EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014"

Transkript

1 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent

2 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 39 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Noter til årsrapporten 42 Anvendt regnskabspraksis 67

3 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse. Silkeborg, den 23. april 2015 Direktion Holger Blok adm. direktør

4 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 3 Ledelsespåtegning Bestyrelse Jens Jørn Justesen formand Jan Skytte Pedersen næstformand Arne Bo Larsen næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen

5 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for EnergiMidt Holding a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Silkeborg, 23. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Johnny Krogh statsautoriseret revisor Peter Mølkjær statsautoriseret revisor

7 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 6 Selskabsoplysninger Selskabet EnergiMidt Holding a.m.b.a. Tietgensvej Silkeborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Regnskabsår: 13. regnskabsår Hjemsted: Silkeborg Bestyrelse Jens Jørn Justesen, formand Jan Skytte Pedersen, næstformand Arne Bo Larsen, næstformand Christian Boldsen Sten Magnus Petersen Nikolaj Per Schøler Hans Okholm Jens-Ove Simonsen Malte Larsen Karl Christiansen Helle Ammitzbøll Georgi Finn Stengel Petersen Hans-Peter A. Andreasen Hanne Bæk Olsen Joan Randi Hansen Direktion Holger Blok, adm. direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Papirfabrikken Silkeborg

8 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 7 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal 2014 Koncern 2012 Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (14.551) Resultat af finansielle poster (77.604) (42.448) (6.998) (18.549) Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Bruttomargin 34,5 % 31,9 % 33,0 % 32,2 % 30,5 % Overskudsgrad 6,2 % 3,4 % 4,7 % 1,4 % (0,7)% Soliditetsgrad 43,1 % 44,1 % 50,9 % 49,2 % 53,6 % Forrentning af egenkapital 0,8 % 1,1 % 1,6 % 0,2 % 0,3 % Afkast af investeret kapital 2,4 % 1,5 % 2,2 % 0,8 % (0,3)% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis. Ved ændring af regnskabspraksis er der udelukkende foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2012 og, idet 2012 var året for den endelige godkendelse af forrentning af indskudskapitalen for årene 2003 til 2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S. Der henvises til omtale heraf i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

9 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 8 Ledelsesberetning Kapitel 1 - Hovedaktivitet 1.1 Koncern EnergiMidt bidrager som koncern til udvikling af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Samtidig har EnergiMidt et strategisk mål om at være den foretrukne leverandør af både energiløsninger og bredbåndsbaseret kommunikation og services i Midtjylland. Med afsæt i etablering, drift og vedligeholdelse af elforsyning i den midtjyske region har EnergiMidt haft et solidt ståsted til udvikling af sine kommercielle forretningsområder, herunder en stærk fiberbredbåndsforretning. Foruden elforsyning og fiberbredbånd som kerneydelser tilbyder EnergiMidt sine kunder en bred vifte af ydelser blandt andet inden for solceller og energirådgivning til privat- og erhvervskunder. Ligeledes deltager vi aktivt i den grønne omstilling gennem engagement i vedvarende energiproduktion, f.eks. i form af vindmølleparker og solcelleparker rundt om i Europa. EnergiMidt har en kunde- og segmentorienteret forretningstilgang ud fra ønsket om kommercielt fokus i et foranderligt marked med øget konkurrence. EnergiMidt er et kommercielt andelsselskab ejet af kunderne. Koncernen har et ejerbaseret kundegrundlag på ca elforsyningskunder i et km 2 stort forsyningsområde i den midtjyske region. Siden 2002 er omsætningen firedoblet fra ca. 800 mio.kr. til knap 3 mia. kr., og antal medarbejdere er vokset to en halv gang til 680 medarbejdere. EnergiMidts øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 150 medlemmer valgt af forbrugerne i 6 geografisk opdelte valgområder. Hovedkontoret ligger i Silkeborg med driftsdestinationer i Skive og Herning. EnergiMidt har en dialogbaseret virksomhedskultur forankret fra det øverste ledelsesorgan og til den enkelte medarbejder, der tager aktivt del i at fastholde denne. Performance og trivsel går hånd i hånd som resultat af værdibaseret ledelse med åbenhed, engagement og respekt som centrale værdier. Det blev i 2014 udmøntet i et tilfredsstillende resultat på og en andenplads blandt Danmarks store arbejdspladser med over 500 medarbejdere målt på arbejdsforhold og medarbejdertrivsel. Undersøgelsen blev lavet af Great Place to Work. 1.2 Moderselskab Selskabets formål er via aktiviteterne i EnergiMidt Holding a.m.b.a. at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt fibernet og al virksomhed relateret hertil. EnergiMidt Holding a.m.b.a. har også til formål at drive anden kommerciel virksomhed i tilknytning til energi og kommunikation på basis af selskabets viden og kompetencer, herunder salg af energiløsninger og rådgivningsydelser, ydelser i relation til kommunikation, handel med energi og relaterede ydelser.

10 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 9 Ledelsesberetning 1.3 Strategi 2015 Strategi 2015, EnergiMidt en vindervirksomhed i vækst og udvikling, blev introduceret i januar 2012, og i 2014 tog vi hul på det tredje år af den fireårige strategiperiode. I strategien har vi formuleret en stærk ambition om at tage aktivt del i udviklingen af fremtidens energi- og kommunikationssamfund. Fokus har i 2014 været på videreudvikling af forretningen gennem en styrket markedsorientering og på at tilpasse organisationen, vore produkter og ydelser til kundernes og markedets efterspørgsel. Udviklingen af en ny struktur for koncernen har fyldt meget i det strategiske arbejde for EnergiMidt i Derudover er det kommercielle fokus også blevet styrket via en segmentorienteret kundetilgang og yderligere fokus på samarbejder og partnerskaber. Ultimo 2014 blev planlægningen af en ny strategiperiode for "Strategi 2020" skudt i gang. Arbejdet med Strategi 2020 går for alvor i gang i Kapitel 2 - Beskrivelse af forretningen, herunder aktiviteter 2.1 Organisatoriske ændringer og valg Organisatorisk og selskabsmæssig divisionalisering I lyset af skærpede markedskrav i omverdenen og vækst på de kommercielle forretningsområder har EnergiMidt Holding a.m.b.a. i 2014 arbejdet med evaluering og design af koncernstrukturen på både de selskabsmæssige, ledelsesmæssige og organisatoriske områder. Formålet med arbejdet har været at sikre en struktur, der understøtter kommercialisering af EnergiMidt og ønsket om fortsat vækst. EnergiMidt-koncernen har frem til 2014 fungeret som en enhedsorganisation og er blandt de mest effektive energiselskaber i landet. Størstedelen af medarbejderstyrken har været forankret i service -selskabet EnergiMidt Forsyning & Service A/S, der har leveret ydelser til koncernens øvrige selskaber. Det har været et stærkt fundament for at opnå gode resultater, f.eks. med opbygningen af en sund fiberbredbåndsforretning og hele VE-området. For at sikre en fortsat vækst gennemførte EnergiMidt pr. 16. september 2014 en organisatorisk omstrukturering og pr. 1. januar 2015 en selskabsmæssig omstrukturering af EnergiMidt-koncernen. Der etableres en koncernstruktur med EnergiMidt Holding a.m.b.a. som moderselskab for en underliggende selskabsstruktur opdelt på fire divisionsenheder: EnergiMidt Energi, EnergiMidt Fiberbredbånd, EnergiMidt Renewables og EnergiMidt Forsyning & Service.

11 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 10 Ledelsesberetning Koncerndiagram pr. 31. december 2014 Den ændrede selskabsstruktur betyder, at der er etableret en koncernstreng for hver division med en selvstændig organisering til at understøtte de enkelte divisioners forretningsmæssige aktiviteter. Fællesfunktionerne hører under EnergiMidt Forsyning & Service A/S. De placeres centralt og som støttefunktion til EnergiMidts forretningsområder for til stadighed at høste mest mulig synergi og høste stordriftsfordele på tværs af divisioner og koncernen i øvrigt. Koncernen og forretningsomfanget er i 2014 primært vokset via organisk vækst samt tilkøb af yderligere to vindmølleparker i Rossau, Tyskland og Krevese, Tyskland. I forbindelse med divisionaliseringen er selskaberne Nianet A/S, Waoo A/S og ICE Danmark A/S pr. 1. januar 2015 solgt fra EnergiMidt Energi A/S til EnergMidt Fiberbredbånd A/S.

12 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 11 Ledelsesberetning Repræsentantskabsvalg 2014 I perioden fra den 5. til den 21. marts 2014 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i EnergiMidt Holding a.m.b.a. I kølvandet på sammenlægningen med ELRO i er netkunder fra Randers-området også blevet andelshavere i EnergiMidt Holding a.m.b.a. De havde på lige vilkår med øvrige andelshavere mulighed for at opstille og vælge kandidater til EnergiMidts repræsentantskab. Ved valget i 2014 valgtes et repræsentantskab bestående af 150 medlemmer fra seks geografisk opdelte valgområder. Repræsentantskabsmedlemmerne fra de enkelte valgområder valgte efterfølgende deres repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 15 personer. Der var stor lokal interesse for repræsentantskabsvalget, hvilket betød, at der i fem af de seks valgområder foregik en egentlig valghandling. 2.2 Videnressourcer Der er i EnergiMidt stort fokus på opsamling og udbredelse af ny viden for at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening og vækst. Denne opsamling og udbredelse af viden gælder såvel inden for de lovgivningsmæssige forhold med særlig fokus på juridisk compliance som inden for de øvrige forretningsmæssige aktiviteter. Inden for Fiberbredbåndsaktiviteterne, hvor der løbende er fokus på produkt- og forretningsudvikling, er vores kompetencer på områderne drift og support kommet i spil via samarbejde og salg af ydelser til andre fiberselskaber. Inden for udvikling og finansiering af VE-parker har EnergiMidt særlige kompetencer, som bidrager til en robust forretningsmodel gennem minimering af risici og tekniske vurderinger af anlæggene. På energirådgivningsområdet er viden om identifikation og måling af energibesparelser på erhvervsområdet udviklet og modnet. Kernekompetenceområder findes desuden inden for anlæg, drift og vedligeholdelse af teknisk infrastruktur såsom el-, varme- og fibernet. Innovation Fur er ét eksempel på et strategisk udviklingsprojekt i EnergiMidt, der netop har fokus på opsamling og udbredelse af ny viden. Visionen for projektet er udvikling af fremtidens bæredygtige og digitale samfund. I samarbejde med Skive Kommune og Fur blev udviklingsprojektet sat i gang allerede i 2011 og kører nu på sit femte år. Innovation Fur tager udgangspunkt i de energimæssige udfordringer, som Danmark står overfor i nær fremtid, såsom vores afhængighed af fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det er vigtigt, at vi på sigt udvikler et samfund, der er uafhængig af fossile brændstoffer. På den måde vil fremtiden ikke afhænge af ustabile forsyningskilder, svingende energipriser og usikker energiforsyning.

13 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 12 Ledelsesberetning Projektet håndterer også velfærdsmæssige problemstillinger, der understøtter digitalisering. Innovation Fur har været en stor succes, da projektet viser besparelser, får stor lokal opbakning og nu er blevet kommercialiseret gennem Bo med Omtanke, der er udviklet i samarbejde med Skive Kommune. Mange borgere i Skive Kommune har vist interesse for projektet, og 12 % af borgerne i projektområderne har allerede fået lavet en energigennemgang af deres bolig. Smart Energy og Smart Grid tankegange ligger i forlængelse heraf, og vil i nær fremtid få tildelt såvel fokus som udviklingsressourcer. Som følge af, at vi bredt i sektoren bliver anerkendt som en videntung virksomhed med omfattende knowhow, oplever vi i stigende grad, at mange af vores specialister hentes ind som eksperter i forskellige sammenhænge. I lighed med 2014 og tidligere år vil vi fremover være til disposition for medier, myndigheder og forskellige interesseorganisationer. 2.3 Multiforsyning Udviklingen på varme- og elmarkedet i 2014 På multiforsyningsområdet oplevede vi igen i 2014 en historisk høj stabilitet i driften af varme- og elnettet, og stor aktivitet inden for energirådgivning. Varmeforsyning Siden 2009 har EnergiMidt i samarbejde med Herning Kommune varetaget varmeforsyningen i Herning og omegn med et kundegrundlag på ca I 2014 blev 94 % af vores varmeforsyning produceret på biomasse. Årets milde vinter har gjort, at vi har solgt 11 % mindre varme sammenlignet med. Generelt har 2014 været et driftsstabilt år uden nævneværdige udfordringer. Årets store anlægsopgave har været etablering af varmeforsyning til det nye regionshospital i Gødstrup. Året har også budt på projektering af solfangeranlæg i Kølkær, hvor opførelse forventes påbegyndt i På varmeområdet er effektiviteten i forsyningen høj, hvilket blandt andet skyldes, at vi har været i stand til at udnytte erfaringer og synergier fra elforsyningen. I dette arbejde forbereder vi os på den kommende benchmarking et nyt tiltag på varmeområdet og også her har vi ambitioner om at være i toppen blandt de mest effektive selskaber, når det gælder varmen.

14 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 13 Ledelsesberetning Høj leveringssikkerhed på el Høj leveringssikkerhed har altid været og er stadig af stor betydning for EnergiMidt, ligesom det selvfølgelig er af stor vigtighed for kunderne. Afbrudstid og -hyppighed har i 2014 ligget under -niveauet og har således været på et meget lavt niveau. Dog har de første måneder af 2014 budt på enkelte tilfælde med lidt længere afbrudstid end normalt. Fejlene er sket på skæve tidspunkter af døgnet, hvilket stiller høje krav til vort beredskab. Som svar herpå har vi haft et skarpt kundefokus og fastholdt et højt kommunikationsniveau. Vind- og vejrforhold har ikke påvirket forsyningen mærkbart i 2014 i EnergiMidts forsyningsområde, f.eks. fik Stormen Carl medio marts ikke afgørende betydning for vores forsyningsområde. Sommeren 2014 var dog præget af mindre afbrud primært forårsaget af lynnedslag og tordenvejr. Samlet set er vi i høj grad tilfredse med driften af elnettet i Aktiviteter på elnettet Gennem 2014 er der i lighed med tidligere år sket udbygninger og omlægninger af kabler i EnergiMidts elnet samt installation af nye anlæg. Byggeriet af det nye storsygehus (DNV) i Gødstrup ved Herning er i gang, og det har betydet installation af nye anlæg i Gødstrup. De fleste omlægninger og kabellægninger, der har vist sig at være nødvendige med etableringen af motorvejen Herning-Århus gennem Silkeborg by, er udført i Projektering af om- og kabellægning i forbindelse med etableringen af motorvejen Herning- Holstebro er skudt i gang i 2014, og projekterne forventes udført i Flere kommuner har presset på for udskiftning af gadelys (udelys), og det har betydet, at reinvesteringer er blevet fremrykket fra 2015 til Overtagelse af elnettene fra Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning Landets transformerforeninger oplever i lighed med branchen generelt et stigende pres fra de regulatoriske rammer og en stigende administrativ belastning. Dette har i 2014 ført til, at transformerforeningerne i Borris og Sdr. Felding har overdraget deres elnet til EnergiMidt Net A/S. Overdragelserne er sket efter en model, der er udarbejdet mellem EnergiMidt og transformerforeningerne. Modellen indebærer, at elnettet overdrages til EnergiMidt, mens transformerforeningernes kunder bliver andelshavere i EnergiMidt, og transformer-foreningen omdannes til en almennyttig fond baseret på de opsparede midler i foreningen. Med overdragelserne har EnergiMidt fået ca. 600 nye andelshavere fra Borris Elforsyning og ca. 800 fra Sdr. Felding Elforsyning. Vi forventer, at indtægtsrammen for de opkøbte selskaber bliver tillagt EnergiMidt Net A/S' indtægtsramme krone for krone. Den endelige afklaring af dette forhold forventes at foreligge ved en godkendelse fra Energitilsynet i løbet af 2015.

15 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 14 Ledelsesberetning Tilfredsstillende resultat af benchmarking 2014 EnergiMidt er meget tilfredse med benchmarkingresultatet for 2014, da vi igen i 2014 har markeret os som et af landets mest effektive netselskaber både i forhold til økonomisk benchmarking og leveringssikkerhed. I 2014 strammede politikerne kravene til netselskabernes effektivitet og leveringssikkerhed. Den skærpede regulering udmøntedes i både den økonomiske og den leveringsmæssige benchmarking. I lighed med tidligere år har vi i EnergiMidt arbejdet med både teknisk og økonomisk optimering af netselskabet og dets aktiviteter gennem Til trods for stramningerne endte EnergiMidt Net A/S på en samlet 6. plads blandt landets mere end 50 netselskaber i økonomisk benchmarking, hvilket medfører en beskeden reduktion i indtægtsrammen på EnergiMidt realiserede også i 2014 en høj leveringssikkerhed. Energitilsynets benchmarking, der blev offentliggjort i 4. kvartal 2014 viste, at EnergiMidt Net A/S i har haft så få og kortvarige afbrud, at EnergiMidt Net A/S ikke pålægges en regulering i indtægtsrammen ved den leveringsmæssige benchmarking. Da afbrud i 2014 har været på et lavere niveau end i, må leveringssikkerheden betragtes som tilfredsstillende, ligesom vi heller ikke forventer en regulering i indtægtsrammen i Elreguleringsudvalget I december 2014 kom Elreguleringsudvalget med sine anbefalinger til de fremtidige rammevilkår for netselskaberne i Danmark. I 2015 vil EnergiMidt sammen med branchen deltage i arbejdet med at udmønte udvalgets anbefalinger. Det gælder blandt andet omkostningseffektive monopolydelser, fremtidssikring af infrastrukturen til den grønne omstilling, yderligere konkurrence på elmarkedet og bedre beskyttelse af forbrugerne, herunder klare og entydige rammer for markedsaktørerne samt et markant øget fokus på elforsyningssikkerheden. Krav om energibesparelser I 2014 blev EnergiMidt pålagt at realisere energibesparelser svarende til 115 GWh (115 mio. kwh). Realiseringen af energibesparelser er fordelt på omtrent 6 GWh til rent køb hos aktører, 35 GWh til besparelser for private, og omkring 60 GWh er realiseret via vores rådgivning af virksomheder og kommuner. Det er stort set lykkedes EnergiMidt at indfri årets mål på baggrund af energibesparelser i og -overskuddet. Imidlertid er puljen for overskud fuldt anvendt i 2014, og der overføres dermed ingen besparelser til Det er med til at skabe et øget pres på realiseringen af projekter i Samtidig er markedet for energibesparelser blevet presset på tilskudsprisen i 2014, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at priserne vil falde igen. I EnergiMidts optik er der dog fortsat et stort potentiale i energibesparelser, især på området for energirådgivning indenfor erhverv. Elforbrug Elforbruget i EnergiMidt Net A/S samlede forsyningsområde har været faldende i 2014 til MWh distribueret i elnettet, mod MWh i. Faldet er omtrent ligeligt fordelt på segmentet privat og erhverv og kan sandsynligvis henføres til en markant varmere vinter sammenlignet med.

16 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 15 Ledelsesberetning Indtægtsrammen Energitilsynet har primo april 2014 udmeldt EnergiMidt Net A/S endelige indtægtsramme for perioden 2005 til. Indtægtsrammen for var på 579 mio. kr. Usikkerheden omkring indtægtsrammen er nu kun begrænset til ansøgningen omkring nødvendige nyinvesteringer for, som endnu ikke er godkendt og fastlæggelsen af indtægtsrammen for Vestjyske net, Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning, som ligeledes udestår. Det forventes af disse udestående afklares i løbet af Multiforsyning ekstern Solcelleforretningen Ændrede retningslinjer og uklar lovgivning gav anledning til, at solcellemarkedet gik fuldstændig i stå i 1. halvår. I 4. kvartal 2014 oplevede vi, at solcellemarkedet igen så småt begyndte at røre på sig om end på et betydeligt lavere niveau end tidligere. Vi har således i 2014 solgt et par hundrede anlæg til private. Det er flere end i 2011, hvor markedet for alvor åbnede sig. På området for solceller offentlig/privat reducerede vi aktiviteten markant medio 2014 og bibeholdte samtidig et beredskab for at kunne reagere hurtigt, hvis lovgivningen igen skulle blive ændret. Organisatorisk har vi i lighed med tidligere år således måttet tilpasse os til de ændrede rammevilkår og et marked med korte salgsvinduer. Elinstallation I 2014 har EnergiMidt mere end fordoblet sin omsætning sammenlignet med og der er ambitioner om at fortsætte i vækstsporet i 2015 indenfor større erhvervskunder. Energisyn På erhvervssiden trådte EU's energisparedirektiv i kraft i november 2014 og foreskriver, at alle store virksomheder skal have foretaget et energisyn senest den 5. december 2015 og derefter hvert fjerde år. Det forventes, at af de største virksomheder i Danmark bliver berørt af lovgivningen. EnergiMidt påbegyndte allerede i 2014 forberedelserne til den nye markedssituation målrettet erhvervssegmentet. Udelys I 2014 har EnergiMidt haft succes med at udvikle forretningen inden for udelys. Blandt større opgaver er f.eks. Silkeborg Kommune og en række renoveringsprojekter i Randers og Århus kommuner. I 2014 indgik vi efter offentligt udbud aftale med Skive Kommune om en flerårig aftale på levering af drift og vedligehold samt renoveringer af gadelys i hele kommunen. ESCO ESCO er fortsat et marked, der er ved at finde sin plads, og det fik i 2014 betydning for antallet af udbudssager i markedet. ESCO-projekterne er kendetegnet ved, at de strækker sig over en lang periode fra udbud til igangsætning. I 2014 drev vi i Middelfart Kommune et ESCO-projekt på udelys, der forløber som planlagt. Af andre ESCO-projekter kan nævnes Regionshospitalet i Skive, hvor analysefasen er gennemført i 2014, og projektering planlægges igangsat i 2015.

17 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 16 Ledelsesberetning Elprisernes udvikling 2014 må betegnes som et balanceret og moderat elprisår. Året var præget af forholdsvis stabile og lave spotpriser primært som et resultat af mildt og ustadigt vejr. Med en pris på 22,64 øre/kwh var der tale om det laveste årsgennemsnit siden Hverken vejr- eller produktionsmæssigt var der så store ændringer, at det i væsentlig grad medførte prisstigninger eller -fald i forhold til det generelle prisbillede for hele året. Terminspriserne for de kommende år var ligeledes præget af forholdsvis beskedne ændringer fra årets start til slut, om end udviklingen var præget af et let faldende prisniveau. Terminsprisen for 2015 blev i gennemsnit i 2014 handlet til 25,70 øre/kwh, hvilket er det laveste prisniveau siden Udviklingen skyldes svag økonomisk udvikling globalt set, hvilket var medvirkende til at trække priserne på bl.a. kul og olie ned. Samtidig var der for CO2-prisens vedkommende ikke nyheder om politiske tiltag af væsentlig betydning, der umiddelbart ville kunne øge CO2-prisen og dermed trække terminspriserne op. Lav kundemobilitet på elmarkedet På elmarkedet var en række forsyningspligtbevillinger igen i udbud i 2014, herunder også forsyningspligtbevillingerne, der dækker EnergiMidts forsyningsområde. Det nye udbud har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig kundeafgang, og markedssituationen har ikke umiddelbart ændret sig således er kundemobiliteten fortsat på et lavt niveau. Tabet af forsyningspligtbevillingen i til Nyfors Forsyning A/S, har heller ikke i 2014 givet anledning til nævneværdig frafald af kunder. Og af de kunder, der tog imod et tilbud om køb af el fra anden leverandør i kølvandet på forsyningspligtudbuddet i, er de fleste vendt tilbage til EnergiMidt i løbet af Kunderne er generelt meget tilfredse med EnergiMidt de værdsætter at få troværdighed, stabilitet og sikkerhed og derfor giver det god mening at udvikle tilpassede produkter og sikre mersalg med det in mente. Frem mod implementeringen af Engrosmodellen har EnergiMidt således valgt en fastholdelsesstrategi, der betyder, at vi gør mere for de kunder, vi allerede har. I sektoren generelt forbereder man sig på, at elmarkedet bliver helt frit med indførelse af Engrosmodellen forventeligt i april I EnergiMidt bruger vi mange ressourcer på forberedelserne, så vi er godt rustet til den nye markedssituation, som følger af et mere enkelt elmarked.

18 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 17 Ledelsesberetning 2.4 Fiberbredbånd Positivt resultat af den primære drift EnergiMidt har i 2015 udbudt fiberbredbåndsløsninger i 10 år og er således blandt de mest erfarne og effektive på området. I dag er fiberbredbånd bredt anerkendt som den mest optimale platform, når det handler om at fremtidssikre adgangen til brug af internet, TV, film og andre medietilbud. Tendenser i tiden viser da også tydeligt, at danskerne er i fuld gang med at omstille sig til den nye digitale virkelighed. Fibernettets enorme kapacitet giver unikke fordele og rig mulighed for fremtidig digital innovation til gavn for kunderne og offentligheden i bred forstand. Fiberbredbåndsforretningen i EnergiMidt blev i 2014 styrket og nåede en vigtig milepæl, da vi som det første energiselskab i sektoren nåede et positivt resultat af den primære drift i forretningen - uden på noget tidspunkt at have nedskrevet på fiberforretningen. Den positive udvikling af vores fiberforretning giver os muligheder for at skabe yderligere vækst, såvel indtjeningsmæssigt som i omfanget af vores forretning. Gennem vores hidtidige enhedsorganisering har vi høstet de væsentligste interne synergier på fiberområdet. Vi har udviklet en højkompetent og professionel forretning på fiberområdet. EnergiMidts fiberbredbåndskompetencer er blevet bemærket og anerkendt bredt i sektoren. Flere af vores partnere i Waoo!-samarbejdet har i 2014 forespurgt på mulige samarbejder inden for drift og support. En endnu stærkere Fiberbredbånds-økonomi skal derfor nu genereres gennem eksterne synergier og samarbejdsaftaler. Derfor vil vi i 2015 have fokus på at indgå endnu flere eksterne aftaler, ligesom vi ønsker at udbygge allerede eksisterende aftaler. Ud over nye samarbejder skal lancering af en række nye produkter sikre den fortsatte udvikling af EnergiMidt Fiberbredbånd. EnergiMidt er i stand til fortsat at fastholde en konstant og høj kundetilslutning. Ved udgangen af december 2014 havde vi ca fiberkunder. Vi arbejder målrettet på at udvide vores kundeantal dels gennem markedsføring via lokale kampagner og dels gennem udbygning af fibernettet. Ved indgangen til 2015 har vi udrullet fiber til ca husstande, svarende til 85 % af vores markedsområde med en tilslutningsprocent blandt de højeste i Danmark på omtrent 39 %. Udbygningen af fiberbredbånd er i 2014 primært sket i Gjerlev, Randers, Hadsten og Mariager. Derudover leverede vi foreningsløsninger til en række boligforeninger og grundejerforeninger fordelt i vores forsyningsområde. EnergiMidts fiberbredbånd har i 2014 haft en høj oppetid på 99,9 %.

19 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 18 Ledelsesberetning 2.5 Vedvarende Energi (VE) Vindmølle- og solcelleparkerne (VE-parker) I EnergiMidt har vi en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, således at den strøm, der leveres til forbrugerne i stigende grad bliver produceret på baggrund af vedvarende energikilder. Derfor investerer vi i disse år i VE-parker i såvel Danmark som i udlandet, hvilket sker i regi af EnergiMidt Renewables. Det er visionen, at vi fortsat vil opbygge vores VE-produktionskapacitet, indtil vi kan producere grøn energi, svarende til den mængde strøm, EnergiMidts kunder aftager, hvilket vi forventer vil ske inden I 2014 har vi udvidet vores produktionskapacitet med 18 MW i Rossau og Krevese i Tyskland og ejer nu hele vindmølle-parken, der har en samlet produktionskapacitet på 33 MW. Sammen med den øvrige portefølje af VE-parker i Danmark, Bulgarien, Spanien og Italien har vi i EnergiMidt Renewables ultimo 2014 en samlet produktions-kapacitet på 70 MW. Vores VE-parker har en samlet årlig elproduktion på ca. 170 mio. kwh. Dette betyder, at vi producerer grøn strøm, svarende til ca familiers årlige elforbrug. Med de planlagte investeringer i VE-parker forventer vi i 2015 at nå op på en produktionskapacitet på 95 MW. Vindmøllerne i Tyskland har i 2014 været udfordret af, at vinden har været langt under det normale niveau. Derfor har møllerne ikke haft tilstrækkelig vind til at kunne producere den budgetterede strømmængde. Endvidere har politiske indgreb i både Spanien og Italien medført reduktion af afregningspriserne. Endelig er den danske el-afregningspris i 2014 historisk lav, hvilket har påvirket prisen, som vindmølle-strømmen sælges til, i negativ retning. Dermed er de økonomiske forventninger til vores parker blevet udfordret fra flere fronter i Investeringerne har dog stadig vist sig at være økonomisk bæredygtige med et overskud før skat i 2014 på

20 EnergiMidt Holding a.m.b.a. 19 Ledelsesberetning Kapitel 3 - Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling 3.1 Koncern Årets resultat før skat og minoritetsinteresser for 2014 udgør , mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør I udgjorde disse henholdsvis og Resultat for 2014 før resultat af kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder samt skat er realiseret med , hvilket er bedre end forventet. For 2014 var der forventet et resultat på ca før indregning af resultat af kapitalinteresser og skat. Dette blev realiseret med et resultat på Afvigelsen skyldes højere bruttoresultat på ca , lavere personaleomkostninger på ca , lavere afskrivninger på ca samt lavere finansielle omkostninger på ca Afvigelsen i bruttoresultatet kan hovedsagelig tilskrives indregningen af de resterende vedrørende forrentning af indskudskapitalen i varmeselskabet, der, som følge af reduceret usikkerhed vedrørende opkrævningen, nu er indregnet fuldt ud. I var beløbet medtaget som et eventualaktiv. Denne positive effekt modsvares af et fald i elmængder og forrentningsmaks i netselskabet og en lavere indtjening som følge af aktivitetsnedgang i solcelleforretningen. Derudover er der opnået besparelser på andre eksterne omkostninger på ca , som primært skyldes øget fokus på omkostningsminimering. Alt i alt ender vi med en samlet positiv afvigelse i bruttoresultatet på ca Afvigelsen i personaleomkostninger er påvirket negativt af indregning af fratrædelsesgodtgørelser og positivt af besparelser på opsagte medarbejdere. Afskrivningerne er realiseret ca lavere end budgetteret, og det skyldes dels nedskrivninger på ejendomme på ca samt ændret skøn af ejendommenes levetid, som har medført en yderligere afskrivning i året på ca Dette modsvares af et lavere investeringsniveau på fiberbredbånd. Afvigelsen på ca på finansielle omkostninger kan primært henføres til det lave renteniveau.

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere