anlæg til private. Det er flere end i 2011, hvor markedet for alvor åbnede sig. På området for solceller offentlig/privat reducerede vi aktiviteten markant medio 2014 og bibeholdte samtidig et beredskab for at kunne reagere hurtigt, hvis lovgivningen igen skulle blive ændret. Organisatorisk har vi i lighed med tidligere år således måttet tilpasse os til de ændrede rammevilkår og et marked med korte salgsvinduer. Elinstallation I 2014 har EnergiMidt mere end fordoblet sin omsætning sammenlignet med og der er ambitioner om at fortsætte i vækstsporet i 2015 indenfor større erhvervskunder. Energisyn På erhvervssiden trådte EU's energisparedirektiv i kraft i november 2014 og foreskriver, at alle store virksomheder skal have foretaget et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Det forventes, at af de største virksomheder i Danmark bliver berørt af lovgivningen. EnergiMidt påbegyndte allerede i 2014 forberedelserne til den nye markedssituation målrettet erhvervssegmentet. Udelys I 2014 har EnergiMidt haft succes med at udvikle forretningen inden for udelys. Blandt større opgaver er f.eks. Silkeborg Kommune og en række renoveringsprojekter i Randers og Århus kommuner. I 2014 indgik vi efter offentligt udbud aftale med Skive Kommune om en flerårig aftale på levering af drift og vedligehold samt renoveringer af gadelys i hele kommunen. ESCO ESCO er fortsat et marked, der er ved at finde sin plads, og det fik i 2014 betydning for antallet af udbudssager i markedet. ESCO-projekterne er kendetegnet ved, at de strækker sig over en lang periode fra udbud til igangsætning. I 2014 drev vi i Middelfart Kommune et ESCO-projekt på udelys, der forløber som planlagt. Af andre ESCO-projekter kan nævnes Regionshospitalet i Skive, hvor analysefasen er gennemført i 2014, og projektering planlægges igangsat i 2015.

17 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 16 Ledelsesberetning Elprisernes udvikling 2014 må betegnes som et balanceret og moderat elprisår. Året var præget af forholdsvis stabile og lave spotpriser primært som et resultat af mildt og ustadigt vejr. Med en pris på 22,64 øre/kwh var der tale om det laveste årsgennemsnit siden Hverken vejr- eller produktionsmæssigt var der så store ændringer, at det i væsentlig grad medførte prisstigninger eller -fald i forhold til det generelle prisbillede for hele året. Terminspriserne for de kommende år var ligeledes præget af forholdsvis beskedne ændringer fra årets start til slut, om end udviklingen var præget af et let faldende prisniveau. Terminsprisen for 2015 blev i gennemsnit i 2014 handlet til 25,70 øre/kwh, hvilket er det laveste prisniveau siden Udviklingen skyldes svag økonomisk udvikling globalt set, hvilket var medvirkende til at trække priserne på bl.a. kul og olie ned. Samtidig var der for CO2-prisens vedkommende ikke nyheder om politiske tiltag af væsentlig betydning, der umiddelbart ville kunne øge CO2-prisen og dermed trække terminspriserne op. Lav kundemobilitet på elmarkedet På elmarkedet var en række forsyningspligtbevillinger igen i udbud i 2014, herunder også forsyningspligtbevillingerne, der dækker EnergiMidts forsyningsområde. Det nye udbud har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig kundeafgang, og markedssituationen har ikke umiddelbart ændret sig således er kundemobiliteten fortsat på et lavt niveau. Tabet af forsyningspligtbevillingen i til Nyfors Forsyning A/S, har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig frafald af kunder. Og af de kunder, der tog imod et tilbud om køb af el fra anden leverandør i kølvandet på forsyningspligtudbuddet i, er de fleste vendt tilbage til EnergiMidt i løbet af Kunderne er generelt meget tilfredse med EnergiMidt de værdsætter at få troværdighed, stabilitet og sikkerhed og derfor giver det god mening at udvikle tilpassede produkter og sikre mersalg med det in mente. Frem mod implementeringen af Engrosmodellen har EnergiMidt således valgt en fastholdelsesstrategi, der betyder, at vi gør mere for de kunder, vi allerede har. I sektoren generelt forbereder man sig på, at elmarkedet bliver helt frit med indførelse af Engrosmodellen forventeligt i april I EnergiMidt bruger vi mange ressourcer på forberedelserne, så vi er godt rustet til den nye markedssituation, som følger af et mere enkelt elmarked.

18 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 17 Ledelsesberetning 2.4 Fiberbredbånd Positivt resultat af den primære drift EnergiMidt har i 2015 udbudt fiberbredbåndsløsninger i 10 år og er således blandt de mest erfarne og effektive på området. I dag er fiberbredbånd bredt anerkendt som den mest optimale platform, når det handler om at fremtidssikre adgangen til brug af internet, TV, film og andre medietilbud. Tendenser i tiden viser da også tydeligt, at danskerne er i fuld gang med at omstille sig til den nye digitale virkelighed. Fibernettets enorme kapacitet giver unikke fordele og rig mulighed for fremtidig digital innovation til gavn for kunderne og offentligheden i bred forstand. Fiberbredbåndsforretningen i EnergiMidt blev i 2014 styrket og nåede en vigtig milepæl, da vi som det første energiselskab i sektoren nåede et positivt resultat af den primære drift i forretningen - uden på noget tidspunkt at have nedskrevet på fiberforretningen. Den positive udvikling af vores fiberforretning giver os muligheder for at skabe yderligere vækst, såvel indtjeningsmæssigt som i omfanget af vores forretning. Gennem vores hidtidige enhedsorganisering har vi høstet de væsentligste interne synergier på fiberområdet. Vi har udviklet en højkompetent og professionel forretning på fiberområdet. EnergiMidts fiberbredbåndskompetencer er blevet bemærket og anerkendt bredt i sektoren. Flere af vores partnere i Waoo!-samarbejdet har i 2014 forespurgt på mulige samarbejder inden for drift og support. En endnu stærkere Fiberbredbånds-økonomi skal derfor nu genereres gennem eksterne synergier og samarbejdsaftaler. Derfor vil vi i 2015 have fokus på at indgå endnu flere eksterne aftaler, ligesom vi ønsker at udbygge allerede eksisterende aftaler. Ud over nye samarbejder skal lancering af en række nye produkter sikre den fortsatte udvikling af EnergiMidt Fiberbredbånd. EnergiMidt er i stand til fortsat at fastholde en konstant og høj kundetilslutning. Ved udgangen af december 2014 havde vi ca fiberkunder. Vi arbejder målrettet på at udvide vores kundeantal dels gennem markedsføring via lokale kampagner og dels gennem udbygning af fibernettet. Ved indgangen til 2015 har vi udrullet fiber til ca husstande, svarende til 85 % af vores markedsområde med en tilslutningsprocent blandt de højeste i Danmark på omtrent 39 %. Udbygningen af fiberbredbånd er i 2014 primært sket i Gjerlev, Randers, Hadsten og Mariager. Derudover leverede vi foreningsløsninger til en række boligforeninger og grundejerforeninger fordelt i vores forsyningsområde. EnergiMidts fiberbredbånd har i 2014 haft en høj oppetid på 99,9 %.

19 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 18 Ledelsesberetning 2.5 Vedvarende Energi (VE) Vindmølle- og solcelleparkerne (VE-parker) I EnergiMidt har vi en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, således at den strøm, der leveres til forbrugerne i stigende grad bliver produceret på baggrund af vedvarende energikilder. Derfor investerer vi i disse år i VE-parker i såvel Danmark som i udlandet, hvilket sker i regi af EnergiMidt Renewables. Det er visionen, at vi fortsat vil opbygge vores VE-produktionskapacitet, indtil vi kan producere grøn energi, svarende til den mængde strøm, EnergiMidts kunder aftager, hvilket vi forventer vil ske inden I 2014 har vi udvidet vores produktionskapacitet med 18 MW i Rossau og Krevese i Tyskland og ejer nu hele vindmølle-parken, der har en samlet produktionskapacitet på 33 MW. Sammen med den øvrige portefølje af VE-parker i Danmark, Bulgarien, Spanien og Italien har vi i EnergiMidt Renewables ultimo 2014 en samlet produktions-kapacitet på 70 MW. Vores VE-parker har en samlet årlig elproduktion på ca. 170 mio. kwh. Dette betyder, at vi producerer grøn strøm, svarende til ca familiers årlige elforbrug. Med de planlagte investeringer i VE-parker forventer vi i 2015 at nå op på en produktionskapacitet på 95 MW. Vindmøllerne i Tyskland har i 2014 været udfordret af, at vinden har været langt under det normale niveau. Derfor har møllerne ikke haft tilstrækkelig vind til at kunne producere den budgetterede strømmængde. Endvidere har politiske indgreb i både Spanien og Italien medført reduktion af afregningspriserne. Endelig er den danske el-afregningspris i 2014 historisk lav, hvilket har påvirket prisen, som vindmølle-strømmen sælges til, i negativ retning. Dermed er de økonomiske forventninger til vores parker blevet udfordret fra flere fronter i Investeringerne har dog stadig vist sig at være økonomisk bæredygtige med et overskud før skat i 2014 på

20 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 19 Ledelsesberetning Kapitel 3 - Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling 3.1 Koncern Årets resultat før skat og minoritetsinteresser for 2014 udgør , mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør I udgjorde disse henholdsvis og Resultat for 2014 før resultat af kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder samt skat er realiseret med , hvilket er bedre end forventet. For 2014 var der forventet et resultat på ca før indregning af resultat af kapitalinteresser og skat. Dette blev realiseret med et resultat på Afvigelsen skyldes højere bruttoresultat på ca , lavere personaleomkostninger på ca , lavere afskrivninger på ca samt lavere finansielle omkostninger på ca Afvigelsen i bruttoresultatet kan hovedsagelig tilskrives indregningen af de resterende vedrørende forrentning af indskudskapitalen i varmeselskabet, der, som følge af reduceret usikkerhed vedrørende opkrævningen, nu er indregnet fuldt ud. I var beløbet medtaget som et eventualaktiv. Denne positive effekt modsvares af et fald i elmængder og forrentningsmaks i netselskabet og en lavere indtjening som følge af aktivitetsnedgang i solcelleforretningen. Derudover er der opnået besparelser på andre eksterne omkostninger på ca , som primært skyldes øget fokus på omkostningsminimering. Alt i alt ender vi med en samlet positiv afvigelse i bruttoresultatet på ca Afvigelsen i personaleomkostninger er påvirket negativt af indregning af fratrædelsesgodtgørelser og positivt af besparelser på opsagte medarbejdere. Afskrivningerne er realiseret ca lavere end budgetteret, og det skyldes dels nedskrivninger på ejendomme på ca samt ændret skøn af ejendommenes levetid, som har medført en yderligere afskrivning i året på ca Dette modsvares af et lavere investeringsniveau på fiberbredbånd. Afvigelsen på ca på finansielle omkostninger kan primært henføres til det lave renteniveau.

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere